Zakon o regionalnom razvoju

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 20/2011,​​ 26/2011,​​ 20/2015​​ i​​ 47/2019.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način podsticanja i planiranja regionalnog razvoja Crne Gore i druga pitanja od značaja za regionalni razvoj.

Ciljevi

Član 2 ​​ 

Ciljevi obezbjeđenja društveno-ekonomskog razvoja Crne Gore utvrđuju se politikom regionalnog razvoja Crne Gore u skladu sa načelima održivog razvoja i strateškim razvojnim dokumentima za pojedine oblasti kojima se planira razvoj Crne Gore.

Politikom regionalnog razvoja obezbjeđuje​​ se ravnomjerniji rast i razvoj svih jedinica lokalne samouprave i regiona, zasnovan na konkurentnosti, inovativnosti i podsticanju zapošljavanja.

Jedinica lokalne samouprave, u smislu ovog zakona je opština, Glavni grad i Prijestonica.

Načela podsticanja​​ regionalnog razvoja

Član 3

Podsticanje regionalnog razvoja zasniva se na načelima:

1) održivosti, kojim se doprinosi skladnom i uravnoteženom razvoju kojim se obezbjeđuje zaštita i očuvanje životne sredine i unaprjeđenje životnog standarda, uz povećanje razvojnih potencijala;

2) solidarnosti, koja se ostvaruje dodatnim podsticajima razvoja jedinica lokalne samouprave koje zaostaju za prosjekom razvoja na nivou Crne Gore;

3) jednakih mogućnosti, obezbjeđivanjem jednakih mogućnosti za razvoj sopstvenih potencijala jedinica lokalne samouprave;

4) partnerstva i saradnje​​ između državnih organa, jedinica lokalne samouprave i domaćih i međunarodnih organizacija i institucija;

5) strateškog planiranja, koje se ostvaruje donošenjem i sprovođenjem strategije regionalnog razvoja i strateških planova razvoja jedinica lokalne samouprave;

6) udruživanja finansijskih sredstava​​ iz različitih izvora za sprovođenje strategije regionalnog razvoja i strateških planova razvoja jedinica lokalne samouprave;

7) praćenja i vrednovanja, sistematskim praćenjem i vrednovanjem sprovođenja politike regionalnog razvoja radi povećanja efikasnosti i efektivnosti uticaja na regionalni razvoj;

8) samostalnosti jedinica lokalne samouprave, sprovođenjem politike u oblasti regionalnog razvoja u skladu sa Ustavom i zakonom;

9) javnosti, objavljivanjem razvojnih dokumenata i kriterijuma na osnovu kojih se utvrđuje stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

II. REGIONI

Određivanje regiona

Član 4 ​​ 

Radi planiranja razvojnih prioriteta i sprovođenja i praćenja politike regionalnog razvoja, više jedinica lokalne samouprave, geografski povezanih, čine region.

Regioni iz stava 1 ovog člana su:

1) Primorski region;

2) Središnji region;

3) Sjeverni region.

Primorski region čine opštine: Bar, Budva, Herceg-Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj.

Središnji region čine: Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje i opštine Danilovgrad, Tuzi i Nikšić.

Sjeverni region čine opštine: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak.

III. PLANIRANjE REGIONALNOG RAZVOJA

Dokumenti regionalnog razvoja

Član 5 ​​ 

Regionalni razvoj planira se Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore (u daljem tekstu: Strategija) i strateškim planovima razvoja jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: strateški plan).

Strategija

Član 6

Strategijom se utvrđuju ciljevi, prioriteti, mjere, aktivnosti i politika regionalnog razvoja, radi smanjivanja regionalnih nejednakosti i povećanja nivoa konkurentnosti jedinica lokalne samouprave i regiona, kao i način obezbjeđivanja sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva i druga pitanja od značaja za razvoj.

Strategiju donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Prostorni plan Crne Gore, Strategija, Regionalna strategija, strateški plan i drugi planovi i programi kojima se podstiče regionalni razvoj moraju biti međusobno usklađeni.

Strategija se donosi za period do sedam godina.

Član 7 ​​ 

-​​ brisan -

Strateški plan

Član 8 ​​ 

Strateškim planom se utvrđuje postojeće stanje razvoja jedinice lokalne samouprave, opšti cilj razvoja, strateški ciljevi sa prioritetima za njihovo ostvarivanje, mjere i smjernice za ostvarivanje strateškog plana, orijentaciona sredstva za sprovođenje strateškog​​ plana, način njihovog obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za razvoj.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da predlog strateškog plana dostavi na saglasnost organu državne uprave nadležnom za poslove regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Strateški plan​​ na predlog odgovornog lica u organu lokalne samouprave, donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na period do sedam godina, nakon dobijanja saglasnosti o usklađenosti sa Strategijom.

U postupku davanja saglasnosti iz stava 2 ovog​​ člana, Ministarstvo provjerava usklađenost predloga strateškog plana sa Strategijom.

Ministarstvo je dužno da ocijeni usklađenost predloga strateškog plana sa Strategijom u roku od trideset dana od dana prijema predloga strateškog plana.

Predlog strateškog plana koji nije usklađen sa Strategijom vraća se na doradu.

Donošenjem strateškog plana, jedinica lokalne samouprave nije obavezna donositi višegodišnji investicioni plan.

Metodologija izrade strateškog plana utvrđuje se propisom Ministarstva.

Priprema i sprovođenje politike regionalnog razvoja

Član 9 ​​ 

U pripremi i sprovođenju politike regionalnog razvoja dužni su da učestvuju organi državne uprave nadležni za poslove: finansija; uređenja prostora i zaštite životne sredine; poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; turizma; saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija; energetike; industrije; preduzetništva, odnosno malih i srednjih preduzeća; razvoja; prosvjete i nauke; rada i socijalnog staranja; informacionog društva; zdravlja; kulture; sporta; evropskih integracija; javne uprave; Investiciono-razvojni fond Crne Gore; Zavod za zapošljavanje Crne Gore; Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija; jedinice lokalne samouprave, drugi organi, organizacije i privredna društva u većinskom državnom vlasništvu koja obavljaju poslove kojima se podstiče regionalni razvoj (u daljem tekstu: organi i organizacije).

Organi i organizacije iz stava 1 ovog člana dužni su da planove i programe kojima se podstiče regionalni razvoj usaglase sa Strategijom.

Poslovi Ministarstva u oblasti regionalnog razvoja

Član 10

Ministarstvo u oblasti regionalnog razvoja vrši sljedeće poslove:

1) priprema Strategiju i prati njeno sprovođenje;

2) koordinira aktivnosti u sprovođenju politike regionalnog razvoja;

3) daje saglasnost na strateške planove i mišljenje na projekte koji su u funkciji sprovođenja Strategije i strateških planova;

4) vodi elektronsku bazu podataka o razvojnim projektima;

5) izrađuje mapu resursa koja obuhvata prirodne i kulturne karakteristike, geografski​​ položaj, ljudske i druge resurse sa procjenom optimalnih pravaca specijalizacije regiona;

6) druge poslove u skladu sa zakonom.

Godišnji izvještaji

Član 11

Organi i organizacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona dužni su da Ministarstvu dostave godišnji izvještaj o realizaciji razvojnih projekata koji su u funkciji sprovođenja Strategije i strateških planova, najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da pripremi i dostavi Ministarstvu godišnji izvještaj o sprovođenju strateškog plana, najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj o realizaciji Strategije Ministarstvo priprema na osnovu izvještaja iz st. 1 i 2 ovog člana i dostavlja Vladi, najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj o realizaciji Strategije iz stava 3 ovog člana Vlada dostavlja Skupštini na razmatranje, do 31. jula tekuće za prethodnu godinu.

IV. RAZVRSTAVANjE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA STEPENU RAZVIJENOSTI I STEPENU KONKURENTNOSTI

Stepen razvijenosti

Član 12

Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave utvrđuje se na osnovu indeksa razvijenosti.

Indeks razvijenosti iz stava 1 ovog člana izračunava se kao prosjek pokazatelja ekonomske razvijenosti, strukturnih promjena i demografskog stanja.

Procenat učešća pokazatelja iz stava 2 ovog člana u indeksu razvijenosti utvrđuje se Strategijom.

Bliži način izračunavanja indeksa razvijenosti utvrđuje se propisom Vlade.

Utvrđivanje i praćenje stepena razvijenosti

Član 13

Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave utvrđuje Ministarstvo.

Lista jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Stepen razvijenosti iz stava 1 ovoga člana utvrđuje se trogodišnje.

Organi i organizacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona dužni su da, radi praćenja stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, na zahtjev Ministarstva, dostave podatke potrebne za izračunavanje stepena razvijenosti, kojima raspolažu.

Razvrstavanje jedinica lokalne​​ samouprave prema stepenu razvijenosti

Član 14

Prema stepenu razvijenosti jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se u šest grupa, i to:

1) u prvu grupu-jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti do 30% prosjeka indeksa razvijenosti u Crnoj Gori;

2) u drugu grupu - jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti do 50% prosjeka indeksa razvijenosti u Crnoj Gori;

3) u treću grupu - jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti iznad 50% do 75% prosjeka indeksa razvijenosti u Crnoj Gori;

4) u četvrtu grupu - jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti iznad 75% do 100% prosjeka indeksa razvijenosti u Crnoj Gori;

5) u petu grupu - jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti iznad 100% do 125% prosjeka indeksa razvijenosti u Crnoj Gori;

6) u šestu grupu - jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti iznad 125% prosjeka indeksa razvijenosti u Crnoj Gori.

Jedinice lokalne samouprave razvrstane u grupe iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana su manje razvijene jedinice lokalne samouprave.

Stepen konkurentnosti

Član 15

Radi vođenja uravnotežene i dugoročno održive politike regionalnog razvoja, odnosno uklanjanja ograničenja koja utiču​​ na stepen razvijenosti, vrši se kvalitativna i kvantitativna procjena poslovnog okruženja i poslovnog sektora jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: stepen konkurentnosti).

Stepen konkurentnosti jedinice lokalne samouprave utvrđuje se na osnovu indeksa konkurentnosti.

Indeks konkurentnosti iz stava 2 ovog člana je prosjek pokazatelja poslovnog okruženja i poslovnog sektora, koji se izračunava na osnovu analize kvalitativnih i kvantitativnih podataka.

Pokazatelji stepena konkurentnosti

Član 16

Poslovno okruženje iz člana 15 stav 1 ovog zakona utvrđuje se na osnovu podataka o demografskim kretanjima, infrastrukturi i stepenu obezbjeđenja kadra u oblasti zdravstva, obrazovanja, sporta, kulture, socijalne zaštite, stepena obrazovanja stanovništva, osnovne i poslovne infrastrukture i drugih pokazatelja od značaja za procjenu poslovnog okruženja jedinice lokalne samouprave.

Poslovni sektor iz člana 15 stav 1 ovog zakona utvrđuje se na osnovu podataka o investicijama i dinamici ulaganja, razvijenosti preduzetništva i nivou i kretanjima ekonomskih pokazatelja jedinice lokalne samouprave.

Metodologija izračunavanja stepena konkurentnosti, poslovnog okruženja i poslovnog sektora na osnovu kojih se utvrđuje stepen konkurentnosti utvrđuje se propisom Vlade.

Utvrđivanje i praćenje stepena konkurentnosti

Član 17

Stepen konkurentnosti jedinice lokalne samouprave utvrđuje i njihovo razvrstavanje vrši Ministarstvo primjenom indeksa konkurentnosti.

Utvrđivanje stepena konkurentnosti iz stava 1 ovoga člana vrši se trogodišnje.

Listu stepena konkurentnosti jedinice lokalne samouprave iz stava 1 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Lista iz stava 3 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Organi i organizacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona dužni su da, radi praćenja stepena konkurentnosti jedinica lokalne samouprave, na zahtjev Ministarstva, dostave podatke potrebne za izračunavanje stepena konkurentnosti, kojima raspolažu.

V. PODSTICANjE RAVNOMJERNIJEG REGIONALNOG RAZVOJA

Podsticajne mjere

Član 18

Ravnomjerniji regionalni razvoj Crne Gore obezbjeđuje se:

1) ulaganjem u izgradnju, održavanje i unaprjeđenje infrastrukturnih objekata (saobraćajna i komunalna infrastruktura, zdravstvene ustanove, ustanove socijalne i dječje zaštite, obrazovno-vaspitne ustanove i ustanove visokog obrazovanja, sportski objekti, stambeni objekti, objekti kulture i drugi objekti od značaja za regionalni razvoj);

2) unaprjeđenjem lokalnog ekonomskog razvoja (strateškim upravljanjem u jedinicama lokalne samouprave, posebno stvaranjem menadžera i menadžerskih timova u funkciji obezbjeđivanja lokalnog razvoja; podsticanjem javno-privatnog partnerstva; podsticanjem, osnivanjem i razvojem industrijskih parkova, biznis inkubatora i privlačenjem stranih investicija);

3) unaprjeđenjem privrednih grana (tehnološkog nivoa, pristupa novim tehnologijama, promocija istraživanja i razvoja);

4) podrškom razvoju malih i srednjih preduzeća, uključujući pripremu i realizaciju programa i​​ projekata razvoja malih i srednjih preduzeća, edukaciju preduzetnika, kao i staranje o organizovanju regionalnih i lokalnih centara za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća;

5) podsticanjem zapošljavanja i smanjenjem negativnih demografskih kretanja;

6) podizanjem nivoa i kvaliteta obrazovanja, u skladu sa potrebama i zahtjevima tržišta, a naročito razvijanjem i osnaživanjem preduzetničkih sposobnosti kod mladih ljudi;

7) unaprjeđenjem usluga u socijalnoj i dječjoj zaštiti;

8) unaprjeđenjem zaštite životne sredine;

9) donošenjem i sprovođenjem prostorno - planskih dokumenata i unaprjeđenjem stanja u prostoru;

10) obezbjeđivanjem adekvatnog kvaliteta komunalnih usluga i isporuke komunalnog proizvoda;

11) podsticajima za druge potrebe u skladu sa zakonom.

Organi i organizacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona dužni su da programima i planovima koji se donose u skladu sa zakonom i Strategijom opredjeljuju razvojne projekte, obim i vrstu mjera i sredstva za njihovo sprovođenje, primjereno stepenu razvijenosti​​ jedinica lokalne samouprave, na način kojim se obezbjeđuje ravnomjerniji regionalni razvoj.

Korisnici podsticaja

Član 19 ​​ 

U skladu sa zakonom, korisnici podsticaja mogu biti:

1) jedinice lokalne samouprave;

2) privredna društva, organizacije iz oblasti​​ obrazovanja, nauke i istraživanja, zaštite životne sredine i komunalnih djelatnosti, zdravlja, socijalne i dječje zaštite, kulture,​​ sporta i druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju poslove kojima se doprinosi regionalnom razvoju;

3) fizička i pravna lica koja obavljaju djelatnost u okviru biznis inkubatora, klastera ili drugih poslovnih udruženja koja doprinose regionalnom razvoju.

Korisnici podsticaja, kao i kriterijumi i postupak za dodjelu podsticaja bliže se opredjeljuju planskim dokumentima regionalnog razvoja i planovima i programima koje pripremaju i sprovode organi i organizacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona.

Vrste podsticaja

Član 19a

Podsticanje razvoja obezbjeđuje se davanjem subvencija, subvencija kamatne stope za zajmove,​​ povoljnih kredita, garancija, fiskalnih olakšica i drugih podsticaja u skladu sa Zakonom.

Podsticaji iz stava 1 ovog člana mogu se koristiti i za​​ privlačenje direktnih investicija koje su u funkciji razvoja.

Uslovi i način podsticanja razvoja kroz privlačenje direktnih investicija, kriterijumi za dodjelu sredstava za podsticanje direktnih investicija, dinamika isplate tih sredstava, kao i druga pitanja od značaja za povećanje konkurentnosti i razvoja  Crne Gore kroz priliv direktnih investicija uređuju se propisom Vlade.

Član 19b

Pored podsticanja iz člana 19a, ravnomjernijem regionalnom razvoju se doprinosi i kroz osnivanje biznis zona.

Biznis zona​​ je prostor namijenjen za plansko korišćenje od strane većeg broja privrednih društava i preduzetnika iz oblasti proizvodnje ili usluga koja osim zajedničkog prostora, pruža i dodatne olakšice.

Uslovi za osnivanje biznis zona, klasifikacija prema strateškom značaju, uspostavljanje, uređenje i upravljanje, unapređenje infrastrukture u biznis zonama kao i druga pitanja od značaja za rad biznis zona uređuju se propisom Vlade.

Podsticanje razvoja manje razvijenih jedinica lokalne samouprave

Član 20 ​​ 

U cilju​​ podsticanja razvoja manje razvijenih jedinica lokalne samouprave se, pored podsticaja iz člana 19a ovog zakona, obezbjeđuju i dodatne fiskalne olakšice.

Prilikom izrade planova i programa iz člana 18 stav 2 ovog zakona prioritet imaju projekti manje razvijenih jedinica lokalne samouprave i zajednički projekti dvije ili više jedinica lokalne samouprave sa pozitivnim društveno-ekonomskim efektima realizacije i od većeg značaja za Crnu Goru.

Razvojni projekti, u smislu ovog zakona, su projekti izgradnje i/ili​​ rekonstrukcije saobraćajne, komunalne, obrazovne, zdravstvene, socijalne i energetske infrastrukture i infrastrukture u funkciji zaštite životne sredine, očuvanja i održivog korišćenja kulturnih dobara i unaprjeđenja kapaciteta naučnih, obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih i drugih institucija, kao i drugi projekti koji su u funkciji unaprjeđenja životnog standarda i razvoja Crne Gore.

VI. FINANSIRANjE REGIONALNOG RAZVOJA

Izvori finansiranja

Član 21

Sredstva za finansiranje regionalnog razvoja obezbjeđuju se iz:

1) budžeta Crne Gore;

2) budžeta jedinica lokalne samouprave;

3) sredstava obezbijeđenih na osnovu javno-privatnog partnerstva;

4) pretpristupnih i drugih fondova Evropske Unije;

5) bespovratne razvojne pomoći međunarodnih organizacija i drugih programa Evropske Unije;

6) kredita međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija;

7) kredita domaćih i stranih banaka i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore;

8) donacija;

9) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Baza podataka o razvojnim projektima

Član 22​​ ​​ 

Radi praćenja sprovođenja politike regionalnog razvoja i efikasnijeg planiranja, uspostavlja se elektronska baza podataka o razvojnim projektima (u daljem tekstu: elektronska baza).

Elektronsku bazu uspostavlja i vodi Ministarstvo, u saradnji sa organom​​ državne uprave nadležnim za informaciono društvo.

Pristup elektronskoj bazi i obavezu unosa podataka o razvojnim projektima, imaju organi i organizacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona.

Organi i organizacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona dužni su da najmanje tromjesečno unose i ažuriraju podatke o razvojnim projektima koje pripremaju i sprovode.

Bliži način unosa i korišćenja podataka, vrstu i obim podataka koji se unose u elektronsku bazu iz stava 1 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva.

VII. PARTNERSKI SAVJET ZA REGIONALNI RAZVOJ

Osnivanje i ovlašćenja

Član 23

Radi praćenja i unaprjeđivanja regionalnog razvoja Crne Gore Vlada osniva Partnerski savjet za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Partnerski savjet).

Partnerski savjet:

1) prati stanje u oblasti regionalnog razvoja i daje preporuke za preduzimanje mjera za unaprjeđivanje regionalnog razvoja Crne Gore;

2) daje mišljenje na nacrt Strategije;

3) daje preporuke za utvrđivanje prioriteta u realizaciji razvojnih projekata;

4) sagledava efekte primjene politike regionalnog razvoja;

5) donosi poslovnik o svom radu;

6) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

Članovi Partnerskog savjeta se imenuju iz reda predstavnika organa državne​​ uprave, jedinica lokalne samouprave, univerziteta, udruženja poslodavaca, nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine i organizacija koje obavljaju poslove kojima se podstiče regionalni razvoj.

Bliži sastav, mandat i druga pitanja od značaja​​ za rad Partnerskog savjeta uređuju se aktom o osnivanju.

Akt iz stava 4 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

VIIa VRŠENjE NADZORA

Član 23a

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 24 ​​ 

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako najmanje tromjesečno ne unese podatke o razvojnim projektima u elektronsku bazu (član 22 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 2.000 eura.

Član 24a

Novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu državne uprave, ako:

1) ne dostavi Ministarstvu godišnji izvještaj o realizaciji razvojnih projekata koji su u funkciji sprovođenja Strategije i strateških planova, najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu (član 11 stav 1);

2) ne dostavi Ministarstvu podatke kojima raspolaže​​ potrebne za izračunavanje indeksa razvijenosti i indeksa konkurentnosti (član 13 stav 4 i član 17 stav 5);

3) ne unese podatke o razvojnim projektima u elektronsku bazu (član 22 stav 3).

Član 24b

Novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 2.000 eura kazniće​​ se za prekršaj odgovorno lice u organu lokalne samouprave, ako:

1) ne dostavi Ministarstvu predlog strateškog plana na saglasnost (član 8 stav 2);

2) ne predloži strateški plan nadležnom organu jedinice lokalne samouprave (član 8 stav 3);

3) ne dostavi Ministarstvu godišnji izvještaj o sprovođenju strateškog plana (član 11 stav 2).

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primjena Strategije

Član 25

Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2010-2014. godina donešena do stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se​​ do isteka perioda za koji je donešena.

Rok za donošenje strateških planova

Član 26 ​​ 

Jedinice lokalne samouprave dužne su da izrade predlog strateških planova u skladu sa ovim zakonom i Strategijom iz člana 25 ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa iz člana 8 stav​​ 8​​ ovog zakona.

Ministarstvo je dužno da ocijeni usklađenost predloga strateškog plana iz stava 1 ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema predloga strateškog plana.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da donese​​ strateški plan u roku od 30 dana od dana dobijanja saglasnosti iz stava 2 ovog člana.

Razvojni dokumenti jedinica lokalne samouprave donijeti do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se do donošenja strateških planova u skladu sa ovim zakonom i​​ Strategijom iz člana 25 ovog zakona.

Rokovi za donošenje podzakonskih akata

Član 27 ​​ 

Propisi na osnovu ovlašćenja iz člana 8 stav​​ 8​​ i člana 12 stav 4 ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propis na osnovu ovlašćenja iz člana 16 stav 3 ovog zakona donijeće se u roku od pola godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propis na osnovu ovlašćenja iz člana 22 stav​​ 5​​ ovog zakona donijeće se u roku od pola godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rokovi za​​ izradu mape resursa i lista

Član 28

Mapa resursa iz člana 10 stav 1 tačka 5 ovog zakona izradiće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Lista iz člana 13 stav 2 ovog zakona utvrdiće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Lista iz člana 17 stav 3 ovog zakona utvrdiće se u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Osnivanje Partnerskog savjeta

Član 29

Partnerski savjet iz člana 23 ovog zakona osnovaće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore.

 

OSNOVNI TEKST

Na osnovu​​ člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o regionalnom razvoju

Proglašavam Zakon o regionalnom razvoju, koji je donijela Skupština Crne Gore 24. saziva, na četvrtoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 5. aprila 2011. godine.

Broj: 01-462/2

Podgorica, 07.04.2011. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava​​ Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na četvrtoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2011. godini, dana 5. aprila 2011. godine, donijela je

Zakon o regionalnom razvoju

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 20/2011 od 15.4.2011. godine i​​ 26/2011.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način podsticanja i planiranja regionalnog razvoja Crne Gore i druga pitanja od značaja za regionalni razvoj.

Ciljevi

Član 2

Ciljevi obezbjeđenja društveno-ekonomskog razvoja Crne Gore utvrđuju se politikom regionalnog razvoja Crne Gore u skladu sa načelima održivog razvoja i strateškim razvojnim dokumentima za pojedine oblasti kojima se planira razvoj Crne Gore.

Politika regionalnog razvoja iz​​ stava 1 ovog člana zasniva se na ciljevima kojima se obezbjeđuju uslovi za:

1)​​ ravnomjerniji razvoj jedinica lokalne samouprave, prilagođavanjem i usklađivanjem potreba razvoja na lokalnom i regionalnom nivou sa prioritetima razvoja na nivou Crne Gore u skladu sa sredstvima obezbijeđenim na nivou države, lokalne samouprave i sredstvima opredijeljenim za razvoj iz fondova EU;

2)​​ ubrzani razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, povećanjem i optimalnim korišćenjem njihovih razvojnih potencijala, kao i otklanjanjem uzroka koji sprječavaju njihov razvoj;

3)​​ zaštitu životne sredine, radi održivog razvoja,​​ stvaranjem pretpostavki za primjenu niskokarbonskih tehnologija, tehnologija kojima se eliminiše emisija ugljen-dioksida, kao i razvoj komunalne infrastrukture.

Jedinica lokalne samouprave, u smislu ovog zakona je opština, Glavni grad i Prijestonica.

Načela podsticanja regionalnog razvoja

Član 3

Podsticanje regionalnog razvoja zasniva se na načelima:

1) održivosti, kojim se doprinosi skladnom i uravnoteženom razvoju kojim se obezbjeđuje zaštita i očuvanje životne sredine i unaprjeđenje životnog standarda, uz povećanje razvojnih potencijala;

2) solidarnosti, koja se ostvaruje dodatnim podsticajima razvoja jedinica lokalne samouprave koje zaostaju za prosjekom razvoja na nivou Crne Gore;

3) jednakih mogućnosti, obezbjeđivanjem jednakih mogućnosti za razvoj sopstvenih potencijala jedinica lokalne samouprave;

4) partnerstva i saradnje​​ između državnih organa, jedinica lokalne samouprave i domaćih i međunarodnih organizacija i institucija;

5) strateškog planiranja, koje se ostvaruje donošenjem i sprovođenjem strategije regionalnog razvoja i strateških planova razvoja jedinica lokalne samouprave;

6) udruživanja finansijskih sredstava​​ iz različitih izvora za sprovođenje strategije regionalnog razvoja i strateških planova razvoja jedinica lokalne samouprave;

7) praćenja i vrednovanja, sistematskim praćenjem i vrednovanjem sprovođenja politike regionalnog razvoja radi povećanja efikasnosti i efektivnosti uticaja na regionalni razvoj;

8) samostalnosti jedinica lokalne samouprave, sprovođenjem politike u oblasti regionalnog razvoja u skladu sa Ustavom i zakonom;

9) javnosti, objavljivanjem razvojnih dokumenata i kriterijuma na osnovu kojih se utvrđuje stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

II. REGIONI

Određivanje regiona

Član 4

Radi planiranja razvojnih prioriteta​​ i sprovođenja i praćenja politike regionalnog razvoja, više jedinica lokalne samouprave, geografski povezanih, čine region.

Regioni iz stava 1 ovog člana su:

1) Primorski region;

2) Središnji region;

3) Sjeverni region.

Primorski region čine opštine: Bar,​​ Budva, Herceg-Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj.

Središnji region čine: Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje i opštine Danilovgrad i Nikšić.

Sjeverni region čine opštine: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak.

III. PLANIRANjE REGIONALNOG RAZVOJA

Dokumenti regionalnog razvoja

Član 5

Regionalni razvoj planira se Strategijom regionalnog razvoja​​ Crne Gore (u daljem tekstu: Strategija), Regionalnom razvojnom strategijom (u daljem tekstu: Regionalna strategija) i strateškim planovima razvoja jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: strateški plan).

Strategija

Član 6

Strategijom se utvrđuju ciljevi, prioriteti, mjere, aktivnosti i politika regionalnog razvoja, radi smanjivanja regionalnih nejednakosti i povećanja nivoa konkurentnosti jedinica lokalne samouprave i regiona, kao i način obezbjeđivanja sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva i druga pitanja od značaja za razvoj.

Strategiju donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Prostorni plan Crne Gore, Strategija, Regionalna strategija, strateški plan i drugi planovi i programi kojima se podstiče regionalni razvoj moraju biti međusobno​​ usklađeni.

Strategija se donosi za period do sedam godina.

Član 7

Regionalnom strategijom se utvrđuje postojeće stanje razvijenosti regiona, ciljevi, prioriteti, mjere, aktivnosti i politika regionalnog razvoja, orjentaciona sredstva i način obezbjeđivanja​​ sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva i druga pitanja od značaja za razvoj regiona.

Regionalnu strategiju donosi Vlada, na predlog Ministarstva.

Ministarstvo predlog regionalne strategije priprema u saradnji sa nadležnom regionalnom razvojnom agencijom i lokalnim samoupravama koje čine region.

Regionalna stategija se donosi za period do sedam godina.

Strateški plan

Član 8

Strateškim planom se utvrđuje postojeće stanje razvoja jedinice lokalne samouprave, opšti cilj razvoja, strateški ciljevi sa prioritetima za njihovo ostvarivanje, mjere i smjernice za ostvarivanje strateškog plana, orijentaciona sredstva za sprovođenje strateškog plana, način njihovog obezbjeđivanja i druga pitanja od značaja za razvoj.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da predlog​​ strateškog plana dostavi na saglasnost organu državne uprave nadležnom za poslove regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Strateški plan donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na period do sedam godina, nakon dobijanja saglasnosti​​ o usklađenosti sa Strategijom.

U postupku davanja saglasnosti iz stava 2 ovog člana, Ministarstvo provjerava usklađenost predloga strateškog plana sa Strategijom.

Ministarstvo je dužno da ocijeni usklađenost predloga strateškog plana sa Strategijom u roku​​ od trideset dana od dana prijema predloga strateškog plana.

Predlog strateškog plana koji nije usklađen sa Strategijom vraća se na doradu.

Metodologija izrade strateškog plana utvrđuje se propisom Ministarstva.

Priprema i sprovođenje politike regionalnog razvoja

Član 9

U pripremi i sprovođenju politike regionalnog razvoja dužni su da učestvuju organi državne uprave nadležni za poslove: finansija; uređenja prostora i zaštite životne sredine; poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; turizma; saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija; energetike; industrije; preduzetništva, odnosno malih i srednjih preduzeća; razvoja; prosvjete i nauke; rada i socijalnog staranja; informacionog društva; zdravlja; kulture; sporta; evropskih integracija; javne uprave; Investiciono-razvojni fond Crne Gore; Zavod za zapošljavanje Crne Gore; Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija; jedinice lokalne samouprave i drugi organi i organizacije koje obavljaju poslove kojima se podstiče regionalni razvoj.

Organi i organizacije iz​​ stava 1 ovog člana dužni su da planove i programe kojima se podstiče regionalni razvoj usaglase sa Strategijom.

Poslovi Ministarstva u oblasti regionalnog razvoja

Član 10

Ministarstvo u oblasti regionalnog razvoja vrši sljedeće poslove:

1) priprema Strategiju i prati njeno sprovođenje;

2) koordinira aktivnosti u sprovođenju politike regionalnog razvoja;

3) daje saglasnost na strateške planove i mišljenje na projekte​​ koji su u funkciji sprovođenja Strategije i strateških planova;

4) vodi elektronsku bazu podataka o razvojnim projektima;

5) izrađuje mapu resursa koja obuhvata prirodne i kulturne karakteristike, geografski položaj, ljudske i druge resurse sa procjenom optimalnih pravaca specijalizacije regiona;

6) druge poslove u skladu sa zakonom.

Godišnji izvještaji

Član 11

Organi i organizacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona dužni su da Ministarstvu dostave godišnji izvještaj o realizaciji razvojnih projekata koji su u​​ funkciji sprovođenja Strategije i strateških planova, najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da pripremi i dostavi Ministarstvu godišnji izvještaj o sprovođenju strateškog plana, najkasnije do 30. aprila tekuće za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj o realizaciji Strategije Ministarstvo priprema na osnovu izvještaja iz st. 1 i 2 ovog člana i dostavlja Vladi, najkasnije do 30. juna tekuće za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj o realizaciji Strategije iz stava 3 ovog člana Vlada dostavlja Skupštini na razmatranje, do 31. jula tekuće za prethodnu godinu.

IV. RAZVRSTAVANjE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA STEPENU RAZVIJENOSTI I STEPENU KONKURENTNOSTI

Stepen razvijenosti

Član 12

Stepen razvijenosti jedinice​​ lokalne samouprave utvrđuje se na osnovu indeksa razvijenosti.

Indeks razvijenosti iz stava 1 ovog člana izračunava se kao prosjek pokazatelja ekonomske razvijenosti, strukturnih promjena i demografskog stanja.

Procenat učešća pokazatelja iz stava 2 ovog člana u indeksu razvijenosti utvrđuje se Strategijom.

Bliži način izračunavanja indeksa razvijenosti utvrđuje se propisom Vlade.

Utvrđivanje i praćenje stepena razvijenosti

Član 13

Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave utvrđuje Ministarstvo.

Lista​​ jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Stepen razvijenosti iz stava 1 ovoga člana utvrđuje se trogodišnje.

Organi i organizacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona dužni su da, radi praćenja stepena​​ razvijenosti jedinica lokalne samouprave, na zahtjev Ministarstva, dostave podatke potrebne za izračunavanje stepena razvijenosti, kojima raspolažu.

Razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stepenu razvijenosti

Član 14

Prema stepenu razvijenosti jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se u šest grupa, i to:

1) u prvu grupu-jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti do 30% prosjeka indeksa razvijenosti u Crnoj Gori;

2) u drugu grupu - jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti do 50% prosjeka indeksa razvijenosti u Crnoj Gori;

3) u treću grupu - jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti iznad 50% do 75% prosjeka indeksa razvijenosti u Crnoj Gori;

4) u četvrtu grupu - jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti iznad 75% do 100% prosjeka indeksa razvijenosti u Crnoj Gori;

5) u petu grupu - jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti iznad 100% do 125% prosjeka indeksa razvijenosti u Crnoj Gori;

6) u šestu grupu - jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti iznad 125% prosjeka indeksa razvijenosti u Crnoj Gori.

Jedinice lokalne samouprave razvrstane u​​ grupe iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana su manje razvijene jedinice lokalne samouprave.

Stepen konkurentnosti

Član 15

Radi vođenja uravnotežene i dugoročno održive politike regionalnog razvoja, odnosno uklanjanja ograničenja koja utiču na stepen razvijenosti, vrši se kvalitativna i kvantitativna procjena poslovnog okruženja i poslovnog sektora jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: stepen konkurentnosti).

Stepen konkurentnosti jedinice lokalne samouprave utvrđuje se na osnovu indeksa konkurentnosti.

Indeks konkurentnosti iz stava 2 ovog člana je prosjek pokazatelja poslovnog okruženja i poslovnog sektora, koji se izračunava na osnovu analize kvalitativnih i kvantitativnih podataka.

Pokazatelji stepena konkurentnosti

Član 16

Poslovno okruženje iz​​ člana 15 stav 1 ovog zakona utvrđuje se na osnovu podataka o demografskim kretanjima, infrastrukturi i stepenu obezbjeđenja kadra u oblasti zdravstva, obrazovanja, sporta, kulture, socijalne zaštite, stepena obrazovanja stanovništva, osnovne i poslovne infrastrukture i drugih pokazatelja od značaja za procjenu poslovnog okruženja jedinice lokalne samouprave.

Poslovni sektor iz člana 15 stav 1 ovog zakona utvrđuje se na osnovu podataka o investicijama i dinamici ulaganja, razvijenosti preduzetništva i nivou​​ i kretanjima ekonomskih pokazatelja jedinice lokalne samouprave.

Metodologija izračunavanja stepena konkurentnosti, poslovnog okruženja i poslovnog sektora na osnovu kojih se utvrđuje stepen konkurentnosti utvrđuje se propisom Vlade.

Utvrđivanje i praćenje​​ stepena konkurentnosti

Član 17

Stepen konkurentnosti jedinice lokalne samouprave utvrđuje i njihovo razvrstavanje vrši Ministarstvo primjenom indeksa konkurentnosti.

Utvrđivanje stepena konkurentnosti iz stava 1 ovoga člana vrši se trogodišnje.

Listu stepena konkurentnosti jedinice lokalne samouprave iz stava 1 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Lista iz stava 3 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

Organi i organizacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona dužni su da, radi praćenja stepena konkurentnosti jedinica lokalne samouprave, na zahtjev Ministarstva, dostave podatke potrebne za izračunavanje stepena konkurentnosti, kojima raspolažu.

V. PODSTICANjE RAVNOMJERNIJEG REGIONALNOG RAZVOJA

Podsticajne mjere

Član 18

Ravnomjerniji regionalni razvoj​​ Crne Gore obezbjeđuje se:

1) ulaganjem u izgradnju, održavanje i unaprjeđenje infrastrukturnih objekata (saobraćajna i komunalna infrastruktura, zdravstvene ustanove, ustanove socijalne i dječje zaštite, obrazovno-vaspitne ustanove i ustanove visokog obrazovanja, sportski objekti, stambeni objekti, objekti kulture i drugi objekti od značaja za regionalni razvoj);

2) unaprjeđenjem lokalnog ekonomskog razvoja (strateškim​​ upravljanjem u jedinicama lokalne samouprave, posebno stvaranjem menadžera i menadžerskih timova u funkciji obezbjeđivanja lokalnog razvoja; podsticanjem javno-privatnog partnerstva; podsticanjem, osnivanjem i razvojem industrijskih parkova, biznis inkubatora i privlačenjem stranih investicija);

3) unaprjeđenjem privrednih grana (tehnološkog nivoa, pristupa novim tehnologijama, promocija istraživanja i razvoja);

4) podrškom razvoju malih i srednjih preduzeća, uključujući pripremu i realizaciju programa i projekata razvoja malih i srednjih preduzeća, edukaciju preduzetnika, kao i staranje o organizovanju regionalnih i lokalnih centara za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća;

5) podsticanjem zapošljavanja i smanjenjem negativnih demografskih kretanja;

6)​​ podizanjem nivoa i kvaliteta obrazovanja, u skladu sa potrebama i zahtjevima tržišta, a naročito razvijanjem i osnaživanjem preduzetničkih sposobnosti kod mladih ljudi;

7) unaprjeđenjem usluga u socijalnoj i dječjoj zaštiti;

8) unaprjeđenjem zaštite životne sredine;

9) donošenjem i sprovođenjem prostorno - planskih dokumenata i unaprjeđenjem stanja u prostoru;

10) obezbjeđivanjem adekvatnog kvaliteta komunalnih usluga i isporuke komunalnog proizvoda;

11) podsticajima za druge potrebe u skladu sa zakonom.

Organi i organizacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona dužni su da programima i planovima koji se donose u skladu sa zakonom i Strategijom opredjeljuju razvojne projekte, obim i vrstu mjera i sredstva za njihovo sprovođenje, primjereno stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave, na način kojim se obezbjeđuje ravnomjerniji regionalni razvoj.

Korisnici podsticaja

Član 19

U skladu sa zakonom, korisnici podsticaja mogu biti:

1) jedinice lokalne samouprave;

2) privredna društva, organizacije iz oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja, zaštite životne sredine i komunalnih djelatnosti, zdravlja, socijalne i dječje zaštite, kulture, sporta i druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju poslove kojima se doprinosi regionalnom razvoju;

3) fizička​​ i pravna lica koja obavljaju djelatnost u okviru biznis inkubatora, klastera ili drugih poslovnih udruženja koja doprinose regionalnom razvoju.

Korisnici podsticaja, kao i način dodjele podsticaja bliže se opredjeljuju planskim dokumentima regionalnog razvoja i planovima i programima koje pripremaju i sprovode organi i organizacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona.

Podsticanje razvoja manje razvijenih jedinica lokalne samouprave

Član 20

U cilju podsticanja razvoja manje razvijenih jedinica lokalne samouprave,​​ pored mjera iz člana 18 ovog zakona, obezbjeđuju se dodatne podsticajne mjere, kao što su fiskalne olakšice, subvencije, dotacije, garancije i druge mjere u skladu sa zakonom.

Prilikom izrade planova i programa iz člana 18 stav 2 ovog zakona prioritet imaju projekti manje razvijenih jedinica lokalne samouprave i zajednički projekti dvije ili više jedinica lokalne samouprave sa pozitivnim društveno-ekonomskim efektima realizacije i od većeg značaja za Crnu Goru.

Razvojni projekti, u smislu ovog zakona, su projekti izgradnje i/ili rekonstrukcije saobraćajne, komunalne, obrazovne, zdravstvene, socijalne i energetske infrastrukture i infrastrukture u funkciji zaštite životne sredine, očuvanja i održivog korišćenja kulturnih dobara i unaprjeđenja kapaciteta naučnih, obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih i drugih institucija, kao i drugi projekti koji su u funkciji unaprjeđenja životnog standarda i razvoja Crne Gore.

VI. FINANSIRANjE REGIONALNOG RAZVOJA

Izvori finansiranja

Član 21

Sredstva za finansiranje regionalnog razvoja obezbjeđuju se iz:

1) budžeta Crne Gore;

2) budžeta jedinica lokalne samouprave;

3) sredstava obezbijeđenih na osnovu javno-privatnog partnerstva;

4) pretpristupnih i drugih fondova Evropske Unije;

5) bespovratne razvojne pomoći međunarodnih organizacija i drugih programa Evropske Unije;

6) kredita međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija;

7) kredita domaćih i stranih banaka i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore;

8) donacija;

9) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Baza podataka o razvojnim projektima

Član 22

Radi praćenja sprovođenja politike regionalnog razvoja i efikasnijeg planiranja, uspostavlja se elektronska baza podataka o razvojnim​​ projektima (u daljem tekstu: elektronska baza).

Elektronsku bazu uspostavlja i vodi Ministarstvo, u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za informaciono društvo.

Pristup elektronskoj bazi i obavezu tromjesečnog unosa podataka o razvojnim projektima​​ imaju organi i organizacije iz člana 9 stav 1 ovog zakona.

Bliži način unosa i korišćenja podataka, vrstu i obim podataka koji se unose u elektronsku bazu iz stava 1 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva.

VII. PARTNERSKI SAVJET ZA REGIONALNI RAZVOJ

Osnivanje i ovlašćenja

Član 23

Radi praćenja i unaprjeđivanja regionalnog razvoja Crne Gore Vlada osniva Partnerski savjet za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Partnerski savjet).

Partnerski savjet:

1) prati stanje u oblasti regionalnog razvoja i daje preporuke za preduzimanje mjera za unaprjeđivanje regionalnog razvoja Crne Gore;

2) daje mišljenje na nacrt Strategije;

3) daje preporuke za utvrđivanje prioriteta u realizaciji razvojnih projekata;

4) sagledava efekte primjene politike regionalnog razvoja;

5) donosi poslovnik o svom radu;

6) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

Članovi Partnerskog savjeta se imenuju iz reda predstavnika organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, univerziteta, udruženja poslodavaca, nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine i organizacija koje obavljaju poslove kojima se podstiče regionalni razvoj.

Bliži sastav, mandat i druga pitanja od značaja za rad Partnerskog savjeta uređuju se aktom o osnivanju.

Akt iz stava 4 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

VIII. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Član 24

Novčanom kaznom od 500 EUR do 2.000 EUR kazniće se za​​ prekršaj odgovorno lice u organima i organizacijama iz člana 9 stav 1 ovog zakona, ako:

1) ne dostavi Ministarstvu predlog strateškog plana na saglasnost (član 8 stav 2);

2) ne donese strateški plan (član 8 stav 3);

3) ne dostavi Ministarstvu godišnji izvještaj o realizaciji razvojnih projekata koji su u funkciji sprovođenja Strategije i strateških planova (član 11 stav 1);

4) ne dostavi Ministarstvu godišnji izvještaj o sprovođenju strateškog plana (član 11 stav 2);

5) ne dostavi Ministarstvu podatke kojima raspolažu potrebne za izračunavanje indeksa razvijenosti i indeksa konkurentnosti (član 13 stav 4 i član 17 stav 5);

6) ne unese podatke o razvojnim projektima u elektronsku bazu (član 22 stav 3).

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primjena Strategije

Član 25

Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2010-2014. godina donešena do stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se do isteka perioda za koji je donešena.

Rok za donošenje strateških planova

Član 26

Jedinice lokalne samouprave dužne su da izrade predlog strateških planova u skladu sa ovim zakonom i Strategijom iz člana 25 ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa iz člana 8 stav 7 ovog zakona.

Ministarstvo je dužno da ocijeni usklađenost predloga strateškog plana iz stava 1 ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema predloga strateškog plana.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da donese strateški plan u roku od 30 dana od dana dobijanja saglasnosti iz stava 2 ovog člana.

Razvojni dokumenti jedinica lokalne samouprave donijeti do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se do donošenja strateških planova u skladu sa ovim zakonom i Strategijom iz člana 25 ovog zakona.

Rokovi za donošenje podzakonskih akata

Član 27

Propisi na osnovu ovlašćenja iz člana 8 stav 7 i člana​​ 12 stav 4 ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propis na osnovu ovlašćenja iz člana 16 stav 3 ovog zakona donijeće se u roku od pola godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propis na osnovu ovlašćenja iz člana 22 stav 4 ovog zakona donijeće se u roku od pola godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rokovi za izradu mape resursa i lista

Član 28

Mapa resursa iz člana 10 stav 1 tačka 5 ovog zakona izradiće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Lista iz člana 13 stav 2 ovog zakona utvrdiće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Lista iz člana 17 stav 3 ovog zakona utvrdiće se u roku od 18​​ mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Osnivanje Partnerskog savjeta

Član 29

Partnerski savjet iz člana 23 ovog zakona osnovaće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore.