Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 85/2018​​ i​​ 3/2023.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa vrši se u skladu sa ovim zakonom.

Član 2 ​​ 

Ovjera potpisa i rukopisa podrazumijeva potvrđivanje njihove autentičnosti.

Ovjera prepisa podrazumijeva potvrđivanje podudarnosti prepisa sa njegovim izvornikom u pisanom ili elektronskom obliku, odnosno ovjerenim prepisom u pisanom ili elektronskom obliku.

Prepis, u smislu ovog zakona, je prepisani tekst, preslikani tekst, prekucani tekst, fotokopija ili prepis u elektronskom obliku.

Izvornik, odnosno ovjereni prepis u elektronskom obliku mora ispunjavati uslove propisane zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Član 3

Ovjerom, u smislu člana 2 ovog zakona, ne potvrđuje se istinitost sadržaja javne i druge isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa ili rukopisa, odnosno čiji se prepis ovjerava.

Drugom ispravom, u smislu ovog zakona, smatra se ugovor, izjava, ovlašćenje i druga slična isprava (u daljem tekstu: isprava).

Član 4

Ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa vrše osnovni sud (u daljem tekstu: sud), organ lokalne uprave nadležan za poslove ovjeravanja (u daljem tekstu: organ lokalne uprave) i notar.

Član 5

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. OVJERA POTPISA I RUKOPISA

Član 6

Ovjera potpisa vrši se na način što lice čiji se potpis ovjerava pred ovlašćenim službenim licem suda ili organa lokalne uprave (u daljem tekstu: ovlašćeno službeno lice), odnosno notarom svojeručno potpisuje ispravu ili priznaje da je potpis koji se nalazi na ispravi njegov.

Ovjera potpisa podrazumijeva i ovjeru otiska prsta na ispravi.

Član 7

Prije ovjere potpisa ovlašćeno službeno lice, odnosno notar dužno je da utvrdi identitet lica čiji se potpis ovjerava.

Utvrđivanje identiteta lica iz stava 1 ovog člana vrši se na osnovu lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom izdatog od nadležnog organa.

Ako identitet lica iz stava 1 ovog člana nije moguće utvrditi na način iz stava 2 ovog člana, ovlašćeno službeno lice, odnosno notar utvrđuje identitet tog lica na osnovu izjava dva punoljetna poslovno sposobna svjedoka.

Identitet svjedoka iz stava 3 ovog člana, ovlašćeno službeno lice, odnosno notar utvrđuje na način iz stava 2 ovog člana.

Član 8

Ako lice čiji se potpis ovjerava nije pismeno ili nije u mogućnosti da se potpiše, ovjera se vrši na način što to lice stavlja na ispravu otisak kažiprsta desne ruke, pred ovlašćenim službenim licem, odnosno notarom.

Ako lice čiji se potpis ovjerava nema kažiprst desne ruke, ovjeravanje se vrši na način što stavlja na ispravu otisak prvog prsta desne ruke koji ima, i to sljedećim redosljedom: srednji prst, domali, mali prst i palac, a ako nema desnu šaku onda na ispravu stavlja otisak jednog od prstiju lijeve ruke po istom redosljedu.

Ovjerom otiska prsta ovlašćeno službeno lice, odnosno notar potvrđuje da je lice čiji se potpis ovjerava, a čiji je identitet prethodno utvrdio, u njegovom prisustvu stavio na ispravu otisak prsta.

Član 9

Ako lice čiji se potpis ovjerava nije u mogućnosti da stavi otisak prsta na ispravu, ovjera se vrši na način što svjedok na ispravi na kojoj se vrši ovjera potpisa ispisuje ime i prezime lica od kojeg nije moguće uzeti otisak prsta, koje neposredno nakon toga takav potpis priznaje za svoj.

Svjedok iz stava 1 ovog člana mora biti pismeno, punoljetno i poslovno sposobno lice.

Identitet svjedoka iz stava 1 ovog člana utvrđuje se na način iz člana 7 stav 2 ovog zakona.

Svjedok iz stava 1 ovog člana svojeručnim potpisom na ispravi potvrđuje kako su sprovedene radnje kojima je prisustvovao.

Član 10

Ovlašćeno službeno lice, odnosno notar će se upoznati sa sadržinom isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa samo u mjeri koja je neophodna za popunjavanje upisnika iz člana 24 ovog zakona.

Ovlašćeno službeno lice, odnosno notar nije odgovorno za sadržinu isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa, niti je dužno da utvrđuje da li lice čiji se potpis ovjerava ima pravo da potpiše ispravu na kojoj se vrši ovjera potpisa.

Ovlašćeno službeno lice, odnosno notar dužno je da odbije ovjeru potpisa ako je očigledno da isprava na kojoj se vrši ovjera potpisa sadrži pravni posao koji je zabranjen ili doprinosi ostvarivanju nedozvoljenih ciljeva.

Član 11

Kad se vrši ovjera potpisa slijepog lica ili lica koje ne zna da čita, tom licu mora se pročitati isprava na kojoj se vrši ovjera potpisa.

Kad se vrši ovjera potpisa gluvog lica koje ne zna da čita, isprava na kojoj se vrši ovjera potpisa mora se pročitati tom licu pomoću tumača koga angažuje lice čiji se potpis ovjerava.

Kad se vrši ovjera potpisa lica koje ne razumije jezik na kojem je isprava na kojoj se vrši ovjera potpisa napisana, tom licu mora se prevesti sadržina te isprave.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, ako ovlašćeno službeno lice, odnosno notar koji vrši ovjeru nije u mogućnosti da samo izvrši prevod isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa, ispravu će licu čiji se potpis ovjerava pročitati i njenu sadržinu prevesti tumač koga angažuje lice čiji se potpis ovjerava.

Identitet tumača iz st. 2 i 4 ovog člana, ovlašćeno službeno lice, odnosno notar utvrđuje na način iz člana 7 stav 2 ovog zakona.

Član 12

Ako ovlašćeno službeno lice, odnosno notar koje vrši ovjeru potpisa ne razumije jezik na kojem je isprava na kojoj se vrši ovjera potpisa napisana, uputiće lice čiji se potpis ovjerava da ispravu na kojoj se vrši ovjera potpisa prevede kod tumača.

Član 13

Ako se vrši ovjera potpisa lica koje je zastupnik drugog fizičkog ili pravnog lica ili državnog organa, odnosno organa državne uprave ili organa lokalne uprave, ovlašćeno službeno lice, odnosno notar izvršiće ovjeru nakon što prethodno utvrdi da je to lice ovlašćeno za zastupanje.

Član 14

Otpravak isprave o pravnom poslu na kojoj je izvršena ovjera potpisa, koji podliježe poreskim obavezama, dostavlja se organu uprave nadležnom za poslove poreza.

Dostavljanje otpravka iz stava 1 ovog člana sud ili organ lokalne uprave, odnosno notar koji je izvršio ovjeru dužan je da izvrši u roku od 15 dana od dana kad je izvršena ovjera potpisa.

Član 15

Ovjera rukopisa vrši se na način što lice čiji se rukopis ovjerava pred ovlašćenim službenim licem, odnosno notarom svojeručno na ispravi napiše rukopis, odnosno izjavi da je rukopis na ispravi ranije svojeručno napisalo.

Ako se vrši ovjera rukopisa slijepog ili slabovidog lica, ovlašćeno službeno lice, odnosno notar može ovjeriti rukopis samo ako ga je to lice u njegovom prisustvu svojeručno napisalo.

Član 16

Na ovjeru rukopisa shodno se primjenjuju odredbe čl. 6 do 14 ovog zakona.

Član 17

O ovjeri potpisa i rukopisa sačinjava se potvrda koja je sastavni dio isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa, odnosno rukopisa.

Potvrda iz stava 1 ovog člana sadrži:

- naziv i sjedište suda ili organa lokalne uprave, odnosno ime i prezime i sjedište notara koji vrši ovjeru potpisa, odnosno rukopisa;

- oznaku pod kojom je ovjera upisana u upisnik iz člana 24 ovog zakona;

- ime i prezime, datum rođenja i adresu prebivališta, odnosno boravišta lica čiji se potpis, odnosno rukopis ovjerava;

- način na koji je utvrđen identitet lica čiji se potpis, odnosno rukopis ovjerava i broj i datum izdavanja dokumenta na osnovu kojeg je utvrđen identitet tog lica;

- podatak da je identitet lica čiji se potpis, odnosno rukopis ovjerava utvrđen na osnovu izjava svjedoka, kao i imena i prezimena tih svjedoka;

- podatak da je identitet svjedoka utvrđen na osnovu lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom i broj i datum izdavanja tog dokumenta;

- podatak da je svjedok ispisao na ispravi na kojoj se vrši ovjera potpisa, odnosno rukopisa, ime i prezime lica čiji se potpis, odnosno rukopis ovjerava, a od kojeg nije moguće uzeti otisak prsta i broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom na osnovu kojeg je utvrđen identitet tog svjedoka;

- podatak da je lice čiji se potpis ovjerava u prisustvu ovlašćenog službenog lica, odnosno notara potpisalo ispravu na kojoj se ovjerava potpis ili da je na ispravi stavilo otisak prsta i način na koji je stavilo otisak prsta, odnosno da je u prisustvu ovlašćenog službenog lica, odnosno notara priznalo da je potpis koji se nalazi na ispravi njegov;

- podatak da je slijepom licu ili licu koje ne zna da čita, čiji se potpis, odnosno rukopis ovjerava, pročitana isprava na kojoj se vrši ovjera potpisa, odnosno rukopisa; da je gluvom licu koje ne zna da čita, čiji se potpis, odnosno rukopis ovjerava, isprava na kojoj se vrši ovjera potpisa, odnosno rukopisa pročitana pomoću tumača; da je licu koje ne razumije jezik na kojem je isprava na kojoj se vrši ovjera potpisa, odnosno rukopisa napisana, prevedena sadržina te isprave;

- podatak da je identitet tumača koji je pročitao i preveo sadržinu isprave licu čiji se potpis ovjerava utvrđen na osnovu lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom i broj i datum izdavanja tog dokumenta;

- podatak o pravnom osnovu po kojem je lice čiji se potpis ovjerava u slučaju iz člana 13 ovog zakona ovlašćeno za zastupanje;

- podatak da je lice čiji se rukopis ovjerava pred ovlašćenim službenim licem, odnosno notarom svojeručno na ispravi napisalo rukopis, odnosno izjavilo da je rukopis na ispravi ranije svojeručno napisalo;

- podatak da je slijepo ili slabovido lice, u prisustvu ovlašćenog službenog lica, odnosno notara, svojeručno na ispravi napisalo rukopis čija se ovjera vrši;

- datum i čas ovjere potpisa, odnosno rukopisa;

- iznos naplaćene takse, odnosno naknade za izvršenu ovjeru potpisa, odnosno rukopisa;

- mjesto ovjere potpisa, odnosno rukopisa ako se ovjera vrši van službenih prostorija suda ili organa lokalne uprave, odnosno notara;

- potpis ovlašćenog službenog lica, odnosno notara i pečat suda ili organa lokalne uprave, odnosno notara.

Potvrda iz stava 1 ovog člana mora biti spojena sa ispravom na kojoj se vrši ovjera potpisa, odnosno rukopisa, jemstvenikom čiji se krajevi na zadnjoj strani pričvršćuju pečatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pečatom suda ili organa lokalne uprave, odnosno notara.

Član 17a

Digitalna ovjera potpisa i rukopisa podrazumijeva stavljanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, odnosno pečata ovlašćenog službenog lica, odnosno notara na digitalizovani dokument koji sadrži ovjereni potpis, odnosno rukopis sa potvrdom o ovjeri.

Digitalizacija dokumenta koji sadrži ovjereni potpis, odnosno rukopis sa potvrdom o ovjeri vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, u prisustvu ovlašćenog službenog lica, odnosno notara.

Prije digitalne ovjere ovlašćeno službeno lice, odnosno notar izvršiće ovjeru potpisa, odnosno rukopisa u skladu sa čl. 6 do 17 ovog zakona, pri čemu potvrdu o ovjeri ne spaja sa ispravom na kojoj se vrši ovjera potpisa odnosno rukopisa jemstvenikom.

Digitalnu ovjeru potpisa i rukopisa vrši ovlašćeno službeno lice, odnosno notar.

Naziv ovjerenog elektronskog dokumenta mora da sadrži naznaku da se radi o digitalno ovjerenom potpisu "DOP", odnosno digitalno ovjerenom rukopisu "DOR".

Troškove digitalne ovjere potpisa i rukopisa snosi lice na čiji zahtjev se vrši digitalna ovjera.

Visina troškova iz stava 6 ovog člana utvrđuje se u visini naknade troškova ovjere potpisa i rukopisa u pisanom obliku uvećane za troškove digitalizacije, koji se obračunavaju u skladu sa tarifom kojom se uređuju naknade za rad i naknade troškova notara.

Član 18

Bliži način ovjere potpisa i rukopisa propisuje organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo).

III. OVJERA PREPISA

Član 19 ​​ 

Ovlašćeno službeno lice, odnosno notar ovjeriće prepis koji je samo sačinilo ili je sačinjen u njegovom prisustvu ili je prepis elektronskog dokumenta odštampan u njegovom prisustvu.

Ovlašćeno službeno lice, odnosno notar ovjeriće prepis elektronskog dokumenta koji je poslat na njegovu jedinstvenu službenu adresu za elektronsku komunikaciju i koji je odštampan u njegovom prisustvu.

Prepis koji se ovjerava mora se uporediti sa izvornikom javne, odnosno druge isprave ili ovjerenim prepisom te isprave u pisanom ili elektronskom obliku, radi utvrđivanja njihove međusobne podudarnosti, a podaci iz certifikata za elektronski potpis, odnosno elektronski pečat, na kojima se zasniva elektronski potpis, odnosno elektronski pečat sadržani u elektronskom dokumentu moraju se provjeriti.

Prepis se mora podudarati sa izvornikom javne, odnosno druge isprave ili ovjerenim prepisom te isprave u pisanom ili elektronskom obliku u pravopisu, interpunkciji, skraćivanju riječi i u drugim pojedinostima.

Troškove sačinjavanja prepisa iz st. 1 i 2 ovog člana snosi lice na čiji zahtjev se vrši ovjera prepisa.

Visina troškova iz stava 5 ovog člana, za svaku stranu prepisa sačinjenu fotokopiranjem odnosno štampanjem, iznosi polovinu naknade troškova za izradu fotokopije, odnosno štampanja prepisa propisane tarifom kojom se uređuju naknade za rad i naknade troškova notara.

Član 20

Kad se ovjerava prepis samo jednog dijela javne, odnosno druge isprave ili izvod iz te isprave, prepis mora biti sačinjen tako da se iz njega jasno vidi koji su djelovi te isprave ostali neprepisani.

Član 21

Ako ovlašćeno službeno lice, odnosno notar koji vrši ovjeru prepisa ne razumije jezik na kojem je javna, odnosno druga isprava čiji se prepis ovjerava sačinjena, podudarnost prepisa sa izvornikom te isprave, odnosno ovjerenim prepisom te isprave utvrdiće pomoću tumača koga angažuje lice na čiji se zahtjev vrši ovjera prepisa.

Ovlašćeno službeno lice, odnosno notar može izvršiti ovjeru prepisa javne, odnosno druge isprave koja je sačinjena na jeziku koji ne razumije ili koja sadrži crteže, planove, skice i fotografije, bez angažovanja tumača, ako je prepis sačinjen fotokopiranjem.

Član 22

O ovjeri prepisa sačinjava se potvrda koja je sastavni dio prepisa čija se ovjera vrši.

Potvrda iz stava 1 ovog člana sadrži:

- naziv i sjedište suda ili organa lokalne uprave, odnosno ime i prezime i sjedište notara koji vrši ovjeru prepisa;

- oznaku pod kojom je ovjera prepisa upisana u upisnik iz člana 24 ovog zakona;

- ime i prezime, datum rođenja i adresu prebivališta lica na čiji zahtjev se vrši ovjera prepisa;

- podatak da je identitet lica na čiji se zahtjev vrši ovjera prepisa utvrđen na osnovu lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom i broj i datum izdavanja tog dokumenta;

- podatak da je prepis javne, odnosno druge isprave podudaran sa njenim izvornikom, odnosno ovjerenim prepisom te isprave;

- podatak da je izvornik javne, odnosno druge isprave ili ovjereni prepis te isprave pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisaćom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.);

- način na koji je sačinjen prepis čija se ovjera vrši;

- broj stranica izvornika javne, odnosno druge isprave ili ovjerenog prepisa te isprave i gdje se, prema znanju ovlašćenog službenog lica, odnosno notara koji vrši ovjeru ili prema izjavi lica na čiji zahtjev se vrši ovjera, nalazi izvornik te isprave;

- podatak da li su podaci u javnoj, odnosno drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu te isprave ispravljeni, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati;

- podatak da li je javna, odnosno druga isprava ili ovjereni prepis te isprave pocijepan, oštećen ili sumnjiv po svom spoljašnjem izgledu;

- iznos naplaćene takse, odnosno naknade za izvršenu ovjeru prepisa;

- datum ovjere prepisa;

- potpis ovlašćenog službenog lica, odnosno notara i pečat suda ili organa lokalne uprave, odnosno notara.

Potvrda iz stava 1 ovog člana mora biti spojena sa prepisom javne, odnosno druge isprave, odnosno prepisom ovjerenog prepisa te isprave, jemstvenikom čiji se krajevi na zadnjoj strani pričvršćuju pečatnim voskom ili ljepljivom trakom i ovjeravaju pečatom suda, organa lokalne uprave odnosno notara.

Član 22a

Digitalna ovjera prepisa podrazumijeva stavljanje kvalifikovanog elektronskog potpisa, odnosno pečata ovlašćenog službenog lica, odnosno notara na digitalizovani dokument koji sadrži ovjereni prepis sa potvrdom o ovjeri.

Digitalizacija dokumenta koji sadrži ovjereni prepis sa potvrdom o ovjeri vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, u prisustvu ovlašćenog službenog lica, odnosno notara.

Prije digitalne ovjere ovlašćeno službeno lice, odnosno notar izvršiće ovjeru prepisa u skladu sa čl. 19 do 22 ovog zakona, pri čemu potvrdu o ovjeri ne spaja jemstvenikom sa prepisom koji se ovjerava.

Digitalnu ovjeru prepisa vrši ovlašćeno službeno lice, odnosno notar.

Naziv ovjerenog elektronskog dokumenta mora da sadrži naznaku da se radi o digitalno ovjerenom prepisu "DOPR".

Troškove digitalne ovjere prepisa snosi lice na čiji zahtjev se vrši digitalna ovjera.

Visina troškova iz stava 6 ovog člana utvrđuje se u visini naknade troškova ovjere prepisa u pisanom obliku uvećane za troškove digitalizacije, koji se obračunavaju u skladu sa tarifom kojom se uređuju naknade za rad i naknade troškova notara.

Član 23

Bliži način ovjere prepisa propisuje Ministarstvo.

IV. POSEBAN UPISNIK

Član 24

O izvršenim ovjerama potpisa, rukopisa i prepisa vodi se poseban upisnik.

U upisnik iz stava 1 ovog člana unose se redni broj, datum ovjere potpisa, rukopisa i prepisa; ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta, odnosno boravišta lica čiji se potpis, odnosno rukopis ovjerava, kao i lica na čiji se zahtjev vrši ovjera prepisa; kao i drugi podaci od značaja za ovjeru.

Bliži sadržaj i način vođenja upisnika iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 25

Na obradu podataka o ličnosti prilikom ovjere potpisa, rukopisa i prepisa ovlašćeno službeno lice, odnosno notar primjenjuje zakon kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

V. PRELAZNA I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26

Akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja akata za sprovođenje ovog zakona primjenjivaće se Uputstvo o načinu ovjeravanja potpisa, rukopisa i prepisa ("Službeni list SRCG", broj 16/74) i odredbe čl. 22, 22a i 23 Pravilnika o radu notara ("Službeni list CG", br. 30/09, 36/13 i 13/17), kao i odredbe člana 115 stav 1 tač. 20 i 21 Sudskog poslovnika i obrasci štambilja koji se odnose na ovjeru potpisa i ovjeru prepisa ("Službeni list CG", broj 65/16).

Član 26a

Podzakonski akti donešeni na osnovu Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa ("Službeni list CG", broj 85/18) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26b

Osnovni sud, organ lokalne uprave nadležan za poslove ovjeravanja i notar dužni su da obezbijede tehničke i druge uslove za primjenu odredaba o digitalnoj ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27

Danom početka primjene ovog zakona, prestaje da važi Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa ("Službeni list SRCG", broj 8/72).

Član 28

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se nakon devet mjeseci od dana stupanja na snagu.