Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o privremenim mjerama​​ za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi

Proglašavam​​ Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Prvoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana 10. maja 2022. godine.

Broj: 01-505/2

Podgorica, 12. maj 2022. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore,​​ Skupština Crne Gore 27. saziva, na Prvoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2022. godini, dana 10. maja 2022. godine, donijela je

Zakon o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 52/2022 od 13.5.2022. godine, a stupio je na snagu 21.5.2022.

Član 1

Ovim zakonom uređuje se određivanje privremenih mjera za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, kao i​​ način primjene tih mjera.

Član 2

Privremene mjere iz člana 1 ovog zakona određuju se radi sprječavanja poremećaja na tržištu i otklanjanja negativnih uticaja povećanja cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

Član 3

Ovaj zakon se ne​​ primjenjuje na proizvode za koje je formiranje cijena propisano posebnim zakonom.

Član 4

Mjere iz člana 1 ovog zakona mogu trajati najduže dok traju okolnosti koje su izazvale poremećaj na tržištu i povećanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život​​ i zdravlje ljudi.

Mjere iz stava 1 ovog člana moraju se preispitivati periodično, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Član 5

Prilikom određivanja mjera iz člana 1 ovog zakona, utvrđuje se lista proizvoda na koje se te mjere odnose.

Mjere i lista proizvoda iz​​ stava 1 ovog člana određuju se srazmjerno cilju i očekivanim efektima.

Mjere iz člana 1 ovog zakona su:

- određivanje najvišeg nivoa cijena,

- snižavanje cijena na određen nivo,

- regulisanje marže i dr.

Proizvodi od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi odnose se na prehrambene artikle, sredstva za ličnu higijenu, dječiju hranu i opremu, sredstva za ogrijev, kućnu hemiju i dr.

Mjeru i listu proizvoda iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada Crne Gore, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove​​ trgovine.

Član 6

Trgovac je dužan da se pridržava privremenih mjera iz člana 1 ovog zakona.

Trgovac, u smislu stava 1 ovog člana, je:

1) privredno društvo ili preduzetnik koji obavlja djelatnost​​ trgovine u skladu sa zakonom kojim se uređuje unutrašnja trgovina;

2) lice registrovano za obavljanje djelatnosti proizvodnje koje svoje proizvode prodaje na tržištu;

3) nevladina organizacija koja, radi ostvarivanja svojih statutom utvrđenih ciljeva, prodaje određenu robu;

4) fizičko lice koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, kada svoje poljoprivredne proizvode prodaje na tržištu i drugo fizičko lice koje se bavi djelatnošću čiji proizvodi mogu biti predmet prodaje, i

5) fizičko lice koje, na osnovu ugovora sa registrovanim trgovcem, obavlja za trgovca trgovinu na malo određenom robom.

Član 7

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ državne uprave nadležan za poslove trgovine.

Član 8

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem privremenih mjera iz člana​​ 1 ovog zakona vrši tržišna inspekcija.

Ako u postupku inspekcijskog nadzora tržišni inspektor utvrdi da se trgovac ne pridržava privremenih mjera iz člana 1 ovog zakona, naložiće mu otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Član 9

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice koje se ne pridržava privremenih mjera iz člana 1 ovog zakona (član 6 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do​​ 1.000 eura.​​ 

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 1.000 eura.

Uz kaznu za prekršaj iz stava 1 ovog člana, učiniocu prekršaja se može izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja trgovine, u trajanju od 30 dana.

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore".

Broj: 28-2/22-1/9

EPA 437 XXVII

Podgorica, 10. maj 2022. godine

Skupština Crne Gore 27. saziva

Predsjednica,

mr​​ Danijela Đurović, s.r.