Zakon o Specijalnom državnom tužilaštvu

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 10/2015,​​ 53/2016​​ i​​ 54/2024.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se organizacija i nadležnost Specijalnog državnog tužilaštva, uslovi i postupak izbora glavnog specijalnog tužioca i specijalnih tužilaca i odnos sa drugim državnim organima i organima državne uprave, kao i druga pitanja od značaja za rad Specijalnog državnog tužilaštva.

Specijalno državno tužilaštvo

Član 2

Specijalno državno tužilaštvo obrazuje se za teritoriju Crne Gore u Državnom tužilaštvu kao jedinstvenom i samostalnom organu.

Specijalno državno tužilaštvo preduzima sve radnje iz svoje nadležnosti pred Specijalnim odjeljenjem Višeg suda u Podgorici.

Sjedište Specijalnog državnog tužilaštva je u Podgorici.

Nadležnost

Član 3 

Specijalno državno tužilaštvo je isključivo nadležno za gonjenje učinilaca krivičnih djela, i to:

1) organizovanog kriminala, bez obzira na visinu propisane kazne;

2) korupcije ako je visoki javni funkcioner izvršio sljedeća krivična djela:

- zloupotreba službenog položaja,

- prevara u službi,

- protivzakoniti uticaj,

- navođenje na protivzakoniti uticaj,

- primanje mita,

- davanje mita;

3) pranja novca iz člana 268 st. 3 i 4 Krivičnog zakonika Crne Gore;

4) terorizma;

5) ratnih zločina.

Visoki javni funkcioner, u smislu ovog zakona, je: Predsjednik Crne Gore i generalni sekretar Predsjednika Crne Gore; predsjednik Skupštine Crne Gore, poslanik i generalni sekretar Skupštine Crne Gore; predsjednik i član Vlade Crne Gore i generalni sekretar Vlade Crne Gore; državni sekretar i generalni direktor u ministarstvu; starješina organa uprave i pomoćnik starješine organa uprave nadležnog za: izvršenje krivičnih sankcija, zaštitu tajnih podataka, poslove poreza, poslove carina, igre na sreću, kapitalne projekte, nekretnine, državnu imovinu, zaštitu životne sredine i inspekcijske poslove;​​ direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo, direktor Agencije za sprječavanje korupcije, direktor Agencije za zaštitu konkurencije; direktor i pomoćnik direktora Uprave policije; direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost; predsjednik suda i sudija; rukovodilac državnog tužilaštva, državni tužilac i specijalni tužilac; gradonačelnik Glavnog grada, gradonačelnik Prijestonice, predsjednik opštine, predsjednik Skupštine Glavnog grada, predsjednik Skupštine Prijestonice i predsjednik skupštine opštine; predsjednik i sudija Ustavnog suda Crne Gore; predsjednik i član Senata Državne revizorske institucije; predsjednik i član Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki; predsjednik, sekretar i član Državne izborne komisije; predsjednik i član Komisije za žalbe; guverner i član Savjeta Centralne banke Crne Gore; zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i njegov zamjenik; zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore i njegov zamjenik i izabrano ili imenovano lice u organima upravljanja privrednog društva koje je u većinskom državnom vlasništvu.

Rukovođenje Specijalnim državnim tužilaštvom

Član 4

Poslove gonjenja učinilaca krivičnih djela iz člana 3 ovog zakona, vrše glavni specijalni tužilac kao rukovodilac državnog tužilaštva i specijalni tužioci kao državni tužioci, čiji broj određuje Tužilački savjet u skladu sa Zakonom o Državnom tužilaštvu.

Glavni specijalni tužilac za svoj rad i rad Specijalnog državnog tužilaštva odgovara vrhovnom državnom tužiocu, a specijalni tužioci za svoj rad odgovaraju glavnom specijalnom tužiocu.

Institucionalni nadzor

Član 5

Nadzor nad radom Specijalnog državnog tužilaštva vrši Vrhovno državno tužilaštvo, po planu nadzora koji utvrđuje vrhovni državni tužilac, u skladu sa Zakonom o Državnom tužilaštvu.

Sredstva za rad

Član 6

Finansijska sredstva za rad Specijalnog državnog tužilaštva obezbjeđuju se u okviru razdjela budžeta za Državno tužilaštvo.

Odnos zakona

Član 7

Na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o Državnom tužilaštvu.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 8

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. ORGANIZACIJA SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA

Unutrašnja organizacija

Član 9

Specijalno državno tužilaštvo ima odjeljenja i službe.

Odjeljenja se organizuju za poslove krivičnog gonjenja, finansijske istrage, analitiku i istraživanje i međunarodnu saradnju.

Službe se mogu obrazovati za odnose sa javnošću, kao i za stručne, administrativne i tehničke poslove.

Odjeljenja

Član 10

U Odjeljenju za poslove krivičnog gonjenja vrše se poslovi izviđaja, istrage, kao i poslovi saradnje sa drugim organima.

U Odjeljenju za finansijske istrage vrše se poslovi prikupljanja podataka i njihove analize radi utvrđivanja tačne vrijednosti imovinske koristi, pronalaženja imovine stečene krivičnim djelom i preduzimaju mjere za obezbjeđenje oduzimanja imovine.

U Odjeljenju za analitiku i istraživanje vrše se poslovi stvaranja i održavanja tehničkih uslova za razmjenu i pristup podacima iz baza podataka drugih državnih organa, kao i statističkog izvještavanja i praćenja predmeta.

U Odjeljenju za međunarodnu saradnju vrše se poslovi saradnje sa nadležnim organima i tijelima drugih država i međunarodnih organizacija, određuju članovi u zajedničkom istražnom timu koji se na osnovu međunarodnog ugovora osniva radi krivičnog gonjenja za krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.

Izvještaj o radu

Član 11

Glavni specijalni tužilac podnosi šestomjesečni izvještaj o radu Specijalnog državnog tužilaštva vrhovnom državnom tužiocu.

Glavni specijalni tužilac je dužan da izvještaj o radu Specijalnog državnog tužilaštva dostavi Tužilačkom savjetu, najkasnije do 10. februara tekuće godine za prethodnu godinu, i da ga u istom roku objavi na internet stranici Specijalnog državnog tužilaštva.

Na zahtjev vrhovnog državnog tužioca, odnosno Tužilačkog savjeta glavni specijalni tužilac je dužan da dostavi posebne, ili periodične izvještaje, u roku koji odredi vrhovni državni tužilac, odnosno Tužilački savjet.

Za tačnost podataka u izvještajima odgovoran je glavni specijalni tužilac.

Izvještaj iz stava 2 ovog člana sastavni je dio godišnjeg izvještaja o radu, koji Tužilački savjet dostavlja Skupštini, u skladu sa zakonom.

III. IZBOR GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA I SPECIJALNOG TUŽIOCA

Uslovi za izbor glavnog specijalnog tužioca

Član 12

Za glavnog specijalnog tužioca može biti birano lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnom organu, i koje je:

1) završilo pravni fakultet VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

2) položilo pravosudni ispit; i

3) ima najmanje 12 godina radnog iskustva kao državni tužilac, sudija ili advokat.

Uslovi za izbor specijalnog tužioca

Član 13

Za specijalnog tužioca može biti birano lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnom organu, i koje je:

1) završilo pravni fakultet VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

2) položilo pravosudni ispit; i

3) ima najmanje deset godina radnog iskustva kao državni tužilac, sudija ili advokat.

Javni oglas

Član 14

Tužilački savjet bira glavnog specijalnog tužioca i specijalne tužioce na osnovu javnog oglasa.

Tužilački savjet oglašava slobodna mjesta glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca u "Službenom listu Crne Gore" i jednom od štampanih medija sa sjedištem u Crnoj Gori.

Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana oglašavanja iz stava 2 ovog člana.

Postupak po prijavama

Član 15

Prijave na javni oglas podnose se sa dokazima o ispunjavanju uslova za izbor glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca Tužilačkom savjetu, u roku od 15 dana od dana oglašavanja.

Tužilački savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave.

Protiv odluke o odbacivanju neblagovremene ili nepotpune prijave podnosilac prijave može pokrenuti upravni spor.

Lista kandidata

Član 16

Tužilački savjet sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca.

Kriterijumi

Član 17

Kriterijumi za izbor glavnog specijalnog tužioca i specijalnih tužilaca su stručno znanje i sposobnost za vršenje tužilačke funkcije.

Stručno znanje cijeni se na osnovu podkriterijuma:

1) stručno usavršavanje (kontinuirana obuka i drugi oblici obuke);

2) objavljeni naučni i stručni radovi i druge aktivnosti u struci.

Sposobnost za vršenje tužilačke funkcije cijeni se na osnovu podkriterijuma:

1) radno iskustvo za rad u krivičnim predmetima;

2) kvantitet i kvalitet rada;

3) motivisanost za rad u Specijalnom državnom tužilaštvu;

4) komunikativnost;

5) sposobnost za donošenje odluka;

6) razumijevanje uloge državnog tužioca u društvu.

Ocjena kriterijuma

Član 18

Stručno znanje kandidata za glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca cijeni se na osnovu dokaza priloženih uz prijavu kandidata.

Sposobnost za vršenje tužilačke funkcije kandidata za glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca cijeni se na osnovu mišljenja i intervjua.

Mišljenje

Član 19

Tužilački savjet pribavlja mišljenje o stručnim sposobnostima za vršenje tužilačke funkcije kandidata sa liste iz člana 16 ovog zakona, i to:

- za državnog tužioca od proširene sjednice Vrhovnog državnog tužilaštva;

- za sudiju od proširene sjednice Vrhovnog suda Crne Gore;

- za advokata od Upravnog odbora Advokatske komore Crne Gore.

Mišljenje iz stava 1 ovog člana, sadrži podatke o radnom iskustvu, kvantitetu i kvalitetu rada kandidata za glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca.

Intervju

Član 20

Tužilački savjet obavlja intervju sa kandidatima za glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca na kojem se ocjenjuje:

1) motivisanost za rad u Specijalnom državnom tužilaštvu;

2) komunikativnost;

3) sposobnost za donošenje odluka;

4) razumijevanje uloge državnog tužioca u društvu.

Odluka

Član 21

Nakon obavljenog intervjua iz člana 20 ovog zakona, a na osnovu podnijete dokumentacije uz prijavu i mišljenja iz člana 19 ovog zakona, vrhovni državni tužilac podnosi pisani obrazložen predlog za izbor glavnog specijalnog tužioca Tužilačkom savjetu.

Prilikom predlaganja kandidata za glavnog specijalnog tužioca vrhovni državni tužilac će cijeniti kriterijume iz člana 17 ovog zakona.

Tužilački savjet bira glavnog specijalnog tužioca većinom glasova ukupnog broja članova.

Ukoliko Tužilački savjet u skladu sa stavom 1 ovog člana, ne izabere predloženog kandidata za glavnog specijalnog tužioca, ili vrhovni državni tužilac ne predloži nijednog od kandidata, javni oglas se ponavlja.

Na osnovu podnijete dokumentacije uz prijavu, mišljenja iz člana 19 ovog zakona i obavljenog intervjua iz člana 20 ovog zakona, Tužilački savjet bira specijalne tužioce u skladu sa kriterijumima iz člana 17 ovog zakona.

Mandat

Član 22

Glavni specijalni tužilac bira se na vrijeme od pet godina.

Specijalni tužilac bira se na stalnu funkciju ako je radio najmanje četiri godine kao državni tužilac ili sudija.

Specijalni tužilac koji nije radio kao državni tužilac, odnosno sudija najmanje četiri godine, bira se na vrijeme od četiri godine.

Na postupak izbora na stalnu funkciju specijalnog tužioca iz stava 3 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe Zakona o Državnom tužilaštvu, kojima se uređuje izbor državnih tužilaca koji se biraju na stalnu funkciju.

Prestanak mandata

Član 23

Isto lice može biti birano za glavnog specijalnog tužioca najviše dva puta.

Glavni specijalni tužilac, po isteku vremena na koje je izabran i prestankom funkcije glavnog specijalnog tužioca kad to sam zatraži, ostaje kao specijalni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu.

Upućivanje državnih tužilaca

Član 24

Tužilački savjet može, na zahtjev glavnog specijalnog tužioca, uputiti u Specijalno državno tužilaštvo, na određeno vrijeme državnog tužioca radi obavljanja poslova hitne prirode ili povećanog obima posla.

Upućivanje iz stava 1 ovog člana, vrši se uz pisanu saglasnost državnog tužioca koji se upućuje i može trajati najduže dvije godine.

Tužilački savjet može, na zahtjev glavnog specijalnog tužioca, uputiti državnog tužioca u Specijalno državno tužilaštvo na određeno vrijeme radi postupanja u konkretnom predmetu.

Upućivanje u Specijalno državno tužilaštvo iz stava 3 ovog člana, traje najduže jednu godinu i pod istim uslovima može biti produženo.

Za vrijeme rada u Specijalnom državnom tužilaštvu upućeni državni tužilac iz st. 1 i 3 ovog člana, ima pravo na zaradu u visini zarade specijalnog tužioca i pravo na troškove stanovanja, odnosno putovanja.

Zaradu i troškove stanovanja, odnosno putovanja nastalih upućivanjem u Specijalno državno tužilaštvo snosi Specijalno državno tužilaštvo.

Shodna primjena

Član 25

Na polaganje zakletve i stupanje na dužnost, prava kandidata i sudsku zaštitu kandidata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o Državnom tužilaštvu.

IV. ODNOS SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA I UPRAVE POLICIJE

Policijsko odjeljenje

Član 26

Policijske poslove u vezi sa krivičnim djelima iz člana 3 ovog zakona, vrše policijski službenici koji rade u posebnoj organizacionoj jedinici organa uprave nadležnog za poslove policije za rad sa Specijalnim državnim tužilaštvom (u daljem tekstu: Policijsko odjeljenje).

Za rukovodioca Policijskog odjeljenja može biti postavljeno lice koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje osam godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom u policijskom zvanju.

Rukovodioca Policijskog odjeljenja postavlja direktor organa uprave nadležnog za poslove policije (u daljem tekstu: Uprava policije), uz saglasnost glavnog specijalnog tužioca.

Policijski službenik u Policijskom odjeljenju može biti lice koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom u policijskom zvanju.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, u Policijskom odjeljenju može se zaposliti policijski službenik koji ima: VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom i položen ispit za rad u državnim organima.

Odgovornost policijskog službenika

Član 27

Rukovodilac i policijski službenik iz Policijskog odjeljenja postupaju po nalogu glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca.

Ako policijski službenik ne postupi po nalogu specijalnog tužioca u predmetu koji mu je dodijeljen u rad, glavni specijalni tužilac će protiv njega podnijeti predlog za pokretanje disciplinskog postupka, u skladu sa zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi.

Rukovodilac i policijski službenik ne mogu se rasporediti na drugo radno mjesto ili druge poslove u Upravi policije bez saglasnosti glavnog specijalnog tužioca.

V. ISTRAŽITELjI

Istražitelji

Član 28

Radi istraživanja krivičnih djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva, glavni specijalni tužilac može povjeriti preduzimanje određenih radnji državnim službenicima zaposlenim u organima uprave nadležnim za poslove poreza, poslove carina, poslove sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i inspekcijske poslove (u daljem tekstu: istražitelji).

Starješine organa iz stava 1 ovog člana, na zahtjev glavnog specijalnog tužioca dostavljaju spisak državnih službenika koji imaju odgovarajuće radno iskustvo i sposobnosti u obavljanju poslova nadzora i kontrole, kao i druga stručna znanja koja​​ su značajna za istraživanje krivičnih djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.

Vrhovni državni tužilac sačinjava godišnju listu istražitelja, na predlog glavnog specijalnog tužioca i dostavlja je starješinama organa iz stava 1 ovog člana i glavnom specijalnom tužiocu.

Glavni specijalni tužilac može obaviti intervju sa državnim službenicima iz stava 2 ovog člana, prije sačinjavanja predloga iz stava 3 ovog člana.

Ovlašćenja i odgovornost istražitelja

Član 29

Istražitelj preduzima radnje po nalogu i uputstvima specijalnog tužioca, u skladu sa pravilima svoje struke, kao i sa Zakonikom o krivičnom postupku.

Istražitelj preduzima radnje iz stava 1 ovog člana, u roku koji odredi specijalni tužilac, i o preduzetim radnjama ne može obavijestiti neposrednog starješinu.

Ako istražitelj bez opravdanog razloga ne postupi ili postupi suprotno nalogu i uputstvima specijalnog tužioca, specijalni tužilac će o tome obavijestiti neposrednog starješinu istražitelja.

Nepostupanje po nalogu specijalnog tužioca, odnosno postupanje suprotno nalogu i uputstvima specijalnog tužioca u smislu stava 3 ovog člana, predstavlja težu povredu službene dužnosti istražitelja.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, neposredni starješina dužan je da pokrene disciplinski postupak protiv istražitelja.

Istražitelj je dužan da svoju imovinu i prihode, kao i imovinu i prihode bračnih i vanbračnih supružnika i djece (u daljem tekstu: imovinski karton) dostavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje korupcije.

Specijalni istražni tim

Član 30

Glavni specijalni tužilac može za postupanje u naročito složenom predmetu obrazovati specijalni istražni tim koji, pored specijalnog tužioca, mogu činiti i policijski službenici iz Policijskog odjeljenja, istražitelji i državni službenici iz drugog nadležnog organa.

Rukovodilac istražnog tima je specijalni tužilac po čijem nalogu i pod čijim nadzorom postupaju članovi istražnog tima.

Odnos sa organima uprave

Član 31

Kad specijalni tužilac u toku vršenja poslova iz svoje nadležnosti ocijeni potrebnim, može od organa uprave nadležnih za poslove poreza, poslove carina, poslove sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i inspekcijske poslove, kao i drugih organa državne uprave zatražiti kontrolu poslovanja pravnog ili fizičkog lica, pribavljanja određene dokumentacije, podataka i obavljanje drugih radnji iz njihove nadležnosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje nadležnost tih organa.

Obaveza dostavljanja podataka

Član 32

Kad u vršenju poslova iz svoje nadležnosti organ uprave nadležan za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma na osnovu podataka, informacija i dokumentacije pribavljene u skladu sa zakonom, procijeni da postoji osnov sumnje da su novčana sredstva, prihodi ili imovina stečeni izvršenjem krivičnog djela iz člana 3 ovog zakona, dužan je da te podatke dostavi Specijalnom državnom tužilaštvu, u roku od tri dana.

Obaveze banaka

Član 33

Ako postoji osnov sumnje da određeno lice na svojim bankovnim računima raspolaže ili je raspolagalo prihodima pribavljenim krivičnim djelima iz člana 3 ovog zakona, a ti prihodi su važni za izviđaj i istragu ili podliježu privremenom oduzimanju, specijalni tužilac će zatražiti od banke dostavljanje podataka o tim računima i stanju na računu.

Banka je dužna da tražene podatke iz stava 1 ovog člana, dostavi u roku koji odredi specijalni tužilac.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana, sadrži zakonski naziv krivičnog djela, kratak činjenični opis i podatke o fizičkom ili pravnom licu u odnosu na koje se zahtjev podnosi, kao i bliži opis mjere ili radnje koju zahtijeva.

Obaveznost odluka sudije za istragu za banke

Član 34

Ako postoji osnov sumnje da određeno lice na svojim bankovnim računima raspolaže prihodima pribavljenim krivičnim djelima iz člana 3 ovog zakona, na zahtjev specijalnog tužioca sudija za istragu može rješenjem obavezati banku da prati platni promet na računima određenog lica, i da za vrijeme određeno za praćenje platnog prometa redovno izvještava specijalnog tužioca o transakcijama na računu koji se prati.

Za neizvršavanje rješenja iz stava 1 ovog člana, sudija za istragu može odgovorno lice u banci kazniti novčanom kaznom u iznosu do 5.000 eura, a banku novčanom kaznom do 50.000 eura.

Ako i nakon izricanja novčane kazne iz stava 2 ovog člana banka ne izvrši rješenje sudije za istragu, odgovornom licu u banci može se odrediti zatvor do izvršenja rješenja, a najduže dva mjeseca.

Protiv rješenja iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, može se izjaviti žalba u roku od 48 časova od časa prijema rješenja.

O žalbi iz stava 4 ovog člana odlučuje vijeće nadležnog suda iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku. Žalba protiv rješenja o zatvoru ne zadržava izvršenje rješenja.

Dostavljanje podataka

Član 35

Podaci iz evidencija državnih organa i organa državne uprave koji su važni za pokretanje i vođenje krivičnog postupka za krivična djela iz člana 3 ovog zakona, dostavljaju se na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva preko informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Prilikom dostavljanja tajnih podataka koji su važni za pokretanje i vođenje krivičnog postupka za krivična djela iz člana 3 ovog zakona, elektronskim putem, mora se​​ obezbijediti informatička zaštita tih podataka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Informacije o traženim, odnosno dostavljenim podacima iz st. 1 i 2 ovog člana, nedostupne su licima na koje se odnose do donošenja naredbe o sprovođenju istrage ili podizanja neposredne optužnice ili podnošenja optužnog predloga.

Pristup podacima

Član 36

Specijalno državno tužilaštvo ima pristup podacima iz baza podataka informacionih sistema drugih državnih organa i organa državne uprave.

U cilju ostvarivanja pristupa podacima iz stava 1 ovog člana, Specijalno državno tužilaštvo obezbjeđuje tehničke uslove informatičke zaštite tih podataka.

VI. ZAPOSLENI U SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Zaposleni

Član 37

Specijalno državno tužilaštvo ima potreban broj savjetnika, drugih državnih službenika i namještenika, koji se određuje aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Specijalnog državnog tužilaštva.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa u Specijalnom državnom tužilaštvu vrši se bezbjednosna provjera savjetnika, državnih službenika i namještenika u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Savjetnik

Član 38

Savjetnik može biti lice koje je završilo pravni fakultet VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, ima položen pravosudni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva.

Savjetnici pomažu specijalnom tužiocu u radu, izrađuju nacrte akata, uzimaju na zapisnik prijave, podneske i izjave građana, vrše samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima specijalnog tužioca druge stručne poslove propisane zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

Po ovlašćenju specijalnog tužioca savjetnici mogu vršiti pojedine dokazne radnje.

Zapisnik o sprovedenoj povjerenoj radnji specijalni tužilac potpisom ovjerava najkasnije u roku od 48 časova od časa njenog sprovođenja.

Državni službenici sa posebnim stručnim znanjima

Član 39

Specijalno državno tužilaštvo može imati službenike ekonomske, knjigovodstveno-finansijske ili druge odgovarajuće struke sa odgovarajućim radnim iskustvom u tim oblastima, koji pomažu specijalnom tužiocu u radu u stvarima u kojima su potrebna stručna znanja iz tih oblasti.

Primjena drugih zakona

Član 40

Na zasnivanje i prestanak radnog odnosa savjetnika, drugih državnih službenika i namještenika, zarade i ostala prava i obaveze i odgovornosti, uslove za zasnivanje radnog odnosa, uslove za polaganje stručnog ispita primjenjuju se propisi kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti državnih službenika i namještenika, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

VII. KAZNENA ODREDBA

Prekršaj

Član 41

Novčanom kaznom od 2.000 do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) na zahtjev specijalnog tužioca ne dostavi tražene podatke o bankovnim računima i stanju na računu u određenom roku (član 34 stav 2),

2) ne izvrši rješenje sudije za istragu (član 33 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 500 do 2.000 eura.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primjena zakona na pokrenute postupke

Član 42

Predmeti iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva koji su bili u nadležnosti drugih državnih tužilaštava do stupanja na snagu ovog zakona završiće državna tužilaštva nadležna po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Član 42a

Predmete u kojima je u skladu sa Zakonom o Specijalnom državnom tužilaštvu ("Službeni list CG", br. 10/15 i 53/16) podnijet optužni akt do dana stupanja na snagu ovog zakona, završiće Specijalno državno tužilaštvo po odredbama tog zakona.

Preuzimanje predmeta

Član 43

Predmete iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva koji su bili u nadležnosti Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u Vrhovnom državnom tužilaštvu preuzeće Specijalno državno tužilaštvo, u roku od 30 dana od dana izbora glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca.

Preuzimanje poslova

Član 44

Specijalno državno tužilaštvo, u roku od 30 dana od dana izbora glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca, preuzeće poslove od Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina u Vrhovnom državnom tužilaštvu, zaposlene na tim poslovima, kao i opremu, sredstva i službenu dokumentaciju.

Rok za odluku o broju specijalnih tužilaca

Član 45

Odluku o broju specijalnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu donijeće Tužilački savjet, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za javni oglas

Član 46

Tužilački savjet će objaviti javni oglas za izbor glavnog specijalnog tužioca i specijalnih tužilaca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz člana 45 ovog zakona.

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

Član 47

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Specijalnog državnog tužilaštva donijeće se u roku od 60 dana od dana donošenja odluke iz člana 46 ovog zakona.

Primjena propisa

Član 48

Odredba člana 81 Zakona o Državnom tužilaštvu ("Službeni list RCG", broj 69/03 i "Službeni list CG", br. 40/08, 39/11 i 46/13), primjenjivaće se do donošenja zakona kojim će se urediti zarade u javnom sektoru.

Stupanje na snagu

Član 49

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".