Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br.​​ 65/2001,​​ 12/2002,​​ 80/2004​​ i "Službenom listu CG", br.​​ 40/2008,​​ 86/2009,​​ 40/2011​​ -​​ drugi zakon,​​ 14/2012​​ i​​ 61/2013​​ i​​ 55/2016.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1​​ 

(1) Ovim zakonom se uređuje sistem i uvodi obaveza plaćanja poreza na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: porez na dobit).​​ 

(2) Prihodi od poreza na dobit pripadaju budžetu Crne Gore.​​ 

II PORESKI OBVEZNIK​​ 

Član 2​​ 

(1) Poreski obveznik poreza na dobit je rezidentno, odnosno nerezidentno pravno lice koje obavlja djelatnost radi sticanja dobiti.​​ 

(2) Pravnim licem, u smislu ovog zakona, smatra se i komanditno društvo.​​ 

Rezident i nerezident​​ 

Član 3​​ 

(1) Rezidentno pravno lice (u daljem tekstu: rezident) je lice osnovano u Crnoj Gori ili koje ima sjedište stvarne uprave i kontrole na teritoriji Crne Gore.​​ 

(2) Nerezidentno pravno lice (u daljem tekstu: nerezident) je lice koje​​ nije osnovano u Crnoj Gori i nema sjedište stvarne uprave i kontrole u Crnoj Gori, a koje svoje poslovanje obavlja preko stalne poslovne jedinice.​​ 

III PREDMET OPOREZIVANjA​​ 

Član 4​​ 

(1) Predmet oporezivanja rezidenta je dobit koju rezident ostvari u Crnoj Gori i izvan Crne Gore.​​ 

(2) Predmet oporezivanja nerezidenta je dobit koju nerezident ostvari u Crnoj Gori.​​ 

(3) Predmet oporezivanja stalne poslovne jedinice nerezidenta (u daljem tekstu: stalna poslovna jedinica) je​​ dobit koju ostvari ta poslovna jedinica.​​ 

(4) Stalnom poslovnom jedinicom smatra se stalno mjesto poslovanja preko kojeg pravno lice u potpunosti ili djelimično vodi svoje poslovanje i koje je organizovano u jednom od sljedećih oblika: mjesto uprave, filijala, kancelarija, fabrika, radionica, rudnik, nalazište nafte ili gasa, kamenolom ili bilo koje drugo mjesto gdje se vrši eksploatacija prirodnog bogatstva. Gradilište ili montažni objekat konstituiše stalnu poslovnu jedinicu jedino ako traje duže od šest​​ mjeseci.​​ 

(5) Pod stalnom poslovnom jedinicom iz stava 4 ovog člana ne smatra se:​​ 

1) korišćenje objekata za čuvanje, izlaganje ili isporuku dobara koja pripadaju pravnom licu;​​ 

2) držanje zaliha dobara koja pripadaju pravnom licu radi čuvanja, izlaganja​​ ili isporuke;​​ 

3) čuvanje zaliha dobara koja pripadaju pravnom licu za preradu od strane drugog pravnog lica;​​ 

4) vođenje stalnog mjesta poslovanja za nabavku dobara ili prikupljanje informacija za pravno lice;​​ 

5) vođenje stalnog mjesta poslovanja za poslovanje pravnog lica i sve ostale aktivnosti koje su pripremnog i pomoćnog karaktera;​​ 

6) vođenje stalnog mjesta poslovanja za bilo koju namjenu iz tač. 1) do 4) ovog stava, koje obezbjeđuju da ukupne aktivnosti stalnog mjesta poslovanja koje proizilaze iz​​ ove namjene imaju pripremni i pomoćni karakter.​​ 

(6) Predmet oporezivanja nerezidenta koji nema stalnu poslovnu jedinicu su prihodi iz člana 29 stav 1 tačka 2) ovog zakona.

Izvori dobiti​​ 

Član 5​​ 

(1) Izvorima dobiti u Crnoj Gori smatraju se prihodi ostvareni po osnovu:​​ 

1) prodaje dobara proizvedenih u Crnoj Gori;​​ 

2) pružanja usluga u Crnoj Gori;​​ 

3) kamata, ako terete rezidenta ili nerezidenta preko njegove stalne poslovne jedinice u Crnoj Gori;

4) dividendi i udjela u dobiti isplaćenih od strane rezidenta;

5) korišćenja imovinskih prava u Crnoj Gori;​​ 

6) eksploatacije prirodnog bogatstva;​​ 

7) nepokretnosti i prava na nepokretnostima koje se nalaze u Crnoj Gori;

8) prodaje nepokretne imovine, ukoliko se njen prodavac nalazi u Crnoj Gori;​​ 

9) prodaje pokretne imovine, ukoliko se njen prodavac nalazi u Crnoj Gori;​​ 

10) osiguranja i reosiguranja od rizika ostvarenih u Crnoj Gori.​​ 

(2) Izvorima dobiti u Crnoj Gori smatraju se i drugi prihodi, ukoliko su nastali po osnovu obavljanja djelatnosti u Crnoj Gori.​​ 

(3) Ministarstvo nadležno za finansije, u slučaju potrebe može bliže urediti šta se smatra prihodima iz stava 2 ovog člana.​​ 


IV PORESKA IZUZEĆA​​ 

Član 6​​ 

(1) Porez na dobit ne plaćaju: državni organi, organi državne uprave, organi lokalne uprave, javni fondovi, javne ustanove, turističke organizacije, sportski klubovi, sportska društva i savezi, vjerske zajednice, umjetnička udruženja, političke stranke, komore, sindikati i nevladine organizacije, ako su u skladu sa posebnim zakonom osnovane za obavljanje nedobitne djelatnosti.

(2) Izuzetno, ako lica iz stava 1 ovog člana obavljaju dobitnu djelatnost, ta lica su obveznici poreza​​ na dobit za tu djelatnost.

V PORESKA OSNOVICA​​ 

Član 7​​ 

(1) Osnovicu poreza na dobit predstavlja oporeziva dobit poreskog obveznika.​​ 

(2) Oporeziva dobit se utvrđuje usklađivanjem dobiti poreskog obveznika iskazane u bilansu uspjeha, na način predviđen ovim zakonom.​​ 

(3) Kod određivanja poreske osnovice za lica iz člana 6 stav 2 ovog zakona, prihodi od obavljanja nedobitne djelatnosti, stvarni ili srazmjerni troškovi u vezi sa tom djelatnošću izuzimaju se iz poreske osnovice.

Usklađivanje prihoda​​ 

Član 8​​ 

Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se prihodi u iznosima utvrđenim bilansom uspjeha, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, izuzev prihoda za koje je ovim zakonom​​ propisan drukčiji način utvrđivanja.​​ 

Član 9​​ 

Prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica​​ izuzimaju se iz poreske osnovice primaoca, ako je njihov isplatilac obveznik poreza po ovom zakonu.

Usklađivanje rashoda​​ 

Član 10​​ 

Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspjeha, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, izuzev rashoda za koje je ovim zakonom propisan drukčiji način utvrđivanja.​​ 

Član 11​​ 

Na teret rashoda ne priznaju se:​​ 

1) troškovi koji nijesu nastali u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti;​​ 

2) troškovi koji se ne mogu dokumentovati;​​ 

3) kamate za neblagovremeno plaćene poreze i doprinose;​​ 

4) kamate isplaćene nerezidentima, ako su plaćene po stopi višoj od uobičajene komercijalne stope;​​ 

5) administrativni troškovi plaćeni od strane stalne poslovne jedinice nerezidentnoj centrali;​​ 

6) primanja zaposlenih ili drugih lica po osnovu raspodjele dobiti;​​ 

7) novčane kazne i penali;​​ 

8) ispravka vrijednosti pojedinačnih potraživanja kod lica kojima se istovremeno duguje;

9) prilozi dati političkim organizacijama.​​ 

Član 11a

Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, priznaju se kao rashod u poreske svrhe u periodu kad je izvršena njihova isplata.

Član 12​​ 

Troškovi materijala i nabavna vrijednost prodate trgovačke robe priznaju se u iznosima obračunatim primjenom metode prosječne cijene ili FIFO metode, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.​​ 

Član 13​​ 

(1) Amortizacija stalnih osnovnih sredstava i ulaganja u nepokretnosti priznaje se kao rashod u iznosu utvrđenom na način predviđen ovim zakonom.​​ 

(2) Stalna osnovna sredstva iz stava 1 ovog člana obuhvataju materijalna i nematerijalna sredstva čiji je vijek trajanja duži od jedne godine i čija vrijednost prelazi 300 Eura.​​ 

(3) Osnovna sredstva iz stava 2 ovog člana razvrstavaju se u pet grupa​​ sa sledećim amortizacionim stopama:​​ 

- I grupa​​ 

5%​​ 

- II grupa​​ 

15%​​ 

- III grupa​​ 

20%​​ 

- IV grupa​​ 

25%​​ 

- V grupa​​ 

30%​​ 

(4) Amortizacija za stalna osnovna sredstva razvrstana u prvu grupu utvrđuje se primjenom proporcionalne stope, za svako sredstvo posebno.​​ 

(5) Amortizacija za osnovna sredstva razvrstana u ostale grupe (od druge do pete) utvrđuje se primjenom degresivne stope na vrijednost sredstava razvrstanih po grupama.​​ 

(6) Bliži propis o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije donosi ministarstvo nadležno za finansije.​​ 

Član 14​​ ​​ 

(1) Izdaci za zdravstvene, socijalne, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, sportske i humanitarne svrhe, smanjenje siromaštva, zaštitu životne sredine, zaštitu lica sa invaliditetom, društvenu brigu o djeci i mladima, pomoć starijim licima, zaštitu i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavinu prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlantske i evropske integracije Crne Gore, umjetnost, tehničku kulturu, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, održivi razvoj, zaštitu potrošača, rodnu ravnopravnost, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i borbu protiv bolesti zavisnosti, priznaju se kao rashod najviše do 3,5% ukupnog prihoda u skladu sa stavom 3 ovog člana.

(2) Izdaci iz stava 1 ovog člana priznaju se u novcu, stvarima, pravima i​​ uslugama.

(3) Izdaci iz stava 1 ovog člana priznaju se kao rashod samo ako su izvršeni pravnim licima (državnim organima, javnim ustanovama, nevladinim organizacijama, sportskim, obrazovnim, naučnim, vjerskim, kulturnim i drugim humanitarnim organizacijama) koja obavljaju poslove, odnosno djelatnosti u svrhe iz stava 1 ovog člana u skladu sa posebnim propisima i ako se koriste isključivo u te svrhe.

Član 15​​ 

Izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 1% ukupnog prihoda pod uslovom: da su nastali radi unapređenja poslovanja, da su dokumentovani i da njihov primalac nije povezano lice.​​ 

Član 16​​ 

Članarine komorama, savezima i udruženjima priznaju se kao rashod najviše do 0,1% ukupnog prihoda, izuzev članarine čija je visina utvrđena zakonom, koje se priznaju u visini zakonom propisanog iznosa.​​ 

Član 17​​ ​​ 

(1) Izvršeno ispravljanje (otpis vrijednosti) sumnjivih potraživanja priznaje se na teret rashoda, pod uslovom:​​ 

1) da se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja bila prethodno uključena u prihode poreskog obveznika;​​ 

2) da je to potraživanje u knjigama poreskog obveznika otpisano kao nenaplativo;​​ 

3) da poreski obveznik pruži dokaze da su ta potraživanja utužena, odnosno da je pokrenut izvršni postupak radi naplate potraživanja, ili da su potraživanja prijavljena u likvidacionom ili stečajnom postupku nad dužnikom; i

4) da je​​ to potraživanje starije od 365 dana.

(2) Sumnjiva potraživanja koja su priznata kao rashod, a zatim naplaćena, uključuju se u prihode poreskog obveznika u momentu njihove naplate.

Član 18​​ ​​ 

(1) Na teret rashoda banke​​ u poreske svrhe, priznaje se uvećanje ispravke vrijednosti potraživanja bilansne aktive i rezervisanja za gubitke po vanbilansnim stavkama u iznosu obračunatom na nivou banke, koja su u skladu sa unutrašnjim aktima banke iskazani u bilansu uspjeha na teret rashoda u poreskom periodu, u skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore.

(2) Na teret rashoda društva za osiguranje u poreske svrhe, priznaje se uvećanje indirektnog otpisa prema kategorijama naplativosti potraživanja i tehnička rezervisanja, obračunati i iskazani u bilansu uspjeha na teret rashoda u poreskom periodu, do iznosa utvrđenog zakonom kojim je uređeno osiguranje.

(3) Rezervisanja od posebnih rizika kod berzansko posredničkih društava, priznaju se kao rashod u obračunatim iznosima, a najviše​​ do iznosa koji je utvrđen propisima kojima su uređene hartije od vrijednosti.

(4) Rezervisanja po osnovu obnovljivih prirodnih bogatstava, garancija kod prodaje proizvoda i usluga (garantni rok), očekivanih gubitaka po osnovu sudskih sporova (delikatnih ugovora), priznaju se kao rashod u skladu sa propisima kojima je uređeno računovodstvo, a rezervisanja po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada najviše do iznosa utvrđenog propisima o radu.

Član 18a

(1) Na teret rashoda u poreske svrhe ne priznaju se rashodi nastali po osnovu obezvređenja imovine, koje se utvrđuje kao razlika između neto sadašnje vrijednosti imovine utvrđene u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i njene procijenjene nadoknadive vrijednosti, ali se priznaju u poreskom periodu u kome je ta imovina otuđena, odnosno u kome je nastalo oštećenje te imovine usled više sile.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, na teret rashoda u poreske svrhe priznaju se rashodi nastali po osnovu obezvređenja obveznikovog učešća u kapitalu subjekta privatizacije u postupku restruktuiranja, stečenog konverzijom obveznikovog potraživanja u učešće u kapitalu tog subjekta.

Član 19​​ 

Kamate i pripadajući troškovi prema povjeriocu sa statusom povezanog lica priznaju se na teret rashoda u visini koja ne prelazi troškove kamata na otvorenom tržištu, ako ti troškovi ne prelaze iznos koji je stvarno plaćen.​​ 

Član 20​​ 

Razlika između kamate obračunate po principu "van dohvata ruke" i stvarno primljene kamate uključuje se u poresku osnovicu primaoca te kamate.​​ 

Kapitalni dobici i gubici​​ 

Član 21​​ 

(1) Kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji poreski obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu (u daljem tekstu: prodaja) zemljišta, građevinskih objekata, imovinskih prava, udjela u kapitalu i hartija od vrijednosti.​​ 

Član 22​​ 

(1) Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cijene imovine iz člana 21 ovog zakona (u daljem tekstu: imovina) i njene nabavne cijene usklađene na način predviđen ovim zakonom.​​ 

(2) Negativna razlika iz stava 1 ovog člana predstavlja kapitalni gubitak.​​ 

(3) Ukoliko su učesnici u prodaji imovine povezana lica i ako je prodajna cijena niža od tržišne vrijednosti, prilagođavanje tržišne vrijednosti imovine vrši nadležni poreski organ.​​ 

(4) Kapitalni gubici mogu se prebijati sa kapitalnim dobicima ostvarenim u istoj godini.​​ 

(5) Ako se i poslije izvršenog prebijanja sa kapitalnim dobicima ostvarenim u istoj godini pojavi kapitalni gubitak, poreski obveznik može prenijeti kapitalni gubitak na račun budućih kapitalnih dobitaka u narednih pet godina.​​ 

Član 23​​ 

Prodajnom cijenom imovine, za svrhe određivanja kapitalnog dobitka, smatra se tržišna vrijednost imovine primljene u obliku novčane ili nenovčane naknade umanjena za troškove prodaje, odnosno troškove drugog prenosa imovine.

Član 24​​ ​​ 

Nabavna cijena imovine, za svrhe određivanja kapitalnog dobitka je cijena po kojoj je poreski obveznik stekao imovinu, utvrđena u skladu sa propisima kojima je uređeno računovodstvo, umanjena za troškove amortizacije, u skladu sa članom 13 ovog zakona.

Poreski tretman poslovnih gubitaka​​ 

Član 25​​ 

(1) Gubici nastali iz poslovnih odnosa, izuzev​​ onih iz kojih proizilaze kapitalni dobici i gubici mogu se prenositi na račun dobiti iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.​​ 

(2) Poreske pogodnosti iz stava 1 ovog člana primenjuju se i u slučaju statusnih promjena.​​ 

(3) U slučaju statusnih promjena, poreske pogodnosti iz stava 1 ovog člana srazmjerno se dijele prema vrijednosti imovine i o tome se obavještava nadležni poreski organ.​​ 

VI PORESKI TRETMAN STATUSNIH PROMJENA I LIKVIDACIJE​​ 

Statusne promjene​​ 

Član 26​​ 

(1) Prenos imovine u slučaju statusnih promjena (pripajanje, spajanje ili podjela) i raspodjela akcijskog kapitala, ne smatra se prodajom imovine u smislu ovog zakona.

(2) Poreska obaveza po osnovu kapitalnih dobitaka iz stava 1 ovog člana nastaje u trenutku kad pravno lice, koje je nastalo statusnom promjenom, izvrši prodaju imovine preuzete po osnovu statusne promjene.

(3) Kapitalni dobitak iz stava 2 ovog člana obračunava se kao razlika između prodajne cijene imovine i njene knjigovodstvene vrijednosti, utvrđene u skladu sa računovodstvenim propisima, umanjene za troškove amortizacije utvrđene na način predviđen ovim zakonom.

(4) Pravo na odlaganje plaćanja poreza na dobit za kapitalne dobitke ostvarene na način iz stava 1 ovog člana stiče se ako je vlasnik pravnog lica koje je izvršilo prenos imovine prilikom pripajanja, spajanja ili podjele dobilo naknadu u obliku akcija ili udjela u pravnom licu na koje je prenos imovine izvršen, kao i eventualnu gotovinsku naknadu, čiji iznos ne prelazi 10% nominalne vrijednosti dobijenih akcija, odnosno udjela.

Likvidacija pravnog lica​​ 

Član 27​​ ​​ 

(1) Pravno lice dužno je da, u slučaju likvidacije pravnog lica, utvrdi kapitalni dobitak ili gubitak kao da je prodalo imovinu po tržišnoj cijeni.​​ 

(2) Kapitalni dobitak, odnosno kapitalni gubitak se utvrđuje na način predviđen članom 22 ovog zakona.​​ 

(3) Kada se u postupku likvidacije imovina zavisnog preduzeća prenosi na matično preduzeće, matično preduzeće nije dužno da utvrđuje kapitalni dobitak, odnosno gubitak.
 

VII PORESKE STOPE​​ 

Stope poreza na dobit​​ 

Član 28​​ 

Stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

Član 29​​ ​​ 

(1) Obveznik poreza na dobit dužan je da obračuna, obustavi i uplati porez po odbitku na prihode isplaćene po osnovu:

1) dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuju rezidentnim i nerezidentnim pravnim i fizičkim licima;

2) kamata, naknada za autorska prava i druga prava intelektualne svojine, kapitalnog dobitka, naknada za zakup pokretne i nepokretne imovine, naknada po osnovu konsalting usluga, usluga istraživanja tržišta i revizorskih usluga, koje se isplaćuju nerezidentnom pravnom licu.

(2) Porez po odbitku iz stava 1 ovog člana obračunava se i plaća i na prihode koje obveznik poreza na dobit isplaćuje rezidentnim i nerezidentnim fizičkim licima po osnovu otkupa upotrebljavanih proizvoda, poluproizvoda i poljoprivrednih proizvoda otkupljenih od proizvođača koji je obveznik PDV-a.

(3) Porez po odbitku iz stava 1 ovog člana obračunava se i plaća i na prihode koje obveznik poreza na dobit isplaćuje nerezidentnom pravnom licu po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umjetničkog, sportskog ili sličnog programa u Crnoj Gori.

(4) Porez po odbitku plaća se po stopi od 9% na osnovicu koju čini iznos bruto prihoda.

(5) Porez po odbitku obračunava se i plaća po propisima koji važe u momentu isplate prihoda.

(6) Porez po odbitku plaća i poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica kada vrši isplatu naknada iz stava 1, tačka 2 ovog člana.

(7) Izuzetno od stava 6 ovog člana, ako se naknada pripisuje kao prihod poslovnoj jedinici nerezidentnog pravnog lica, ne plaća se porez po odbitku.


Član 29a

(1) Kod obračuna poreza po odbitku na prihode koji se isplaćuju nerezidentnom pravnom licu, isplatilac prihoda primjenjuje odredbe​​ ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, pod uslovom da nerezident dokaže status rezidenta države sa kojom je Crna Gora zaključila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i da je nerezident stvarni vlasnik prihoda.

(2) Status rezidenta države,​​ sa kojom je zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, u smislu stava 1 ovog člana, nerezident dokazuje kod isplatioca prihoda potvrdom ili drugim odgovarajućim dokumentom, ovjerenim od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident.

(3) Ako isplatilac prihoda primijeni odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a nijesu ispunjeni uslovi iz st. 1 i 2 ovog člana, što za posledicu ima manje plaćeni iznos poreza, dužan je da plati razliku između plaćenog poreza i dugovnog​​ poreza, po ovom zakonu.

(4) Poreski organ dužan je da, na zahtjev nerezidentnog pravnog lica, izda potvrdu o porezu plaćenom u Crnoj Gori.

(5) Obveznik poreza po odbitku dužan je da nadležnom poreskom organu podnese izvještaj o uplaćenom porezu po odbitku, a koji se podnosi do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

(6) Oblik i sadržinu izvještaja iz stava 5 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za finansije.

(7) Poreski organ o obračunatom porezu po odbitku nerezidentnog pravnog lica obavještava poreski organ u inostranstvu na njegov pisani zahtjev.

Član 29b

U smislu člana 29 ovog zakona:

1) kamate su dohodak od potraživanja duga, nezavisno od toga da li su obezbijeđene zalogom i da li se na osnovu tih potraživanja stiče pravo na učešće u dobiti dužnika, a naročito dohodak od državnih hartija od vrijednosti i dohodak od obveznica ili obveznica zajma, uključujući premije i nagrade na takve hartije od vrijednosti ili obveznice, osim zateznih kamata zbog kašnjenja pri isplati;

2) autorske naknade su plaćanja bilo koje vrste koja su primljena kao naknada za korišćenje ili za pravo korišćenja:

- autorskog prava na književno, umjetničko ili naučno djelo uključujući kinematografske filmove i kompjuterski softver;​​ i

- patenta, zaštitnog znaka, uzorka ili modela, plana, tajne formule ili postupka, ili obavještenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva;

3) dividende su dohodak od akcija ili drugih prava učešća u dobiti koja nijesu potraživanja duga;

4) konsalting usluge su usluge pravnih lica koja daju savjete i intelektualne usluge prilikom izvođenja privrednih, finansijskih i tehničkih projekata ili rade na nekom drugom projektu za određenu naknadu, kao i pravne, poreske, računovodstvene i​​ revizorske usluge, koje strana pravna lica vrše za domaće subjekte uz naknadu i drugi oblik poslovnog savjetovanja ili konsultacija, osim usluga održavanja seminara, predavanja, radionica, i drugih sličnih metoda podučavanja, usluga inženjera, arhitekata​​ i sličnih usluga koje za rezultat imaju pisana dokumenta za postupanje (idejni i izvođački projekti, nacrti, uputstva i druga dokumenta za postupanje), usluge posredovanja i zastupanja, kao i usluge korišćenja raznih baza podataka;

5) usluge istraživanja tržišta su usluge prikupljanja tržišnih informacija, određivanja tržišnih karakteristika, mjerenje tržišnog potencijala, analiza učešća na tržištu, analiza prodaje, istraživanje trendova u poslovanju, kratkoročna i dugoročna predviđanja, ispitivanje konkurentskih ponuda, istraživanje cijena i testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu;

6) usluge revizije finansijskih izvještaja su usluge koje se​​ odnose na postupak provjere i ocjene finansijskih izvještaja kao i podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju finansijskih izvještaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica primjenom Međunarodnih standarda revizije i Kodeksa etike za profesionalne računovođe.

Član 29c

(1) Na prihode koje​​ ostvari nerezidentno pravno lice od drugog nerezidentnog pravnog lica i rezidentnog ili nerezidentnog fizičkog lica na teritoriji Crne Gore, po osnovu kapitalnih dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. 21 do 24 ovog zakona, obračunava se i plaća porez​​ po stopi od 9%, ako ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

(2) Porez iz stava 1 ovog člana obračunava se i plaća i na prihode po osnovu izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine iz člana 29 stav 1 tačka 2 ovog zakona,​​ koje nerezidentno pravno lice ostvaruje od lica koje nije dužno da obračunava, obustavlja i uplaćuje porez po odbitku.

(3) Nerezidentno pravno lice-primalac prihoda iz st. 1 i 2 ovog člana, dužan je da nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost, sjedište privrednog društva u kojem nerezidentno pravno lice ima udio ili hartije od vrijednosti, koje su predmet prodaje, odnosno sjedište ili prebivalište isplatioca prihoda po osnovu zakupa pokretne i nepokretne imovine, preko​​ poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnese poresku prijavu u roku od 30 dana, od dana ostvarivanja prihoda, na osnovu koje nadležni poreski organ donosi rješenje

(4) Sadržaj poreske prijave iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo nadležno za finansije.

VIII PORESKA OSLOBOĐENjA I OLAKŠICE​​ 

Član 30​​ 

- brisan -

Član 30a

- brisan -

Član 31​​ ​​ 

(1) Novoosnovanom pravnom licu koje obavlja djelatnost u privredno nedovoljno razvijenim opštinama obračunati porez na dobit za prvih osam godina umanjuje se u iznosu od 100%.

(2) Poresko oslobođenje iz stava 1 ovog člana odnosi se i na dobit koju poreski obveznik ostvari u novoosnovanoj poslovnoj jedinici, koja obavlja djelatnost u nedovoljno razvijenoj opštini, srazmjerno učešću dobiti ostvarene u toj poslovnoj jedinici u ukupnoj dobiti poreskog obveznika.

(3) Poresko oslobođenje iz stava 2 ovog člana ostvaruje se pod uslovom da poreski obveznik vodi posebnu evidenciju poslovanja poslovne jedinice u nedovoljno razvijenoj opštini.

(4) Ukupan iznos poreskog oslobođenja iz stava 1 ovog člana za period od osam godina ne može biti veći od 200.000,00 eura.

(5) Prva godina u kojoj se ostvaruje pravo na poresko​​ oslobođenje počinje da teče od dana upisa novoosnovanog pravnog lica u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS).

(6) Novoosnovanim pravnim licem ne smatra se: pravno lice nastalo spajanjem ili podjelom postojećeg pravnog lica, pravno lice nastalo bilo kojom statusnom promjenom, kao i pravno lice koje je u periodu od tri godine koje prethode osnivanju tog pravnog lica prestalo da postoji, odnosno prekinulo sa poslovanjem u istoj ili sličnoj djelatnosti.

(7) Pravo na oslobođenje ne može ostvariti novoosnovano pravno lice čiji je osnivač, odnosno suosnivač povezano lice.

(8) Ako je poreski obveznik u periodu iz stava 1 ovog člana korisnik državne pomoći u skladu sa posebnim propisom, odnosno ostvario pravo na poresko oslobođenje za novozaposlena lica u skladu sa posebnim propisom i/ili članom 31b ovog zakona, ukupan iznos poreskog oslobođenja ne može biti veći od iznosa iz stava 4 ovog člana.

(9) Izuzetno od stava 8 ovog člana, pravo na poresko oslobođenje iz st. 1 do 5 ovog člana nema poreski obveznik koji je korisnik državne pomoći dodijeljene zbog suočavanja sa poteškoćama u poslovanju, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje dodjela državne pomoći.

10) Poresko oslobođenje iz st. 1 do 5 ovog člana ne odnosi se na poreskog obveznika koji posluje u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, transporta, brodogradilišta, ribarstva, čelika, trgovine i ugostiteljstva, osim primarnih ugostiteljskih objekata.

Član 31a

(1) Pravo na poresko​​ oslobođenje iz člana 31 ovog zakona ostvaruje se na osnovu zahtjeva poreskog obveznika, koji se podnosi nadležnom poreskom organu u roku od 30 dana od dana upisa u CRPS.

(2) Poreski obveznik iz stava1 ovog člana dužan je da za period korišćenja poreskog oslobođenja podnese nadležnom poreskom organu izjavu o bilo kojoj drugoj državnoj pomoći primljenoj tokom prethodnih fiskalnih godina, uključujući i oslobođenja iz člana 31b ovog zakona.

(3) Izjavu iz stava 2 ovog člana poreski obveznik podnosi istovremeno​​ sa poreskom prijavom za porez na dobit.

(4) O zahtjevu iz stava 1 ovog člana poreski organ odlučuje rješenjem.

(5) Bliži način korišćenja poreskog oslobođenja iz člana 31 ovog zakona, oblik i sadržinu zahtjeva i izjave iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za finansije.

Član 31b

(1) Poreski obveznik iz člana 31 ovog zakona, koji na​​ neodređeno vrijeme ili najmanje na pet godina zaposli lice, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade za tog zaposlenog, za period od četiri godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

(2) Zaposlenim licem iz stava 1 ovog člana​​ smatra se lice koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada, a koje ima prebivalište u nedovoljno razvijenoj opštini.

(3) Zaposlenim licem iz stava 2 ovog člana ne smatra se lice koje je prije zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod lica koje je osnivač ili je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

(4) Poresko oslobođenje iz stava 1 ovog člana ostvaruje se pod uslovom da je ostvaren neto porast broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih kod tog poslodavca za posljednjih 12 mjeseci.

(5) Poresko oslobođenje iz stava 1 ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javne ustanove i drugi direktni budžetski korisnici.

(6) Ako poreski obveznik raskine radni odnos sa novozaposlenim licem prije isteka tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa, osim na zahtjev zaposlenog, dužan je da u roku od 30 dana od raskida radnog odnosa, uplati porez koji bi platio da nije koristio poresko oslobođenje iz stava 1 ovog člana.

Član 32​​ 

(1) Pravnom licu - nevladinoj organizaciji, koja je registrovana za obavljanje privredne djelatnosti, poreska osnovica se umanjuje u visini od 4.000 Eura, pod uslovom da dobit iskoristi za ostvarivanje ciljeva zbog kojih je osnovano.

(2) Umanjenje iz stava 1 ovog člana priznaje se najviše do iznosa poreske osnovice.

Umanjenje poreske obaveze

Član 32 a

(1) Pravno lice koje obračunati porez na dobit uplati u roku utvrđenom ovim zakonom može ostvariti pravo na umanjenje poreske obaveze.

(2) Pravnom licu iz stava​​ 1 ovog člana poreska obaveza se umanjuje za 6% od obračunatog i uplaćenog poreza na dobit.

(3) Pravo iz stava 1 ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva pravnog lica koji se podnosi nadležnom poreskom organu, u roku od 15 dana od dana plaćanja poreske obaveze.

(4) O zahtjevu iz stava 3 ovog člana nadležni poreski organ odlučuje rješenjem, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

IX IZBJEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA DOBITI​​ 

Član 33​​ 

(1) Rezidentnom poreskom obvezniku, koji ostvari dobit izvan Crne Gore i koji plaća porez na tu dobit u drugoj državi na račun poreza na dobit utvrđenog prema odredbama ovog zakona, odobrava se poreski kredit u visini poreza na dobit plaćenog u toj državi.​​ 

(2) Poreski kredit iz stava 1 ovog člana ne može biti veći od iznosa koji bi se dobio primjenom odredaba ovog zakona na dobit ostvarenu u drugoj državi.​​ 

Član 34​​ ​​ 

(1) Sporazum o otklanjanju dvostrukog oporezivanja ima pretežnu važnost u odnosu na odredbe ovog zakona.​​ 

(2) Potvrdu o rezidentnosti izdaje poreski organ.

(3) Oblik i sadržinu potvrde o rezidentnosti, u poreske svrhe, propisuje ministarstvo nadležno za finansije.

Međukompanijske dividende

Član​​ 34a

(1) Matičnom preduzeću - rezidentnom obvezniku Crne Gore može se umanjiti obračunati porez na dobit za iznos koji odgovara porezu koji je njegova nerezidentna filijala platila u drugoj državi, na dividende koje se uključuju u prihode matičnog preduzeća.

(2) Prihodi od dividendi iz nerezidentne filijale uključuju se u prihode rezidentnog matičnog preduzeća u iznosu uvećanom za plaćeni porez po odbitku na isplaćene dividende iz stava 1 ovog člana.

(3) Poreski kredit iz stava 1 ovog člana može se koristiti za umanjenje obračunatog poreza matičnog preduzeća, najviše do iznosa poreza koji bi po odredbama ovog zakona bio obračunat na dobit, odnosno na dividendu.

(4) Neiskorišćeni dio poreskog kredita iz​​ stava 1 ovog člana može se prenijeti na račun poreza matičnog preduzeća iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Član 34b

(1) Pravo na poreski kredit iz člana 34a ovog zakona ima matično preduzeće koje je neprekidno u periodu od najmanje godinu dana, koji prethodi podnošenju poreske prijave posjedovalo 10% ili više akcija, odnosno udjela nerezidentne filijale.

(2) Obveznik iz stava 1 ovog člana dužan je da nadležnom poreskom organu podnese odgovarajuće dokaze o veličini svog učešća u kapitalu nerezidentne filijale, dužini trajanja tog učešća i porezu koji je filijala platila u drugoj državi, zajedno sa njenim bilansom uspjeha.

(3) Odredbe st. 1 i 2 ovog člana, shodno se primenjuju i u slučaju kada matično preduzeće ostvaruje posrednu kontrolu nad nerezidentnom filijalom kroz posjedovanje 10% ili više akcija, odnosno udjela druge nerezidentne filijale.

(4) Način ostvarivanja prava na poreski kredit iz stava 1 ovog člana bliže uređuje ministarstvo nadležno za finansije.

X GRUPNO OPOREZIVANjE I TRANSFERNE CIJENE​​ 

Poresko konsolidovanje

Član 35​​ 

(1) Matična i zavisna preduzeća, za potrebe poreskog konsolidovanja, čine grupu povezanih preduzeća ako matično preduzeće ima neposrednu ili posrednu kontrolu nad najmanje 75% akcija ili udjela zavisnog preduzeća.​​ 

(2) Povezana preduzeća imaju pravo na poresko konsolidovanje pod uslovom da su ta preduzeća rezidenti Crne Gore.​​ 

(3) Zahtjev za poresku konsolidaciju nadležnom poreskom organu podnosi matično preduzeće najkasnije do 31. decembra tekućeg poreskog perioda.​​ 

(4) Nadležni poreski organ dužan je da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stava 3 ovog člana, odluči o zahtjevu kojim se odobrava poresko konsolidovanje.

Član 36​​ 

(1) Svaki član grupe povezanih preduzeća dužan je da podnese svoju poresku prijavu nadležnom poreskom organu, a matično preduzeće podnosi konsolidovanu poresku prijavu za grupu povezanih preduzeća.​​ 

(2) U konsolidovanoj poreskoj prijavi gubici povezanih preduzeća prebijaju se na račun dobiti drugih povezanih preduzeća u grupi.​​ 

(3) Za obračunati porez po konsolidovanoj prijavi poreski obveznici su pojedinačno povezana preduzeća iz grupe, srazmjerno oporezivoj dobiti iz pojedinačne poreske prijave.​​ 

(4) Bliži način otklanjanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanoj poreskoj prijavi propisuje ministarstvo nadležno za finansije.​​ 

Član 37​​ 

(1) Jednom odobreno poresko konsolidovanje primjenjuje se najmanje pet godina.​​ 

(2) Ako se prije isteka perioda iz stava 1 ovog člana, promijene uslovi iz člana 35 st. 1 i 2 ovog zakona ili se jedno ili više povezanih preduzeća odluči za pojedinačno oporezivanje, svaki član grupe dužan je da plati srazmjernu razliku poreske olakšice koju je koristio.​​ 

Transferne cijene​​ 

Član 38​​ 

(1) Transfernom cijenom smatra se cijena nastala u vezi sa transakcijama sredstava ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.​​ 

(2) Povezanim licima smatraju se lica između kojih postoje posebni odnosi koji mogu imati neposredni​​ uticaj na uslove ili ekonomske rezultate transakcija između tih lica, u skladu sa zakonom kojim je uređena poreska administracija.

(3) Cijena za koju se očekuje da će se postići u imovinskim transakcijama ili ugovornim obavezama među licima koja su poslovala "van dohvata ruke" ili više postignuta cijena smatraće se cijenom "van dohvata ruke".​​ 

(4) Razlika između cijene "van dohvata ruke" i transferne cijene uključuje se u poresku osnovicu.​​ 

(5) Cijena "van dohvata ruke" se utvrđuje primjenom metode uporedne cijene, a kada to nije moguće utvrđuje se primjenom metode preprodajne cijene ili metode nabavne cijene uvećane za uobičajenu maržu.​​ 

(6) Bliži način utvrđivanja cijene iz stava 5 ovog člana propisaće ministarstvo nadležno za finansije.​​ 

XI OBRAČUNAVANjE I PLAĆANjE POREZA NA DOBIT​​ 

Poreski period​​ 

Član 39​​ 

(1) Poreski period za koji se obračunava porez na dobit je finansijska godina.​​ 

(2) Finansijska godina je kalendarska godina, osim u slučaju likvidacije ili otpočinjanja obavljanja djelatnosti u toku godine.​​ 

(3) Porez na dobit se obračunava nakon isteka finansijske godine ili drugog perioda utvrđivanja poreza, prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu.​​ 

Poreska prijava​​ 

Član 40​​ ​​ 

(1) Obveznik poreza na dobit je dužan da za period za koji se obračunava porez na dobit, nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu.​​ 

(2) Prijava iz stava 1 ovog člana podnosi​​ se najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez. U istom roku vrši se i uplata poreza iskazanog u prijavi.

(3) Poreski obveznik uz prijavu iz stava 1 ovog člana dostavlja bilans uspjeha i bilans stanja, pripremljene u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.​​ 

(4) Oblik i sadržinu poreske prijave, na predlog nadležnog poreskog organa, propisuje ministarstvo nadležno za finansije.

(5) Prijavu iz stava 1 ovog člana poreski obveznik dužan je da podnese elektronskim putem.


- naslov brisan -

Član 41​​ 

- brisan -

Shodna primjena drugih propisa​​ 

Član 42​​ 

Na odnose koji nijesu posebno uređeni ovim zakonom (žalbeni postupak, postupak prinudne naplate,​​ kamate i dr.) shodno se primjenjuje zakon kojim se uređuje poreski postupak.​​ 

XIa KAZNENE ODREDBE

Član 42a​​ ​​ 

(1) Novčanom kaznom od 550 eura do 16.500 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - poreski obveznik, ako:

1) ako ne obračuna, netačno obračuna ili ne uplati porez po odbitku na isplaćene prihode iz člana 29 ovog zakona;

2) ako u propisanom roku ne podnese izvještaj o obračunatom porezu po odbitku (član 29a);

3) nadležnom poreskom organu u propisanom roku ne podnese poresku prijavu ili ako uz prijavu ne dostavi dokaz o uplaćenom porezu, odnosno bilans uspjeha i bilans stanja (član 40 st. 2 i 3);

4) obračuna porez na dobit suprotno ovom zakonu.

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 110 eura do 1.100 eura.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE​​ 

Član 43​​ 

Bliže propise za primjenu ovog zakona donijeće ministarstvo nadležno za finansije, u roku​​ od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.​​ 

Član 43a

Izuzetno od člana 29 stav 2 ovog zakona, do 1. januara 2010. godine, stopa poreza po odbitku na kamate koje se isplaćuju nerezidentnim pravnim licima, iznosi 5%.

Član 44​​ 

Poreski obveznici koji su stekli pravo na korišćenje poreskih olakšica po odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Službeni list RCG", br. 3/92, 30/93, 3/94, 42/94, 13/96 i 45/98) nastaviće sa njihovim korišćenjem do njihovog isteka.​​ 

Član 44a

Poreski obveznici koji su ostvarili pravo na poresko oslobođenje za obavljanje proizvodne djelatnosti u nedovoljno razvijenim opštinama do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se njegovim korišćenjem u skladu sa ovim zakonom.

Član 45​​ 

Izuzetno od člana 41 ovog zakona, mjesečna akontacija poreza na dobit za period januar-april 2002. godine plaća se u visini poslednje plaćene mjesečne akontacije poreza na dobit za 2001. godinu.​​ 

Član 46​​ 

Poreski bilans za 2001. godinu sastavlja se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća ("Službeni list RCG", br. 3/92, 30/93, 3/94, 42/94, 13/96 i 45/98) i propisa donesenih na osnovu tog zakona.​​ 

Član 47​​ 

Danom primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o porezu na dobit preduzeća ("Službeni list RCG", br. 3/92, 30/93, 3/94, 42/94, 13/96 i 45/98) i propisi doneseni na osnovu tog zakona.​​ 

Član 48​​ 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2002. godine.