Zakon o poreskim savjetnicima

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br.​​ 26/2007,​​ 34/2007​​ - ispravka i​​ 47/2019.

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi za obavljanje djelatnosti poreskog savjetnika i druga pitanja od značaja za obavljanje te djelatnosti.

Član 2

(1) Djelatnost poreskog savjetnika obuhvata sljedeće poslove: davanje savjeta o poreskim i carinskim pitanjima, izradu poreskih prijava, poreskih bilansa i drugih dokumenata koji su od značaja za oporezivanje, kao i zastupanje u poreskim postupcima pred upravnim i sudskim organima, a za carinske postupke pred ministarstvima i sudskim organima.

(2) Uz poslove poreskog savjetnika mogu se obavljati poslovi vođenja poslovnih knjiga, izrada finansijskih izvještaja i drugi srodni poslovi, na način predviđen posebnim zakonom.

Član 2a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze​​ u ženskom rodu.

LICA KOJA MOGU OBAVLjATI POSLOVE PORESKOG SAVJETNIKA

Član 3 ​​ 

(1) Poslove poreskog savjetnika mogu obavljati:

1) fizička lica kao samostalno zanimanje ako su dobila odobrenje za rad;

2) privredna društva ako su registrovana za obavljanje te djelatnosti;

3) poreski savjetnik i privredno društvo koji su registrovani za obavljanje poslova poreskog savjetovanja u državi potpisnici Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru (u daljem tekstu: država EEP).

(2) Fizička lica koja djelatnost poreskog​​ savjetnika obavljaju kao samostalno zanimanje ne mogu biti zaposlena kod drugih fizičkih ili pravnih lica.

Član 3a

(1) Privredno društvo sa sjedištem u državi EEP, radi obavljanja poslova poreskog savjetnika, može da osnuje dio stranog privrednog društva (u daljem tekstu: poslovna jedinica) u skladu sa zakonom kojim se uređuju oblici obavljanja privrednih djelatnosti i njihova registracija, zakonom kojim se uređuje poslovno nastanjivanje privrednih subjekata i ovim zakonom.

(2) Poslovna jedinica može da​​ obavlja poslove poreskog savjetnika u skladu sa zakonom.

 

USLOVI ZA OBAVLjANjE POSLOVA PORESKOG SAVJETNIKA

Član 4 ​​ 

(1) Poslove poreskog savjetnika može obavljati fizičko lice koje ispunjava opšte i posebne uslove.

(2) Opšti uslovi su:

1) da ima prebivalište na teritoriji Crne Gore ili države EEP;

2) da ima poslovnu i zdravstvenu sposobnost;

3) da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova poreskog savjetnika (krivično djelo protiv: imovine, platnog prometa i privrednog poslovanja, državnih organa, pravosuđa i službene dužnosti).

(3) Posebni uslovi su:

1) da ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva;

3) da je položilo ispit za poreskog savjetnika;

4) da je dobilo odobrenje za rad.

(4) Pod radnim iskustvom iz stava 3 tačka 2) ovog člana smatra se rad na pripremi ili primjeni poreskih, carinskih i računovodstvenih propisa.

(5) Poslove poreskog savjetnika​​ može da obavlja poreski savjetnik iz države EEP, koji pored dokaza o ispunjavanju uslova iz st. 2 i 3 ovog člana, posjeduje i dokaz o poznavanju crnogorskog jezika u obimu koji je dovoljan za obavljanje te djelatnosti, u skladu sa posebnim propisima.

Član 4a

(1) Poreski savjetnik i privredno društvo iz člana 3 stav 1 tačka 3 ovog zakona, prilikom obavljanja poslova poreskog savjetovanja u Crnoj Gori, mora da koristi naziv koji je registrovan u državi EEP u kojoj ima sjedište.

(2) Poreski savjetnik i privredno društvo iz člana 3 stav 1 tačka 3 ovog zakona koji ima odobrenje za obavljanje poslova poreskog savjetnika sa sjedištem u državi EEP, može u Crnoj Gori da obavlja djelatnost poreskog savjetnika:

- trajno, ako je djelatnost upisana u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS) i Registar stranih poreskih savjetnika;

- povremeno ili privremeno, bez obaveze osnivanja poslovne jedinice, stalnog mjesta poslovanja i upisa u CRPS, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovno nastanjivanje privrednih subjekata i ovim zakonom.

(3) Poreski savjetnik iz stava 2 alineja 2 ovog člana, dužan je da o otpočinjanju djelatnosti poreskog savjetnika u Crnoj Gori obavijesti Komoru poreskih savjetnika Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) putem jedinstvene kontakt tačke ili neposredno u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovno nastanjivanje privrednih subjekata.

ORGANIZOVANjE ISPITA ZA PORESKOG SAVJETNIKA

Član 5​​ 

(1) Ispit za poreskog savjetnika provodi i organizuje Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ispit za poreskog savjetnika se polaže pred ispitnom komisijom (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje Ministarstvo.

(3) Komisija ima predsjednika i najmanje pet članova. Polovinu članova Komisije čine predstavnici Ministarstva,​​ poreskog i carinskog organa, a ostale članove stručnjaci ekonomske i pravne struke.

(4) Stručne poslove za potrebe Komisije vrši sekretar Komisije.

(5) Predsjedniku, članovima i sekretaru Komisije pripada naknada za rad u visini koju utvrdi Ministarstvo.

Član 6

(1) Zahtjev za polaganje ispita za poreskog savjetnika sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se Ministarstvu.

(2) Ministarstvo donosi rješenje kojim odobrava polaganje ispita za poreskog savjetnika licima koja ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

(3) Program i način polaganja ispita za poreskog savjetnika uređuje Ministarstvo, posebnim aktom.

(4) Troškove ispita snosi lice koje polaže ispit, a visinu troškova utvrđuje Ministarstvo.

(5) O položenom ispitu za poreskog savjetnika izdaje se uvjerenje.

IZDAVANjE LICENCE ZA RAD

Član 7 ​​ 

(1) Fizičkom licu koje ispunjava opšte i posebne uslove iz člana 4 ovog zakona, Komora izdaje odobrenje za rad (u daljem tekstu: licenca)​​ u roku od deset dana, od dana podnošenja zahtjeva.

(2) Ako je zahtjev iz stava 1 ovog člana nepotpun, Komora obavještava podnosioca da dostavi propisanu dokumentaciju, u roku od pet dana od dana dostavljanja obavještenja.

(3) Poreski savjetnik je dužan da​​ na poslovnim ispravama istakne naziv izdavaoca i broj i datum izdavanja licence.

(4) Poreski savjetnik koji je u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva za dobijanje licence bio zaposlen u organu uprave nadležnom za naplatu poreza, odnosno za poslove carina, ne smije u roku od godinu dana od dana izdavanja licence, da zaključi ugovor sa strankom u čijem predmetu je učestvovao u rješavanju ili odlučivanju.

(5) Na poreske savjetnike i privredna društva iz člana 3 stav 1 tačka 3 ovog zakona, ne primjenjuju se odredbe st. 1, 2 i 4 ovog člana.

(6) Poreski savjetnik je dužan da poslove poreskog savjetnika obavlja savjesno, stručno i u skladu sa zakonom i etičkim kodeksom poreskih savjetnika (u daljem tekstu: Etički kodeks).

(7) Nadzor nad radom poreskih savjetnika vrši Komora.

ODUZIMANjE LICENCE ZA RAD

Član 8 ​​ 

(1) Komora je dužna da obavezno poništi rješenje o izdavanju licence poreskom savjetniku ako:

1) prestane da ispunjava uslove iz člana 4 stav 1 ovog zakona;

2) poslove poreskog savjetnika ne obavlja savjesno i stručno u skladu sa zakonom i Etičkim kodeksom;

3) se utvrdi da je licenca izdata na osnovu neistinitih podataka.

(2) Rješenje o oduzimanju licence donosi Komora.​​ 

(3) Rješenje iz stava 2 ovog člana je konačno i protiv tog rješenja može se pokrenuti upravni spor.

PRIVREMENO MIROVANjE DJELATNOSTI

Član 9

(1) Ako je poreski savjetnik imenovan, odnosno izabran na javnu funkciju, za vrijeme obavljanja te funkcije djelatnost poreskog savjetnika može mirovati.

(2) Poreski savjetnik koji odluči da mu​​ djelatnost poreskog savjetnika miruje dužan je da obavijesti Komoru u roku od 15 dana od dana njegovog imenovanja, odnosno izbora i, u skladu sa zaključenim ugovorom, da preporuči strankama drugog poreskog savjetnika, koji bi nastavio njegove nezavršene poslove.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST PORESKOG SAVJETNIKA

Član 10

(1) Poslovi poreskog savjetnika obavljaju se na osnovu zaključenog ugovora u pisanoj formi uz naknadu.

(2) Poreski savjetnik je dužan da zastupa opravdane zahtjeve stranke u skladu sa zakonom.

(3) U obavljanju poslova poreskog savjetnika može da zamijeni drugi poreski savjetnik, uz saglasnost stranke.

Član 11

(1) Stranka koja ima primjedbe na rad poreskog savjetnika može podnijeti prigovor poreskom savjetniku. Ako poreski savjetnik ne otkloni​​ propuste iz prigovora u primjerenom roku, stranka može uputiti prigovor Komori ili svoja prava ostvariti pred nadležnim sudom.

(2) Poreski savjetnik je odgovoran za učinjene propuste u poslovanju poreskog obveznika, koji se odnose na pomaganje ili prikrivanje utaje poreza.

(3) Ako poreski savjetnik posumnja u vjerodostojnost pojedinih isprava koje mu je stranka dostavila, upozoriće na to stranku i može raskinuti zaključeni ugovor.

IZUZEĆE PORESKOG SAVJETNIKA

Član 12

(1) Na izuzeće poreskog savjetnika shodno se primjenjuju odredbe zakona koje se odnose na izuzeće službenih lica u poreskom, odnosno carinskom postupku.

(2) O izuzeću poreskog savjetnika odlučuje službeno lice koje vodi poreski, odnosno carinski postupak.

DRUŠTVO ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI PORESKOG SAVJETNIKA

Član 13 ​​ 

(1) Jedan ili više poreskih savjetnika mogu osnovati privredno društvo za obavljanje poslova poreskog savjetnika (u daljem tekstu: društvo). U nazivu društva mora se koristiti oznaka "poreski​​ savjetnici".

(2) Član društva može da bude samo poreski savjetnik.

(3) Nadzor nad radom društva vrši Komora.

(4) Ako Komora utvrdi da se društvo prilikom obavljanja djelatnosti ne pridržava načela zakonitosti i Etičkog kodeksa brisaće društvo iz registra​​ i obavijestiće nadležni sud radi brisanja iz CRPS-a.

OSIGURANjE OD ODGOVORNOSTI

Član 14 ​​ 

(1) Poreski savjetnik je dužan da se osigura od odgovornosti za eventualnu štetu koju bi mogao učiniti obavljanjem djelatnosti. Ugovor o osiguranju od odgovornosti​​ za poreske savjetnike koji rade u društvu zaključuje društvo za svakog poreskog savjetnika pojedinačno.

(2) Ugovor o osiguranju od odgovornosti u ime poreskih savjetnika i društava može zaključiti Komora. Poreski savjetnici i društvo dužni su da Komori nadoknade troškove po osnovu plaćenog osiguranja od odgovornosti.

(3) Najniža visina osiguranog iznosa na koju mora biti ugovoreno osiguranje po poreskom savjetniku iznosi 3.000,00 €.

(4) Poreski savjetnik je dužan da uredno produžava osiguranje od odgovornosti.

(5) Poreskom savjetniku i privrednom društvu iz člana 3 stav 1 tačka 3 ovog zakona, koji ima osiguranje od profesionalne odgovornosti ugovoreno u državi sjedišta ili drugoj državi EEP, kao dokaz osiguranja prihvataju se potvrde tog osiguranja, ako su ekvivalentne po svojoj namjeni i pokriću usluge koje pruža u vezi osiguranog rizika, osiguranog iznosa ili gornje granice garancije i mogućeg isključenja iz pokrića osiguranja, izdate od finansijske institucije ili osiguravača u državi sjedišta poreskog savjetnika ili drugoj državi EEP.

ČUVANjE ISPRAVA I TAJNI

Član 15

(1) Poreski savjetnik obavlja djelatnost na osnovu dokumenata i podataka dobijenih od stranke.

(2) Poreski savjetnik i društvo dužni su da čuvaju dokumenta koja ne vrate stranci, najduže pet godina od dana njihovog primanja ili nastanka.

(3) Poreski savjetnik i društvo dužni su da, nakon isteka roka iz stava 2 ovog člana, sačine zapisnik sa popisom dokumenata koja se vraćaju stranci. Ako se stranka ne odazove pozivu za preuzimanje dokumenata, zapisnik sa popisom dokumenata dostavlja se Komori, čime se poreski savjetnik, odnosno društvo oslobađaju dužnosti njihovog daljeg čuvanja.

(4) Poreski savjetnik je dužan da čuva kao poslovnu tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u svom radu saznao na drugi način. Tajnu su dužna da čuvaju i druga lica koja rade ili su radila za poreskog savjetnika. Na obavezu čuvanja poslovne tajne shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima je uređena poreska administracija.

PRIBAVLjANjE PODATAKA

Član 16

Državni​​ organi i pravna lica koja imaju javna ovlašćenja su dužni poreskom savjetniku da daju podatke koji su mu potrebni radi obavljanja poslova u određenom predmetu, osim podataka koji su povjerljive prirode, ako to nije na štetu čuvanja službene ili profesionalne tajne davaoca podataka.

KOMORA

Član 17

(1) Poreski savjetnici udružuju se u Komoru, kao profesionalnu i samostalnu organizaciju.

(2) Komora ima svojstvo pravnog lica.

(3) Sjedište Komore je u Podgorici.

(4) Članovi Komore dužni su da plaćaju članarinu.

(5) Osnovicu i visinu članarine utvrđuje Komora.

(6) Komora ima Statut kojim se uređuje organizacija, nadležnost, način izbora, prava i dužnosti organa Komore, način utvrđivanja naknade i članarine, opšta akta Komore i druga pitanja od značaja za rad Komore.

(7) Saglasnost na Statut Komore daje Ministarstvo.

Član 18

(1) Komora obavlja sljedeće poslove:

1) predstavlja poreske savjetnike, promoviše njihov rad i zastupa njihove zajedničke interese;

2) izdaje licence za rad, vodi registar izdatih licenci i registar društava;

3) obezbjeđuje uslove za unapređivanje profesionalnih znanja poreskih savjetnika i organizuje kurseve za njihovo usavršavanje.

(2) Poslove iz stava 1 tačka 2 ovog člana Komora vrši kao javna​​ ovlašćenja.

(3) Akti koje donosi Komora u izvršavanju javnih ovlašćenja su javne isprave.

ORGANI KOMORE

Član 19

(1) Najviši organ Komore je Skupština Komore.

(2) Skupštinu Komore čine poreski savjetnici članovi Komore.

(3) Skupština Komore:

1) donosi Statut Komore, poslovnik o radu i druga akta Komore;

2) bira predsjednika Skupštine i druge organe Komore;

3) usvaja godišnji finansijski izvještaj Komore;

4) donosi Etički kodeks koji se objavljuje u "Službenom listu Republike Crne Gore";

5) odlučuje o drugim​​ pitanjima utvrđenim Statutom.

(4) Etičkim kodeksom uređuju se načela i pravila profesionalnog postupanja poreskih savjetnika i lica zaposlenih kod poreskog savjetnika.

(5) Skupština Komore ima predsjednika.

(6) Predsjednik Skupštine je i predsjednik Komore.

(7) Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru.

SREDSTVA ZA RAD KOMORE

Član 20

(1) Komora stiče sredstva za rad od članarina, naknada za​​ izdavanje licence, za davanje podataka iz registara koje vodi, donacija, sponzorstva, poklona i drugih izvora u skladu sa zakonom.

(2) Sredstva za početak rada Komore mogu se obezbijediti iz budžeta Republike.

(3) Visinu članarine, odnosno naknade iz stava​​ 1 ovog člana utvrđuje Komora, uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

(4) Odluka o visini članarine i naknade iz stava 3 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Član 20a

(1) Poreski savjetnik, odnosno privredno društvo iz člana 3 stav 1 tačka 3 ovog zakona, radi obavljanja poslova poreskog savjetovanja u Crnoj Gori, dužno je da podnese zahtjev za upis u Registar stranih poreskih savjetnika, odnosno Registar povremenih i privremenih pružaoca usluga.

(2) Uz zahtjev za upis u registre​​ iz stava 1 ovog člana, poreski savjetnik, odnosno privredno društvo iz člana 3 stav 1 tačka 3 ovog zakona, dostavlja i dokaze o ispunjavanju uslova iz čl. 4 i 4a ovog zakona i dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

(3) Rješenje o upisu, odnosno​​ odbijanju upisa poreskog savjetnika u registre iz stava 1 ovog člana donosi Komora.

(4) Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

(5) Poreski savjetnik iz stava 1 ovog člana ne može da bude biran u tijelima Komore.

(6) Poreski savjetnik, odnosno privredno društvo iz stava 1 ovog člana, koje poslove poreskog savjetnika ne obavlja savjesno i stručno u skladu sa zakonom i Etičkim kodeksom brisaće se iz Registra stranih poreskih savjetnika.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21

(1) Komora se osniva kada licencu dobije najmanje 10 poreskih savjetnika.

(2) Osnivačku skupštinu Komore saziva i njome rukovodi ministar finansija ili lice koje on ovlasti.

Član 22

Do konstituisanja Komore poslove iz njene nadležnosti obavljaće Ministarstvo.

Član 23

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 24

Ministarstvo može, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, izdati najviše pet licenci bez polaganja ispita, a na osnovu radnog iskustva i stručnih zvanja podnosioca zahtjeva. Izdate licence oduzeće se ukoliko lica koja su ih dobila ne polože ispit u roku od dvije godine od dana dobijanja licenci.

Član 24a

Odredbe člana 3 stav 1 tačka 3, člana 3a, člana 4 stav 2 tačka 1 i stav 5, člana 4a, člana 7 stav 5, člana 14 stav 5 i člana 20a ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 25

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2008. godine.