Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze

Proglašavam​​ Zakon o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na sedmoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 23. decembra 2013. godine.

Broj: 01-1955/2

Podgorica, 27. decembra 2013. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

 

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana​​ IV​​ stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na sedmoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 23. decembra 2013. godine, donijela je

Zakon o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 61/2013 od 30.12.2013. godine, stupio je na snagu 31.12.2013 i​​ 6/2014, a primenjuje se od 1.1.2014.

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se otpis obračunate, a neplaćene kamate (u daljem tekstu: kamata) na poreske i carinske obaveze koje su prihod Budžeta Crne Gore, dospjele za plaćanje do 31. decembra 2013. godine.

Član 2

Pravo na otpis kamate iz člana 1 ovog zakona ne odnosi se na kamate na poreske obaveze nastale po osnovu poreza na promet nepokretnosti.

Pravo na otpis kamate

Član 3

Pravo na otpis kamate na poreske, odnosno carinske obaveze, u skladu sa članom 1 ovog zakona, može da ostvari poreski, odnosno carinski dužnik (pravno lice, dio pravnog lica, preduzetnik i fizičko lice), koji u roku od 30 dana od dana početka primjene ovog zakona u cjelini plati poreske, odnosno carinske obaveze.

Poreske i carinske obaveze

Član 4

Poreskim obavezama, u smislu člana 3 ovog zakona, smatraju se​​ porezi, takse, doprinosi, naknade i druga novčana davanja utvrđena poreskim propisima čiju naplatu i kontrolu vrši organ uprave nadležan za poslove poreza (u daljem tekstu: poreski organ).

Carinskim obavezama, u smislu člana 3 ovog zakona, smatraju se carinske dažbine i druge naknade utvrđene carinskim propisima.

Zahtjev za otpis kamate

Član 5

Pravo na otpis kamate poreski, odnosno carinski dužnik ostvaruje na osnovu zahtjeva za otpis kamate.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana za poreske obaveze podnosi se poreskom organu prema mjestu registracije poreskog dužnika, a za carinske obaveze organu uprave nadležnom za poslove carina (u daljem tekstu: carinski organ), prema mjestu carinjenja carinskog dužnika, u roku od 15 dana, od dana plaćanja dospjelih poreskih, odnosno carinskih obaveza.

Zahtjev za otpis kamate sadrži naročito:​​ 

naziv i sjedište, odnosno ime i prezime i prebivalište poreskog, odnosno carinskog dužnika;​​ 

poreski identifikacioni broj (PIB), i​​ 

vrstu i iznos plaćenih poreskih, odnosno carinskih obaveza.

Postupanje po zahtjevu

Član 6

O zahtjevu za otpis kamate odlučuje rješenjem poreski, odnosno carinski organ.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana poreski, odnosno carinski organ će odbiti ako poreske, odnosno carinske obaveze nijesu plaćene u cjelini.

Protiv rješenja poreskog, odnosno carinskog organa kojim se odlučuje po zahtjevu za otpis kamate može se izjaviti žalba.

Na postupak po žalbi shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski, odnosno carinski postupak.

Evidencija

Član 7

Poreski, odnosno carinski organ dužan je da vodi evidenciju o podnijetim zahtjevima za otpis kamate, vrsti i iznosu plaćenih poreskih, odnosno carinskih obaveza i iznosu kamate otpisane u skladu sa ovim zakonom.

Podatke iz stava 1 ovog člana poreski, odnosno carinski organ objavljuje na svojoj internet stranici.

Otpis kamate za lokalne poreze

Član 8

Nadležni organ lokalne samouprave može, u skladu sa ovim zakonom propisati pravo na otpis kamate za dospjele poreske​​ obaveze nastale po osnovu lokalnih poreza, taksi i naknada koje uvodi lokalna samouprava, uz saglasnost državnog organa nadležnog za poslove finansija.

Pravo iz stava 1 ovog člana ostvaruje se kod nadležnog organa lokalne uprave.

Stupanje na snagu

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2014. godine

Broj 16-01/13-3/8

EPA 315 XXV

Podgorica, 23. decembra 2013. godine

Skupština Crne Gore 25. saziva

Predsjednik,

Ranko Krivokapić, s.r.

 

IZMENE

 

Po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u tekstu Zakona o otpisu kamate na carinske i poreske obaveze, objavljenom u "Službenom listu CG", br. 61/13, potkrala tehnička greška, pa se daje

Ispravka Zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze

Ispravka je objavljena u "Službenom listu CG", br. 6/2014 od 4.2.2014. godine.

U članu 2, umijesto riječi "po osnovu nepokretnosti", treba da stoje riječi "nastale po osnovu poreza na promet nepokretnosti".

Broj: 16-01/13-3/10

EPA: 315 XXV

Podgorica, 23. januar 2014. godine

Iz Službe Skupštine Crne Gore