Zakon o putnim ispravama

"Službeni​​ list CG", br.​​ 21/2008,​​ 25/2008,​​ 40/2011​​ - drugi zakon,​​ 39/2013,​​ 54/2016​​ i​​ 146/2021.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se putne isprave za putovanje crnogorskih državljana u drugu državu, postupak izdavanja i prestanak važenja putnih isprava, kao i druga pitanja od značaja za korišćenje putnih isprava.

Pojam putne isprave

Član 2 ​​ 

Putna isprava je javna isprava koja crnogorskom državljaninu služi za prelazak državne granice radi putovanja u drugu državu i boravka u drugoj državi i za povratak u Crnu Goru.

Za vrijeme boravka u drugoj državi, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o crnogorskom državljanstvu.

Crnogorski državljanin ima pravo da sa važećom putnom ispravom napusti Crnu Goru i vrati se u nju, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Organ uprave nadležan za poslove granične kontrole obavezan je da dozvoli ulazak u Crnu Goru crnogorskom državljaninu koji nema važeću putnu ispravu, ako su utvrđeni njegov identitet i crnogorsko državljanstvo.

Obaveze vlasnika putne isprave

Član 3

Vlasnik putne isprave obavezan je da brižljivo čuva putnu ispravu od krađe i oštećenja, a naročito da je ne izlaže velikoj vlažnosti, visokoj temperaturi ili drugim uslovima u kojima može doći do oštećenja elektronike sadržane u putnoj ispravi.

Digitalni sertifikati

Član 4

Organ državne uprave nadležan za poslove putnih isprava (u daljem tekstu: Ministarstvo) nadležan je da izdaje digitalne sertifikate koji se koriste za digitalno potpisivanje putnih​​ isprava i da njima upravlja.

II. VRSTE PUTNIH ISPRAVA ​​ 

Vrste putnih isprava

Član 5

Putne isprave, u smislu ovog zakona, su: pasoš, diplomatski pasoš, službeni pasoš i putni list, kao i putne isprave koje se izdaju na osnovu međunarodnih ugovora.

Putnom ispravom, u smislu ovog zakona, smatra se i pomorska knjižica člana posade pomorskog broda, ako je u nju unijeta viza.

Broj putnih isprava iste vrste

Član 6

Crnogorski državljanin može imati samo jednu putnu ispravu iste vrste.

Pasoš

Član 7

Pasoš je elektronska javna isprava za ličnu identifikaciju koja se izdaje crnogorskom državljaninu radi putovanja u drugu državu, boravka u drugoj državi, kao i za povratak u Crnu Goru.

Diplomatski i službeni pasoš

Član 8

Diplomatski i službeni pasoš su elektronske putne isprave koje se izdaju državnim funkcionerima, državnim službenicima i namještenicima i drugim licima, radi efikasnijeg obavljanja državnih poslova i obezbjeđenja njihove zaštite u drugoj državi u izvršenju službenih zadataka, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Diplomatski pasoš se izdaje najvišim državnim funkcionerima, licima koja imaju diplomatski ili konzularni status, diplomatskim kuririma, članovima državnih delegacija i drugim licima kada je to u interesu Crne Gore.

Službeni pasoš izdaje se diplomatskim ili konzularnim predstavnicima Crne Gore koji nemaju diplomatski pasoš, državnim službenicima i namještenicima kada putuju u drugu državu radi obavljanja službenih poslova i drugim licima, kada je to u interesu Crne Gore.

Diplomatski i​​ službeni pasoš može se izdati i članovima uže porodice crnogorskog državljanina kojem je izdat takav pasoš, koji sa njim živi u zajedničkom domaćinstvu i sa njim putuje u drugu državu ili boravi u drugoj državi.

Lica iz st. 2, 3 i 4 ovog člana određuju se​​ propisom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Putni list

Član 9

Putni list je putna isprava koja se izdaje crnogorskom državljaninu koji je u drugoj državi ostao bez putne isprave, radi povratka u Crnu Goru.

Pomorska knjižica

Član 10

Pomorska knjižica, ako je u nju unijeta viza, služi ukrcanom članu posade kao putna isprava za putovanje u drugu državu ili za putovanje u drugu državu radi ukrcavanja na brod ili za povratak u Crnu Goru po iskrcavanju sa broda.

Pomorska knjižica se izdaje u skladu sa posebnim propisima.

Viza

Član 11 ​​ 

- brisan -

Zabrane u vezi putne isprave

Član 12

Putnu ispravu može da koristi samo crnogorski državljanin na čije lično ime je izdata.

Zabranjeno je:

1) davanje na upotrebu putne isprave ili upotreba tuđe putne isprave kao svoje, ili

2) davanje putne isprave kao zaloge za neizmirenje obaveze.

III. OBRAZAC I SADRŽAJ PUTNE ISPRAVE

Obrazac putne isprave

Član 13 ​​ 

Pasoš, diplomatski i službeni pasoš i putni list izdaju se na propisanim obrascima, u skladu sa ovim zakonom.​​ 

Obrasci pasoša, diplomatskog i službenog pasoša sadrže: Grb Crne Gore, naziv "Crna Gora", naziv pasoša, oznaku za vrstu pasoša, oznaku za elektronski pasoš, kod države, zaštitne elemente, čip u kojem su sadržani fotografija i otisak dva prsta i rubrike za​​ unos ličnih i drugih podataka.​​ 

Tehničke karakteristike čipa iz stava 2 ovog člana moraju da obezbijede cjelovitost, autentičnost i povjerljivost podataka koje sadrži.​​ 

Obrazac putnog lista sadrži: Grb Crne Gore, naziv "Crna Gora", naziv "Putni list", oznaku za putni list, kod države, zaštitne elemente i rubrike za unos ličnih i drugih podataka.​​ 

Obrasce pasoša, diplomatskog i službenog pasoša, kao i putnog lista propisuje Vlada.

Podaci u putnim ispravama

Član 14 ​​ 

Lični i drugi podaci iz člana 13 stav 2​​ ovog zakona, u pasošu i putnom listu su: prezime, ime, dan, mjesec i godina rođenja, opština rođenja, pol, državljanstvo, jedinstveni matični broj, fotografija, potpis, otisak dva prsta, datum izdavanja, datum važenja, broj putne isprave i naziv organa koji je izdao pasoš, odnosno putni list.

Lični i drugi podaci iz člana 13 stav 2 ovog zakona, u diplomatskom, odnosno službenom pasošu su: prezime, ime, dan, mjesec i godina rođenja, opština rođenja, pol, državljanstvo, jedinstveni matični broj, funkcija, fotografija, potpis, otisak dva prsta, datum izdavanja, datum važenja, broj putne isprave i naziv organa koji je izdao diplomatski, odnosno službeni pasoš.

U putne isprave iz st. 1 i 2 ovog člana unosi se i podatak o mjestu i državi rođenja, ako je crnogorski​​ državljanin rođen u drugoj državi.

U pasoš, diplomatski i službeni pasoš unosi se mašinski čitljiv zapis.

Biometrijski podaci sadržani u čipu (fotografija i otisak dva prsta) mogu se koristiti za provjeru autentičnosti pasoša, diplomatskog i službenog pasoša, kao i identiteta imalaca tih putnih isprava prilikom prelaska državne granice.

Podatke koje sadrži mašinski čitljiv zapis utvrđuje Ministarstvo u skladu sa preporukama ICAO Doc 9303.

Upotreba jezika i pisma

Član 15 ​​ 

Obrasci putnih isprava štampaju​​ se na crnogorskom jeziku, latiničnim pismom, kao i na engleskom i francuskom jeziku, a popunjavaju na crnogorskom jeziku, latiničnim pismom.

Za pripadnika manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice (u daljem tekstu: manjina) prezime i ime u​​ obrascu putne isprave, na zahtjev podnosioca, unosi se na jeziku i pismu manjine kojoj pripada, u skladu sa Ustavom, posebnim zakonom, ili međunarodnim ugovorom i standardima.

Na zahtjev podnosioca, prezime i ime unosi se i ćiriličnim pismom.

U slučaju iz​​ st. 2 i 3 ovog člana, Ministarstvo će, po službenoj dužnosti, izvršiti unos ličnog imena podnosioca zahtjeva na jeziku i pismu koji je on naveo u zahtjevu i u matični registar rođenih.

Ispravku

Izrada obrazaca putnih isprava

Član 16 ​​ 

Obrasce putnih isprava iz člana 13 stav 3 ovog zakona izrađuje Ministarstvo.

Izradu obrazaca putnih isprava Ministarstvo može povjeriti pravnom licu, u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, ugovorom se uređuje pravo Ministarstva da pregleda i kontroliše dokumenta koja se odnose na postupak izrade, skladištenja i isporuke obrazaca putnih isprava.

IV. IZDAVANjE PUTNIH ISPRAVA

Rok važenja pasoša

Član 17 ​​ 

Pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10​​ godina, a licu mlađem od četiri godine života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine.​​ 

Licu od kojeg u vrijeme izdavanja pasoša nije moguće uzeti otiske prstiju, iz razloga privremenog karaktera, pasoš se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

Rok važenja diplomatskog i službenog pasoša

Član 18

Diplomatski i službeni pasoš se izdaju sa rokom važenja od pet godina.

Pravo na diplomatski i službeni pasoš prestaje i prije isteka​​ roka iz stava 1 ovog člana, u slučaju prestanka funkcije, drugog svojstva ili razloga za izdavanje diplomatskog ili službenog pasoša iz člana 8 ovog zakona.

Rok važenja putnog lista

Član 19

Putni list se izdaje sa rokom važenja koji je potreban za povratak​​ u Crnu Goru, a najduže do 60 dana.

Rok važenja vize

Član 20 ​​ 

- brisan -

Broj putovanja

Član 21 ​​ 

Pasoš, diplomatski pasoš i službeni pasoš važe za neograničeni broj putovanja u druge države.

Izdavanje pasoša, diplomatskog i službenog pasoša i putnog lista

Član 22 ​​ 

Pasoš izdaje Ministarstvo.

Diplomatski i službeni pasoš izdaje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

Putni list izdaje diplomatsko ili konzularno predstavništvo Crne Gore na čijem je području crnogorski državljanin ostao bez putne isprave, odnosno na čijem području boravi.

Način izdavanja pasoša bliže uređuje Ministarstvo.

Način izdavanja diplomatskog i službenog pasoša, kao i putnog lista bliže uređuje organ iz stava 2 ovog člana.

Izdavanje vize na pomorsku knjižicu i putnu ispravu osoblju u međunarodnom saobraćaju

Član 23

Vizu na pomorsku knjižicu i vizu na putnu ispravu službenog osoblja u međunarodnom saobraćaju koja se izdaje na osnovu međunarodnog ugovora izdaje Ministarstvo.

U hitnim slučajevima vize iz stava 1 ovog člana​​ može izdati i organ uprave nadležan za kontrolu prelaska državne granice.

Način izdavanja viza iz stava 1 ovog člana bliže uređuje Ministarstvo.

Zahtjev za izdavanje putne isprave

Član 24

Pasoš i putni list izdaju se na zahtjev crnogorskog državljanina.

Diplomatski i službeni pasoš izdaje se na zahtjev državnog organa u kojem državni funkcioner obavlja funkciju, odnosno u kojem je državni službenik ili namještenik zaposlen ili za čije potrebe se drugom licu izdaje diplomatski ili službeni pasoš.

Nadležnost za prijem zahtjeva

Član 25

Zahtjev za izdavanje pasoša podnosi se:

1) Ministarstvu, prema prebivalištu crnogorskog državljanina;

2) diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore na čijem području crnogorski državljanin boravi neprekidno​​ duže od tri mjeseca.

Zahtjev za izdavanje diplomatskog i službenog pasoša podnosi se organu iz člana 22 stav 2 ovog zakona.

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore iz člana 22 stav 3 ovog zakona.

Način podnošenja zahtjeva

Član 26 ​​ 

Zahtjev za izdavanje pasoša i putnog lista crnogorski državljanin podnosi lično.

Starom, bolesnom i licu sa invaliditetom omogućava se podnošenje zahtjeva van službenih prostorija Ministarstva ili na drugi način kojim mu​​ se olakšava podnošenje zahtjeva, u skladu sa ovim zakonom.

Za lice mlađe od 18 godina života ili drugo poslovno nesposobno lice, zahtjev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno zakonski zastupnik određen u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 3 ovog člana u hitnim slučajevima, odnosno u slučajevima kada je izdavanje pasoša u posebnom interesu djeteta, djetetu se, bez odlaganja, može izdati pasoš i bez saglasnosti drugog roditelja, uz pisanu saglasnost organa starateljstva​​ nadležnog prema mjestu prebivališta djeteta, odnosno prema mjestu podnošenja zahtjeva, ako dijete nema prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori.

Zahtjev za izdavanje diplomatskog i službenog pasoša podnosi organ iz člana 24 stav 2 ovog zakona.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je prisustvo lica kojem se izdaje putna isprava.

Odobrenje roditelja ili zakonskog zastupnika

Član 27 ​​ 

Lice iz člana 26 st. 3 i 4 ovog zakona može putovati u drugu državu ako ima odobrenje jednog roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika određenog u skladu sa zakonom.

Ako je lice iz stava 1 ovog člana smješteno u zavod ili posebnu ustanovu, a njegov zakonski zastupnik je nedostupan, odobrenje iz stava 1 ovog​​ člana može izdati organ starateljstva, rukovodeći se pravima i interesima tog lica.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana važi jednu godinu od dana njegovog izdavanja.

Obrazac odobrenja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Saglasnost drugog roditelja

Član 28 ​​ 

Kada roditeljsko pravo vrši jedan od roditelja, zahtjev za izdavanje putne isprave iz člana 26 stav 3 ovog zakona, odnosno odobrenja iz člana 27 stav 1 ovog zakona, za putovanje u drugu državu, za lice mlađe od 18 godina podnosi roditelj kojem je lice povjereno na čuvanje ili vaspitanje, uz pisanu saglasnost drugog roditelja osim u slučaju iz člana 26 stav 4 ovog zakona.

Ako se drugi roditelj lica iz stava 1 ovog člana protivi izdavanju putne isprave, odnosno putovanju u drugu državu, ili je nedostupan, Ministarstvo će postupiti u skladu sa članom 26 stav 4.

Sadržina zahtjeva za izdavanje pasoša i putnog lista

Član 29

Zahtjev za izdavanje pasoša i putnog lista podnosi se na obrascu koji sadrži sljedeće podatke:​​ prezime, ime, rođeno prezime, ime roditelja, pol, dan, mjesec i godinu rođenja, mjesto, opštinu i državu rođenja, državljanstvo, jedinstveni matični broj, jedinstvene matične brojeve roditelja, ukoliko su određeni, prebivalište i adresu stana, broj lične​​ karte, broj ranije izdatog pasoša, datum izdavanja i naziv organa koji je izdao pasoš, odnosno putni list, prezime i ime zakonskog zastupnika, datum podnošenja zahtjeva i potpis podnosioca zahtjeva.

Podnosilac zahtjeva iz člana 24 stav 1 ovog zakona mora navesti tačne i istinite podatke u zahtjevu.

Obrazac zahtjeva za izdavanje pasoša i putnog lista propisuje i izrađuje Ministarstvo.

Sadržina zahtjeva za izdavanje diplomatskog i službenog pasoša

Član​​ 30

Zahtjev za izdavanje diplomatskog i službenog pasoša podnosi se na obrascu koji sadrži sljedeće podatke o licu za koje se zahtjev podnosi: prezime, ime, rođeno prezime, dan, mjesec i godinu rođenja, mjesto, opštinu i državu rođenja, jedinstveni matični​​ broj, prebivalište i adresu stana, funkciju, odnosno zvanje, cilj putovanja u državu u koju putuje, kada i na koje vrijeme, po čijem nalogu, odnosno pozivu, broj ranije izdatog diplomatskog ili službenog pasoša i datum izdavanja; prezime, ime, dan, mjesec​​ i godinu rođenja, mjesto, opštinu i državu rođenja i jedinstveni matični broj člana uže porodice koji putuje sa njim; datum podnošenja zahtjeva, potpis ovlašćenog lica i otisak pečata organa iz člana 24 stav 2 ovog zakona.

Podnosilac zahtjeva iz člana 24 stav 2 ovog zakona mora navesti tačne i istinite podatke u zahtjevu.

Obrazac zahtjeva za izdavanje diplomatskog i službenog pasoša propisuje organ iz člana 22 stav 2 ovog zakona, a izrađuje Ministarstvo.

Utvrđivanje identiteta

Član 31

Uz zahtjev za izdavanje putne isprave prilaže se na uvid lična karta, putna isprava ili druga javna isprava sa fotografijom izdata od nadležnog organa Crne Gore ili diplomatskog ili konzularnog predstavništva Crne Gore, kao i organa druge države.

Uzimanje biometrijskih podataka  ​​ 

Član 32 ​​ 

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša, diplomatskog i službenog pasoša, od podnosioca zahtjeva se, u digitalnoj formi, uzima fotografija i otisak dva prsta, kao i digitalizovani svojeručni potpis. Otisak dva prsta ne uzima se od​​ lica mlađeg od 12 godina.​​ 

Uz zahtjev za izdavanje putnog lista prilažu se dvije fotografije propisane veličine.​​ 

U slučaju iz st. 1 i 2 ovog člana, lice koje prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovjesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, odnosno odjeće može biti fotografisano sa kapom ili maramom. Prilikom uzimanja fotografije, odnosno fotografisanja, kapom ili maramom ne smije biti pokriven dio lica koji omogućava identifikaciju lica.​​ 

Ako lice, koje je podnijelo zahtjev za izdavanje putne isprave, posjeduje putnu ispravu kojoj je istekao rok važenja, uz zahtjev za izdavanje putne isprave prilaže i tu putnu ispravu, radi poništenja.​​ 

Način i uslove uzimanja podataka iz st. 1, 2 i 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Potvrda o podnijetom zahtjevu

Član 33 ​​ 

O podnijetom zahtjevu za izdavanje putne isprave podnosiocu zahtjeva se izdaje potvrda.

Obrazac potvrde iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Obrazac potvrde mora sadržati obavještenje o pravnoj posljedici iz člana 41 stav 2 u slučaju nepodizanja putne isprave u propisanom roku.

Izdavanje putne isprave prije isteka roka važenja putne isprave

Član 34

Licu koje posjeduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao izdaće se, na njegov zahtjev, nova putna isprava, ako:

1)​​ su stranice putne isprave popunjene;

2) druga država odbije da izda vizu ili reguliše boravak iz razloga što je do isteka roka važenja putne isprave ostalo manje od šest mjeseci;

3) nastupi neki od drugih slučajeva propisanih ovim zakonom.

Uz zahtjev za izdavanje nove putne isprave, crnogorski državljanin je dužan da priloži i putnu ispravu koju treba zamijeniti, radi poništenja.

Korišćenje podataka iz drugih evidencija

Član 35 ​​ 

U postupku izdavanja putne isprave, organi nadležni za izdavanje putnih isprava koriste podatke iz drugih propisanih evidencija, u kojima se vode podaci koji su potrebni za odlučivanje.

Organi nadležni za izdavanje putnih isprava dužni su da podatke koje koriste obrađuju u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Rok za rješavanje o zahtjevu za izdavanje pasoša

Član 36

Ministarstvo je obavezno da izda pasoš, odnosno odluči po zahtjevu što prije, a najkasnije u roku od:

1) 15 dana,​​ ako je zahtjev podnesen Ministarstvu;

2) 30 dana, ako je zahtjev podnesen diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u hitnim slučajevima (potreba za liječenjem u drugoj državi, smrt ili bolest člana porodice, neodložni službeni put), Ministarstvo je dužno da po zahtjevu za izdavanje pasoša odluči u roku do 72 časa od časa podnošenja zahtjeva ako su uz zahtjev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti.

Rok za izdavanje diplomatskog i službenog pasoša i putnog lista

Član 37

Organ iz člana 22 stav 2 ovog zakona obavezan je da izda diplomatski ili službeni pasoš, odnosno odluči po zahtjevu što prije, a najkasnije u roku do 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Diplomatsko i konzularno predstavništvo obavezno je​​ da izda putni list, odnosno da odluči po zahtjevu što prije, a najkasnije u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave

Član 38

Organ kojem je podnijet zahtjev za izdavanje putne isprave odbiće zahtjev, ako​​ je:

1) protiv crnogorskog državljanina donijeto rješenje o sprovođenju istrage ili je podignuta optužnica - na zahtjev suda, odnosno državnog tužioca;

2) crnogorski državljanin pravosnažnom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora, dok kaznu ne izdrži;

3) crnogorskom državljaninu, odlukom međunarodne organizacije koju je priznala, odnosno pristupila Crna Gora, ograničeno kretanje.

Organ iz stava 1 tačka 1 ovog člana obavezan je da, u roku od 24 časa, obavijesti Ministarstvo o nastanku, odnosno prestanku razloga za odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave.

Organ nadležan za vođenje kaznene evidencije obavezan je da, u roku od 24 časa, obavijesti Ministarstvo o nastanku, odnosno prestanku razloga iz stava 1 tačka 2 ovog člana.

Organ kojem je podnijet zahtjev za izdavanje putne isprave, na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja, ako je to neophodno radi sprječavanja zarazne bolesti, odbiće zahtjev za izdavanje putne isprave.

Oduzimanje putne isprave

Član 39 ​​ 

Organ koji je izdao putnu ispravu oduzeće je, ako:

1) je putna isprava izdata na osnovu netačnih podataka;

2) se naknadno utvrdi da su postojali razlozi za odbijanje zahtjeva iz člana 38 st. 1 i 4 ovog zakona, a organ nadležan za izdavanje putnih isprava je za njih saznao kasnije​​ ili su ti razlozi nastali poslije izdavanja putne isprave.

O oduzimanju isprave iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo odlučuje rješenjem po službenoj dužnosti.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana, može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba iz stava 3 ovog člana, ne odlaže izvršenje rješenja.

Izdavanje pasoša sa kraćim rokom važenja

Član 40

Na molbu crnogorskog državljanina kome je odbijen zahtjev za izdavanje pasoša, odnosno kome je pasoš oduzet, Ministarstvo može u naročito opravdanim slučajevima (smrt člana porodice, liječenje u drugoj državi, neodložni službeni poslovi), izdati pasoš sa ograničenim rokom važenja,​​ ali ne kraćim od šest mjeseci.

U slučajevima iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo je obavezno da prije izdavanja pasoša pribavi saglasnost organa koji je zahtijevao zabranu izdavanja pasoša.

Preuzimanje putnih isprava

Član 41 ​​ 

Crnogorski državljanin je obavezan da lično preuzme elektronsku putnu ispravu, uz biometrijsku provjeru identiteta najkasnije u roku od 90 dana od dana izdavanja potvrde iz člana 33 ovog zakona.

Putna isprava koja se ne preuzme na način i u roku iz stava 1 ovog člana poništava se po​​ službenoj dužnosti.

Način poništavanja putne isprave iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Pravo na žalbu

Član 42

Protiv odluka iz čl. 36, 38 i 40 ovog zakona može se izjaviti žalba.

O žalbi iz stava 1 ovog člana odlučuje Ministarstvo.

Troškovi izdavanja putne isprave ​​ 

Član 43 ​​ 

Za izdatu putnu ispravu plaća se naknada.

U naknadu se uračunavaju i troškovi dostavljanja, ako se dostavljanje putne isprave vrši preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva.

Visinu naknade iz stava 1 ovog člana​​ utvrđuje Vlada.

V. PRESTANAK VAŽENjA PUTNE ISPRAVE

Član 44

Putna isprava prestaje da važi istekom roka važenja.

Putna isprava prestaje da važi prije isteka roka važenja:

1) prestankom crnogorskog državljanstva;

2) smrću;

3) ako se promijeni neki od podataka unijetih u putnu ispravu;

4) ako su podaci u putnoj ispravi nečitki ili je oštećena u cjelini;

5) ako imalac putne isprave u bitnom promijeni lik;

6) ako je oglašena nevažećom.

Predaja putne isprave radi poništenja

Član 45 ​​ 

Imalac putne isprave je obavezan da organu koji je izdao putnu ispravu preda putnu ispravu, radi poništenja:

1) danom prestanka crnogorskog državljanstva u slučaju iz člana 44 stav 2 tačka 1 ovog zakona;

2) u roku od osam dana, od dana izvršnosti, odnosno​​ pravosnažnosti akta o promjeni podataka u slučaju iz člana 44 stav 2 tačka 3 ovog zakona.

Diplomatsko ili konzularno predstavništvo Crne Gore će putnu ispravu koja je predata radi poništenja dostaviti organu koji je izdao putnu ispravu, a može je, nakon poništenja, vratiti njenom imaocu, na njegov zahtjev.

Poništenje putne isprave

Član 46 ​​ 

Organ koji je izdao putnu ispravu donosi, po službenoj dužnosti, na zahtjev crnogorskog državljanina ili na inicijativu državnog organa, organa lokalne samouprave ili​​ drugog pravnog lica, rješenje o poništenju putne isprave, ako su ispunjeni uslovi iz člana 18 stav 2 i člana 44 stav 2 tač. 4 i 5 ovog zakona.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, imalac putne isprave je obavezan da preda putnu ispravu radi poništenja, u roku​​ od osam dana od dana izvršnosti, odnosno pravosnažnosti rješenja iz stava 1 ovog člana.

Nestanak putne isprave

Član 47

Putna isprava se oglašava nevažećom u slučaju njenog nestanka.

Imalac putne isprave je obavezan da o nestanku putne isprave podnese prijavu, bez odlaganja, a najkasnije u roku do osam dana:

1) organu koji je izdao putnu ispravu, ako je putna isprava nestala u Crnoj Gori;

2) diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore, ako je putna isprava nestala u drugoj državi.

Podnošenje prijave o nestanku putne isprave vrši se na način propisan članom 26 ovog zakona.

Prijava iz stava 2 ovog člana predaje se na obrascu koji propisuje Ministarstvo.

Podnosilac prijave mora u prijavi navesti tačne podatke.

Oglašavanje nestale putne isprave nevažećom

Član 48

U slučaju iz člana 47 ovog zakona, organ koji je izdao putnu ispravu koja je nestala donosi rješenje o oglašavanju putne isprave nevažećom.

Broj putne isprave koja je oglašena nevažećom objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Troškove objavljivanja iz stava 2 ovog člana snosi podnosilac prijave.

VI. EVIDENCIJE, KORIŠĆENjE I BEZBJEDNOST PODATAKA

Vrste i sadržina evidencija i nadležnost za vođenje

Član 49 ​​ 

Ministarstvo vodi evidenciju o: podnijetim zahtjevima za izdavanje pasoša, podacima iz zahtjeva, dokumentaciji koja je priložena uz zahtjev; izdatim pasošima, podacima unijetim u pasoš; prestanku važenja pasoša, razlozima i datumu prestanka važenja pasoša;​​ pasošima koji su oglašeni nevažećim; trajanju i prestanku razloga za odbijanje zahtjeva za izdavanje pasoša i organima koji su podnijeli zahtjeve, kao i o izrađenim obrascima pasoša.

Diplomatsko i konzularno predstavništvo Crne Gore vodi evidenciju o podnijetim zahtjevima za izdavanje pasoša, podacima iz zahtjeva, dokumentaciji koja je priložena uz zahtjev; izdatim pasošima; podnijetim zahtjevima za izdavanje putnog lista, podacima iz zahtjeva, dokumentaciji koja je priložena uz zahtjev, podacima unijetim​​ u putni list, izdatim putnim listovima, kao i podatke o prijavama o nestanku putnih isprava.

Organ iz člana 22 stav 2 ovog zakona vodi evidenciju o: podnijetim zahtjevima za izdavanje diplomatskih i službenih pasoša, podacima iz zahtjeva, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev; izdatim diplomatskim i službenim pasošima i podacima unijetim u diplomatski i službeni pasoš; prestanku važenja pasoša, razlozima i datumu prestanka važenja; diplomatskim i službenim pasošima koji su oglašeni nevažećim; odbijenim zahtjevima za izdavanje diplomatskih i službenih pasoša, kao i o izrađenim obrascima diplomatskog i službenog pasoša.

Evidencije putnih isprava iz st. 1 do 3 ovog člana, su elektronski vođena baza podataka.

Sastavni dio evidencija putnih isprava su i podaci​​ i dokumenta o putnim ispravama i vizama koje su izdate prije početka primjene ovog zakona.

Registar

Član 50

Evidencije putnih isprava iz člana 49 ovog zakona objedinjuju se u registar putnih isprava (u daljem tekstu: registar).

Registar vodi Ministarstvo.

Bliži sadržaj i način vođenja evidencija putnih isprava i registra propisuje Ministarstvo.

Tačnost podataka i zaštita podatka o ličnosti

Član 51 ​​ 

Evidencije putnih isprava iz člana 49 ovog zakona moraju biti tačne i ažurirane po službenoj dužnosti.

Organi iz čl. 49 i 50 ovog zakona obezbjeđuju zaštitu ličnih podataka o kojima vode evidenciju i koje koriste od slučajnog gubitka ili neovlašćenog pristupa, izmjene, davanja ili objavljivanja.

Lični podaci čuvaju se deset godina nakon isteka roka važenja putne isprave.

Izuzetno, otisci prstiju i potpis čuvaju se do uručenja putne isprave podnosiocu zahtjeva.​​ 

Po isteku rokova iz st. 3 i 4 ovog člana lični podaci iz evidencije putnih isprava brišu se.

Korišćenje podataka

Član 52

Ministarstvo, organ iz člana 22 stav 2 ovog zakona i diplomatsko ili konzularno predstavništvo Crne Gore može podatke iz evidencija putnih isprava koristiti za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti.

Organ uprave nadležan za poslove policije može lične podatke iz evidencije putnih isprava, osim otisaka prstiju i potpisa, koristiti u izvršavanju zakonom utvrđenih poslova.

Organi iz stava 1 ovog člana mogu dostavljati podatke iz evidencija koje vode drugim državnim organima, osim otiska prstiju i potpisa, u skladu sa zakonom, ukoliko:

1) je državni organ koji traži podatke, zakonom ili drugim propisom, ovlašćen da vrši obradu ili koristi te podatke,

2) državni organ koji traži podatke bez njihovog korišćenja ne bi mogao da vrši poslove iz svoje nadležnosti;

3) te podatke nije moguće pribaviti na drugi način ili ako bi njihovo pribavljanje zahtijevalo nesrazmjerno visoke troškove.

Organi iz st. 2 i 3 ovog člana obavezni su da obezbijede zaštitu podataka iz evidencija putnih isprava koje koriste od slučajnog ili neovlašćenog pristupa, korišćenja, obrade i dostavljanja, u skladu sa zakonom.

Podaci iz evidencije putnih isprava mogu se koristiti za statističke, naučne, istraživačke i druge namjene, bez oznake identiteta crnogorskog državljanina na koga se podaci odnose, u skladu sa zakonom.

Dostavljanje podataka organima drugih država

Član 53 ​​ 

Podaci iz putnih isprava i evidencija putnih isprava mogu se dostavljati organima drugih država, pod uslovom reciprociteta i, ako:

1) se podaci dostavljaju preko organa druge države za diplomatske ili konzularne poslove;

2) se primalac podataka obavezao da će podatke koristiti za utvrđenu namjenu - regulisanje ličnih stanja, sprječavanje i suzbijanje kriminala i ostvarivanje interesa​​ građanina na koga se podaci odnose;

3) država u koju se podaci iznose primjenjuje minimum mjera zaštite ličnih podataka u skladu sa međunarodnim ugovorima i kad se te mjere zaštite odnose i na strance.

Za iznošenje ličnih podataka iz stava 1 ovog člana neophodna je saglasnost nadzornog organa za zaštitu ličnih podataka, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Obaveza obavještavanja crnogorskog državljanina

Član 54

Crnogorski državljanin ima pravo da traži obavještenje koji se podaci o njemu prikupljaju, obrađuju, čuvaju i koriste, ko ih obrađuje i u koje svrhe i po kom osnovu, kao i o korisnicima ličnih podataka i osnovu korišćenja, kao i pravo da traži izmjenu,​​ dopunu, brisanje i obustavu korišćenja podataka koji se na njega odnose, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

Zabrana saopštavanja podataka

Član 55

Zaposleni u organima iz člana 52 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, kao i lica koja koriste podatke iz evidencije putnih isprava, ne smiju saopštavati lične podatke o crnogorskim državljanima koje su saznali u vršenju svojih poslova.

Obaveza iz stava 1 ovog člana traje i nakon prestanka radnog odnosa.

Lica iz stava 1 ovog člana mogu biti oslobođena obaveze čuvanja ličnih podataka, u skladu sa zakonom.

VII. NADZOR

Član 56 ​​ 

Upravni nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona, u dijelu koji se odnosi na izdavanje pasoša, vrši Ministarstvo, a dijelu koji se odnosi na izdavanje diplomatskih i službenih pasoša i putnih listova organ​​ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Član 57 ​​ 

Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice koje primi putnu ispravu kao zalog za neizmirene obaveze (član 12 stav 2 tačka 2).​​ 

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura.

Član 58 ​​ 

Novčanom kaznom od 200 eura do 1.500 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:​​ 

1) pribavi dvije važeće putne isprave iste vrste (član 6);​​ 

2) da na upotrebu svoju putnu ispravu drugom licu ili upotrijebi tuđu putnu ispravu kao svoju (član 12 stav 2 tačka 1).

Član 59 ​​ 

Novčanom kaznom od 100 eura do 500 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:​​ 

1) koristi putnu ispravu ukoliko se promijene podaci iz člana 14 ovog zakona;​​ 

2) ne navede tačne i istinite podatke u zahtjevu iz člana 24 st. 1 i 2 ovog zakona (član 29 stav 2 i član 30 stav 2).

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Važenje putnih isprava izdatih po ranijim propisima

Član 60

Putne isprave izdate prije dana početka primjene ovog zakona važe do isteka roka važenja navedenog u ispravi, a najduže do 31. decembra 2009. godine.

Upis djeteta u pasoš roditelja ili staratelja​​ izvršen do dana početka primjene ovog zakona poništiće se po službenoj dužnosti kada se djetetu izda sopstveni pasoš, a najkasnije u roku od jedne godine od dana početka primjene ovog zakona.

Postupanje sa neriješenim zahtjevima

Član 61

Postupci za rješavanje zahtjeva za izdavanje putnih isprava i viza započeti prije dana početka primjene ovog zakona okončaće se po ovom zakonu.

Član 61a

Putne isprave izdate prije dana početka primjene ovog zakona, koje nijesu preuzete, preuzimaju se najkasnije u roku od 30​​ dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Putne isprave iz stava 1 ovog člana koje se ne preuzmu u roku iz stava 1 ovog člana poništiće se po službenoj dužnosti u skladu sa članom 41 stav 2 ovog zakona.

Donošenje podzakonskih akata

Član 62

Propisi za sprovođenje iz ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primjene propisa iz stava 1 ovog člana, primjenjivaće se važeći podzakonski akti ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Odložena primjena​​ 

Član​​ 62a​​ 

Odredba člana 51 stav 4 ovog zakona primjenjivaće se nakon tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.​​ 

Prestanak važenja odredbe zakona​​ 

Član 62b​​ 

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 8 Zakona o izmjenama i dopunama zakona​​ kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11).

Prestanak važenja zakona

Član 63

Danom početka primjene ovog zakona prestaje da se primjenjuje Zakon o putnim ispravama jugoslovenskih državljana ("Službeni list SRJ", br. 33/96, 49/96, 12/98, 16/99, 35/99, 44/99, 15/00, 77/01, 23/02, 68/02 i 5/03).

Stupanje na snagu zakona i početak primjene

Član 64

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se nakon tri mjeseca​​ od dana stupanja na snagu ovog zakona.