Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica​​ 

"Službeni​​ list RCG", br.​​ 65/2001,​​ 12/2002,​​ 37/2004,​​ 29/2005​​ - drugi zakon (prestale su da važe odredbe koje se odnose na registraciju poreskih obveznika i osiguranika i podnošenje prijave za obračun i plaćanje poreza i doprinosa koje su u suprotnosti sa Zakonom o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa),​​ 78/2006,​​ 4/2007​​ i "Službeni​​ list CG", br.​​ 86/2009,​​ 40/2011​​ - drugi zakon,​​ 14/2012,​​ 6/2013​​ (čl.​​ 3.​​ nije u prečišćenom tekstu)​​ 62/2013,​​ 60/2014,​​ 79/2015​​ i​​ 83/2016.

I OSNOVNE ODREDBE​​ 

1. Opšte odredbe​​ 

Član 1​​ 

(1) Ovim zakonom uvodi se obaveza plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica (u daljem tekstu: porez na dohodak).​​ 

(2) Prihodi od poreza na dohodak pripadaju budžetu Crne Gore i budžetima jedinica lokalne samouprave u srazmjeri utvrđenoj posebnim zakonom.

2. Poreski obveznik​​ 

Član 2​​ 

(1) Poreski obveznik poreza na dohodak je rezidentno, odnosno nerezidentno fizičko lice koje ostvari dohodak iz izvora utvrđenih ovim zakonom.​​ 

(2) Kada dva ili više fizičkih lica zajednički ostvaruju dohodak, poreski obveznik je svako od tih lica, srazmjerno udjelu u dohotku koji je ostvarilo.

Rezident​​ 

Član 3​​ 

(1) Rezidentno fizičko lice (u daljem tekstu: rezident), u smislu ovog zakona, je fizičko lice koje:​​ 

1) na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu: Crna Gora) ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa;​​ 

2) boravi na teritoriji Crne Gore više od 183 dana u poreskoj godini;​​ 

(2) Rezident Crne Gore je i fizičko lice koje je upućeno izvan Crne Gore radi obavljanja poslova za fizičko ili pravno lice rezidenta Crne Gore ili za međunarodnu organizaciju.

3. Predmet oporezivanja​​ 

Član 4​​ ​​ 

(1) Predmet oporezivanja rezidenta je dohodak koji rezident ostvari u​​ Crnoj Gori i izvan Crne Gore.​​ 

(2) Predmet oporezivanja nerezidentnog fizičkog lica (u daljem tekstu: nerezident) je dohodak koji nerezident ostvari u Crnoj Gori.​​ 

4. Prihodi koji se izuzimaju iz dohotka​​ 

Član 5​​ ​​ 

Dohotkom se ne smatraju prihodi ostvareni po osnovu:​​ 

1) propisa o pravima invalida;​​ 

2) dječjeg dodatka i posebne pomoći za opremu novorođene djece;​​ 

3) osnovnih prava iz oblasti socijalne zaštite;

4) pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja;​​ 

5) naknade iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade zarada;​​ 

6) nasleđa i poklona;​​ 

7) organizovane socijalne i humanitarne pomoći;

8) državnih nagrada ustanovljenih zakonom;

9) penzija, osim penzija ostvarenih u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade državnih i javnih funkcionera i invalidnina;

10) nagradnih igara​​ i igara na sreću;

11) osiguranja stvari, života i imovine.

4a. Primanja na koja se ne plaća porez na dohodak

Član 5a​​ ​​ 

(1) Porez na dohodak ne plaća se na naknade po osnovu ličnih primanja, odnosno naknade za povećane troškove zaposlenih do iznosa utvrđenog propisom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), i to:

1)​​ - brisana -

2)​​ - brisana -

3) dnevnica za službeno putovanje u zemlji;

4) troškova prevoza sopstvenim vozilom u službene svrhe.

(2) Porez na dohodak ne plaća se na primanja ostvarena po osnovu:

1)​​ - brisana -

2) dnevnica za službena putovanja u inostranstvo do iznosa propisanog za korisnike državnog budžeta;

3) naknade za povećane troškove rada i boravka na terenu (terenski dodatak) do 100 € mjesečno, ako nije obezbijeđen smještaj i ishrana;

4) naknade za odvojeni život od porodice do 100 €​​ mjesečno;

5) solidarne pomoći u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove uže porodice i penzionisanog radnika do 1.500 €;

6) solidarne pomoći u slučaju teže bolesti, zdravstvene rehabilitacije, nabavke ljekova i liječenje zaposlenog ili člana njegove uže porodice do 1.000 €;

7) otpremnine kod odlaska u penziju do 1.000 €;

8) otpremnine zbog prekida radnog odnosa usljed tehnološkog viška do najnižeg iznosa utvrđenog zakonom kojim se uređuje radni odnos;

9) stipendija i kredita učenika i studenata do 200 € mjesečno;

10) nagrada učenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom školovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema;

11) školarine ili drugog dokumentovanog izdatka za školovanje zaposlenog, ako se radi​​ o školovanju i stručnom usavršavanju koje je u vezi sa djelatnošću poslodavca;

12) naknada za ishranu - hranarinu koju sportistima amaterima isplaćuju sportski klubovi do 300 € mjesečno;

13) naknada za vrijeme nezaposlenosti isplaćenih na teret vanbudžetskih fondova;

14) naknada štete zbog posljedica nesreće na radu, prema odluci suda ili sudskom poravnanju, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu;

15) sindikalne socijalne pomoći koje se isplaćuju iz sredstava sindikalne članarine članovima sindikata;

16) poklona djeci zaposlenog starosti do 15 godina do 50 € godišnje po djetetu;

17) jubilarnih nagrada za:

- 10 godina rada do 100 €

- 20 godina rada do 200 €

- 30 godina rada do 300 €

-​​ 40 godina rada do 400 €.

18) naknada koje se isplaćuju pripadnicima Vojske Crne Gore i drugim licima koja su upućena u međunarodne snage, mirovne misije i druge aktivnosti u inostranstvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upotreba jedinica Vojske Crne​​ Gore u međunarodnim snagama i učešće pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu do iznosa koji propisuje Vlada.

5. Lica izuzeta od oporezivanja​​ 

Član 6​​ 

Porez na dohodak ne plaćaju sledeća lica:​​ 

1) članovi stranih diplomatskih misija u Crnoj Gori i članovi njihovih domaćinstava, ako nijesu državljani Crne Gore;​​ 

2) članovi konzularnih predstavništava kao i članovi njihovih domaćinstava, ako nijesu državljani Crne Gore;​​ 

3) funkcioneri i stručnjaci programa za tehničku pomoć Organizacije Ujedinjenih Nacija i njenih specijalizovanih agencija;​​ 

4) počasni konzuli stranih država, ali samo za primanja​​ dobijena od države koja ih je imenovala za obavljanje funkcije počasnog konzula;

5) funkcioneri, stručnjaci i administrativno osoblje međunarodnih organizacija ako nijesu državljani Crne Gore ili nemaju prebivalište u Crnoj Gori.

6. Poreski period​​ 

Član 7​​ 

(1) Poreski period za koji se obračunava porez na dohodak je kalendarska godina, osim u slučaju prestanka ili otpočinjanja djelatnosti u toku godine.

(2) Porez na dohodak se obračunava nakon isteka kalendarske godine​​ ili drugog perioda utvrđivanja poreza prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu.

7. Poreska osnovica​​ 

Član 8​​ 

Osnovicu poreza na dohodak rezidenta predstavlja oporezivi dohodak poreskog obveznika ostvaren u poreskom periodu, umanjen za iznos prenesenog gubitka.

Osnovicu poreza na dohodak nerezidenta predstavlja oporezivi dohodak poreskog obveznika ostvaren u poreskom periodu.​​ 

8. - naslov brisan -

Član 9

- brisan -

9. Poreska stopa

Član 10​​ ​​ 

(1) Stopa poreza na dohodak iznosi 9% od poreske osnovice.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, na lična primanja koja su iznad iznosa prosječne mjesečne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini u Crnoj Gori prema podacima organa nadležnog za poslove statistike (u daljem tekstu: prosječna zarada), stopa poreza na dohodak iznosi 11%, na iznos primanja iznad prosječne zarade.

Član 11​​ 

- brisan -

II DOHODAK​​ 

1. Izvori dohotka​​ 

Član 12​​ ​​ 

(1) Porez na dohodak plaća se na prihode iz svih izvora, osim onih koji su izuzeti ovim zakonom.​​ 

(2) Izvore prihoda iz stava 1 ovog člana čine prihodi ostvareni po osnovu:​​ 

1) ličnih primanja;​​ 

2) samostalne djelatnosti;​​ 

3) imovine i imovinskih prava;​​ 

4) kapitala;​​ 

5) kapitalnih dobitaka;

(3) Dohodak predstavlja zbir oporezivih prihoda iz stava 2 ovog člana ostvarenih u poreskom periodu.​​ 


2. Oporezivi dohodak​​ 

Član 13​​ 

(1) Oporezivi dohodak predstavlja razlikua iz​​ člana 12 ovog zakona shoda (troškova) koje je poreski obveznik imao pri njegovom ostvarivanju i očuvanju.​​ 

(2) Rashodi iz stava 1 ovog člana moraju biti dokumentovani, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

III​​ VRSTE PRIHODA​​ 

1. Prihodi po osnovu ličnih primanja​​ 

Član 14

(1) Ličnim primanjima smatra se prihod koji poreski obveznik ostvari od zaposlenja.​​ 

(2) Ličnim primanjima smatraju se i prihodi ostvareni po drugom osnovu, koji su, u skladu sa ovim zakonom, upodobljeni sa radnim odnosom.​​ 

(3) Ličnim primanjima smatraju se naročito:​​ 

1) zarade, odnosno naknade zarada ostvarene u skladu sa propisima kojima se uređuje radni odnos;​​ 

2)​​ - brisana -

3) primanja na osnovu naknada i druga primanja koja poslodavac pored zarade isplaćuje zaposlenom, iznad iznosa utvrđenog ovim zakonom;

4) naknade troškova za poslovna putovanja, ishranu i smještaj u vezi sa tim putovanjima, troškovi selidbe i naknada za upotrebu sopstvenog vozila u službene svrhe, iznad iznosa utvrđenog ovim zakonom;​​ 

5) primanja članova predstavničkih i izvršnih tijela državne,​​ odnosno lokalne uprave;​​ 

6) primanja članova skupština, upravnih odbora, nadzornih odbora i drugih njima sličnih tijela u pravnim licima, članova povjereništava i odbora koje imaju ta tijela, stečajnih upravnika i sudija porotnika koji nemaju svojstvo službenika suda;​​ 

7) sva druga primanja po osnovu radnog odnosa i primanja koja su upodobljena sa radnim odnosima (privremeni ili povremeni poslovi i dr.).​​ 

(4) Ličnim primanjima smatraju se i primanja ostvarena u obliku bonova, novčanih potvrda, akcija ili robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda poreskog obveznika novčanom naknadom ili neposrednim plaćanjem.​​ 

(5) Iznos ličnih primanja iz stava 4 ovog člana predstavlja:​​ 

1) nominalna vrijednost bonova, novčanih potvrda i akcija;​​ 

2) cijena koja bi se postigla prodajom roba na tržištu;​​ 

3) naknada koja bi se postigla na tržištu za usluge odnosno pogodnosti koje se čine obvezniku;​​ 

4) novčani iznos pokrivenih rashoda.​​ 


Član 15​​ 

Oporezivi dohodak od prihoda po osnovu ličnih primanja predstavlja iznos bruto primanja iz člana 14 ovog zakona.


2. Prihodi od samostalne djelatnosti​​ 

Član 16​​ ​​ 

(1) Prihodom od samostalne djelatnosti smatra se prihod ostvaren od privredne djelatnosti, slobodnih zanimanja, profesionalnih i intelektualnih usluga i prihod od drugih samostalnih djelatnosti koje nijesu osnovna djelatnost poreskog obveznika, a povremeno se obavljaju radi ostvarivanja prihoda, ukoliko se, u skladu sa ovim zakonom, ne oporezuje po drugom osnovu.

(2) Slobodnim zanimanjem iz stava 1 ovog člana smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih lica koja su po tom osnovu osiguranici obaveznog socijalnog osiguranja u skladu sa propisima koji uređuju obavezno socijalno osiguranje.

(3) Djelatnostima slobodnih zanimanja iz stava 2 ovog člana smatra se samostalna djelatnost: zdravstvenih radnika, veterinara, advokata, notara, revizora, inženjera, arhitekata, savjetnika, konsultanata, prevodilaca, naučnika, književnika, novinara, umjetnika, sportista i druge slične djelatnosti.​​ 

(4) Prihodom od samostalne djelatnosti smatra se i prihod od poljoprivrede i šumarstva, ako je lice koje ostvari​​ taj prihod obveznik poreza na dodatu vrijednost.​​ 

(5) U pogledu načina vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih iskaza na lica koja ostvaruju prihode od samostalne djelatnosti primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje računovodstvo, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Oporezivi prihod​​ 

Član 17​​ 

(1) Oporezivi prihod od samostalne djelatnosti predstavlja oporeziva dobit poreskog obveznika.​​ 

(2) Oporeziva dobit iz stava 1 ovog člana utvrđuje se usklađivanjem dobiti poreskog obveznika iskazane u bilansu uspjeha, na način predviđen ovim zakonom.

Usklađivanje prihoda​​ 

Član 18​​ 

Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se prihodi u iznosima utvrđenim bilansom uspjeha, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, izuzev prihoda za koje je ovim zakonom propisan drukčiji način utvrđivanja.​​ 

Član 19​​ 

Prihodi poreskog obveznika od dividendi i učešća u dobiti drugih pravnih lica ne uključuju se u poresku osnovicu.​​ 

Usklađivanje rashoda​​ 

Član 20​​ 

(1) Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspjeha, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, izuzev rashoda za koje je ovim zakonom propisan drukčiji način utvrđivanja.​​ 

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana poreskom obvezniku koji ostvaruje prihod od drugih samostalnih djelatnosti koje nijesu njegova osnovna djelatnost, koji ne dokumentuje rashode, standardni rashodi se priznaju u visini 30% od ostvarenih prihoda.

Član 21​​ 

Na teret rashoda ne priznaju se:​​ 

1) troškovi koji nijesu nastali u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti:​​ 

2) troškovi koji se ne mogu dokumentovati;​​ 

3) kamate za neblagovremeno plaćanje poreza i doprinosa;​​ 

4) kamate isplaćene nerezidentima, ako su plaćene po stopi višoj od uobičajene komercijalne stope;​​ 

5) troškovi na ime plaćanja izvršenih nerezidentnoj centrali;​​ 

6) primanja zaposlenih ili drugih lica po osnovu raspodjele dobiti;​​ 

7) novčane kazne i penali;​​ 

8) prilozi dati političkim organizacijama.

Član 22​​ 

Troškovi materijala i nabavna vrijednost prodate trgovačke robe priznaju se u iznosima obračunatim primjenom metode prosječne cijene ili FIFO metode, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.​​ 

Član 23​​ 

(1) Amortizacija stalnih osnovnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu utvrđenom na način predviđen ovim zakonom.​​ 

(2) Stalna osnovna sredstva iz stava 1 ovog člana obuhvataju materijalna i nematerijalna sredstva čiji je vijek trajanja duži od jedne godine i čija vrijednost prelazi 200 Eura.​​ 

(3) Osnovna sredstva iz stava 2 ovog člana razvrstavaju se u pet grupa sa sljedećim amortizacionim stopama:​​ 

- I grupa​​ 

5%​​ 

- II grupa​​ 

15%​​ 

- III grupa​​ 

20%​​ 

- IV grupa​​ 

25%​​ 

- V grupa​​ 

30%​​ 

(4) Amortizacija za stalna osnovna sredstva razvrstana u prvu grupu utvrđuje se primjenom proporcionalne stope za svako sredstvo posebno.​​ 

(5) Amortizacija za osnovna sredstva razvrstana u ostale grupe (od druge do pete) utvrđuje se primjenom degresivne stope na vrijednost sredstava razvrstanih po grupama.​​ 

(6) Bliži propis za razvrstavanje stalnih osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije donosi ministarstvo nadležno za finansije.​​ 

Član 24​​ 

Izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, vjerske, kulturne, sportske i humanitarne svrhe, kao i za zaštitu životne sredine, priznaju se kao rashod najviše do 3% ukupnog prihoda.​​ 

Član 25​​ 

Izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 1% ukupnog prihoda, pod uslovom da su nastali​​ radi unapređenja poslovanja, da su dokumentovani i da njihov primalac nije povezano lice.​​ 

Član 26​​ 

Članarine komorama, savezima i udruženjima priznaju se kao rashod najviše do 0,1% ukupnog prihoda, izuzev članarine čija je visina utvrđena zakonom, a koja se priznaje u visini zakonom propisanog iznosa.​​ 

Član 27​​ 

(1) Izvršeno ispravljanje (otpis vrijednosti) sumnjivih potraživanja priznaje se na teret rashoda, pod uslovom da:​​ 

1) se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja bila prethodno uključena u prihode poreskog obveznika,​​ 

2) je to potraživanje u knjigama poreskog obveznika otpisano kao nenaplativo;​​ 

3) poreski obveznik pruži potrebne dokaze o neuspjeloj naplati tih potraživanja.​​ 

(2) Sumnjiva potraživanja koja su priznata kao rashod, a zatim naplaćena, uključuju se u prihode poreskog obveznika u momentu njihove naplate.​​ 

Član 28​​ 

Rezervni fondovi poreskog obveznika ne priznaju se kao rashod.​​ 

Član 29​​ ​​ 

- brisan -

Član 30​​ 

Kamate i pripadajući troškovi prema povjeriocu sa statusom povezanog lica priznaju se na teret rashoda u visini koja ne prelazi troškove kamata na otvorenom tržištu, ako ti troškovi ne prelaze iznos koji je stvarno plaćen.​​ 

Član 31​​ 

Razlika između kamate obračunate po principu "van dohvata ruke" i stvarno primljene kamate uključuje se u poresku osnovicu primaoca te kamate.​​ 

Poreska​​ oslobođenja​​ ​​ 

Član 32​​ ​​ 

(1) Poreskom obvezniku koji​​ otpočne obavljanje djelatnosti u privredno nedovoljno razvijenim opštinama, obračunati porez za prvih osam godina umanjuje se u iznosu od 100%.

(2) Ukupan iznos poreskog oslobođenja iz stava 1 ovog člana za period od osam godina ne može biti veći od 200.000,00 eura.

(3) Prva godina u kojoj se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje iz stava 1 ovog člana počinje da teče danom upisa u odgovarajući registar, u skladu sa zakonom.

(4) Poreskim obveznikom, u smislu stava 1 ovog člana, ne smatra se lice koje je u periodu od tri godine koje prethode otpočinjanju obavljanja djelatnosti prestalo da postoji, odnosno prekinulo poslovanje u istoj ili sličnoj djelatnosti.

(5) Ako je poreski obveznik u periodu iz stava 1 ovog člana korisnik državne pomoći u skladu sa posebnim propisom, odnosno ostvario pravo na poresko oslobođenje za novozaposlena lica, u skladu sa posebnim propisom i/ili članom 32b ovog zakona, ukupan iznos oslobođenja ne može biti veći od iznosa iz stava 2 ovog člana.

(6) Izuzetno od stava 5 ovog člana, pravo na poresko oslobođenje iz st. 1 do 5 ovog člana nema poreski obveznik koji je korisnik državne pomoći dodijeljene zbog suočavanja sa poteškoćama u poslovanju, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje dodjela državne pomoći.

(7) Poresko oslobođenje iz st. 1 do 5 ovog člana ne odnosi se na poreskog obveznika koji posluje u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, transporta, brodogradilišta, ribarstva, čelika, trgovine i ugostiteljstva, osim primarnih ugostiteljskih objekata

Član 32a​​ ​​ 

(1) Pravo na poresko oslobođenje iz člana 32 ovog zakona ostvaruje se na osnovu zahtjeva poreskog obveznika koji se podnosi nadležnom poreskom organu, u roku od 30 dana od dana upisa u odgovarajući registar, u skladu sa zakonom.

(2) Poreski obveznik iz stava 1 ovog člana dužan je da za period korišćenja poreskog oslobođenja podnese nadležnom poreskom organu izjavu o bilo kojoj drugoj državnoj pomoći primljenoj tokom prethodnih fiskalnih godina, uključujući i oslobođenja iz člana 32b ovog zakona.

(3) Izjavu iz stava 2 ovog člana poreski obveznik podnosi istovremeno sa godišnjom prijavom poreza na dohodak, odnosno zahtjevom za plaćanje poreza u paušalnom iznosu.

(4) O zahtjevu iz stava 1​​ ovog člana poreski organ odlučuje rješenjem.

(5) Bliži način korišćenja poreskog oslobođenja iz člana 32 ovog zakona, oblik i sadržinu zahtjeva i izjave iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Člana 32b

(1) Poreski obveznik iz člana 32 ovog zakona, koji na neodređeno vrijeme ili najmanje na pet godina zaposli lice, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade za tog zaposlenog, za period od četiri godine​​ od dana zasnivanja radnog odnosa.

(2) Zaposlenim licem iz stava 1 ovog člana smatra se lice koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada, a koje ima prebivalište u nedovoljno razvijenoj opštini.

(3) Zaposlenim licem iz stava 2 ovog člana ne smatra se lice koje je prije zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod lica koje je osnivač ili je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

(4) Poresko oslobođenje iz stava 1 ovog člana ostvaruje se pod uslovom da je ostvaren neto porast broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih kod tog poslodavca za poslednjih 12 mjeseci.

(5) Ako poreski obveznik raskine radni odnos sa novozaposlenim licem prije isteka pet godina od dana zasnivanja radnog odnosa, osim na zahtjev zaposlenog, dužan je da, u roku od 30 dana od dana raskida​​ radnog odnosa, uplati porez koji bi platio da nije koristio poresko oslobođenje iz stava 1 ovog člana."

(6) Izuzetno od stava 5 ovog člana, poslodavac nema obavezu vraćanja poreza, koji bi platio da nije koristio poresko oslobođenje iz stava 1 ovog člana,​​ u slučaju težih povreda radnog odnosa od strane zaposlenog, prethodno dokazanih u postupku propisanom zakonom koji reguliše rad i radne odnose.

Poreski gubici​​ 

Član 33​​ 

Gubici nastali iz poslovnih transakcija mogu se prenijeti na račun dobiti iz budućeg perioda, ali ne duže od pet godina.​​ 

3. Prihodi od imovine i imovinskih prava​​ 

Prihodi​​ 

Član 34​​ 

Prihodima od imovine i imovinskih prava smatraju se:​​ 

1) prihodi ostvareni od izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine;​​ 

2) prihodi od vremenski ograničenog ustupanja autorskih prava, prava industrijske svojine i drugih imovinskih prava.​​ 

Rashodi​​ 

Član 35​​ ​​ 

(1) Rashodima po osnovu imovine i imovinskih prava smatraju se stvarni troškovi nastali u vezi sa ostvarivanjem tih prihoda, pod uslovom da su dokumentovani.​​ 

(2) Ukoliko se rashodi iz stava 1 ovog člana ne dokumentuju, priznaju se standardni rashodi u visini 30% ostvarenih prihoda od imovine i imovinskih prava.​​ 

(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, kod iznajmljivanja soba, apartmana, kuća i stanova za odmor putnicima i turistima, standardni rashodi priznaju se u visini:

- 50% ostvarenih prihoda ako je plaćena boravišna taksa;

- 70% ostvarenih prihoda ako je zaključen ugovor o zakupu sa turističkom agencijom ili lokalnom turističkom organizacijom, i po tom osnovu ostvarena prosječna popunjenost kapaciteta od najmanje 60 dana na godišnjem nivou.

Oporezivi prihod​​ 

Član 36​​ 

Oporezivi prihod od imovine i imovinskih prava predstavlja razliku između prihoda iz člana 34 i rashoda iz člana 35 ovog zakona nastalih u istom poreskom periodu.​​ 

4. Prihodi od kapitala​​ 

Član 37​​ ​​ 

(1) Prihodom od kapitala smatraju se:​​ 

1) prihodi od kamata;​​ 

2) udjeli u dobiti koje ostvare članovi uprave i zaposleni u novcu ili akcijama;​​ 

3) prihodi od korišćenja imovine i usluga od strane vlasnika i suvlasnika kapitala za njihove privatne potrebe;

4) dividende i udjeli u dobiti.​​ 

(2) Prihodom od kapitala smatraju se i primanja po osnovu akcija i učešća u kapitalu članova uprave i zaposlenih u društvu kapitala, a koje dobiju ili kupe pod povlašćenim uslovima.​​ 

(3) Kod utvrđivanja oporezivog dohotka od kapitala troškovi se ne priznaju.

(4) Nepokretnostima iz stava 1 ovog člana smatraju se: zemljište, zgrade, stambene i poslovne jedinice zgrada i drugi građevinski objekti. 


5. Kapitalni dobici i gubici

Član 37a​​ ​​ 

(1) Kapitalnim dobitkom smatra se prihod ostvaren prodajom imovine i to nepokretnosti, udjela u pravnom licu i hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: imovina).

(2) Oporezivi prihod po osnovu kapitalnog dobitka predstavlja razliku između prodajne i nabavne cijene imovine iz stava 1 ovog člana.

(3) Negativna razlika iz stava 2 ovog člana predstavlja kapitalni gubitak.

(4) Nepokretnostima iz stava 1 ovog člana smatraju se: zemljište, zgrade, stambene i poslovne jedinice zgrada i drugi građevinski objekti.

Član 37b

Kapitalni dobitak od nepokretnosti je razlika između prodajne i nabavne cijene nepokretnosti.

Član 37c

(1) Prodajnom cijenom nepokretnosti​​ iz člana 37b ovog zakona smatra se ugovorena cijena, umanjena za dokumentovane troškove rekonstrukcije i troškove prodaje te nepokretnosti.​​ 

(2) Ako je ugovorena cijena iz stava 1 ovog člana niža od tržišne, prodajnu cijenu utvrđuje nadležni poreski organ.

(3) Kod razmjene nepokretnosti prodajnom cijenom smatra se tržišna cijena nepokretnosti koja se razmjenjuje.

(4) Tržišna cijena nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje nepokretnosti.

Član 37d

(1) Nabavnom cijenom nepokretnosti iz člana 37b ovog zakona smatra se cijena po kojoj je poreski obveznik stekao nepokretnost, odnosno cijena nepokretnosti koju je utvrdio poreski organ prilikom sticanja te nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na promet nepokretnosti.

(2) Nabavnu cijenu nepokretnosti koju je obveznik sam izgradio čini iznos troškova izgradnje te nepokretnosti.

(3) Ako je poreski obveznik stekao nepokretnost po osnovu poklona ili nasledja, pod nabavnom cijenom smatra se cijena po kojoj je poklonodavac, odnosno ostavilac stekao tu nepokretnost.

(4) Nabavna cijena nepokretnosti iz st. 1, 2 i 3 ovog člana usklađuje se godišnje sa rastom cijena na malo od dana sticanja do dana prodaje nepokretnosti, a prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

(5) Ako se nabavna cijena ne može utvrditi na način iz st. 1,​​ 2 i 3 ovog člana nabavnu cijenu nepokretnosti predstavlja 80% od prodajne cijene.

Član 37e

(1) Kapitalni dobitak od udjela u pravnom licu je razlika između prodajne i nabavne vrijednosti udjela.

(2) Prodajna, odnosno nabavna vrijednost udjela je iznos odredjen u kupoprodajnom ugovoru.

(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, nabavna vrijednost udjela stečenog osnivanjem je iznos osnivačkog uloga i iznos povećanja osnivačkog uloga.

Član 37f

(1) Hartije od vrijednosti iz člana 37a ovog zakona su akcije i druge vlasničke hartije od vrijednosti.

(2) Nabavnom cijenom hartija od vrijednosti koje se kotiraju na berzi smatra se dokumentovana cijena koju je obveznik stvarno platio.

(3) Nabavnom cijenom hartija od vrijednosti koje se ne kotiraju na berzi smatra se dokumentovana cijena koju je poreski obveznik stvarno platio, a ako poreski obveznik ne dokumentuje stvarno plaćenu cijenu, pod nabavnom cijenom se smatra nominalna vrijednost hartija od vrijednosti.

(4) Ako je poreski obveznik više puta kupovao hartije od vrijednosti istog emitenta, po različitim nabavnim cijenama, kod obračuna kapitalnog dobitka nabavna cijena se utvrđuje prema redosljedu sticanja hartija od vrijednosti, primjenom FIFO metoda.

(5) Nabavnu vrijednost akcija koje se na ime dividende isplaćuju iz dobiti predstavlja vrijednost po kojoj je poreski obveznik stekao te akcije.

Član 37g

Kapitalni dobitak od prodaje, odnosno prenosa imovine ne oporezuje se, ako je:

- nepokretnost služila poreskom obvezniku kao jedino i glavno mjesto stanovanja (prebivalište);

- prenos imovine izvršen između bračnih drugova i direktno je povezan sa brakom, razvodom ili nasleđem imovine;

- prenos imovine izvršen poklonom srodnicima prvog nasljednog reda.

Član 37h

Kapitalni gubitak od otuđenja imovine može se odbiti od kapitalnog dobitka od otuđenja imovine koji je ostvaren u istom poreskom periodu.

6. - potpoglavlje brisano -​​ ​​ 

Član 37i​​ ​​ 

- brisan -

 

5. - Naslov brisan -

Član 38​​ 

- brisan -

 

Članovi 39 do 41

- brisani -

IV OBRAČUNAVANjE I PLAĆANjE POREZA NA DOHODAK​​ 

1. Obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak po poreskoj prijavi​​ 

Član 42​​ 

(1) Porez na dohodak obračunava se godišnje.​​ 

(2) Poreski obveznik sam obračunava porez na dohodak u poreskoj prijavi.​​ 

(3) Porez na dohodak obračunava se po stopi iz člana 10 ovog zakona.​​ 

(4) Porez na dohodak utvrđuje se prema poreskoj osnovici iz člana​​ 8 ovog zakona, s tim što se od ukupno obračunatog poreza odbija iznos poreza plaćenog u vidu akontacija po svim izvorima prihoda.​​ 

(5) Porez na dohodak plaća se istovremeno sa podnošenjem poreske prijave.​​ 

(6) Ako je poreski obveznik tokom godine, u obliku​​ akontacije, platio više poreza nego što je dužan po poreskoj prijavi, više plaćeni porez vraća mu se na njegov zahtjev ili se uračunava u akontaciju za naredni poreski period.​​ 


Poreska prijava​​ 

Član 43​​ ​​ 

(1) Poreski obveznik poreza na dohodak dužan je da, po isteku poreskog perioda, nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu.​​ 

(2) Poreska prijava podnosi se do kraja aprila tekuće godine za prethodnu godinu.​​ 

(3) Oblik i sadržinu poreske prijave propisuje​​ ministarstvo nadležno za poslove finansija.​​ 

(4) Poresku prijavu dužan je da podnese rezident koji ostvari dohodak:

1) od samostalne djelatnosti za koju se plaća porez po stvarnom dohotku;

2) od imovine i imovinskih prava;

3) od kapitalnih dobitaka;

4) iz inostranstva;

5) po osnovu ličnih primanja ostvarenih kod dva ili više poslodavaca, odnosno isplatilaca primanja, a čiji je ukupan mjesečni bruto iznos iznad prosječne zarade.

(5) Nerezident podnosi poresku prijavu za prihode ostvarene u Crnoj Gori za koje nije predviđeno plaćanje poreza po odbitku.

(6) Poreska prijava se podnosi u jednom primjerku neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

2. Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja​​ 

Član 44​​ 

(1) Rezidentnom poreskom obvezniku koji ostvari dohodak izvan Crne Gore i koji plaća porez na dohodak drugoj državi odobrava se poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj državi.​​ 

(2) Poreski kredit iz stava 1 ovog člana ne može biti​​ veći od iznosa koji bi se dobio primjenom odredaba ovog zakona na dohodak ostvaren u drugoj državi.​​ 

Član 45​​ 

(1) Sporazum o otklanjanju dvostrukog oporezivanja ima pretežnu važnost u odnosu na odredbe ovog zakona.

(2) Oblik, sadržinu i postupak izdavanja potvrde o rezidentnosti, u poreske svrhe, propisuje ministarstvo nadležno za finansije.

3. Plaćanje poreza na lična primanja​​ 

Član 46​​ ​​ 

(1) Porez na lična primanja obračunava,​​ obustavlja i uplaćuje poslodavac, odnosno isplatilac tih primanja.​​ 

(2) Porez na lična primanja se obračunava, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate primanja, prema propisima koji važe na dan isplate.​​ 

(3) Akontacija poreza na lična primanja obračunava se od poreske osnovice, koju čini iznos bruto ličnih primanja ostvarenih u određenom obračunskom periodu.

(4) Akontacija poreza na lična primanja obračunava se po stopi od 9% na poresku osnovicu iz stava 3 ovog člana.

(5) Akontacija poreza na lična primanja iznad prosječne zarade, obračunava se po stopi od 11% na iznos primanja iznad prosječne zarade.

(6) Nerezidentna organizacija koja ne uživa diplomatski imunitet, a ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu u Crnoj Gori dužna je da obračunava porez na​​ lična primanja koja isplaćuje svojim zaposlenima u skladu sa odredbama st. 1 do 3 ovog člana i plaća ga istovremeno sa isplatom ličnih primanja.​​ 

(7) Rezidentni poreski obveznik zaposlen u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države, u međunarodnoj organizaciji, u kancelariji ili organizaciji koja na teritoriji Crne Gore uživa diplomatski imunitet dužan je da sam obračuna porez na ta primanja, na način utvrđen u st. 1 do 3 ovog člana i uplati ga u roku od pet dana od dana njihovog primanja.​​ 

(8) Rezidentni poreski obveznik koji ostvaruje primanja iz druge države sam obračunava porez na taj dohodak, na način utvrđen u st. 1 do 3 ovog člana i plaća ga u roku od pet dana od dana njihovog prijema.


Član 46a

Porez na penzije državnih i javnih funkcionera obračunava, obustavlja i uplaćuje Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore, prilikom isplate penzija.

Član 47​​ ​​ 

(1) Podatke o isplaćenim ličnim primanjima po osnovu zarada i obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak na ta lična primanja poslodavac dostavlja zaposlenom do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.​​ 

(2) Prodavac je dužan da nadležnom poreskom organu dostavlja izvještaje i druge evidencije koje​​ su bitne za obračun poreza na lična primanja, čiji sadržaj i rokove podnošenja propisuje ministar nadležan za finansije.​​ 

(3) Obaveza iz stava 2 ovog člana odnosi se i na lica iz člana 46 st. 6 i 7 ovog zakona.

(4) Podatke o isplaćenim ostalim ličnim primanjima iz člana 14 ovog zakona, obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak isplatilac primanja (prihoda) dostavlja primaocu prihoda do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

4. Akontaciono plaćanje poreza na prihode od samostalne djelatnosti​​ 

Član​​ 48​​ 

(1) Poreski obveznik, tokom godine, porez na prihod od samostalne djelatnosti plaća u vidu mjesečnih akontacija, čiju visinu određuje na osnovu visine poreza na dohodak od samostalne djelatnosti iz poreske prijave za prethodnu godinu.​​ 

(2) Akontacija​​ iz stava 1 ovog člana plaća se do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, u visini 1/12 poreske obaveze za prethodnu godinu.​​ 

(3) Akontacija plaćenog poreza iz stava 2 ovog člana smatra se kreditom u odnosu na obavezu po poreskoj prijavi.​​ 

(4) Poreski obveznik koji u toku godine otpočne sa obavljanjem djelatnosti, akontaciju poreza na prihod od samostalne djelatnosti određuje na osnovu procjene ostvarenja prihoda za tu godinu.​​ 

(5) Izuzetno od stava 1 ovog člana, porez na prihode ostvarene od drugih samostalnih djelatnosti iz člana 16 stav 1 ovog zakona obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatilac prihoda pri svakoj isplati, po stopi od 9% na poresku osnovicu, koja predstavlja razliku između ostvarenih prihoda i rashoda iz člana 20 stav 2 ovog zakona..


Paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti​​ 

Član 49​​ ​​ 

(1) Obvezniku poreza na prihode od samostalne djelatnosti, čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje da obavlja djelatnosti manji od 18.000 Eura, može se, na njegov zahtjev, priznati da porez plaća u godišnjem paušalnom iznosu.​​ 

(2) Bliže kriterijume za određivanje visine poreza iz stava 1 ovog člana i poresku skalu za plaćanje poreza propisuje ministarstvo nadležno za finansije.​​ 

(3) Porez iz stava 1 ovog člana plaća se mjesečno, do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, u visini 1/12 poreske obaveze utvrđene poreskom skalom iz stava 2 ovog člana.​​ 

(4) Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se do kraja​​ tekuće​​ godine za narednu godinu, a u slučaju otpočinjanja sa obavljanjem djelatnosti u toku godine zahtjev se podnosi u roku od​​ pet dana od dana registracije za obavljanje djelatnosti.

(5) Obveznici iz stava 1 ovog člana dužni su da vode poslovne knjige o ostvarenom prometu.​​ 

(6) Ako poreski organ ocijeni da je zahtjev iz stava 1 ovog člana osnovan donijeće poresko rješenje u roku​​ od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(7) Izuzetno od stava 3 ovog člana poreski obveznici koji samostalnu djelatnost obavljaju sezonski, a ne duže od šest mjeseci, porez plaćaju do petog u mjesecu za tekući mjesec.

(8) Izuzetno od stava 1 ovog člana, obvezniku koji obavlja djelatnost: advokatsku, notarsku, revizorsku, računovodstvenu, zdravstvenu, konsultantsku, projektantsku, geometra, javnog izvršitelja, drugih profesionalnih i intelektualnih zanimanja, frizersku, bilijar klubova, zabavnih igara, trgovine na malo i veliko, ugostiteljstva, hotelijerstva, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama, osim trgovinske i ugostiteljske djelatnosti koja se obavlja na tezgi, u privremenom objektu, sličnom montažnom ili pokretnom objektu, ne može se priznati pravo da porez plaća u godišnjem paušalnom iznosu.

4a. Akontaciono plaćanje poreza na prihode od imovine i imovinskih prava

Član 49a

(1) Akontaciju poreza na prihode od imovine i imovinskih prava tokom godine obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatilac prihoda (pravno lice ili preduzetnik), pri svakoj naplati prihoda i istovremeno s naplatom, primjenom stope od 9% na oporezivi prihod iz člana 36 ovog zakona.

(2) Kod neposrednog ostvarivanja prihoda od imovine i imovinskih prava porez na dohodak plaća se prilikom podnošenja godišnje poreske prijave.

5. Plaćanje poreza na prihode od kapitala​​ 

Član 50​​ ​​ 

(1) Isplatilac prihoda od kapitala dužan je da obračuna, obustavi i​​ uplati porez na prihod od kapitala istovremeno sa isplatom prihoda.​​ 

(2) Porez na prihode od kapitala obračunava se po stopi od 9%.

(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, stopa poreza na prihode od kamata koje se isplaćuju nerezidentu iznosi 5%.​​ 

6. Plaćanje poreza na kapitalne dobitke

Član 50a

Porez na kapitalne dobitke obračunava se godišnje po stopi od 9% i plaća se istovremeno sa podnošenjem godišnje poreske prijave.