Zakon o stranim investicijama

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 18/2011,​​ 45/2014​​ i​​ 73/2019​​ - drugi zakon.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se oblici stranih investicija, prava stranih investitora, zaštita stranih investitora, promocija i druga pitanja od značaja za strane investicije u Crnoj Gori.

Član 2 ​​ 

Strani investitor, u smislu ovog zakona,​​ je:

- svako pravno lice sa sjedištem van teritorije Crne Gore;

- svako fizičko lice, koje je strani državljanin, ako stiče udio ili akcije u privrednom društvu ili u privredno društvo ulaže na ugovornoj osnovi;

- privredno društvo sa učešćem najmanje 10%​​ stranog kapitala u kapitalu društva;

- privredno društvo koje je strano lice osnovalo u Crnoj Gori;

- crnogorski državljanin sa prebivalištem u inostranstvu.

Stranim investitorom, u smislu ovog zakona, smatra se i lice koje je na osnovu izvršenih ulaganja​​ steklo crnogorsko državljanstvo u skladu sa zakonom.

Član 3

Strana investicija, u smislu ovog zakona, je investicija u novcu, stvarima, uslugama, imovinskim pravima i hartijama od vrijednosti, u skladu sa zakonom.

Stranom investicijom u stvarima i imovinskim pravima smatra se ulaganje u osnovna sredstva u skladu sa računovodstvenim propisima.

II. OBLICI STRANIH INVESTICIJA

Član 4

Strani investitor može u Crnoj Gori:

- osnovati privredno društvo (sam ili sa drugim ulagačima);

- osnovati dio stranog društva;

- sticati udjele i akcije u privrednom društvu;

- kupiti privredno društvo.

Član 5

Strana investicija može se vršiti na osnovu ugovora o koncesiji, ugovora o franšizingu, ugovora o finansijskom lizingu, ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i drugim ugovorima, u skladu sa zakonom.

III. PRINCIPI STRANIH INVESTICIJA

Član 6

Strani investitor može na teritoriji Crne Gore osnivati privredno društvo i ulagati u privredno društvo, na način i pod uslovima pod kojima domaća lica mogu osnivati privredna društva, odnosno ulagati sredstva u privredna društva (nacionalni tretman), ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 7 ​​ 

Strani investitor može ulagati sredstva u domaće privredno​​ društvo, odnosno osnovati privredno društvo za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme.

Strani investitor može osnivati ili ulagati u privredno društvo iz stava 1 ovog člana samo na osnovu odobrenja organa državne uprave nadležnog za poslove spoljne​​ trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Prije izdavanja odobrenja iz stava 2 ovog člana Ministarstvo pribavlja mišljenje organa državne uprave nadležnih za poslove odbrane i unutrašnje poslove.

Član 8 ​​ 

- brisan -

Član 9

Privredno društvo za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme ne može pregovarati o aranžmanu iz čl. 4 i 5 ovog zakona prije nego što dobije odobrenje Ministarstva.

Član 10

Strane investicije u osiguravajuća društva, banke i druge finansijske institucije i slobodne zone vrše se u​​ skladu sa zakonom.

IV. ZAŠTITA STRANIH INVESTITORA

Član 11

Imovina stranog investitora ne može biti predmet eksproprijacije, osim kada je zakonom ili na osnovu zakona utvrđen javni interes, uz naknadu u skladu sa zakonom.

Član 12

Strani investitor koji pretrpi štetu usljed rata ili vanrednog stanja ima pravo na naknadu štete koja ne može biti manja od naknade koja pripada domaćem pravnom i fizičkom licu, u skladu sa zakonom.

Strani investitor ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom pričini službeno lice ili državni organ, u skladu sa zakonom.

V. INSTITUCIONALNI OKVIR I PROMOCIJA STRANIH INVESTICIJA ​​ 

Član 13

Podsticanje i promocija stranih investicija kojima se doprinosi ekonomskom razvoju Crne Gore vrši se na osnovu Strategije​​ za promociju stranih investicija (u daljem tekstu: Strategija).

Strategiju donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na period od pet godina.

Član 14

Strategija obavezno sadrži:

- analizu stanja u oblasti stranih investicija;

- analizu ispunjavanja​​ ugovorenih obaveza u oblasti stranih investicija;

- prepreke za unaprjeđenje stranih investicija i smjernice za njihovo eliminisanje;

- analizu investicionih mogućnosti po područjima, oblastima i ciljnim tržištima;

- smjernice za podsticanje i promociju stranih investicija:

- prioritetne aktivnosti i mjere u oblasti podsticanja i promocije stranih investicija;

- rokove za sprovođenje Strategije, sa utvrđenim prioritetima i mogućim izvorima finansiranja;

- druge podatke od značaja za podsticanje i promociju stranih investicija.

Član 15

Stručne poslove na promociji stranih investicija obavlja Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija (u daljem tekstu: Agencija).

Agencija ima svojstvo pravnog lica​​ i obavlja poslove od javnog interesa.

Napomena Redakcije: ovaj član prestaje da važi​​ u roku od 60 dana od dana imenovanja direktora Agencije

Član 16

Agencija obavlja sledeće poslove:

1) stručne poslove na promociji investicionih mogućnosti Crne Gore, u skladu sa Strategijom i godišnjim programom rada Agencije koji se naročito odnose na:

- pripremanje, razvoj i predstavljanje informacija o poslovnim mogućnostima za investiranje u Crnu Goru;

- pružanje stručne pomoći stranim investitorima za ulaganje u određene oblasti i sektore privrede;

- organizovanje neposrednih kontakata stranih i domaćih privrednih društava;

- ostvarivanje saradnje sa relevantnim međunarodnim institucijama radi povećanja stranih investicija;

2) prati realizaciju stranih investicija, sarađuje sa organima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i državnim institucijama Crne Gore na poslovima promocije i podrške na realizaciji investicija;

3) sačinjava informacije o stranim investicijama za Vladu u cilju unaprjeđenja investicionog ambijenta;

4) vodi evidenciju stranih investitora i stranih investicija;

5) i druge poslove iz oblasti stranih investicija u skladu sa zakonom.

Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se iz budžeta Crne Gore i donacija.

Napomena Redakcije: ovaj član prestaje da​​ važi u roku od 60 dana od dana imenovanja direktora Agencije

Član 17

Organi Agencije su Upravni odbor i direktor.

Napomena Redakcije: ovaj član prestaje da važi u roku od 60 dana od dana imenovanja direktora Agencije

Član 18

Agencijom upravlja Upravni​​ odbor, u skladu sa ovim zakonom i Statutom Agencije.

Upravni odbor Agencije:

- donosi Statut, na koji saglasnost daje Vlada, akt o organizaciji i sistematizaciji i druge akte Agencije;

- utvrđuje godišnji program rada sa finansijskim planom;

- odlučuje o​​ korišćenju sredstava Agencije;

- usvaja godišnji izvještaj o radu Agencije i godišnji finansijski iskaz;

- donosi odluku o visini naknade članovima Upravnog odbora, na koju saglasnost daje Vlada;

- odlučuje o izboru nezavisnog revizora;

- odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

Napomena Redakcije: ovaj član prestaje da važi u roku od 60 dana od dana imenovanja direktora Agencije

 

Član 19

Upravni odbor ima predsjednika i dva člana.

Upravni odbor imenuje i razrješava Vlada, na period od četiri godine, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove ekonomije.

Način rada i odlučivanja članova Upravnog odbora uređuje se Statutom Agencije.

Napomena Redakcije: ovaj član prestaje da važi u roku od 60 dana od dana imenovanja direktora Agencije

 

Član 20

Radom Agencije rukovodi direktor.

Upravni odbor Agencije predlaže Vladi direktora Agencije, na osnovu javnog konkursa.

Vlada imenuje direktora Agencije na period od četiri godine.

Napomena Redakcije: ovaj član prestaje da važi u roku od 60 dana od dana imenovanja direktora Agencije

 

Član 21

Direktor Agencije:

- predstavlja i zastupa Agenciju;

- rukovodi radom i poslovanjem Agencije i odgovara za zakonitost rada Agencije;

- priprema izvještaje o radu Agencije i ostale izvještaje Upravnom odboru Agencije;

- izvršava odluke Upravnog odbora;

- predlaže akt o organizaciji i sistematizaciji Agencije;

- vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Agencije.

Napomena Redakcije: ovaj član prestaje da važi u roku od 60 dana od dana imenovanja direktora Agencije

 

Član 22

Direktor i zaposleni u Agenciji ostvaruju prava i obaveze​​ iz radnog odnosa u skladu sa opštim propisima o radu.

Napomena Redakcije: ovaj član prestaje da važi u roku od 60 dana od dana imenovanja direktora Agencije

 

Član 23

Agencija podnosi Vladi izvještaj o radu i poslovanju i godišnji finansijski iskaz sa izvještajem nezavisnog revizora.

Napomena Redakcije: ovaj član prestaje da važi u roku od 60 dana od dana imenovanja direktora Agencije

 

Član 24 ​​ 

Podsticanje stranih investicija i usmjeravanje strateških aktivnosti na promociji i podsticanju vrši Savjet​​ za strane investicije (u daljem tekstu: Savjet), koji osniva Vlada.

Savjet:

- razmatra realizaciju Strategije i zauzima stavove o pitanjima razvoja stranih investicija;

- daje smjernice za izmjene aktivnosti na promociji stranih investicija u zavisnosti od realizacije investicija i promjena do kojih dolazi na tržištu tokom perioda realizacije Strategije;

- razmatra druga pitanja od značaja za podsticanje i usmjeravanje stranih investicija.

Napomena Redakcije: ovaj član prestaje da važi u roku od 60 dana od​​ dana imenovanja direktora Agencije

Član 25 ​​ 

Savjet ima predsjednika i osam članova.

Predsjednik Savjeta je predsjednik Vlade.

Članovi Savjeta su: tri ministra koje imenuje Vlada, dva predstavnika Skupštine koje imenuje Skupština iz reda poslanika, na​​ predlog radnog tijela Skupštine nadležnog za poslove finansija, predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština, predsjednik Privredne komore Crne Gore i jedan član koga predlažu udruženja stranih investitora. U slučaju većeg broja kandidata udruženja stranih investitora, saglasnost za izbor njihovog predstavnika za člana Savjeta daje Vlada.

Mandat predstavnika udruženja stranih investitora traje dvije godine, uz mogućnost reizbora.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta obavlja Agencija.

Savjet​​ donosi Poslovnik o svom radu.

Napomena Redakcije: ovaj član prestaje da važi u roku od 60 dana od dana imenovanja direktora Agencije

VI. EVIDENCIJA STRANIH INVESTICIJA

Član 26

Evidenciju stranih investicija vodi Agencija.

Evidencija stranih investicija naročito sadrži:

- naziv i sjedište, odnosno ime i adresu stranog investitora;

- naziv i sjedište matičnog pravnog lica u slučaju kada strani investitor osniva dio stranog društva;

- djelatnost stranog investitora;

- iznos, vrstu strane investicije i strukturu kapitala;

- druge podatke od značaja za evidenciju stranih investicija.

Evidencija iz stava 1 ovog člana vodi se na osnovu podataka iz člana 27 ovog zakona.

Napomena Redakcije: stav 1. ovog člana prestaje da važi u roku od 60 dana od dana imenovanja direktora Agencije

Član 27 ​​ 

Podatke o stranim investicijama dostavljaju:

- Centralni registar privrednih subjekata (podatke o privrednom društvu i dijelu privrednog društva koji ima status stranog investitora u skladu sa članom 2 ovog zakona);

- Centralna depozitarna agencija (podatke o akcijskom kapitalu stranog investitora);

- organ državne uprave nadležan za upis nepokretnosti u katastar (podatke o svojini i drugim stvarnim pravima na nepokretnostima stranih pravnih i fizičkih lica).

Član 28

Promjena podataka iz člana 27 ovog zakona dostavlja se Agenciji tromjesječno.

Podaci iz evidencije mogu se objavljivati i saopštavati samo zbirno, bez navođenja ličnih podataka i podataka koji su određeni kao tajna u skladu​​ sa zakonom.

Član 29

Bliži sadržaj podataka iz člana 26 ovog zakona i način dostavljanja podataka iz člana 27 ovog zakona uređuje se propisom Ministarstva nadležnog za poslove ekonomije.

VII. RJEŠAVANjE SPOROVA

Član 30 ​​ 

Sporove koji nastanu po osnovu stranih investicija rješava nadležni sud u Crnoj Gori, ako odlukom o osnivanju, odnosno ugovorom o investiranju nije predviđeno rješavanje sporova od strane domaće ili strane arbitraže.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31

Poslove na promociji stranih investicija iz čl. 15 i 16 ovog zakona vršiće Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija, osnovana Odlukom o osnivanju Agencije za promociju stranih investicija ("Službeni list RCG", br. 33/04, 11/07, 25/07 i "Službeni list CG", br. 8/07).

Agencija je dužna da uspostavi evidenciju stranih investicija u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Centralni registar Privrednog suda, Centralna depozitarna agencija i organ državne uprave nadležan za upis nepokretnosti dužni su da podatke iz člana 27 ovog zakona dostave u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Agencija iz stava 1 ovog člana dužna je da usaglasi poslovanje sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana imenovanja Upravnog odbora Agencije.

Član 32

Članovi Upravnog odbora imenovaće se u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do imenovanja članova Upravnog odbora poslove Upravnog odbora vršiće članovi Upravnog odbora imenovani do stupanja na snagu ovog zakona.

Direktor Agencije imenovaće se u roku od 45 dana od dana imenovanja Upravnog odbora Agencije.

Do imenovanja direktora Agencije poslove direktora vršiće direktor imenovan do stupanja na snagu ovog zakona.

Član 33

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o stranim ulaganjima ("Službeni list RCG", br. 52/00 i 36/07 i "Službeni list CG", br. 40/10).

Član 34

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".