Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija

Proglašavam Zakon o podsticajnim​​ mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 30. jula 2020. godine.

Broj: 01-1591/2

Podgorica, 31. jul 2020. godine

Predsjednik​​ Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 30. jula 2020. godine, donijela je

Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 82/2020 od 6.8.2020. godine, a stupio je na snagu 14.8.2020.

Predmet

Član 1

Ovim zakonom propisuju se uslovi za sticanje statusa korisnika prava na podsticajne​​ mjere, uslovi za odobravanje, obnavljanje i oduzimanje statusa korisnika podsticajnih mjera, vrste podsticajnih mjera, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje podsticajnih mjera.

Podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija

Član 2

Podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija su mjere kojima se podstiče obavljanje naučnoistraživačke i inovacione djelatnosti, kao i ulaganje u ove djelatnosti.

Podsticajne mjere iz stava 1 ovog člana imaju za cilj podsticanje ekonomskog rasta, tehnološkog razvoja, inovacija i preduzetništva kroz zapošljavanje, posebno mladih, visokokvalifikovanih lica, jačanje postojećih inovativnih privrednih društava i kreiranje startapova i spinofova, podsticanje izvoza, posebno u sektorima srednjih i visokih tehnologija, usluga baziranih na znanju, kao i stvaranje povoljnijeg ambijenta za naučnoistraživačku i inovacionu djelatnost.

Dostupnost

Član 3

Podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija dostupne su svima pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 4

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 5

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1)​​ istraživanje i razvoj​​ (I&R) predstavlja kreativnu i sistematičnu aktivnost koja se preduzima u cilju povećanja korpusa znanja i osmišljavanja novih primjena postojećeg znanja, i mora biti: nova, kreativna, neizvjesnog rezultata, sistematična i prenosiva i/ili ponovljiva. I&R obuhvata​​ tri vrste istraživanja: osnovno istraživanje, primijenjeno istraživanje i eksperimentalni razvoj;

2)​​ inovacija​​ je novi ili poboljšani​​ proizvod ili proces ili kombinacija proizvoda i procesa, koji se značajno razlikuje od postojećih ili prethodnih proizvoda ili procesa i koji je stavljen na raspolaganje potencijalnim korisnicima (proizvod) ili stavljen u upotrebu (proces);

3)​​ inovacija proizvoda​​ je novi ili poboljšani proizvod ili usluga, koja se značajno razlikuje od prethodnih proizvoda ili usluga pravnih ili fizičkih lica i koja je uvedena na tržište;

4)​​ inovativna aktivnost​​ podrazumijeva sve naučne, tehnološke, organizacione, finansijske i komercijalne procese koji vode ili su predviđeni da vode ka razvoju ili implementaciji inovacija, i može biti: inovativna aktivnost istraživanja i razvoja i inovativna aktivnost koja nije istraživanje i razvoj;

5)​​ inovativni projekat​​ je skup aktivnosti koji kreiraju pravna i/ili fizička lica, sa jasno definisanim ciljem, modelom upravljanja projektom, potrebnim resursima, vremenskim okvirom i očekivanim rezultatima, a čijim sprovođenjem se obavljaju programi inovacione i naučnoistraživačke djelatnosti​​ i podstiče razvoj novih ili poboljšanih proizvoda, usluga ili procesa i njihovo uvođenje na tržište, odnosno u upotrebu;

6)​​ inovativni program​​ predstavlja skup inovativnih projekata i aktivnosti koji kreiraju subjekti inovacione djelatnosti, sa jasno definisanim ciljem, prioritetima, organizacijom rada, potrebnim resursima, vremenskim okvirom i očekivanim rezultatima, a čijim se sprovođenjem realizuje razvojna strategija jednog subjekta inovacione djelatnosti i ostvaruje njegovo strateško usmjeravanje ka inovacijama kao faktoru jačanja konkurentnosti;

7)​​ transfer tehnologije​​ je proces prenosa znanja i tehnologije koji se odvija između naučnih institucija, naučnih institucija i privrede, kao i između privrednih subjekata na domaćem ili međunarodnom tržištu, kako bi se omogućio dalji razvoj proizvoda, usluga, procesa i tehnologija, zaštita intelektualne svojine i podrška za njihovu komercijalizaciju;

8)​​ subjekat​​ koji obavlja inovacionu djelatnost je pravno lice osnovano u skladu sa posebnim zakonom i sa sjedištem u Crnoj Gori i fizičko lice koje kreira inovaciju, plasira nova znanja i tehnologije, na originalan i sistematičan način vrši primjenu naučnih rezultata i savremenih tehnoloških procesa u cilju kreiranja ili primjene inovacija;

9)​​ inovaciona infrastruktura​​ obuhvata objekte, tehničko-tehnološku opremu, softver i mrežu znanja za podršku realizaciji inovacione djelatnosti, koju odgovarajući subjekat obezbjeđuje u cilju širenja znanja i svijesti o inovacijama, podrške kreiranju i jačanju inovativnih privrednih subjekata, valorizacije rezultata I&R, poboljšanja inovativnih kapaciteta privrede i univerziteta, internacionalizacije poslovanja i naučnih aktivnosti, saradnje između privrednog, naučnog, akademskog i javnog sektora i jačanja naučne baze društva;

10)​​ startap​​ je novoosnovano privredno društvo koje nije starije od pet godina i koje kreira, razvija i stavlja u upotrebu inovacije sa visokim potencijalom rasta na međunarodnom tržištu;

11)​​ spinof​​ je novoosnovano privredno društvo nastalo kao rezultat naučnih​​ istraživanja ili transfera tehnologija, izdvajanjem iz postojećeg pravnog lica, s ciljem komercijalne eksploatacije rezultata istraživanja ili inovacija;

12)​​ pronalazač​​ je fizičko lice koje samostalno obavlja inovacionu djelatnost i bavi se istraživanjem​​ i kreiranjem idejnog rješenja, novog ili značajno poboljšanog proizvoda, usluge ili tehnologije, prototipa, novih metoda ili drugih oblika intelektualne svojine koja može biti zaštićena na nacionalnom ili međunarodnom nivou;

13)​​ inovator​​ je fizičko lice koje samostalno obavlja inovacionu djelatnost na način da rezultate svog istraživanja i kreiranja idejnog rješenja, novog ili bitno poboljšanog proizvoda, usluge ili tehnologije, prototipa, novih metoda ili drugih oblika intelektualne svojine koja može biti​​ zaštićena na nacionalnom ili međunarodnom nivou, koristi u svrhu komercijalizacije;

14)​​ frilenser​​ je domaće ili strano fizičko lice koje ima boravište u Crnoj Gori i koje samostalno obavlja inovativne aktivnosti pružajući intelektualne usluge za potrebe domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

15)​​ investitor u naučnoistraživačku i inovacionu djelatnost​​ je pravno ili fizičko lice koje ulaže sredstva u druge subjekte koji obavljaju inovacionu djelatnost, i to u udjele ili akcije startapova, spinofova i fondova rizičnog kapitala za ulaganje u subjekte koji obavljaju inovacionu djelatnost ili donira sredstva naučnoistraživačkim ustanovama ili subjektima inovacione infrastrukture. Fizičko lice može biti i "biznis anđeo", koji pored finansijskih sredstava ulaže​​ i sopstveno znanje, iskustvo i mrežu kontakata radi unapređenja inovacione djelatnosti; i

16)​​ rizični​​ (venture) kapital uključuje formalni i neformalni rizični kapital koji se vlasnički ulaže u privredno društvo visokog potencijala rasta sa ciljem pokretanja, ranog razvoja ili širenja poslovanja, preuzimajući na sebe rizik sa namjerom ostvarivanja visokih profitnih stopa na uloženi kapital.

Korisnici prava na podsticajne mjere

Član 6

Korisnici prava na podsticajne mjere mogu biti domaća i strana pravna i fizička lica koja obavljaju naučnoistraživačku i inovacionu djelatnost u Crnoj Gori, kao i druga pravna i fizička lica koja ulažu sredstva ili su na drugi način povezana sa ovim djelatnostima, u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje državna pomoć.

Uslovi za sticanje statusa korisnika podsticajnih mjera

Član 7

Pravno lice koje obavlja inovacionu djelatnost može steći status korisnika podsticajnih mjera, ako:

1) je upisano u Centralni registar privrednih subjekata;

2) ima naučnoistraživački ili inovativni program ili projekat u vrijednosti od najmanje 25.000 eura, koji za predmet ima inovaciju koja je novina za domaće ili međunarodno tržište, a koji je počeo sa realizacijom nakon stupanja na snagu ovog zakona;

3) je do dana podnošenja zahtjeva za sticanje statusa korisnika podsticajnih mjera izmirilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa, odnosno ako mu je odobreno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa u skladu sa posebnim propisom;

4) nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije; i

5) nije osnivač ili suosnivač naučnoistraživačke ustanove i subjekta inovacione djelatnosti i sa njima povezanih lica koja su već ostvarila pravo na podsticajne mjere u skladu sa ovim zakonom.

Fizičko lice koje obavlja inovacionu djelatnost može steći status korisnika podsticajnih mjera, ako:

1) ispunjava uslove iz stava 1 tač. 1, 3 i 5 ovog člana; i

2) je nosilac prava intelektualne svojine i/ili ima ugovor o pružanju intelektualnih usluga na inovativnom projektu po osnovu kojeg ostvaruje prihod.

Pravno lice koje obezbjeđuje inovacionu infrastrukturu može steći status korisnika podsticajnih mjera, ako:

1) ispunjava uslove iz stava 1 tač. 1, 3, 4 i 5 ovog člana; i

2) ima inovativni program odobren​​ od strane organa državne uprave nadležnog za poslove nauke i inovacija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Pravno lice koje ulaže u inovacionu djelatnost može steći status korisnika podsticajnih mjera, ako:

1) ispunjava uslove iz stava 1 tač.​​ 1, 3, 4 i 5 ovog​​ člana; i

2) ulaže sredstva od najmanje 5.000 eura u naučnoistraživački, odnosno inovativni projekat upisan u Registar naučnoistraživačkih projekata, odnosno Registar inovacione djelatnosti.

Fizičko lice koje ulaže u inovacionu djelatnost može steći status​​ korisnika podsticajnih mjera, ako:

1) ispunjava uslove iz stava 1 tač. 1, 3 i 5 ovog člana;i

2) ulaže sredstva od najmanje 2.500 eura u naučnoistraživački, odnosno inovativni projekat upisan u Registar naučnoistraživačkih projekata, odnosno Registar inovacione djelatnosti.

Fond za inovacije Crne Gore (u daljem tekstu: Fond) može steći status korisnika podsticajnih mjera, ako:

1) ispunjava uslove iz stava 1 tač. 1, 3, 4 i 5 ovog člana; i

2) ima godišnji program rada.

Bliže uslove za sticanje statusa korisnika podsticajnih mjera propisuje Ministarstvo.

Djelatnosti za koje se ne odobravaju podsticajne mjere

Član 8

Podsticajne mjere se ne mogu odobriti pravnim i fizičkim licima koja obavljaju djelatnosti:

1) proizvodnje i prodaje oružja i vojne opreme;

2) organizovanja igara na sreću;

3) proizvodnje i prometa bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se smatraju nezakonitim ili štetnim po okolinu i/ili ljudsko zdravlje;

4) koje se smatraju zabranjenim u skladu sa zakonom;

5) proizvodnje i prometa akcizne robe;

6)​​ političkih partija; i

7) koje ugrožavaju dostojanstvo ljudi.

Pokretanje postupka za sticanje statusa korisnika podsticajnih mjera

Član 9

Pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 7 ovog zakona, podnose Ministarstvu zahtjev za sticanje statusa​​ korisnika podsticajnih mjera.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, pravna lica podnose dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 7 stav 1 tačka 4 ovog zakona.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, fizička lica podnose dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 7 stav 2 tačka 2 i stav 5 tačka 2 ovog zakona.

Dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 7 stav 1 tač. 1, 3 i 5 ovog zakona Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

Provjera zahtjeva i dokaza

Član 10

Ministarstvo vrši provjeru zahtjeva za sticanje statusa korisnika podsticajnih mjera i dokaza iz člana 7 ovog zakona, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Potpune zahtjeve sa dokazima, Ministarstvo prosljeđuje Komisiji za dodjelu statusa korisnika podsticajnih mjera (u daljem tekstu: Komisija) na dalji postupak.

Komisija

Član 11

Ministarstvo obrazuje Komisiju, koja ima ovlašćenje da:

1) daje stručnu ocjenu naučnoistraživačkog, odnosno inovativnog programa ili projekta;

2) predlaže Ministarstvu dodjelu, obnavljanje odnosno oduzimanje statusa korisnika podsticajnih mjera u skladu sa ovim zakonom;

3) vrši kontrolu nad korišćenjem podsticajnih mjera propisanih ovim zakonom; i

4) obavlja druge poslove koji se odnose na praćenje realizacije naučnoistraživačkog odnosno inovativnog programa ili projekta.

Aktom o obrazovanju Komisije utvrđuje se sastav, način izbora i razrješenja članova Komisije, kao i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

Članovi Komisije imaju pravo na naknadu za rad.

Dodjela statusa​​ korisnika podsticajnih mjera

Član 12

Nakon stručne ocjene naučnoistraživačkog, odnosno inovativnog programa ili projekta koji subjekat inovacione djelatnosti obavlja ili u koji investira, inovativnog programa subjekta inovacione infrastrukture, odnosno programa rada Fonda, Komisija utvrđuje predlog za dodjelu statusa korisnika podsticajnih mjera.

Predlog iz stava 1 ovog člana Komisija dostavlja Ministarstvu, radi donošenja rješenja.

Ministarstvo u roku od 15 dana od dana prijema predloga iz stava 1 ovog člana, donosi rješenje o dodjeli statusa korisnika podsticajnih mjera, odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva za sticanje statusa korisnika podsticajnih mjera.

Status korisnika podsticajnih mjera dodjeljuje se na period do tri godine od dana donošenja rješenja​​ o dodjeli statusa korisnika podsticajnih mjera.

Rješenje iz stava 4 ovog člana upisuje se u Registar inovacione djelatnosti i u Registar mjera koji vodi organ nadležan za poslove zaštite konkurencije.

Vođenje evidencije

Član 13

Korisnici podsticajnih mjera dužni su da vode odvojenu evidenciju o naučnoistraživačkom, odnosno inovativnom programu ili projektu pojedinačno, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast računovodstva.

Obnavljanje statusa korisnika podsticajnih mjera

Član 14

Obnavljanje statusa​​ korisnika podsticajnih mjera vrši se po postupku za dodjelu statusa korisnika podsticajnih mjera, u skladu sa ovim zakonom.

Izmjena djelatnosti korisnika podsticajnih mjera

Član 15

Korisnik podsticajnih mjera dužan je da, u slučaju izmjene djelatnosti na osnovu koje je dobio status korisnika podsticajnih mjera, podnese Ministarstvu zahtjev za izmjenu rješenja o dodjeli statusa korisnika podsticajnih mjera, u roku od 30 dana od dana izmjene djelatnosti.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, pored dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 7 ovog zakona, korisnik podsticajnih mjera dostavlja i dokaze o izmjeni djelatnosti.

Oduzimanje statusa korisnika podsticajnih mjera

Član 16

Ministarstvo će oduzeti status korisnika podsticajnih mjera po službenoj dužnosti, na predlog Komisije, nadležnog poreskog inspektora ili drugog zainteresovanog lica kada utvrdi da korisnik:

1) ne obavlja naučnoistraživačku ili inovacionu djelatnost za koju je dobio podsticajne mjere;

2) ne ispunjava uslove iz člana 7 ovog zakona;

3) ne vodi odvojenu evidenciju o naučnoistraživačkom, odnosno inovativnom programu ili projektu pojedinačno, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast računovodstva;

4) upotrebljava status korisnika podsticajnih​​ mjera za namjene koje su u suprotnosti sa ovim zakonom.

Rješenje o oduzimanju statusa korisnika podsticajnih mjera, pored podataka propisanih zakonom, sadrži i razlog zbog kojeg se status oduzima.

Bliži način i postupak dodjele, obnavljanja i oduzimanja statusa korisnika podsticajnih mjera propisuje Ministarstvo.

Provjera ispunjenosti uslova

Član 17

Komisija vrši provjeru ispunjenosti uslova iz člana 7 ovog zakona korisnika statusa podsticajnih mjera najmanje jednom u dvije godine, o čemu podnosi izvještaj​​ Ministarstvu.

Kontrola nad korišćenjem podsticajnih mjera

Član 18

Komisija vrši kontrolu nad korišćenjem podsticajnih mjera odobrenih u skladu sa ovim zakonom, o čemu obavještava Ministarstvo i organ državne uprave nadležan za poslove finansija.

Način vršenja kontrole iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Vrste podsticajnih mjera

Član 19

Podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija, u smislu ovog zakona su umanjenje, oslobođenje ili olakšice u odnosu na:

1) porez na dohodak fizičkih lica i​​ prirez na porez;

2) doprinose za obavezno socijalno osiguranje;

3) porez na dobit pravnih lica;

4) naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;

5) korišćenje nepokretnosti i/ili zemljišta u svojini države; i

6) porez na nepokretnost.

Ukupan iznos​​ svih umanjenja, oslobođenja ili olakšica, ostvarenih korišćenjem podsticajnih mjera iz stava 1 ovog člana, za jedno pravno ili fizičko lice, ne može biti veći od 300.000 eura na trogodišnjem nivou.

Subjekti inovacione djelatnosti mogu koristiti više podsticajnih mjera istovremeno, pod uslovom da ukupni iznos podsticajnih mjera ne prelazi dozvoljenu granicu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna pomoć.

Subjekti inovacione djelatnosti, koji su razvrstani u kategoriju velikih preduzeća u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, mogu da koriste samo podsticajnu mjeru iz stava 1 tačka 3 ovog člana i to za uložena sredstva u druge subjekte inovacione djelatnosti u skladu sa ovim zakonom.

Bliži način korišćenja podsticajnih mjera iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Ograničenja

Član 20

Pravo na podsticajne mjere iz člana 19 ovog zakona ne mogu koristiti naučnoistraživačke ustanove i subjekti inovacione djelatnosti, koji su osnovani​​ od organizacija koje su već ostvarile neko od ovih prava ili su ova prava ostvarili osnivači ili suosnivači naučnoistraživačke ustanove i subjekta inovacione djelatnosti i sa njima povezana lica, kao i poreski obveznik koji je korisnik državne pomoći dodijeljene zbog poteškoća u poslovanju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna pomoć.

Povezanim licima u smislu stava 1 ovog člana smatraju se lica između kojih postoje posebni odnosi koji mogu imati neposredni uticaj na uslove ili ekonomske rezultate​​ transakcija između tih lica, u skladu sa zakonom kojim je uređena poreska administracija.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, pravna i fizička lica mogu koristiti podsticajne mjere iz člana 19 ovog zakona ako razvijaju inovativni proizvod i/ili uslugu koja je različita od proizvoda i/ili usluge za koju su već ostvarene podsticajne mjere.

Pravo na oslobađanje od poreza na dohodak fizičkih lica i prireza na porez

Član 21

Pravo na oslobađanje od poreza na dohodak fizičkih lica i prireza na porez, u skladu sa zakonom, mogu ostvariti:

1) startapovi i spinofovi za zaposlena ili angažovana lica;

2) lica koja obavljaju inovativnu aktivnost za potrebe stranih pravnih i fizičkih lica (frilenseri), kao i pronalazač ili inovator koji ostvaruje dohodak od inovacione djelatnosti; i

3) lica koja obavljaju samostalnu djelatnost, a koja ulažu sredstva u subjekte koji su upisani u Registar inovacione djelatnosti.

Obračunati porez iz stava 1 ovog člana, umanjuje se u iznosu:

1) od 100% za lica iz stava 1 tačka 1 ovog člana za period​​ do pet godina od dana osnivanja;

2) od 80% za lica iz stava 1 tačka 2 ovog člana za vrijeme korišćenja statusa korisnika podsticajnih mjera;

3) uloženih sredstava, a najviše do 20.000 eura na godišnjem nivou za lica iz stava 1 tačka 3 ovog člana.

Pravo na​​ oslobađanje od poreza na dohodak fizičkih lica, kao i prireza na porez, mogu ostvariti i fizička lica iz stava 1 tačka 1 ovog člana, koja ostvaruju primanja u obliku akcija ili udjela.

Pravo na oslobađanje od doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Član 22

Pravo na oslobađanje od doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom, mogu ostvariti:

1) startapovi i spinofovi za svoje zaposlene;

2) lica zaposlena u naučnoistraživačkim ustanovama i subjektima koji obavljaju naučnoistraživačku, odnosno inovacionu djelatnost, a koja su dodatno angažovana na naučnoistraživačkim i inovativnim programima ili projektima;

3) lica zaposlena ili angažovana u naučnoistraživačkim ustanovama i subjektima koji obavljaju inovacionu djelatnost, na naučnoistraživačkim i inovativnim programima ili projektima, a ne ostvaruju pravo na socijalno osiguranje kod drugog pravnog lica; i

4) lica koja obavljaju inovativnu aktivnost za potrebe stranih pravnih lica (frilenseri), kao i pronalazači i inovatori koji ostvaruju dohodak od inovacione djelatnosti.

Pravo na oslobađanje od doprinosa za obavezno socijalno osiguranje mogu ostvariti i lica iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana, koja ostvaruju primanja u obliku akcija ili udjela.

Lica iz stava 1 tačka 1 ovog člana oslobađaju se od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret poslodavca, za period od ukupno tri godine od dana donošenja rješenja o dodjeli statusa korisnika podsticajnih mjera.

Lica iz stava 1 tačka 2 ovog člana oslobađaju se od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, isključivo na iznos naknade za angažovanje na projektu, za period trajanja projekta, a najviše do tri godine po projektu.

Lica iz stava 1 tačka 3 ovog člana oslobađaju se od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret poslodavca, za period trajanja projekta, a najviše do tri godine po projektu.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje lica iz stava 1 tačka 4 ovog zakona, umanjuju se u iznosu od 80% od obračunatih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period trajanja statusa korisnika podsticajnih mjera.

Lica iz stava 2 ovog člana​​ oslobađaju se od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca na primanja koja ostvaruju u obliku akcija ili udjela.

Pravo na oslobađanje od poreza na dobit pravnih lica

Član 23

Pravo na oslobađanje od poreza na dobit, u skladu sa zakonom, mogu ostvariti:

1) pravna lica koja su upisana u Registar inovacione djelatnosti i reinvestiraju sredstva iz ostvarene dobiti u svoje naučnoistraživačke, odnosno inovativne projekte;

2) pravna lica koja ulažu sredstva u druge subjekte inovacione djelatnosti i to u udjele ili akcije startapova, spinofova i fondova rizičnog kapitala za ulaganje u subjekte koji obavljaju inovacionu djelatnost ili doniraju sredstva naučnoistraživačkim ustanovama i subjektima inovacione infrastrukture;

3) pravna lica koja obezbjeđuju inovacionu infrastrukturu; i

4) Fond.

Obračunati porez na dobit pravnih lica iz stava 1 tač. 1, 3 i 4 ovog člana umanjuje se 100% na iznos dobiti koju pravno lice reinvestira u svoje naučnoistraživačke ili inovativne​​ projekte, period trajanja statusa korisnika podsticajnih mjera.

Obračunati porez na dobit pravnih lica iz stava 1 tačka 2 ovog člana umanjuje se 100% za iznos sredstava koji je uložen u:

1) udjele ili akcije startapova i spinofova;

2) donacije naučnoistraživačkim ustanovama i subjektima inovacione infrastrukture u projekte i naučnoistraživačku infrastrukturu;

3) Fond i/ili druge investicione fondove u Crnoj Gori koji ulažu sredstva u subjekte koji obavljaju inovacionu djelatnost.

Podsticajna mjera iz stava​​ 3 tačka 1 ovog člana može se koristiti ako vlasnički udio u subjektima inovacione djelatnosti kumulativno nije veći od 49%.

Pravna lica iz stava 3 ovog člana treba da budu upisana u Registar inovacione djelatnosti.

Pravo na umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Član 24

Pravo na umanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, u skladu sa zakonom, mogu ostvariti pravna lica kao subjekti inovacione djelatnosti za jedan poslovni objekat, koji nije od javnog interesa, i​​ to ako najmanje 75% njegove​​ ukupne neto površine koriste za realizaciju inovativnih programa ili projekata odnosno inovativnih programa subjekata inovacione infrastrukture.

Obračunati iznos naknade iz stava 1 ovog člana umanjuje se za 50%.

Ako pravno lice​​ iz stava 1 ovog člana u roku od deset godina od dana dobijanja rješenja o dodjeli statusa korisnika podsticajnih mjera, promijeni namjenu objekta, dužno je da izvrši povraćaj sredstava u iznosu ostvarenog podsticaja.

Pravo na korišćenje nepokretnosti i/ili zemljišta u svojini države

Član 25

Pravo na korišćenje nepokretnosti i/ili zemljišta u svojini države, bez naknade ili pod uslovima povoljnijim od tržišnih, u skladu sa zakonom, mogu ostvariti pravna i fizička lica iz člana 7 st. 1, 3 i 6 ovog zakona koja su dobila status korisnika podsticajnih mjera, u skladu sa zakonom kojim se uređuje raspolaganje državnom imovinom.

Pravo na umanjenje poreza na nepokretnost

Član 26

Pravo na umanjenje poreza na nepokretnost koja je registrovana kao poslovni prostor, u skladu sa zakonom, mogu ostvariti pravna lica kao subjekti inovacione djelatnosti ako se nepokretnost koristi za realizaciju naučnoistraživačkog, odnosno inovativnog programa ili projekta, inovativnog programa subjekata inovacione infrastrukture, odnosno programa rada Fonda, na osnovu kojeg je dobijen status korisnika podsticajnih mjera.

Obračunati iznos poreza iz stava 1 ovog člana umanjuje se za 50%, tokom trajanja statusa korisnika podsticajnih mjera.

Nezavisna eksterna revizija

Član 27

Nezavisnu eksternu reviziju naučnoistraživačkog, odnosno inovativnog programa i projekta na osnovu kojeg su dodijeljene podsticajne mjere utvrđene ovim zakonom sprovodi Ministarstvo, nakon realizovanog programa i projekta.

Član 28

Nadzor nad postupkom za sticanje statusa korisnika podsticajnih mjera vrši Ministarstvo, a nadzor nad postupkom odobravanja finansijskih iskaza vrši organ državne uprave nadležan za poslove finansija.

Upravne mjere

Član 29

Korisniku podsticajnih mjera kome je oduzeto pravo na podsticajne mjere u skladu sa članom 16 ovog zakona, izreći će se upravna mjera obaveze plaćanja svakog dospjelog iznosa koji bi korisnik podsticajnih mjera platio da nije koristio podsticajne mjere utvrđene ovim zakonom, kao i upravna mjera gubitak prava na podsticajne mjere utvrđene ovim zakonom, u trajanju do tri godine.

Upravne mjere iz stava 1 ovog člana izriče organ državne uprave nadležan za poslove finansija, rješenjem.

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 30

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 31

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 25/20-3/5

EPA 1041 XXVI

Podgorica, 30. jul 2020. godine

Skupština​​ Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.