Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

Proglašavam Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu,​​ koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Trećoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijecanja u 2018. godini, dana 12. novembra 2018. godine.

Broj: 01-1622/2

Podgorica, 16. novembra 2018. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore Skupština Crne Gore 26. saziva, na Trećoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 12. novembra 2018. godine, donijela je

Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 75/2018 od 23.11.2018. godine, a stupio je na snagu 1.12.2018.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način i postupak procjene uticaja za projekte koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu, izrade i ocjene elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i druga pitanja od značaja za procjenu uticaja na životnu sredinu.

Definicija procjene uticaja na životnu sredinu

Član 2

Procjena uticaja na životnu sredinu je postupak koji obuhvata: pripremu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, učešće zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, postupak ocjene elaborata i donošenje odluke o davanju saglasnosti, odnosno odbijanju davanja saglasnosti, kao i obrazloženje značajnih uticaja​​ projekta na životnu sredinu na kojem se odluka zasniva, uzimajući u obzir rezultate javnih konsultacija (u daljem tekstu: procjena uticaja).

Značaj procjene uticaja

Član 3

Procjenom uticaja se utvrđuju, opisuju i vrednuju u svakom pojedinačnom slučaju, mogući direktni i indirektni uticaj i planiranog projekta na:

1) stanovništvo i zdravlje ljudi;

2) biodiverzitet, a naročito na zaštićene vrste biljaka, životinja i gljiva i njihovih staništa;

3) zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž;

4) materijalna dobra​​ i kulturnu baštinu;

5) uzajamne odnose elemenata iz tač. 1 do 4 ovog stava.

Procjena iz stava 1 ovog člana, obuhvata i mogući rizik od velikih nesreća ili katastrofa, koji su relevantni za projekat za koji se vrši procjena uticaja.

Predmet procjene uticaja

Član 4

Predmet procjene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, a koji mogu značajno da utiču na životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Procjena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, komunalnih djelatnosti i projekte koji se planiraju u zaštićenom prirodnom dobru i lokalitetu nepokretnog kulturnog dobra.

Procjena uticaja ne vrši se za projekte namijenjene isključivo u svrhu odbrane, odnosno otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa.

Organi nadležni za sprovođenje postupka procjene uticaja

Član 5

Organi nadležni za sprovođenje postupka procjene uticaja (u daljem tekstu: nadležni organ) su:

1) organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine - za projekte za koje je potrebna građevinska dozvola, odnosno prijava građenja i za projekte za koje saglasnosti, odobrenja​​ i dozvole izdaje drugi organ državne uprave;

2) organ lokalne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine za projekte za koje je potrebna prijava građenja i za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi lokalne uprave.

Značenje izraza

Član 6

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) dozvola ili odobrenje za izvođenje projekta je odluka nadležnog organa kojom se nosilac projekta ovlašćuje da realizuje projekat, odnosno građevinska dozvola, prijava građenja, odobrenje ili saglasnost;

2) javnost je jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, udruženja i organizacija;

3) nosilac projekta je domaće ili strano pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje podnosi zahtjev za izdavanje dozvole ili odobrenja za izvođenje projekta;

4) projekat odnosno izvođenje projekta je građenje, rekonstrukcija, instaliranje, uklanjanje i demontaža objekata, postrojenja ili sistema, sanacija, ostale aktivnosti u prirodi i prirodnom okruženju i eksploatacija mineralnih sirovina;

5) postojeće stanje životne sredine je zatečeno stanje segmenata životne sredine prije izvođenja bilo kakvih radova na lokaciji i neposrednoj blizini lokacije na kojoj se planira izvođenje projekta;

6) zainteresovana javnost je javnost na koju projekat utiče ili se očekuje da će uticati, uključujući i nevladine organizacije koje su registrovane za zaštitu životne sredine u skladu sa zakonom;

7) zainteresovani organi i organizacije​​ su državni organi, organizacije i organi lokalne samouprave koji imaju interes u donošenju odluka koje se odnose na zaštitu životne sredine.

II. POSTUPAK PROCJENE UTICAJA

Projekti za koje se vrši procjena uticaja

Član 7

Procjena uticaja vrši se za projekte za koje:

1) je obavezna izrada elaborata procjene uticaja (u daljem​​ tekstu: elaborat);

2) se može zahtijevati izrada elaborata.

Projekte iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Nadležni organ odlučuje o potrebi izrade elaborata u svakom pojedinačnom slučaju za projekte iz stava 1 tačka 2​​ ovog člana.

Obaveza pribavljanja saglasnosti na procjenu uticaja

Član 8

Nosilac projekta za koji je obavezna izrada elaborata ili​​ projekta za koji je donijeta odluka o potrebi izrade elaborata, ne može pristupiti izvođenju projekta, odnosno pribaviti odobrenje za obavljanje djelatnosti bez saglasnosti na elaborat ili odluke da nije potrebna izrada elaborata.

Kada postupak procjene uticaja uključuje i sprovođenje postupka ocjene prihvatljivosti, postupak ocjene prihvatljivosti sprovodi se u okviru postupka procjene uticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Kada se postupak procjene uticaja sprovodi u okviru drugih postupaka u skladu sa posebnim propisima, ti postupci se sprovode usklađeno.

Elaborat i saglasnost na elaborat, odnosno odluka da nije potrebna izrada elaborata, je sastavni dio dokumentacije potrebne za pribavljanje građevinske dozvole, odnosno prijave građenja objekta, odobrenja ili saglasnosti za početak izvođenja projekta.

Procjena uticaja

Član 9

Procjena uticaja obuhvata:

1) odlučivanje o potrebi izrade elaborata za projekte za koje se može zahtijevati izrada elaborata;

2) određivanje obima i sadržaja elaborata;

3) odlučivanje o davanju saglasnosti na elaborat.

Prikupljanje podataka, obavještenja i dokumentacije

Član 10

Nadležni organ, drugi organi državne uprave i lokalne uprave, dužni su da na zahtjev nosioca projekta, obezbijede potrebne podatke i dokumentaciju od značaja za utvrđivanje i procjenu direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu sredinu, kao i rezultate sprovedenih postupaka uticaja planiranog projekta na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima.

Podaci i dokumentacija iz stava 1 ovog člana, dostavljaju se u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva nosioca projekta.

Organ iz stava 1 ovog člana, koji ne raspolaže podacima i dokumentacijom od značaja za procjenu uticaja projekta na životnu sredinu, dužan je da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, obavijesti nosioca projekta u pisanoj formi.

Odlučivanje o zahtjevu o potrebi izrade elaborata

Član 11

Odluka o potrebi izrade elaborata donosi se na osnovu podnijetog zahtjeva nosioca projekta.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se sljedeća dokumentacija:

1) opis lokacije;

2) opis projekta;

3) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;

4) izvori podataka.

Zahtjev sa dokumentacijom iz st. 1 i 2 ovog člana, podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i/ili elektronskoj formi na portalu e-Uprave i/ili na​​ e-mail​​ nadležnog organa.

Bliži sadržaj dokumentacije iz stava 2 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Postupanje po zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Član 12

Nakon prijema zahtjeva za odlučivanje o potrebi izrade elaborata, nadležni organ provjerava da li je uz zahtjev podnijeta propisana dokumentacija.

Ako je dokumentacija uz zahtjev iz stava 1 ovog člana nepotpuna, nadležni organ u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, obavještava nosioca projekta da upotpuni dokumentaciju i određuje rok za dostavljanje dokumentacije.

Ako podnosilac zahtjeva ne dostavi dodatne podatke, obavještenja i dokumentaciju u ostavljenom roku, nadležni organ u roku od sedam dana od dana isteka roka za dostavljanje dokumentacije, odbiće zahtjev.

Obavještavanje o zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Član 13

Nadležni organ obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o podnijetom zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata u roku od tri radna dana od dana prijema urednog zahtjeva u skladu sa članom 28 ovog zakona.

Obavještenje iz​​ stava 1 ovog člana sadrži:

1) naziv i sjedište, odnosno ime i adresu podnosioca zahtjeva;

2) naziv projekta;

3) mjesto i vrijeme uvida u dokumentaciju;

4) naziv i sjedište nadležnog organa kojem se dostavlja mišljenje.

Zainteresovani organi i organizacije​​ i zainteresovana javnost, mogu u roku od pet radnih dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja iz stava 1 ovog člana, dostaviti mišljenje nadležnom organu o podnijetom zahtjevu.

Odlučivanje o potrebi izrade elaborata

Član 14

Nadležni organ dužan je da u roku od četiri radna dana od dana isteka roka iz člana 13 stav 3 ovog zakona, odluči o potrebi izrade elaborata.

Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja razmotri dostavljena mišljenja iz člana 13 stav 3 ovog zakona.

Nadležni organ dužan​​ je da obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o odluci iz stava 1 ovog člana u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Odluka iz stava 1 ovog člana sadrži:

1) u slučaju kad je potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva, uz kratak opis lokacije, opis projekta i opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;

2) u slučaju da nije potrebna izrada elaborata, razloge na kojima se odluka zasniva uz kratak opis lokacije, opis projekta, opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu, kao i mjere zaštite kako bi se spriječio ili umanjio negativan uticaj projekta na životnu sredinu.

Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.

Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata

Član 15

Nosilac projekta može podnijeti zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosi se sljedeća dokumentacija:

1) podaci o nosiocu projekta (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);

2) opis lokacije;

3) opis projekta;

4) izvještaj o postojećem stanju segmenata životne sredine mora se uraditi za projekte u oblastima zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara, turizmu i složene inženjerske objekte, a za ostale projekte​​ u skladu sa odlukom nadležnog organa;

5) opis mogućih alternativa;

6) opis segmenata životne sredine;

7) opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu;

8) opis mjera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu;

9) program praćenja uticaja na životnu sredinu;

10) netehnički rezime informacija iz tač. 2 do 7 ovog stava;

11) podatke o mogućim poteškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije;

12) rezultati sprovedenih postupaka uticaja planiranog projekta na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisima;

13) dodatne informacije i karakteristike projekta za određivanje obima i sadržaja elaborata;

14) izvori podataka.

Zahtjev sa dokumentacijom iz st. 1 i 2 ovog člana, podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i/ili elektronskoj formi na portalu e-Uprave i/ili na​​ e-mail​​ nadležnog organa.

Izvještaj iz stava 2 tačka 4​​ ovog člana, može da izrađuje pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje je ovlašćeno za vršenje poslova monitoringa pojedinih segmenata životne sredine, u skladu sa posebnim propisima.

Bliži sadržaj dokumentacije iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Postupanje po zahtjevu za određivanje obima i sadržaja elaborata

Član 16

Nakon prijema zahtjeva za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ vrši provjeru potpunosti dokumentacije u skladu sa članom 12 ovog zakona.

Uredan zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata, nadležni organ dostavlja u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva komisiji iz člana 21 ovog zakona.

Komisija iz stava 2 ovog člana, dužna je da u roku od deset radnih dana od dana prijema zahtjeva, dostavi​​ izvještaj sa predlogom obima i sadržaja elaborata nadležnom organu.

Predlog obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od pet radnih dana od dana prijema predloga.

Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost o predlogu obima i sadržaja elaborata komisije iz stava 2 ovog člana, mogu dostaviti mišljenje nadležnom organu u roku do 20 radnih dana od dana​​ prijema obavještenja.

Nadležni organ u roku od pet radnih dana od isteka roka za dostavljanje mišljenja, odlučuje o obimu i sadržaju elaborata.

Nadležni organ dužan je da prilikom odlučivanja, razmotri mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Odluku o obimu i sadržaju elaborata, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke.

Na odluku iz stava 8 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.

Odlučivanje o davanju saglasnosti na elaborate

Član 17

Nakon izrade elaborata, nosilac projekta dužan je da nadležnom organu podnese zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se elaborat.

Zahtjev sa elaboratom iz st. 1 i 2 ovog člana, podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i/ili elektronskoj formi na portalu e-Uprave i/ili na​​ e-mail​​ nadležnog organa.

Ako je nadležni organ donio odluku o potrebi izrade elaborata, nosilac projekta je dužan, da izradi elaborat i podnose zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nadležnom organu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema odluke o potrebi izrade elaborata.

Ako je nadležni organ donio odluku o obimu i sadržaju elaborata, nosilac projekta je dužan da izradi elaborat i podnose zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nadležnom organu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema odluke o obimu i sadržaju​​ elaborata.

Sadržaj elaborata

Član 18

Elaboratom se vrši analiza i ocjenjuje kvalitet segmenata životne sredine i njihov uticaj na određenom prostoru, međusobni uticaj postojećih i planiranih aktivnosti, direktnih i indirektnih uticaja projekta na životnu​​ sredinu i sprovođenje mjera za sprečavanje, otklanjanje, ublažavanje ili sanaciju štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Elaborat i saglasnost na elaborat su sastavni dio dokumentacije potrebne za pribavljanje dozvole ili odobrenja za izvođenje projekta.

Elaborat sadrži podatke iz člana 15 stav 2 ovog zakona i podatke o organizaciji i licima koja su učestvovala u izradi elaborata.

Prilikom izrade elaborata mogu se koristiti postojeći podaci o praćenju stanja pojedinih segmenata životne sredine​​ u skladu sa posebnim propisima, radi izbjegavanja dupliranja podataka.

Bližu sadržinu elaborata propisuje Ministarstvo.

Uslovi za izradu elaborata

Član 19

Elaborat može da izrađuje pravno lice ili preduzetnik, koje je upisano u Centralni registar privrednih subjekata za obavljanje djelatnosti projektovanja i inžinjeringa, izrade studija i analiza.

Pravno lice i preduzetnik iz stava 1 ovog člana, dužno je da na izradi elaborata angažuje stručna lica za pojedine segmente životne sredine, zavisno od projekta,​​ koja imaju završen najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i odredi lice koje će koordinirati izradom elaborata.

Za projekte koji se realizuju u zaštićenom području obavezno je angažovanje i stručnog lica sa završenim najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija iz oblasti biologije.

Javna rasprava o elaboratu

Član 20

Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana prijema zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, organizuje javnu raspravu i obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o načinu, roku i mjestu javnog uvida, načinu dostavljanja primjedbi i mišljenja, kao i o vremenu i mjestu održavanja javne tribine o elaboratu.

Elaborat za koji je​​ organizovana javna rasprava objavljuje se na internet stranici nadležnog organa i portalu e-Uprave, danom početka javne rasprave.

Javna tribina može se održati najranije deset radnih dana od dana obavještavanja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti.

Na javnoj tribini mora da učestvuje nosilac projekta, lice koje je koordiniralo izradom elaborata iz člana 19 ovog zakona i najmanje jedno lice koje je učestvovalo u izradi elaborata.

Ako javnoj tribini ne prisustvuju lica iz stava 4 ovog člana, javna tribina se mora ponovo organizovati za vrijeme trajanja javne rasprave.

Javnu raspravu organizuje i vodi nadležni organ i traje najmanje 30 dana od dana obavještavanja.

Komisija za procjenu uticaja

Član 21

Utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata, vrši komisija za procjenu uticaja koju obrazuje nadležni organ.

Komisija za procjenu uticaja se obrazuje iz reda zaposlenih u nadležnom organu i drugih stručnih lica koja imaju najmanje završen VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i najmanje pet godina radnog iskustva u struci za pojedine segmente životne sredine.

Rješenjem o obrazovanju komisije za procjenu uticaja određuje se broj, sastav i način rada komisije.

Članovi komisije za procjenu uticaja ne mogu biti lica, koja su​​ učestvovala u izradi elaborata ili su osnivači ili zaposleni kod nosioca projekta ili kod pravnog lica ili preduzetnika koje je izradilo elaborat.

Visinu troškova za rad komisije za procjenu uticaja u zavisnosti od vrste i složenosti pojedinih projekata za koje se vrši procjena uticaja, određuje nadležni organ, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Ocjena elaborata

Član 22

Nadležni organ dostavlja komisiji za procjenu uticaja, elaborat u roku od dva radna dana od dana njenog obrazovanja, a izvještaj sa mišljenjima i primjedbe sa javne rasprave u roku od tri radna dana od dana održane javne rasprave.

Komisija za procjenu uticaja, može nosiocu projekta najviše dva puta dostavljeni elaborat vratiti, da izvrši izmjene i dopune i da dodatno angažuje stručno lice za izmjenu i dopunu elaborata za određene segmente životne sredine.

Nosilac projekta dužan je da komisiji za procjenu uticaja dostavi izmijenjen i dopunjen elaborat u roku koji odredi komisija.

Ako nosilac projekta ne postupi u skladu sa stavom 3 ovog člana, komisija za procjenu uticaja, vrši ocjenu elaborata na osnovu raspoložive dokumentacije.

Komisija za procjenu uticaja​​ dužna je da izvještaj o ocjeni elaborata sa predlogom odluke o odbijanju ili davanju saglasnosti na elaborat, kao i razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti, dostavi nadležnom organu najkasnije u roku od 25 radnih dana od dana prijema dokumentacije iz stava 1 ovog člana.

U rok iz stava 5 ovog člana, ne uračunava se rok za izmjene i dopune elaborata.

Troškovi procjene uticaja

Član 23

Nosilac projekta snosi troškove izrade elaborata, troškove za obavještavanja iz čl. 13, 14, 16, 20 i 24 ovog zakona, troškove organizovanja i vođenja javne rasprave iz člana 20 ovog zakona, kao i troškove rada komisije za procjenu uticaja.

Odlučivanje o saglasnosti

Član 24

Odluku o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, donosi nadležni organ na osnovu izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.

Odluka o davanju saglasnosti na elaborat naročito sadrži:

1) razloge na kojima se odluka​​ zasniva uključujući i informacije o učešću zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti;

2) uslove zaštite životne sredine, opis svih komponenti projekta i/ili mjera koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju izbjegavanja, sprečavanja, otklanjanja ili ublažavanja štetnih posljedica i praćenja stanja životne sredine.

Odluka o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat sadrži razloge o odbijanju davanja saglasnosti na elaborat.

Odluka iz stava 1 ovog člana, donosi se i dostavlja nosiocu projekta u roku od pet radnih dana od dana prijema izvještaja i predloga odluke komisije za procjenu uticaja.

Nadležni organ dužan je da u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost i da objavi na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave:

1) odluku iz stava 1 ovog člana;

2) izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane​​ javnosti; i

3) elaborat.

Odluka iz stava 2 ovog člana sa elaboratom, dostavlja se i ekološkoj inspekciji u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke.

Na odluku iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, odnosno glavnom administratoru.

Prestanak važenja saglasnosti

Član 25

Odluka o davanju saglasnosti na elaborat, kao i odluka da nije potrebna izrada elaborata, prestaje da važi, ako nosilac projekta ne pribavi građevinsku dozvolu ili podnese prijavu početka građenja objekta ili odobrenje ili saglasnost za izvođenje projekta u roku od dvije godine od dana prijema odluke.

Sprovođenje mjera utvrđenih elaboratom

Član 26

Nosilac projekta dužan je da sprovede mjere utvrđene​​ elaboratom na koji je data saglasnost ili mjere utvrđene odlukom da nije potrebna izrada elaborata.

Provjeru sprovođenja mjera iz stava 1 ovog člana, vrši ekološki inspektor i sačinjava zapisnik koji dostavlja nadležnom organu.

Sukob interesa

Član 27

Ako je nadležni organ nosilac projekta, njegova organizaciona jedinica nadležna za vođenje postupka procjene uticaja ne smije učestvovati u projektu i dužna je da postupak procjene uticaja sprovede objektivno, radi sprječavanja sukoba interesa.

III. OBAVJEŠTAVANjE, VOĐENjE EVIDENCIJE I STAVLjANjE PODATAKA NA UVID

Način obavještavanja javnosti

Član 28

Obavještavanje javnosti iz čl. 13, 14, 16, 20 i 24 ovog zakona, vrši se putem štampanog medija koji izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta i putem elektronskih medija.

Zainteresovani organi i organizacije obavještavaju se pisanim putem (pošta i telefaks) i elektronskim putem i objavljivanjem na internet stranici nadležnog organa.

Obrada, razmjena i objavljivanje podataka u elektronskom​​ obliku vrši se u skladu sa zakonima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost.

Obavještavanje o prekograničnom uticaju

Član 29

Ako projekat​​ može da ima značajan uticaj na životnu sredinu druge države ili ako država čija životna sredina može da bude značajno ugrožena, na zahtjev te države, Ministarstvo u što kraćem roku, dostavlja toj državi obavještenja o:

1) projektu zajedno sa svim dostupnim​​ podacima o njegovim mogućim uticajima;

2) prirodi odluke koja može biti donijeta;

3) roku u kojem druga država može da saopšti svoju namjeru da učestvuje u postupku procjene uticaja.

O odluci o davanju saglasnosti na procjenu uticaja ili o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti, Ministarstvo obavještava državu koja je učestvovala u postupku procjene uticaja, dostavljanjem obavještenja o:

1) sadržini odluke i uslovima ako su određeni;

2) razlozima na kojima se odluka zasniva, uključujući i razloge prihvatanja ili odbijanja dostavljenih primjedbi, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti;

3) najvažnijim mjerama koje je nosilac projekta dužan da preduzme u cilju otklanjanja, sprečavanja, ublažavanja ili saniranja​​ štetnih posljedica.

O primljenim obavještenjima o prekograničnim uticajima projekta druge države, Ministarstvo obavještava zainteresovanu javnost u skladu sa članom 28 ovog zakona.

Pribavljena mišljenja zainteresovane javnosti, Ministarstvo uzima u obzir prilikom davanja mišljenja o prekograničnim uticajima projekta druge države.

Obavještavanje i konsultacije sa drugim državama o mogućim prekograničnim uticajima vrši se u skladu sa ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Obavještavanje i konsultacije iz stava 5 ovog člana, mogu se vršiti putem zajedničkog tijela formiranog na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi.

Evidencija

Član 30

Nadležni organ, dužan je da vodi evidenciju o odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat.

Evidencija iz stava 1 ovog člana je javna.

Bliži sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Stavljanje podataka na uvid

Član 31

Nadležni organ, dužan je da na zahtjev (u pisanoj ili elektronskoj formi), zainteresovanim organima i organizacijama i zainteresovanoj javnosti, omogući uvid u dokumentaciju o sprovedenom postupku procjene uticaja, osim dokumenata koji su označeni odgovarajućim stepenom tajnosti u skladu sa zakonom u roku od 15 dana od prijema zahtjeva.

Dokumentacija koja se odnosi na emisije štetnih materija, rizike od udesa, rezultate monitoringa i inspekcijski nadzor ne može biti označena stepenom tajnosti.

IV. NADZOR

Nadzor nad sprovođenjem zakona

Član 32

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrše Ministarstvo i organ lokalne uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za inspekcijske poslove preko ekološke inspekcije, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u odnosu na realizaciju mjera iz člana 26 stav 2 ovog zakona,​​ pored ekološkog inspektora vrše druge nadležne inspekcije u skladu sa posebnim propisima.

Prava i dužnosti ekološkog inspektora

Član 33

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora ekološki inspektor kontroliše naročito:

1) da li nosilac projekta ima odluku nadležnog organa o potrebi izrade elaborata;

2) da li nosilac projekta ima saglasnost na elaborat;

3) da li nosilac projekta realizuje mjere iz elaborata na koji je izdata saglasnost;

4) da li nosilac projekta realizuje mjere koje su utvrđene odlukom da nije​​ potrebna izrada elaborata.

Ovlašćenja ekološkog inspektora

Član 34

Pored upravnih mjera i radnji utvrđenih zakonom kojim se utvrđuje inspekcijski nadzor, ekološki inspektor je obavezan da, kada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, preduzme sljedeće upravne mjere i radnje:

1) naredi nosiocu projekta pribavljanje odluke nadležnog organa o potrebi izrade elaborata;

2) naredi nosiocu projekta pribavljanje saglasnosti na elaborat;

3) naredi nosiocu projekta realizaciju mjera iz elaborata;

4) naredi nosiocu projekta realizaciju mjera koje su utvrđene odlukom da nije potrebna izrada elaborata;

4) naredi nosiocu projekta sprovođenje programa praćenja uticaja na životnu sredinu;

5) zabrani nosiocu projekta izvođenje radova dok ne pribavi saglasnost nadležnog organa na elaborat ili odluku da nije potrebna izrada elaborata.

V. KAZNENE ODREDBE

Član 35

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) pristupi izvođenju projekta odnosno pribavi odobrenje za obavljanje djelatnosti, bez saglasnosti na elaborat ili odluke da nije potrebna izrada elaborata (član 8 stav 1);

2) na izradi elaborata ne angažuje stručna lica za pojedine segmente životne sredine, zavisno od projekta, koja imaju završen najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ne odredi lice koje će koordinirati izradom elaborata (član 19 stav 2);

3) za projekte koji se realizuju u zaštićenom području ne angažuje stručno lice sa završenim najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija iz oblasti biologije (član 19 stav 3);

4) ne sprovede mjere utvrđene elaboratom na koji je data saglasnost ili mjere utvrđene odlukom da nije potrebna izrada elaborata (član 26 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 12.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana, kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 250 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 1 i 4 ovog člana učiniocu prekršaja može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja​​ djelatnosti, u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.

Član 36

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave i organu lokalne uprave, ako:

1) ne organizuje javnu raspravu u roku od pet radnih​​ dana od dana prijema zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat i ne obavijesti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost o načinu, roku i mjestu javnog uvida, načinu dostavljanja primjedbi i mišljenja, kao i o vremenu i mjestu održavanja javne tribine o elaboratu (član 20 stav 1);

2) danom početka javne rasprave ne objavi na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave elaborat za koji je organizovana javna rasprava (član 20 stav 2);

3) ne obrazuje Komisiju za procjenu uticaja iz reda zaposlenih u nadležnom organu i drugih stručnih lica koja imaju završen najmanje VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i najmanje pet godina radnog iskustva u struci za pojedine segmente životne sredine (član 21 stav 2);

4) ne objavi na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave odluku o davanju saglasnosti ili odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, izvještaj o razlozima za prihvatanje ili odbijanje primjedaba, predloga i mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane​​ javnosti i elaborat, u roku od pet radnih dana od dana donošenja odluke (član 24 stav 5);

5) ne vodi evidenciju o odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat (član 30 stav 1);

6) ne omogući uvid u dokumentaciju o​​ sprovedenom postupku procjene uticaja, zainteresovanim organima i organizacijama i zainteresovanoj javnosti, na zahtjev podnijet u pisanoj ili elektronskoj formi (član 31 stav 1).

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 37

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu "Službeni list RCG", broj 80/05, i "Službeni list CG", br. 27/13 i 52/16), ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Započeti postupci

Član 38

Postupci procjene uticaja koji su započeti do stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima koji​​ su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 39

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", broj 80/05, i "Službeni list CG", br. 27/13 i 52/16).

Stupanje na snagu

Član 40

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 27-1/18-2/5

EPA 483 XXVI

Podgorica, 12. novembar 2018. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.