Zakon o registrima prebivališta i boravišta

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 46/2015​​ i​​ 3/2023​​ (čl. 7.​​ nije u prečišćenom tekstu).

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način vođenja registra prebivališta i registra boravišta crnogorskih državljana, sadržaj tih registara, kao i korišćenje i zaštita podataka iz registara.

Sadržaj registara

Član 2

Registar prebivališta i registar boravišta (u daljem tekstu: registri) su računarski vođene baze podataka o crnogorskim državljanima koji imaju prebivalište ili boravište u Crnoj Gori, kao i crnogorskih državljana sa boravkom u drugoj državi.

Prebivalište je mjesto na teritoriji Crne Gore u kojem se crnogorski državljanin nastanio sa namjerom da u njemu stalno živi, a koje je središte njegovih životnih aktivnosti i sa kojim ima trajnu povezanost.

Boravište je mjesto i adresa gdje crnogorski državljanin privremeno boravi.

Sastavni dio registara je dokumentacija na osnovu koje se podaci unose u registar.

Nadležnost za vođenje registara

Član 3

Registar prebivališta vodi organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Registar boravišta vodi organ uprave nadležan za poslove policije (u daljem tekstu: policija).

Namjena podataka u registrima

Član 4

Podaci iz registara koriste se za ostvarivanje prava crnogorskih državljana i vršenje zakonom propisanih poslova državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, odnosno lokalne uprave i drugih korisnika za namjene utvrđene zakonom.

Podaci u registrima i činjenice koje se njima dokazuju smatraju se istinitim dok se na zakonom propisani način ne dokaže suprotno.

Primjena pravila upravnog postupka

Član 5

Na postupke koji se vode u skladu sa ovim zakonom primjenjuje se zakon kojim se uređuje upravni postupak, ukoliko ovim zakonom nije drukčije propisano.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 6

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 7

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) adresa obuhvata naziv Glavnog grada, Prijestonice ili opštine (u daljem tekstu:opština) naseljenog mjesta ili naselja, ulicu, kućni broj i broj stana i služi u pravnom saobraćaju, a za inostranstvo naziv države i naziv grada ili opštine;

2) davalac smještaja je privredno društvo, pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje obavlja turističku i ugostiteljsku djelatnost, odnosno pruža turističke i ugostiteljske usluge, u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam, kao i drugo privredno društvo, preduzetnik i fizičko lice koje za naknadu prima lica na smještaj, odnosno organizuje smještaj za svoje zaposlene ili članove, uključujući i smještaj u objektu zatvorenog tipa i drugom objektu namijenjenom za zajedničko stanovanje, kao i ustanova socijalne i dječje zaštite;

3) beskućnik je lice koje nema adresu niti sredstava za plaćanje troškova stanovanja.

II. REGISTAR PREBIVALIŠTA

Evidencije

Član 8

Registar prebivališta čine evidencije:

1) prebivališta crnogorskih državljana;

2) crnogorskih državljana sa prebivalištem u Crnoj Gori i boravkom u drugoj državi; i

3) odjava prebivališta crnogorskih državljana koji su odselili u drugu državu.

Sadržaj evidencija​​ 

Član 9

Evidencija prebivališta crnogorskih državljana sadrži sljedeće podatke: jedinstveni matični broj lica (u daljem tekstu: matični broj), prezime i ime, rođeno prezime, pol, datum i mjesto rođenja, ime oca, ime majke, matični broj oca i matični broj majke, odnosno staraoca, prebivalište, adresu, danom prijave, zanimanje, stepen i vrstu školske spreme i bračno stanje.

Evidencija crnogorskih državljana sa prebivalištem u Crnoj Gori i boravkom u drugoj državi, pored podataka iz stava 1 ovog člana, sadrži i sljedeće podatke: datum odlaska iz Crne Gore, naziv države i adresu boravka i datum povratka u Crnu Goru.

Evidencija odjava prebivališta crnogorskih državljana koji su odselili u drugu državu, pored podataka iz stava 1 ovog člana, sadrži i sljedeće podatke: datum odjave prebivališta, naziv države u koju se iseljava i adresu u toj državi, ako je data u odjavi prebivališta.

Podnošenje prijave

Član 10 ​​ 

Crnogorski državljanin je dužan da prijavu promjene prebivališta podnese Ministarstvu u opštini u kojoj namjerava da živi, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

U roku iz stava 1 ovog člana, crnogorski državljanin je dužan da prijavu promjene adrese podnese Ministarstvu u opštini u kojoj ima prebivalište.

Prijava promjene prebivališta, odnosno adrese predstavlja i odjavu prethodnog prebivališta, odnosno adrese.

Crnogorski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori, dužan je da podnese prijavu prebivališta kad se nastani u Crnoj Gori, Ministarstvu u opštini u kojoj namjerava da živi, u roku od osam dana od dana nastanjenja.

Uz prijavu iz st. 1 i 4 ovog člana, crnogorski državljanin daje izjavu da se nastanio u mjestu i na adresi koju je naveo u prijavi.

Izjava iz stava 5 ovog člana daje se na obrascu iz člana 13 ovog zakona.

Crnogorski državljanin može prijaviti prebivalište, odnosno prijaviti promjenu prebivališta na osnovu priloženog dokaza o pravu svojine, ili susvojine na stanu, kući ili drugom objektu za stanovanje, ili drugom na zakonu zasnovanom pravnom osnovu.

Ako je u prijavi iz st. 1 i 4 ovog člana navedena adresa stana koji je u vlasništvu drugog lica, uz prijavu se podnosi ovjeren ugovor o zakupu sa stanodavcem.

Ukoliko crnogorski državljanin prijavu promjene prebivališta, odnosno prijavu prebivališta prijavi na adresi prebivališta njegovog supružnika ili vanbračnog partnera, ili na adresi prebivališta njegovih roditelja unos podataka o prebivalištu Ministarstvo vrši na osnovu podataka sadržanim u evidencijama čije je vođenje u nadležnosti Ministarstva.

U slučaju boravka van Crne Gore dužeg od 90 dana crnogorski državljanin je dužan da podnese prijavu o odlasku u drugu državu, Ministarstvu u opštini u kojoj ima prebivalište ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Crne Gore.

Nakon povratka iz druge države lice iz stava 10 ovog člana, dužno je da o tome podnese prijavu Ministarstvu u opštini u kojoj ima prebivalište, u roku od osam dana.

Crnogorski državljanin je dužan da u prijavi promjene prebivališta, odnosno adrese, prijavi o odlasku u drugu državu i prijavi o povratku iz druge države da istinite podatke.

Crnogorski državljani i članovi njihovih porodica koji se u skladu sa zakonom upućuju na rad u inostranstvo u ime Crne Gore, nemaju obavezu podnošenja prijave iz st. 10 i 11 ovog člana.

Podnošenje prijave za maloljetna lica

Član 11 ​​ 

Prijavu iz člana 10 st. 1, 2, 4, 10 i 11. ovog zakona, za maloljetno lice ili lice lišeno poslovne sposobnosti dužan je da podnese roditelj, odnosno staratelj.

Ako roditelji maloljetnog lica ne žive u porodičnoj zajednici, prijavu iz člana 10 st. 1, 2, 4, 10 i 11. ovog zakona podnosi roditelj kome je, u skladu sa zakonom, maloljetno lice povjereno na čuvanje i vaspitanje.

Ako roditelji maloljetnog lica ne žive u porodičnoj zajednici, a nije donesena odluka nadležnog organa o tome sa kojim roditeljem će maloljetno lice živjeti, prijavu podnosi roditelj sa kojim maloljetno lice živi, uz saglasnost nadležnog centra za socijalni rad.

Odjava prebivališta

Član 12

Crnogorski državljanin koji se iseljava iz Crne Gore da bi se nastanio u drugoj državi sa namjerom da u njoj stalno živi, može odjaviti prebivalište.

Odjavu prebivališta crnogorski državljanin podnosi Ministarstvu u opštini u kojoj ima prebivalište.

Odjavu prebivališta za maloljetno lice ili lice lišeno poslovne sposobnosti može da podnese roditelj, odnosno staratelj.

Odjava prebivališta podnosi se prije iseljenja.

Ministarstvo je dužno da provjeri identitet lica koje podnosi odjavu prebivališta.

Crnogorski državljanin je dužan da u odjavi prebivališta da istinite podatke.

O odjavi prebivališta izdaje se potvrda o unosu odjave prebivališta u evidenciju odjava prebivališta crnogorskih državljana.

Ukoliko crnogorski državljanin ne postupi u skladu sa st. 2 i 4 ovog člana, odjavu prebivališta može podnijeti diplomatsko-konzularnom predstavništvu Crne Gore, u roku od 15 dana od dana njegovog useljenja, odnosno nastanjenja u drugoj državi.

Obrazac prijave i odjave

Član 13 ​​ 

Prijava prebivališta, prijava promjene prebivališta, odnosno adrese, prijava odlaska u drugu državu, prijava povratka iz druge države i odjava prebivališta podnosi se, na propisanom obrascu, i sadrži podatke za unos u evidencije iz člana 9 ovog zakona.

Prijave i odjava iz stava 1 ovog člana, predaju se lično ili se dostavljaju elektronskim putem, potpisane naprednim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Obrazac i način predaje prijave prebivališta, promjene prebivališta, odnosno adrese, prijave o odlasku u drugu državu, prijave povratka iz druge države,​​ izjave da se nastanio u mjestu i na adresi koje je naveo u prijavi i odjave prebivališta, propisuje Ministarstvo.

Postupanje po prijavi

Član 14

Ministarstvo je dužno da provjeri identitet lica koje podnosi prijavu prebivališta, prijavu promjene prebivališta, odnosno adrese, prijavu o odlasku u drugu državu i prijavu o povratku iz druge države i da o podnijetoj prijavi izda potvrdu.

Obrazac potvrde iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Provjera podataka

Član 15 ​​ 

Ako postoji sumnja u istinitost date izjave o nastanjenju iz člana 10 stav 5 ovog zakona Ministarstvo će u roku od osam dana od policije zatražiti terensku kontrolu tačnosti adrese:

- iz prijave promjene prebivališta iz opštine u opštinu koja je podnijeta u skladu sa članom 10 stav 1 ovog zakona;

- iz prijave prebivališta podnijete u slučaju iz člana 10 stav 4 ovog zakona.

O provjeri iz stava 1 ovog člana policija dostavlja izvještaj Ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za provjeru podataka.

Ako se terenskom provjerom utvrdi da lice koje je podnijelo prijavu iz stava 1 al. 1 i 2 ovog člana ne živi na prijavljenoj adresi, Ministarstvo će rješenjem odbiti prijavu promjene prebivališta, prijavu promjene adrese stanovanja, odnosno prijavu prebivališta.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se podnijeti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana uručenja rješenja.

Protiv rješenja donesenog po žalbi može se pokrenuti upravni spor.

Član 15a

Ako postoji sumnja u istinitost prijave, na osnovu koje je izvršena promjena prebivališta iz jedne u drugu opštinu, Ministarstvo može zatražiti od policije da izvrši terensku kontrolu tačnosti adrese iz prijave promjene prebivališta iz jedne u drugu opštinu, o čemu policija dostavlja Ministarstvu poseban izvještaj u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za kontrolu.

Ako se terenskom kontrolom utvrdi da lice koje je podnijelo prijavu u slučaju iz stava 1 ovog člana ne živi na prijavljenoj adresi prebivališta, Ministarstvo će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta.

Ako se terenskom kontrolom iz stava 1 ovog člana utvrdi da je crnogorski državljanin nastanjen u Crnoj Gori na drugoj adresi, Ministarstvo će rješenjem iz stava 2 ovog člana upozoriti crnogorskog državljanina na obavezu prijave tačne adrese prebivališta i pravne posljedice neizvršenja te obaveze.

Rješenje iz stava 2 ovog člana Ministarstvo će donijeti u roku od 15 dana od dana prijema izvještaja iz stava 1 ovog člana.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

Protiv rješenja donešenog po žalbi može se pokrenuti upravni spor.

Unos i promjena podataka u registru

Član 16

O izvršenom unosu prijave prebivališta, izvršenoj promjeni prebivališta, odnosno adrese, unosu prijave o odlasku u drugu državu i prijave povratka iz druge države u registar prebivališta, Ministarstvo podnosiocu prijave izdaje potvrdu.

Obrazac potvrde iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Utvrđivanje prebivališta po službenoj dužnosti

Član 17

Ako je crnogorski državljanin nastanjen u Crnoj Gori, a nije podnio prijavu prebivališta, Ministarstvo će pokrenuti postupak za utvrđivanje prebivališta po službenoj dužnosti.

Kriterijumi za utvrđivanje prebivališta

Član 18

U slučaju iz člana 17 ovog zakona, Ministarstvo će rješenjem utvrditi prebivalište u opštini i na adresi na kojoj je crnogorski državljanin nastanjen.

Ako se prebivalište ne može utvrditi na način iz stava 1 ovog člana, prebivalište se utvrđuje prema mjestu:

1) boravišta;

2) prebivališta supružnika, ako se prebivalište ne može utvrditi prema boravištu;

3) upisa u matični registar rođenih ili registar crnogorskih državljana, ako se prebivalište ne može utvrditi prema boravištu ili prebivalištu supružnika;

4) sjedišta nadležnog organa, odnosno drugog subjekta na čijem području crnogorski državljanin ostvaruje prava iz socijalne i dječje zaštite, penzijsko invalidskog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti, ako se prebivalište ne može utvrditi u skladu sa tač. 1 do 3 ovog stava.

Licu mlađem od 18 godina života za koga nije prijavljeno prebivalište, prebivalište se utvrđuje prema prebivalištu njegovih roditelja.

Ako roditelji nemaju zajedničko prebivalište ili nijesu u braku, prebivalište se utvrđuje prema prebivalištu roditelja kojem je dijete povjereno na čuvanje i vaspitanje.

Licu mlađem od 18 godina života, nad kojim roditelji ne vrše roditeljska prava i drugom licu lišenom poslovne sposobnosti, prebivalište se utvrđuje prema prebivalištu staraoca.

Utvrđivanje prebivališta beskućniku

Član 19

Ministarstvo će beskućniku rješenjem utvrditi prebivalište prema sjedištu ustanove nadležne za socijalnu i dječju zaštitu ili drugog pružaoca usluga, kod kojih ostvaruje prava iz socijalne i dječje zaštite, odnosno čije usluge koristi.

Na rješenje iz stava 1 ovog člana, može se podnijeti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana uručenja rješenja.

Beskućnik koji ne ostvaruje prava niti koristi usluge iz stava 1 ovog člana, dužan je da Ministarstvu prijavi adresu za kontakt, koja može biti kod fizičkog ili pravnog lica, uz njihovu saglasnost.

Utvrđivanje tačnosti podataka

Član 20

U slučaju da crnogorski državljanin smatra da podaci u registru prebivališta nijesu tačni, može podnijeti zahtjev Ministarstvu za utvrđivanje tačnosti podataka iz registra.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosilac zahtjeva podnosi odgovarajuće dokaze za utvrđivanje tačnosti podataka.

O zahtjevu iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo odlučuje rješenjem.

Na rješenje iz stava 3 ovog člana, može se podnijeti žalba, u roku od osam dana od dana uručenja rješenja.

Protiv rješenja donesenog po žalbi može se pokrenuti upravni spor.

Promjene u evidencijama

Član 21

Na osnovu pravosnažnog rješenja iz čl. 18, 19 i 20 ovog zakona, Ministarstvo vrši unos podataka u registar prebivališta.

Čuvanje podataka u registru prebivališta

Član 22

Podaci u registru prebivališta o licima koja su umrla ili čiji su podaci brisani čuvaju se 20 godina, nakon čega se ustupaju na čuvanje organu uprave nadležnom za poslove arhiva.

III. REGISTAR BORAVIŠTA

Evidencija boravišta

Član 23

Registar boravišta sadrži podatke o:

- boravištu crnogorskih državljana, i to: prezime, ime, pol, matični broj, mjesto, državu i datum rođenja, mjesto i adresu prebivališta, mjesto i adresu boravišta, datum prijave i vrijeme boravka, datum odjave, broj i rok važenja lične karte ili druge isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet, državu i naziv organa koji je izdao tu ispravu, datum i mjesto dolaska u boravište, odnosno ulaska u Crnu Goru, ime, prezime i matični broj vlasnika objekta gdje crnogorski državljanin boravi;

- davaocu smještaja: naziv i sjedište, odnosno prezime, ime i adresu i matični broj.

Podnošenje prijave i odjave boravišta

Član 24

Prijavu boravišta, u roku od 24 časa od dolaska u boravište i odjave boravišta prije odlaska, policiji podnosi:

1) crnogorski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori, ako namjerava da u tom mjestu boravi duže od osam dana u objektu čiji je vlasnik;

2) crnogorski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori, ako namjerava da u tom mjestu boravi duže od tri dana u objektu čiji je vlasnik drugo lice.

Ako crnogorski državljanin ne postupi u skladu sa stavom 1 tačka 2 ovog člana, prijavu i odjavu boravišta obavezno podnosi vlasnik objekta, u roku od 24 časa po isteku tri dana boravka.

Odjava boravišta se ne podnosi ako lice iz stava 1 ovog člana napusti mjesto boravišta protekom vremena trajanja boravka navedenog u prijavi.

Prijava i odjava boravišta sadrži podatke iz člana 23 stav 1 alineja 1 ovog zakona.

Prijava i odjava boravišta podnosi se prema mjestu smještaja.

Prijavu i odjavu boravišta za maloljetno lice podnosi roditelj, usvojilac, staratelj, hranitelj, odnosno lice kojem je maloljetno lice povjereno na čuvanje, njegu, vaspitanje i obrazovanje.

Obrazac prijave i odjave iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Prijava i odjava boravišta koju podnosi davalac smještaja

Član 25

Davalac smještaja je dužan da podnese prijavu i odjavu boravišta crnogorskog državljanina kome pruža usluge smještaja, bez obzira na dužinu boravka.

Prijava i odjava iz stava 1 ovog člana podnosi se policiji u mjestu u kojem se prijavljuje boravište, u roku od 12 časova od dolaska.

Prijava i odjava iz stava 1 ovog člana sadrži podatke iz člana 23 ovog zakona.

Crnogorski državljanin koji koristi usluge smještaja dužan je da davaocu smještaja saopšti podatke iz člana 23 stav 1 alineja 1 ovog zakona i da na uvid važeću ličnu kartu ili drugu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet.

Roditelj, usvojilac, staratelj, hranitelj, odnosno lice kome je maloljetno lice povjereno na čuvanje, njegu, vaspitanje i obrazovanje dužan je da saopšti davaocu smještaja podatke iz člana 23 stav 1 alineja 1 ovog zakona, za lice lišeno poslovne sposobnosti koje je sa njim smješteno.

Izuzetno od st. 4 i 5 ovog člana, prilikom prijave ili odjave boravišta organizovane grupe koja broji najmanje deset lica, a njihov boravak ne traje duže od osam dana, vođa grupe podnosi spisak članova grupe koji, za svakog člana, sadrži podatke iz člana 23 stav 1 alineja 1 ovog zakona.

Davalac smještaja dužan je da provjeri istinitost podataka iz st. 3, 4, 5 i 6 ovog člana, uvidom u ličnu kartu ili drugu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet i da u prijavi i odjavi iz stava 1 ovog člana navede istinite podatke.

Obrazac prijave i odjave iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo.

Evidencija davaoca smještaja

Član 26

Davalac smještaja dužan je da vodi evidenciju o crnogorskim državljanima kojima pruža usluge smještaja.

U evidenciju iz stava 1 ovog člana davalac smještaja unosi podatke iz člana 23 stav 1 alineja 1 ovog zakona, koji moraju biti tačni.

Podaci u evidenciji iz stava 1 ovog člana, čuvaju se dvije godine od dana unosa u evidenciju, nakon čega ih davalac smještaja briše.

Davalac smještaja dužan je da omogući policiji uvid u evidenciju iz stava 1 ovog člana.

Način podnošenja prijave i odjave boravišta koju podnosi davalac smještaja

Član 27

Davalac smještaja prijavu i odjavu boravišta crnogorskih državljana dostavlja elektronski, a ako nema tehničkih mogućnosti za dostavljanje elektronskim putem davalac smještaja prijavu i odjavu boravišta može dostaviti preko turističke organizacije u mjestu boravišta ili na propisanom obrascu u pisanoj formi.

Nepostojanje mogućnosti za dostavljanje prijave i odjave boravišta crnogorskih državljana elektronskim putem utvrđuje policija o čemu davaocu smještaja izdaje potvrdu.

Način podnošenja prijave i odjave boravišta crnogorskih državljana propisuje Ministarstvo.

Rok važenja prijave boravišta

Član 28

Prijava boravišta važi do isteka vremena trajanja boravka navedenog u prijavi.

Odjava boravišta se ne podnosi ako crnogorski državljanin napusti boravište protekom vremena trajanja boravka navedenog u prijavi.

Ako u prijavi boravišta nije navedeno vrijeme trajanja boravka, a odjava boravišta nije podnijeta, prijava boravišta važi šest mjeseci.

Po proteku vremena boravka navedenog u prijavi boravišta, odnosno po proteku šest mjeseci boravište se odjavljuje:

Slučajevi kad prijava boravišta nije obavezna

Član 29

Prijava boravišta ne podnosi se za crnogorskog državljanina koji je:

1) nastanjen u objektu državnih organa;

2) smješten u bolnici ili drugoj zdravstvenoj ustanovi radi liječenja;

3) smješten u organu uprave nadležnom za izvršenje krivičnih sankcija i ustanovi u kojoj se izvršavaju institucionalne mjere;

4) smješten u prihvatilištu za žrtve nasilja;

5) pripadnik jedinice za zaštitu i spašavanje, ako na poziv državnih organa učestvuje u otklanjanju posljedica elementarne nepogode.

Organ uprave iz stava 1 tačka 3 ovog člana dužan je da obavijesti Ministarstvo u mjestu prebivališta crnogorskog državljanina o stupanju na izdržavanje ili otpuštanju sa izdržavanja kazne zatvora.

Na način iz stava 2 ovog člana, dužna je da postupi i zdravstvena ili druga specijalizovana ustanova u kojoj je crnogorski državljanin smješten radi izvršavanja mjere bezbjednosti.

Čuvanje podataka u registru boravišta

 Član 30

U registru boravišta podaci o licima čuvaju se pet godina nakon odjave boravišta, nakon čega se brišu.

IV. KORIŠĆENjE I ZAŠTITA PODATAKA

Korišćenje podataka

Član 31

Podatke iz registara može koristiti Ministarstvo za izvršavanje poslova iz svoje nadležnosti i policija u izvršavanju zakonom utvrđenih poslova.

Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, odnosno lokalne uprave i drugi subjekti mogu koristiti podatke iz registara za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, ako su za korišćenje tih podataka ovlašćeni zakonom.

Organi i subjekti iz st. 1 i 2 ovog člana, dužni su da obezbijede zaštitu podataka koje koriste od slučajnog ili neovlašćenog pristupa, korišćenja, obrade i prosljeđivanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Podaci iz registara mogu se koristiti za statističke, naučne, istraživačke i druge namjene, bez oznake identiteta crnogorskog državljanina na koga se podaci odnose, u skladu sa zakonom.

Podatke iz registara može, kad to zahtijeva, koristiti i lice na koje se podaci odnose i drugo lice koje dokaže pravni interes u skladu sa zakonom.

Zaštita podataka

Član 32

Podaci o ličnosti prikupljaju se, obrađuju, čuvaju i koriste za namjene utvrđene ovim zakonom, a za druge namjene, na osnovu pisane saglasnosti lica čiji se podaci obrađuju u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Pravo na ispravljanje i poništenje podataka

Član 33

Lice ima pravo da traži izmjenu netačnih podataka koji se na njega odnose ili na lice čiji je zakonski zastupnik, kao i da traži poništenje podataka koji se vode suprotno zakonu.

U slučajevima iz stava 1 ovog člana ne plaća se administrativna taksa.

V. NADZOR

Član 34

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

U okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom koje se odnose na boravište, poslove inspekcijskog nadzora vrši ovlašćeno službeno lice policije.

VI. KAZNENE ODREDBE

Član 35

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 3.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u roku od 12 časova od dolaska ne podnese policiji u mjestu u kojem se prijavljuje prijavu ili odjavu boravišta za crnogorskog državljanina kojem pruža usluge smještaja (član 25 st. 1 i 2);

2) ne provjeri istinitost podataka iz člana 25 st. 3, 4, 5 i 6 ovog zakona i u prijavi i odjavi iz člana 25 stav 1 ovog zakona navede neistinite podatke (član 25 stav 7);

3) ne vodi evidenciju crnogorskih državljana kojima pruža usluge smještaja (član 26 stav 1);

4) ne čuva podatke u evidenciji iz člana 26 stav 1 ovog zakona dvije godine od dana unosa u evidenciju (član 26 stav 3);

5) ne omogući policiji uvid u evidenciju iz člana 26 stav 1 ovog zakona (član 26 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50 eura do 200 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice koje pruža usluge smještaja novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 500 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 1.500 eura.

Član 36 ​​ 

Novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 1000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) u roku od osam dana ne podnese prijavu prebivališta, prijavu promjene prebivališta, odnosno adrese, prijavu o odlasku u drugu državu i prijavu povratka iz druge države (član 10 st.. 1, 2, 4, 10 i 11);

2) ne podnese prijavu iz člana člana 10 st. 1, 2, 4, 10 i 11 ovog zakona za maloljetno lice ili lice lišeno poslovne sposobnosti (član 11 stav 1);​​ 

3) prijavu boravišta ne podnese u roku od 24 časa od dolaska u boravište ili ne odjavi boravište prije odlaska (član 24).

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Postupci prijave prebivališta i postupci utvrđivanja prebivališta započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Član 38

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana, primjenjivaće se podzakonska akta donijeta na osnovu Zakona o registrima prebivališta i boravišta ("Službeni list CG", br. 13/08 i 41/10) ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 39

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o registrima prebivališta i boravišta ("Službeni list CG", br. 13/08 i 41/10) i član 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11).

Član 40

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

 

U REDAKCIJSKOM PREČIŠĆENOM TEKSTU NE NALAZE SE:

Čl. 7. Zakona - 3/2023-106:

"Propisi koji su donešeni prije stupanja na snagu ovog zakona, uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona."