Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica

Zakon je objavljen u "Službenom listu RCG", br.​​ 28/2004,​​ 37/2004, "Službenom listu CG", br.​​ 86/2009,​​ 43/2018​​ i​​ 146/2021.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uvodi se obaveza plaćanja poreza na upotrebu putničkih motornih vozila, motocikla, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica.

Član 2

Porez iz člana 1 ovog zakona prihod je budžeta.

II POREZ NA MOTORNA VOZILA

Član 3

Porez na upotrebu motornih vozila plaćaju pravna i fizička lica koja su vlasnici registrovanih putničkih automobila i motocikala.

Putničko vozilo, u smislu ovog zakona, je motorno vozilo namijenjeno prevozu lica koje, osim sjedišta za vozača, ima najviše osam sjedišta i čija nosivost tereta ne prelazi 250 kg.

Motocikl, u smislu ovog zakona, je motorno vozilo na dva točka, s bočnom prikolicom ili bez nje i motorno vozilo na tri točka, ako njegova masa nije veća od 400 kg.

Član 4

Porez na upotrebu putničkih motornih vozila plaća se godišnje prema radnoj zapremini motora, i to za:

1. putnička vozila:

1) do 1300 sm3

25 €

2) preko 1300 do 1600 sm3

40 €

3) preko 1600 do 2000 sm3

75 €

4) preko 2000 do 2500 sm3

220 €

5) preko 2500 do 3000 sm3

500 €

6) preko 3000 do 4000 sm3

750 €

7) preko 4000 do 5000 sm3

1000 €

8) preko 5000 sm3

1500 €

2. motocikle:

 

1) do 125 sm3

10 €

2) preko 125 do 500 sm3

30 €

3) preko 500 do 1100 sm3

150 €

4) preko 1100 sm3

300 €"

U stavu 2 riječ "70%" zamjenjuje se riječju "50%".

 

Porez na motorna vozila iz stava 1 ovog člana umanjuje se 5% za svaku navršenu godinu starosti vozila, s tim što ukupno umanjenje ne može da pređe 70% ukupno propisane visine poreza.

 

Član 5

Porez na motorna vozila obračunava vlasnik motornog vozila.

Porez iz stava 1 ovog člana plaća se prilikom registracije motornog vozila.

Kontrolu obračunavanja poreza iz stava 1 ovog člana vrši ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Registracija motornih vozila ne može se izvršiti bez dokaza o plaćenom porezu iz​​ člana 4 ovog zakona.

Član 6 ​​ 

Porez na motorna vozila ne plaća se na:

1) vozila zdravstvenih ustanova za posebne namjene;

2) vozila policije i vojske;

3) vatrogasna vozila;

3a) terenska specijalna vozila Crvenog krsta Crne Gore za djelovanje u prirodnim,​​ ekološkim i drugim nesrećama i teretna vozila Crvenog krsta Crne Gore koja služe za distribuciju humanitarne pomoći na teritoriji Crne Gore;

4) vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i stranog diplomatskog osoblja i međunarodnih organizacija;

5) specijalna vozila za obuku vozača sa ugrađenim duplim komandama;

6) vozila specijalno prilagođena i opremljena za upotrebu lica sa invaliditetom;

7) vozila za prevoz umrlih lica;

8) motorna vozila na elektro pogon;

9) taksi vozila.

III POREZ NA PLOVNE OBJEKTE

Član 7

Porez na upotrebu plovnih objekata plaća se kod upisa plovnih objekata kao i kod svakog redovnog produženja važnosti plovidbene dozvole koji se vrši u skladu sa propisima kojima se uređuje upis plovnih objekata u odgovarajući upisnik.

Plovnim objektom iz stava 1 ovog člana smatra se brod (jahta ili brodica) i čamac za unutrašnju plovidbu koji služi razonodi, sportu ili rekreaciji.

Obveznik poreza iz stava 1 ovog člana je pravno i fizičko lice na čije ime se​​ plovni objekat upisuje u odgovarajući upisnik, odnosno produžava važnost plovidbene dozvole.

Porez na upotrebu plovnih objekata ne plaća se na plovne objekte koji se koriste za obavljanje registrovane djelatnosti i plovne objekte koje koriste organi državne uprave.

Član 8

Porez na upotrebu plovnih objekata plaća se godišnje prema dužini plovnog objekta iskazanoj u metrima, da li plovni objekat ima kabinu ili nema i snazi motora iskazanoj u kW, i to:

1) za plovne objekte bez kabine

Ako je dužina plovnog objekta u metrima

Snaga motora​​ (kW)

preko​​ 

do

do 30​​ 

preko 30 do 100​​ 

preko 100

5​​ 

7

5 €

20 €

40 €

7​​ 

10

10 €

30 €

50 €

preko​​ 

10

20 €

40 €

60 €

2) za plovne objekte sa kabinom

Ako je dužina plovnog objekta u metrima

Snaga motora (kw)

preko

do

do 30

preko 30 do 100

preko 100 do 500

preko 500

5

7

10 €

20 €

30 €

50 €

7

10

20 €

40 €

50 €

200 €

10

12

30 €

50 €

100 €

250 €

12

16

1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

16

20

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

preko 20

3000 €

3000 €

3000 €

3000 €

Porez na upotrebu plovnih objekata iz stava 1 ovog člana umanjuje se 5% za​​ svaku navršenu godinu starosti plovnog objekta, s tim što ukupno umanjenje ne može da pređe 50% od propisane visine poreza.

Član 9

Upis plovnog objekta, odnosno produženje važnosti plovidbene dozvole u odgovarajući registar (upisnik) može se izvršiti samo​​ uz dokaz o plaćenom porezu iz člana 5 ovog zakona.

IV POREZ NA VAZDUHOPLOVE I LETILICE

Član 10

Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica plaća se kod upisa vazduhoplova i letilica, odnosno produženja roka važnosti uvjerenja o plovidbenosti u registar vazduhoplova ili evidenciju letilica, koji se vrše u skladu sa propisima.

Član 11

Obveznik poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica iz člana 10 ovog zakona je pravno i fizičko lice na čije se ime vazduhoplov ili letilica upisuju u registar​​ vazduhoplova, odnosno evidenciju letilica, odnosno produžava rok važnosti uvjerenja o plovidbenosti, u skladu sa propisima.

Član 12

Porez iz člana 10 ovog zakona plaća se na vazduhoplove i letilice na motorni pogon kada se koriste za:

1. Sopstveni prevoz​​ 

1) veličine do 6 sjedišta​​ 

1.500

2) preko 6 do 12 sjedišta​​ 

3.000

3) preko 12 do 20 sjedišta​​ 

4.000

4) preko 20 sjedišta​​ 

5.000

2. Sport i rekreativne aktivnosti

 

1) veličine do 4 sjedišta​​ 

1.000

2) preko 4 sjedišta​​ 

1.500

Porez na upotrebu vazduhoplova, odnosno letilice iz stava 1 ovog člana umanjuje se 5% za svaku navršenu godinu starosti vazduhoplova, odnosno letilice, s tim što ukupno umanjenje ne može da pređe 50% od propisane visine poreza.

Član 13

Upis vazduhoplova ili letilica, odnosno produženje roka važnosti uvjerenja o plovidbenosti u odgovarajući registar može se izvršiti samo uz dokaz o plaćenom porezu iz člana 12 ovog zakona.

V SHODNA PRIMJENA DRUGIH PROPISA

Član 14

U pogledu prinudne naplate i ostalog što nije​​ posebno uređeno ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak.

VI ZAVRŠNA ODREDBA

Član 15

- brisan -​​ 

Član 16

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".