Zakon o sportu

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 44/2018​​ i​​ 123/2021.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se obavljanje sportske djelatnosti, vrste sportova, prava i obaveze sportskih subjekata, zdravstvena sposobnost sportista, finansiranje sporta, evidencije u sportu i druga pitanja od značaja za sport.

Sport

Član 2

Sport predstavljaju svi oblici fizičke i mentalne aktivnosti koji, kroz neorganizovano ili organizovano učešće, imaju za cilj izražavanje ili poboljšavanje fizičke i mentalne spremnosti ili postizanje rezultata na takmičenjima svih nivoa.

Dostupnost sporta

Član 3

Sport je dostupan svima bez obzira na uzrast, fizičku sposobnost, invaliditet, nacionalnu ili etničku pripadnost, pripadnost rasi ili vjeroispovjesti, pol, jezik, društveno porijeklo, političko opredjeljenje, imovno stanje i drugo lično svojstvo.

Sportski principi

Član​​ 4

Sport se zasniva na principima dobrovoljnosti, partnerstva, sklonosti, sposobnosti, stručnom radu i naučnim saznanjima.

Bavljenje sportom mora biti humano, slobodno, dobrovoljno, zdravo, bezbjedno, fer, tolerantno i etički prihvatljivo.

Javni interes

Član 5

Sportska djelatnost je djelatnost od javnog interesa.

Sportska djelatnost

Član 6

Sportskom djelatnošću obezbjeđuju se uslovi za obavljanje sportskih aktivnosti, a naročito:

1) planiranje i vođenje sportskih aktivnosti;

2) obučavanje za bavljenje sportskim aktivnostima;

3) organizovanje i sprovođenje sportskih priprema, odnosno treninga;

4) učestvovanje u sportskim priredbama;

5) organizovanje i vođenje sportskih priredbi;

6) stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i informisanje u oblasti sporta;

7) utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista i doping kontrola;

8) sportsko suđenje i kontrola sportskih takmičenja;

9) izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, upravljanje i održavanje sportskih objekata;

10) organizovanje i sprovođenje sportske rekreacije.

Sportsku djelatnost, odnosno sportsku aktivnost u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima koja donosi nadležni nacionalni sportski savez i nadležna međunarodna sportska organizacija, obavljaju sportski subjekti.

Sportska aktivnost

Član 7

Sportska aktivnost predstavlja fizičku ili drugu aktivnost koja ima za cilj očuvanje, unapređivanje i razvoj psihofizičkih sposobnosti i sportskih znanja, zadovoljenje potrebe za kretanjem i igrom, sportsko izražavanje i stvaralaštvo i postizanje sportskih rezultata na svim nivoima.

Sportska aktivnost ostvaruje se samostalno ili u sportskim organizacijama.

Organizovane sportske aktivnosti

Član 8

Organizovane sportske aktivnosti obavljaju se uz primjenu sportskih pravila koja donosi nadležni nacionalni sportski savez i nadležna međunarodna sportska organizacija.

Dan reprezentacija Crne Gore

Član 9

Dan reprezentacija Crne Gore je 10. mart i obilježava se u skladu sa programom koji donosi organ državne uprave nadležan za​​ oblast sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Primjena propisa

Član 10

Na postupke i rokove propisane ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 11

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. JAVNI INTERES

Javni interes u oblasti sporta

Član 12

Javni interes u oblasti sporta predstavlja:

1) promocija Crne Gore kroz sportsku djelatnost i aktivnost;

2) podsticanje i promocija vrhunskog sporta i vođenje posebne brige o perspektivnim sportistima i sportistima sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom;

3) podsticanje i promocija razvoja sporta, posebno kod djece, studenata i lica​​ sa invaliditetom;

4) obezbjeđivanje uslova za organizovanje i održavanje školskih i studentskih sportskih takmičenja;

5) obezbjeđivanje uslova za pripremu, učešće i ostvarivanje​​ vrhunskih sportskih rezultata sportista na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i drugim značajnim međunarodnim sportskim takmičenjima;

6) stvaranje uslova za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, opremanje i održavanje sportskih objekata;

7) podsticanje djelovanja Crnogorskog olimpijskog komiteta (u daljem tekstu: COK), Paraolimpijskog komiteta Crne Gore (u daljem tekstu: POK) i nacionalnih sportskih saveza;

8) unapređenje sportske rekreacije, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana;

9) istraživačko-razvojni, vaspitno-obrazovni i stručni rad u sportu i stručno osposobljavanje u sportu;

10) unapređenje zdravstvene zaštite sportista i sprečavanje negativnih pojava u sportu;

11) međunarodna saradnja u oblasti sporta; i

12) druge organizovane i stručno vođene sportske djelatnosti, odnosno aktivnosti.

Ostvarivanje javnog interesa

Član 13

Ostvarivanje javnog interesa u sportu obezbjeđuje država i opština, opština u okviru Glavnog grada, Glavni grad i Prijestonica (u daljem tekstu: opština).

Za ostvarivanje javnog interesa u sportu donosi se Strategija razvoja sporta u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Strategija) i Strategija razvoja sporta na lokalnom nivou.

Sadržina Strategije

Član 14

Strategijom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja sporta i​​ određuju organizacione, administrativne i druge mjere za njihovo ostvarivanje.

Strategija sadrži, naročito:

1) analizu stanja u oblasti sporta;

2) osnovne principe na kojima se zasniva razvoj sporta u Crnoj Gori;

3) ciljeve razvoja sporta, kao i nosioce realizacije tih ciljeva;

4) sadržinu i obim aktivnosti na realizovanju postavljenih sportsko-razvojnih ciljeva; i

5) plan realizacije Strategije.

Donošenje Strategije

Član 15

Strategiju donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) na predlog Ministarstva,​​ za period od najmanje četiri godine.

Ministarstvo donosi Plan realizacije Strategije (u daljem tekstu: Plan), za period od najmanje dvije godine.

Godišnji izvještaj o sprovođenju Plana Ministarstvo podnosi Vladi u prvom kvartalu tekuće za prethodnu godinu.

Strategija razvoja sporta na lokalnom nivou

Član 16

Strategija razvoja sporta na lokalnom nivou sadrži, naročito:

1) dugoročne potrebe lokalnog stanovništva u oblasti sporta;

2) razvojne prioritete u oblasti sporta u opštini;

3) obaveze i zadatke organa i organizacija koje učestvuju u realizaciji postavljenih sportsko-razvojnih ciljeva;

4) dinamiku realizacije strategije razvoja sporta na lokalnom nivou;

5) plan izgradnje, rekonstrukcije odnosno adaptacije sportskih objekata na teritoriji opštine; i

6) organizacione i administrativne mjere za ostvarivanje strategije razvoja sporta na lokalnom nivou.

Strategiju iz stava 1 ovog člana donosi nadležni organ opštine, za period važenja Strategije.

Strategija razvoja sporta na lokalnom nivou mora biti u skladu sa Strategijom i donosi se u roku od šest mjeseci od dana donošenja Strategije.

Strategija iz stava 1 ovog člana dostavlja se Ministarstvu radi davanja mišljenja o usaglašenosti sa Strategijom.

Obrazovanje Savjeta za sport

Član 17

Radi razmatranja stručnih pitanja iz oblasti sporta, ministar sporta obrazuje Savjet za sport, kao stručno-savjetodavno tijelo, na period od četiri godine.

Savjet za sport ima predsjednika i osam članova,​​ i to:

- predsjednika i tri člana predlaže Ministarstvo iz reda sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom, istaknutih sportskih radnika i zaposlenih u Ministarstvu;

- tri člana predlaže COK; i

- po jednog člana predlažu POK i ustanova visokog obrazovanja iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

Aktom o obrazovanju Savjeta za sport uređuje se način rada, zadaci i druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

Administrativno tehničke poslove za rad Savjeta za sport obavlja Ministarstvo.

Nadležnost Savjeta​​ za sport

Član 18

Savjet za sport:

1) daje mišljenja i predloge u postupku pripreme Strategije i zakona kojim se uređuje oblast sporta;

2) daje mišljenja i predloge o stručnim pitanjima u sportu;

3) vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i aktom o obrazovanju savjeta.

Savjet za sport u opštini

Član 19

Radi razmatranja pitanja iz svoje nadležnosti u oblasti sporta, u opštini se može obrazovati savjet za sport opštine, kao stručno-savjetodavno tijelo.

Aktom o obrazovanju savjeta iz stava 1 ovog člana,​​ uređuje se broj, sastav, način izbora i rada savjeta i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Razvrstavanje sporta

Član 20

Zavisno od pravila po kojima se obavlja, sport se razvrstava u određene vrste.

U okviru iste vrste sporta mogu postojati različite discipline.

Akt koji sadrži vrste i discipline sportova u okviru kojih se obavljaju sportske djelatnosti, odnosno aktivnosti u Crnoj Gori, donosi COK u skladu sa odgovarajućim međunarodnim pravilima.

Kategorizacija sportova

Član 21

Kategorizacijom sportova vrši se rangiranje sportova koji su na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara i sportova koji nijesu na programu Olimpijskih igara, ali su priznati od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta (u daljem tekstu: MOK).

Rangiranje sportova vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

- postignutih rezultata na međunarodnim i domaćim sportskim takmičenjima;

- međunarodne tradicije sporta;

- nacionalne tradicije sporta;

- globalne popularnosti i zastupljenosti sporta;

- teritorijalne zastupljenosti sporta u Crnoj Gori; i

- društvenog značaja, odnosno promocije Crne Gore kroz određeni sport.

Akt o kategorizaciji sportova donosi COK jednom u dvije godine u skladu sa bližim kriterijumima i načinom za kategorizaciju sportova.

Bliže kriterijume za kategorizaciju sportova propisuje Ministarstvo.

III. SPORTSKI SUBJEKTI

Sportski subjekti

Član 22

Sportski subjekti su fizička i pravna lica koja obavljaju sportsku djelatnost, odnosno aktivnost, u skladu sa ovim zakonom i​​ sportskim pravilima koje donose nadležni nacionalni sportski savezi i nadležna međunarodna sportska organizacija.

Fizičko lice u sportu je sportista, trener i sportski stručnjak osposobljen za rad u sportu.

Pravno lice u sportu je sportska organizacija.

Obaveza poštovanja sportskih pravila

Član 23

Sportski subjekti dužni su da poštuju i primjenjuju sportska pravila nadležnog nacionalnog sportskog saveza, međunarodne sportske organizacije COK-a i MOK-a.

Sportski subjekti koji obavljaju sportsku djelatnost u​​ sportu koji je na programu Paraolimpijskih igara dužni su da poštuju i primjenjuju pravila POK-a.

U slučaju nesaglasnosti odredaba opšteg akta sportske organizacije sa odredbama zakona ili sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza, neposredno se primjenjuju odredbe zakona, međunarodnih sportskih pravila, odnosno odredbe sportskih pravila nadležnog nacionalnog sportskog saveza.

1. Fizička lica u sportu

Sportista

Član 24

Sportista je lice koje se priprema za sportska takmičenja i učestvuje u njima, ili se sportom bavi rekreativno.

Zavisno od načina na koji se bavi sportskom aktivnošću sportista može biti: sportista amater, profesionalni sportista ili sportista rekreativac.

Zavisno od ostvarenih rezultata sportista može imati status sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatima ili perspektivnog sportiste.

Bavljenje sportom u sportskoj organizaciji

Član 25

Sportista može obavljati sportsku aktivnost samo u jednoj sportskoj organizaciji iste vrste sporta, osim ako pravilima nadležne međunarodne sportske organizacije nije drugačije propisano.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, sportista sa invaliditetom sportsku aktivnost može obavljati u dvije sportske organizacije iste vrste sporta od kojih je jedna sportska organizacija sporta koji je na programu Olimpijskih igara, a druga sportska organizacija sporta koji je na programu Paraolimpijskih igara.

Sportista amater, profesionalni sportista i sportista rekreativac učlanjuje se u​​ odgovarajuću sportsku organizaciju.

Sportista amater

Član 26

Sportista amater je lice kojem sport nije osnovno zanimanje a zarada nije osnovni cilj bavljenja sportom.

Sportista amater može u sportskoj organizaciji ostvariti novčanu naknadu.

Profesionalni​​ sportista

Član 27

Profesionalni sportista je lice koje se bavi sportom kao osnovnim zanimanjem i zasnovao je radni odnos sa sportskom organizacijom u skladu sa propisima o radu.

Sportista rekreativac

Član 28

Sportista rekreativac je lice koje se bavi sportskom rekreacijom u cilju zadovoljenja potreba za očuvanjem, održavanjem i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja, obogaćivanja slobodnog vremena i vježbanja, i može da učestvuje u sportskim takmičenjima koje organizuje nacionalni sportski savez​​ nadležan za sportsku rekreaciju.

Sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom

Član 29 ​​ 

Sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom je sportista kojem je na osnovu osvojenih sportskih rezultata utvrđen status sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom.

Sportisti se utvrđuje status sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom ako je kao reprezentativac Crne Gore ostvario, u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji, prvo, drugo ili treće mjesto na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, jedinom zvaničnom svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu u sportskoj disciplini koja je bila ili je na programu Olimpijskih igara, odnosno Paraolimpijskih igara, odnosno ako je izabran za sportistu godine iz člana 77 ovog zakona ili u izboru Udruženja sportskih novinara, a postao je svjetski ili evropski prvak, ili osvajač medalje na svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu.

Sportisti se utvrđuje status sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom ako je kao crnogorski državljanin i reprezent Crne Gore postao prvak svijeta u boksu, u seniorskoj konkurenciji, u organizaciji WBC, WBA, WBO, IBF ili WBU, ili postao finalista DEJVIS kupa, FED kupa Međunarodne teniske organizacije ili Grand slam turnira.

Status sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom može biti utvrđen sportisti iz st. 2 i 3 ovog člana ako nije pravosnažno osuđen za krivično djelo, odnosno prekršaj iz člana 62 stav 1 tač. 4 i 5 ovog zakona.

Sportista koji ispunjava uslove iz st. 2, 3 i 4 ovog člana podnosi organu uprave nadležnom za poslove sporta (u daljem tekstu: Uprava) zahtjev za utvrđivanje statusa sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom.

Uz zahtjev iz stava 5 ovog člana podnosi se:

- potvrda od odgovarajućeg nacionalnog sportskog saveza, odnosno odgovarajuće međunarodne sportske organizacije o ostvarenom sportskom rezultatu, nazivu takmičenja, mjestu i datumu na kojem je sportista ostvario taj rezultat, i da je taj rezultat ostvario​​ kao reprezentativac, odnosno reprezent Crne Gore;

- uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; i

- kontakt podaci.

Uprava može po potrebi od COK-a, odnosno POK-a da traži mišljenje o rezultatima iz st. 2 i 3 ovog člana.

Rješenje o utvrđivanju statusa sportiste​​ sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom donosi Uprava.

Ako sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom, nakon utvrđivanja tog statusa ostvari bolji rezultat, Uprava će mu na njegov zahtjev izdati novo rješenje.

Perspektivni sportista

Član 30 ​​ 

Perspektivni sportista je sportista kojem je na osnovu osvojenih sportskih rezultata utvrđen status perspektivni sportista.

Sportisti se utvrđuje status perspektivni sportista ako je kao reprezentativac Crne Gore ostvario, u pojedinačnoj ili ekipnoj konkurenciji, prvo, drugo ili treće mjesto na jedinom zvaničnom svjetskom ili evropskom prvenstvu za mlađe kategorije u sportu koji je na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara ili u sportu koji je razvrstan u I kategoriju sportova koji nijesu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od strane MOK-a.

Status perspektivni sportista može biti utvrđen sportisti iz stava 2 ovog člana, ako nije pravosnažno osuđen za krivično djelo, odnosno prekršaj iz člana 62 stav 1 tač. 4 i 5 ovog zakona.

Status perspektivni​​ sportista utvrđuje se na period od jedne godine.

Zahtjev za utvrđivanje statusa perspektivni sportista podnosi Upravi nadležni nacionalni sportski savez, u roku od 15 dana od dana ostvarivanja rezultata iz stava 2 ovog člana.

Uz zahtjev iz stava 5 ovog člana podnosi se:

- potvrda od odgovarajućeg nacionalnog sportskog saveza, odnosno odgovarajuće međunarodne sportske organizacije o ostvarenom sportskom rezultatu, nazivu takmičenja, mjestu i datumu na kojem je sportista ostvario taj rezultat, i da je taj rezultat ostvario kao reprezentativac Crne Gore, na takmičenju za mlađe kategorije;

- uvjerenje o crnogorskom državljanstvu; i

- kontakt podaci.

Uprava može po potrebi od COK-a, odnosno POK-a da traži mišljenje o rezultatima iz stava 2 ovog člana.

Rješenje o​​ utvrđivanju statusa perspektivni sportista donosi Uprava.

Stručni poslovi u sportu

Član 31

Stručne poslove u sportu, obavljaju: trener i sportski stručnjak osposobljen za rad u sportu.

Stručni poslovi u sportu su:

1) organizovanje i sprovođenje sportske​​ obuke;

2) organizovanje i sprovođenje sportske pripreme;

3) organizovanje i sprovođenje sportskih takmičenja;

4) organizovanje i sprovođenje sportske rekreacije;

5) organizovanje i sprovođenje vannastavnih sportskih aktivnosti u vaspitno- obrazovnim ustanovama;

6) dijagnostika, kontrola i terapija psihofizičkih i funkcionalnih sposobnosti učesnika u sportskim aktivnostima;

7) sportsko suđenje i kontrola takmičenja; i

8) naučnoistraživački rad u sportu.

Trener

Član 32

Trener je lice koje organizuje i sprovodi sportsku pripremu, rekreaciju i obuku u određenom sportu.

Trener može obavljati poslove iz stava 1 ovog člana u okviru sportske organizacije ili samostalno kao preduzetnik.

Poslove iz stava 1 ovog člana trener može​​ obavljati u isto vrijeme u dvije sportske organizacije.

Poslove trenera ne može obavljati lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo, odnosno prekršaj iz člana 62 stav 1 tač. 4 i 5 ovog zakona.

Poslove trenera može da obavlja lice koje ispunjava:

1) posebne uslove za tu vrstu sporta koje propisuje nadležni nacionalni sportski savez, odnosno ima licencu za obavljanje poslova trenera; i

2) ispunjava jedan od sljedećih uslova:

- ima VI ili VII1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija u oblasti sporta, odnosno fizičkog vaspitanja;

- ima utvrđen status sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom u toj vrsti sporta; ili

- kao sportista se najmanje 10 godina bavilo tom vrstom sporta.

Izuzetno od stava 5 ovog člana, ako za određenu oblast sporta nema lica koja ispunjavaju uslove iz stava 5 ovog člana, poslove trenera može da obavlja lice koje ima najmanje IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija i ispunjava posebne uslove za tu vrstu sporta koje propisuje nadležni nacionalni sportski savez, odnosno ima​​ licencu za obavljanje poslova trenera.

Ispunjenost uslova iz stava 5 tačka 2 alineja 3 ovog člana dokazuju se potvrdom koju izdaje nadležni nacionalni sportski savez.

Licencu za obavljanje poslova trenera izdaje nadležni nacionalni sportski savez. Ako nema​​ nadležnog nacionalnog sportskog saveza licencu iz st. 5 i 6 ovog člana izdaje COK odnosno POK.

Bliže uslove, način i postupak dobijanja licence iz st. 5 i 6 ovog člana propisuje nadležni nacionalni sportski savez u skladu sa pravilima nadležne međunarodne​​ sportske organizacije, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

Sportski stručnjak osposobljen za rad u sportu

Član 33

Sportski stručnjak osposobljen za rad u sportu je lice koje ima odgovarajuće obrazovanje za tu vrstu poslova i koje doprinosi ostvarivanju sportske djelatnosti, odnosno aktivnosti u skladu sa ovim zakonom.

Sportski stručnjak osposobljen za rad u sportu može obavljati poslove iz stava 1 ovog člana u okviru sportske organizacije ili samostalno kao preduzetnik.

Poslove iz stava 1 ovog člana ne može obavljati lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo ili prekršaj iz člana 62 stav 1 tač. 4 i 5 ovog zakona.

Poslove iz stava 1 ovog člana može da obavlja lice koje ima najmanje IV nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, ispunjava posebne uslove za tu vrstu sporta koje propisuje nadležni nacionalni sportski savez i licencu za obavljanje stručnih poslova u sportu.

Akt o određivanju sportskih stručnjaka osposobljenih za rad u sportu i njihovih zanimanja donosi COK.

Licencu iz stava 4 ovog člana izdaje nadležni nacionalni sportski savez.

Ako nema nadležnog nacionalnog sportskog saveza licencu iz stava 4 ovog člana izdaje COK odnosno POK.

Bliže uslove, način i postupak dobijanja licence iz stava 4 ovog člana propisuje nadležni nacionalni sportski savez u skladu sa pravilima nadležne međunarodne sportske organizacije, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

2. Pravna lica u sportu

Vrste sportskih organizacija

Član 34

Sportska organizacija osniva se radi obavljanja sportske djelatnosti.

Zavisno od načina organizovanja za obavljanje sportske djelatnosti, sportska organizacija može biti:

1) sportski klub;

2) sportsko društvo (školsko ili studentsko);

3) sportsko-rekreativno društvo;

4) sportska organizacija lica sa invaliditetom (klub ili društvo);

5) nacionalni sportski savez;

6) asocijacija sportskih organizacija lica sa invaliditetom - POK; i

7) krovna asocijacija sporta u Crnoj Gori - COK.

Sportski klub

Član 35

Sportski klub je sportska organizacija koja se osniva za organizovanje i sprovođenje sportskih priprema, obučavanje za bavljenje sportskim aktivnostima i učestvovanje u sportskim takmičenjima.

Sportski klub mora imati najmanje jednu ekipu koja učestvuje u sistemu​​ takmičenja koji organizuje nadležni nacionalni sportski savez, sastavljenu od sportista registrovanih kod tog saveza.

Sportsko društvo

Član 36

Sportsko društvo je školsko sportsko društvo, odnosno studentsko sportsko društvo.

Sportsko-rekreativno društvo

Član 37

Radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem, poboljšanjem i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja ljudi, kao i obogaćivanjem slobodnog vremena, vježbanjem i bavljenjem sportskim aktivnostima, može se osnovati neprofitno, sportsko-rekreativno društvo.

Najmanje pet sportsko-rekreativnih društava iz najmanje tri opštine mogu osnovati nacionalni savez sportske rekreacije.

U Crnoj Gori se može osnovati samo jedan nacionalni savez sportske rekreacije.

Sportska organizacija lica sa invaliditetom

Član 38

Za sportsku rekreaciju i sportska takmičenja lica sa invaliditetom može se osnovati sportska organizacija lica sa invaliditetom.

Sportska organizacija lica sa invaliditetom može se osnovati po sportovima i po vrstama invaliditeta koje utvrđuje POK.

Sportske organizacije iz stava 1 ovog člana mogu se udruživati po sportovima i po kategorijama invaliditeta, koje priznaje Međunarodni paraolimpijski komitet (u daljem tekstu: MPK).

Nacionalni sportski savez

Član 39

Nacionalni sportski savez može da osnuje najmanje pet sportskih klubova iste vrste sporta sa područja najmanje tri opštine u Crnoj Gori.

Na nacionalnom nivou može se osnovati samo jedan sportski savez za isti sport.

Nacionalni sportski savezi mogu organizovati svoje poslovanje kroz otvaranje kancelarija za teritorije jedne ili više opština koje će obavljati administrativne i takmičarske poslove nacionalnog sportskog saveza.

Sportski klub koji je član nacionalnog sportskog saveza ima najmanje jednog delegata​​ sa pravom glasa u skupštini nacionalnog sportskog saveza, a u zavisnosti od veličine, tradicije i rezultata sportskog kluba, može imati i više delegata, a najviše tri sa pravom glasa u skladu sa statutom nacionalnog sportskog saveza.

Učlanjenje u nacionalni sportski savez

Član 40 ​​ 

Sportski klubovi, sportsko-rekreativna društva, odnosno sportska društva imaju pravo da se učlane u nacionalni sportski savez.

Sportski klubovi, sportsko-rekreativna društva, odnosno sportska društva učlanjuju se u nacionalni sportski savez podnošenjem zahtjeva za učlanjenje i potvrde iz Registra sportskih organizacija (u daljem tekstu: Registar).

Nacionalni sportski savez dužan je da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i potvrde iz stava 2 ovog člana učlani sportski klub, sportsko-rekreativno društvo, odnosno sportsko društvo u nacionalni sportski savez.

Sportski klub, sportsko-rekreativno društvo, odnosno sportsko društvo koji se naknadno učlani u nacionalni sportski savez ima ista prava i obaveze kao i osnivači nacionalnog sportskog saveza, osim prava glasa u skupštini, koje stiče nakon proteka šest mjeseci od dana učlanjenja.

Nacionalni sportski savez dužan je da u roku od osam dana od dana učlanjenja sportskog kluba, sportsko-rekreativnog društva, odnosno sportskog​​ društva u nacionalni sportski savez obavijesti o tome Upravu.

Članovi nacionalnih sportskih saveza mogu biti i udruženja lica koja obavljaju stručne poslove u istoj vrsti sporta, u skladu sa statutom nacionalnog sportskog saveza.

Nacionalni sportski savez​​ je dužan da vodi evidenciju svojih članova.

Nadležnost nacionalnog sportskog saveza

Član 41 ​​ 

Nacionalni sportski savez: podstiče i razvija odgovarajući sport; uređuje i sprovodi sistem takmičenja za sport za koji je osnovan; usklađuje aktivnosti svojih​​ članova; stara se o nacionalnim sportskim ekipama; predstavlja sport za koji je osnovan u odgovarajućem međunarodnom sportskom udruženju; stara se o svojim članovima; registruje i vodi evidenciju svojih članova (sportskih klubova, sportista i lica koja obavljaju stručne poslove u sportu, udruženja lica koja obavljaju stručne poslove u istoj vrsti sporta); organizuje edukacije i obuke za lica koja obavljaju stručne poslove u toj vrsti sporta.

Nacionalni sportski savez, pored poslova iz stava 1 ovog člana, uređuje pitanja disciplinske odgovornosti sportista; pravo nastupa stranaca za crnogorske sportske​​ klubove; prava sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom i perspektivnih sportista; promjene statusa sportista; prava i obaveze sportskih sudija i zdravstvenih radnika, ako ova pitanja ne uređuju stručna udruženja ovih lica i obavlja i druge poslove i zadatke određene ovim zakonom i opštim aktima nacionalnog sportskog saveza.

Nacionalni sportski savez dužan je da pomaže svoje najuspješnije sportske klubove u prethodnoj takmičarskoj sezoni.

Vizuelni identitet reprezentacija utvrđuje nadležni nacionalni sportski savez, uz prethodnu saglasnost Uprave.

Donošenje sportskih pravila

Član 42 ​​ 

Nacionalni sportski savez dužan je da u sportu za koji je nadležan​​ donese sportska pravila, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima nadležne međunarodne sportske organizacije, u roku od tri mjeseca od dana osnivanja.

Ako sportska pravila iz stava 1 ovog člana nijesu usaglašena sa sportskim pravilima nadležne međunarodne​​ sportske organizacije ili nadležni nacionalni sportski savez nije donio odgovarajuća sportska pravila, neposredno se primjenjuju sportska pravila nadležne međunarodne sportske organizacije.

Nacionalni sportski savez dužan je da na svojoj internet stranici​​ objavi sportska pravila iz stava 1 ovog člana, u roku od 15 dana od dana donošenja i istovremeno dostavi kopiju sportskih pravila Upravi.

Nacionalni sportski savez dužan je da postupi na način iz stava 3 ovog člana i u slučaju izmjena i dopuna sportskih pravila.

Sistem takmičenja

Član 43

Nacionalni sportski savez dužan je da utvrdi sistem takmičenja u sportu za koji je osnovan.

Izmjene sistema takmičenja mogu se primjenjivati najranije po​​ isteku jedne takmičarske sezone od utvrđivanja tih izmjena.

Nacionalni sportski savez dužan je da utvrdi propozicije takmičenja najkasnije 30 dana prije početka takmičenja, koje se mogu mijenjati samo u izuzetnim situacijama.

Nacionalni sportski savez dužan je da propozicije takmičenja objavi na svojoj internet stranici, u roku od tri dana od dana utvrđivanja.

Asocijacije

Član 44

POK je asocijacija sportskih organizacija lica sa invaliditetom.

POK je organizacija koja svoje djelovanje zasniva na načelima paraolimpijskog pokreta i Paraolimpijske povelje MPK-a i na ciljevima razvoja crnogorskog sporta.

POK odlučuje o zahtjevu sportskih organizacija lica s invaliditetom, za članstvo u POK-u, u skladu sa statutom.

COK je krovna asocijacija sporta u Crnoj Gori.

COK je organizacija koja svoje djelovanje zasniva na načelima olimpijskog pokreta i Olimpijske povelje MOK-a, Evropske sportske povelje i na ciljevima razvoja crnogorskog sporta.

COK odlučuje o zahtjevu nacionalnih sportskih saveza i POK-a za članstvo u COK-u, u skladu sa statutom.

Nadležnosti POK-a

Član 45

POK obavlja poslove kojima se obezbjeđuju uslovi za: podsticanje, razvoj i unapređenje sporta lica sa invaliditetom, organizaciju i održavanje međunarodnih sportskih takmičenja koja su u nadležnosti MPK-a, a posebno:

1) promoviše osnovna načela i vrijednosti paraolimpizma u Crnoj Gori;

2) učestvuje u predlaganju i ostvarivanju politike razvoja sporta u Crnoj Gori;

3) sprovodi programe od javnog interesa u paraolimpijskom sportu;

4) podstiče ostvarivanje sportskih rezultata, podržava i sufinansira crnogorske sportiste u sportovima koji su na programu Paraolimpijskih igara i njihovo učestvovanje u nacionalnim sportskim ekipama na Paraolimpijskim, Mediteranskim igrama, svjetskom i evropskom prvenstvu, kao i drugim značajnim sportskim međunarodnim takmičenjima i sportskim manifestacijama sportova koji su na programu Paraolimpijskih igara;

5) uređuje način ostvarivanja prava i obaveza svojih članova i način upotrebe i zaštite simbola i obilježja MPK-a i POK-a;

6)​​ podstiče saradnju Crne Gore s drugim državama u oblasti sporta;

7) obrazuje arbitražu za rješavanje arbitražnih sporova u sportovima koji su na programu Paraolimpijskih igara;

8) predstavlja crnogorski paraolimpijski sport pred MPK-om i odgovarajućim međunarodnim sportskim organizacijama i asocijacijama;

9) usvaja i primjenjuje Svjetski kodeks protiv dopinga;

10) preduzima mjere protiv svih oblika diskriminacije, nasilja u sportu i drugih negativnih pojava u sportu;

11) obavlja i druge poslove koji su utvrđeni ovim zakonom i drugim međunarodnim propisima.

Nadležnosti COK-a

Član 46 ​​ 

COK obavlja poslove kojima se obezbjeđuju uslovi za:​​ podsticanje, razvoj i unapređenje sporta, organizaciju i održavanje međunarodnih sportskih takmičenja koja su u nadležnosti MOK-a, a posebno:

1) obezbjeđuje poštovanje Olimpijske povelje u Crnoj Gori;

2) promoviše osnovna načela i vrijednosti olimpizma u Crnoj Gori;

3) učestvuje u predlaganju i ostvarivanju politike razvoja sporta u Crnoj Gori;

4) usklađuje aktivnosti nacionalnih sportskih saveza na ostvarivanju ukupnog programa sporta;

5) sprovodi programe od javnog interesa u sportu;

6) podstiče ostvarivanje sportskih rezultata, podržava i sufinansira crnogorske sportiste i njihovo učešće u nacionalnim sportskim ekipama na Olimpijskim igrama, Evropskim igrama, Mediteranskim igrama, Igrama malih država Evrope, Olimpijskim igrama mladih, kao i drugim značajnim sportskim međunarodnim takmičenjima i sportskim manifestacijama sportova koji se organizuju pod pokroviteljstvom MOK-a;

7) uređuje način ostvarivanja prava i obaveza svojih članova i način upotrebe i zaštite simbola i obilježja MOK-a i COK-a;

8) obrazuje po potrebi sportsku arbitražu i stalni sportski arbitražni sud;

9) podstiče saradnju Crne Gore s drugim državama u oblasti sporta;

10) predstavlja crnogorski sport pred MOK-om i odgovarajućim međunarodnim sportskim organizacijama i asocijacijama sportova;

11) bira sportistu godine;

12) usvaja i primjenjuje Svjetski kodeks protiv dopinga;

13) preduzima mjere protiv svih oblika diskriminacije, nasilja u sportu i drugih negativnih pojava u sportu;

14) donosi akte predviđene ovim zakonom;

15) obavlja i druge​​ poslove koji su utvrđeni ovim zakonom i međunarodnim propisima.

3. Osnivanje, organizacija rada i prestanak rada sportske organizacije

Osnivač

Član 47

Sportsku organizaciju može da osnuje fizičko i/ili pravno lice.

Osnivač sportske organizacije može biti​​ poslovno sposobno domaće ili strano fizičko ili pravno lice.

Isto lice (fizičko ili pravno) može biti osnivač samo jedne sportske organizacije u istoj vrsti sporta.

Osnivač sportske organizacije ne može biti fizičko lice čiji je član porodice osnivač druge​​ sportske organizacije iste vrste sporta.

Osnivač sportske organizacije ne može biti lice iz člana 62 ovog zakona.

Osnivač je istovremeno i vlasnik sportske organizacije.

Ako sportsku organizaciju osniva više lica, njihovi osnivački, odnosno vlasnički udjeli procentualno se izražavaju u aktu o osnivanju.

Osnivači sportske organizacije odgovaraju solidarno, za obaveze preuzete u vezi sa osnivanjem i radom sportske organizacije, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Članom porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se bračni i vanbračni supružnici, njihovi roditelji i djeca.

Uslovi za osnivanje sportske organizacije i obavljanje sportske djelatnosti

Član 48

Sportska organizacija se može osnovati i obavljati sportsku djelatnost ako, zavisno od vrste sporta, ima:

- prostorije, odnosno kancelarije u kojima sportska organizacija obavlja djelatnost;

- sportski objekat, odnosno prostor u kojem se obavlja sportska djelatnost;

- ugovorom angažovan stručni kadar i lica za obavljanje stručnih poslova u sportu; i

- sportsku opremu.

Sportska organizacija dužna je da, pored uslova iz stava 1 ovog člana, u roku od šest mjeseci od dana osnivanja ima formiranu najmanje jednu​​ sportsku ekipu sastavljenu od sportista registrovanih kod nadležnog nacionalnog sportskog saveza.

Bliže uslove za osnivanje sportske organizacije i obavljanje sportske djelatnosti iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Zahtjev za osnivanje

Član 49​​ ​​ 

Zahtjev za osnivanja sportske organizacije, osnivač podnosi Upravi.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, osnivač podnosi: akt o osnivanju sportske organizacije i dokaze o ispunjenosti uslova za osnivanje sportske organizacije iz člana 48 ovog zakona.

Ako​​ sportsku organizaciju osniva više lica akt iz stava 2 ovog člana mora biti potpisan od strane svih osnivača.

Akt o osnivanju

Član 50

Akt o osnivanju sportske organizacije sadrži:

1) ako je osnivač pravno lice - naziv, sjedište i poreski identifikacioni broj (PIB) osnivača;

2) ako je osnivač fizičko lice - lično ime, adresu, broj lične karte i potpis osnivača;

3) ako je osnivač strano fizičko lice - ime, adresu, broj putne isprave i ime države u kojoj je izdata;

4) lice ovlašćeno za zastupanje osnivača, odnosno sportske organizacije u toku postupka registracije - lično ime, adresu, broj lične karte i potpis ovlašćenog lica;

5) naziv, vrstu i sjedište sportske organizacije koja se osniva;

6) sportske principe na kojima se zasniva rad sportske organizacije;

7)​​ osnovne ciljeve sportske organizacije;

8) međusobna prava i obaveze osnivača sportske organizacije; i

9) sastav organa (ime, prezime, prebivalište, odnosno boravište članova i predstavnika organa);

10) ukupni iznos sredstava za osnivanje i početak rada, kao i procentualno izraženi udjeli osnivača sportske organizacije.

Osnivački akt iz stava 1 ovog člana mora biti ovjeren u skladu sa posebnim zakonom.

Utvrđivanje ispunjenosti uslova i osnivanje sportske organizacije

Član 51 ​​ 

Uprava utvrđuje da li je osnivački akt sačinjen u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li su organi obrazovani u skladu sa ovim zakonom.

Za utvrđivanje ispunjenosti uslova za osnivanje sportske organizacije, ministar sporta, za svaki pojedinačni slučaj, obrazuje komisiju.

Aktom o obrazovanju komisije iz stava 2 ovog člana utvrđuje se sastav i broj članova, zadaci i način rada komisije.

Nakon što se utvrdi ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana i člana 48 ovog zakona, Uprava, na predlog komisije iz stava 2 ovog člana, donosi rješenje o osnivanju sportske organizacije.

U postupku ocjene ispunjenosti uslova Uprava postupa prema redosljedu podnešenih zahtjeva.

Upis u Registar sportskih organizacija

Član 52 ​​ 

Sportska organizacija je dužna da u roku od 30 dana​​ od dana donošenja rješenja o osnivanju podnese Upravi statut na saglasnost.

Nakon davanja saglasnosti na statut Uprava donosi rješenje o upisu sportske organizacije u Registar.

Danom donošenja rješenja o upisu sportske organizacije u Registar, sportska organizacija stiče svojstvo pravnog lica i može početi sa radom, odnosno obavljanjem sportske djelatnosti.

Registar vodi Uprava.

Uprava dostavlja organu uprave nadležnom za poslove statistike rješenje o upisu sportske organizacije u Registar.

Uprava rješenje​​ o upisu sportskog kluba, sportskog društva, odnosno sportsko-rekreativnog društva u Registar dostavlja nadležnom nacionalnom sportskom savezu, koji je dužan da vodi evidenciju svih sportskih klubova, sportskih društava, odnosno sportsko-rekreativnih društava koji su osnovani za tu vrstu sporta, bez obzira da li su članovi tog sportskog saveza.

Uprava na zahtjev sportske organizacije izdaje potvrdu da je ta sportska organizacija upisana u Registar.

Način vođenja Registra bliže se uređuje propisom Uprave.

Članstvo u sportskoj organizaciji

Član 53

Sportska organizacija dužna je da vodi evidenciju članova, uključujući i podatke o njihovom pravu upravljanja sportskom organizacijom.

Sportista može pod uslovima utvrđenim statutom da postane član sportske organizacije.

Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u sportsku organizaciju za maloljetno lice koje nije navršilo 14 godina života daje maloljetno lice uz prethodnu pisanu saglasnost roditelja, odnosno staratelja.

Članovi sportske organizacije mogu da istupe iz​​ sportske organizacije nakon ispunjenja obaveza nacionalnog sportskog saveza, ako su takve obaveze propisane, odnosno obaveza iz ugovora ili drugog akta koje je član potpisao sa sportskom organizacijom.

Član sportske organizacije može biti isključen iz sportske organizacije na način i po postupku utvrđenom statutom sportske organizacije.

Članu sportske organizacije mogu se izreći disciplinske mjere i sankcije u skladu sa zakonom, sportskim pravilima i opštim aktima sportske organizacije, s tim da mu ne može​​ biti izrečena kazna za disciplinski prekršaj koji prije nego što je učinjen nije bio opštim aktom sportske organizacije utvrđen kao disciplinski prekršaj i za koji nije bila propisana kazna, ako zakonom nije drugačije propisano.

Registracija promjena

Član​​ 54 ​​ 

Sportska organizacija je dužna da Upravi dostavi akt sa sjednice skupštine sportske organizacije o promjenama koje se odnose na:

1) naziv ili sjedište sportske organizacije;

2) djelatnost i ciljeve sportske organizacije;

3) vlasnika sportske organizacije, odnosno predsjednika sportske organizacije, članove skupštine i upravnog odbora, predsjednika skupštine, direktora, ako ga sportska organizacija ima, ili sekretara sportske organizacije;

4) statut; i

5) visinu vlasničkog​​ udjela.

Akt iz stava 1 ovog člana sportska organizacija je dužna da dostavi u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Poslije sprovedenog postupka u smislu člana 51 ovog zakona, odnosno davanja saglasnosti na statut, Uprava donosi rješenje o izmjeni izvršenog upisa u Registar.

Prestanak rada i brisanje sportske organizacije iz Registra

Član 55 ​​ 

Sportska organizacija prestaje sa obavljanjem sportske djelatnosti danom donošenja rješenja o brisanju iz Registra.

Sportska organizacija briše se iz Registra po službenoj dužnosti ili po zahtjevu predsjednika sportske organizacije, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje sportske organizacije.

Sportska organizacija briše se iz Registra po službenoj dužnosti, ako:

1) prestane da ispunjava propisane uslove za obavljanje sportske djelatnosti duže od tri mjeseca;

2) prestane da ispunjava uslove u pogledu strukture članova koji su je osnovali;

3) ne ispunjava ciljeve radi kojih je osnovana duže od šest mjeseci;

4) ne obavlja sportske djelatnosti duže od jedne godine​​ neprekidno;

5) joj je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za obavljanje odnosno obavlja djelatnosti suprotno zakonu, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni uslove, odnosno ne otkloni nepravilnosti;

6) se​​ utvrdi da je istekao mandat skupštini sportske organizacije, a da duže od 60 dana od dana isteka mandata nije izabrana nova skupština sportske organizacije; i

7) u drugim slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Činjenice iz stava 3 ovog člana utvrđuje inspektor, nakon izvršenog inspekcijskog nadzora.

Zahtjev za brisanje sportske organizacije iz Registra, predsjednik, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje sportske organizacije podnosi Upravi zajedno sa odlukom o prestanku rada sportske organizacije.

Odluku o prestanku rada sportske organizacije iz stava 5 ovog člana donosi skupština u skladu sa aktom o osnivanju i statutom sportske organizacije.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, sportska organizacija za obaveze odgovara shodno članu 111 st. 4, 5 i 6 ovog zakona.

Rješenje o brisanju sportske organizacije iz Registra donosi Uprava.

Naziv sportske organizacije

Član 56

Naziv sportske organizacije je ime pod kojim sportska organizacija obavlja sportsku djelatnost.

Naziv organizacije koja se osniva mora se razlikovati​​ od drugih naziva upisanih u Registar.

Sportska organizacija je dužna da naziv upisan u Registar koristi na poslovnim pismima i drugim dokumentima koja se upućuju trećim licima.

Sportska organizacija mora imati istaknut naziv na svojim poslovnim prostorijama.

U nazivu sportske organizacije ne mogu biti riječi koje upućuju na naziv državnog organa, organa državne uprave, odnosno organa lokalne samouprave i organa lokalne uprave.

Naziv sportske organizacije ne smije da sadrži ime međunarodne organizacije ili druge države.

Naziv sportske organizacije ne smije da sadrži podatke koji mogu da izazovu zabunu o sportskoj organizaciji i njenoj djelatnosti.

Naziv sportskog kluba obavezno sadrži oznaku "sportski klub" i naziv sporta u kojem se obavlja sportska djelatnost.

Školsko sportsko društvo, studentsko sportsko društvo i sportsko-rekreativno društvo, u nazivu obavezno sadrži oznaku "društvo".

Sportska organizacija može pored punog naziva da koristi skraćeni naziv ako je utvrđen aktom o osnivanju, odnosno statutom sportske organizacije.

Skraćeni naziv sportske organizacije upisuje se u Registar.

U naziv sportske organizacije može da se unese ime ili dio imena fizičkog lica samo uz njegov​​ pisani pristanak, a ako je to lice umrlo uz pisanu saglasnost nasljednika.

Ako sportska organizacija svojim djelovanjem ili na drugi način vrijeđa čast i ugled fizičkog lica čije ime je uneseno u njen naziv, to lice, odnosno njegovi nasljednici, imaju pravo da traže brisanje njegovog imena iz naziva sportske organizacije.

Sjedište sportske organizacije

Član 57

Sjedište sportske organizacije je mjesto u kome sportska organizacija obavlja sportsku djelatnost.

Ako se djelatnost obavlja u više mjesta, sjedištem se smatra mjesto u kome se nalazi sjedište predsjednika sportske organizacije.

Simboli sportske organizacije

Član 58

Sportska organizacija može imati simbole (amblem, zastavu i himnu), koji ne mogu sadržati simbole ili dio simbola druge države ili međunarodne organizacije.

Ako sportska organizacija upotrebljava državne simbole ili dio simbola Crne Gore, njihova upotreba vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje upotreba državnih simbola.

Statut sportske organizacije

Član 59

Sportska organizacija ima statut.

Statutom sportske organizacije uređuje se:

1) naziv, sjedište, odnosno adresa sportske organizacije i vrsta sportske organizacije;

2) oznake sportske organizacije (oblik i sadržaj pečata, štambilja, zastave i grba) i način njihove upotrebe;

3) ciljevi, zadaci i aktivnosti sportske organizacije;

4) prava i obaveze osnivača odnosno vlasnika sportske organizacije;

5) prava i obaveze članova sportske organizacije, posebno maloljetnih lica;

6) uslovi i način učlanjivanja i prestanak članstva;

7) način utvrđivanja visine članarine;

8) način i postupak izbora i razrješenja organa sportske organizacije, trajanje mandata i nadležnosti organa sportske organizacije, uslovi za druge organe sportske organizacije;

9) sastav organa sportske organizacije (ime, prezime, prebivalište, odnosno boravište članova);

10) način raspolaganja imovinom sportske organizacije;

11) način rješavanja sporova u vezi sa sportom (arbitraža);

12) ostvarivanje javnosti rada;

13) postupak izrade i usvajanja finansijskih izvještaja;

14) postupak usvajanja statuta, odnosno izmjena i dopuna statuta i drugih opštih akata;

15) druga pitanja od značaja za rad sportske organizacije.

Visina mjesečne članarine u sportskim organizacijama​​ koje se na bilo koji način sufinansiraju iz budžeta Crne Gore, budžeta opštine, odnosno budžeta privrednog društva čiji je osnivač država, odnosno opština, za maloljetne sportiste mlađe od 16 godina života ne može biti veća od 6% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, prema zvaničnim podacima organa državne uprave nadležnog za poslove statistike.

4. Organi sportske organizacije

Obavezni organi

Član 60

Obavezni organi sportske organizacije su: predsjednik sportske organizacije, skupština sportske organizacije i upravni odbor sportske organizacije.

Sportska organizacija može imati direktora i druge organe u skladu sa statutom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana sportsko-rekreativna društva, školska sportska društva i studentska sportska​​ društva, imaju predsjednika, a mogu imati i druge organe u skladu sa ovim zakonom.

Pojedinačni akti koje donose organi sportske organizacije moraju biti u skladu sa opštim aktima sportske organizacije, sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza i ovim zakonom.

Sekretar sportske organizacije

Član 61

Adminstrativno-tehničke poslove u sportskoj organizaciji obavlja sekretar.

Sekretar može biti lice koje ima položen stručni ispit za rad u oblasti sporta i potreban nivo obrazovanja.

Potreban nivo​​ obrazovanja iz stava 2 ovog člana je IV nivo obrazovanja, osim za nacionalne sportske saveze, COK i POK za koje je potreban VI nivo obrazovanja.

Zabrana učešća u organima sportske organizacije

Član 62 ​​ 

Član organa sportske organizacije, odnosno direktor, ako ga sportska organizacija ima, ne može biti lice koje je:

1) osnivač, vlasnik udjela ili akcija, zastupnik, stečajni upravnik, zaposleni ili član druge sportske organizacije iste vrste sporta u Crnoj Gori ili inostranstvu, osim u nacionalnom sportskom​​ savezu čiji je ta sportska organizacija član;

2) vlasnik, odnosno član organa sportske kladionice;

3) član porodice lica koje je u organu druge sportske organizacije u istoj vrsti sporta;

4) pravosnažno osuđeno za krivično djelo za koje mu je izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri godine, ili za krivično djelo protiv života i tijela, sloboda i prava čovjeka i građanina, polne slobode, imovine, platnog prometa i privrednog poslovanja, zdravlja ljudi, ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, javnog reda i mira, službene dužnosti i čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; ili

5) pravosnažno osuđeno za prekršaj propisan posebnim zakonom kojim se uređuje sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Predsjednik​​ sportske organizacije, predsjednik skupštine sportske organizacije, član skupštine i član upravnog odbora sportske organizacije ne može biti lice koje je: predsjednik države, predsjednik i član Vlade, predsjednik i poslanik Skupštine Crne Gore, predsjednik političke partije, predsjednik opštine, predsjednik i odbornik skupštine opštine, glavni administrator u opštini, nosilac pravosudne funkcije i lice zaposleno u državnom organu, organu državne uprave, lokalne uprave i privrednom društvu čiji je osnivač država, odnosno opština, u oblasti sporta.

Lica zaposlena u Ministarstvu, Upravi i organima lokalne uprave​​ nadležnim za oblast sporta, ne mogu biti angažovana u sportskim organizacijama.

Isto lice može biti član samo jednog organa sportske organizacije, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Predsjednik sportske organizacije

Član 63

Predsjednik sportske organizacije je lice koje zastupa sportsku organizaciju.

Predsjednik sportske organizacije može pojedina ovlašćenja za zastupanje sportske organizacije dati drugom licu, u skladu sa statutom.

Predsjednik sportske organizacije može biti lice koje ima poslovnu sposobnost i ima prebivalište, odnosno boravište u Crnoj Gori.

Mandat predsjednika sportske organizacije traje četiri godine.

Predsjednik sportske organizacije:

1) predstavlja i zastupa sportsku organizaciju i odgovara za zakonitost rada sportske organizacije;

2) saziva i predsjedava sjednicama upravnog odbora;

3) predlaže upravnom odboru sekretara i direktora sportske organizacije;

4) potpisuje ugovore sa sportistima, i licima koja obavljaju stručne poslove u sportu i druge akte;

5) dostavlja podatke​​ o sportistima radi upisa u registar sportista koji vodi nadležni nacionalni sportski savez;

6) izvršava odluke skupštine i upravnog odbora;

7) potpisuje godišnji finansijski izvještaj;

8) potpisuje Izvještaj o poslovanju;

9) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima sportske organizacije.

Predsjednik sportske organizacije za svoj rad odgovara skupštini sportske organizacije.

Skupština sportske organizacije

Član 64 ​​ 

Skupština sportske organizacije ima najmanje pet članova.

Mandat skupštine sportske organizacije traje pet godina.

Skupštinu čine delegati sportske organizacije, izabrani na način i po postupku utvrđenom statutom, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Skupština sportske organizacije:

1) donosi statut sportske organizacije, uz prethodno pribavljenu saglasnost Uprave;

2) donosi godišnji plan rada sportske organizacije;

3) usvaja izvještaj o poslovanju sportske organizacije za prethodnu kalendarsku godinu;

4) donosi godišnje finansijske izvještaje sportske organizacije;

5) donosi sportska pravila;

6) bira i razrješava predsjednika sportske organizacije, predsjednika skupštine i članove upravnog odbora;

7) donosi odluke o visini naknada predsjednika i članova organa sportske organizacije;

8) donosi odluke o prestanku sportske organizacije i raspodjeli preostale imovine;

9) donosi odluke i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa sportske organizacije.

Skupština zasijeda redovno jedanput godišnje.

Skupština zasijeda vanredno na zahtjev predsjednika skupštine, predsjednika sportske organizacije, odnosno upravnog odbora ili jedne trećine članova skupštine.

Skupština donosi odluke ako je prisutno više od polovine članova skupštine sportske organizacije, većinom glasova prisutnih članova.

Predsjednik skupštine sportske organizacije

Član 65

Predsjednik skupštine sportske organizacije može biti lice koje ima prebivalište, odnosno boravište u Crnoj Gori.

Mandat predsjednika skupštine sportske organizacije traje pet godina.

Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama skupštine sportske organizacije.

Predsjednik skupštine sportske organizacije dužan je da obavještenje o vremenu i mjestu održavanja sjednice skupštine dostavi svim članovima skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice skupštine.

Upravni odbor sportske organizacije

Član 66

Upravni odbor sportske organizacije ima najmanje tri člana.

Najmanje jedan član upravnog odbora mora biti sportista koji obavlja sportsku aktivnost u vrsti sporta u kojoj sportska organizacija obavlja djelatnost.

Predsjednik sportske organizacije je predsjednik upravnog odbora.

Mandat upravnog odbora sportske organizacije traje četiri godine.

Upravni odbor sportske organizacije:

1) sprovodi odluke skupštine sportske organizacije;

2) sačinjava godišnji izvještaj o poslovanju;

3) sačinjava godišnji finansijski izvještaj;

4) predlaže skupštini plan rada;

5) sačinjava izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu;

6) predlaže skupštini finansijski plan;

7) predlaže skupštini visinu naknada predsjedniku i članu organa sportske organizacije;

8) donosi odluke o učlanjivanju sportske organizacije u saveze i međunarodne sportske organizacije;

9) bira i razrješava sekretara i direktora sportske organizacije;

10) donosi Poslovnik o svom radu;

11) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom sportske organizacije.

Upravni odbor za svoj rad odgovara skupštini sportske organizacije.

5. Prava i obaveze sportskih subjekata

Stručni ispit za​​ rad u oblasti sporta

Član 67 ​​ 

Sekretar sportske organizacije, direktor ako ga sportska organizacija ima, kao i lice koje obavlja stručne poslove u sportu mora da ima položen stručni ispit za rad u oblasti sporta.

Lica iz stava 1 ovog člana mogu početi sa​​ radom i bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da ga polože najkasnije u roku od jedne godine od dana angažovanja u sportskoj organizaciji.

Lica koja u roku iz stava 2 ovog člana ne polože stručni ispit u oblasti sporta ne mogu nastaviti da obavljaju​​ te poslove.

Program i način polaganja ispita iz stava 1 ovog člana utvrđuje Uprava.

Ugovor

Član 68

Prava i obaveze fizičkih lica u sportu ostvaruju se u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuju radni odnosi, sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza, pravilima međunarodne sportske organizacije, kolektivnim ugovorom i ugovorom, odnosno drugim aktom između sportiste i sportske organizacije.

Sportska organizacija je dužna da sa fizičkim licem u sportu zaključi ugovor o radu ili neki drugi akt kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Lice koje ima zaključen ugovor o radu sa sportskom organizacijom ostvaruje prava i obaveze u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, osim ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Ugovor ili drugi akt kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji se zaključuje sa sportistom, zaključuje se na određeno vrijeme, a najduže do tri godine.

Po isteku roka od tri godine, sportista ponovo može zaključiti ugovor, odnosno drugi akt kojim se uređuju međusobna prava i obaveze sa istom ili drugom sportskom organizacijom.

Prekid rada kraći od 30 dana ne utiče na trajanje radnog odnosa.

Ugovor, odnosno drugi akt kojim se uređuju međusobna prava i obaveze fizičkih lica i sportske organizacije zaključuje se u pisanoj formi i mora biti ovjeren u skladu sa posebnim zakonom.

Radno vrijeme, odmori, odsustva i druga prava i obaveze fizičkih lica u sportu prilagođavaju se režimu sportskih priprema, odnosno treninga i sportskih priredbi.

Maloljetni sportista pri zaključivanju i izvršenju ugovora sa sportskom organizacijom uživa posebnu zaštitu, propisanu zakonom kojim se uređuju uslovi za zasnivanje radnog odnosa i rad lica mlađih od 18 godina.

Ugovor sa sportistom koji nema poslovnu sposobnost može se zaključiti samo uz​​ pisanu saglasnost roditelja, odnosno staratelja, ovjerenu u skladu sa zakonom, uz prethodno utvrđenu zdravstvenu sposobnost lica koje nema potpunu poslovnu sposobnost.

Osiguranje sportista

Član 69

Sportska organizacija je dužna da sportistu, odnosno trenera i sportskog stručnjaka osposobljenog za rad u sportu sa kojim je zaključila ugovor o radu prijavi na obavezno socijalno osiguranje (zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti), na puno radno vrijeme, u roku od osam dana​​ od dana zaključenja ugovora.

Sportska organizacija može prijaviti na obavezno socijalno osiguranje i sportistu, odnosno lice koje obavlja stručne poslove u sportu sa kojim je zaključila druge vrste ugovora, pod uslovima, u obimu i na način predviđen zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Obavezno osiguranje

Član 70

Sportska organizacija je dužna da zaključi ugovor o​​ osiguranju sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom koji obavljaju sportsku aktivnost u okviru te sportske organizacije od posljedica nesrećnog slučaja za vrijeme obavljanja sportske aktivnosti.

Nadležni nacionalni sportski savez dužan je da zaključi ugovor o osiguranju reprezentativca Crne Gore, u slučaju kad taj reprezentativac nije obuhvaćen osiguranjem iz stava 1 ovog člana.

Ako sportska organizacija iz st. 1 i 2 ovog člana ne zaključi ugovor o osiguranju, dužna je da nadoknadi štetu koju pretrpi sportista.

Transfer sportista

Član 71 ​​ 

Ugovor o transferu je ugovor između sportske organizacije sa kojom sportista ima zaključen ugovor u skladu sa ovim zakonom i sportske organizacije u koju sportista prelazi.

Ugovorom o transferu sportska organizacija sa kojom sportista ima zaključen ugovor saglašava se da uz određenu naknadu prijevremeno sporazumno raskine ugovor sa sportistom radi prelaska u sportsku organizaciju sa kojom se zaključuje ugovor o transferu.

Ugovor o ustupanju je ugovor između sportske organizacije sa kojom sportista ima zaključen ugovor u skladu sa ovim zakonom i sportske organizacije u koju sportista privremeno prelazi na osnovu koga se sportska organizacija sa kojom sportista ima​​ zaključen ugovor saglašava da sportista privremeno​​ pređe u sportsku organizaciju sa kojom se zaključuje ugovor o ustupanju.

Ugovor iz st. 1 i 3 ovog člana zaključuje se uz saglasnost sportiste, u pisanoj formi i ovjerava se u skladu sa posebnim zakonom.

Međunarodni transfer, odnosno prelazak maloljetnog sportiste u stranu sportsku organizaciju može se izvršiti, samo u slučajevima utvrđenim sportskim pravilima nadležne međunarodne sportske organizacije.

Nacionalni transfer, odnosno prelazak maloljetnog sportiste u sportsku organizaciju u Crnoj Gori, izvan mjesta prebivališta maloljetnog sportiste može se izvršiti, samo ako je prelazak odobren od strane nadležnog nacionalnog sportskog saveza u skladu sa kriterijumima i u postupku utvrđenim sportskim pravilima.

Nadležni nacionalni sportski savez dužan je da vodi evidenciju transfera, odnosno prelazaka maloljetnih sportista i o tome obavještava Upravu u roku od 15 dana od svakog obavljenog transfera, odnosno registrovanog prelaska maloljetnog sportiste.

Doživotna mjesečna naknada

Član 72

Sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom, nakon navršenih 35 godina života, ima pravo na doživotnu mjesečnu naknadu.

Sportista iz stava 1 ovog člana ostvaruje pravo na doživotnu mjesečnu naknadu ako, nakon što mu je utvrđen status sportiste sa vrhunskim reprezentativnim​​ rezultatom:

1) nije igrao za reprezentaciju druge države, nakon 3. juna 2006. godine;

2) ne ostvaruje pravo na naknadu po ovom osnovu u drugoj državi;

3) ima crnogorsko državljanstvo;

4) nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo, odnosno prekršaj iz člana 62 stav 1 tač. 4 i 5 ovog zakona; i

5) u toku sportske karijere nije kažnjavan za nepoštovanje pravila Svjetske antidoping agencije (u daljem tekstu: WADA).

Doživotna mjesečna naknada određuje se u visini od jedne polovine do dvije prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata naknade.

Utvrđivanje doživotne mjesečne naknade

Član 73 ​​ 

Zahtjev za utvrđivanje prava na doživotnu mjesečnu naknadu sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom podnosi Upravi.

Uz zahtjev podnose se i dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 72 stava 2 ovog zakona, i to:

1) izjava sportiste da nakon 3. juna 2006. godine nije igrao za reprezentaciju druge države;

2) izjava sportiste da ne ostvaruje pravo na naknadu po ovom osnovu u drugoj državi;

3) uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;

4) potvrda COK-a da u toku sportske karijere nije kažnjavan za nepoštovanje WADA pravila.

Sportisti koji ispunjava uslove iz člana 72 stav 2 ovog zakona donosi se rješenje o utvrđivanju prava na doživotnu mjesečnu naknadu, koja mu pripada od dana donošenja rješenja.

Doživotna mjesečna naknada može se primati samo po jednom osnovu, za najbolji sportski rezultat.

Visina doživotne mjesečne naknade usklađuje se početkom svake godine sa iznosom prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori.

Svake druge godine Uprava provjerava da li sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom i dalje ispunjava uslove iz člana 72 stav 2 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona.

Ako se utvrdi da sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom više ne ispunjava uslove iz člana 72 stav 2 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona, prestaje mu pravo na doživotnu mjesečnu naknadu.

Stipendija

Član​​ 74 ​​ 

Perspektivnom sportisti može se dodijeliti mjesečna stipendija u iznosu do 30% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata stipendije, u trajanju od 12 mjeseci.

Zahtjev za dodjelu stipendije Upravi podnosi nadležni nacionalni sportski savez, zajedno sa rješenjem o utvrđivanju statusa perspektivni sportista u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Perspektivnom sportisti Uprava donosi rješenje o utvrđivanju prava na stipendiju i visini stipendije koja mu pripada od dana donošenja rješenja.

Stipendija iz stava 1 ovog člana može se u isto vrijeme primati samo po jednom osnovu, za najbolji sportski rezultat.

Ako perspektivni sportista u toku trajanja tog statusa osvoji bolji rezultat od onog za koji mu je status utvrđen, ima pravo da podnese zahtjev da mu se dodijeli stipendija za bolji rezultat.

Premija

Član 75 ​​ 

Sportisti koji je član reprezentacije Crne Gore, odnosno crnogorskom državljaninu koji je reprezent Crne Gore, za ostvareni sportski rezultat iz člana 29 st. 2 i 3 ovog zakona, na predlog nacionalnog sportskog saveza, može se dodijeliti premija.

Sportisti koji je član reprezentacije Crne Gore, za ostvareno prvo, drugo ili treće mjesto na jedinom zvaničnom svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu u sportovima​​ I​​ kategorije sportova koji nijesu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od strane MOK-a, na predlog nacionalnog sportskog saveza, može se dodijeliti premija.

Premija se može dodijeliti i selektoru reprezentacije Crne Gore u​​ kolektivnim sportovima, odnosno glavnom treneru reprezentativca Crne Gore u pojedinačnim sportovima, u iznosu od 50% od iznosa premije koju za taj rezultat ima sportista iz st. 1 i 2 ovog člana.

Licu iz st. 1, 2 i 3 ovog člana koje na istom takmičenju ostvari više sportskih rezultata za koje se može dodijeliti premija, premija se može dodijeliti samo za jedan najbolji sportski rezultat.

Zahtjev za dodjelu premije iz st. 1, 2 i 3 ovog člana Upravi podnosi nadležni nacionalni sportski savez, u roku od 30 dana​​ od dana ostvarivanja rezultata iz st. 1 i 2 ovog člana.

Uprava može, po potrebi, od COK-a da traži mišljenje o rezultatima iz st. 1 i 2 ovog člana.

Rješenje o dodjeli premije donosi Uprava.

Sportska invalidnina

Član 76 ​​ 

Sportista koji se kao član reprezentacije Crne Gore takmičio na Olimpijskim igrama, svjetskom, odnosno evropskom seniorskom prvenstvu u sportu koji je na programu Olimpijskih igara, i u tom periodu oboli od bolesti koja je nastupila kao posljedica bavljenja sportom ili doživi tešku povredu prilikom priprema za to takmičenje ili na samom takmičenju, ima pravo na sportsku invalidninu u iznosu od 50% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata sportske invalidnine.

Sportista iz stava 1 ovog člana može ostvariti sportsku invalidninu, ako zbog težine bolesti ili povreda, na osnovu nalaza doktora odgovarajuće specijalnosti, ne može nastaviti da se bavi tom vrstom sporta, odnosno ako mu je prekinuta sportska karijera.

Zahtjev za ostvarenje prava na sportsku invalidninu, sportista iz stava 1 ovog člana podnosi Upravi, sa dokazima:

1) dokaz o članstvu u reprezentaciji Crne Gore na Olimpijskim igrama, svjetskom, odnosno evropskom seniorskom prvenstvu u vrijeme nastanka bolesti, odnosno povrede;

2) nalaz doktora odgovarajuće specijalnosti iz vremena kada je utvrđena bolest odnosno povreda zbog koje je prekinuta sportska karijera;

3) nalaz doktora odgovarajuće specijalnosti koji ne može biti stariji od dva mjeseca; i

4) dokaz o utvrđenom stepenu invalidnosti koji za posljedicu ima prekid sportske karijere.

Radi razmatranja zahtjeva iz stava 3 ovog člana ministar sporta obrazuje komisiju.

Aktom o obrazovanju komisije iz stava 4 ovog člana utvrđuje se sastav, broj članova, zadaci i druga pitanja od značaja za rad komisije.

Na predlog komisije iz stava 4 ovog člana Uprava donosi rješenje kojim se sportisti utvrđuje pravo na sportsku invalidninu, koja mu pripada od dana donošenja rješenja.

Sportista godine

Član 77

Sportistu godine bira COK.

Kriterijumi​​ za izbor kandidata za sportistu godine, kao i način izbora sportiste godine određuju se aktom COK-a.

Sportista koji je izabran za sportistu godine u toj godini može dobiti nagradu u visini do četiri prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata.

Nagradu iz stava 3 ovog člana dodjeljuje Ministarstvo.

Zaslužni sportski radnik

Član 78

Zaslužnog sportskog radnika bira COK.

Kriterijumi za izbor kandidata za zaslužnog sportskog radnika, kao i način izbora zaslužnog sportskog radnika određuju se aktom COK-a.

Sportski radnik koji je izabran za zaslužnog sportskog radnika u toj godini može dobiti nagradu u visini do jedne prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata.

Nagradu iz stava 3 ovog člana dodjeljuje Ministarstvo.

Način ostvarivanja prava

Član 79

Kriterijume za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika​​ i način njihove isplate utvrđuje Vlada.

Sredstva za ostvareno pravo iz čl. 72 do 78 ovog zakona obračunavaju se prema zvaničnim podacima organa državne uprave nadležnog za poslove statistike i uplaćuju se na račun fizičkog lica.

Isto lice ne može istovremeno primati doživotnu mjesečnu naknadu i sportsku invalidninu i samostalno se opredjeljuje po kom osnovu će primati naknadu.

Obaveze sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom i perspektivnih sportista

Član 80 ​​ 

Sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom, odnosno perspektivni sportista dužan je da na poziv nacionalnog sportskog saveza učestvuje i nastupa za reprezentaciju Crne Gore i postupa u skladu sa međunarodnim pravilima i pravilima nacionalnog sportskog saveza.

Sportisti koji neopravdano ne ispunjava obaveze iz stava 1 ovog člana prestaje pravo na doživotnu mjesečnu naknadu, odnosno stipendiju.

Rješenje iz stava 2 ovog člana donosi Uprava na predlog nacionalnog sportskog saveza.

6. Arbitraža i objavljivanje podataka

Arbitraža

Član 81

Za rješavanje sporova u određenom sportu nadležni nacionalni sportski savez je dužan da obrazuje arbitražu u skladu sa članom 82 st. 2 i 3 ovog zakona.

Za rješavanje sporova u oblasti sporta između sportskih organizacija lica sa invaliditetom POK je dužan da obrazuje arbitražu u skladu sa članom 82 st. 2 i 3 ovog zakona.

COK po potrebi obrazuje sportsku arbitražu.

COK je dužan da obrazuje stalni sportski arbitražni sud u skladu sa članom 82 st. 2 i 3 ovog zakona.

Sportska arbitraža koju po potrebi obrazuje COK obrazuje se za odlučivanje o zahtjevu stranaka koje su ugovorile nadležnost te arbitraže u sporovima nastalim u vezi obavljanja sportske djelatnosti, ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti sporova postoji isključiva nadležnost redovnih sudova.

Stalni sportski arbitražni sud rješava sporove koji nastanu između COK-a i drugih sportskih organizacija, a odlučuje i o zahtjevu za vanrednim preispitivanjem odluka arbitraža nacionalnih sportskih saveza i POK-a.

Sportski subjekti,​​ za rješavanje sporova, obraćaju se prvo arbitraži nacionalnog sportskog saveza, odnosno POK-a, a ako se spor ne riješi na taj način, ili arbitraža bude prenijeta, sportski subjekti obraćaju se arbitraži u nadležnosti COK-a.

Odluke sportske arbitraže koju po potrebi obrazuje COK i stalnog sportskog arbitražnog suda su konačne.

COK, POK i nadležni nacionalni sportski savez dužni su da o obrazovanju arbitraže obavijeste Ministarstvo u roku od 15 dana od dana obrazovanja.

Nadležnost, sastav i organizacija arbitraže

Član 82

Nadležnost, sastav i organizacija arbitraže nacionalnih sportskih saveza, POK-a i COK-a, uslovi i način izbora i razrješenja arbitra, arbitražni troškovi i postupak pred arbitražom, utvrđuju se opštim aktom koji donosi skupština tih sportskih​​ organizacija.

Arbitar ne može biti lice iz člana 62 ovog zakona, lice koje je u istoj stvari učestvovalo u odlučivanju u ranijem postupku, lice koje je član organa sportske organizacije, službeno lice ili zaposleni kod nadležnog sportskog saveza, kao ni drugo lice za koje se može dovesti u pitanje nepristrasnost u odlučivanju.

Arbitraža ima neparan broj arbitara, a većinu čine arbitri koji imaju VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja u oblasti pravnih nauka.

Aktima iz stava 1 ovog člana mora biti obezbijeđena​​ nezavisnost, nepristrasnost, samostalnost i kompetentnost sportske arbitraže u odlučivanju i moraju biti zaštićena prava učesnika u postupku, uključujući i pravo stranke da ima pravnog zastupnika.

Internet stranica

Član 83

Nacionalni sportski savez dužan je da ima internet stranicu.

Na internet stranici nacionalni sportski savez je dužan da objavi:

1) podatke o sjedištu;

2) akt o osnivanju i statut;

3) sportska pravila;

4) kopiju rješenja o upisu u Registar;

5) kopije rješenja o upisu članova nacionalnog sportskog saveza u Registar;

6) izvještaj o poslovanju;

7) podatke o sastavu organa;

8) podatke o broju članova i visinu članarine;

9) podatke o sastavu reprezentacije i licima koja obavljaju​​ stručne poslove u sportu za potrebe reprezentacije; i

10) podatke o arbitraži.

COK odnosno POK, ima internet stranicu, na kojoj je je dužan da objavi podatke iz stava 2 tač. 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 10 ovog člana.

IV. SPORT DJECE, UČENIKA I STUDENATA

Uključivanja djece u sportske aktivnosti

Član 84

Radi podsticanja i uključivanja djece u bavljenje sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova, sufinansira se plaćanje dijela članarine u određenim sportovima.

Vrste sportova koji će se sufinansirati iz sredstava​​ budžeta Crne Gore (u daljem tekstu: Budžet) u oblasti dječijeg sporta određuje Ministarstvo posebnim aktom koji se donosi najmanje jednom u dvije godine.

Akt iz stava 2 ovog člana sadrži podatke o uzrastu djece čije će se bavljenje sportom sufinansirati iz Budžeta, način uplate sredstava, period za koji se sufinansiranje vrši i period za koji se uplaćuju sredstva.

Sredstva za sufinansiranje dječijeg sporta mogu se obezbijediti i iz drugih izvora.

Javni poziv za sufinansiranje

Član 85

Ministarstvo u skladu​​ sa aktom iz člana 84 stav 2 ovog zakona raspisuje javni poziv za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova, u roku od 30 dana od dana donošenja tog akta.

Javni poziv traje najmanje osam dana.

Na javni poziv mogu se prijaviti sportski klubovi koji obavljaju sportsku djelatnost u vrsti sporta na koju se javni poziv odnosi koji imaju najmanje jednu seniorsku ekipu koja učestvuje u sistemu takmičenja koji organizuje nadležni nacionalni sportski savez, sastavljenu od sportista registrovanih kod tog saveza.

Sportski klub iz stava 3 ovog člana može se prijaviti na javni poziv nakon proteka roka od jedne godine od dana osnivanja tog sportskog kluba.

Sportski klubovi iz stava 4 ovog člana mogu se prijaviti na javni poziv ako u odnosu na broj djece koju prijavljuju za sufinansiranje ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, u pogledu prostora, kadra i opreme.

Ministarstvo donosi odluku o izboru sportskih klubova u okviru kojih će sufinansirati uključivanje djece u sportske aktivnosti, u svakoj opštini u Crnoj Gori.

Na osnovu odluke iz stava 6 ovog člana, zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze sportskih klubova i Ministarstva.

Međusobni odnosi sportskog kluba i Ministarstva

Član 86

Sportski klub je dužan da​​ Ministarstvu, u rokovima određenim aktom o sufinansiranju djece i ugovorom iz člana 85 stav 6 ovog zakona, za svako dijete koje se sufinansira, dostavi dokaze da se dijete u prethodnom periodu za koji se isplata sredstava vrši, bavilo sportskim aktivnostima u okviru tog kluba.

Dokazi iz stava 1 ovog člana su pisana izjava roditelja odnosno staratelja da se dijete u prethodnom periodu bavilo sportskim aktivnostima u okviru tog kluba i dokaz da je za to dijete uplaćen dio troškova koji se ne sufinansira.

Školski sport

Član 87

Škole mogu osnivati školska sportska društva.

Najmanje deset školskih sportskih društava sa teritorije najmanje tri opštine mogu osnovati crnogorski školski sportski savez.

Savez iz stava 2 ovog člana utvrđuje i organizuje školska sportska takmičenja i predstavlja crnogorski školski sport u međunarodnim školskim sportskim asocijacijama.

Crnogorski školski sportski savez naročito: utvrđuje jedinstveni sistem takmičenja školskih sportskih društava u Crnoj Gori; stara se o izjednačavanju i poboljšanju uslova rada svih školskih sportskih društava; organizuje i sprovodi državno školsko sportsko prvenstvo; sarađuje sa nacionalnim sportskim savezima i vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom i svojim aktima.

Studentski sport

Član 88

Ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori mogu osnivati studentska sportska društva.

Najmanje pet studentskih sportskih društava mogu osnovati crnogorski studentski sportski savez.

Savez iz stava 2 ovog​​ člana utvrđuje i organizuje studentska sportska takmičenja i predstavlja crnogorski studentski sport u međunarodnim studentskim sportskim asocijacijama.

Članovi studentskih sportskih društava, kao i članovi organa studentskih sportskih društava mogu biti​​ samo studenti.

Članovi organa crnogorskog studentskog sportskog saveza mogu biti studenti i akademsko osoblje ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Predsjednika studentskog sportskog društva biraju članovi tog društva iz reda svojih članova.

Shodna primjena

Član 89

Na osnivanje, organizaciju i način rada školskih sportskih društava, crnogorskog školskog sportskog saveza, studentskih sportskih društava i crnogorskog studentskog sportskog saveza shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje​​ osnivanje sportske organizacije, odnosno nacionalnog sportskog saveza.

V. SPORTSKE PRIREDBE

Oblici sportskih priredbi

Član 90

Sportska priredba je određeni planski pripremljen i sproveden vremenski ograničen sportski događaj, za koji postoji javni interes​​ i na kojem učestvuje više sportista.

Sportske priredbe organizuju se u skladu sa zakonom, uslovima koje propisuju nadležni nacionalni sportski savezi i međunarodne sportske organizacije te vrste sporta.

Sportske priredbe mogu imati takmičarski, tradicionalni, kulturni ili zabavni karakter.

Sportske priredbe se organizuju u obliku sportskih manifestacija (festivali, susreti, smotre, igre i sl.) i sportskih takmičenja.

Sportsko takmičenje je sportska priredba koja se odvija prema unaprijed utvrđenim i poznatim sportskim pravilima, koja mogu biti opšte važeća za konkretnu vrstu sporta ili samo za određenu sportsku priredbu i čiji je cilj pobjeda protivnika ili postizanje određenog sportskog rezultata.

Uslovi za organizovanje sportske priredbe

Član 91

Sportska​​ priredba može da se organizuje ako organizator sportske priredbe ima obezbijeđen odgovarajući objekat, odnosno prostor, opremu, stručni kadar i ispunjava uslove u pogledu bezbjednosti, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima.

Organizator sportske priredbe

Član 92

Sportski klub koji je član nacionalnog sportskog saveza može organizovati i sprovoditi sportsko takmičenje u sportu za koji je osnovan, uz prethodnu saglasnost nacionalnog sportskog saveza čiji je član.

Nacionalni sportski savez organizuje i sprovodi sportska takmičenja za vrstu sporta za koju je nadležan.

COK, odnosno POK organizuje i sprovodi sportska takmičenja koja se organizuju pod pokroviteljstvom MOK-a, odnosno MPK-a.

Odluku o organizovanju sportskih takmičenja za više država i odluku o učešću sportskih klubova i sportista iz Crne Gore u tim takmičenjima donosi nacionalni sportski savez.

Sistem takmičenja, uslove za učešće i način organizacije sportskih takmičenja u određenoj vrsti sporta utvrđuje nacionalni sportski savez u skladu s načelima i elementima sistema koji je utvrdio COK, odnosno POK i prema pravilima tog sporta utvrđenim od strane međunarodne sportske organizacije.

Za sportska takmičenja koja se organizuju pod pokroviteljstvom MOK-a, odnosno MPK-a sistem takmičenja utvrđuje COK, odnosno POK.

Organizator sportske manifestacije može biti samo pravno lice.

Obaveze organizatora sportske priredbe

Član 93

Organizator sportske priredbe dužan je da:

1) za vrijeme trajanja sportske priredbe obezbijedi prisustvo sanitetskog vozila službe medicinske pomoći sa medicinskom ekipom, a po potrebi i drugih organa i organizacija, javnih službi i privrednih društava (vatrogasne jedinice, inspekcijske i komunalne službe i dr.);

2) snosi troškove za angažovanje sanitetskog vozila sa medicinskom ekipom iz tačke 1 ovog člana;

3) preduzme mjere prevencije rizika nastanka štete za sportiste, gledaoce i druge učesnike sportske priredbe (upozorenja, isticanje zabrana, davanje obavještenja i uputstava i sl.), kao i mjere kojima se na povećane rizike utiče (bezbjednost sportskog objekta, ispravnost i adekvatnost instalirane i druge opreme, odvijanje sportske priredbe u skladu sa propozicijama i dr.);

4) preduzme potrebne bezbjednosne mjere​​ za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, u skladu sa zakonom kojim se propisuju mjere za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i sportskim pravilima nacionalnog sportskog saveza;

5) omogući kontrolu dopinga, u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima;

6) prijavi održavanje sportske priredbe, u skladu sa zakonom.

Organizator sportske priredbe obezbjeđuje prisustvo sanitetskog vozila iz stava 1 tačka 1 ovog člana posredstvom ustanove iz člana 98 ovog zakona.

Organizator sportske priredbe odgovara za štetu koja nastane sportistima, gledaocima i drugim učesnicima sportske priredbe i trećim licima zbog nepoštovanja​​ obaveza iz stava 1 ovog člana, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za prouzrokovanu štetu.

Sportska priredba koja se na teritoriji Crne Gore organizuje pod pokroviteljstvom međunarodne sportske organizacije organizuje se i sprovodi u skladu sa zakonom i sportskim pravilima te organizacije.

Organizator sportske priredbe je dužan da obezbijedi da sportisti predstavnici Crne Gore, tokom učešća na sportskoj priredbi imaju vidljive državne simbole.

Organizator sportske priredbe je dužan da obezbijedi da prilikom učešća na međunarodnom sportskom takmičenju, takmičari upotrebljavaju samo grb, zastavu i himnu države iz koje dolaze.

Organizator sportske priredbe je dužan da obezbijedi da u toku sportske priredbe učesnici i gledaoci ne koriste državne simbole druge države, osim simbola država koje učesnici predstavljaju na toj sportskoj priredbi.

Organizator međunarodne sportske priredbe dužan je da obezbijedi intoniranje himne i da istakne zastave država koje takmičari predstavljaju.

Međunarodna sportska takmičenja

Član 94

Značajna međunarodna sportska takmičenja su:

1) Olimpijske i Paraolimpijske igre;

2) Svjetska i evropska prvenstva;

3) Evropske igre;

4) Univerzijada;

5) Mediteranske igre;

6) Igre malih zemalja Evrope; i

7) Svjetske igre.

Međunarodna sportska takmičenja, u smislu ovog zakona, su i:

1) Olimpijske igre mladih;

2) Svjetski, evropski kupovi i finalni turniri svjetske lige;

3) Finalni turniri evropskih klupskih takmičenja;

4) Balkanska prvenstva;

5) Kriterijumski i kvalifikacioni međunarodni sportski turniri nacionalnih sportskih reprezentacija u sportu koji je na programu Olimpijskih igara; i

6) Zimski i ljetnji Olimpijski festival mladih Evrope.

Uslovi za organizovanje značajnih međunarodnih sportskih takmičenja

Član 95

Organizator sportskog takmičenja u Crnoj Gori dužan je da prije podnošenja kandidature za organizovanje takmičenja iz člana 94 stav 1 ovog zakona pribavi saglasnost Vlade, a za organizovanje takmičenja iz člana 94 stav 2 ovog zakona saglasnost Ministarstva.

Organizator sportskog takmičenja dužan je da prije podnošenja kandidature za organizovanje međunarodnog sportskog takmičenja iz člana 94 ovog zakona u Crnoj Gori, organu iz stava 1 ovog člana dostavi:

1) projekat, odnosno studiju o organizovanju i finansiranju​​ takmičenja koja obavezno sadrži materijalno-tehničke, bezbjednosne, finansijske, organizacione, stručno​​ kadrovske elemente za organizaciju sa podacima iz člana 96 stav 1 tač. 3 do 8 ovog zakona;

2) saglasnost organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove;

3) mišljenje COK-a odnosno POK-a, ako je organizator nacionalni sportski savez, odnosno sportski klub.

Radi pribavljanja saglasnosti iz stava 1 ovog člana organizator sportskog takmičenja dužan je da Ministarstvu dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 2 ovog člana, kao i detaljne podatke o vrsti, značaju, mjestu i vremenu održavanja takmičenja.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju da MOK, MPK ili nadležna međunarodna sportska organizacija dodijeli sportskoj organizaciji organizaciju sportskog takmičenja iz člana 94 ovog zakona, ta sportska organizacija je dužna da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dobijanja organizacije međunarodnog takmičenja, dostavi Ministarstvu dokumentaciju iz stava 2 ovog člana.

Uslovi za davanje saglasnosti

Član 96

Prilikom odlučivanja o davanju saglasnosti iz člana 95 stav 1 ovog zakona cijeni se sljedeće:

1) sadržina mišljenja COK-a odnosno POK-a za održavanje takmičenja;

2) saglasnost za organizaciju takmičenja organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove;

3) uticaj na afirmaciju vrijednosti nacionalnog sporta;

4) organizaciona i takmičarska tradicija tog sporta u Crnoj Gori;

5) broj učesnika na takmičenju;

6) obezbijeđena finansijska sredstva potrebna za održavanje takmičenja i izvori finansiranja;

7) ekonomska opravdanost; i

8) interesovanje za televizijske i radijske prenose, druge medije i gledaoce.

Učešće na međunarodnim priredbama

Član 97

Sportisti, sportski klubovi i sportska društva mogu učestvovati na međunarodnim sportskim priredbama samo uz prethodnu saglasnost nadležnog nacionalnog sportskog saveza.

Nadležni nacionalni sportski savez može, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva, da odbije davanje saglasnosti za učešće na međunarodnoj priredbi ako bi učešće sportskog subjekta na tim priredbama, štetilo interesu i ugledu Crne Gore.

Sportski subjekti iz stava 1 ovog člana su dužni da prilikom učešća na međunarodnom sportskom takmičenju upotrebljavaju grb, zastavu i himnu Crne Gore, u skladu sa zakonom kojim je uređena upotreba grba, zastave i himne Crne Gore, ako je na tom međunarodnom sportskom takmičenju predviđena upotreba simbola države koju predstavljaju sportski subjekti.

VI. ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST SPORTISTA I ZABRANA UZIMANjA NEDOZVOLjENIH SREDSTAVA

Osnivanje zavoda

Član 98

Radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportista Vlada osniva zdravstvenu ustanovu.

Zdravstvena ustanova iz stava 1 ovog člana osniva se kao zavod.

Zavod obavlja zdravstvenu djelatnost za teritoriju Crne Gore, odnosno određene poslove zdravstvene djelatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Nadzor nad zakonitošću rada zavoda vrši Ministarstvo, a u odnosu na kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite nadzor vrši organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja.

Sredstva za rad zavoda obezbjeđuju se iz Budžeta.

Aktom o osnivanju zavoda uređuje se naziv i sjedište ustanove, djelatnost, uslovi, način i postupak izbora organa i druga pitanja od značaja za rad zavoda.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti

Član 99

Zdravstvena sposobnost sportista amatera, profesionalnih sportista i djece koja se bave sportom u skladu sa aktom iz člana 84 ovog zakona, utvrđuje se u zavodu.

Djelatnost iz stava​​ 1 ovog člana ne mogu obavljati druga fizička i pravna lica, ni preduzetnici.

Zdravstvena sposobnost sportista-rekreativaca, studenata koji se bave studentskim sportom i djece koja se bave školskim sportom utvrđuje se u zavodu ili u ustanovi primarne zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Sportista registrovan kod nadležnog nacionalnog sportskog saveza, je dužan da se podvrgne utvrđivanju zdravstvene sposobnosti najmanje jednom u toku 12 mjeseci, ako pravilima nacionalnog sportskog saveza nije određen kraći period.

Zdravstvena sposobnost djece koja se bave sportom u skladu sa aktom iz člana 84 ovog zakona, utvrđuje se jednom godišnje, najmanje tri mjeseca prije početka bavljenja sportskim aktivnostima.

Zdravstvenu sposobnost iz st. 1 i 3 ovog člana utvrđuje doktor odgovarajuće specijalnosti.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti djece koja se bave sportom u skladu sa aktom iz člana 84 ovog zakona i sportiste koji je osiguranik zdravstvenog osiguranja je besplatno.

O utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti lica iz stava 1 ovog člana zavod je dužan da vodi evidenciju, unošenjem podataka u medicinsku dokumentaciju, od dana prvog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti.

Medicinska dokumentacija iz stava 8 ovog člana vodi se na način koji​​ je propisan zakonom kojim se uređuju evidencije u oblasti zdravstva.

Uslove za obavljanje zdravstvenih pregleda, vrstu i obim pregleda, način vođenja evidencije i medicinske dokumentacije, kao i uslove koje mora da ispunjava doktor odgovarajuće specijalnosti propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Zabrana uzimanja nedozvoljenih sredstava

Član 100 ​​ 

Zabranjen je doping u sportu.

Doping predstavlja postojanje jedne ili više povreda antidoping pravila utvrđenih Svjetskim kodeksom protiv dopinga.

Na utvrđivanje povreda antidoping pravila primjenjuju se odredbe Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv​​ dopingovanja u sportu, Svjetskog kodeksa protiv dopinga i antidoping pravila koja donosi Komisija za antidoping.

Antidoping pravilima iz stava 3 ovog člana utvrđuju se kršenja antidoping pravila, postupci za ispitivanje kršenja antidoping pravila, poništavanje sportskih rezultata i druge sankcije, postupci po žalbi na odluke koje donose nadležna tijela i organizacije u oblasti borbe protiv dopinga, postupci za priznavanje odluka nadležnih međunarodnih tijela i organizacija, kao i nadležnih tijela i organizacija drugih država u oblasti borbe protiv dopinga, ograničenja u primjeni sankcija, kao i druga pitanja u skladu sa konvencijama i kodeksom iz stava 3 ovog člana i pravilima WADA.

Listu nedozvoljenih sredstava koja je utvrđena Listom farmakoloških vrsta sredstava i metoda za dopingovanje koju utvrđuje WADA, Komisija za antidoping objavljuje na svojoj internet stranici.

Provjera korišćenja nedozvoljenih sredstava

Član 101 ​​ 

- brisan -

Komisija za antidoping ​​ 

Član 102 ​​ 

Radi praćenja i sprovođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu osniva se Komisija za antidoping (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima svojstvo pravnog lica i nezavisna je u svom radu.

Komisija:

1) obezbjeđuje usklađenost antidoping pravila s odredbama Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu i Svjetskog kodeksa protiv dopinga;

2) priprema i odobrava godišnji plan analize doping kontrole i vodi registre sportista koji se testiraju;

3) obezbjeđuje prikupljanje uzoraka dobijenih od sportista tokom doping kontrola za vrijeme sportskih takmičenja i van održavanja sportskih takmičenja i obezbjeđuje dalje analize u akreditovanim laboratorijama od strane WADA;

4) sprovodi ispitivanje i istragu kršenja antidoping pravila, Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu i Svjetskog kodeksa protiv dopinga i odlučuje o povredama antidoping pravila;

5) izriče privremenu zabranu sportisti da učestvuje u sportskim takmičenjima ili drugu​​ sankciju, ako se utvrdi kršenje antidoping pravila, Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu i Svjetskog kodeksa protiv dopinga;

6) sprovodi obrazovne i istraživačke mjere u oblasti borbe protiv dopinga;

7) radi sprovođenja odredbi Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu i Svjetskog kodeksa protiv dopinga, obrađuje lične podatke, uključujući zdravstvene podatke sportista, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;

8) preduzima i druge mjere utvrđene Međunarodnom konvencijom protiv dopinga u sportu, Evropskom konvencijom protiv dopingovanja u sportu, Svjetskim kodeksom protiv dopinga i antidoping pravilima iz člana 100 stav​​ 3 ovog zakona.

Organizacija Komisije ​​ 

Član 103 ​​ 

Organi Komisije su savjet i direktor.

Savjet ima tri člana, od kojih:

- jednog člana imenuje Savjet za sport;

- jednog člana imenuje POK;

- jednog člana imenuje COK.

Članovi savjeta imenuju se na period​​ od četiri godine.

Za člana savjeta Komisije ne može biti imenovano lice koje je član organa upravljanja sportske organizacije, niti predstavnik državnih organa, odnosno političkih partija.

Direktora Komisije imenuje i razrješava savjet Komisije, na osnovu javnog konkursa, na period od pet godina.

Savjet Komisije obrazuje komisije i tijela za sprovođenje određenih poslova iz nadležnosti Komisije.

Za člana komisije i tijela za sprovođenje određenih poslova iz nadležnosti Komisije ne može biti imenovano lice koje je član organa upravljanja sportske organizacije, niti predstavnik državnih organa, odnosno političkih partija.

Statut

Član 103a

Statut Komisije donosi savjet.

Statutom Komisije uređuju se način izbora direktora, nadležnosti organa komisije, obrazovanje komisija i tijela iz člana 103 stav 5 ovog zakona i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

Godišnji plan rada i izvještaj o radu

Član 103b

Godišnji plan rada i godišnji izvještaj o radu Komisija podnosi Ministarstvu.

Finansiranje

Član 103c

Sredstva za rad Komisije obezbjeđuju se iz Budžeta, donacija, priloga i sponzorstava, kao i drugih izvora u skladu sa zakonom.

VII. SPORTSKI OBJEKTI

Pojam sportskog objekta

Član 104

Sportski objekat je uređena i opremljena površina i građevinski objekat namijenjen obavljanju sportske djelatnosti, odnosno aktivnosti.

Sportski objekat, pored prostora namijenjenog sportskim djelatnostima, odnosno aktivnostima, ima i prateći prostor (sanitarni, garderobni, prostor za gledaoce, ostavu i dr.) i ugrađenu opremu (građevinsku i sportsku).

Sportski objekat mora biti pristupačan licima sa invaliditetom.

Vrste sportskih objekata

Član 105

Prema vrsti prostora u kome se obavljaju sportske djelatnosti, odnosno aktivnosti, sportski objekat može biti:

1) zatvoreni sportski objekat;

2) otvoreni sportski objekat - teren.

Zatvoreni sportski objekat, je objekat koji predstavlja fizičku, funkcionalnu i tehničko-tehnološku cjelinu, sa svim instalacijama, postrojenjima i opremom, namijenjen za obavljanje određenih sportskih djelatnosti, odnosno aktivnosti.

Otvoreni sportski objekat-teren je posebno uređena površina namijenjena za obavljanje određenih sportskih djelatnosti, odnosno aktivnosti.

Vlasništvo

Član 106

Sportski objekat može biti u državnoj ili privatnoj svojini, odnosno u vlasništvu po modelu privatno-javnog partnerstva.

Evidencija sportskih objekata

Član 107 ​​ 

Uprava vodi evidenciju sportskih objekata u Crnoj Gori koji su u državnoj svojini, odnosno u​​ vlasništvu po modelu privatno-javnog partnerstva, na osnovu podataka dobijenih od strane organa državne uprave nadležnog za poslove nekretnina, odnosno od nadležnog organa opštine.

Dužnost vlasnika sportskog objekta

Član 108

Vlasnik, odnosno korisnik sportskog objekta (u daljem tekstu: vlasnik) dužan je da:

1) objekat koristi u skladu sa propisima i njegovom namjenom;

2) objekat održava u tehnički ispravnom stanju i da obezbijedi odgovarajuće sanitarno-higijenske uslove;

3) preduzme mjere koje omogućavaju​​ prevenciju rizika nastanka štete za korisnike i treća lica.

Pri izgradnji, rekonstrukciji i održavanju sportskog objekta, po pravilu, primjenjuju se pravila međunarodnih sportskih organizacija koja se odnose na infrastrukturu u toj vrsti sporta.

U sportskom objektu može da se obavlja sportska djelatnost, odnosno aktivnost pod uslovom da vlasnik:

- uredi, obilježi, opremi i održava objekat tako da je bezbjedan za korisnika;

- na objektu postavi odgovarajuću signalizaciju, tako da se ne može lako ukloniti i da odgovara stvarnim uslovima korišćenja objekta;

- uvede red u objektu i da obezbijedi odgovarajući broj stručno osposobljenih i jasno označenih lica za održavanje reda u objektu, ako to priroda korišćenja sportskog objekta zahtijeva i da ima zaposleno lice sa odgovarajućim sportskim stručnim zvanjem za staranje o bezbjednosti i redu u objektu;

- obezbijedi odgovarajući broj spasilaca, ako to priroda korišćenja objekta zahtijeva;

- obezbijedi pružanje hitne medicinske pomoći u objektu, ako to priroda korišćenja objekta zahtijeva.

Korišćenje, upravljanje i raspolaganje sportskim objektom

Član 109

Vlasnik je dužan da koristi, upravlja i raspolaže sportskim objektom u skladu sa zakonom.

Vlasnik sportskog objekta dužan je da obustavi korišćenje objekta ili dijela objekta i da to javno objavi, ako nastupe okolnosti koje ugrožavaju bezbjednost u objektu, sve dok traju okolnosti zbog kojih je obustavljeno korišćenje objekta.

Ako je sportski objekat u državnoj svojini, odnosno u većinskom vlasništvu države, od sredstava koja se ostvare pružanjem komercijalnih usluga (prodaja ulaznica, karata, iznajmljivanje prostora), dio sredstava u iznosu od najmanje 30% mora se koristiti u svrhu održavanja i unapređenja sportskog objekta.

Osnivanje privrednog društva

Član 110

Radi​​ upravljanja sportskim objektima u državnoj svojini Vlada može osnovati privredno društvo.

Sredstva za rad društva iz stava 1 ovog člana obezbjeđuju se u Budžetu.

VIII. IMOVINA SPORTSKE ORGANIZACIJE I FINANSIRANjE SPORTA

Imovina sportske organizacije

Član 111

Sportska organizacija može imati imovinu.

Imovina podrazumijeva imovinska prava bilo koje vrste, nezavisno od toga da li se odnose na dobra materijalne ili nematerijalne prirode, pokretne ili nepokretne stvari, hartije od vrijednosti i druge isprave kojima se dokazuju imovinska prava.

Imovinom sportske organizacije smatraju se i dugovi koje ta sportska organizacija ima.

Sportska organizacija svojom imovinom odgovara za obaveze koje nastanu u njenom poslovanju.

Ako imovina sportskog kluba, sportskog društva, odnosno sportsko-rekreativnog društva nije dovoljna za podmirivanje obaveza, za preostali dio obaveza solidarno odgovaraju vlasnici.

Ako imovina COK-a, POK-a, odnosno nacionalnog sportskog saveza nije dovoljna za podmirivanje obaveza, za preostali dio obaveza solidarno odgovaraju članovi - konstituenti.

Ostvarivanje i sticanje prihoda

Član 112

Sportska organizacija može sticati sredstva i ostvarivati prihod radi finansiranja sportske djelatnosti od: članarine, donacija i poklona, priloga, subvencija, nasljeđa, kamata na uloge, zakupnine, dividende, fondova, usluga, sponzorstva i drugih marketinških aktivnosti, TV prava i sredstava koja država i opština opredijele kroz sufinansiranje obavljanja sportske djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Sredstva i prihodi iz stava 1 ovog člana su imovina sportske organizacije.

Vlasnik sportske organizacije

Član 113 ​​ 

Vlasnik sportske organizacije je osnivač sportske organizacije, kao i lice koje ima udio u sportskoj organizaciji.

Prenos​​ prava svojine iz stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa propisom kojim se uređuju svojinsko-pravni odnosi.

Promjenu vlasničke strukture, novi vlasnik dužan je da izvrši u Registru, u roku od osam dana od dana kada je promjena nastala.

Lice iz stava 3 ovog​​ člana Upravi podnosi zahtjev za promjenu u Registru, zajedno sa aktom kojim dokazuje pravni posao na osnovu kojeg je stekao pravo svojine.

Raspolaganje imovinom sportske organizacije

Član 114

Imovinom sportske organizacije raspolaže se u skladu sa zakonom kojim se uređuju svojinsko-pravni odnosi.

Imovinom sportske organizacije čiji je vlasnik država ili opština upravlja se i raspolaže u skladu sa zakonom kojim se uređuje raspolaganje državnom imovinom.

Sredstva iz Budžeta

Član 115

Iz Budžeta se obezbjeđuju sredstva za: ostvarivanje prava iz čl. 72 do 78 ovog zakona, sufinansiranje određenih aktivnosti u cilju sprovođenja javnog interesa u sportu u skladu sa Strategijom, finansiranje programa Dana reprezentacija Crne Gore, finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja sportskih objekata, kao i za druge namjene u skladu sa ovim zakonom.

Sufinansiranje programa sportskih organizacija

Član 116

Programi COK-a i POK-a mogu se sufinansirati iz Budžeta.

Reprezentativni programi nacionalnih sportskih saveza sportova koji su na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara i sportova koji nijesu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od strane MOK-a, mogu se sufinansirati iz Budžeta.

Troškovi potrebni​​ za rad sportskih organizacija iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se sufinansirati iz Budžeta.

Programi sportskih klubova i sportsko-rekreativnih društava mogu se sufinansirati iz budžeta opštine na čijoj teritoriji se nalazi sjedište sportskog kluba.

Školska sportska društva i studentska sportska društva mogu se sufinansirati kroz programe crnogorskog školskog sportskog saveza, odnosno crnogorskog studentskog sportskog saveza.

Javni konkurs za sufinansiranje sportskih organizacija

Član 117 ​​ 

Uprava na osnovu javnog konkursa sufinansira sportske organizacije iz člana 116 st. 1 i 2 ovog zakona, a opština sportske organizacije iz člana 116 stav 4 ovog zakona.

Uprava i opština su dužni da jednom godišnje, u roku od 30 dana od dana usvajanja Budžeta, odnosno budžeta opštine, raspišu javni konkurs za sufinansiranje sportskih organizacija.

Sportski klub, odnosno sportsko-rekreativno društvo može da se prijavi na javni konkurs za sufinansiranje iz budžeta opštine nakon godine dana od dana osnivanja tog sportskog kluba, odnosno sportsko-rekreativnog društva.

Sportska organizacija na javni konkurs iz stava 1 ovog člana prijavljuje program za period od godinu dana, sa procjenom iznosa sredstava koji je potreban za sprovođenje programa, i detaljnim planom trošenja sredstava.

Za procjenu programa i utvrđivanje visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji za sprovođenje programa, ministar sporta odnosno nadležni organ opštine obrazuje komisiju.

O dodjeli sredstava sportskim organizacijama iz člana 116 st. 1, 2 i 4 ovog zakona odlučuje Uprava, odnosno nadležni organ opštine.

Sportska organizacija kojoj su dodijeljena sredstva za sprovođenje programa potpisuje sa Upravom, odnosno opštinom ugovor kojim se preciziraju prava i obaveze ugovornih strana.

Uslovi, način, postupak i kriterijumi za dodjelu sredstava, kao i za kontrolu i nad realizacijom programa sportskih organizacija bliže se utvrđuju propisom Ministarstva, odnosno opštine.

Izuzetak od finansiranja putem javnog konkursa

Član 118 ​​ 

Izuzetno od čl. 116 i 117 ovog zakona, Uprava može, uz prethodnu saglasnost Vlade, sufinansirati sportske klubove koji obavljaju sportsku djelatnost u vrsti sporta koja se nalazi u​​ I​​ kategoriji sportova koji su na programu Olimpijskih igara, s tim što se mogu sufinansirati najviše dva kluba iste vrste sporta.

Namjensko trošenje sredstava

Član 119 ​​ 

Sportska organizacija dužna je da dodijeljena sredstva troši namjenski, u skladu sa programom i planom trošenja sredstava i da o tome podnosi polugodišnje izvještaje Upravi, odnosno opštini.

Sportska organizacija dužna je da Upravi, odnosno opštini podnese završni, odnosno godišnji izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava, koji je usvojila skupština te sportske organizacije.

U slučaju da sportska organizacija, u roku preciziranim ugovorom, ne podnese izvještaj iz stava 1 ovog člana ili ne dokaže da su sredstva namjenski trošena, obustaviće se dalje finansiranje programa sportske organizacije.

U slučaju kada sportska organizacija ne može da dokaže da su sredstva trošena namjenski, dužna je​​ da vrati nenamjenski utrošena sredstva, a ako ne izvrši povraćaj tih sredstava ne može učestvovati na narednom javnom konkursu za sufinansiranje sportskih organizacija.

U slučaju iz st. 3 i 4 ovog člana COK preuzima finansiranje obaveza reprezentacije u vrsti sporta za koju je nadležan nacionalni sportski savez kojem je obustavljeno sufinansiranje.

U slučaju iz stava 3 ovog člana Uprava će COK-u prenijeti dio sredstava koji nije uplaćen nacionalnom sportskom savezu za tu godinu, a odnosi se na reprezentativne obaveze i brigu o reprezentativcima te vrste sporta.

U slučaju iz stava 4 ovog člana COK može na godišnji konkurs za sufinansiranje podnijeti program za reprezentativne obaveze i brigu o reprezentativcima za vrstu sporta čiji nadležni nacionalni sportski savez nema pravo da se prijavi na godišnji konkurs za sufinansiranje.

Sufinansiranje organizacije međunarodnih sportskih takmičenja

Član 120 ​​ 

Organizaciju međunarodnih sportskih takmičenja iz člana 94 ovog zakona, u Crnoj Gori, u sportovima koji su na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, i sportovima koji su u​​ I​​ kategoriji sportova koji nijesu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od strane MOK-a, može sufinansirati Uprava, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Izuzetno od člana 116 stav 2 ovog zakona, nacionalnom sportskom savezu mogu se opredijeliti dodatna sredstva iz Budžeta ako se reprezentacija kvalifikuje na Olimpijske igre, Paraolimpijske igre, svjetsko ili evropsko seniorsko prvenstvo, ako u zahtjevu učini vjerovatnim da to nije mogao da predvidi u trenutku prijave na javni konkurs.

Izuzetno od člana 116 stav 4 ovog zakona Uprava može sufinansirati sportski klub za učešće na finalnim turnirima međunarodnih takmičenja koja se organizuju van Crne Gore, u kolektivnim sportovima koji su na programu Olimpijskih igara.

Finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja sportskih objekata

Član 121 ​​ 

Uprava može finansirati odnosno sufinansirati izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata u vrijednosti do 10.000 eura.

Uprava može, uz prethodnu saglasnost Vlade, finansirati odnosno sufinansirati izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata u vrijednosti preko 10.000 eura.

Obaveza izrade izvještaja o finansijskom poslovanju

Član 122

Sportska organizacija dužna je da izradi izvještaj o finansijskom poslovanju, u roku i na način propisan zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja revizije.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana podliježe reviziji.

Ako je izvještaj iz stava 1 ovog člana dobio negativno mišljenje revizora, predsjednik sportske organizacije dužan je da u roku od 15 dana od dana dobijanja mišljenja zakaže vanrednu sjednicu skupštine sportske organizacije, na kojoj će se odlučivati o promjeni upravljačke strukture te sportske organizacije.

Olakšice za lica koja ulažu u razvoj sporta

Član 123

Sredstva uložena u razvoj sporta priznaju se kao troškovi poslovanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi.

Sportske zadužbine, fondacije i fondovi

Član 124

Radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta mogu se osnovati sportske zadužbine, fondacije i fondovi, u skladu sa posebnim zakonom.

Revizija poslovanja

Član 125

Revizija poslovanja sportskih subjekata vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak revizije.

IX. EVIDENCIJE U SPORTU

Vrste evidencija

Član 126 ​​ 

Radi organizovanog i sistematskog praćenja stanja u sportu i dugoročnog planiranja njegovog razvoja u Crnoj Gori vode se evidencije:

1) sportista (amatera, profesionalnih i rekreativaca);

2) sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom;

3) perspektivnih sportista;

4) sportista koji su proglašeni za sportistu godine i zaslužnih sportskih radnika;

5) lica koja obavljaju stručne poslove u sportu;

6) sportskih organizacija;

7) sportskih klubova određene vrste sporta bez obzira da li su članovi nacionalnog sportskog saveza;

8) doživotnih mjesečnih naknada, stipendija, premija, sportskih invalidnina, nagrada za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika;

9) međunarodnih sportskih takmičenja, iz člana 94 ovog zakona, održanih u Crnoj Gori;

10) transfera, odnosno prelaza maloljetnih sportista;

11) utvrđene zdravstvene sposobnosti sportista;

12) sprovedenih doping kontrola;

13) sportskih objekata.

Evidenciju iz stava 1 tač. 2, 3, 6, 8, 9 i 13 ovog člana vodi Uprava.

Evidenciju iz stava 1 tač. 1, 5, 7 i 10 ovog člana vodi nadležni nacionalni sportski savez.

Evidenciju iz stava 1 tačka 11 ovog člana vodi zavod.

Evidenciju iz stava 1 tač. 4 i 12 ovog člana vodi COK.

Sadržaj, način i postupak vođenja evidencija iz stava 1 ovog člana uređuje se propisom Ministarstva.

Centralni registar za sport

Član 127 ​​ 

Podaci iz evidencija koje vodi Uprava vode se u Centralnom registru za sport, koji se obrađuje u obliku kompjuterske baze podataka.

Centralni registar za sport vodi Uprava.

Obrada, razmjena i objavljivanje podataka u elektronskom obliku vrši se u skladu sa zakonima kojima se uređuje elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost.

Sadržaj, način vođenja i čuvanja, održavanja i korišćenja podataka Centralnog registra iz stava 1 ovog člana propisan je aktom iz člana 126 stav 6 ovog zakona.

X. NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA

Vršenje nadzora

Član 128

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, drugih propisa i opštih akata donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Nadzor nad sprovođenjem programa i aktivnosti koji sprovode​​ sportske organizacije, a koji se sufinansiraju iz Budžeta, sprovodi Ministarstvo.

Za vršenje nadzora iz stava 2 ovog člana ministar sporta obrazuje komisiju.

Na osnovu rezultata nadzora komisije iz stava 3 ovog člana, može se obustaviti sufinansiranje programa i aktivnosti iz Budžeta i inicirati inspekcijski nadzor.

Inspekcijski nadzor

Član 129

Inspekcijski nadzor u oblasti sporta vrši:

1) inspektor nadležan za oblast sporta (u daljem tekstu: inspektor za sport);

2) inspektor nadležan za oblast zdravlja u dijelu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportista i ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti od strane zavoda, i prisustva sanitetskog vozila sa medicinskom ekipom na sportskim priredbama;

3) inspektor nadležan za rad u odnosu na radne odnose fizičkih lica u sportu i zaposlenih u sportskim organizacijama;

4) inspektor nadležan za poreze u odnosu na izvršavanje poreskih obaveza sportskih subjekata;

5) inspektor nadležan za građevinarstvo u odnosu na sportske​​ objekte.

Obaveze i ovlašćenja inspektora za sport

Član 130

Inspektor za sport ima obavezu i ovlašćenje da vrši nadzor u odnosu na:

1) postupak i uslove za osnivanje, upis u Registar, početak rada, uslove za obavljanje sportske djelatnosti, organizaciju rada, statusne promjene, uslove za zabranu i prestanak rada sportskih organizacija;

2) uslove za prestanak rada i brisanje sportskih organizacija iz Registra;

3) rad sportskih organizacija i njihovih organa;

4) primjenu normativa i standarda u skladu sa zakonom;

5) poštovanje zakonskih obaveza od strane sportskih subjekata;

6) postupak donošenja i primjene opštih i pojedinačnih akata sportskih organizacija;

7) naplatu članarina od strane sportskih klubova;

8) evidencije u sportu;

9) druge poslove utvrđene zakonom.

Upravne mjere i radnje

Član 131

Kada se u postupku inspekcijskog nadzora ocijeni da je povrijeđen zakon ili drugi propis ili da se ne poštuju propisani standardi ili normativi, pored upravnih mjera i radnji propisanih Zakonom o inspekcijskom nadzoru,​​ inspektor je obavezan da:

1) rješenjem naloži izvršenje mjera i radnji uz određivanje za to potrebnog roka;

2) rješenjem privremeno zabrani obavljanje sportskih djelatnosti, odnosno aktivnosti zbog neispunjenosti uslova za njihovo obavljanje;

3) rješenjem​​ privremeno zabrani korišćenje sportskog objekta zbog neispunjenosti uslova za njegovo korišćenje;

4) preduzme druge mjere i radnje na koje je ovlašćen zakonom.

XI. KAZNENE ODREDBE

Novčane kazne za prekršaje

Član 132 ​​ 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne poštuje i ne primjenjuje sportska pravila nadležnog nacionalnog sportskog saveza, međunarodne sportske organizacije COK-a i MOK-a (član 23 stav 1);

2) obavlja sportsku djelatnost u sportu koji je na programu Paraolimpijskih igara, a ne poštuje i ne primjenjuje pravila POK-a (član 23 stav 2);

3) u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i potvrde iz člana 40 stav 2 ovog zakona ne učlani sportski klub, sportsko-rekreativno društvo odnosno sportsko društvo u nacionalni sportski savez (član 40 stav 3);

4) u roku od osam dana od dana učlanjenja sportskog kluba, sportsko-rekreativnog društva odnosno sportskog društva u nacionalni sportski savez ne obavijesti o​​ tome Upravu (član 40 stav 5);

5) ne vodi evidenciju svojih članova (član 40 stav 7);

6) utvrdi vizuelni identitet reprezentacije bez prethodne saglasnosti Uprave (član 41 stav 4);

7) u sportu za koji je nadležno ne donese sportska pravila, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima nadležne međunarodne sportske organizacije, u roku od tri mjeseca od dana osnivanja (član 42 stav 1);

8) na svojoj internet stranici ne objavi sportska pravila iz člana 42 stav 1 ovog zakona, u roku od 15 dana od dana donošenja i​​ istovremeno ne dostavi kopiju sportskih pravila Upravi (član 42 stav 3);

9) ne postupi na način iz člana 42 stav 3 ovog zakona u slučaju izmjena i dopuna sportskih pravila (član 42 stav 4);

10) ne utvrdi sistem takmičenja u sportu za koji je osnovano (član​​ 43 stav 1);

11) ne utvrdi propozicije takmičenja najkasnije 30 dana prije početka takmičenja (član 43 stav 3);

12) propozicije takmičenja ne objavi na svojoj internet stranici, u roku od tri dana od dana utvrđivanja (član 43 stav 4);

13) počne sa radom, odnosno obavljanjem sportske djelatnosti prije donošenja rješenja o upisu sportske organizacije u Registar i sticanja svojstva pravnog lica (član 52 stav 3);

14) ne vodi evidenciju članova, uključujući i podatke o njihovom pravu upravljanja sportskom organizacijom (član 53 stav 1);

15) u roku od osam dana od dana nastanka promjene, Upravi ne dostavi akt sa sjednice skupštine sportske organizacije o promjenama koje se odnose na: naziv ili sjedište sportske organizacije; djelatnost i ciljeve sportske organizacije; vlasnika sportske organizacije, odnosno predsjednika sportske organizacije, članove skupštine i upravnog odbora, predsjednika skupštine, direktora, ako ga sportska organizacija ima, ili sekretara sportske organizacije; statut; i visinu vlasničkog udjela (član 54 st. 1 i 2);

16) naziv upisan u Registar ne koristi na poslovnim pismima i drugim dokumentima koja se upućuju trećim licima (član 56 stav 3);

17) nema istaknut naziv na svojim poslovnim prostorijama (član 56 stav 4);

18) pored punog naziva koristi skraćeni naziv, a nije utvrđen aktom o osnivanju, odnosno statutom sportske organizacije (član 56 stav 10);

19) je visina mjesečne članarine u sportskim organizacijama koje se na bilo koji način sufinansiraju iz budžeta Crne Gore, budžeta opštine, odnosno budžeta privrednog društva čiji je osnivač država, odnosno opština, za maloljetne sportiste mlađe od 16 godina života veća od 6% prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, prema zvaničnim podacima organa državne uprave nadležnog za​​ poslove statistike (član 59 stav 3);

20) sa fizičkim licem u sportu ne zaključi ugovor o radu ili neki drugi akt kojim se uređuju međusobna prava i obaveze (član 68 stav 2);

21) za rješavanje sporova u određenom sportu ne obrazuje arbitražu u skladu sa članom 82 st. 2 i 3 ovog zakona (član 81 stav 1);

22) za rješavanje sporova u oblasti sporta između sportskih organizacija lica sa invaliditetom ne obrazuje arbitražu u skladu sa članom 82 st. 2 i 3 ovog zakona (član 81 stav 2);

23) ne obrazuje stalni sportski arbitražni sud u skladu sa članom 82 st. 2 i 3 ovog zakona (član 81 stav 4);

24) o obrazovanju arbitraže ne obavijesti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana obrazovanja (član 81 stav 9);

25) nema internet stranicu na kojoj su objavljeni podaci iz člana​​ 83 st. 2 i 3 ovog zakona (član 83);

26) organizuje i sprovodi sportsko takmičenje u sportu za koji je osnovan, bez prethodne saglasnosti nacionalnog sportskog saveza čiji je član (član 92 stav 1);

27) kao organizator sportske priredbe, za vrijeme trajanja​​ sportske priredbe, ne obezbijedi prisustvo i snosi troškove sanitetskog vozila službe medicinske pomoći sa medicinskom ekipom u skladu sa članom 93 stav 2 ovog zakona, a po potrebi i drugih organa i organizacija, javnih službi i privrednih društava - vatrogasne jedinice, inspekcijske i komunalne službe i dr. (član 93 stav 1 tač. 1 i 2 i stav 2);

28) kao organizator sportske priredbe, ne preduzme mjere​​ prevencije rizika nastanka štete za sportiste, gledaoce i druge učesnike sportske priredbe - upozorenja, isticanje zabrana, davanje obavještenja i uputstava i sl. kao i mjere kojima se na povećane rizike​​ utiče - bezbjednost sportskog objekta, ispravnost i​​ adekvatnost instalirane i druge opreme, odvijanje sportske priredbe u skladu sa propozicijama i dr. (član 93 stav 1 tačka 3);

29) kao organizator sportske priredbe, ne omogući kontrolu dopinga, u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima (član 93 stav 1​​ tačka 5);

30) kao organizator sportske priredbe ne prijavi održavanje sportske priredbe, u skladu sa zakonom (član 93 stav 1 tačka 6);

31) kao organizator sportske priredbe, ne obezbijedi da sportisti predstavnici Crne Gore, tokom učešća na sportskoj priredbi imaju vidljive državne simbole (član 93 stav 5);

32) kao organizator sportske priredbe, ne obezbijedi da prilikom učešća na međunarodnom sportskom takmičenju, takmičari upotrebljavaju samo grb, zastavu i himnu države iz koje dolaze (član 93 stav 6);

33) kao organizator sportske priredbe, ne obezbijedi da u toku sportske priredbe učesnici i gledaoci ne koriste državne simbole druge države, osim simbola država koje učesnici predstavljaju na toj sportskoj priredbi (član 93 stav 7);

34) kao organizator sportske priredbe, ne obezbijedi intoniranje himne i ne istakne zastave država koje takmičari predstavljaju (član 93 stav 8);

35) učestvuje na međunarodnim sportskim priredbama bez prethodne saglasnosti nadležnog nacionalnog sportskog saveza (član 97 stav 1);

36) prilikom učešća na međunarodnom sportskom takmičenju ne upotrebljava grb, zastavu i himnu Crne Gore, u skladu sa zakonom kojim je uređena upotreba grba, zastave i himne Crne Gore, ako je na tom međunarodnom sportskom takmičenju predviđena upotreba simbola države koju predstavljaju sportski subjekti (član 97 stav 3);

37) obavlja djelatnost utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportista amatera, profesionalnih sportista i djece koja se bave sportom u skladu sa aktom iz člana 84 ovog zakona, koja se obavlja samo u zavodu (član 99 st. 1 i 2);

38) o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti lica iz člana 99 stav 1 ovog zakona ne vodi evidenciju, unošenjem podataka u medicinsku dokumentaciju, od dana prvog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, na način koji je propisan zakonom kojim se uređuju evidencije u oblasti zdravstva (član 99 st. 8 i 9);

39) objekat ne koristi u skladu sa propisima i njegovom namjenom, objekat ne održava u tehnički ispravnom stanju i ne obezbijedi odgovarajuće sanitarno- higijenske uslove i ne preduzme mjere koje omogućavaju prevenciju rizika nastanka štete za korisnike i treća lica (član 108 stav 1);

40) u sportskom objektu obavlja sportsku djelatnost, odnosno aktivnost a: ne uredi, ne obilježi, ne opremi i ne održava objekat tako da je bezbjedan za korisnika; na objektu ne postavi odgovarajuću signalizaciju, tako da se ne može lako ukloniti i da odgovara stvarnim uslovima korišćenja objekta; ne uvede red u objektu i ne obezbijedi odgovarajući broj stručno osposobljenih i jasno označenih lica za​​ održavanje reda u objektu, a ako to priroda korišćenja sportskog objekta zahtijeva nema zaposleno lice sa odgovarajućim sportskim stručnim zvanjem za staranje o bezbjednosti i redu u objektu; ne obezbijedi odgovarajući broj spasilaca, ako to priroda korišćenja objekta zahtijeva; ne obezbijedi pružanje hitne medicinske pomoći u objektu, ako to priroda korišćenja objekta zahtijeva (član 108 stav 3);

41) nastupe okolnosti koje ugrožavaju bezbjednost u objektu a ne obustavi korišćenje objekta ili dijela objekta​​ i to javno ne objavi, sve dok traju okolnosti zbog kojih je obustavljeno korišćenje objekta (član 109 stav 2);

42) ne izradi izvještaj o finansijskom poslovanju, u roku i na način propisan zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja revizije (član​​ 122 stav 1);

43) je izvještaj iz člana 122 stav 1 ovog zakona dobio negativno mišljenje revizora, a predsjednik sportske organizacije u roku od 15 dana od dana dobijanja mišljenja ne zakaže vanrednu sjednicu skupštine sportske organizacije, na kojoj će se​​ odlučivati o promjeni upravljačke strukture te sportske organizacije (član 122 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 60 eura do 1.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 2, 35, 36, 37, 39, 40 i 41. ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 60 eura do 1.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 2, 37, 39, 40 i 41. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 3.000 eura.

Član 133

Novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu državne uprave i organu lokane samouprave, ako:

1) strategija razvoja sporta na lokalnom nivou nije donijeta u roku od šest mjeseci od dana donošenja Strategije (član 16 stav 3);

2) Ministarstvo, odnosno opština jednom godišnje, u roku od 30 dana od dana usvajanja Budžeta, odnosno budžeta opštine, ne raspišu javni konkurs za sufinansiranje sportskih organizacija (član 117 stav 2).

Član 134

Novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) obavlja poslove trenera suprotno članu 32 st. 3 do 6 ovog zakona;

2) obavlja poslove sportskog stručnjaka osposobljenog za rad u sportu suprotno članu 33 st. 2, 3 i 4 ovog zakona;

3)​​ kao sekretar obavlja adminstrativno-tehničke poslove u sportskoj organizaciji a nema potreban nivo obrazovanja (član 61);

4) obavlja poslove sekretara sportske organizacije, direktora sportske organizacije ili stručne poslove u sportu a nema položen stručni ispit za rad u oblasti sporta, ili ga ne položi najkasnije u roku od jedne godine od dana angažovanja u sportskoj organizaciji (član 67);

5) organizuje sportsku priredbu (član 92 stav 7);

6) se ne podvrgne utvrđivanju zdravstvene sposobnosti najmanje jednom u toku 12 mjeseci, ako pravilima nacionalnog sportskog saveza nije određen kraći period (član 99 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 2 i 5 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 3.000 eura.

XII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje propisa

Član 135

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti donešeni na osnovu Zakona o sportu ("Službeni list CG", br. 36/11 i 36/13), ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Akti COK-a

Član 136

COK je dužan da donese akte u skladu sa ovim zakonom u roku od dva​​ mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Akt iz člana 21 stav 3 ovog zakona donijeće se u roku od dva mjeseca od dana donošenja podzakonskog akta iz člana 21 stav 4 ovog zakona.

Donošenje strategija

Član 137

Strategija razvoja sporta u Crnoj Gori donijeće se se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Strategije razvoja sporta na lokalnom nivou donijeće se se u roku od dva mjeseca od dana donošenja strategije iz stava 1 ovog člana.

Izjednačavanje statusa

Član 138

Status sportiste​​ sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom, u smislu ovog zakona, ima i sportista kojem je status vrhunskog sportiste utvrđen prije stupanja na snagu ovog zakona.

Provjera uslova i usklađivanje visine doživotne mjesečne naknade

Član 139 ​​ 

Vrhunskom sportisti kojem je utvrđeno pravo na doživotnu mjesečnu naknadu i čija je isplata započela prije stupanja na snagu ovog zakona, Ministarstvo će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, provjeriti da li ispunjava uslove iz člana 72 stav 2 tač.​​ 2, 3 i 4 ovog zakona za dalje ostvarivanje prava na tu naknadu.

Vrhunskom sportisti iz stava 1 ovog člana, kojem Ministarstvo utvrdi da ne ispunjava uslove iz člana 72 stav 2 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona, prestaje pravo na doživotnu mjesečnu naknadu.

Vrhunskom sportisti iz stava 1 ovog člana, kojem Ministarstvo utvrdi da ispunjava uslove iz člana 72 stav 2 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona, visina doživotne mjesečne naknade, zavisno od postignutih rezultata na osnovu kojih je utvrđen status vrhunskog sportiste, uskladiće se sa odredbama ovog zakona.

Vrhunskom sportisti kojem je utvrđeno pravo na doživotnu mjesečnu naknadu, a na dan stupanja na snagu ovog zakona nije započela isplata te naknade, visina doživotne mjesečne naknade će se utvrditi, odnosno uskladiti, shodno​​ odredbama ovog zakona.

Sportisti kojem je utvrđen status vrhunskog sportiste prije stupanja na snagu ovog zakona, kojem Ministarstvo utvrdi da ispunjava uslove iz člana 72 stav 2 tač. 2, 3 i 4 ovog zakona, a nije ostvario prvo, drugo ili treće mjesto na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, jedinom zvaničnom svjetskom ili evropskom seniorskom prvenstvu u sportskoj disciplini koja je bila ili je na programu Olimpijskih igara, odnosno​​ Paraolimpijskih igara, visina doživotne mjesečne naknade, nakon stupanja na snagu ovog zakona, iznosi jednu polovinu prosječne mjesečne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata naknade.

Vrhunskom sportisti iz karate sporta koji je u ranijem periodu ostvario rezultat iz člana 29 stav 2​​ ovog zakona, visina doživotne mjesečne naknade uskladiće se sa aktom iz člana 79 stav 1 ovog zakona.

Selektoru seniorske reprezentacije Crne Gore kojem je utvrđeno pravo na doživotnu mjesečnu naknadu prije stupanja na snagu ovog zakona, visina doživotne mjesečne naknade, nakon stupanja na snagu ovog zakona, iznosi jednu prosječnu mjesečnu neto zaradu u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se vrši isplata naknade.

Usklađivanje visine doživotne mjesečne naknade, u smislu stava 3 ovog člana izvršiće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Doživotna mjesečna naknada, čiji je iznos usklađen odnosno utvrđen u skladu sa odredbama ovog zakona, isplaćuje se od dana donošenja rješenja.

Početak ostvarivanja prava na doživotnu mjesečnu naknadu

Član 140

Sportista kojem je utvrđen status vrhunskog sportiste prije stupanja na snagu ovog zakona, a na dan stupanja na snagu ovog zakona ima 35 i više godina života, pravo na doživotnu mjesečnu naknadu ostvaruje u skladu sa ovim zakonom.

Vrhunskom sportisti iz stava 1 ovog člana pravo na doživotnu mjesečnu naknadu pripada od dana donošenja rješenja o utvrđivanju doživotne mjesečne naknade u skladu sa ovim zakonom.

Sportista koji je proglašen za sportistu godine u skladu sa Zakonom o sportu ("Službeni list CG", br. 36/11 i 36/13) i kojem je utvrđeno pravo na doživotnu mjesečnu naknadu prije stupanja na snagu ovog zakona, ostvaruje to pravo nakon navršenih 35 godina života.

Rok za polaganje stručnog ispita

Član 141

Sekretar sportske organizacije, direktor ako ga sportska organizacija ima, kao i lice koje obavlja stručne poslove u sportu, koji na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju te poslove, dužni su da polože stručni ispit za rad u oblasti sporta u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Lica iz stava 1 ovog člana, koja u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, ne polože stručni ispit za rad u oblasti sporta, ne mogu​​ nastaviti da obavljaju te poslove.

Nastavak rada trenera

Član 142

Lice koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona obavljalo poslove trenera najmanje pet godina, a ne ispunjava uslove iz člana 32 stav 5 tačka 2 ovog zakona, može da nastavi da obavlja poslove trenera i nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Usklađivanje rada sportskih organizacija

Član 143

Sportski klubovi, sportska društva i sportsko-rekreativna društva koji na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju sportsku djelatnost, dužni su da usklade rad, organizaciju i opšte akte sa odredbama ovog zakona, u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Sportski klubovi, sportska društva i sportsko-rekreativna društva su dužna da u roku iz stava 1 ovog člana podnesu Ministarstvu uz​​ zahtjev i statut sačinjen u skladu sa članom 59 ovog zakona, odluku o obrazovanju organa u skladu sa čl. 60 do 66 ovog zakona i dokaze o ispunjenosti uslova za obavljanje sportske djelatnosti iz člana 48 st 1 i 2 ovog zakona.

POK i nacionalni sportski savezi koji na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljaju sportsku djelatnost, dužni su da usklade rad, organizaciju i opšte akte sa odredbama ovog zakona i Ministarstvu dostave dokumentaciju iz stava 2 ovog člana u roku od dva mjeseca od dana isteka roka iz​​ stava 1 ovog člana.

COK je dužan da, u roku od mjesec dana od dana isteka roka iz stava 3 ovog člana, uskladi rad, organizaciju i opšte akte sa odredbama ovog zakona i Ministarstvu dostavi dokumentaciju iz stava 2 ovog člana.

O zahtjevu sportskih organizacija iz st. 2, 3 i 4 ovog člana Ministarstvo će odlučiti u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Ako sportska organizacija ne uskladi rad, organizaciju i opšte akte sa odredbama ovog zakona i ne dostavi dokumentaciju iz stava 2 ovog člana, u roku iz stava 1 ovog člana, odnosno st. 3 i 4 ovog člana, brisaće se iz Registra.

U slučaju iz stava 6 ovog člana, sportska organizacija koja je brisana iz Registra i lica (fizička i pravna) koja su u Registru osnivači na dan stupanja na snagu ovog zakona, odgovaraju solidarno za obaveze te sportske organizacije.

Obrazovanje Savjeta za sport i Komisije za antidoping

Član 144

Savjet za sport obrazovaće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom obrazovanja savjeta iz stava 1 ovog člana, prestaje mandat Savjetu za sport obrazovanom u skladu sa Zakonom o sportu ("Službeni list CG", br. 36/11 i 36/13).

Komisija za antidoping obrazovaće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom obrazovanja Komisije za antidoping​​ prestaje mandat Komisiji za borbu protiv dopinga u sportu obrazovanoj u skladu sa Zakonom o sportu ("Službeni list CG", br. 36/11 i 36/13).

Rok za imenovanje organa

Član 144a

Savjet Komisije imenovaće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Statut Komisije donijeće se u roku od 30 dana od dana imenovanja savjeta iz stava 1 ovog člana.

Direktor Komisije imenovaće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja​​ na snagu ovog zakona.

Komisija za antidoping obrazovana prije donošenja ovog zakona prestaje sa radom danom imenovanja savjeta iz stava 1 ovog člana.

Rok za donošenje antidoping pravila

Član 144b

Antidoping pravila iz člana 100 stav 3 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za osnivanje zavoda

Član 145

Akt o osnivanju zavoda donijeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka rada zavoda utvrđivanje zdravstvene sposobnosti​​ lica iz člana 99 stav 1 ovog zakona i obezbjeđivanje prisustva sanitetskog vozila službe medicinske pomoći sa medicinskom ekipom na sportskim priredbama vršiće se u skladu sa Zakonom o sportu ("Službeni list CG", br. 36/11 i 36/13) i zakonima kojima se uređuje zdravstvena zaštita i hitna medicinska pomoć.

Započeti postupci

Član 146

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa ovim zakonom.

Prestanak važenja

Član 147

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o sportu ("Službeni list CG", br. 36/11 i 36/13).

Stupanje na snagu

Član 148

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".