Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o sprečavanju korupcije

Proglašavam​​ Zakon o sprečavanju korupcije, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Sedmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2024. godini, dana 7. juna 2024. godine.

Broj: 011/24-879/2-01

Podgorica, 08. jun 2024. godine

Predsjednik Crne Gore,

Jakov Milatović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Sedmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2024. godini, dana 7. juna 2024. godine, donijela je

Zakon o sprečavanju korupcije

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 54/2024 od 11.6.2024. godine, a stupio je na snagu 12.6.2024.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom propisuju se mjere za sprečavanje sukoba javnog i privatnog interesa, uređuju ograničenja u vršenju javnih funkcija, podnošenje izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera, zaštita lica koja prijavljuju nepravilnosti, kao i druga pitanja od značaja za prevenciju i sprečavanje korupcije.

Definicija korupcije

Član 2

Korupcija je svaka zloupotreba službenog, poslovnog, odnosno društvenog položaja ili uticaja u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugog.

Javni funkcioner

Član 3

Javni funkcioner, u smislu ovog zakona, je izabrano, imenovano odnosno postavljeno lice u državnom organu, organu državne uprave, pravosudnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave, nezavisnom tijelu, regulatornom tijelu, javnoj ustanovi, privrednom društvu, odnosno pravnom licu koje vrši javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili je u državnom vlasništvu (u daljem tekstu: organ vlasti), kao i lice na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost, bez obzira na stalnost funkcije i nadoknadu.

Javnim funkcionerom, u smislu stava 1 ovog člana, smatraju se i notari, javni izvršitelji i stečajni upravnici.

Državno vlasništvo, u smislu ovog zakona, je svako učešće u privrednom društvu u kojem država, Glavni grad, Prijestonica, odnosno opština (u daljem tekstu: opština) ima najmanje 33% kapitala.

Javni i privatni interes, nepravilnosti i ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije

Član 4

Javni interes, u smislu ovog zakona, je materijalni i nematerijalni interes za dobro i prosperitet svih građana pod jednakim uslovima.

Privatni interes, u smislu ovog zakona, podrazumijeva vlasnički i drugi materijalni ili nematerijalni interes javnog funkcionera ili povezanog lica sa javnim funkcionerom.

Pod nepravilnostima, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se:

1) povreda propisa, kao i radnja koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna, posebno u oblastima:

- radnih odnosa,

- javnih nabavki,

- finansijskih usluga,

- proizvoda i tržišta,

- sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma,

- bezbjednosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i dobrobiti životinja,

- zaštite potrošača,

- bezbjednosti proizvoda,

- zdravstva,

- zaštite privatnosti i ličnih podataka i bezbjednosti mrežnih i informacionih sistema,

- bezbjednosti saobraćaja,

- zaštite životne sredine,

- zaštite od zračenja i nuklearne bezbjednosti;

2) ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, a koje predstavlja povredu propisa i etičkih pravila, odnosno narušavanje integriteta ili mogućnost nastanka takve povrede, kao i radnju koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna;

3) povreda propisa koja utiče na finansijske interese Evropske unije u skladu sa članom 325 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i utvrđena relevantnim mjerama Evropske unije;

4) povreda propisa koja se odnosi na unutrašnje tržište u skladu sa članom 26 stav 2 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, uključujući povrede pravila Evropske unije o tržišnoj konkurenciji i državnoj pomoći, kao i povrede koje se odnose na unutrašnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvarivanje poreske prednosti koja je u suprotnosti sa ciljem ili svrhom važećih propisa o porezu na dobit;

5) povreda propisa u drugim oblastima, kao i radnja ili propust koji formalno nijesu nezakoniti, ali su u suprotnosti sa zakonskim ciljem ili svrhom propisa.

Zviždač

Član 5

Zviždač je fizičko lice zaposleno u privatnom ili javnom sektoru, koje je steklo informacije o nepravilnostima u svom radnom okruženju i koje podnosi prijavu o nepravilnostima.

Zaposlenim, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se:

1) lice u radnom odnosu, kao i lice koje ima položaj zaposlenog u smislu člana 45 stav 1 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, uključujući i službenika;

2) lice koje ima položaj samozaposlenog lica, uključujući lice koje ima položaj samozaposlenog lica u smislu člana 49 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije;

3) vlasnik udjela, član upravnog ili nadzornog organa privrednog društva;

4) volonter, pripravnik ili korisnik stručnog osposobljavanja;

5) lice koje radi pod nadzorom i u skladu s uputstvima ugovarača, podugovarača i dobavljača;

6) lice koje na bilo koji način učestvuje u djelatnostima pravnog ili fizičkog lica.

Agencija za sprečavanje korupcije

Član 6

Poslove sprečavanja sukoba javnog i privatnog interesa, ograničenja u vršenju javnih funkcija, provjere izvještaja o prihodima i imovini javnog funkcionera, postupanja po prijavama zviždača koje sadrže informacije o nepravilnosti koje se odnose na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, kao i druge poslove u skladu sa ovim zakonom vrši Agencija za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija), kao samostalno i nezavisno tijelo, koju osniva Skupština Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština), u skladu sa ovim zakonom.

Poslove kontrole lobiranja i kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja vrši Agencija u skladu sa posebnim zakonom.

Agencija može pokrenuti postupak za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, po službenoj dužnosti.

Rad Agencije je javan.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 7

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 8

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) korist podrazumijeva imovinu ili imovinska i druga materijalna i nematerijalna prava;

2) povezano lice sa javnim funkcionerom je srodnik javnog funkcionera u pravoj liniji i pobočnoj do drugog stepena srodstva, srodnik po tazbini do prvog stepena srodstva, bračni i vanbračni supružnik, partner u zajednici života lica istog pola, usvojilac i usvojenik, član zajedničkog domaćinstva, drugo fizičko ili pravno lice sa kojim javni funkcioner uspostavlja ili je uspostavio poslovni, politički i lični odnos;

3) poklon je stvar, pravo ili usluga stečena, odnosno izvršena bez naknade i svaka druga korist koja se daje javnom funkcioneru ili povezanom licu sa javnim funkcionerom, u vezi sa vršenjem javne funkcije;

4) imovina podrazumijeva imovinska prava bilo koje vrste, nezavisno od toga da li se odnose na dobra materijalne ili nematerijalne prirode, pokretne ili nepokretne stvari, hartije od vrijednosti i druge isprave kojima se dokazuju imovinska prava, uključujući imovinu u elektronskom ili digitalnom obliku;

5) radno okruženje podrazumijeva poslovne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, nezavisno od prirode tih aktivnosti, lica stiču informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi ta lica mogla pretrpjeti štetu ako prijave takve informacije, uključujući i kad je aktivnost u međuvremenu prestala, neposredno treba da započne ili je trebala započeti;

6) zviždačev pomagač je lice koje pomaže zviždaču u postupku prijavljivanja korupcije u radnom okruženju, a čija bi pomoć trebala biti povjerljiva;

7) povezano lice sa zviždačem je:

- kolega ili drugo lice koje bi zbog povezanosti sa zviždačem u radnom okruženju moglo da pretrpi štetu;

- fizičko ili pravno lice sa kojim je zviždač na drugi način povezan u radnom okruženju;

- srodnik zviždača koji je sa zviždačem povezan u radnom okruženju, bez obzira na vrstu, liniju i stepen srodstva;

8) informacije o nepravilnostima su informacije, uključujući i opravdane razloge za sumnju o stvarnim ili mogućim nepravilnostima kod poslodavca;

9) poslodavac je organ vlasti, privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik kod kojeg je zviždač zaposlen ili je bio zaposlen ili bi uskoro trebao da bude zaposlen, u smislu člana 5 stav 2 ovog zakona;

10) prijavljeno lice je fizičko ili pravno lice na koga se odnosi prijava zviždača, odnosno javno objelodanjivanje informacija, a koje je počinilo povredu, kao i povezano lice sa njima.

II. SPREČAVANjE SUKOBA INTERESA U VRŠENjU JAVNIH FUNKCIJA, OGRANIČENjA U VRŠENjU JAVNIH FUNKCIJA, POKLONI, SPONZORSTVA I DONACIJE I IZVJEŠTAJI O PRIHODIMA I IMOVINI JAVNIH FUNKCIONERA

1. Sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija

Sukob interesa

Član 9

Javni funkcioner je dužan da svoju funkciju vrši na način da javni interes ne podredi privatnom, kao i da ne izazove sukob interesa u vršenju javne funkcije.

Sukob interesa u vršenju javne funkcije postoji kad privatni interes javnog funkcionera utiče ili može uticati na nepristrasnost javnog funkcionera u vršenju javne funkcije, kao i u drugim situacijama koje mogu dovesti do sukoba interesa.

Postojanje sukoba interesa utvrđuje i mjere za sprečavanje sukoba interesa preduzima Agencija.

Mišljenja o postojanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije i ograničenja u vršenju javnih funkcija i odluke o povredi odredaba ovog zakona koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnog funkcionera, koja Agencija daje odnosno donosi u skladu sa ovim zakonom, obavezujuća su za javnog funkcionera.

Smatra se da je javni funkcioner povrijedio odredbe ovog zakona u slučaju kad u roku od pet dana od dana prijema mišljenja Agencije iz stava 4 ovog člana ne postupi u skladu sa tim mišljenjem i sa obavezama propisanim ovim zakonom ili postupi na način kojim se krše zabrane i pravila propisana ovim zakonom, kao i drugim propisima kojima je propisan sukob interesa u oblastima koje su uređene tim propisima.

Izjava o postojanju sukoba interesa

Član 10

Ako javni funkcioner u organu vlasti u kojem vrši javnu funkciju učestvuje u raspravi i odlučivanju u stvari u kojoj on ili povezano lice sa javnim funkcionerom ima privatni interes, dužan je da se bez odlaganja uzdrži od preduzimanja bilo koje radnje za koju postoji rizik od postojanja sukoba interesa, kao i da najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja za to, da pisanu izjavu o postojanju privatnog interesa, odnosno riziku o postojanju sukoba interesa i o tome obavijesti organ vlasti, kao i ostale učesnike u raspravi i odlučivanju.

Obaveza davanja izjave i obavještenja iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na poslanika i odbornika, kao ni na javnog funkcionera za koga važe pravila o izuzeću propisana posebnim zakonom ili drugim aktom.

Organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju dužan je da izjavu javnog funkcionera iz stava 1 ovog člana unese u zapisnik i o tome zatraži mišljenje Agencije.

U slučaju iz stava 1 ovog člana javni funkcioner ne može učestvovati u raspravi i donošenju odluke dok Agencija ne da mišljenje o postojanju sukoba interesa.

Ako Agencija, u slučaju iz stava 1 ovog člana, utvrdi da postoji sukob interesa i o tome obavijesti javnog funkcionera i organ vlasti iz stava 3 ovog člana, javni funkcioner ne može učestvovati u raspravi i odlučivanju, a organ vlasti je dužan da donese odluku o njegovom izuzeću.

Nadležni organ vlasti dužan je da spriječi izvršenje odluke donijete suprotno st. 1 do 4 ovog člana i stavi je van snage, u skladu sa zakonom i o tome obavijesti Agenciju.

2. Ograničenja u vršenju javnih funkcija

Vršenje drugih javnih poslova

Član 11

Javni funkcioner može da se bavi naučnom, nastavnom, kulturnom, umjetničkom i sportskom djelatnošću i da stiče prihode od autorskih, patentnih i sličnih prava, intelektualne i industrijske svojine, ako zakonom nije drukčije propisano.

Članstvo javnog funkcionera koji je imenovan ili biran u stalna ili povremena radna tijela koje obrazuje organ vlasti ne smatra se vršenjem dvije ili više javnih funkcija u smislu ovog zakona, osim onih koji donose odluke ili učestvuju u donošenju odluka u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravni postupak.

Javni funkcioner je obavezan da tačne i potpune podatke o prihodima koje stekne vršenjem djelatnosti, odnosno poslova iz st. 1 i 2 ovog člana prijavi Agenciji.

U slučaju članstva u više radnih tijela iz stava 2 ovog člana, javni funkcioner može u istom mjesecu ostvariti prihode u samo jednom radnom tijelu.

Prenos upravljačkih prava u privrednim društvima

Član 12

Lice koje je vlasnik, odnosno osnivač privrednog društva, ustanove ili drugog pravnog lica dužno je da, u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja na javnu funkciju, prenese svoja upravljačka prava u tim subjektima na drugo pravno ili fizičko lice, kako bi ih to lice u svoje ime, a za račun javnog funkcionera vršilo do prestanka njegove javne funkcije.

U slučaju kad je u privrednom društvu ili drugom subjektu iz stava 1 ovog člana obrazovan organ upravljanja u kojem javni funkcioner, kao član tog organa, vrši svoja upravljačka prava, prenošenje upravljačkih prava podrazumijeva obavezu javnog funkcionera da podnese ostavku na članstvo u organu upravljanja, u skladu sa zakonom.

Javni funkcioner je dužan da, u roku od pet dana od dana prenošenja upravljačkih prava, Agenciji dostavi podatke o licu na koje je prenio upravljačka prava i dokaze o prenošenju upravljačkih prava.

Lice na koje je javni funkcioner prenio upravljačka prava postaje povezano lice sa javnim funkcionerom.

Vršenje rukovodećih i drugih funkcija u privrednom društvu

Član 13

Javni funkcioner ne može biti predsjednik, ovlašćeni zastupnik ili član organa upravljanja ili nadzornog organa, niti izvršni direktor ili član menadžmenta u privrednom društvu.

Vršenje javnih funkcija u privrednom društvu ili pravnom licu koje je u državnom vlasništvu, javnoj ustanovi ili drugom pravnom licu

Član 14

Javni funkcioner ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa, izvršni direktor, član menadžmenta privrednog društva ili pravnog lica koje je u državnom vlasništvu, javne ustanove ili drugog pravnog lica.

Izuzetno, javni funkcioner, osim Predsjednik Crne Gore, poslanik, odbornik, član Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), sudija Ustavnog suda Crne Gore, sudija, rukovodilac državnog tužilaštva, državni tužilac, glavni specijalni tužilac i specijalni tužilac može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa privrednog društva ili pravnog lica koje je u državnom vlasništvu, odnosno javne ustanove u jednom privrednom društvu ili pravnom licu koje je u državnom vlasništvu, odnosno javnoj ustanovi u kojima je država, odnosno opština vlasnik.​​ 

Javni funkcioner koji obavlja poslove u državnoj upravi i organima lokalne uprave i lokalne samouprave ne može obavljati funkciju poslanika.

Odbornik može obavljati poslove u državnoj upravi i organima lokalne uprave i lokalne samouprave, osim poslova predsjednika opštine, potpredsjednika opštine, glavnog administratora, sekretara sekretarijata, načelnika posebnih službi, člana odbora direktora i upravnog odbora, izvršnog direktora privrednih društava i javnih ustanova čiji je osnivač opština, člana savjeta i direktora lokalnog javnog emitera i turističke organizacije kao i druge poslove u okviru funkcija koje se imenuju od strane Skupštine opštine.

Javni funkcioner može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa naučnih, nastavnih, kulturnih, umjetničkih, humanitarnih ili sportskih udruženja ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Po osnovu članstva u organima upravljanja ili nadzornim organima iz st. 2 i 5 ovog člana, javni funkcioner ne može ostvariti prihod ili drugu naknadu.

Obaveza podnošenja ostavke

Član 15

Javni funkcioner koji u toku vršenja javne funkcije prihvati da obavlja drugu dužnost, odnosno funkciju iz člana 13 ili člana 14 st. 1 i 3 ovog zakona, dužan je da, u roku od 30 dana od početka vršenja druge funkcije, odnosno dužnosti, podnese ostavku na javnu funkciju.

Ako javni funkcioner u slučaju iz stava 1 ovog člana ne podnese ostavku, smatra se da je javnom funkcioneru prestala funkcija danom početka vršenja druge funkcije.

Ugovor o uslugama i poslovnoj saradnji

Član 16

Javni funkcioner ne može da zaključi ugovor o pružanju usluga sa privrednim društvom ili pravnim licem koje je u državnom vlasništvu.

Javni funkcioner ne može da zaključi ugovor o pružanju usluga sa organom vlasti ili privrednim društvom koje je u ugovornom odnosu, odnosno vrši poslove za organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši funkciju, osim ako je vrijednost tih ugovora manja od 1.000 eura na godišnjem nivou.

Organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju ne može da zaključi ugovor sa privrednim društvom ili drugim pravnim licem ako bi se zaključivanjem takvog ugovora ostvario privatni interes za javnog funkcionera i/ili sa njim povezano lice.

Ako javni funkcioner, odnosno organ vlasti postupi suprotno st. 1, 2 i 3 ovog člana, na zaključeni ugovor shodno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na ništavost ugovora.

Ograničenja po prestanku javne funkcije

Član 17

Javni funkcioner ne može, u periodu od jedne godine po prestanku javne funkcije, da:

1) pred organom vlasti u kojem je vršio javnu funkciju nastupa kao predstavnik ili punomoćnik pravnog lica, preduzetnika ili međunarodne ili druge organizacije koji sa tim organom vlasti imaju ili uspostavljaju ugovorni, odnosno poslovni odnos;

2) zasnuje radni odnos, odnosno uspostavi poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom ili drugom organizacijom koji, na osnovu odluka organa vlasti u kojem je javni funkcioner obavljao funkciju, ostvaruju korist;

3) zastupa pravno ili fizičko lice pred organom vlasti u kojem je vršio javnu funkciju u predmetu u kojem je kao javni funkcioner učestvovao u donošenju odluke;

4) obavlja poslove upravljanja ili revizije u pravnom licu u kojem su, najmanje jednu godinu prije prestanka javne funkcije, njegove dužnosti bile povezane sa supervizorskim ili kontrolnim poslovima;

5) stupi u ugovorni odnos ili drugi oblik poslovne saradnje sa organom vlasti u kojem je vršio javnu funkciju.

Javni funkcioner ne može, u periodu od dvije godine po prestanku javne funkcije, da upotrijebi, radi sticanja koristi za sebe ili drugog ili radi nanošenja štete drugom, saznanja i obavještenja do kojih je došao u vršenju javne funkcije, osim ako su ta saznanja i obavještenja dostupna javnosti.​​ 

3. Pokloni, sponzorstva i donacije

Zabrana primanja poklona

Član 18

Javni funkcioner, u vezi sa vršenjem javne funkcije, ne smije primati poklone, osim protokolarnih i prigodnih poklona.

Protokolarnim poklonom smatra se poklon predstavnika druge države ili međunarodne organizacije koji se daje prilikom posjete, gostovanja ili u drugim prilikama, kao i drugi poklon dat u sličnim prilikama.

Prigodnim poklonom smatra se poklon u vrijednosti do 50 eura.

Javni funkcioner ne smije primati prigodni poklon ako nije siguran da li vrijednost poklona premašuje iznos od 50 eura.

Ako javni funkcioner u toku jedne godine primi više prigodnih poklona od istog poklonodavca, ukupna vrijednost tih poklona ne smije preći iznos od 50 eura, a ako u tom vremenu primi prigodne poklone od više poklonodavaca, vrijednost tih poklona ne smije preći iznos od 100 eura.

Zabrana, odnosno ograničenje iz stava 1 ovog člana odnosi se i na povezana lica sa javnim funkcionerom ako je primanje poklona u vezi sa javnim funkcionerom, odnosno vršenjem javne funkcije.

Vrijednost poklona računa se prema njegovoj tržišnoj vrijednosti na dan prijema poklona.

Odbijanje poklona

Član 19

Javni funkcioner kome je ponuđen poklon koji ne smije da primi, dužan je da ponudu odbije, odnosno da saopšti poklonodavcu da poklon ne može da primi.

Javni funkcioner je dužan da, u roku od osam dana od učinjene ponude iz stava 1 ovog člana, sačini pisani izvještaj o učinjenoj ponudi i dostavi ga organu vlasti u kojem vrši javnu funkciju.

Ako javni funkcioner, u slučaju iz stava 1 ovog člana, nije mogao da odbije poklon, niti da poklon vrati poklonodavcu, dužan je da u roku od pet dana od dana prijema poklona organu vlasti u kojem vrši javnu funkciju preda poklon, koji od dana predaje postaje državna imovina, odnosno imovina opštine.

Način raspolaganja poklonima

Član 20

Primljeni pokloni i njihova vrijednost upisuju se u evidenciju poklona koju vodi organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši funkciju.

Ako se utvrdi da je prigodni poklon veće vrijednosti od vrijednosti iz člana 18 st. 3 i 5 ovog zakona, poklon se predaje na raspolaganje organu vlasti u kojem javni funkcioner vrši funkciju i postaje državna imovina, odnosno imovina opštine.

Protokolarni pokloni, bez obzira na njihovu vrijednost, postaju svojina države, odnosno opštine.​​ 

Način raspolaganja poklonima iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, način vođenja evidencije poklona, kao i druga pitanja koja se odnose na ograničenja povodom primanja poklona u vezi sa vršenjem javne funkcije propisuje organ državne uprave nadležan za poslove antikorupcije (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Evidencija poklona

Član 21

Organ vlasti iz člana 20 stav 1 ovog zakona dužan je da izvod iz evidencije poklona koju vodi dostavi Agenciji do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Ako Agencija utvrdi da se nije postupalo u skladu sa ovim zakonom, o tome će obavijestiti organ vlasti koji je dostavio izvod iz evidencije.

Agencija sačinjava katalog poklona javnih funkcionera primljenih u prethodnoj godini i objavljuje ga na svojoj internet stranici.

Nezakonito primanje poklona

Član 22

Na osnovu saznanja da je javni funkcioner primio poklon suprotno zakonu, Agencija sprovodi postupak u skladu sa ovim zakonom.

U slučaju kad Agencija utvrdi da je javni funkcioner primao poklon suprotno zakonu, javni funkcioner je dužan da poklon, odnosno ekvivalentnu novčanu vrijednost poklona u roku od pet dana od prijema odluke Agencije, preda na raspolaganje organu vlasti u kojem vrši funkciju, koji postaje državna imovina, odnosno imovina opštine.

Sponzorstva i donacije organima vlasti

Član 23

Javni funkcioner ne smije zaključivati ugovor o sponzorstvu u svoje ime.

Javni funkcioner ne smije zaključivati ugovor o sponzorstvu niti primati donacije u ime organa vlasti u kojem vrši javnu funkciju, koji utiču ili bi mogli uticati na zakonitost, objektivnost i nepristrasnost rada organa vlasti.

Javni funkcioner može tražiti od Agencije mišljenje da li se radi o sponzorstvu ili donaciji u smislu stava 2 ovog člana.

Ako Agencija u mišljenju iz stava 3 ovog člana utvrdi da je javni funkcioner postupio ili će postupiti suprotno st. 1 i 2 ovog člana, javni funkcioner je dužan da u roku od pet dana od prijema tog mišljenja postupi u skladu sa tim mišljenjem.

Ako javni funkcioner postupi suprotno st. 1 i 2 ovog člana, na zaključeni ugovor shodno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima koje se odnose na ništavost ugovora.

Sponzorstvo, u smislu ovog zakona, je ustupanje određenih materijalnih ili nematerijalnih dobara, pokretne ili nepokretne imovine ili drugih usluga organima vlasti​​ u zamjenu za usmeno ili pismeno pominjanje ili oglašavanja logotipa sponzora ili logotipa proizvoda sponzora ili druge usluge, u skladu sa zakonom.

Donacija, u smislu ovog zakona, je ustupanje bez naknade ili besteretno ustupanje određenih materijalnih i nematerijalnih dobara, pokretne ili nepokretne imovine organima vlasti.

Objavljivanje podataka o sponzorstvima i donacijama

Član 24

Organ vlasti dužan je da, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, Agenciji dostavi pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima i donacijama.

Ako Agencija, na osnovu izvještaja iz stava 1 ovog člana ili na osnovu sopstvenog saznanja, utvrdi da su primljena sponzorstva i donacije uticali ili mogli uticati na zakonitost, objektivnost i nepristrasnost rada organa vlasti, o tome daje mišljenje i obavještava nadležni organ vlasti radi preduzimanja mjera iz okvira svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom.

Organ vlasti je dužan da, u roku od pet dana od prijema mišljenja iz stava 2 ovog člana, stavi van snage odluke donijete pod uticajem primljenog sponzorstva odnosno donacije, u skladu sa zakonom i o tome obavijesti Agenciju.

Agencija vodi registar sponzorstava i donacija iz stava 1 ovog člana, koji sadrži i podatke o odlukama iz stava 3 ovog člana, i objavljuje ga na svojoj internet stranici.

Način vođenja registra iz stava 4 ovog člana, kao i sadržaj izvještaja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

4. Izvještaj o prihodima i imovini javnog funkcionera

Podnošenje izvještaja o prihodima i imovini

Član 25

Javni funkcioner je dužan da, u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju, u skladu sa posebnim propisima, podnese Agenciji izvještaj o svojoj imovini i prihodima, kao i o imovini i prihodima bračnog, odnosno vanbračnog supružnika, partnera u zajednici života lica istog pola i djece ako žive u zajedničkom domaćinstvu (u daljem tekstu: Izvještaj), prema stanju na dan izbora, imenovanja, odnosno postavljenja.

Javni funkcioner je dužan da u Izvještaju navede tačne i potpune podatke.

U toku vršenja javne funkcije javni funkcioner podnosi Izvještaj:

- jednom godišnje, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu;

- u slučaju promjena iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 10.000 eura, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene;

- na zahtjev Agencije u slučaju pokretanja postupka iz člana 33 stav 2 ovog zakona, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

U slučaju prestanka javne funkcije, javni funkcioner je dužan da, u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije, o tome obavijesti Agenciju i podnese Izvještaj.

Javni funkcioner kome je prestala funkcija dužan je da jednom godišnje u naredne dvije godine po prestanku funkcije, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, podnese Izvještaj Agenciji.

Javni funkcioner je dužan da prilikom prelaska na drugu javnu funkciju, kao i u slučaju izbora, imenovanja, odnosno postavljenja na još jednu javnu funkciju, u smislu člana 14 st. 2 i 5 ovog zakona, u roku od 30 dana od nastanka promjene o tome obavijesti Agenciju.

Obaveza podnošenja Izvještaja i postupak provjere podataka iz Izvještaja odnosi se i na državnog službenika koji ima propisanu obavezu podnošenja Izvještaja u skladu sa posebnim zakonom.

Podaci koji se prijavljuju

Član 26

Izvještaj sadrži:

1) lične podatke javnog funkcionera, članova zajedničkog domaćinstva iz člana 25 stav 1 ovog zakona, kao i povezanih lica sa javnim funkcionerom, i to: ime i prezime, jedinstveni matični broj, prebivalište, odnosno boravište i adresa stanovanja, nivo kvalifikacije obrazovanja i zvanje, a za javnog funkcionera i ime oca, ime majke i rođeno prezime majke;

2) podatke u vezi javne funkcije koju vrši;

3) podatke o imovini i prihodima javnog funkcionera i članova zajedničkog domaćinstva iz člana 25 stav 1 ovog zakona, a naročito o:

- pravu svojine na nepokretnim stvarima i pravu zakupa na nepokretnim stvarima u trajanju dužem od jedne godine, u zemlji i inostranstvu;

- pravu svojine na pokretnim stvarima čija vrijednost prelazi 10.000 eura ili za koje je propisana obaveza registracije kod nadležnih organa (motorna vozila, plovni objekti, vazduhoplovi, oružje i sl.);

- pravu svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima privrednog društva, ustanove ili drugog pravnog lica čiji je vlasnik, odnosno osnivač javni funkcioner;

- bilo kojem pravu čija vrijednost prelazi iznos od 10.000 eura;

- depozitima u kreditnim institucijama i drugim finansijskim institucijama, u zemlji i inostranstvu;

- akcijama i udjelima u pravnom licu i drugim hartijama od vrijednosti;

- gotovom novcu u iznosu od preko 10.000 eura;

- pravima po osnovu autorskih, patentnih i sličnih prava, intelektualne i industrijske svojine;

- dugovima (glavnica, kamata i rok otplate) i potraživanjima;

- izvoru i visini prihoda od obavljanja naučne, nastavne, kulturne, umjetničke i sportske djelatnosti;

- članstvu u organima upravljanja i nadzornim organima privrednih društava ili pravnih lica koja su u državnom vlasništvu, javnih ustanova ili drugih pravnih lica sa učešćem kapitala čiji je vlasnik država, odnosno opština, kao i naučnih, nastavnih, kulturnih, umjetničkih, humanitarnih, sportskih ili sličnih udruženja.

Radi provjere podataka iz Izvještaja, Agencija može imati pristup podacima na računima javnog funkcionera i članova zajedničkog domaćinstva iz člana 25 stav 1 ovog zakona kod kreditnih institucija i drugih finansijskih institucija, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.

Podatke iz stava 1 ovog člana javni funkcioner unosi u obrazac Izvještaja.

Obrazac Izvještaja utvrđuje Agencija i objavljuje na svojoj internet stranici.

Bliži način pristupa podacima na računima javnog funkcionera i članova zajedničkog domaćinstva iz člana 25 stav 1 ovog zakona kod kreditnih institucija i drugih finansijskih institucija propisuje Ministarstvo.

Dostavljanje Izvještaja

Član 27

Javni funkcioner dostavlja Izvještaj Agenciji elektronski i u pisanoj formi.

Registar prihoda i imovine

Član 28

Podaci iz Izvještaja vode se u registru prihoda i imovine javnih funkcionera (u daljem tekstu: Registar) koji je dio jedinstvenog informacionog sistema Agencije.

Podaci iz Registra brišu se po službenoj dužnosti nakon deset godina od prestanka funkcije javnog funkcionera.

Postupak brisanja podataka iz Registra može se pokrenuti i na zahtjev javnog funkcionera po isteku roka iz stava 2 ovog člana.​​ 

Način unosa podataka iz Izvještaja u Registar, kao i sadržaj i način vođenja Registra utvrđuje Ministarstvo.

Podaci dostupni javnosti

Član 29

Podaci iz Registra objavljuju se na internet stranici Agencije, osim podataka koji se odnose na:

- lične podatke iz člana 26 stav 1 tačka 1 ovog zakona, osim imena i prezimena;

- adresu na kojoj se nalazi nepokretna imovina;

- djecu javnog funkcionera do navršenih 16 godina života;

- alimentaciju i druga primanja, odnosno davanja po osnovu socijalne i dječje zaštite.

5. Postupak davanja mišljenja

Davanje mišljenja na zahtjev javnog funkcionera u slučaju sumnje na postojanje sukoba interesa i u odnosu na ograničenja u vršenju javnih funkcija

Član 30

Kad posumnja da je u situaciji u kojoj postoji sukob interesa ili ograničenje u vršenju javne funkcije, javni funkcioner je dužan da preduzme mjere radi rješavanja sukoba interesa ili poštovanja ograničenja u skladu sa zakonom, kao i da Agenciji prijavi sumnju podnošenjem zahtjeva za davanje mišljenja o postojanju sukoba interesa ili ograničenja u vršenju javne funkcije.

Javni funkcioner kome je prestala funkcija može podnijeti zahtjev Agenciji za davanje mišljenja o postojanju ograničenja iz člana 17 ovog zakona.

Javni funkcioner, odnosno javni funkcioner kome je prestala funkcija dužan je da u zahtjevu za davanje mišljenja iz st. 1 i 2 ovog člana navede tačne podatke u vezi eventualnog sukoba interesa.

Smatra se da je javni funkcioner povrijedio odredbe ovog zakona u slučaju kad u roku od pet dana od dana prijema mišljenja Agencije iz st. 1 i 2 ovog člana ne postupi u skladu sa tim mišljenjem.

Javni funkcioner može zahtijevati od Agencije da mu se mišljenje dostavi u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, radi ostvarivanja i zaštite svojih prava i interesa ili izvršavanja obaveza u vezi kojih je tražio mišljenje.

Pravilo povjerljivosti postupka

Član 31

Postupak po zahtjevu iz člana 30 ovog zakona povjerljive je prirode.

Mišljenja po zahtjevu iz člana 30 ovog zakona Agencija objavljuje na svojoj internet stranici u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

6. Postupak provjere podataka iz Izvještaja

Godišnji plan provjere

Član 32

Provjeru podataka iz Izvještaja Agencija vrši prema godišnjem planu provjere za određeni broj funkcionera i kategoriju funkcionera.

Godišnji plan provjere iz stava 1 ovog člana donosi se jednom godišnje, do kraja tekuće godine za narednu godinu.

Provjera podataka

Član 33

Agencija vrši provjeru podataka iz Izvještaja upoređivanjem tih podataka sa prikupljenim podacima o imovini i prihodima javnog funkcionera od organa vlasti i pravnih lica koji raspolažu tim podacima, kao i sa podacima u koje je Agencija imala uvid u skladu sa članom 26 stav 2 ovog zakona.

Organi vlasti i pravna lica iz stava 1 ovog člana dužni su da, u roku i na način koji odredi Agencija, dostave tražene podatke i obavještenja, odnosno stave na uvid traženu dokumentaciju u skladu sa zakonom.

Ako Agencija u postupku provjere utvrdi da dostavljeni podaci nijesu u skladu sa podacima koji su dostupni Agenciji odnosno ako postoji razlika u prijavljenom novčanom iznosu u vrijednosti do 1.000 eura ili se radi o greškama tehničke prirode, pisanim putem će obavijestiti javnog funkcionera da podnese dopunu ili izmjenu Izvještaja.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, javni funkcioner je dužan da izvrši dopunu ili izmjenu Izvještaja u skladu sa članom 25 stav 3 alineja 3 ovog zakona, a u slučaju nepostupanja Agencija je dužna da pokrene postupak.

Ako Agencija u postupku provjere utvrdi da su imovina i prihodi javnog funkcionera veći u odnosu na realne prihode, javni funkcioner je dužan da, na zahtjev Agencije, u roku od 30 dana, dostavi detaljne podatke o osnovima sticanja imovine i prihoda.

Postupak provjere podataka iz Izvještaja nije dostupan za javnost.

Bliži način provjere podataka iz st. 1 i 5 ovog člana utvrđuje se pravilima o radu Agencije.

7. Postupak za utvrđivanje povrede odredaba ovog zakona koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u​​ vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera

Pokretanje postupka

Član 34

Postupak u kojem se odlučuje da li je javni funkcioner povrijedio odredbe ovog zakona koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera pokreće Agencija na inicijativu organa vlasti u kojem javni funkcioner vrši ili je vršio javnu funkciju, organa nadležnog za izbor, imenovanje, odnosno postavljenje javnog funkcionera, drugog državnog organa ili organa opštine, drugog pravnog ili fizičkog lica.

Postupak iz stava 1 ovog člana može pokrenuti i Agencija po službenoj dužnosti, na osnovu sopstvenih saznanja ili anonimnih inicijativa.

Podaci o podnosiocu inicijative iz stava 1 ovog člana su povjerljivi.

Forma i sadržaj inicijative

Član 35

Inicijativa iz člana 34 ovog zakona sadrži: ime i prezime javnog funkcionera, naziv organa vlasti u kojem vrši ili je vršio javnu funkciju, bliže činjenice o povredi odredaba ovog zakona koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera, kojima podnosilac inicijative raspolaže ili su mu poznate, imena i prezimena lica koja mogu potvrditi navode iz inicijative, ako ih ima ili su mu poznata, kao i ime i prezime i adresu, odnosno naziv i sjedište podnosioca inicijative, ako inicijativa nije anonimna.

Inicijativa iz člana 34 ovog zakona podnosi se u pisanoj formi (neposredno ili putem pošte) ili elektronskim putem.

Inicijativa se može dati i usmeno na zapisnik kod Agencije.

Dopuna i ispravka inicijative

Član 36

Ako inicijativa nije sačinjena u skladu sa članom 35 stav 1 ovog zakona ili je nerazumljiva ili ne sadrži dovoljno činjenica da bi se po njoj moglo postupiti, Agencija će pozvati podnosioca da inicijativu dopuni, odnosno ispravi i odrediti mu rok za to koji ne može biti duži od 15 dana.

Ako podnosilac inicijative ne postupi na način i u roku iz stava 1 ovog člana, Agencija će inicijativu odbiti kao neurednu.

Izjašnjenje javnog funkcionera

Član 37

Agencija će od javnog funkcionera protiv koga je pokrenut postupak iz člana 34 ovog zakona zatražiti da dostavi pisano izjašnjenje na navode iz inicijative, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za dostavljanje pisanog izjašnjenja.

Ako se javni funkcioner ne izjasni na način i u roku iz stava 1 ovog člana, Agencija će nastaviti postupak u skladu sa ovim zakonom.

Utvrđivanje činjenica i okolnosti

Član 38

Postupak iz člana 34 ovog zakona Agencija vodi preko lica koje ovlasti direktor Agencije (u daljem tekstu: ovlašćeni službenik).

Ovlašćeni službenik dužan je da, po službenoj dužnosti, pribavi podatke i obavještenja o činjenicama koje su neophodne za vođenje postupka i odlučivanje, o kojima evidenciju u skladu sa zakonom vode nadležni državni organi, organi državne uprave i opštine, odnosno privredna društva ili pravna lica koja su u državnom vlasništvu, privredna društva, ustanove ili druga pravna i fizička lica.

Organi, pravna i fizička lica iz stava 2 ovog člana dužni su da, u roku i na način koji odredi Agencija, dostave tražene podatke i obavještenja, odnosno stave na uvid traženu dokumentaciju u skladu sa zakonom.

Ako organi, pravna i fizička lica iz stava 2 ovog člana ne postupe u roku i na način iz stava 3 ovog člana, dužni su da o razlozima bez odlaganja obavijeste Agenciju.

U slučaju iz stava 4 ovog člana, Agencija obavještava organ koji vrši nadzor nad radom organa, pravnog i fizičkog lica iz stava 2 ovog člana, a može podnijeti poseban izvještaj Skupštini ili obavijestiti javnost.

Izvođenje dokaza i usmena rasprava

Član 39

Ovlašćeni službenik, kad ocijeni da je to potrebno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su od značaja za odlučivanje, može po službenoj dužnosti sprovesti ispitni postupak.

Ovlašćeni službenik dužan je da na zahtjev učesnika u postupku sprovede usmenu raspravu.

Usmena rasprava može se sprovesti i kad ovlašćeni službenik ocijeni da je to potrebno radi utvrđivanja potpunog i tačnog činjeničnog stanja od značaja za odlučivanje.

Ustupanje postupka nadležnim organima

Član 40

U slučaju postojanja osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, Agencija će inicijativu sa dokazima prikupljenim u vršenju svoje nadležnosti, bez odlaganja dostaviti nadležnom državnom tužilaštvu.

Ako Agencija u postupku iz člana 34 ovog zakona dođe do podataka koji upućuju na nepravilnosti koje se ne odnose na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, dostaviće podatke nadležnom organu.

Nadležni organi iz st. 1 i 2 ovog člana dužni su da obavijeste Agenciju o ishodu postupka.

Odlučivanje

Član 41

Ovlašćeni službenik, u roku od 15 dana od okončanja postupka iz člana 34 ovog zakona, dostavlja obrazloženi predlog odluke direktoru Agencije.

Direktor Agencije je dužan da, u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga iz stava 1 ovog člana, donese odluku da li je javni funkcioner povrijedio odredbe ovog zakona koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera.

Odluka iz stava 2 ovog člana mora biti obrazložena.

Dostavljanje odluke

Član 42

Odluka iz člana 41 stav 2 ovog zakona dostavlja se javnom funkcioneru, podnosiocu inicijative, kao i organu vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju i organu nadležnom za izbor, imenovanje, odnosno postavljenje javnog funkcionera kad ti organi nijesu podnosioci inicijative, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

Odluka iz člana 41 stav 2 ovog zakona objavljuje se na internet stranici Agencije, pri čemu se u odluci kojom se utvrđuje da javni funkcioner nije povrijedio odredbe ovog zakona koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera ne objavljuje njegovo ime i prezime i funkcija bez saglasnosti javnog funkcionera na koga se odluka odnosi.

Konačnost odluke

Član 43

Odluka iz člana 41 stav 2 ovog zakona je konačna i protiv te odluke može se pokrenuti upravni spor.

Primjena pravila upravnog postupka

Član 44

Na postupak utvrđivanja povrede odredaba ovog zakona koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Postupci iz stava 1 ovog člana se ne mogu pokrenuti nakon proteka roka od deset godina od dana učinjene povrede, odnosno pet godina od dana saznanja za povredu.

Pravno dejstvo odluka

Član 45

Povreda odredaba ovog zakona koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera, kao i posebnih zakona kojima su utvrđene nadležnosti Agencije, koja je utvrđena konačnom, odnosno pravosnažnom odlukom smatraće se nesavjesnim vršenjem javne funkcije, o čemu Agencija obavještava organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju i organ nadležan za izbor, imenovanje, odnosno postavljenje javnog funkcionera, radi pokretanja postupka razrješenja, suspenzije ili izricanja disciplinske mjere.

Organ vlasti iz stava 1 ovog člana dužan je da o preduzetim mjerama povodom odluke Agencije kojom je utvrđeno da je javni funkcioner povrijedio odredbe ovog zakona koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera, kao i posebnih zakona kojima su utvrđene nadležnosti Agencije obavijesti Agenciju, u roku od 60 dana od dana prijema te odluke, uz pisano obrazloženje.

Ako javni funkcioner bude razriješen, suspendovan ili mu bude izrečena disciplinska mjera zbog nesavjesnog vršenja javne funkcije, u smislu stava 1 ovog člana, organ nadležan za izbor, imenovanje, odnosno postavljenje javnog funkcionera će o tome obavijestiti Agenciju, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Javni funkcioner koji je razriješen zbog razloga iz stava 1 ovog člana ne može vršiti javnu funkciju, odnosno poslove državnog službenika u periodu od četiri godine od dana razrješenja.​​ 

Ograničenje iz stava 4 ovog člana ne odnosi se na javnog funkcionera koji se bira neposredno na izborima.

Organ nadležan za izbor, imenovanje, odnosno postavljenje javnog funkcionera dužan je da, prije odlučivanja o izboru, imenovanju, odnosno postavljenju javnog funkcionera kod Agencije provjeri da li je predloženi kandidat, u posljednje četiri godine prije kandidovanja, u svojstvu javnog funkcionera, bio razriješen zbog razloga iz stava 1 ovog člana.

Naknada štete

Član 46

Ako je povredom ovog zakona pravnom ili fizičkom licu pričinjena šteta, to lice ostvaruje pravo na naknadu štete tužbom u parničnom postupku kod nadležnog suda, primjenom opštih pravila o naknadi štete.

8. Kategorizacija javnih funkcionera

Kategorizacija

Član 47

Na javne funkcionere koji neposredno ne donose odluke ili ne učestvuju u donošenju odluka ili donose odluke koje važe samo za određeni broj lica u pojedinim oblastima, obaveze odnosno ograničenja propisane ovim zakonom primjenjuju se u zavisnosti od kategorije javnih funkcionera.

Kategorizaciju javnih funkcionera u skladu sa stavom 1 ovog člana, sa pregledom njihovih obaveza, odnosno ograničenja propisuje Ministarstvo.

III. ZVIŽDAČI

1. Podnošenje prijave zviždača

Prijava

Član 48

Zviždač koji ima opravdane razloge da sumnja u postojanje nepravilnosti, može podnijeti prijavu u skladu sa ovim zakonom.

Prijava iz stava 1 ovog člana podnosi se u pisanoj formi, usmeno na zapisnik, putem pošte ili elektronskom putem i putem telefona.

Odredbe opšteg ili pojedinačnog akta poslodavca kojima se propisuje zabrana podnošenja prijave zviždača nemaju pravno dejstvo.

Sadržaj prijave

Član 49

Prijava iz člana 48 ovog zakona sadrži opis nepravilnosti, lične podatke zviždača ako ne želi da bude anoniman a po potrebi i druge činjenice i okolnosti.

Zabrana zloupotrebe prijavljivanja

Član 50

Zabranjena je zloupotreba podnošenja prijave zviždača.

Smatra se da postoji zloupotreba podnošenja prijave zviždača ako je podnijeta prijava koja sadrži informacije o nepravilnostima za koje je podnosilac znao da nijesu istinite.

Zaštita podataka

Član 51

Identitet zviždača, zviždačevog pomagača, povezanog lica sa zviždačem, prijavljenog lica, odnosno podaci na osnovu kojih se može otkriti njegov identitet, kao i drugi podaci iz člana 49 ovog zakona koji su navedeni u prijavi dostupni su isključivo licima, odnosno organizacionim jedinicama iz člana 55 st. 1 i 2 ovog zakona, Agenciji i nadležnom organu iz člana 57 stav 6 ovog zakona i sa njima se postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, identitet lica i drugi podaci iz stava 1 ovog člana mogu se otkriti samo ako je to nužno i srazmjerno obavezama propisanim posebnim zakonom, u okviru istraga državnih organa ili u okviru sudskog postupka.

Zaštita povjerljivosti

Član 52

Lice, odnosno organizaciona jedinica iz člana 55 st. 1 i 2 ovog zakona, Agencija, nadležni organ iz člana 57 stav 6 ovog zakona, zviždačev pomagač, povezano lice sa zviždačem i drugo lice koje učestvuje u postupku po prijavi zviždača dužno je da štiti​​ podatke koje sazna iz prijave i ne smije ih koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim one koja je potrebna za dalje postupanje po toj prijavi.

Ako prijava iz člana 48 ovog zakona sadrži tajne podatke, podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, podatke koji se odnose na tajnost zasijedanja sudskih vijeća, kao i tajne podatke u skladu sa pravilima krivičnog postupka, sa tim podacima postupaće se u skladu sa zakonima kojima se uređuje tajnost podataka, poslovna tajna u odgovarajućoj djelatnosti i krivični postupak.

2. Interno i eksterno prijavljivanje i javno objelodanjivanje informacija

Interno prijavljivanje

Član 53

Prijavu iz člana 48 ovog zakona zviždač može podnijeti poslodavcu kod kojeg, po njegovom saznanju, postoje opravdani razlozi za sumnju u postojanje nepravilnosti.

Postupanje poslodavca po prijavi

Član 54

Poslodavac je dužan da u postupku po prijavi iz člana 48 ovog zakona provjeri istinitost navoda o postojanju nepravilnosti i preduzme mjere iz okvira svoje nadležnosti radi sprečavanja nastanka nepravilnosti, u skladu sa zakonom.

Određivanje lica ili organizacione jedinice za prijem i postupanje po prijavi

Član 55

Radi sprovođenja postupka iz člana 54 ovog zakona, poslodavac koji ima manje od 20 zaposlenih može odrediti nepristrasno lice ili organizacionu jedinicu za prijem i postupanje po prijavi zviždača.

Radi sprovođenja postupka iz člana 54 ovog zakona, poslodavac koji ima najmanje 20 zaposlenih dužan je da odredi nepristrasno lice ili organizacionu jedinicu za prijem i postupanje po prijavi iz člana 48 ovog zakona.

Prijem prijava zviždača i postupanja po tim prijavama može obavljati lice ili organizaciona jedinica koja, pored tih poslova, obavlja i druge poslove svog radnog mjesta, odnosno iz svoje nadležnosti.

Poslodavac je dužan da podatke o određivanju lica, odnosno organizacione jedinice iz st. 1 i 2 ovog člana učini lako dostupnim u radnom okruženju i objavljivanjem na svojoj internet stranici.

Lice, odnosno organizaciona jedinica iz st. 1 i 2 ovog člana sprovodi postupak radi provjere istinitosti navoda iz prijave iz člana 48 ovog zakona i predlaže mjere ako utvrdi postojanje nepravilnosti.

Poslodavci iz st. 1 i 2 ovog člana ne smiju uticati na postupanje nepristrasnog lica, odnosno organizacione jedinice prilikom preduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu zviždača.

Ako je prijavu iz člana 48 ovog zakona primilo lice, odnosno organizaciona jedinica koja nije nadležna za postupanje po prijavi, to lice, odnosno organizaciona jedinica dužna je da prijavu, bez odlaganja i izmjena, proslijedi licu, odnosno organizacionoj jedinici iz st. 1 i 2 ovog člana, štiteći identitet zviždača i povjerljivost podataka iz prijave.

Bliži način postupanja iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Aktom iz stava 8 ovog člana ne može se smanjiti obim prava ili uskratiti neko pravo zviždaču iz ovog zakona.

Obavještenje o prijemu prijave i preduzetim mjerama po prijavi

Član 56

Lice, odnosno organizaciona jedinica iz člana 55 st. 1 i 2 ovog zakona dužna je da zviždaču dostavi obavještenje o prijemu prijave iz člana 48 ovog zakona u roku od sedam dana od dana podnošenja te prijave, a o mjerama koje su preduzete po njegovoj prijavi, odnosno o ishodu preduzetih mjera, u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave.

Eksterno prijavljivanje

Član 57

Ako zviždač nije obaviješten, odnosno nije zadovoljan obavještenjem, odnosno mjerama iz člana 56 ovog zakona, prijavu o nepravilnostima može podnijeti Agenciji.

Prijavu iz člana 48 ovog zakona zviždač može podnijeti Agenciji i bez prethodnog podnošenja prijave poslodavcu na kojeg se prijava odnosi.

Pored podataka iz člana 49 ovog zakona, prijava iz stava 1 ovog člana može sadržati i podatke o prijavljenom licu i obavještenje o preduzetim mjerama iz člana 56 ovog zakona, ako je to obavještenje dostavljeno zviždaču, a prijava iz stava 2 ovog člana može sadržati i podatke o prijavljenom licu.

Ako prijava ne sadrži podatke iz člana 49 ovog zakona, Agencija će u roku od osam dana pozvati zviždača da dopuni prijavu.

U slučaju da zviždač ne postupi u skladu sa stavom 4 ovog člana, Agencija će obustaviti postupak.

Ako Agencija primi prijavu koja se ne odnosi na nepravilnost koja upućuje na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, prijavu će bez odlaganja dostaviti nadležnom organu.

Nadležni organ iz stava 6 ovog člana dužan je da bez odlaganja obavijesti Agenciju o ishodu postupka po prijavi.

Po prijemu obavještenja iz stava 7 ovog člana, Agencija će to obavještenje dostaviti zviždaču u roku od sedam dana od dana prijema.

Bliži način postupanja po prijavama iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Mišljenje Agencije

Član 58

Ako na osnovu sprovedenog postupka po prijavi iz člana 57 st. 1 i 2 ovog zakona, Agencija utvrdi da je došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, sačinjava mišljenje koje sadrži preporuku o tome šta treba preduzeti da bi se ugrožavanje spriječilo, kao i rok za postupanje po preporuci i obavještavanje Agencije o tome, a koje dostavlja poslodavcu na kojeg se prijava odnosi i zviždaču.

Ako na osnovu sprovedenog postupka po prijavi iz člana 57 st. 1 i 2 ovog zakona Agencija utvrdi da nije došlo do ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, Agencija o tome obavještava zviždača.

Postupanje po preporuci Agencije

Član 59

Poslodavac na čiji rad se preporuka iz člana 58 stav 1 ovog zakona odnosi dužan je da, u ostavljenom roku, dostavi izvještaj o preduzetim radnjama radi izvršenja preporuke.

Ako poslodavac u ostavljenom roku ne postupi po preporuci iz člana 58 stav 1 ovog zakona ili ne obavijesti Agenciju, Agencija obavještava organ koji vrši nadzor nad njegovim radom, podnosi poseban izvještaj nadležnom skupštinskom odboru iz člana 86 stav 2 ovog zakona i obavještava javnost.

Pomoć Agencije

Član 60

Agencija će, objavljivanjem na svojoj internet stranici ili na drugi odgovarajući način, učiniti dostupnim javnosti i besplatnim sve informacije koje se odnose na dostupne postupke i pravna sredstva za zaštitu od nanošenja štete zviždaču, kao i prava prijavljenog lica.

Ako zviždač, usljed pretrpljene štete, pokrene sudski postupak, Agencija će na njegov zahtjev obezbijediti potrebnu pravnu, finansijsku, psihološku i drugu stručnu pomoć.

Postupanje Agencije

Član 61

Na postupanje iz člana 57 ovog zakona, kao i postupanje Agencije za utvrđivanje postojanja ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, po službenoj dužnosti, shodno se primjenjuju odredbe čl. 36 do 39 ovog zakona.

Obaveza vođenja evidencije

Član 62

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju prijava zviždača koja sadrži sljedeće podatke: broj, datum prijave, ime i prezime, opštinu, prebivalište i adresu zviždača (ako prijava nije podnesena anonimno), kratak opis nepravilnosti koje prijavljuje zviždač, broj i datum obavještenja o prijemu prijave i preduzetim mjerama iz člana 56 ovog zakona i broj i datum izvještaja o preduzetim radnjama radi izvršenja preporuke iz člana 59 ovog zakona.

Javno objelodanjivanje informacija

Član 63

Zviždač može javno objelodaniti informacije o nepravilnostima ako:

1) je prethodno podnio prijavu iz člana 48 ovog zakona poslodavcu i Agenciji, odnosno Agenciji, a u rokovima iz čl. 56 i 58 ovog zakona nijesu preduzete mjere da bi se nepravilnost spriječila;

2) zviždač ima opravdane razloge da vjeruje da nepravilnost predstavlja očiglednu opasnost, kao i u slučajevima kriznih situacija ili rizika od nastanka nepopravljive štete;

3) prijavljivanje nepravilnosti Agenciji podrazumijeva rizik od nastanka štete ili su izgledi da će nepravilnost biti otklonjena niski, zbog posebnih okolnosti slučaja.

Ustupanje postupka nadležnim organima

Član 64

Ako u postupku provjere istinitosti navoda o postojanju nepravilnosti poslodavac, Agencija, odnosno nadležni organ iz člana 57 stav 6 ovog zakona posumnja da je nastankom nepravilnosti učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, dužan je da prijavu sa prikupljenim dokazima, bez odlaganja, dostavi nadležnom državnom tužilaštvu.

3. Zaštita zviždača i naknada štete

Uslovi za zaštitu zviždača

Član 65

Zviždač ostvaruje pravo na zaštitu ako je imao opravdan razlog da vjeruje da su prijavljene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku podnošenja prijave poslodavcu, odnosno Agenciji, odnosno u trenutku javnog objelodanjivanja informacija.

Zviždač ne snosi odgovornost u pogledu načina saznanja prijavljenih informacija iz stava 1 ovog člana ili pristupa tim informacijama, pod uslovom da način saznanja ili pristupa ne predstavljaju samostalno krivično djelo.

U sudskim postupcima u vezi sa prijavom zviždača, uključujući postupke zbog povrede autorskog prava, povrede tajnosti podataka, povrede pravila o zaštiti podataka, otkrivanja poslovne tajne ili zahtjeva za naknadu štete iz radnog odnosa, zviždač ne snosi odgovornost zbog podnošenja prijave.

U slučaju pokretanja postupka iz stava 3 ovog člana, zviždač ima pravo da zatraži obustavu postupka, ako se u tom postupku utvrdi da su ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog člana.

Zabrana nanošenja štete zviždaču

Član 66

Zabranjeno je direktnim ili indirektnim činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem činjenja u radnom okruženju zviždaču nanijeti štetu stavljanjem u nepovoljniji položaj u vezi sa podnošenjem prijave, odnosno javnim objelodanjivanjem informacija, a naročito ako se nepovoljniji položaj odnosi na:

1) ugrožavanje života, zdravlja i imovine;

2) nemogućnost zapošljavanja;

3) onemogućavanje sticanja svojstva pripravnika ili volontera;

4) rad van radnog odnosa (faktički rad);

5) onemogućavanje obrazovanja, osposobljavanja ili stručnog usavršavanja;

6) onemogućavanje napredovanja na poslu, ocjenjivanja ocjenom „ne zadovoljava” i sticanja zvanja, odnosno gubitak zvanja;

7) uskraćivanje sredstava rada koje je koristio;

8) zabranu pristupa određenim podacima neophodnim za obavljanje radnih dužnosti;

9) pokretanje disciplinskog postupka i kažnjavanje;

10) pokretanje neopravdanih postupaka;

11) prestanak radnog odnosa;

12) privremeno udaljenje (suspenzija);

13) prekid poslovne saradnje raskidom ugovora o djelu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima;

14) netransformisanje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme, nakon što budu ispunjeni zakonski uslovi, propuštanje produženja ugovora ili prijevremeni raskid ugovora;

15) umanjenje ili uskraćivanje zarade i drugih naknada iz radnog odnosa;

16) uskraćivanje učešća u dobiti poslodavca;

17) neisplaćivanje nagrade i otpremnine;

18) raspoređivanje na drugo radno mjesto ili u drugo mjesto rada van mjesta prebivališta, odnosno boravišta;

19) raspoređivanje u drugo mjesto rada i promjenu radnog vremena, bez opravdanih razloga;

20) nepreduzimanje mjera radi zaštite zbog uznemiravanja od strane drugih lica;

21) neupućivanje na obavezne zdravstvene preglede ili upućivanje na preglede radi ocjene radne sposobnosti kad nijesu ispunjeni uslovi za upućivanje na te preglede u skladu sa zakonom;

22) prijevremeni raskid ugovora o nabavci robe ili usluga ili njegovo poništenje;

23) stavljanje na odgovarajuću listu, u skladu sa neformalnim ili formalnim sporazumom koji se odnosi na pojedini sektor privredne djelatnosti ili cjelokupnu privrednu djelatnost, na osnovu koje lice neće moći da se zaposli u tom sektoru, odnosno djelatnosti;

24) nanošenje materijalne i/ili nematerijalne štete, uključujući nematerijalnu štetu zbog povrede prava ličnosti, naročito na društvenim mrežama ili finansijskog gubitka, uključujući gubitak poslovanja i gubitak prihoda (propuštena dobit);

25) diskriminaciju;

26) mobing.

Odredbe opšteg ili pojedinačnog akta poslodavca kojima se nanosi šteta zviždaču ili licu povezanom sa zviždačem zbog podnošenja prijave zviždača ili javnog objelodanjivanja informacija nemaju pravno dejstvo.

Naknada štete zbog prijave

Član 67

Zviždač ima pravo na naknadu štete zbog podnošenja prijave zviždača, odnosno javnog objelodanjivanja informacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Sudska zaštita

Član 68

Zviždač koji je pretrpio štetu, odnosno kojem prijeti mogućnost nastanka štete u skladu sa članom 66 ovog zakona ima pravo da podnese tužbu za zaštitu zviždača nadležnom sudu.

Tužba iz stava 1 ovog člana podnosi se u opštem roku zastarjelosti propisanom zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Za suđenje u postupku iz stava 1 ovog člana stvarno je nadležan osnovni sud, dok je mjesno nadležan sud na čijem području tužilac ima prebivalište, odnosno na čijem području je nastupila štetna radnja.

Postupak po tužbi za zaštitu zviždača je hitan.

Postupku po tužbi za zaštitu zviždača ne mora prethoditi postupak mirnog rješavanja sporova pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili pred Centrom za alternativno rješavanje sporova.

U postupku po tužbi za zaštitu zviždača shodno se primjenjuju odredbe zakona o parničnom postupku kojim se uređuju radni sporovi.

Sadržina tužbe

Član 69

Tužbom za zaštitu zviždača može se tražiti:

1) utvrđenje da je prema zviždaču preduzeta štetna radnja iz člana 66 ovog zakona;

2) zabrana vršenja i ponavljanja štetne radnje iz člana 66 ovog zakona;

3) uklanjanje posljedica štetne radnje;

4) naknada materijalne i nematerijalne štete;

5) objavljivanje presude donijete po toj tužbi u sredstvima javnog informisanja, o trošku tuženog.

Teret dokazivanja

Član 70

Ako je u postupku po tužbi za zaštitu zviždača zviždač, kao tužilac, učinio vjerovatnim da je podnio prijavu, odnosno javno objelodanio informacije o nepravilnostima i da mu je pričinjena šteta, na tuženom je teret dokazivanja da štetna radnja nije u uzročnoj vezi sa podnošenjem te prijave, odnosno javnim objelodanjivanjem informacija.

Privremene mjere

Član 71

U postupku po tužbi za zaštitu zviždača, odnosno javnog objelodanjivanja informacija, sud koji vodi postupak može odrediti privremenu mjeru u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje.

Pravo na zaštitu zviždačevog pomagača i povezanog lica sa zviždačem

Član 72

Zviždačev pomagač i povezano lice sa zviždačem ostvaruju pravo na zaštitu shodno odredbama ovog zakona kojima se uređuje zaštita zviždača.

4. Nagrada za prijavljivanje nepravilnosti

Pravo na nagradu zviždača

Član 73

Poslodavac može nagraditi zviždača koji je podnošenjem prijave doprinio sprečavanju nastanka nepravilnosti.

Zviždač koji je podnošenjem prijave o nepravilnosti doprinio ostvarivanju javnih prihoda ili prihoda poslodavca, a ti prihodi bi izostali da prijava nije podnijeta, ima pravo na novčanu nagradu od poslodavca koji je ostvario prihod.

Pravo na nagradu zviždač stiče od momenta ostvarivanja prihoda iz stava 2 ovog člana, a ako je zbog podnošenja prijave došlo do pokretanja i vođenja krivičnog postupka koji je okončan pravosnažnom odlukom na osnovu koje je došlo do trajnog oduzimanja imovine, pravo na nagradu stiče trenutkom pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovine.

Nagrada za zviždača određuje se prema doprinosu zviždača u odnosu na visinu pribavljenih prihoda, odnosno oduzete imovine.

Visina nagrade ne može biti manja od 3%, niti veća od 5% od ostvarenih prihoda, odnosno imovine iz stava 4 ovog člana.

Postupak za ostvarivanje prava na nagradu

Član 74

Radi ostvarivanja prava na nagradu, zviždač u pisanoj formi podnosi zahtjev poslodavcu koji je ostvario prihod.

O zahtjevu iz stava 1 ovog člana odlučuje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.​​ 

Odlukom kojom se utvrđuje pravo na nagradu određuje se i rok za isplatu nagrade koji ne može biti duži od šest mjeseci.

Odluka o zahtjevu iz stava 1 ovog člana je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

IV. PREVENCIJA KORUPCIJE

Plan integriteta

Član 75

Na osnovu procjene podložnosti određenih radnih mjesta i radnih procesa za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja javnih funkcionera i zaposlenih u organu vlasti, organ vlasti donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije i obezbjeđuje povjerenje građana u njihov rad (u daljem tekstu: plan integriteta).

Plan integriteta donosi se u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta koja donosi Agencija.

Plan integriteta može donijeti i drugo pravno lice, a Agencija može, na predlog tog pravnog lica, da izvrši procjenu plana integriteta i predloži preporuke za unaprjeđenje plana integriteta.

Troškove procjene integriteta iz stava 3 ovog člana snosi pravno lice na čiji predlog je Agencija izvršila procjenu.

Definicija integriteta

Član 76

Integritet predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim javni funkcioneri i drugi zaposleni u organu vlasti čuvaju svoj ugled i ugled organa vlasti, obezbjeđuju povjerenje građana u vršenje javnih funkcija i rad organa vlasti i otklanjanje sumnje u mogućnost nastanka i razvoja korupcije.

Sadržaj plana integriteta

Član 77

Plan integriteta sadrži:

- ocjenu izloženosti organa vlasti korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;

- opis radnih mjesta i poslova koji su naročito podložni korupciji i drugim oblicima narušavanja integriteta;

- vrste rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta;

- postojeće mjere kontrole;

- preventivne mjere za smanjenje rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta i rokove za njihovo sprovođenje;

- podatke o licu odgovornom za izradu i sprovođenje plana integriteta (u daljem tekstu: menadžer integriteta);

- druge podatke, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Menadžer integriteta

Član 78

Menadžera integriteta rješenjem određuje starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti.

Organ vlasti dužan je da Agenciji dostavi rješenje o određivanju menadžera integriteta, u roku od osam dana od dana donošenja rješenja.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev dostave potrebne podatke i informacije od značaja za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Transparentnost plana integriteta

Član 79

Organ vlasti dužan je da donese plan integriteta u roku od šest mjeseci od dana osnivanja i dostavi ga Agenciji u roku od osam dana od dana donošenja, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Organ vlasti dužan je da plan integriteta učini dostupnim javnosti objavljivanjem na svojoj internet stranici ili na drugi odgovarajući način.

Efikasnost i efektivnost plana integriteta

Član 80

Plan integriteta može se mijenjati u zavisnosti od potreba, razvoja i interesa organa vlasti.

Organ vlasti dužan je, da svake druge godine procijeni efikasnost i efektivnost plana integriteta i dostavi Agenciji rezultate procjene u roku od osam dana od dana završetka procjene, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Organ vlasti dužan je da, u skladu sa procjenom iz stava 2 ovog člana, svake druge godine donese novi plan integriteta i dostavi ga Agenciji u roku od osam dana od dana donošenja, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta

Član 81

Organ vlasti dužan je da, do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu, dostavi Agenciji izvještaj o sprovođenju plana integriteta u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta.

Na osnovu dostavljenih planova integriteta i izvještaja o njihovom sprovođenju Agencija može dati organima vlasti preporuke za unapređenje planova integriteta.

Na osnovu planova, izvještaja i preporuka iz stava 2 ovog člana, Agencija sačinjava izvještaj o donošenju i sprovođenju planova integriteta u organima vlasti.

Izvještaj iz stava 3 ovog člana, sastavni je dio godišnjeg izvještaja o radu Agencije.

V. AGENCIJA

Nadležnost Agencije

Član 82

Agencija:

- utvrđuje postojanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije i preduzima mjere za njegovo sprečavanje;

- kontroliše ograničenja u vršenju javnih funkcija;

- vrši kontrolu primanja poklona, sponzorstava i donacija;

- vrši provjeru podataka iz Izvještaja;

- daje mišljenje o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i daje preporuke za sprečavanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije;

- dostavlja nadležnom organu iz člana 57 stav 6 prijave zviždača koje sadrže informacije o nepravilnostima koje se ne odnose na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije;

- prati donošenje i sprovođenje planova integriteta, daje preporuke za njihovo unapređenje i vrši provjeru procjene iz člana 80 stav 2 ovog zakona;

- donosi akte iz nadležnosti Agencije u skladu sa zakonom;

- daje inicijative za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije ili njihovog usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije;

- daje mišljenje na nacrte zakona i drugih propisa i opštih akata radi usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije;

- pokreće i sprovodi postupak za utvrđivanje povrede odredaba ovog i drugih zakona kojima su utvrđene nadležnosti Agencije;

- sarađuje sa nadležnim organima, visokoškolskim ustanovama i naučnim organizacijama i drugim subjektima u cilju realizacije aktivnosti u oblasti sprečavanja korupcije;

- vodi evidencije i registre u skladu sa ovim zakonom;

- izdaje prekršajni nalog i pokreće prekršajni i drugi postupak;

- sprovodi edukativne, istraživačke i druge preventivne antikorupcijske aktivnosti;

- ostvaruje regionalnu i međunarodnu saradnju u preventivnoj borbi protiv korupcije;

- vrši i druge poslove propisane zakonom.

Agencija vrši poslove nadzora nad sprovođenjem propisa kojim se uređuje lobiranje i sprovodi mjere kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, u skladu sa posebnim zakonom.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Agencija može angažovati domaće i međunarodne stručnjake, odnosno institucije, organizacije i ustanove, iz odgovarajućih oblasti.

Mišljenja za unapređenje i prevenciju korupcije

Član 83

Agencija može, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev organa vlasti, privrednog društva, pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica, dati mišljenje radi unapređenja prevencije korupcije, smanjenja rizika od korupcije i jačanja etike i integriteta u organima vlasti i drugim pravnim licima, koje sadrži analizu rizika od korupcije, mjere za otklanjanje rizika od korupcije i sprečavanje korupcije.

Prilikom davanja mišljenja iz stava 1 ovog člana, Agencija ocjenjuje usklađenost postupanja sa ovim zakonom, kao i drugim zakonima kojima se uređuju mjere za borbu protiv korupcije.

Agencija neće postupiti po zahtjevu iz stava 1 ovog člana ako:

- po istom zahtjevu postupa drugi nadležni organ;

- postoji osnov sumnje da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti; ili​​ 

- Agencija u konkretnom slučaju pokrene postupak iz okvira svoje nadležnosti.

Mišljenja iz stava 1 ovog člana Agencija objavljuje na svojoj internet stranici ili na drugi odgovarajući način čini dostupnim javnosti.

Pravni položaj Agencije

Član 84

Agencija ima svojstvo pravnog lica.

Organi Agencije

Član 85

Organi Agencije su Savjet Agencije (u daljem tekstu: Savjet) i direktor Agencije.

Rad članova Savjeta i direktora Agencije u vršenju poslova utvrđenih ovim zakonom ne smije biti predmet nezakonitog i nedozvoljenog uticaja.

Izbor članova Savjeta

Član 86

Savjet ima pet članova.

Članove Savjeta bira Skupština, na predlog radnog tijela nadležnog za poslove antikorupcije (u daljem tekstu: nadležni odbor).

Članovi Savjeta biraju se na period od četiri godine i mogu biti birani najviše dva puta.

Uslovi za izbor člana Savjeta

Član 87

Za člana Savjeta može biti izabrano lice koje, pored opštih uslova za rad u državnim organima, ima:

1) najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

2) deset godina radnog iskustva, od čega najmanje pet godina radnog iskustva u vršenju poslova iz oblasti borbe protiv korupcije ili zaštite ljudskih prava;

3) najmanje tri mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, odnosno sa kojim je ostvario poslovnu saradnju.

Ograničenja za izbor člana Savjeta

Član 88

Za člana Savjeta ne može biti izabrano lice koje je u posljednjih deset godina obavljalo ili obavlja funkcije:

1) poslanika ili odbornika;

2) člana Vlade;

3) u političkom subjektu (predsjednik partije, član predsjedništva, njihovi zamjenici, član izvršnog i glavnog odbora i drugi funkcioner u političkoj partiji u skladu sa statutom partije);

4) u koaliciji, u smislu zakona kojim se uređuje finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja.

Za člana Savjeta ne može biti birano lice koje je pravosnažno osuđeno za krivična djela iz oblasti korupcije i koje nije prošlo provjeru integriteta u skladu sa ovim zakonom.

Postupak za izbor članova Savjeta

Član 89

Članovi Savjeta biraju se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje nadležni odbor.

Nadležni odbor obrazuje Komisiju za sprovođenje izbora članova Savjeta (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija ima pet članova, i to dva predstavnika Skupštine (jedan iz reda parlamentarne većine, jedan iz reda parlamentarne opozicije) i po jedan predstavnik Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta i nevladinih organizacija.

Nadležni odbor upućuje poziv organima i drugim subjektima iz stava 3 ovog člana da odrede svog predstavnika u Komisiji, u roku od sedam dana od dana upućivanja poziva.

Nadležni odbor upućuje javni poziv za određivanje člana Komisije iz reda nevladinih organizacija.

Nevladina organizacija može da predloži kandidata za člana Komisije ako je upisana u registar kod nadležnog organa državne uprave, ako u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti borbe protiv korupcije i najmanje tri godine iskustva u borbi protiv korupcije, ako je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat iz oblasti borbe protiv korupcije i ako je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).​​ 

Nevladina organizacija iz stava 6 ovog člana dužna je da, uz predlog kandidata, dostavi ovjerenu kopiju akta o osnivanju i statuta, ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar, pregled realizovanih projekata i aktivnosti u posljednje tri godine i ovjerenu kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu.

Na osnovu sprovedenog postupka iz stava 5 ovog člana nadležni odbor utvrđuje listu predloženih kandidata.

Predstavnik u Komisiji iz reda nevladinih organizacija je lice koje je u sprovedenom postupku predloženo od strane najvećeg broja nevladinih organizacija.

Nadležni odbor dužan je da, u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva iz stava 4 ovog člana, obrazuje Komisiju.

Provjera integriteta

Član 90

Radi provjere integriteta iz člana 88 stav 2 ovog zakona, Komisija za kandidata za člana Savjeta, odnosno Savjet za kandidata za direktora Agencije, Agenciji podnosi zahtjev za provjeru da li u odnosu na ta lica ima pokrenutih i okončanih postupaka zbog povrede odredaba ovog zakona.

Agencija, u roku od 72 časa od časa prijema zahtjeva, dostavlja podatke o provjeri iz stava 1 ovog člana.

Sačinjavanje liste kandidata

Član 91

Nakon isteka propisanog roka za prijavu kandidata na osnovu javnog konkursa iz člana 89 stav 1 ovog zakona, Komisija vrši provjeru ispunjenosti uslova iz čl. 87 i 88 ovog zakona i sačinjava listu kandidata za članove Savjeta koji ispunjavaju uslove.

Komisija u prisustvu svih članova obavlja razgovor sa kandidatima iz stava 1 ovog člana.

Kandidat za člana Savjeta je dužan da pripremi i predstavi pisano i obrazloženo viđenje budućeg rada Agencije u prevenciji korupcije.

Komisija, na osnovu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 87 stav 1 tač. 2 i 3 ovog zakona i obavljenog razgovora sa kandidatima sačinjava listu od pet kandidata za izbor članova Savjeta, sa obrazloženjem.

Komisija sačinjava listu iz stava 4 ovog člana, većinom od najmanje četiri glasa, u roku od 60 dana od dana isteka roka za prijavljivanje na konkurs.

Komisija dostavlja listu kandidata iz stava 4 ovog člana nadležnom odboru, radi predlaganja Skupštini.

Ako nadležni odbor ne predloži Skupštini listu kandidata iz stava 4 ovog člana, postupak za izbor članova Savjeta se ponavlja.

Razrješenje člana Savjeta

Član 92

Član Savjeta može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran:

1) na lični zahtjev;

2) zbog trajnog gubitka radne sposobnosti;

3) ako se naknadno utvrdi da ne ispunjava uslove iz čl. 87 i 88 ovog zakona ili stupi na funkciju iz člana 88 ovog zakona;

4) ako povrijedi odredbe ovog zakona i poslovnik o radu Savjeta.

Razloge za razrješenje iz stava 1 tač. 2, 3 i 4 ovog člana utvrđuje Savjet i o tome obavještava nadležni odbor.

Postupak za razrješenje pokreće se na predlog najmanje tri člana Savjeta.

Skupština razrješava člana Savjeta na predlog nadležnog odbora.

Protiv odluke o razrješenju u slučaju iz stava 1 tač. 3 i 4 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Nadležni odbor, tri mjeseca prije isteka mandata člana Savjeta, pokreće postupak za izbor člana Savjeta u skladu sa članom 89 ovog zakona.

Ako funkcija člana Savjeta prestane prije isteka mandata, nadležni odbor će, bez odlaganja, pokrenuti postupak za izbor novog člana Savjeta iz člana 89 ovog zakona i, u roku od 30 dana, predložiti Skupštini izbor novog člana.

Nadležnosti Savjeta

Član 93

Savjet:

1) raspisuje konkurs za izbor direktora Agencije, bira i razrješava direktora Agencije;

2) donosi Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, na predlog direktora Agencije;

3) na predlog direktora Agencije usvaja godišnji plan rada Agencije;

4) na predlog direktora Agencije usvaja predlog budžeta i završnog računa Agencije;

5) na predlog direktora Agencije usvaja pravila o radu Agencije i pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta;

6) odlučuje o izuzeću direktora Agencije;

7) donosi poslovnik o radu Savjeta;

8) daje direktoru Agencije inicijative za unapređenje rada Agencije;

9) na predlog direktora Agencije usvaja godišnji izvještaj o radu Agencije;

10) vrši provjeru podataka iz izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije;

11) vrši i druge poslove utvrđene Statutom Agencije.

Statut Agencije, poslovnik o radu Savjeta, pravila o radu Agencije i pravila za izradu i sprovođenje planova integriteta objavljuju se u „Službenom listu Crne Gore”.

Način rada Savjeta

Član 94

Radom Savjeta rukovodi predsjednik koji se bira iz reda članova Savjeta, većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

Savjet odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta, osim u slučaju iz člana 96 stav 7 i člana 98 stav 3 ovog zakona.

Savjet održava sjednice na kojima odlučuje o poslovima iz svoje nadležnosti najmanje dva puta mjesečno.

O poslovima iz nadležnosti Savjeta javnost, po pravilu, obavještava predsjednik Savjeta.

Savjet kojem je prestao mandat nastavlja rad do izbora Savjeta u novom sastavu.

Naknada za rad člana Savjeta

Član 95

Predsjednik i član Savjeta ima pravo na mjesečnu naknadu u visini 50% prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Postupak za izbor direktora Agencije

Član 96

Direktora Agencije bira Savjet, na osnovu javnog konkursa, na period od pet godina i može biti biran najviše dva puta.

Za direktora Agencije može biti izabrano lice koje ispunjava uslove iz člana 87 ovog zakona.

Pored ograničenja iz člana 88 ovog zakona, za direktora Agencije ne može biti izabrano lice koje je u posljednjih pet godina imenovala ili postavila Vlada ili Skupština, kao javnog funkcionera.

Nakon isteka propisanog roka za prijavu kandidata, Savjet vrši provjeru ispunjenosti uslova iz st. 2 i 3 ovog člana i sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove.

Razgovor sa kandidatima obavlja Savjet u prisustvu svih članova.

Kandidat za direktora Agencije dužan je da pripremi i predstavi pisani i obrazloženi predlog programa rada i ključnih prioriteta Agencije.

Savjet odlučuje o izboru direktora Agencije većinom od najmanje četiri glasa, u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na konkurs.

Nadležnosti direktora Agencije

Član 97

Direktor Agencije:

1) zastupa i predstavlja Agenciju;

2) organizuje i odgovara za rad Agencije;

3) donosi odluke, daje mišljenja i preporuke i preduzima druge mjere iz nadležnosti Agencije;

4) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom.

Razrješenje direktora Agencije

Član 98

Direktor Agencije može biti razriješen prije isteka vremena na koje je izabran:

1) na lični zahtjev;

2) zbog trajnog gubitka radne sposobnosti;

3) ako se naknadno utvrdi da ne ispunjava uslove iz čl. 87 i 88 i člana 96 stav 3 ovog zakona ili stupi na funkciju iz člana 96 stav 3 ovog zakona;

4) ako povrijedi odredbe ovog zakona i pravila o radu Agencije.

O razrješenju direktora Agencije odlučuje Savjet.

Postupak razrješenja direktora Agencije pokreće se na predlog najmanje tri člana Savjeta, a odluku o razrješenju direktora Agencije Savjet donosi većinom od najmanje četiri glasa.

Protiv odluke o razrješenju u slučaju iz stava 1 tač. 3 i 4 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Statut Agencije

Član 99

Agencija ima statut.

Statutom Agencije se naročito uređuju sjedište Agencije, načela unutrašnje organizacije, način rada i nadležnosti organa Agencije, način donošenja opštih i drugih akata i druga pitanja od značaja za rad Agencije, u skladu sa zakonom.

Finansiranje Agencije

Član 100

Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Nacrt budžeta Agencije predlaže Savjet i dostavlja ga nadležnom tijelu Skupštine.

Nacrt budžeta Agencije utvrđuje nadležno tijelo Skupštine i dostavlja ga Vladi.

Odobrena sredstva za funkcionisanje i rad Agencije ne mogu biti manja od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore.

Odobrena sredstva za funkcionisanje i rad Agencije trebaju da obezbijede potpuno, nezavisno i efikasno obavljanje njenih nadležnosti.

Ako u predlogu godišnjeg zakona o budžetu izvrši izmjene iz nacrta budžeta Agencije iz stava 3 ovog člana, Vlada o tome dostavlja Skupštini pisano obrazloženje.

O raspolaganju finansijskim sredstvima iz stava 4 ovog člana Agencija odlučuje samostalno.

Primjena drugih propisa

Član 101

Na prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u Agenciji primjenjuju se opšti propisi o radu.

Zaposleni u Agenciji mogu ostvariti pravo na mjesečni dodatak na osnovnu zaradu u iznosu do 30%, u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru.

Etički kodeks i službena legitimacija

Član 102

Savjet donosi poseban etički kodeks zaposlenih u Agenciji.

Direktoru Agencije i ovlašćenim službenicima se, radi vršenja poslova i sprovođenja ovlašćenja u skladu sa ovim zakonom, izdaje službena legitimacija.

Službenu legitimaciju izdaje direktor Agencije.

Sadržaj i obrazac službene legitimacije propisuje Ministarstvo.

Izvještaji Agencije

Član 103

Savjet podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu Agencije, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Savjet može dostaviti Skupštini posebne izvještaje o stanju u oblastima iz nadležnosti Agencije.

Izvještaji iz st. 1 i 2 ovog člana objavljuju se na internet stranici Agencije.

Agencija podnosi nadležnom odboru godišnji izvještaj o postupcima po prijavama zviždača.

Izvještaj iz stava 4 ovog člana može se podnijeti i u slučajevima kad se radi o ugrožavanju ustavnih i zakonskih prava većeg stepena ili značaja.

Preispitivanje postupaka Agencije

Član 104

Agencija će, jednom godišnje, vršiti preispitivanje svojih postupaka za primanje prijava i postupanja po prijavama zviždača, u cilju prilagođavanja i poboljšanja tih postupaka.

Postupanje sa podacima

Član 105

Član Savjeta, direktor Agencije i zaposleni u Agenciji sa tajnim podacima, podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu i podacima o ličnosti za koje saznaju u vršenju svojih poslova dužni su da postupaju u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka, zaštita poslovne tajne i zaštite podataka o ličnosti.

Evidencije

Član 106

Pored kataloga i registara iz člana 21 stav 3, člana 24 stav 4 i člana 28 stav 1 ovog zakona, Agencija vodi:

- evidenciju javnih funkcionera za koje je konačnom, odnosno pravosnažnom odlukom utvrđena povreda ovog zakona ili posebnih zakona kojima su utvrđene nadležnosti Agencije, koja sadrži sljedeće podatke: redni broj, ime i prezime, jedinstveni matični broj i funkciju koju je javni funkcioner obavljao, broj i datum konačne, odnosno pravosnažne odluke, datum prijema obavještenja organa nadležnog za izbor, imenovanje, odnosno postavljenje, razlog razrješenja, suspenzije ili izricanja disciplinske mjere, broj i datum akta o razrješenju, suspenziji ili izrečenoj disciplinskoj mjeri i organ koji je donio rješenje o razrješenju, suspenziji ili izrečenoj disciplinskoj mjeri;

- evidenciju prijava zviždača po kojima je postupila Agencija koja sadrži sljedeće podatke: redni broj, datum prijave, ime i prezime, opština, prebivalište i adresa zviždača (ako prijava nije podnesena anonimno), naziv i sjedište/adresu prijavljenog lica, opis nepravilnosti koju prijavljuje zviždač, broj i datum obavještenja o preduzetim mjerama iz člana 56 ovog zakona ako je dostavljeno zviždaču, broj i datum davanja mišljenja Agencije o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i broj i datum izvještaja poslodavca na kojeg se prijava odnosi o preduzetim radnjama radi izvršenja preporuke iz mišljenja Agencije;

- evidenciju prijava zviždača koje je Agencija dostavila nadležnom organu iz člana 57 stav 6 ovog zakona koja sadrži sljedeće podatke: redni broj, datum prijave, ime i prezime, opština, prebivalište i adresa zviždača (ako prijava nije podnesena anonimno), naziv i sjedište/adresu prijavljenog lica, opis nepravilnosti koju prijavljuje zviždač i organa kome je prijava dostavljena.​​ 

Evidencije iz stava 1 ovog člana vode se na propisanom obrascu.

Podaci iz evidencija iz stava 1 ovog člana ne mogu se davati na korišćenje ako bi davanje tih podataka moglo uticati na vođenje postupka po prijavi, kao i u slučajevima utvrđenim ovim zakonom i zakonom kojim se ureduje tajnost podataka i zaštita podataka o ličnosti.

Obrazac i način vođenja evidencija iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Javnost rada Agencije

Član 107

Agencija o svom radu obavještava javnost putem saopštenja, objavljivanjem odluka na svojoj internet stranici ili na drugi način.

Agencija je dužna da prilikom rada i obavještavanja javnosti obezbijedi zaštitu tajnih podataka i podataka o ličnosti.

VI. KAZNENE ODREDBE

Novčane kazne za prekršaje pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu ili državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne uprave i lokalne samouprave

Član 108

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne unese izjavu javnog funkcionera o postojanju privatnog interesa u zapisnik i ne zatraži mišljenje Agencije (član 10 stav 3);

2) ne donese odluku o izuzeću javnog funkcionera iz rasprave i odlučivanja ako Agencija utvrdi da postoji sukob interesa iz člana 10 stav 1 ovog zakona (član 10 stav 5);

3) ne stavi van snage odluke donijete suprotno članu 10 st. 1 do 4 ovog zakona, i o tome ne obavijesti Agenciju (član 10 stav 6);

4) zaključi ugovor sa privrednim društvom ili drugim pravnim licem u kojem javni funkcioner i sa njim povezano lice ima privatni interes (član 16 stav 3);

5) ne dostavi Agenciji izvod iz evidencije poklona do kraja marta tekuće godine, za prethodnu godinu (član 21 stav 1);

6) ne dostavi Agenciji pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 24 stav 1);

7) ne dostavi tražene podatke i obavještenja u roku i na način koji odredi Agencija, odnosno ne stavi na uvid traženu dokumentaciju (član 33 stav 2);

8) ne dostavi tražene podatke i obavještenja, odnosno ne stavi na uvid traženu dokumentaciju u roku i na način koji odredi Agencija (član 38 stav 3);

9) ne obavijesti Agenciju o ishodu postupka iz člana 40 st. 1 i 2 ovog zakona (član 40 stav 3);

10) ne obavijesti Agenciju o preduzetim mjerama povodom odluke Agencije kojom je utvrđeno da je javni funkcioner povrijedio odredbe ovog zakona koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera kao i posebnih zakona iz nadležnosti Agencije u roku od 60 dana od dana prijema te odluke, uz pisano obrazloženje (član 45 stav 2);

11) ne obavijesti Agenciju o razrješenju, suspenziji ili izricanju disciplinske mjere zbog nesavjesnog vršenja javne funkcije, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke (član 45 stav 3);

12) prije odlučivanja o izboru, imenovanju odnosno postavljenju javnog funkcionera, kod Agencije ne provjeri da li je predloženi kandidat, u posljednje četiri godine prije kandidovanja, u svojstvu javnog funkcionera, bio razriješen zbog razloga iz člana 45 stav 1 ovog zakona (član 45 stav 6);

13) ne štiti podatke koje sazna iz prijave i koristi ih ili otkriva u druge svrhe osim one za koje je potrebna za dalje postupanje po toj prijavi (član 52 stav 1);

14) ne odredi nepristrasno lice ili organizacionu jedinicu za prijem i postupanje po osnovu prijava zviždača radi sprovođenja postupka iz člana 54 ovog zakona (član 55 stav 1);

15) podatke o određivanju lica, odnosno organizacione jedinice iz člana 55 st.​​ 1 i 2 ovog zakona ne učini lako dostupnim u radnom okruženju i objavljivanjem na svojoj internet stranici (član 55 stav 4);

16) utiču na postupanje nepristrasnog lica, odnosno organizacione jedinice prilikom preduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu zviždača (član 55 stav 6);

17) prijavu bez odlaganja i izmjena, ne proslijedi licu, odnosno organizacionoj jedinici iz člana 55 st. 1 i 2 ovog zakona uz zaštitu identiteta zviždača i povjerljivosti podataka iz prijave (član 55 stav 7);

18) ne dostavi zviždaču obavještenje o prijemu prijave u roku od sedam dana od dana podnošenja te prijave, a o mjerama koje su preduzete po njegovoj prijavi, odnosno o ishodu preduzetih mjera, u roku od 45 dana od dana podnošenja prijave ne obavijesti zviždača (član 56);​​ 

19) ne dostavi, u ostavljenom roku, izvještaj o preduzetim radnjama radi izvršenja preporuke iz člana 58 stav 1 ovog zakona (član 59 stav 1);

20) ne vodi evidenciju prijava zviždača koja sadrži podatke iz člana 62 ovog zakona;

21) ne dostavi prijavu zviždača koja se odnosi na nepravilnosti koje nijesu u njihovoj nadležnosti bez odlaganja nadležnom organu (član 64);

22) nanese štetu zviždaču, zviždačevom pomagaču i povezanom licu sa zviždačem stavljanjem u nepovoljniji položaj u vezi sa podnošenjem prijave, odnosno javnim objelodanjivanjem informacija, direktnim ili indirektnim činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem činjenja u radnom okruženju​​ (član 66);

23) ne donese odluku u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz člana 74 stav 2 ovog zakona, ili ne odredi rok za isplatu nagrade ili odredi rok koji je duži od šest mjeseci (član 74 st. 2 i 3);

24) ne donese plan integriteta (član 75 stav 1);

25) ne dostavi rješenje o određivanju menadžera integriteta Agenciji, u roku od osam dana od dana donošenja rješenja (član 78 stav 2);

26) ne donese plan integriteta u roku od šest mjeseci od dana osnivanja i ne dostavi ga Agenciji u roku od osam dana od dana donošenja, u skladu sa pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta (član 79 stav 1);

27) svake druge godine ne donese novi plan integriteta i ne dostavi ga Agenciji u roku od osam dana od dana donošenja u skladu sa procjenom iz stava 2 ovog člana (član 80 stav 3);

28) ne dostavi izvještaj o sprovođenju Plana integriteta do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu (član 81 stav 1);

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne uprave i lokalne samouprave novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 13, 14, 15, 16 i 17 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 500 eura do 6.000 eura.

Novčane kazne za prekršaje javnog funkcionera

Član 109

Novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj javni funkcioner, ako:

1) se ne uzdrži od preduzimanja bilo koje radnje za koju postoji rizik od postojanja sukoba interesa, kao i da najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja za to, ne da pisanu izjavu o postojanju privatnog interesa, odnosno riziku o postojanju sukoba interesa i o tome ne obavijesti organ vlasti kao i ostale učesnike u raspravi i odlučivanju prije svog učešća u raspravi (član 10 stav 1);

2) u slučaju iz člana 10 stav 1 ovog zakona učestvuje u raspravi i donošenju odluke (član 10 st. 4 i 5);

3) ne prijavi Agenciji tačne i potpune podatke o prihodima koje stekne vršenjem djelatnosti, odnosno poslova iz člana 11 st. 1 i 2 ovog zakona (član 11 stav 3);

4) u istom mjesecu ostvari prihode po osnovu članstva u više radnih tijela iz člana 11 stav 2 ovog zakona (član 11 stav 4);

5) ne prenese svoja upravljačka prava u privrednom društvu, ustanovi ili drugom pravnom licu čiji je vlasnik, odnosno osnivač na drugo pravno ili fizičko lice, u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja na javnu funkciju (član 12 stav 1);

6) ne dostavi Agenciji podatke o licu na koje je prenio upravljačka prava i dokaze o prenošenju upravljačkih prava, u roku od pet dana od dana prenošenja upravljačkih prava (član 12 stav 3);

7) je predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa, izvršni direktor, član menadžmenta privrednog društva ili pravnog lica koje je u državnom vlasništvu, javne ustanove ili drugog pravnog lica (član 14 st. 1 i 2);

8) obavlja poslove u državnoj upravi, organima lokalne uprave i lokalne samouprave i obavlja funkciju poslanika (član 14 stav 3);

9) obavlja poslove u državnoj upravi i organima lokalne uprave i lokalne samouprave, osim poslova predsjednika opštine, potpredsjednika opštine, glavnog administratora, sekretara sekretarijata, načelnika posebnih službi, člana odbora direktora i upravnog odbora, izvršnog direktora privrednih društava i javnih ustanova čiji je osnivač opština, člana savjeta i direktora lokalnog javnog emitera i turističke organizacije kao i druge poslove u okviru funkcija koje se imenuju od strane Skupštine opštine (član 14 stav 4);

10) ostvari prihod ili drugu naknadu po osnovu članstva u organima upravljanja ili nadzornim organima iz člana 14 st. 2 i 5 ovog zakona (član 14 stav 6);

11) ne podnese ostavku na javnu funkciju kad u toku vršenja javne funkcije prihvati da obavlja drugu dužnost, odnosno funkciju iz člana 13 ili člana 14 st. 1 i 3 u roku od 30 dana od početka vršenja druge funkcije, odnosno dužnosti (član 15);

12) zaključi ugovor o pružanju usluga sa privrednim društvom ili pravnim licem ili ugovor o pružanju usluga sa organom vlasti ili privrednog društva ili pravnog lica u državnom vlasništvu koje je u ugovornom odnosu, odnosno vrši poslove za organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši funkciju, ako je vrijednost tih ugovora veća od 1.000 eura na godišnjem nivou (član 16 st. 1 i 2);

13) primi poklon koji nije protokolarni ili prigodni (član 18 stav 1);

14) u toku jedne godine primi više poklona od istog poklonodavca, čija je ukupna vrijednost veća od 50 eura, ili ako u tom vremenu primi poklone od više poklonodavaca čija je vrijednost veća od 100 eura (član 18 stav 5);

15) ne sačini ili ne dostavi organu vlasti u kojem vrši javnu funkciju pisani izvještaj o ponudi iz člana 19 stav 1 ovog zakona, u roku od osam dana od učinjene ponude (član 19 stav 2);

16) u slučaju iz člana 19 stav 1 ovog zakona, kad nije mogao da odbije poklon, niti da poklon vrati poklonodavcu, ne preda poklon organu vlasti u kojem vrši javnu funkciju u roku od pet dana od dana prijema poklona (član 19 stav 3);

17) ne preda poklon ili ekvivalentnu novčanu vrijednost poklona na raspolaganje organu vlasti u kojem vrši funkciju u slučaju kad Agencija utvrdi da je primao poklone, u roku od pet dana od prijema odluke Agencije (član 22 stav 2);

18) zaključi ugovor o sponzorstvu u svoje ime (član 23 stav 1);

19) zaključi ugovor o sponzorstvu ili primi donaciju u ime organa vlasti u kojem vrši javnu funkciju koji utiču ili bi mogli uticati na zakonitost, objektivnost i nepristrasnost rada organa vlasti (član 23 stav 2);

20) u roku od pet dana od prijema mišljenja Agencije ne postupi u skladu sa tim mišljenjem (član 23 stav 4);

21) ne dostavi Agenciji pisani izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama sa kopijom dokumentacije u vezi sa tim sponzorstvima ili donacijama, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu (član 24 stav 1);

22) ne stavi van snage odluke donijete pod uticajem primljenog sponzorstva odnosno donacije, i o tome ne obavijesti Agenciju, u roku od pet dana od prijema mišljenja Agencije (član 24 stav 3);

23) ne podnese Agenciji izvještaj u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju o svojoj imovini i prihodima, kao i o imovini i prihodima bračnog i vanbračnog supružnika, partnera u zajednici života lica istog pola i djece ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu, prema stanju na dan izbora, imenovanja, odnosno postavljenja (član 25 stav 1);

24) ne navede u Izvještaju tačne i potpune podatke (član 25 stav 2);

25) u toku vršenja javne funkcije ne podnese Izvještaj jednom godišnje, do kraja marta u tekućoj godini za prethodnu godinu, ili ne prijavi promjenu iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 10.000 eura, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene ili na zahtjev Agencije u slučaju pokretanja postupka iz člana 33 stav 2 ovog zakona, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti (član 25 stav 3 alineja 2 i 3);

26) ne obavijesti Agenciju prilikom prelaska na drugu javnu funkciju, kao i u slučaju izbora, imenovanja, odnosno postavljenja na još jednu javnu funkciju, u smislu člana 14 st. 2 i 4 ovog zakona, u roku od 30 dana od nastanka promjene (član 25 stav 6);

27) na zahtjev Agencije ne dostavi detaljne podatke o osnovima sticanja imovine i prihoda u roku od 30 dana (član 33 stav 5).

Za prekršaj iz stava 1 tač. 13, 14, 16 i 17 ovog člana izriče se zaštitna mjera oduzimanja predmeta - poklona.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 23, 24, 25 i 27 ovog člana kazniće se i državni službenik iz koji ima propisanu obavezu podnošenja Izvještaja u skladu sa posebnim zakonom, novčanom kaznom od 500 do 1.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tačka 13 ovog člana kazniće se i bračni i vanbračni supružnik i djeca javnog funkcionera ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu, ako je primanje poklona u vezi sa javnim funkcionerom odnosno vršenjem javne funkcije, novčanom kaznom od 300 eura do 500 eura (član 18 stav 5).

Novčane kazne za prekršaje za fizička lica

Član 110

Novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura kazniće se fizičko lice, ako:

1) podnese prijavu koja sadrži informacije za koje je podnosilac znao da nisu istinite (član 50 stav 2);

2) ne štiti podatke koje sazna iz prijave i koristi ih ili otkriva u druge svrhe osim one za koje je potrebna za dalje postupanje po toj prijavi (član 52 stav 1);

3) nanese štetu zviždaču, zviždačevom pomagaču i povezanom licu sa zviždačem stavljanjem u nepovoljniji položaj u vezi sa podnošenjem prijave, odnosno javnim objelodanjivanjem informacija, direktnim ili indirektnim činjenjem, nečinjenjem ili propuštanjem činjenja u radnom okruženju (član 66);

Novčane kazne za prekršaje lica kome je prestala javna funkcija

Član 111

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj lice kome je prestala javna funkcija, ako u periodu od jedne godine po prestanku javne funkcije:

1) pred organom vlasti u kojem je vršio javnu funkciju nastupa kao predstavnik ili punomoćnik pravnog lica, preduzetnika ili međunarodne ili druge organizacije koji sa tim organom vlasti imaju ili uspostavljaju ugovorni odnosno poslovni odnos (član 17 stav 1 tačka 1);

2) zasnuje radni odnos, odnosno uspostavi poslovnu saradnju sa pravnim licem, preduzetnikom ili međunarodnom ili drugom organizacijom koji, na osnovu odluka organa vlasti u kojem je javni funkcioner obavljao funkciju, ostvaruju korist (član 17 stav 1 tačka 2);

3) zastupa pravno ili fizičko lice pred organom vlasti u kojem je vršio javnu funkciju, u predmetu u kojem je kao javni funkcioner učestvovao u donošenju odluke (član 17 stav 1 tačka 3);

4) obavlja poslove upravljanja ili revizije u pravnom licu u kojem su, najmanje jednu godinu prije prestanka javne funkcije, njegove dužnosti bile povezane sa supervizorskim ili kontrolnim poslovima (član 17 stav 1 tačka 4);

5) stupi u ugovorni odnos ili drugi oblik poslovne saradnje sa organom vlasti u kojem je vršio javnu funkciju (član 17 stav 1 tačka 5);

6) u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije o tome ne obavijesti Agenciju, ili jednom godišnje u naredne dvije godine po prestanku funkcije, do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu, ne podnese Izvještaj (član 25 st. 4 i 5).

Novčanom kaznom od 1.000 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj lice kome je prestala javna funkcija, ako u periodu od dvije godine po prestanku javne funkcije upotrijebi, radi sticanja koristi za sebe ili drugog ili radi nanošenja štete drugom, saznanja i obavještenja do kojih je došao u vršenju javne funkcije, osim ako su ta saznanja i obavještenja dostupna javnosti. (član 17 stav 2).

Uz kaznu za prekršaje iz st. 1 i 2 ovog člana može se izreći i zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do jedne godine.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 112

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG”, br. 53/14, 42/17 i 73/23).​​ 

Započeti postupci za rješavanje o sukobu interesa

Član 113

Započeti postupci za rješavanje o sukobu interesa u kojima nije donijeta odluka do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po odredbama Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG”, br. 53/14, 42/17 i 73/23).

Započeti postupci po prijavama zviždača

Član 114

Postupci koji su pokrenuti po prijavama zviždača u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije („Službeni list CG”, br. 53/14, 42/17 i 73/23) okončaće se po odredbama tog zakona.

Usklađivanje pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta

Član 115

Pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta, donijeta na osnovu Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG”, br. 53/14, 42/17 i 73/23) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Usklađivanje akata

Član 116

Statut i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, etički kodeks zaposlenih u Agenciji i drugi akti Agencije donijeti na osnovu Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG”, br. 53/14, 42/17 i 73/23), uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Obaveza određivanja nepristrasnog lica, odnosno organizacione jedinice za postupanje po prijavama zviždača

Član 117

Poslodavci iz člana 55 stav 2 ovog zakona dužni su da odrede nepristrasno lice, odnosno organizacionu jedinicu za postupanje po prijavama zviždača u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odložena primjena pojedinih odredbi

Član 118

Odredbe člana 4 stav 3 tač. 3 i 4 ovog zakona primenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Prestanak važenja propisa

Član 119

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o sprječavanju korupcije („Službeni list CG”, br. 53/14, 42/17 i 73/23).

Stupanje na snagu

Član 120

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 23-2/24-5/9

EPA 250 XXVIII

Podgorica, 7. jun 2024. godine

Skupština Crne Gore 28. saziva

Predsjednik,

Andrija Mandić, s.r.

*U ovaj zakon prenesene su odredbe Direktive (EU) 2019/1937 Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. oktobra 2019. godine o zaštiti lica koja prijavljuju povrede prava Unije.