Zakon o potrošačkim kreditima

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 35/2013,​​ 73/2017​​ - drugi zakon i​​ 72/2019​​ - drugi zakon.

I. OSNOVNE ODREDBE​​ 

Predmet​​ 

Član 1​​ 

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način zaključenja ugovora o potrošačkim kreditima (u daljem tekstu: ugovor o kreditu) i druga pitanja od značaja za ugovore o kreditu.​​ 

Ugovor o kreditu​​ 

Član 2​​ 

(1) Ugovor o kreditu, u​​ smislu ovog zakona, je ugovor kojim davalac kredita (u daljem tekstu:kreditor) odobrava ili daje obećanje da će potrošaču odobriti kredit u formi odloženog plaćanja, zajma ili slične finansijske pogodbe, osim ugovora o trajnom pružanju usluge ili isporuke​​ stvari iste vrste kada potrošač obročno plaća za te usluge ili stvari u periodu njihove isporuke.​​ 

(2) Potrošač, u smislu ovog zakona, je fizičko lice koje u transakcijama obuhvaćenim ovim zakonom djeluje u svrhe koje nijesu namijenjene njegovom zanimanju​​ ili poslovnoj djelatnosti.​​ 

(3) Kreditor, u smislu ovog zakona, je svako lice koje odobrava ili obećava da će odobriti kredit u okviru svoje poslovne ili druge komercijalne djelatnosti.​​ 

Troškovi kredita i kamatne stope​​ 

Član 3​​ 

(1) Ukupni troškovi kredita​​ za potrošača su kamate, naknade, porezi i drugi troškovi koje je potrošač dužan da plati u vezi sa ugovorom o kreditu, a koji su poznati kreditoru, osim troškova javnopravne ovjere ugovora i druge dokumentacije, kao i troškovi dodatnih usluga u vezi ugovora o kreditu, naročito premije osiguranja, ako je zaključivanje ugovora o pružanju dodatnih usluga uslov za odobravanje kredita odnosno odobravanje kredita u skladu sa tržišnim uslovima.​​ 

(2) Kamatna stopa je stopa izražena kao fiksni ili promjenljivi procenat koji se primjenjuje na godišnjem nivou na iznos dobijenog kredita.​​ 

(3) Fiksna kamatna stopa je kamatna stopa koju su kreditor i potrošač ugovorili za čitav period trajanja ugovora o kreditu ili više kamatnih stopa za određene periode, uz isključivo korišćenje određenog fiksnog procenta.​​ 

(4) Ako ugovorom o kreditu nijesu utvrđene sve kamatne stope za određene periode, kamatna stopa će se smatrati fiksnom samo za one periode za koje su ugovorom o kreditu visine kamatnih stopa određene u fiksnom procentu.​​ 

Povezani ugovor o kreditu​​ 

Član 4​​ 

(1) Povezani ugovor o kreditu, u smislu ovog zakona, je ugovor kojim se isključivo finansira ugovor o prodaji određenih stvari ili o pružanju određenih usluga i koji čine poslovnu cjelinu.​​ 

(2) Poslovna cjelina iz stava 1 ovog člana postoji kada dobavljač stvari ili pružalac usluga sam finansira kredit za potrošača ili ako kredit finansira treća strana, kada kreditor koristi usluge dobavljača stvari ili pružaoca usluga u vezi sa zaključivanjem ili pripremom ugovora o kreditu, ili kada su u ugovoru o kreditu izričito navedene određene stvari ili pružanje određenih usluga.​​ 

Primjena drugih zakona​​ 

Član 5​​ 

Na odnose potrošača i kreditora ili kreditnog posrednika, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita potrošača i zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.​​ 

Izuzeća od primjene​​ 

Član 6​​ 

(1) Ovaj zakon ne primjenjuje se na:​​ 

1) ugovore o zakupu ili lizingu ako u glavnom ili posebnom ugovoru nije utvrđena obaveza​​ kupovine predmeta ugovora, osim ako o kupovini predmeta ugovora jednostrano odlučuje kreditor, kao ni na ugovore u kojima nije ugovoreno sticanje prava otkupa predmeta ugovora, po ugovorenoj cijeni, u toku ili na kraju ugovorenog perioda;​​ 

2) ugovore o kreditu u formi prekoračenja po računu kada se kredit mora otplatiti u roku od mjesec dana;​​ 

3) ugovore o kreditu bez kamata i bez drugih naknada, kao i ugovore o kreditu koje je potrošač dužan da otplati u roku do tri mjeseca, a plaćaju se samo naknade u iznosu od najviše 5 eura;​​ 

4) ugovore o kreditu kojima poslodavac, kao sporednu djelatnost odnosno sindikat odobrava kredit zaposlenima bez kamata ili po efektivnoj kamatnoj stopi nižoj od tržišnih;​​ 

5) ugovore o kreditu koji se zaključuju sa​​ investicionim društvima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala ili sa kreditnim instuticijama u skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje tih institucija, a čija je svrha da se investitoru omogući da sprovede transakciju koja se odnosi na jedan​​ ili više finansijskih instrumenata u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, ako je investiciono društvo ili kreditna instuticija koja odobrava kredit jedna od ugovornih strana uključenih u transakciju;​​ 

6) ugovore o kreditu koji se odnose na​​ odlaganje plaćanja postojećeg duga, bez troškova, i​​ 

7) ugovore o kreditu obezbijeđene zalogom na pokretnim stvarima, ako je odgovornost potrošača ograničena na vrijednost založene pokretne stvari.​​ 

(2) Na ugovore o kreditu u obliku dozvoljenog prekoračenja ako se kredit otplaćuje na zahtjev ili u roku do tri mjeseca ne primjenjuju se: član 8 stav 1 tač. 4, 5 i 6 i stav 2, čl. 9 i 10, član 16 st. 3 i 5 i čl. 18,20, 21, 23 i 25 ovog zakona.​​ 

(3) Na ugovore o kreditu u obliku prećutno prihvaćenog prekoračenja​​ ne primjenjuju se čl. 8 do 24 ovog zakona.​​ 

(4) Na ugovore o kreditu koji uređuju mjere između kreditora i potrošača u pogledu odloženog plaćanja ili metoda otplate kada potrošač ne ispunjava obavezu plaćanja inicijalnog ugovora o kreditu ako je vjerovatno da bi te mjere mogle spriječiti mogućnost​​ sudskog postupka zbog neplaćanja i ako potrošač time ne bi bio doveden u nepovoljnije uslove od uslova uređenih inicijalnim ugovorom o kreditu ne primjenjuju se čl. 9, 10 i 14, član 16 st.​​ 1 i 2 i stav 3 tač. 10​​ i 11, tač. 13 do 17 i tač. 19 do 22 i stav 5, čl. 17, 19,​​ 21,​​ 22 i 24 ovog zakona.​​ 

(5) Na ugovor o kreditu iz stava 4 ovog člana, koji se otplaćuje na zahtjev ili u roku do tri mjeseca, primjenjuje se samo odredba stava 2 ovog člana.​​ 

Značenje izraza​​ 

Član 7​​ 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:​​ 

1)​​ dozvoljeno prekoračenje​​ je prekoračenje kojim kreditor na osnovu ugovora o računu zaključenog u pisanoj formi stavlja na raspolaganje potrošaču sredstva koja su veća od trenutnog stanja na računu;​​ 

2)​​ prećutno prihvaćeno prekoračenje​​ je prekoračenje kojim kreditor stavlja na raspolaganje potrošaču sredstva koja su veća od trenutnog stanja na računu ili od dozvoljenog prekoračenja;​​ 

3)​​ ukupan iznos kredita​​ je gornja granica kredita, odnosno ukupan iznos koji se potrošaču stavlja na raspolaganje na osnovu ugovora o kreditu;​​ 

4)​​ ukupan iznos koji plaća potrošač​​ je zbir ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova kredita za potrošača iz člana 3 stav 1 ovog zakona;​​ 

5)​​ kreditni posrednik​​ je fizičko ili pravno lice koje nije kreditor i koje u okviru svoje poslovne djelatnosti ili zanimanja uz naknadu u novcu ili u drugom dogovorenom finansijskom obliku predstavlja ili nudi ugovore o kreditu potrošačima, pomaže potrošačima preduzimanjem pripremnih radnji u vezi sa ugovorima o kreditu, ili zaključuje ugovore o kreditu sa potrošačima u ime kreditora;​​ 

6)​​ trajni medij​​ je sredstvo koje omogućava potrošaču da sačuva podatke za ličnu upotrebu, na način da podaci ostanu dostupni za buduću upotrebu​​ tokom vremena primjerenog svrsi informacije i koji omogućava nepromijenjenu reprodukciju sačuvanih podataka (papir,​​ CD​​ i​​ DVD​​ diskovi,​​ USB​​ fleš uređaji, memorijske kartice ili hard disk računara, elektronska pošta i dr.).​​ 

II. INFORMISANjE​​ 

Sadržaj oglašavanja​​ 

Član 8​​ 

(1) Kreditor je dužan da prilikom oglašavanja koje se odnosi na ugovor o kreditu, a sadrži kamatnu stopu ili druge iznose koji se odnose na troškove kredita za potrošača, na jasan, sažet i vidljiv način na reprezentativnom primjeru, pruži naročito sljedeće informacije:​​ 

1) kamatnu stopu sa pojedinostima o svim naknadama uključenim u ukupne troškove kredita za potrošača;​​ 

2) ukupan iznos kredita;​​ 

3) efektivnu kamatnu stopu;​​ 

4) trajanje ugovora o kreditu;​​ 

5) kod kredita u formi odloženog plaćanja za određene stvari ili usluge, cijenu za gotovinsko plaćanje i iznos svakog predujma , i​​ 

6) ukupan iznos koji potrošač treba da plati i iznos mjesečnog obroka.​​ 

(2) Ako je za dobijanje kredita ili za dobijanje kredita po ponuđenim uslovima obavezno zaključivanje ugovora o dodatnim uslugama koje se odnose na ugovor o kreditu, naročito o osiguranju i kada se troškovi te usluge ne mogu unaprijed utvrditi, obaveza zaključivanja tog ugovora mora biti iskazana na jasan, sažet i vidljiv način, sa efektivnom kamatnom stopom.​​ 

Informacije prije zaključenja ugovora o kreditu​​ 

Član 9​​ 

(1) Kreditor i kreditni posrednik dužni su da, na osnovu kreditnih uslova koje nudi kreditor, prije prihvatanja ponude ili zaključivanja ugovora o kreditu, potrošaču blagovremeno u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom mediju, daju informacije o:​​ 

1) vrsti kredita;​​ 

2) nazivu, sjedištu i matičnom broju, odnosno imenu, prezimenu, jedinstvenom matičnom broju i adresi kreditora, odnosno kreditnog posrednika;​​ 

3) ukupnom iznosu kredita i uslovima povlačenja tranše;​​ 

4) trajanju ugovora o kreditu;​​ 

5) nazivu stvari ili usluge i cijeni za gotovinsko plaćanje, kod kredita u formi odloženog plaćanja​​ za određene stvari ili usluge, odnosno u slučaju povezanih ugovora o kreditu;​​ 

6) kamatnoj stopi, odnosno različitim kamatnim stopama i uslovima pod kojima se primjenjuju kamatne stope, kao i indeksu ili referentnoj stopi koja se primjenjuje na inicijalnu​​ kamatnu stopu kada su dostupni, uključujući i periode, uslove i postupke promjene kamatne stope;​​ 

7) efektivnoj kamatnoj stopi i ukupnom iznosu koji je potrošač dužan da plati, iskazanom na reprezentativnom primjeru sa svim elementima koji su korišćeni u​​ obračunu te stope, i ako je potrošač obavijestio kreditora o jednom ili više željenih uslova kredita (trajanje ugovora o kreditu, ukupan iznos kredita i dr.) kreditor je dužan da sagleda i te uslove, kao i ako su ugovorom o kreditu predviđeni različiti načini povlačenja tranše sa različitim naknadama ili kamatnim stopama i ako kreditor koristi pretpostavku iz člana 10 stava 3 ovog člana, dužan je da naznači da drugačiji načini povlačenja tranše za tu vrstu kredita mogu rezultirati većom efektivnom kamatnom​​ stopom;​​ 

8) iznosu, broju i učestalosti uplata koje je potrošač dužan da izvrši, kao i redosljedu kojim će se te uplate koristiti za plaćanje preostalih anuiteta koji su obračunati po različitim kamatnim stopama u svrhu povraćaja kredita, ako su ugovorene​​ različite kamatne stope;​​ 

9) naknadama za održavanje jednog ili više računa na kojima se vidno iskazuju transakcije uplata i povlačenja tranše, osim ako je otvaranje računa fakultativno, zajedno sa naknadama za korišćenje određenog sredstva plaćanja za obje transakcije, kao i svim drugim naknadama koje proizilaze iz ugovora o kreditu i uslove prema kojima se te naknade mogu mijenjati;​​ 

10) obavezi plaćanja troškova javnopravne ovjere koje je potrošač dužan da plati prilikom zaključivanja ugovora o kreditu;​​ 

11) obavezi, ako je predviđena, zaključivanja ugovora o dodatnim uslugama koje se odnose na ugovor o kreditu, naročito o polisama osiguranja, kada je zaključivanje tog ugovora uslov za dobijanja kredita ili dobijanje kredita prema ponuđenim uslovima;​​ 

12)​​ zateznoj kamatnoj stopi koja se primjenjuje prilikom kašnjenja uplata anuiteta i mjerama njenog prilagođavanja i naknadama koje se plaćaju zbog neispunjenja obaveze plaćanja;​​ 

13) upozorenju na posljedice neizvršenih uplata;​​ 

14) instrumentima obezbjeđenja koji se zahtijevaju;​​ 

15) pravu na jednostrani raskid ugovora o kreditu i uslovima za ostvarivanje tog prava;​​ 

16) pravu potrošača na prijevremenu otplatu kredita i pravu kreditora na naknadu, kao i načinu na koji se određuje ta naknada, u skladu sa članom 23 ovog zakona;​​ 

17) pravu potrošača da bez odlaganja i bez naknade bude obaviješten, u skladu sa članom 15 stav 1 ovog zakona, o rezultatima uvida u kreditni registar;​​ 

18) pravu da se potrošaču na zahtjev, bez naknade, preda primjerak nacrta ugovora o​​ kreditu osim ako kreditor u vrijeme podnošenja zahtjeva nema namjeru da zaključi ugovor o kreditu s potrošačem, i​​ 

19) periodu u kojem informacije date prije zaključivanja ugovora o kreditu, obavezuju kreditora.​​ 

(2) Informacije iz stava 1 ovog člana pružaju se na obrascu koji utvrđuje i objavljuje u "Službenom listu Crne Gore" Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka).​​ 

(3) Kreditor, odnosno kreditni posrednik koji u vezi informacija iz stava 1 ovog člana daje potrošaču dodatne informacije dužan je da te informacije dostavi odvojeno uz obrazac iz stava 2 ovog člana.​​ 

(4) Ako kreditor, odnosno kreditni posrednik informacije iz stava 1 ovog člana daje upotrebom telefona, opis glavnih karakteristika kredita obavezno sadrži elemente iz stava​​ 1 tač. 3 do 6 i tačka 8 ovog člana, zajedno sa efektivnom kamatnom stopom iskazanom na reprezentativnom primjeru i ukupnim iznosom koji je potrošač dužan da plati.​​ 

(5) Ako je u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača, na zahtjev potrošača, ugovor zaključen upotrebom sredstava komunikacije na daljinu koja ne obezbjeđuju pružanje informacija iz st. 1 i 4 ovog člana, kreditor je dužan da, bez odlaganja, nakon zaključivanja ugovora o kreditu, potrošaču pruži sve informacije iz stava 1 ovog člana.​​ 

(6) Kreditor je dužan da na zahtjev potrošača, pored informacija iz stava 1 ovog člana, bez naknade dostavi, i primjerak nacrta ugovora o kreditu, osim ako kreditor u vrijeme podnošenja zahtjeva nema namjeru da zaključi ugovor o kreditu s potrošačem.​​ 

Dodatno informisanje prije zaključenja ugovora​​ 

Član 10​​ 

(1) Ako se na osnovu ugovora o kreditu, uplatom potrošača ne izvršava trenutna odgovarajuća amortizacija ukupnog iznosa kredita, već se uplate koriste za stvaranje glavnice kredita, tokom perioda i prema uslovima utvrđenim ugovorom o kreditu ili dodatnim ugovorom, informacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona, ako nije data drugačija garancija, obavezno sadrže i jasnu i preciznu izjavu da taj ugovor o kreditu ne garantuje otplatu ukupnog iznosa kredita povučenog prema ugovoru o kreditu.​​ 

(2) Kreditor i kreditni posrednik dužni su da potrošaču pruže odgovarajuća objašnjenja radi omogućavanja procjene da li je predloženi ugovor o kreditu prilagođen njegovim potrebama i finansijskom stanju i kad je primjereno, pojašnjenjem informacija koje se pružaju u periodu prije zaključivanja ugovora u skladu sa članom 9 stav 1 ovog​​ zakona, bitnih karakteristika predloženih vrsta kredita i posebnih efekata koje bi mogli imati za potrošača, uključujući i posljedice neispunjavanja obaveze plaćanja.​​ 

(3) Pri obračunu efektivne kamatne stope za ugovore o kreditu u kojima su predviđeni različiti načini povlačenja sredstava sa različitim naknadama ili kamatnim stopama, kreditor može da koristi pretpostavku da se ukupan iznos kredita povlači po najvišoj naknadi i kamatnoj stopi koje se primjenjuju na uobičajene mehanizme povlačenja tranše za tu vrstu kredita.​​ 

Informacije prije zaključivanja ugovora o kreditu u obliku dozvoljenog prekoračenja odnosno ugovora koji uređuju mjere između kreditora i potrošača u pogledu odloženog plaćanja ili metoda otplate​​ 

Član 11​​ 

(1) Kreditor i kreditni posrednik dužni su da prije prihvatanja ponude ili zaključenja ugovora o kreditu iz člana 6 st. 2 i 4 ovog zakona, na osnovu uslova kredita koje nudi​​ kreditor, izraženih interesa potrošača i informacija pruženih potrošaču, radi upoređivanja različitih ponuda, u cilju donošenja valjane odluke o zaključenju ugovora o kreditu, blagovremeno potrošaču pruže informacije o:​​ 

1) vrsti kredita;​​ 

2) nazivu, sjedištu i matičnom broju, odnosno imenu, prezimenu, jedinstvenom matičnom broju i adresi kreditora, odnosno kreditnog posrednika;​​ 

3) ukupnom iznosu kredita;​​ 

4) trajanju ugovora o kreditu;​​ 

5) kamatnoj stopi, uslovima pod kojima se ta stopa primjenjuje, indeksu ili referentnoj stopi koja se primjenjuje na inicijalnu kamatnu stopu, naknadama koje se primjenjuju od trenutka zaključivanja ugovora i uslovima pod kojima se te naknade mogu mijenjati;​​ 

6) efektivnoj kamatnoj stopi iskazanoj na reprezentativnom primjeru sa prikazanim pretpostavkama koje su korišćene u obračunu te stope, osim u slučaju ugovora iz člana 6 stav 2 ovog zakona;​​ 

7) uslovima i postupku otkazivanja ugovora o kreditu;​​ 

8) slučajevima u kojima se od potrošača u svakom trenutku može zahtijevati​​ otplata kredita u potpunosti, kod ugovora iz člana 6 stav 2 ovog zakona;​​ 

9) zateznoj kamatnoj stopi koja se primjenjuje na kašnjenje uplate anuiteta i mjere njenog prilagođavanja, kao i o eventualnim naknadama koje se plaćaju za neispunjenje obaveze plaćanja zbog kašnjenja;​​ 

10) pravu potrošača da, bez odlaganja i naknade, bude obaviješten, u skladu sa članom 15 stav 1 ovog zakona, o rezultatima uvida u kreditni registar;​​ 

11) svim naknadama koje se primjenjuju od trenutka zaključivanja ugovora, kao i uslovima pod kojima se te naknade mogu mijenjati, kod ugovora o kreditu iz člana 6 stav 2 ovog zakona, i​​ 

12) periodu na koji kreditora obavezuju informacije pružene prije zaključivanja ugovora o kreditu.​​ 

(2) Informacije iz stava 1 ovog člana, kreditor, odnosno kreditni posrednik dužan je da pruži u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom mediju na jasan, sažet i lako uočljiv način i jednake vidljivosti.​​ 

(3) Kreditor, odnosno kreditni posrednik nije dužan da pruži informacije iz stava 1 ovog člana, ako je potrošaču pružio informacije u skladu sa čl. 9 i 10 ovog zakona.​​ 

(4) U slučaju upotrebe telefona i kada potrošač zahtijeva da mu se na raspolaganje stavi prekoračenje po računu sa trenutnim dejstvom, opis glavnih karakteristika kredita obuhvata elemente​​ iz stava 1 tač. 3, 5, 6 i 8 ovog člana, a kod ugovora iz člana 6 stav 4 ovog zakona i informacije o trajanju ugovora o kreditu.​​ 

(5) Izuzetno od člana 6 stav 1 tačka 2 ovog zakona na ugovore o kreditu u formi prekoračenja po računu kada se kredit mora otplatiti u roku od mjesec dana primjenjuje se odredba stava 4 ovog člana.​​ 

(6) Kreditor, odnosno kreditni posrednik dužan je da, bez naknade, na zahtjev potrošača, pored informacija iz st. 2 do 5 ovog člana, dostavi primjerak nacrta ugovora o kreditu koji sadrži podatke iz člana 16, odnosno člana 17 ovog zakona.​​ 

(7) Kreditor, odnosno kreditni posrednik nije dužan da dostavi primjerak nacrta ugovora o kreditu iz stava 6 ovog člana, ako kreditor odustane od namjere da zaključi ugovor o kreditu s potrošačem.​​ 

(8) Ako je ugovor o kreditu zaključen na zahtjev potrošača upotrebom sredstava komunikacije na daljinu koja ne obezbjeđuju pružanje informacija u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, uključujući i slučajeve iz stava 4 ovog člana, kreditor je dužan da bez odlaganja po zaključivanju ugovora o kreditu ispuni svoje obaveze u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana i člana 16, odnosno člana 17 ovog zakona.​​ 

Dodatne informacije kod ugovora koji uređuju mjere između kreditora i potrošača u pogledu odloženog plaćanja ili metoda otplate kredita​​ 

Član 12​​ 

(1) Kreditor odnosno kreditni posrednik dužan je da za ugovor iz člana 6 stav 4 ovog zakona, pored informacija iz člana 11 st. 1 i 2 ovog zakona, potrošaču pruži i informacije o:​​ 

1) iznosu, broju i učestalosti uplata koje je potrošač dužan da uplati i redosljedu kojim će se te uplate koristiti za plaćanje preostalih anuiteta po kreditu, ako se naplaćuju po različitim kamatnim stopama u svrhu otplate, i​​ 

2) pravo potrošača na prijevremenu otplatu i informacije o pravu kreditora na naknadu u slučaju prijevremene otplate i načinu utvrđivanja te naknade.​​ 

(2) Kod ugovora iz stava 1 ovog člana na koje se primjenjuje odredba člana 6 stav 2 ovog zakona, kreditor odnosno kreditni posrednik​​ dužan je da potrošaču pruži samo informacije iz člana 11 stav 1 ovog zakona.​​ 

Izuzeće od pružanja informacija prije zaključenja ugovora o kreditu​​ 

Član 13​​ 

(1) Odredbe čl. 9 do 12 ovog zakona ne primjenjuju se na dobavljače stvari ili pružaoce usluga koji​​ djeluju u svojstvu kreditnih posrednika u pomoćnoj ulozi.​​ 

(2) Dobavljači stvari ili pružaoci usluga iz stava 1 ovog člana djeluju kao kreditni posrednici u pomoćnoj ulozi ako to nije njihova pretežna poslovna ili druga komercijalna djelatnost.​​ 

III. PROCJENA KREDITNE SPOSOBNOSTI​​ 

Obaveza procjene kreditne sposobnosti​​ 

Član 14​​ 

(1) Kreditor je dužan da, prije zaključivanja ugovora o kreditu, izvrši procjenu kreditne sposobnosti potrošača na osnovu potpunih informacija koje dobije od potrošača ili, ako je neophodno, na osnovu podataka iz dostupnih kreditnih registara (baze podataka).​​ 

(2) Kreditor je dužan da podatke i informacije o kreditu odobrenom potrošaču u skladu sa ovim zakonom dostavlja Kreditnom registru koji vodi Centralna banka, u skladu sa propisom kojim se uređuje rad Kreditnog registra.​​ 

(3) Prije svakog značajnijeg povećanja ukupnog iznosa kredita kreditor je dužan da ponovo izvrši procjenu kreditne sposobnosti potrošača.​​ 

(4) Ako ugovorne strane, nakon zaključivanja ugovora o kreditu, ugovore promjenu ukupnog iznosa kredita, kreditor je dužan da u Kreditnom registru dopuni dostupne informacije o finansijskom stanju potrošača.​​ 

Obavještenje o odbijanju zahtjeva​​ 

Član 15​​ 

(1) Ako je zahtjev za kredit odbijen, kreditor je dužan da bez odlaganja i naknade obavijesti potrošača o podacima iz kreditnog registra na kojima se zasniva odluka o odbijanju zahtjeva, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, tajnost podataka i zaštita neobjavljenih podataka.​​ 

(2) Kreditori iz države​​ članice Evropske unije mogu koristiti podatke za procjenu kreditne sposobnosti potrošača iz dostupnih kreditnih registara u Crnoj Gori.​​ 

IV. UGOVOR O KREDITU​​ 

Forma i sadržaj ugovora o kreditu​​ 

Član 16​​ 

(1) Ugovor o kreditu zaključuje se u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom mediju.​​ 

(2) Kreditor, odnosno kreditni posrednik dužan je da primjerak ugovora o kreditu dostavi potrošaču.​​ 

(3) Ugovor o kreditu na sažet i jasan način sadrži sljedeće elemente:​​ 

1) vrstu kredita;​​ 

2) ime i prezime i adresu potrošača, kao i naziv, sjedište i matični broj, odnosno ime, prezime, jedinstveni matični broj i adresu kreditora, odnosno kreditnog posrednika;​​ 

3) trajanje ugovora o kreditu;​​ 

4) ukupan iznos kredita i uslove povlačenja sredstava, a kod kredita indeksiranih u stranoj valuti - valutu u kojoj kreditor indeksira kredit, tip kursa valute koji se primjenjuje pri odobravanju i otplati kredita (zvaničan srednji kurs), kao i datum obračuna;​​ 

5) kod kredita u formi odloženog plaćanja za određene stvari ili usluge ili u slučaju povezanih ugovora o kreditu, naziv stvari ili usluge i njihovu cijenu za gotovinu;​​ 

6) kamatnu stopu, odnosno različite kamatne stope, uslove pod kojima se primjenjuju i, kada su ti podaci dostupni, indeks ili referentnu stopu koja se primjenjuje na inicijalnu kamatnu stopu, kao i periode, uslove i postupke promjene kamatne stope;​​ 

7) efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji potrošač plaća izračunat u trenutku zaključivanja ugovora o kreditu, uz navođenje svih elemenata koji su korišćeni za obračun te stope;​​ 

8) iznos, broj i rokove uplata koje je potrošač dužan da uplati i, kada je to primjereno, redosljed kojim će se te uplate koristiti za plaćanje preostalih anuiteta koji se naplaćuju po različitim kamatnim stopama u cilju povraćaja kredita;​​ 

9) pravo potrošača da u toku trajanja ugovora o kreditu u koji je uključena amortizacija glavnice kredita sa fiksnim trajanjem zahtijeva bez naknade dobijanje plana otplate​​ u kojem:​​ 

- su navedene preostale uplate, rokovi za uplatu i uslovi plaćanja,;​​ 

- su iskazane specifikacije svake uplate sa iskazanom amortizacijom glavnice, kamatama izračunatim na osnovu kamatne stope i drugi troškovi, i​​ 

- je jasno i sažeto data izjava​​ da su podaci validni do trenutka promijene kamatne stope ili dodatnih troškova u skladu sa ugovorom o kreditu, ako kamatna stopa nije fiksna ili ako je mogućnost izmjene dodatnih troškova predviđena ugovorom o kreditu;​​ 

10) plan otplate sa rokovima i uslovima plaćanja kamata i drugih povezanih jednokratnih i višekratnih naknada, ako je ugovorom predviđeno plaćanje naknade i kamate bez amortizacije glavnice;​​ 

11) naknade za održavanje jednog ili više računa na kojima se vidno iskazuju transakcije uplata i povlačenje tranše, osim ako je otvaranje računa fakultativno, sa naknadama za korišćenje sredstava plaćanja za obje transakcije, kao i druge naknade koje proizlaze iz ugovora o kreditu i uslove pod kojima se te naknade mogu mijenjati, za ugovore kod kojih se​​ primjenjuju te naknade;​​ 

12) visinu zatezne kamatne stope u trenutku zaključenja ugovora, koja se primjenjuje prilikom kašnjenja sa uplatama i mjere za njeno prilagođavanje, kao i druge naknade koje je potrošač dužan da plati zbog neizvršavanja obaveze plaćanja u skladu sa ugovorom o kreditu;​​ 

13) upozorenje o posljedicama neizvršenih uplata;​​ 

14) obavještenje o obavezi plaćanja ovjera ugovora odnosno prateće dokumentacije;​​ 

15) ime i prezime, odnosno naziv jemaca i druge vrste obezbjeđenja potraživanja, ako se zahtijevaju;​​ 

16) pravo na jednostrani raskid ugovora o kreditu, period u kome se to pravo može ostvarivati i druge uslove za njegovo ostvarivanje, uključujući i informacije koje se odnose na obavezu potrošača da plati iskorišćeni iznos glavnice sa kamatama iz člana 21 stav 2 tačka 2 ovog zakona i iznos kamata koji se plaća dnevno;​​ 

17) informacije o pravu iz člana 22 ovog zakona, i uslove za ostvarivanje tog prava;​​ 

18) pravo na prijevremenu otplatu i način prijevremene otplate, kao i informacije o pravu kreditora na naknadu i način utvrđivanja naknade;​​ 

19) postupak ostvarivanja prava na otkaz ugovora o kreditu;​​ 

20) odredbe o vansudskoj ili drugoj vrsti zaštite potrošača i načinu ostvarivanja zaštite;​​ 

21) druge ugovorne uslove, i​​ 

22) naziv i sjedište organa nadležnog za nadzor kreditora.​​ 

(4) Ako se na osnovu ugovora o kreditu uplatom potrošača ne izvršava trenutna odgovarajuća amortizacija ukupnog iznosa kredita, već se uplate koriste za stvaranje glavnice kredita tokom perioda i prema uslovima utvrđenim ugovorom o kreditu ili dodatnim ugovorom, u ugovoru se pored elemenata iz stava 3 ovog člana, ukoliko nije data drugačija garancija, obavezno navodi da taj ugovor o kreditu ne garantuje otplatu ukupnog iznosa kredita povučenog na osnovu ugovoru o kreditu.​​ 

(5) Kreditor je dužan da na zahtjev potrošača u skladu sa stavom 3 tačka 9 ovog člana, bez naknade i u svakom trenutku u toku trajanja ugovora o kreditu, pruži izvještaj u formi plana otplate.​​ 

Sadržaj ugovora o kreditu u obliku dozvoljenog prekoračenja​​ 

Član 17​​ 

Ugovor o kreditu u obliku dozvoljenog prekoračenja iz člana 6 stav 2 ovog zakona na sažet i jasan način sadrži sljedeće elemente:​​ 

1) vrstu kredita;​​ 

2) ime i prezime i adresu potrošača, kao i naziv, sjedište i matični broj, odnosno ime i​​ prezime i jedinstveni matični broj kreditora, odnosno kreditnog posrednika;​​ 

3) trajanje ugovora o kreditu;​​ 

4) ukupan iznos kredita i uslove za povlačenje novčanih sredstava na osnovu ugovora o kreditu;​​ 

5) kamatnu stopu, odnosno različite kamatne stope, uslove pod kojima će se primjenjivati kamatne stope i, ako su ti podaci dostupni, indeks ili referentnu stopu koja se primjenjuje na inicijalnu kamatnu stopu, kao i periode, uslove i postupak promjene kamatne stope;​​ 

6) upozorenje da kreditor ima pravo da u svakom trenutku od potrošača zahtijeva otplatu kredita u potpunosti;​​ 

7) uslove za ostvarivanje prava na jednostrani raskid ugovora o kreditu, i​​ 

8) informacije o visini naknada koje se plaćaju od trenutka zaključivanja ugovora i uslovima pod kojima se naknade mogu mijenjati.​​ 

Promjenjiva kamatna stopa​​ 

Član 18​​ 

(1) Ako je ugovorena promjenjiva kamatna stopa, kreditor je dužan da prije njene primjene u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom mediju, obavijesti potrošača o:​​ 

1) svim promjenama te stope;​​ 

2) iznosu anuiteta koje je potrošač dužan da uplaćuje od dana primjene nove kamatne stope, i​​ 

3) podacima o broju ili rokovima za uplatu anuiteta, u slučaju njihove promjene.​​ 

(2) Ako je promjena kamatne stope vezana za promjenu referentne stope koja je objavljena i dostupna u poslovnim prostorijama kreditora, ugovorom o kreditu može se ugovoriti obaveza periodičnog obavještavanja potrošača o informacijama iz stava 1 ovoga člana.​​ 

Izvještaj o stanju i prometu na računu po osnovu dozvoljenog prekoračenja​​ 

Član 19​​ 

(1) Kreditor je dužan da u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom mediju, redovno, a najmanje jednom mjesečno, dostavlja potrošaču izvještaj o stanju i prometu na računu potrošača za kredit​​ u obliku dozvoljenog prekoračenja.​​ 

(2) Izvještaj iz stava 1 ovog člana naročito obuhvata:​​ 

1) precizno određen izvještajni period i datum izdavanja;​​ 

2) iznose i datume povlačenja sredstava;​​ 

3) stanje sa prethodnog izvještaja i datum njegovog izdavanja;​​ 

4) novo stanje;​​ 

5) iznose i datume uplata potrošača;​​ 

6) primijenjenu kamatnu stopu;​​ 

7) druge uključene naknade, i​​ 

8) minimalni iznos koji je potrošač dužan da plati.​​ 

(3) Kreditor je dužan da na način iz stava 1 ovog člana, obavijesti potrošača i o povećanju kamatne stope ili drugim naknadama, prije njihove primjene.​​ 

(4) Ugovorom o kreditu u obliku dozvoljenog prekoračenja može se ugovoriti da se informacije o promjenama kamatne stope u slučaju iz člana 18 stav 2 ovog zakona pružaju na način iz stava​​ 1 ovog člana.​​ 

Otkaz ugovora o kreditu čije trajanje nije određeno​​ 

Član 20​​ 

(1) Potrošač može bez naknade otkazati ugovor o kreditu čije​​ trajanje nije određeno u svakom trenutku, osim ako su strane ugovorile otkazni rok.​​ 

(2) Otkazni rok iz stava 1 ovoga člana, ne može biti duži od mjesec dana.​​ 

(3) Kreditor može otkazati ugovor o kreditu iz stava 1 ovog člana o čemu je dužan da u pisanoj formi, na papiru ili na drugom trajnom mediju, obavijesti potrošača najmanje dva mjeseca ranije.​​ 

(4) Ako je ugovorom o kreditu iz stava 1 ovog člana ugovoreno, kreditor može potrošaču iz opravdanih razloga uskratiti pravo na povlačenje dijela odobrenog iznosa kredita, o čemu je, sa razlozima uskraćivanja, kada je to u skladu sa zakonom, dužan da prethodno, a najkasnije odmah nakon uskraćivanja, obavijesti potrošača u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom mediju.​​ 

(5) Uskraćivanje prava iz stava 4 ovog​​ člana, može se izvršiti u slučajevima neovlašćenog ili prevarnog korišćenja kredita, ili značajnog povećanja rizika da potrošač neće ispuniti svoju obavezu otplate kredita.​​ 

Pravo na jednostrani raskid ugovora o kreditu​​ 

Član 21​​ 

(1) Potrošač ima pravo na​​ jednostrani raskid ugovora o kreditu, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana, od dana:​​ 

1) zaključivanja ugovora o kreditu, ili​​ 

2) prijema uslova i informacija od kreditora u skladu sa čl. 16 i 17 ovog zakona, ako su ti uslovi i informacije primljeni poslije dana zaključenja ugovora o kreditu.​​ 

(2) Ako potrošač namjerava da jednostrano raskine ugovor o kreditu dužan je da:​​ 

1) prije isteka roka iz stava 1 ovog člana obavijesti kreditora o raskidu u skladu sa ugovorenim pravom iz člana 16 stav 3 tačka 16​​ ovog zakona, i​​ 

2) bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od dana slanja obavještenja o raskidu plati kreditoru glavnicu i pripadajuću kamatu, obračunatu na osnovu ugovorene kamatne stope, od dana povlačenja novčanih sredstava po osnovu ugovora o kreditu do​​ dana otplate glavnice.​​ 

(3) U slučaju jednostranog raskida ugovora o kreditu, pored iznosa iz stava 2 tačka 2 ovog člana, kreditor nema pravo na drugu naknadu od potrošača, osim naknade ovjere ugovora i druge prateće dokumentacije koju plaća kreditor.​​ 

(4)​​ Ugovor o kreditu se smatra raskinutim na vrijeme ako je obavještenje o jednostranom raskidu upućeno u pisanoj formi, na papiru ili drugom, kreditoru dostupnom, trajnom mediju, u roku iz stava 1 ovog člana.​​ 

(5) Ako kreditor ili treća strana pružaju i dodatne usluge u vezi ugovora o kreditu na osnovu ugovora između treće strane i kreditora, potrošača ne obavezuje ugovor o dodatnim uslugama u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid ugovora o kreditu, u skladu sa ovim zakonom.​​ 

(6) Ako potrošač koristi pravo na jednostrani raskid ugovora iz stava 1 ovog člana ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zaštita potrošača koje se odnose na pravo potrošača na jednostani raskid ugovora o finansijskim uslugama zaključenog putem sredstava komunikacije​​ na daljinu i ugovora o prodaji izvan poslovnih prostorija trgovca.​​ 

Odnos kupoprodajnog ugovora i povezanog ugovora o kreditu​​ 

Član 22​​ 

(1) Potrošača koji je ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji stvari ili usluga, u skladu sa zakonom​​ kojim se uređuje zaštita potrošača, povezani ugovor o kreditu ne obavezuje.​​ 

(2) Ako obaveze iz ugovora o kupoprodaji stvari ili usluga koje su predmet povezanog ugovora o kreditu nijesu ispunjene ili nijesu uredno ispunjene, potrošač može zahtijevati od​​ kreditora naknadu štete, ako prethodno na osnovu pravosnažne sudske odluke u korist potrošača trgovac nije ispunio obavezu iz ugovora.​​ 

Prijevremena otplata​​ 

Član 23​​ 

(1) Potrošač ima pravo da prijevremeno, u bilo kom trenutku, djelimično ili u potpunosti​​ ispuni svoje obaveze iz ugovora o kreditu, u kom slučaju ima pravo i na smanjenje ukupnih troškova kredita za preostali iznos kamata i drugih troškova u vezi preostalog roka trajanja ugovora.​​ 

(2) U slučaju prijevremene otplate kredita kreditor ima pravo na pravednu i objektivnu naknadu opravdanih troškova neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita, pod uslovom da je prijevremena otplata izvršena tokom perioda za koji je ugovorena fiksna kamatna stopa​​ 

(3) Iznos naknade iz stava 2 ovog člana ne​​ smije biti veći od 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je period između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu duži od 12 mjeseci.​​ 

(4) Ako period iz stava 3 ovog člana nije duži od 12 mjeseci, iznos naknade ne smije biti veći od 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje.​​ 

(5) Kreditor nema pravo na naknadu iz stava 2 ovog člana ako:​​ 

1) se otplata vrši prema ugovoru o osiguranju koji je sredstvo obezbjeđenja otplate kredita;​​ 

2) se radi o dozvoljenom prekoračenju, ili​​ 

3) je prijevremena otplata izvršena tokom perioda za koji nije ugovorena fiksna kamatna stopa.​​ 

(6) Kreditor ima pravo na naknadu iz stava 2 ovog člana ako je iznos prijevremene otplate u periodu od 12 mjeseci veći od 10.000,00 Eur-a.​​ 

(7) Iznos naknade iz st. 3 i 4 ovog člana ne smije biti veći od iznosa kamata koje bi potrošač platio tokom perioda između dana prijevremene otplate kredita i dana prestanka ugovora o kreditu.​​ 

Ustupanje odnosno prenos prava​​ 

Član 24​​ 

(1) U slučaju ustupanja ugovora o kreditu ili prenosa prava kreditora iz ugovora o kreditu na treće lice, potrošač ima pravo, uz prigovore koje ima prema novom povjeriocu, da istakne i prigovore koje je mogao da istakne prema kreditoru.​​ 

(2) Kreditor je​​ dužan da obavijesti potrošača o ustupanju ugovora, odnosno prenosu prava iz stava 1 ovog člana, osim ako na osnovu ugovora s novim povjeriocem nastavi da pruža kreditne usluge potrošaču.​​ 

Prećutno prihvaćeno prekoračenje​​ 

Član 25​​ 

(1) Ako kod ugovora o računu postoji neugovoreno prekoračenje računa potrošača (prećutno prihvaćeno prekoračenje) taj ugovor obavezno sadrži i informacije iz člana 11 stav 1 tačka 5 ovog zakona.​​ 

(2) Kreditor je dužan da informacije iz člana 11 stav 1 tačka 5 ovog zakona redovno​​ pruža u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom mediju.​​ 

(3) U slučaju značajnog prekoračenja na računu dužeg od mjesec dana, kreditor je dužan da bez odlaganja obavijesti potrošača u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom mediju o:​​ 

1) činjenici​​ da je došlo do prekoračenja;​​ 

2) iznosu prekoračenja;​​ 

3) kamatnoj stopi, i​​ 

4) svim kaznama, naknadama ili kamatama na dospjele neplaćene obaveze, koje se mogu naplatiti.​​ 

Obaveze kreditnih posrednika​​ 

Član 26​​ 

Kreditni posrednik je dužan da:​​ 

1) u oglasu​​ ili dokumentu namijenjenom potrošaču navede obim svojih ovlašćenja, a naročito da li zastupa jednog ili više kreditora ili radi kao nezavisni posrednik;​​ 

2) navede iznos predviđene naknade, koju je potrošač dužan da plati kreditnom posredniku za njegove usluge i ugovori naknadu s potrošačem u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom mediju prije zaključenja ugovora, i​​ 

3) saopšti kreditoru iznos predviđene naknade, koju je potrošač dužan da plati kreditnom posredniku za njegove usluge radi obračuna efektivne kamatne stope.​​ 

V. EFEKTIVNA KAMATNA STOPA​​ 

Obračun efektivne kamatne stope​​ 

Član 27​​ 

(1) Efektivnom kamatnom stopom iskazuju se ukupni troškovi kredita za potrošača, izraženi kao godišnji procenat ukupnog iznosa kredita, uključujući troškove iz stava 3 ovog člana.​​ 

(2) Efektivna kamatna stopa izračunava se na način da se na godišnjoj osnovi izjednačava sadašnja vrijednost svih obaveza (iskorišćeni iznos kredita, otplata i naknada), budućih ili postojećih, dogovorenih između kreditora i potrošača, u skladu sa propisom kojim se uređuju elementi za obračun efektivne kamatne stope.​​ 

(3) Radi obračuna efektivne kamatne stope kreditor određuje​​ ukupne troškove kredita za potrošača koji ne uključuju naknade koje je potrošač dužan da plati za neispunjenje obaveza iz ugovora o kreditu i druge naknade, osim cijene za kupovinu stvari ili usluge koju je potrošač dužan da plati transakcijom u gotovini ili putem kredita.​​ 

(4) Ukupni troškovi kredita za potrošača uključuju i troškove vođenja računa na kojem su vidno iskazane transakcije uplata i iskorišćeni iznos kredita, troškovi upotrebe sredstava plaćanja i i za transakcije uplata i iskorišćeni iznos kredita, kao i drugi troškovi koji se odnose na transakcije uplata, osim ako je otvaranje računa fakultativno i ako su troškovi računa jasno i odvojeno iskazani u ugovoru o kreditu ili drugom ugovoru zaključenim s potrošačem.​​ 

(5) Obračun efektivne kamatne stope zasniva se na pretpostavci da će ugovor o kreditu ostati na snazi tokom dogovorenog perioda i da će kreditor i potrošač izvršiti svoje obaveze pod uslovima i u rokovima utvrđenim ugovorom o kreditu.​​ 

(6) Kod ugovora o kreditu sa odredbom koja dozvoljava promjene kamatne stope, kod kojih se naknade sadržane u efektivnoj kamatnoj stopi ne mogu utvrditi u trenutku obračuna, efektivna kamatna stopa se obračunava na osnovu pretpostavke da će kamatna stopa i ostale naknade ostati fiksne u odnosu na početnu kamatnu stopu i da će se primjenjivati do isteka važenja ugovora o kreditu.​​ 

(7) Za obračun efektivne kamatne stope mogu se koristiti i dodatne pretpostavke.​​ 

(8) Elementi za obračun efektivne kamatne stope iz st. 1 do 7 ovog člana utvrđuju se propisom Centralne banke koji se objavljuje u "Službenom listu Crne Gore".​​ 

VI. EVIDENCIJA KREDITORA I KREDITNIH POSREDNIKA​​ 

Upis i vođenje evidencije​​ 

Član 28 ​​ 

(1) Kreditor, odnosno kreditni posrednik može da pruža usluge kreditiranja, odnosno posredovanja pri kreditiranju pod uslovom da je upisan u evidenciju kreditora i kreditnih posrednika.​​ 

(2) Kreditori upisani u evidenciju iz stava 1 ovog člana mogu pružati samo namjensko potrošačko kreditiranje u svrhu jačanja svoje osnovne djelatnosti.​​ 

(3) Kreditori koji imaju dozvolu za rad Centralne banke izdatu na osnovu zakona kojim se uređuje bankarsko poslovanje ne upisuju se u evidenciju iz stava 1 ovog člana.​​ 

(4) Kreditori koji odobravaju kredite isključivo svojim zaposlenim i kreditori koji u ulozi trgovca prilikom​​ prodaje omogućavaju potrošačima plaćanje robe ili usluga u četiri ili manje obroka u roku od 12 mjeseci od dana kupovine robe, odnosno plaćanja usluge ne upisuju se u evidenciju iz stava 1 ovog člana.​​ 

(5) Evidenciju kreditora i kreditnih posrednika iz stava 1 ovog člana vodi organ državne uprave nadležan za zaštitu potrošača (u daljem tekstu: Ministarstvo).​​ 

(6) -​​ prestaje da važi 12.5.2018. godine​​ -

(7) Evidenciju kreditnih posrednika koji obavljaju poslove za kreditore iz stava 3 ovog člana vodi Centralna banka.​​ 

(8) Sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.​​ 

(9) -​​ prestaje da važi 12.5.2018. godine​​ -

VII. PRAVNA ZAŠTITA POTROŠAČA​​ 

Pravo potrošača na prigovor​​ 

Član 29​​ 

(1) Potrošač ima pravo da podnese prigovor kreditoru, odnosno kreditnom posredniku u slučaju kada smatra da mu je povrijeđeno pravo iz ovog zakona.​​ 

(2) Ako kreditor, odnosno kreditni posrednik iz stava 1 ovog člana ne odluči o prigovoru potrošača odmah, a u složenijim slučajevima u roku od osam dana od​​ dana dostavljanja prigovora, ili odbije prigovor, potrošač može podnijeti zahtjev Centralnoj banci radi sprovođenja postupka nadzora kod kreditora i kreditnih posrednika iz člana 28 stav 3 ovog zakona.​​ 

(3) U slučaju iz stava 2 ovog člana potrošač može organu uprave nadležnom za poslove inspekcijskog nadzora (Tržišnoj inspekciji) podnijeti zahtjev za zaštitu prava iz ovog zakona kod kreditora iz člana 28 st. 5 i 6 ovog zakona, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.​​ 

(4) Na postupak po prigovoru potrošača u pogledu načina podnošenja prigovora, isticanja obavještenja o načinu i mjestu podnošenja prigovora, tereta dokazivanja o isticanju obavještenja, vođenja evidencije prigovora potrošača, obaveza lica ovlašćenog za prijem prigovora, obaveze​​ izdavanja potvrde o prijemu prigovora ako se o prigovoru ne rješava odmah, kao i njene sadržine, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita potrošača, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.​​ 

(5) U slučaju iz st. 2 i 3 ovog člana potrošač može zahtijevati vansudsku zaštitu ili zaštitu pred nadležnim sudom.​​ 

Vansudsko rješavanje sporova​​ 

Član 30 ​​ 

(1) U sporovima između potrošača i kreditora ili kreditnog​​ posrednika može se pokrenuti postupak pred Arbitražnim odborom za vansudsko rješavanje sporova potrošača.
Napomena Redakcije:​​ ova verzija člana se primenjuje od dana isteka mandata lica, koje na dan početka primjene Zakona o kreditnim institucijama, obavlja funkciju bankarskog ombudsmana po Zakonu o bankama.

VIII. NADZOR​​ 

Nadzor nad kreditorima i kreditnim posrednicima​​ 

Član 31​​ 

(1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrše Ministarstvo i Centralna banka.​​ 

(2) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona Centralna banka sprovodi nad kreditorima kojima izdaje dozvolu za rad, i njihovim kreditnim posrednicima, kroz postupak kontrole, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka.​​ 

(3) Nadzor iz stava 2 ovog člana sprovode lica koje Centralna banka ovlasti za vršenje tih poslova.​​ 

(4) Inspekcijski nadzor nad kreditorima i kreditnim posrednicima osim nad kreditorima i kreditnim posrednicima iz stava 2 ovog člana, sprovodi Tržišna inspekcija.​​ 

(5) Inspektori i druga lica ovlašćena za nadzor dužna su da podatke do​​ kojih dođu u postupku nadzora čuvaju kao tajnu.​​ 

(6) Organi iz stava 1 ovog člana mogu donijeti propise za sprovođenje nadzora iz svoje nadležnosti.​​ 

Obaveze subjekata nadzora​​ 

Član 32​​ 

Pored obaveza utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor,​​ kreditor, odnosno kreditni posrednik dužan je nadležnom inspektoru i drugom licu ovlašćenom za nadzor da omogući pregled zaključenih ugovora, preda kopije ugovora, kao i dostavi druge podatke i dokumentaciju koja je potrebna za sprovođenju nadzora.​​ 

Upravne mjere​​ 

Član 33​​ 

(1) Pored mjera utvrđenih zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka, Centralna banka će rješenjem privremeno zabraniti kreditoru ili kreditnom posredniku zaključivanje ugovora o kreditu do otklanjanja nepravilnosti, ako utvrdi da:​​ 

1) oglas o potrošačkom kreditu ne sadrži informacije u skladu sa odredbama ovog zakona (član 8);​​ 

2) prije zaključivanja ugovora o kreditu ne pružaju informacije u skladu sa odredbama ovog zakona (čl. 9, 10, 11 i 12);​​ 

3) ugovor o kreditu nije zaključen na papiru ili drugom trajnom mediju, ili nije dao primjerak ugovora o kreditu, ili u ugovoru o kreditu ne sadrži na sažet i jasan način propisane elemente (član 16 st. 1 do 4 i član 17);​​ 

4) nije dao izvještaj u formi plana otplate u skladu sa ovim zakonom (član​​ 16 stav 5);​​ 

5) u slučaju promjene kamatne stope, nije obavijestio potrošača na način i uslovima propisanim ovim zakonom (član 18);​​ 

6) u slučaju kredita u formi dozvoljenog prekoračenja nije dostavio izvještaj o stanju i prometu na računu potrošača su slučaju, na način i sadržine propisane ovim zakonom (član 19);​​ 

7) vrši naplatu naknade u slučaju prijevremene otplate kredita suprotno ovom zakonu (član 23);​​ 

8) kod ugovora o prećutnom prekoračenju računa ugovor ne sadrži propisane informacije, ili iste ne​​ pruža na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom, ili u slučaju značajnog prekoračenja na računu dužeg od mjesec dana ne obavijesti potrošača na način i o informacijama propisan ovim zakonom (član 25);​​ 

9) kreditni posrednik ne navede i saopšti potrošaču i kreditoru informacije propisane ovim zakonom (član 26);​​ 

10) vrši obračun efektivne kamatne stope ili ukupnih troškova kredita suprotno odredbama ovog zakona (član 27);​​ 

11) pruža usluge potrošačkog kreditiranja ili posredovanja u kreditiranju bez prethodnog upisa u evidenciju (člana 28);​​ 

12) pruža usluge potrošačkog kreditiranja ili posredovanja suprotno odredbama ovog zakona;​​ 

(2) Pored upravnih mjera utvrđenih zakonom kojim se uređuje​​ inspekcijski nadzor, tržišni inspektor će rješenjem privremeno zabraniti kreditoru ili kreditnom posredniku zaključivanje ugovora o kreditu do otklanjanja nepravilnosti u slučajevima iz stava 1 ovog člana.​​ 

(3) Tržišni inspektor i Centralna banka mogu rješenjem privremeno zabraniti kreditoru ili kreditnom posredniku zaključivanje ugovora o kreditu do otklanjanja nepravilnosti, ako utvrdi da ugovor o kreditu sadrži nepoštene ugovorne odredbe prema zakonu kojim se uređuje zaštita potrošača.​​ 

IX. KAZNENE ODREDBE​​ 

Kaznene odredbe​​ 

Član 34​​ 

(1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 40.000 eura, kazniće se za prekršaj pravno lice - kreditor ili kreditni posrednik za prekršaj, ako:​​ 

1) oglašavanje o potrošačkom kreditu ne sadrži sve informacije u skladu sa članom 8 ovog​​ zakona (član 8);​​ 

2) prije zaključivanja ugovora o kreditu iz čl. 6 st. 2 i 4 ne pružaju informacije u skladu sa odredbama ovog zakona (član 11);​​ 

3) ugovor o kreditu nije zaključen na papiru ili drugom trajnom mediju, ili nije dat primjerak ugovora o kreditu, ili ugovor o kreditu ne sadrži na sažet i jasan način propisane elemente (član 16 st. 1 i 2, stav 3 tač. 1 do 8 i tač. 10 do 22, i stav 4);​​ 

4) potrošaču ne omogući prijevremenu otplatu kredita pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 23 st. 1);​​ 

5) obračuna naknadu troškova neposredno povezanih sa prijevremenom otplatom kredita suprotno odredbama ovog zakona (član 23 stav 2 do 7) ;​​ 

6) ne obračuna efektivnu kamatnu stopu ili ukupne troškove kredita u skladu sa odredbama ovog zakona (član 27 st. 1 do 6);​​ 

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog član kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.500 eura do 12.000 eura.​​ 

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 800 eura do 4.000 eura.​​ 

(4)​​ Ako je prekršajem iz stava 1 ovog člana kreditor ili kreditni posrednik ostvario imovinsku korist, uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.​​ 

(5) Uz novčanu kaznu iz stava 1 ovog člana može se izreći zaštitna mjera zabrane sklapanja ugovora o kreditu u trajanju od dva mjeseca do godinu dana.​​ 

Član 35​​ 

(1) Novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura, kazniće se za prekršaj pravno lice - kreditor ili kreditni posrednik za prekršaj, ako:​​ 

1) prije zaključivanja ugovora o kreditu ne pružaju informacije u skladu sa odredbama ovog zakona ( član 9 stav 1 tač. 1 do 9 i tač. 11 do 19 i st. 2 do 6 i član 10 stav 1);​​ 

2) prije zaključivanja ugovora iz člana 6 stav 4 ovog zakona, pored informacija iz člana 11​​ st. 1 i 2 ovog zakona, potrošaču ne pružaju i dodatne informacije (član 12);​​ 

3) na zahtjev potrošača bez naknade ne pruža izvještaj u formi plana otplate (član 16 stav 5);​​ 

4) ugovor o kreditu u obliku dozvoljenog prekoračenja iz člana 6 stav 2 ovog zakona ne sadrži na sažet i jasan način propisane elemente (član 17);​​ 

5) u slučaju ugovorene promjenjive kamatne stope, nije obavijestio potrošača prije njene primjene o elementima, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 18);​​ 

6) u slučaju kredita u formi dozvoljenog prekoračenja nije dostavio izvještaj o stanju i prometu na računu potrošača, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom (član 19);​​ 

7) o otkazu ugovora o kreditu čije trajanje nije određeno ne obavijesti potrošača na način i u roku propisanom ovim zakonom (član 20 stav 3);​​ 

8) uskrati potrošaču pravo na povlačenje dijela odobrenog iznosa kredita bez obavještavanja na način, pod uslovima i u roku propisanom ovim zakonom (član 20 stav 4);​​ 

9) ne obavijesti potrošača o ustupanju ugovora o kreditu ili prenosu prava u skladu sa ovim zakonom (član 24 stav 2);​​ 

10) ugovor o računu kod kojeg postoji neugovoreno prekoračenje računa ne sadrži propisane informacije, ili iste ne pruža na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom, ili u slučaju značajnog prekoračenja računa dužeg od mjesec dana ne obavijesti potrošača na način i o informacijama propisanim ovim zakonom (član 25);​​ 

11) u oglasu ili dokumentu namijenjenom potrošaču ne navede obim svojih ovlašćenja ili ne navede iznos predviđene naknade koju je potrošač dužan da plati ili kreditoru ne saopšti iznos predviđene naknade koju je potrošač dužan da plati kreditnom posredniku​​ u skladu sa ovim zakonom (član 26);​​ 

12) pruža usluge potrošačkog kreditiranja ili posredovanja u kreditiranju bez prethodnog upisa u evidenciju (člana 28);​​ 

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 750 eura do 6.000​​ eura.​​ 

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 400 eura do 2.000 eura.​​ 

(4) Ako je prekršajem iz stava 1 ovog člana kreditor ili kreditni posrednik ostvario imovinsku korist, uz novčanu kaznu izreći će se i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.​​ 

(5) Uz novčanu kaznu iz stava 1 ovog člana može se izreći zaštitna mjera zabrane sklapanja ugovora o kreditu u trajanju od dva mjeseca do godinu dana.​​ 

Član 36​​ 

(1) Novčanom kaznom od 500 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - kreditor ili kreditni posrednik, ako:​​ 

1) ne upozori potrošača na troškove javnopravne ovjere koje je dužan platiti prilikom zaključivanja ugovora o kreditu ( član 9 stav​​ 1 tačka 10);​​ 

2) ne pruži potrošaču odgovarajuća objašnjenja u skladu sa ovim zakonom (član 10 stav 2);​​ 

3) ne obavijesti potrošača, odmah i bez naknade, o podacima u skladu sa ovim zakonom u slučaju kada je zahtjev za kredit odbijen (član 15 stav 1), i​​ 

4) na zahtjev potrošača ne dostavi izvještaj u obliku otplatnog plana, bez naknade i u bilo kom trenutku tokom cjelokupnog trajanja ugovora o kreditu u skladu sa ovim zakonom (član 16 stav 3 tačka 9).​​ 

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog član kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 375 eura do 3.000 eura.​​ 

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog član kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura.​​ 

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE​​ 

Rok za donošenje podzakonskih akata​​ 

Član 37​​ 

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.​​ 

Usaglašavanje poslovanja​​ 

Član 38​​ 

Kreditori i kreditni posrednici su dužni da usaglase svoje poslovanje sa ovim zakonom u roku od​​ šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.​​ 

Ugovori o kreditu zaključeni do dana stupanja na snagu ovog zakona​​ 

Član 39​​ 

(1) Na ugovore o kreditu zaključene do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjuju se odredbe člana 23 ovog zakona.​​ 

(2) Na ugovore o kreditu čije trajanje nije određeno, a koji su zaključeni do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjuju se odredbe čl. 18, 19, 20, 24 i 25 st. 2 i 3 ovog zakona.​​ 

Odložena primjena​​ 

Član 40​​ 

Odredba člana 15 stav 2 ovog zakona primjenjivaće​​ se od dana pristupanja Evropskoj uniji.​​ 

Prestanak važenja​​ 

Član 41​​ 

Danom početka primjene ovog zakona prestaju da važe odredbe čl. 33 do 36 i člana 131 Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni list RCG", broj 26/07).​​ 

Stupanje na snagu​​ 

Član 42​​ 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se nakon isteka šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.​​