Zakon o tajnosti podataka

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 14/2008,​​ 76/2009,​​ 41/2010,​​ 40/2011​​ - drugi zakon,​​ 38/2012,​​ 44/2012​​ (čl. 37. nije u prečišćenom tekstu),​​ 14/2013​​ i​​ 18/2014​​ i​​ 48/2015.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom propisuje se jedinstven sistem određivanja tajnosti podataka, pristupa tajnim podacima, čuvanja, korišćenja, evidencije i​​ zaštite tajnih podataka.

Član 2

Po ovom zakonu dužni su da postupaju državni organi, organi državne uprave, organi jedinica lokalne samouprave i druga pravna lica kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja (u daljem tekstu: organi), kao i pravna i fizička lica kada u vršenju zakonom utvrđenih poslova, odnosno izvršavanju ugovorenog posla saznaju za tajne podatke (u daljem tekstu: organizacije).

Član 3​​ ​​ 

Tajni podaci su podaci čijim bi otkrivanjem nepozvanom licu nastupile ili mogle nastupiti štetne posljedice za bezbjednost i odbranu, vanjsku, monetarnu i ekonomsku politiku Crne Gore.

Tajni podaci se određuju pod uslovima i na način propisan ovim zakonom.

Član 4​​ ​​ 

Tajnost podatka se ne može odrediti radi prikrivanja izvršenog krivičnog djela, ugrožavanja životne sredine, ograničavanja konkurencije, prekoračenja ili zloupotrebe ovlašćenja, nezakonitog akta i postupanja ili administrativne greške organa.

Član 5

Tajni podaci se mogu koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i za vrijeme potrebno za postizanje te svrhe.

Član 6

Pristup tajnim podacima je ograničen i može se ostvariti na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i međunarodnim ugovorima koje je zaključila Crna Gora.

Pristup tajnim podacima predstavlja upoznavanje lica sa sadržinom tajnog podatka.

Član 7

Tajni podaci se čuvaju i koriste u skladu sa mjerama zaštite propisanim ovim zakonom.

Lice koje koristi tajni podatak ili koje se upoznalo sa njegovom sadržinom obavezno je da čuva i štiti tajnost tog podatka i nakon prestanka dužnosti ili službe, sve dok je podatak označen stepenom tajnosti ili dok se ne oslobodi obaveze čuvanja tajnosti, u skladu sa ovim zakonom.

Član 8​​ ​​ 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1)​​ podatak​​ je činjenica nastala u radu organa i organizacija iz člana 2 ovog zakona, bez obzira na izvor, vrijeme nastanka, mjesto čuvanja i način saznanja;

2)​​ dokument​​ je zapis podatka u bilo kojem obliku;

3)​​ tajni podatak strane države i međunarodne organizacije​​ je podatak, za koji je međunarodnim ugovorom Crne Gore i strane države, odnosno međunarodne organizacije utvrđeno da će se čuvati kao tajna;

4)​​ dozvola za pristup tajnim podacima​​ je akt kojim se pravnom i fizičkom licu obezbjeđuje pristup i korišćenje tajnog podatka;

5)​​ bezbjednosna dozvola​​ je akt kojim se pravnom i fizičkom licu obezbjeđuje pristup i korišćenje tajnog podatka strane države i međunarodne organizacije;

6)​​ rukovalac tajnim podacima​​ je lice zaduženo u organu za prijem, evidentiranje,​​ čuvanje, davanje na korišćenje, razmjenu i druge radnje obrade tajnih podataka;

7)​​ "potrebno je da zna"​​ je princip kojim se utvrđuje opravdana​​ potreba nekog lica za korišćenjem tajnih podataka radi izvršavanja njegovih poslova na osnovu izdate dozvole za pri-stup tajnim podacima;

8)​​ bezbjednosna provjera​​ je postupak za utvrđivanje činjenica od značaja za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima;

9)​​ bezbjednosna smetnja​​ je podatak ili činjenica koja se utvrđuje u postupku bezbjednosne provjere i na kojoj se zasniva sumnja u povjerenje ili lojalnost lica za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima;

10)​​ porodica​​ obuhvata supružnike i njihovu​​ djecu, kao i roditelje supružnika;

11)​​ korišćenje tajnih podataka​​ je upotreba tajnih podataka u vršenju poslova u organu ili za potrebe organa;

12)​​ čuvanje tajnih podataka​​ je skup mjera i aktivnosti koje se preduzimaju radi sprječavanja nestanka, otkrivanja, uništavanja i zloupotrebe tajnih podataka;

13)​​ zaštita tajnih podataka​​ obuhvata skup organizacionih, fizičkih i tehničkih mjera ili radnji, preduzetih u cilju sprječavanja uništenja, otuđenja ili zloupotrebe tajnog podatka;

14)​​ bezbjednosni pojas​​ je prostor oko objekta koji označava minimalnu udaljenost od objekta sa koje ne može biti ugrožen objekat ili tajni podaci u njemu;

15)​​ bezbjednosna zona​​ je prostor ili prostorija u objektu u kome se čuvaju tajni podaci stepena "POVERLjIVO" ili većeg stepena tajnosti i koji zahtijevaju odgovarajuću fizičku zaštitu;

16)​​ administrativna zona​​ je prostor ili prostorija u objektu u kome se čuvaju tajni podaci stepena "INTERNO" i koji zahtijevaju odgovarajuću fizičku zaštitu.

II. POSTUPAK ODREĐIVANjA TAJNOSTI PODATKA

Član 9

Postupak određivanja tajnosti podatka obuhvata određivanje stepena tajnosti i načina prestanka tajnosti podatka, kao i označavanje tajnog podatka.

Član 10​​ ​​ 

Podatak se može označiti tajnim ako je to neophodno u demokratskom društvu i ako je interes​​ iz člana 3 stav 1 ovog zakona značajniji od interesa za slobodnim pristupom informacijama.

Ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka obrazloženim rješenjem označava podatak tajnim i određuje stepen njegove tajnosti.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka u organu u kojem u kontinuitetu nastaju i ponavljaju se istovrsni tajni podaci može posebnim aktom označiti te podatke tajnim i odrediti stepen njihove tajnosti.

Ako dokument sadrži podatke koji​​ se mogu označiti različitim stepenima tajnosti, ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka dužno je da svaki podatak označi odgovarajućim stepenom tajnosti.

Član 11​​ ​​ 

Tajnom podatku iz člana 3 ovog zakona određuje se jedan od sljedećih stepena tajnosti:

1) "STROGO TAJNO";

2) "TAJNO";

3) "POVJERLjIVO";

4) "INTERNO".

Bliže kategorije podataka kojima se može odrediti stepen tajnosti "STROGO TAJNO", "TAJNO" i "POVJERLjIVO" propisuje Vlada Crne Gore.

Član 12​​ ​​ 

Osnov za određivanje stepena tajnosti podatka predstavlja sadržaj tajnog podatka i njegov značaj za bezbjednost i odbranu, vanjsku, monetarnu i ekonomsku politiku Crne Gore.

Stepen "STROGO TAJNO" se određuje za podatke čije otkrivanje bi ugrozilo ili nanijelo neotklonjive štetne posljedice za bezbjednost i interese Crne Gore.

Stepen "TAJNO" se određuje za podatke čijim bi otkrivanjem mogle nastupiti teže štetne posljedice za bezbjednost i interese Crne Gore.

Stepen "POVJERLjIVO"​​ se određuje za podatke čijim bi otkrivanjem mogle nastupiti štetne posljedice za bezbjednost i interese Crne Gore.

Stepen "INTERNO" se određuje za podatke čijim bi otkrivanjem nastupile štetne posljedice za ostvarivanje funkcije organa.

Član 13

Prilikom označavanja stepena tajnosti podatka, odnosno dokumenta, a naročito podatka namijenjenog za saradnju sa obavještajnim, odbrambenim ili bezbjednosnim institucijama drugih država, međunarodnih i regionalnih organizacija, oznake stepena tajnosti iz člana 11 ovog zakona mogu se koristiti i na engleskom jeziku.

Član 14

Ovlašćena lica za određivanje stepena tajnosti podataka "STROGO TAJNO" su: Predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik i članovi Vlade Crne Gore, starješina organa uprave nadležnog za poslove policije, starješina organa uprave nadležnog za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (u daljem tekstu: Agencija), Vrhovni državni tužilac i predsjednik Vrhovnog suda.

Član 15​​ ​​ 

Ovlašćena lica za određivanje stepena tajnosti podataka "TAJNO", "POVJERLjIVO" i "INTERNO" su starješine organa iz člana 2 ovog zakona, odnosno lica koja on odredi.

Ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podataka "TAJNO", "POVJERLjIVO" i "INTERNO", koji nastaju u radu radnog tijela iz člana 28 stav 2 tačka 3 ovog zakona, je predsjednik, odnosno koordinator tog radnog tijela.

Član 16

Obaveza određivanja tajnosti i stepena tajnosti podatka nastaje u času stvaranja​​ ili saznanja za taj podatak, odnosno u času preduzimanja pripremnih radnji za stvaranje tog podatka.

Zaposleni u organu i organizaciji su obavezni da, u okviru svojih ovlašćenja, procijene bezbjednosni značaj podatka koji je u njihovom posjedu i predlože​​ ovlašćenom licu određivanje stepena tajnosti tog podatka.

Član 17​​ ​​ 

Ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka, prilikom određivanja stepena tajnosti, obavezno je da cijeni moguće štetne posljedice za bezbjednost države ili druge njene interese.

Prilikom određivanja stepena tajnosti podataka, ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podataka dužno je da odredi najniži stepen tajnosti koji će obezbijediti zaštitu interesa i bezbjednosti države, koji bi neovlašćenim otkrivanjem tog podatka​​ mogli biti ugroženi.

Član 18​​ ​​ 

Ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka, prilikom određivanja stepena tajnosti, određuje i način prestanka tajnosti određivanjem datuma prestanka tajnosti u okviru rokova iz člana 19a ovog zakona, kao i određivanjem događaja čijim nastankom prestaje tajnost podatka.

Ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka može ukinuti tajnost podatka prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana.

Lice koje je starješina organa odredio kao ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka u skladu sa članom 15 ovog zakona može ukinuti tajnost podatka samo uz saglasnost starješine organa.

Ovlašćeno lice iz stava 1 ovog člana obavezno je da o ukidanju stepena tajnosti podatka obavijesti sve organe i organizacije koji koriste taj podatak.

Član 18a

Organ, odnosno organizacija nije u obavezi da potvrdi niti da ospori postojanje tajnog podatka ako bi potvrđivanje ili osporavanje moglo negativno da utiče na bezbjednost i interese Crne Gore.

Član 19

Podatak čiju tajnost treba zaštititi u skladu sa ovim zakonom, može nastati međusobnim povezivanjem dva ili više podataka koji nijesu određeni kao tajni.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka je obavezno da odredi njegov stepen tajnosti.

Ako samo manji dio podatka iz stava 1 ovog člana zahtijeva zaštitu tajnosti, ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka je obavezno da izdvoji taj dio podatka i da mu odredi stepen tajnosti.

Član 19a

Ako prestanak tajnosti podatka​​ nije određen u skladu sa članom 18 ovog zakona, tajnost podatka prestaje istekom roka od:

1) 30 godina - za podatke označene stepenom tajnosti "STROGO TAJNO";

2) 15 godina - za podatke označene stepenom tajnosti "TAJNO";

3) pet godina - za podatke označene stepenom tajnosti "POVJERLjIVO";

4) dvije godine - za podatke označene stepenom tajnosti "INTERNO".

Rokovi iz stava 1 ovog člana počinju teći od dana određivanja stepena tajnosti podatka.

Izuzetno, ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka može produžiti rok tajnosti podatka, ako prije isteka roka iz stava 1 ovog člana utvrdi da postoje razlozi koji se tiču bezbjednosti, i to najduže za vremenski period propisan za pojedine stepene tajnosti iz stava 1 ovog člana.

Rokovi iz stava 1 ovog člana ne primjenjuju se na tajne podatke drugih država i međunarodnih organizacija.

Član 19b

Periodično preispitivanje tajnosti podataka, na osnovu kojeg se može promijeniti stepen tajnosti podatka ili ukinuti tajnost podatka, vrši komisija koju obrazuje starješina organa, i to za:

1) podatke označene stepenom tajnosti "STROGO TAJNO", najmanje jednom u tri godine;

2) podatke označene stepenom tajnosti "TAJNO", najmanje jednom u tri godine;

3) podatke označene stepenom tajnosti "POVJERLjIVO", najmanje jednom u tri godine;

4) podatke označene stepenom tajnosti "INTERNO", najmanje jednom godišnje.

Komisija iz stava 1 ovog člana predlaže ovlašćenom licu iz člana 10 stav 2​​ ovog zakona promjenu ili ukidanje stepena tajnosti podataka.

Član 20​​ ​​ 

- brisan -

Član 21

Stepen tajnosti podatka može biti promijenjen.

Promjena stepena tajnosti podatka se može odnositi na čitav podatak ili dio podatka koji je označen kao tajan.

Promjenu stepena tajnosti može izvršiti samo ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka.

Lice koje je starješina organa odredio kao ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka u skladu sa članom 15 ovog zakona može promijeniti stepen tajnosti podatka samo uz saglasnost starješine organa.

Ovlašćeno lice iz stava 3 ovog člana obavezno je da o izvršenoj promjeni obavijesti sve organe i organizacije koji koriste taj podatak.

Član 22

Tajni podatak mora biti označen:

1) stepenom tajnosti;

2) načinom prestanka tajnosti;

3) podacima o licu ovlašćenom za određivanje stepena tajnosti (u daljem tekstu: ovlašćeno lice);

4) podacima o organu čije je ovlašćeno lice odredilo tajnost podatka.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, podatak se smatra tajnim ako je​​ označen samo stepenom tajnosti.

Način i postupak označavanja tajnosti podatka propisuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

III. TAJNI PODACI STRANIH DRŽAVA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Član 23

Tajni podaci stranih država ili međunarodnih organizacija zadržavaju oznake stepena tajnosti koje su u upotrebi u tim državama ili međunarodnim organizacijama.

Član 24

Dostavljanje tajnih podataka se vrši saglasno principu "potrebno je da zna".

Zaposleni u​​ Direkciji za zaštitu tajnih podataka (u daljem tekstu: Direkcija) zaduženi za prijem i razmjenu tajnih podataka, preduzimaju mjere i aktivnosti neophodne za prijem, utvrđivanje korisnika i dostavljanje tajnih podataka tim korisnicima.

IV. USLOVI I POSTUPAK ZA IZDAVANjE, OGRANIČENjE I PRESTANAK VAŽENjA DOZVOLE ZA PRISTUP TAJNIM PODACIMA

Član 25

Pristup tajnim podacima stepena tajnosti "STROGO TAJNO", "TAJNO" i "POVJERLjIVO" može imati lice kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima, odnosno bezbjednosna dozvola, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Prije izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima sprovodi se bezbjednosna provjera.

Član 26​​ ​​ 

Pristup tajnim podacima bez dozvole za pristup tajnim podacima ima:

1) Predsjednik Crne Gore;

2) predsjednik Skupštine Crne Gore;

3) predsjednik Vlade,

4) potpredsjednici Vlade, ministri nadležni za unutrašnje poslove, vanjske poslove, poslove finansija i poslove odbrane;

5) vrhovni državni tužilac, rukovodioci državnih tužilaštava, državni tužioci, glavni​​ specijalni tužilac i specijalni tužioci;

6) predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore, predsjednici sudova i sudije;

7) članovi Odbora Skupštine Crne Gore za bezbjednost i odbranu;

8) članovi Odbora Skupštine Crne Gore za antikorupciju;

9) članovi anketnog odbora koji je osnovan odlukom Skupštine Crne Gore povodom ostvarivanja parlamentarne istrage;

10) članovi Savjeta nezavisnog nadzornog organa za zaštitu ličnih podataka i pristup informacijama;

11) Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore;

12) branilac okrivljenog, osim u slučajevima propisanim Zakonikom o krivičnom postupku;

13) predsjednik i članovi Senata Državne revizorske institucije.

Lica iz stava 1 ovog člana imaju pristup samo tajnim podacima potrebnim za vršenje njihovih ovlašćenja, u skladu sa zakonom.

Lica iz stava 1 ovog člana, prilikom stupanja na dužnost, potpisuju izjavu da će sa tajnim podacima postupati u skladu sa zakonom i drugim odgovarajućim propisima.

Tajnim podacima drugih država i međunarodnih organizacija, bez dozvole za pristup tajnim podacima, mogu pristupiti lica iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Član 27​​ ​​ 

Pristup tajnim podacima stepena tajnosti "INTERNO" imaju svi​​ zaposleni u organu i organizaciji u skladu sa principom "potrebno je da zna".

Lice iz stava 1 ovog člana koje ne posjeduje dozvolu za pristup tajnim podacima dužno je da, prije vršenja uvida u tajni podatak stepena tajnosti "INTERNO", potpiše izjavu da će​​ se sa tajnim podacima postupati u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 28​​ ​​ 

Dozvolu za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "STROGO TAJNO", "TAJNO" i "POVJERLjIVO" izdaje Direkcija.

Zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima iz stava 1 ovog člana podnosi se Direkciji, i to:

1) za rukovaoca tajnim podacima ili drugog zaposlenog u organu, za lica na stručnom osposobljavanju, volontere, kadete i lica angažovana po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, kao i drugih posebnih ugovora o radu, starješina tog organa;

2) za pravno lice ili drugog zaposlenog u pravnom licu, zakonski zastupnik tog lica;

3) za članove radnih tijela, starješina organa koji je obrazovao radno tijelo, a za članove radnih tijela koja obrazuju​​ Skupština Crne Gore ili Vlada, generalni sekretar Skupštine Crne Gore, odnosno Vlade.

Član 29

Zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima fizičkom licu sadrži: lično ime i prebivalište lica za koje se podnosi zahtjev, dužnosti, poslove, odnosno aktivnosti koji su u vezi sa pristupom tajnim podacima, kao i stepen tajnosti podataka za koji se traži dozvola za pristup.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, fizičko lice prilaže i dokaze da:

1) je crnogorski državljanin;

2) ima opravdan zahtjev za korišćenje tajnih podataka saglasno principu "potrebno je da zna";

3) je navršilo 18 godina života, odnosno 21 godinu života za pristup tajnim podacima označenim stepenom tajnosti "STROGO TAJNO";

Pored dokaza iz stava 2 ovog člana, preduzetnik dostavlja i dokaz​​ da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

Član 30

Zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu sadrži: naziv, sjedište i djelatnost, lično ime i prebivalište zakonskog zastupnika i stepen tajnosti podataka​​ za koji se traži dozvola za pristup.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, pravno lice prilaže i dokaze da:

1) su obezbjeđene mjere i radnje za fizičku informatičku bezbjednost tajnih podataka;

2) zaposleni kojima je to potrebno za izvršenje ugovorenog posla​​ imaju izdatu dozvolu za pristup tajnim podacima.

Prije izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu, Direkcija provjerava da li su u pravnom licu obezbijeđene mjere za zaštitu tajnih podataka.

Član 30a

Pravno lice, pored uslova iz člana 30 stav 2 ovog zakona, mora da ispunjava sljedeće uslove, i to da:

1) je registrovano za obavljanje odgovarajuće djelatnosti;

2) se protiv odgovornog lica ne vodi postupak za krivično djelo sa elementima korupcije i da nije pravosnažno osuđivano za takvo djelo;

3) nije započet postupak poravnanja, stečajni ili likvidacioni postupak;

4) je izmirilo poreske obaveze za prethodnu godinu;

5) posjeduje dokaz o vlasničkoj strukturi;

6) ne postoji bezbjednosni rizik za korišćenje tajnih podataka.

Ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuje se u postupku bezbjednosne provjere.

Član 31​​ ​​ 

Pristup tajnim podacima stranom pravnom i fizičkom licu Direkcija će omogućiti ukoliko mu je​​ izdat bezbjednosni certifikat od strane države čiji je državljanin ili u kojoj ima sjedište, odnosno od strane međunarodne organizacije čiji je član, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Član 31a

Bezbjednosnu dozvolu za pristup tajnim podacima odgovarajućeg​​ stepena tajnosti strane države ili međunarodne organizacije, zaposlenom kome je pristup tim podacima potreban radi vršenja poslova, na zahtjev starješine organa, izdaje Direkcija, na period u kojem ima potrebu za pristup tim podacima.

Bezbjednosna dozvola​​ može se izdati zaposlenom koji posjeduje dozvolu za pristup tajnim podacima.

Član 31b

Bezbjednosnu dozvolu za pristup tajnim podacima odgovarajućeg stepena tajnosti strane države ili međunarodne organizacije, pravnom licu kome je pristup tim podacima potreban radi vršenja poslova, na zahtjev ovlašćenog lica u pravnom licu, izdaje Direkcija, na period u kojem ima potrebu za pristup tim podacima.

Bezbjednosna dozvola može se izdati pravnom licu koje posjeduje dozvolu za pristup tajnim podacima.

Član 32

Bezbjednosnu provjeru sprovodi Agencija.

Zahtjev za sprovođenje bezbjednosne provjere podnosi Direkcija.

Bezbjednosna provjera se može sprovesti samo uz prethodnu pisanu saglasnost lica koje se provjerava.

Ako lice koje se provjerava ne da traženu pisanu saglasnost, Agencija neće sprovoditi postupak bezbjedonosne provjere.

Bezbjednosnom provjerom se mogu obuhvatiti i članovi porodice lica koje se provjerava samo ukoliko se procijeni da oni mogu da utiču na ponašanje lica koje se provjerava.

Bezbjednosna provjera se vrši u mjestu rođenja, prebivališta i zaposlenja lica koje se provjerava.

Član 33

Zavisno od stepena tajnosti podataka, sprovode se sljedeće bezbjednosne provjere:

1) osnovna bezbjednosna provjera, za tajne podatke stepena "POVJERLjIVO";

2) specijalna bezbjednosna provjera, za tajne podatke stepena "TAJNO";

3) specijalna bezbjednosna provjera, koja obuhvata i dodatnu bezbjednosnu provjeru, za tajne podatke stepena "STROGO TAJNO".

Član 34

Prije obavljanja bezbjednosne provjere, Agencija dostavlja pravnom i fizičkom licu koji se provjeravaju upitnik za bezbjednosno provjeravanje.

Upitnik iz stava 1 ovog člana može biti osnovni i poseban bezbjednosni upitnik.

Pravno i fizičko lice popunjavaju osnovni bezbjednosni upitnik, a ako se dozvola zahtijeva za pristup tajnim podacima stepena "STROGO TAJNO" i "TAJNO", popunjavaju i poseban bezbjednosni upitnik.

Popunjeni osnovni i posebni bezbjednosni upitnik označavaju se stepenom tajnosti "INTERNO".

Član 35​​ ​​ 

U osnovni bezbjednosni upitnik za fizičko lice unose se sljedeći podaci:

1) lično ime, uključujući i prethodno ime;

2) jedinstveni matični broj;

3) datum i mesto rođenja;

4) državljanstvo, uključujući podatke o prethodnom i dvojnom državljanstvu;

5) prebivalište i boravište;

6) prethodni boravci u inostranstvu u trajanju od najmanje tri mjeseca;

7) bračni status i broj djece:

8) obrazovanje i zanimanje;

9) podaci u vezi sa izvršenjem vojne obaveze;

10) podaci o stručnom, odnosno profesionalnom usavršavanju u Crnoj Gori i inostranstvu;

11) podaci o sadašnjem i prethodnim zaposlenjima;

12) podaci o osuđivanosti i krivičnim postupcima koji su u toku;

13) podaci o korišćenju alkoholnih pića i opojnih droga;

14) medicinski podaci u vezi sa bolestima zavisnosti, odnosno duševnim bolestima;

15) podaci o kontaktima sa stranim obavještajnim i bezbjednosnim službama;

16) podaci o članstvu ili učešću u aktivnostima organizacija čiji su ciljevi zabranjeni;

17) podaci o odgovornosti za povredu propisa koji se odnose na tajnost podataka;

18)​​ podaci o prethodnoj bezbjednosnoj provjeri;

19) podaci o pravu svojine na nepokretnostima upisanim u katastar nepokretnosti, odnosno o nepokretnostima za koje podnosilac ima pravni osnov za sticanje svojine na nepokretnosti, kao i podatak o godišnjem porezu na ukupan prihod građana za prethodnu godinu.

Član 36

U osnovni bezbjednosni upitnik za pravno lice unose se sljedeći podaci:

1) naziv i sjedište uključujući i prethodna;

2) matični broj pravnog lica i poresko-identifikacioni broj;

3) lično ime zastupnika;

4) datum i mjesto osnivanja;

5) porijeklo osnivačkog kapitala uključujući i promjene u poslednje tri godine;

6) broj zaposlenih;

7) broj zaposlenih za koje se traži dozvola za pristup tajnim podacima i vrsta poslova koje obavljaju;

8) podaci o utvrđenoj pravnoj odgovornosti pravnog lica i odgovornih lica u pravnom licu, kao i podaci o postupcima koji su u toku;

9) podaci o kontaktima sa stranim obavještajnim službama;

10) podaci o članstvu ili učešću u aktivnostima organizacije čiji su ciljevi zabranjeni;

11) podaci o odgovornosti za povredu propisa koji se odnose na tajnost podataka;

12) podaci o prethodnoj bezbjednosnoj provjeri;

13) podaci o pravu svojine na nepokretnostima upisanim u katastar nepokretnosti, odnosno o nepokretnostima za koje podnosilac ima pravni osnov za sticanje svojine na nepokretnosti, kao i podatak o godišnjem finansijskom izvještaju za prethodnu godinu u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Uz popunjeni upitnik iz stava 1 ovog člana, zastupnik pravnog lica popunjava i osnovni bezbjednosni upitnik za fizičko lice.

Član 37

Za specijalnu bezbjednosnu provjeru propisanu članom 33 tač. 2 i 3 ovog zakona, pored osnovnog, popunjava se i poseban bezbjednosni upitnik.

U poseban bezbjednosni upitnik unose se podaci o:

1) učešću u stranim vojskama i paravojnim formacijama;

2) druge karakteristike, osim navedenih u čl. 35 i 36 ovog zakona koje fizičko odnosno pravno lice čine podložnim​​ uticajima i pritiscima koji predstavljaju bezbjednosni rizik;

3) dugovima nastalim usljed finansijskih zaduženja ili preuzetih garancija.

Član 38

Dodatna bezbjednosna provjera vrši se kada se dozvola za pristup tajnim podacima traži za podatke označene stepenom "STROGO TAJNO".

Dodatna bezbjednosna provjera obuhvata, pored provjere činjenica iz osnovne i specijalne bezbjednosne provjere, i provjeru svih onih činjenica, okolnosti i događaja iz privatnog života lica za koje se vrši bezbjednosna provjera u posljednjih deset godina od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima, koje mogu da budu osnov za sumnju u njegovu pouzdanost, a naročito ako su njegove aktivnosti u suprotnosti sa interesima Crne Gore ili ako je povezan sa stranim licima koja mogu da ugroze spoljnu politiku i bezbjednost Crne Gore.

Član 39

Rok za sprovođenje bezbjednosne provjere teče od dana prijema popunjenog upitnika kod Agencije, i to do:

1) 30 dana za osnovnu bezbjednosnu provjeru;

2) 90 dana za specijalnu​​ bezbjednosnu provjeru;

3) 180 dana za specijalnu bezbjednosnu provjeru sa dodatnom bezbjednosnom provjerom.

Ako se bezbjednosna provjera ne sprovede u roku iz stava 1 ovog člana, rok za bezbjednosnu provjeru može se produžiti za 30 dana.

Član 40

Bezbjednosna provjera se vrši:

1) primjenom sredstava i metoda propisanih zakonom, za koje nije potrebno odobrenje suda;

2) saradnjom sa organom uprave nadležnim za policijske poslove, pravosudnim organima, kao i privrednim društvima, odnosno ustanovama, drugim pravnim licima u kojima je lice zaposleno ili je bilo zaposleno, a po potrebi i sa drugim organima i organizacijama, radi dobijanja određenih podataka iz upitnika.

Član 41

Agencija može, prilikom bezbjednosne provjere lica, sarađivati i sa organima stranih država i međunarodnih organizacija nadležnih za bezbjednosno provjeravanje, u skladu sa međunarodnim ugovorima koje je sa tim organima zaključila Crna Gora, kao i propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka.

Član 42

Organi i pravna lica iz člana 40​​ tačka 2 ovog zakona, na zahtjev Agencije, dužni su da omoguće uvid u tražene podatke, u skladu sa zakonom.

Član 43​​ ​​ 

Prilikom sprovođenja bezbjednosne provjere, Agencija je obavezna da:

1) obezbijedi tačnost i objektivnost podataka koji se odnose na provjeru;

2) korišćenjem podataka iz bezbjednosne provjere ne povrijedi dostojanstvo lica koje se provjerava;

3) obezbijedi da se ne otkriju metode, sredstva i izvori prikupljanja podataka;

4)​​ obezbijedi da se podaci iz bezbjednosne provjere koriste isključivo za svrhu za koju su prikupljeni.

Član 44

Agencija podnosi Direkciji izvještaj o izvršenoj bezbjednosnoj provjeri, odnosno dodatnoj bezbjednosnoj provjeri sa preporukom za izdavanje ili uskraćivanje dozvole za pristup tajnim podacima.

Uz izvještaj sa preporukom iz stava 1 ovog člana, Agencija dostavlja Direkciji i popunjene bezbjednosne upitnike iz čl. 35 do 38 ovog zakona.

Izvještaj sa preporukom Agencije predstavlja tajni podatak sa oznakom stepena tajnosti "POVJERLjIVO".

Član 45​​ ​​ 

Lice za koje je vršena bezbjednosna provjera ima pravo uvida u prikupljene podatke, osim u podatke koji se odnose na izvore i način njihovog prikupljanja.

Član 46

Direkcija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima fizičkom licu ako ne ispunjava uslove iz člana 29 ovog zakona i ako se u postupku bezbjednosne provjere utvrdi da postoje sljedeće bezbjednosne smetnje:

1) pokrenut krivični postupak za krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti ili osuđivanost za takva krivična djela, osim za krivična djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ukoliko nije brisana iz evidencije;

2) registrovanost u evidenciji uživaoca alkohola i opojnih droga;

3) prekomjerna zaduženost koja ukazuje na mogućnost ucjene ili drugih oblika pritisaka na provjeravano lice;

4) veza ili održavanje veze sa licima koja neovlašćeno prikupljaju tajne i druge podatke, teroristima, saboterima, članovima organizovanih kriminalnih grupa za koja se osnovano sumnja da pripadaju takvim grupama;

5) neovlašćeni kontakti i saradnja sa obavještajno-bezbjednosnim ili vojnim strukturama drugih država;

6) pripadnost organizacijama koje ugrožavaju bezbjednost Crne Gore;

7) korišćenje opojnih droga i psihotropnih supstanci i sklonost prekomjernom uživanju alkohola;

7a) postojanje bolesti zavisnosti ili drugih bolesti koje bi mogle ugroziti bezbjedno rukovanje tajnim podacima;

8) nasilničko ponašanje i izazivanje težih sukoba u svojoj radnoj i životnoj sredini;

9) prikrivanje i davanje netačnih podataka o sebi i članovima porodice;

9a) povreda propisa koji se odnose na tajnost podataka;

10) druge bezbjednosne smetnje propisane zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Član 47​​ ​​ 

Direkcija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu ako ne ispunjava uslove iz čl. 30 i 30a ovog zakona.

Član 48

U rješenju iz člana 46 ovog zakona moraju se navesti razlozi za odbijanje zahtjeva za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima.

U rješenju iz stava 1 ovog člana ne navode se podaci o izvorima i načinu provjeravanja.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana podnosi se žalba ministarstvu nadležnom za poslove odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 48a

Fizičko ili pravno lice kojem je odbijen zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima, ne može podnijeti novi zahtjev prije isteka roka od tri​​ godine od dana donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima.

Član 49

Prilikom uručenja dozvole za pristup tajnim podacima, odnosno bezbjednosne dozvole, Direkcija upoznaje korisnika sa propisanim uslovima za postupanje sa tajnim podacima, kao i pravnim i drugim posljedicama njihovog neovlašćenog otkrivanja.

Dozvola za pristup tajnim podacima se izdaje licu koje prethodno potpiše izjavu da će sa tajnim podacima postupati na način utvrđen ovim zakonom.

Ukoliko lice​​ ne potpiše izjavu iz stava 2 ovog člana, dozvola za pristup tajnim podacima se neće izdati.

O izdatim dozvolama za pristup tajnim podacima i bezbjednosnim dozvolama Direkcija obavještava podnosioca zahtjeva.

Sadržinu i oblik dozvole za pristup tajnim podacima propisuje Ministarstvo.

Član 50

Dozvola za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "STROGO TAJNO" važi tri godine.

Dozvola za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "TAJNO" važi pet godina.

Dozvola za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "POVJERLjIVO" važi deset godina.

Član 51​​ ​​ 

Najkasnije 180 dana prije isteka važenja dozvole za pristup tajnim podacima, Direkcija u pisanom obliku obavještava podnosioca zahtjeva za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima da može da podnese zahtjev za produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacima.

U slučaju podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, Agencija ponovo vrši bezbjednosnu provjeru.

Član 52

Direkcija donosi rješenje o ograničenju ili prestanku važenja dozvole za pristup tajnim podacima i​​ prije isteka njenog važenja, ako utvrdi da lice kome je izdata dozvola tajne podatke ne koristi ili ne čuva u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, odnosno da više ne ispunjava uslove za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima.

Ako je to neophodno, dio obrazloženja rješenja iz stava 1 ovog člana, koje je označeno stepenom tajnosti "POVJERLjIVO", ne dostavlja se korisniku.

Član 53​​ ​​ 

Dozvola za pristup tajnim podacima prestaje da važi:

1) istekom vremena za koji je izdata, ako nije produženo njeno​​ važenje;

2) prestankom obavljanja poslova koji zahtijevaju pristup tajnim podacima u organu i organizaciji;

3) na osnovu rješenja Direkcije donijetog u postupku provjere dozvole za pristup tajnim podacima;

4) smrću fizičkog lica ili prestankom postojanja​​ pravnog lica kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima.

Bezbjednosna dozvola prestaje da važi izvršenjem poslova radi kojih je izdata ili ispunjenjem nekog od uslova iz stava 1 ovog člana.

Član 53a

Lice kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima dužno je da je vrati Direkciji u roku od osam dana od dana donošenja rješenja iz člana 52 stav 1 ovog zakona, odnosno od nastanka činjenice koja je razlog za prestanak važenja dozvole u smislu člana 53​​ stav 1 ovog zakona.

Član 54

Starješina organa će privremeno ograničiti ili onemogućiti pristup tajnim podacima licu kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima, ako je protiv tog lica:

1) pokrenut disciplinski postupak zbog osnovane sumnje da je počinilo prekršaj propisan ovim zakonom;

2) pokrenut krivični postupak za krivična djela iz člana 46 stav 1 tačka 1 ovog zakona.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana traje do donošenja konačne odluke o disciplinskoj mjeri, odnosno pravosnažne sudske odluke.

V.​​ KORIŠĆENjE TAJNIH PODATAKA

Član 55​​ ​​ 

Korisnici tajnih podataka su crnogorski državljani i pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori kojima je izdata dozvola za pristup tajnim podacima, ili bezbjednosna dozvola, strana pravna i fizička lica iz člana 31 ovog zakona, kao i lica iz člana 26 stav 1 ovog zakona.

Član 56

Organi i organizacije iz člana 2 ovog zakona, koji od ovlašćenog lica koje je odredilo stepen tajnosti podatka dobiju na korišćenje tajni podatak, ne smiju ga bez saglasnosti tog lica davati drugim​​ korisnicima, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.

Član 57

Lice kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima, a koje koristi tajne podatke obavezno je da o uočenim nepravilnostima u vezi sa zaštitom tajnog podatka ili njegovim otkrivanjem, bez odlaganja, pisanim putem obavijesti ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podataka.

Ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka obavezno je da, u slučajevima iz stava 1 ovog člana, odmah preduzme mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti, odnosno mjere kojima bi se spriječile ili umanjile moguće štetne posljedice otkrivanja stepena tajnosti podatka.

Član 58

Ovlašćeno lice iz člana 57 stav 2 ovog zakona obezbjeđuje stalni nadzor nad davanjem tajnih podataka na korišćenje i mora voditi ažurnu evidenciju o organima i organizacijama kojima su podaci dati na korišćenje i licima kojima je dozvoljen pristup tajnim podacima, kao i vremenu davanja na korišćenje, odnosno pristupa tajnim podacima.

VI. ČUVANjE TAJNIH PODATAKA

Član 59

Obaveza čuvanja tajnih podataka nastaje u času kada je ovlašćeno lice iz čl. 14 i 15 ovog zakona odredilo, odnosno označilo stepen tajnosti podatka.

Član 60

Oslobađanje od obaveze čuvanja tajnog podatka mogu dati ovlašćena lica​​ koja su odredila stepen tajnosti podatka.

Ako je tajnost podatka odredilo lice koje je starješina organa odredio kao ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka u skladu sa članom 15 ovog zakona, oslobađanje od obaveze čuvanja tajnosti podatka​​ daje starješina organa.

Oslobađanje starješine organa obaveze čuvanja tajnog podatka može dati organ koji ga je imenovao, izabrao, odnosno postavio, o čemu obavještava Direkciju.

Oslobađanje od obaveze čuvanja tajnog podatka može biti potpuno ili djelimično.

Djelimično oslobađanje od obaveze čuvanja tajnog podatka odnosi se na dio tajnog podatka ili na tačno određeni organ, organizaciju ili lice kome tajni podatak može biti u cjelosti ili samo djelimično saopšten.

VII. MJERE ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA

Član 61

Kriterijumi za određivanje mjera zaštite tajnih podataka su:

1) stepen tajnosti;

2) sadržaj, vrsta i forma tajnog podatka.

Član 62

U cilju zaštite tajnih podataka organi i organizacije dužni su​​ da preduzimaju mjere i radnje kojima se obezbjeđuje administrativna, fizička, informatička i industrijska zaštita tajnih podataka.

Član 63

Mjere i radnje za obezbjeđivanje administrativne zaštite tajnih podataka su:

1) određivanje i označavanje stepena tajnosti podataka;

2) prijem i evidencija tajnih podataka;

3) čuvanje i rukovanje tajnim podacima;

4) umnožavanje, prevod i izvodi iz tajnih podataka, određivanje broja primjeraka i korisnika;

5) kontrola i rukovanje tajnim podacima prilikom njihovog dostavljanja korisnicima;

6) sprječavanje od neovlašćenog iznošenja, odnosno objavljivanja tajnih podataka čime bi se ugrozila bezbjednost i drugi interesi Crne Gore i njenih organa;

7) sprječavanje otkrivanja tajnosti podataka;

8) deponovanje i uništavanje tajnih podataka.

Član 64

Mjere i radnje za obezbjeđivanje fizičke zaštite tajnih podatka su:

1) procjena mogućeg narušavanja bezbjednosti tajnih podataka od nasilnog upada ili od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili uništavanja tajnih podataka;

2) određivanje bezbjednosnog pojasa oko objekta u kome se nalaze tajni podaci;

3) određivanje bezbjednosnih i administrativnih zona;

4) organizovanje fizičke zaštite i primjena tehničkih i drugih sredstava obezbjeđenja objekata i prostora u kojim se nalaze tajni podaci;

5) izdavanje bezbjednosnih propusnica za pristup u objekte i prostorije;

6) kontrola ulaza i izlaza i kretanja lica i vozila kojima se vrši prenos tajnih podataka i

7) organizovanje bezbjednog prenosa tajnih podataka izvan bezbjednosnih zona.

Član 65

- brisan -

Član 66

Mjere i radnje za obezbjeđivanje informatičke zaštite tajnih podataka su:

1) certifikovanje komunikaciono-informacionih sistema i procesa;

2) procjena mogućeg ugrožavanja bezbjednosti tajnih podataka od upada u informacioni sistem i upotreba​​ i uništavanje tajnih podataka koji su obrađeni i čuvani u komunikacijsko-informacionim sistemima;

3) utvrđivanje metoda i bezbjednosnih procedura za prijem, obradu, prenos, čuvanje i arhiviranje tajnih podataka u elektronskoj formi;

4) izrada distribucija i čuvanje kripto ključeva i drugog kripto materijala;

4a) zaštita podataka prilikom obrade i čuvanja u komunikaciono-informacionim sistemima;

5) kripto zaštita komunikacijskih, informacionih i drugih elektronskih sistema putem kojih​​ se sačinjava, prenosi, obrađuje i arhivira tajni podatak;

5a) zaštita od rizika kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja;

6) instaliranje uređaja za čuvanje tajnih podataka.

Član 67​​ ​​ 

Mjere i radnje za obezbjeđivanje industrijske zaštite tajnih podataka​​ su:

1) zaštita od gubitka ili otkrivanja tajnih podataka koji su sadržani u ugovorima o pružanju usluga;

2) izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima za pravna i fizička lica koja proizvode, upotrebljavaju ili imaju kontakt sa tajnim podacima organizacija;

3) zaštita od gubitka ili otkrivanja tajnih podataka stranih pravnih i fizičkih lica;

4) obezbjeđivanje zaštite pri transportu tajnih podataka;

5) ustanovljavanje posebnih procedura prilikom međunarodnih posjeta.

Član 68​​ ​​ 

Tajni podaci se mogu dostavljati van prostorija organa i organizacija samo uz primjenu propisanih zaštitnih mjera koje garantuju da pristup tajnim podacima mogu imati samo lica koja imaju dozvolu za pristup tajnim podacima.

Bliže uslove i način sprovođenja administrativnih, fizičkih, informatičkih i industrijskih mjera zaštite tajnih podataka, kao i uslove i način obezbjeđivanja kripto zaštite tajnih podataka propisuje Vlada.

Član 69​​ ​​ 

Lica koja imaju dozvolu za pristup tajnim podacima i druga zaposlena lica u organima i organizacijama, gdje je nastao tajni podatak, su obavezna da, u slučaju nestanka ili neovlašćenog otkrivanja tajnog podatka, bez odlaganja, obavijeste ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka.

Lica koja imaju dozvolu za pristup tajnim podacima i druga zaposlena lica u organima i organizacijama, kojima je dostavljen tajni podatak na korišćenje, obavezni su da, u slučaju nestanka ili neovlašćenog otkrivanja tajnog podatka, bez odlaganja, obavijeste ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka.

U slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana, ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka je obavezno da obavijesti Direkciju i preduzme mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do nestanka ili neovlašćenog otkrivanja tajnog​​ podatka, kao i mjere za otklanjanje štetnih posljedica i sprječavanje ponovnog nestanka ili neovlašćenog otkrivanja tajnih podataka u organima i organizacijama.

Član 70

Posebnim mjerama zaštite tajnih podataka od značaja za odbranu zemlje obezbjeđuje se zaštita:

1) sredstava i vojne opreme;

2) objekata za potrebe odbrane zemlje;

3) vršenja poslova od posebnog značaja za odbranu zemlje.

Posebne mjere zaštite iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.

Član 71

Organi i organizacije dužni su da obezbjeđuju vršenje​​ redovne unutrašnje kontrole nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka utvrđenih ovim zakonom.

Kontrolu iz stava 1 ovog člana vrše starješine organa i odgovorna lica u organizacijama.

Kontrola iz stava 1 ovog člana vrši se u postojećim organizacionim​​ jedinicama organa i organizacija iz stava 2 ovog člana ili sistematizovanjem radnog mjesta za vršenje poslova zaštite tajnosti podataka.

Način vršenja i sadržaj unutrašnje kontrole iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.

VIII. EVIDENCIJA TAJNIH PODATAKA

Član 72​​ ​​ 

O tajnim podacima, podnijetim zahtjevima za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima i bezbjednosne dozvole, izdatim i oduzetim dozvolama za pristup tajnim podacima i bezbjednosnim dozvolama, vodi se evidencija.

Evidencije iz stava 1 ovog člana predstavljaju tajne podatke čiji se stepen tajnosti određuje u skladu sa ovim zakonom.

Sadržaj i način vođenja evidencija iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.

IH. DIREKCIJA

Član 73

Direkcija je organ uprave, sa svojstvom pravnog lica.

Član 74​​ ​​ 

Direkcija obavlja sljedeće poslove:

1) obezbjeđuje primjenu standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka;

2) usvaja plan zaštite tajnih podataka za vanredne i hitne slučajeve;

3) -​​ brisana​​ -

4) koordinira aktivnosti koje obezbjeđuju zaštitu tajnih podataka koji su povjereni Crnoj Gori od strane drugih država i međunarodnih organizacija i predlaže mjere u cilju poboljšanja zaštite tajnih podataka;

4a) obezbjeđuje da su kriptografski sistemi, proizvodi i mehanizmi za zaštitu tajnih podataka adekvatno i efikasno odabrani, instalirani i održavani;

4b) rukuje kriptomaterijalima Sjevernoatlantskog saveza (NATO) i Evropske unije i proizvodi, distribuira i čuva kriptomaterijal za potrebe jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa;

4c) certifikuje komunikaciono-informacione sisteme i procese u kojima se obrađuju, prenose i čuvaju tajni podaci;

4d) zaštite prostorija i opreme od rizika elektromagnetnog zračenja;

5)​​ postupa po zahtjevima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima;

6) vodi evidencije o izdatim dozvolama za pristup tajnim podacima;

7) ustanovljava i vodi Centralni registar i podregistre tajnih podataka iz člana 77 stav 1 ovog zakona;

8) preduzima mjere radi obuke korisnika tajnih podataka i organa za postupanje sa tajnim podacima u skladu sa standardima i propisima;

8a) priprema instrukcije za rukovanje tajnim podacima Sjevernoatlantskog saveza (NATO) i Evropske unije;

9) obavlja druge poslove utvrđene ovim zakonom.

Član 75​​ ​​ 

Vlada imenuje i razrješava direktora Direkcije (u daljem tekstu: direktor), na predlog ministra nadležnog za poslove odbrane.

Za direktora se imenuje lice koje ispunjava uslove za rad u državnim organima, ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti bezbjednosti i odbrane.

Direktor ne može biti član političke stranke, niti politički djelovati.

Član 75a

Prije zasnivanja radnog odnosa u Direkciji sprovodi se postupak bezbjednosne provjere lica u skladu sa ovim zakonom.

Član 75b

Zaposleni u Direkciji ne mogu biti članovi organa političke stranke niti politički djelovati.

Član 75c

Zaposlenima u Direkciji zbog težine i prirode poslova, odgovornosti, uslova rada, rizika i posebnih zabrana i ograničenja, staž osiguranja računa se sa uvećanim trajanjem u skladu sa posebnim propisom.

Član 75d

Radni odnos u Direkciji, po pravilu, zasniva se na osnovu javnog oglasa.

Izuzetno, radni odnos u Direkciji može se zasnovati bez javnog oglašavanja za radna mjesta utvrđena aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Zasnivanje radnog odnosa iz st. 1 i 2 ovog člana vrši se uz prethodno pribavljenu potvrdu o obezbijeđenim finansijskim sredstvima od ministra nadležnog za poslove budžeta.

Član 75e

Službeniku Direkcije izdaje se službena legitimacija.

Oblik i sadržaj službene legitimacije utvrđuje Ministarstvo.

X. DUŽNOSTI DIREKCIJE U VEZI SA TAJNIM PODACIMA SJEVERNOATLANTSKOG SAVEZA (NATO) I EVROPSKE UNIJE​​ ​​ 

Član 76​​ ​​ 

Razmjena tajnih podataka sa Sjevernoatlantskim savezom (NATO) i Evropskom unijom vrši se preko Direkcije, u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Organi mogu u okviru međunarodne saradnje neposredno vršiti razmjenu tajnih podataka sa organima stranih država i međunarodnim organizacijama u skladu sa posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom, uz prethodno pribavljenu saglasnost Direkcije.

Sa tajnim podacima ustupljenim od strane države ili međunarodne organizacije postupa se na način predviđen međunarodnim ugovorom.

Ako međunarodni ugovor iz stava 2 ovog člana ne sadrži odredbe o načinu postupanja sa tajnim podacima, postupa se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 76a​​ ​​ 

U razmjeni i zaštiti tajnih podataka​​ sa Sjevernoatlantskim savezom (NATO) i Evropskom unijom, Direkcija vrši poslove:

1) bezbjednosnog organa za koordinaciju i sprovođenje bezbjednosne politike Sjevernoatlantskog saveza (NATO) i Evropske unije u Crnoj Gori, u cilju obezbjeđivanja adekvatnog​​ nivoa zaštite tajnih podataka u skladu sa međunarodnim ugovorom (NSA-National Security Authority);

2) bezbjednosti komunikacija za izbor, upravljanje i održavanje kriptografske opreme za prenos, obradu i čuvanje tajnih podataka (NCSA - National Communication Security Authority);

3) sprovođenja bezbjednosne akreditacije komunikaciono-informacionih sistema i procesa u kojima se koriste tajni podaci (SAA - Security Accreditation Authority);

4) upravljanja materijalima za kriptografsku zaštitu tajnih podataka i​​ bezbjedno rukovanje, čuvanje, distribuciju i evidenciju kriptomaterijala (NDA - National Distribution Authority).

Organ državne uprave nadležan za informaciono društvo, Ministarstvo i Agencija dužni su da radi realizacije poslova iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana, na zahtjev Direkcije, pruže neophodnu stručnu i tehničku pomoć.

Član 77​​ ​​ 

Radi vršenja razmjene tajnih podataka sa Sjevernoatlantskim savezom (NATO) i Evropskom unijom, Direkcija ustanovljava i vodi registar tih podataka (Centralni registar), kao i podregistre tajnih podataka u misiji Crne Gore pri Sjevernoatlantskom savezu (NATO) i misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji.

Organi i pravna lica, koja u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, u kontinuitetu koriste tajne podatke ustanovljavaju i vode registar tajnih podataka.

Organi i pravna lica iz stava 2 ovog člana mogu ustanoviti posebna mjesta samo za obradu tajnih podataka (kontrolne tačke).

Član 77a

Direkcija vrši bezbjednosnu akreditaciju registara i​​ kontrolnih tačaka iz člana 77 st. 2 i 3 ovog zakona i odobrava njihov rad.

Član 78

Direkcija obavještava stranu državu, odnosno međunarodnu organizaciju o bezbjednosti stranih tajnih podataka koje je Crnoj Gori predala strana država, odnosno međunarodna organizacija.

Član 79

U krajnje nepovoljnim političkim, ekonomskim ili odbrambeno-bezbjednosnim okolnostima za Crnu Goru i ako je to neophodno radi zaštite interesa iz člana 3 ovog zakona, na zahtjev organa, Direkcija razmjenjuje tajne podatke sa stranom državom, odnosno međunarodnom organizacijom i bez prethodno zaključenog međunarodnog ugovora.

HI. NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA

Član 80

Nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Direkcije vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i primjenom međunarodnih ugovora vrši Direkcija preko ovlašćenih inspektora, u skladu sa zakonom.

Član 81

Pored ovlašćenja inspektora utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, ovlašćeni inspektor iz člana 80 stav 2 ovog zakona:

1) kontroliše primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na tajne podatke;

2) nalaže mjere za otklanjanje nedostataka u vezi sa razmjenom i drugim radnjama obrade tajnih podataka;

3) podnosi krivične prijave i predlaže pokretanje prekršajnog i drugih postupaka,​​ zbog povrede odredaba ovog zakona;

4) pruža pomoć u sprovođenju ovog zakona i drugih propisa koji se odnose na tajne podatke.

U obavljanju nadzora, ovlašćeni inspektor vrši kontrolu bezbjednosti, korišćenja, razmjene i drugih radnji obrade tajnih podataka,​​ bez prethodnog obavještavanja organa, ovlašćenog lica, rukovaoca, odnosno korisnika.

Ovlašćeni inspektor nalaže mjere i određuje rok za otklanjanje nedostataka u vezi sa korišćenjem, razmjenom i drugim radnjama obrade tajnih podataka.

HII. KAZNENA ODREDBA

Član 82​​ ​​ 

Novčanom kaznom od 1.100 eura do 16.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne odredi tajnost i stepen tajnosti podatka u času stvaranja ili saznanja za taj podatak, odnosno u času preduzimanja pripremnih radnji za stvaranje tog podatka (član 16 stav 1);

2) ne cijeni moguće štetne posljedice za bezbjednost države i druge njene interese prilikom određivanja stepena tajnosti podataka (član 17 stav 1);

3) ne ukine oznaku tajnosti po prestanku tajnosti podataka i/ili isteka roka (čl. 18​​ i 19a);

4) ne promijeni ili ne ukine oznaku tajnosti kada se steknu uslovi iz čl. 19b i 21 ovog zakona;"

5) ne odredi stepen tajnosti podatka koji je nastao međusobnim povezivanjem dva ili više podatka, odnosno ne izdvoji dio podatka i ne odredi mu stepen​​ tajnosti (član 19);

6) ne obavijesti o ukidanju ili izvršenoj promjeni stepena tajnosti sve organe i organizacije koji koriste taj podatak (član 18 stav 4 i član 21 stav 5);

7) ne označi tajni podatak na propisan način (član 22 stav 1);

8) omogući pristup tajnim podacima bez izdate dozvole za pristup tajnim podacima (član 25);

9) vrši bezbjednosnu provjeru bez pisane saglasnosti lica koje se provjerava (član 32 stav 3);

10) ne omogući na zahtjev Agencije uvid u tražene podatke (član 42);

11) po ispunjavanju uslova iz člana 53a ne vrati dozvolu za pristup tajnim podacima Direkciji.

12) tajni podatak da drugom korisniku bez saglasnosti ovlašćenog lica koje je odredilo stepen tajnosti tog podatka (član 56);

13) bez odlaganja, pisanim putem, ne obavijesti ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podataka o uočenim nepravilnostima u vezi sa zaštitom tajnih podataka (član 57 stav 1);

14) odmah ne preduzme mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti, odnosno mjere kojima bi se spriječile ili​​ umanjile moguće štetne posljedice otkrivanja stepena tajnosti podatka (član 57 stav 2);

15) ne obezbjeđuje stalni nadzor nad davanjem tajnih podataka na korišćenje i ne vodi ažurnu evidenciju iz člana 58 ovog zakona;

16) ne preduzima mjere i radnje kojima​​ se obezbjeđuje administrativna, fizička, informatička i industrijska zaštita tajnih podataka (član 62);

17) bez odlaganja ne obavijesti ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka o nestanku ili neovlašćenom otkrivanju tajnog podatka u organu​​ i organizaciji gdje je nastao tajni podatak ili u organu i organizaciji kojoj je dostavljen tajni podatak (član 69 st. 1 i 2);

18) ne preduzima mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojim je došlo do nestanka ili neovlašćenog otkrivanja tajnog podatka, kao i mjere za otklanjanje štetnih posljedica i spriječavanje ponovnog gubitka ili neovlašćenog otkrivanja tajnih podataka u organima i pravnim licima (član 69 stav 3);

19) ne obezbjeđuje vršenje redovne unutrašnje kontrole nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka utvrđenih ovim zakonom (član 71 stav 1);

20) ne vodi evidenciju o tajnim podacima, izdatim i oduzetim dozvolama i bezbjednosnim dozvolama za pristup tajnim podacima (član 72 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100 eura do 2.000 eura i odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne samouprave, lokalne uprave i fizičko lice.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do​​ 5.000 eura.

HIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 83

Direkcija iz člana 73 ovog zakona osnovaće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 84

Organi i organizacije iz člana 2 ovog zakona obavezni su da postupak određivanja tajnosti podataka, pristup tajnim podacima, korišćenje i čuvanje tajnih podataka, kao i mjere zaštite tajnih podataka usklade sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 85

Tajni podaci koji su nastali do dana stupanja na snagu​​ ovog zakona zadržavaju oznake tajnosti shodno propisima koji su bili na snazi na dan njihovog nastajanja i dobijaju sljedeće ekvivalente:

- podaci stepena tajnosti "državna tajna" kao "STROGO TAJNO";

- podaci stepena tajnosti "službena tajna" ili "vojna tajna-strogo povjerljivo" kao "TAJNO";

- podaci stepena tajnosti "službena tajna" ili "vojna tajna-povjerljivo" kao "POVJERLjIVO";

- podaci stepena tajnosti "službena tajna" ili "vojna tajna-interno" kao "INTERNO".

U slučaju potrebe njihovog ponovnog korišćenja dobijaju oznake shodno važećem propisu.

Član 85a

Starješine organa dužni su da obrazuju komisiju iz člana 19b ovog zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 86

Započeti postupci utvrđivanja stepena tajnosti podataka okončaće se po ovom zakonu.

Član 87

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 87a

Podzakonski akti za sprovođenje ovog​​ zakona donijeće se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 88

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje primjena Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje podataka značajnih za odbranu zemlje koji se moraju čuvati kao državna ili službena tajna i o utvrđivanju zadataka i poslova od posebnog značaja za odbranu zemlje koje treba štititi primjenom posebnih mjera bezbjednosti ("Službeni list SRJ", broj 54/94).

Član 89

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se nakon isteka roka od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

 

OSNOVNI TEKST

Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o tajnosti podataka

Proglašavam​​ Zakon o tajnosti podataka, koji je donijela Skupština Crne Gore na sjednici drugog vanrednog zasijedanja u 2008. godini, dana 13. februara 2008. godine.

Broj: 01-291/2

Podgorica, 21. februara 2008. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Zakon o tajnosti podataka

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 14/2008 od 29.2.2008. godine.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom propisuje se jedinstven sistem određivanja tajnosti podataka, pristupa tajnim podacima, čuvanja, korišćenja, evidencije i zaštite tajnih podataka.

Član 2

Po ovom zakonu dužni su da postupaju državni organi, organi državne uprave, organi jedinica lokalne samouprave i druga pravna lica kojima je povjereno vršenje javnih ovlašćenja (u daljem tekstu: organi), kao i pravna i fizička lica kada u vršenju zakonom utvrđenih poslova, odnosno izvršavanju ugovorenog posla saznaju za tajne podatke.

Član 3

Tajni podaci su podaci čijim bi otkrivanjem nepozvanom licu nastupile ili mogle nastupiti štetne posljedice za bezbjednost Crne Gore ili za njene političke ili ekonomske interese, a odnose se na:

1) odbranu;

2) javnu bezbjednost;

3) inostrane poslove;

4) obavještajnu i bezbjednosnu djelatnost državnih organa Crne Gore;

5) naučne, istraživačke, tehnološke, ekonomske i finansijske interese države u oblastima odbrane, javne bezbjednosti, inostranih poslova i obavještajne i bezbjednosne djelatnosti državnih organa Crne Gore;

6) sisteme, uređaje, projekte i planove u oblastima odbrane, javne bezbjednosti, inostranih poslova i obavještajne i bezbjednosne djelatnosti državnih organa Crne Gore.

Tajni podaci se određuju pod uslovima i na način propisan ovim zakonom.

Član 4

Tajnost podatka se ne može odrediti ako određivanje tajnosti ima za cilj prikrivanje izvršenog krivičnog djela, prekoračenja ili zloupotrebe ovlašćenja ili drugog nezakonitog akta ili postupanja ili administrativne greške.

Član 5

Tajni podaci se mogu koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni i za vrijeme potrebno za postizanje te svrhe.

Član 6

Pristup tajnim podacima je ograničen i može se ostvariti na način i pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i međunarodnim ugovorima koje je zaključila Crna Gora.

Član 7

Tajni podaci se čuvaju i koriste u skladu sa mjerama zaštite propisanim ovim zakonom.

Lice koje koristi tajni podatak ili koje se upoznalo sa njegovom sadržinom obavezno je da čuva i štiti tajnost tog podatka, u skladu sa ovim zakonom.

Član 8

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1)​​ podatak​​ je dokument, njegov sadržaj i prilozi, predmet, objekat, mjera ili postupak, kao i usmeno saopštenje ili informacija povjerljive prirode, nastala u radu organa iz člana 2 ovog zakona, kao i drugih pravnih i fizičkih lica, bez obzira na izvor, vrijeme nastanka, mjesto čuvanja i način saznanja;

2)​​ dokument​​ je napisani, umnoženi, nacrtani, slikovni, štampani, snimljeni, fotografisani, magnetni, optički ili bilo koji drugi zapis podatka;

3)​​ predmet​​ je maketa, model, uzorak, fotografija, film, mikrofilm i drugi zapis koji je svjetlosno, zvučno, mašinski, ručno ili na drugi način zabilježen na određenoj podlozi;

4)​​ objekat​​ je građevinski objekat, nadzemna i podzemna građevina, kao i drugi vještački ili prirodni objekat (zgrade, putevi, tuneli, mostovi, jame, vazdušne luke, pomorske i riječne luke i pristaništa, prostorije u kojima se čuvaju sredstva i vojna oprema, planovi, kriptološka sredstva i dokumenti, prirodni podzemni prolazi, kanali i sl.);

5)​​ tajni podatak strane države i međunarodne organizacije​​ je podatak, za koji je međunarodnim ugovorom Crne Gore i strane države, odnosno međunarodne organizacije utvrđeno da će ostati tajna;

6)​​ dozvola za pristup tajnim podacima​​ je akt kojim se pravnom i fizičkom licu obezbjeđuje pristup i korišćenje tajnog podatka;

7)​​ bezbjednosna dozvola​​ je akt kojim se potvrđuje da strano pravno i fizičko lice ima bezbjednosni certifikat izdat od strane države i pravo na pristup i korišćenje tajnog podatka u Crnoj Gori;

8)​​ rukovalac tajnim podacima​​ je lice zaduženo u organu za čuvanje, korišćenje, razmjenu i druge radnje obrade tajnih podataka;

9)​​ "potrebno je da zna"​​ je princip kojim se utvrđuje opravdana potreba nekog lica za korišćenjem tajnih podataka radi izvršavanja njegovih​​ poslova na osnovu izdate dozvole za pri-stup tajnim podacima;

10)​​ bezbjednosna provjera​​ je postupak za utvrđivanje činjenica od značaja za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima;

11)​​ bezbjednosna smetnja​​ je podatak ili činjenica koja se utvrđuje u postupku bezbjednosne provjere i na kojoj se zasniva sumnja u povjerenje ili lojalnost lica za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima;

12)​​ porodica​​ obuhvata supružnike i njihovu djecu, kao i roditelje supružnika;

13)​​ korišćenje tajnih podataka​​ je upotreba tajnih podataka u vršenju poslova u organu ili za potrebe organa;

14)​​ čuvanje tajnih podataka​​ je skup mjera i aktivnosti koje se preduzimaju radi sprječavanja otkrivanja tajnih podataka, uništavanja i zloupotrebe od neovlašćenog lica, organa ili drugog pravnog ili fizičkog lica;

15)​​ zaštita tajnih podataka​​ obuhvata skup organizacionih, fizičkih i tehničkih mjera ili radnji, preduzetih u cilju sprječavanja uništenja, otuđenja ili zloupotrebe tajnog podatka;

16)​​ bezbjednosni pojas​​ je prostor oko objekta koji označava minimalnu udaljenost od objekta sa koje ne može biti ugrožen objekat ili tajni podaci u njemu;

17)​​ bezbjednosna zona​​ je prostor ili prostorija u objektu u kome se čuvaju tajni podaci stepena "POVERLjIVO" ili​​ većeg stepena tajnosti i koji zahtijevaju odgovarajuću fizičku zaštitu;

18)​​ administrativna zona​​ je prostor ili prostorija u objektu u kome se čuvaju tajni podaci stepena "INTERNO" i koji zahtijevaju odgovarajuću fizičku zaštitu.

II. POSTUPAK ODREĐIVANjA TAJNOSTI PODATKA

Član 9

Postupak određivanja tajnosti podatka obuhvata određivanje stepena tajnosti i načina prestanka tajnosti podatka, kao i označavanje tajnog podatka.

Član 10

Podatak se može označiti tajnim ako je to neophodno u demokratskom društvu i ako je interes iz člana 3 stav 1 ovog zakona značajniji od interesa za slobodnim pristupom informacijama.

Ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka obrazloženim rješenjem označava podatak tajnim i određuje stepen njegove tajnosti.

Ako dokument​​ sadrži podatke koji se mogu označiti različitim stepenima tajnosti, ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka dužno je da svaki podatak označi odgovarajućim stepenom tajnosti.

Član 11

Tajnom podatku iz člana 3 ovog zakona određuje se jedan od​​ sljedećih stepena tajnosti:

1) "STROGO TAJNO";

2) "TAJNO";

3) "POVJERLjIVO";

4) "INTERNO".

Član 12

Osnov za određivanje stepena tajnosti podatka predstavlja sadržaj tajnog podatka i njegov značaj za bezbjednost Crne Gore ili za njene političke ili ekonomske interese.

Stepen "STROGO TAJNO" se određuje za podatke čije otkrivanje bi ugrozilo ili nanijelo neotklonjive štetne posljedice za bezbjednost i interese Crne Gore.

Stepen "TAJNO" se određuje za podatke čijim bi otkrivanjem mogle nastupiti teže štetne posljedice za bezbjednost i interese Crne Gore.

Stepen "POVJERLjIVO" se određuje za podatke čijim bi otkrivanjem mogle nastupiti štetne posljedice za bezbjednost i interese Crne Gore.

Stepen "INTERNO" se određuje za podatke čijim bi otkrivanjem nastupile štetne posljedice za ostvarivanje funkcije organa.

Član 13

Prilikom označavanja stepena tajnosti podatka, odnosno dokumenta, a naročito podatka namijenjenog za saradnju sa obavještajnim, odbrambenim ili bezbjednosnim institucijama drugih država, međunarodnih i​​ regionalnih organizacija, oznake stepena tajnosti iz člana 11 ovog zakona mogu se koristiti i na engleskom jeziku.

Član 14

Ovlašćena lica za određivanje stepena tajnosti podataka "STROGO TAJNO"​​ su: Predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik i članovi Vlade Crne Gore, starješina organa uprave nadležnog za poslove policije, starješina organa uprave nadležnog za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (u daljem tekstu: Agencija), državni tužilac i predsjednik Vrhovnog suda.

Član 15

Ovlašćena lica za određivanje stepena tajnosti podataka "TAJNO", "POVJERLjIVO" i "INTERNO" su starješine organa iz člana 2 ovog zakona, odnosno lica koja on odredi.

Član 16

Obaveza određivanja tajnosti i stepena tajnosti podatka nastaje u času stvaranja ili saznanja za taj podatak, odnosno u času preduzimanja pripremnih radnji za stvaranje tog podatka.

Zaposleni u organu i organizaciji su obavezni da, u okviru svojih ovlašćenja, procijene bezbjednosni značaj podatka koji je u njihovom posjedu i predlože ovlašćenom licu određivanje stepena tajnosti tog podatka.

Član 17

Ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka, prilikom određivanja stepena tajnosti, obavezno je da cijeni moguće štetne posljedice za bezbjednost države ili druge njene interese.

Ocjena iz stava 1 ovog člana mora biti data u pisanoj formi.

Član 18

Ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka, prilikom određivanja stepena tajnosti, određuje i način prestanka tajnosti određivanjem datuma, događaja čijim nastankom prestaje tajnost ili vremena čijim istekom prestaje tajnost podatka.

Ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka može ukinuti tajnost podatka prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana.

Član 19

Podatak čiju tajnost treba zaštititi u skladu sa ovim zakonom, može nastati međusobnim povezivanjem dva ili više podataka koji nijesu određeni kao tajni.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, ovlašćeno lice za​​ određivanje stepena tajnosti podatka je obavezno da odredi njegov stepen tajnosti.

Ako samo manji dio podatka iz stava 1 ovog člana zahtijeva zaštitu tajnosti, ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka je obavezno da izdvoji taj dio podatka i​​ da mu odredi stepen tajnosti.

Član 20

Kada se iz sadržaja tajnog podatka ne može odrediti način prestanka tajnosti podatka, njegova tajnost prestaje istekom vremena poslije kojeg arhivska građa postaje dostupna za korišćenje, u skladu sa propisima o arhivskoj djelatnosti.

Član 21

Stepen tajnosti podatka može biti promijenjen.

Promjena stepena tajnosti podatka se može odnositi na čitav podatak ili dio podatka koji je označen kao tajan.

Promjenu stepena tajnosti može izvršiti samo ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka.

Ovlašćeno lice iz stava 3 ovog člana obavezno je da o izvršenoj promjeni obavijesti sve organe i organizacije koji koriste taj podatak.

Član 22

Tajni podatak mora biti označen:

1) stepenom tajnosti;

2) načinom prestanka tajnosti;

3) podacima o licu ovlašćenom za određivanje stepena tajnosti (u daljem tekstu: ovlašćeno lice);

4) podacima o organu čije je ovlašćeno lice odredilo tajnost podatka.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, podatak se smatra tajnim ako je označen samo stepenom tajnosti.

Način i postupak označavanja tajnosti podatka propisuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

III. TAJNI PODACI STRANIH DRŽAVA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Član 23

Tajni podaci stranih država ili međunarodnih organizacija zadržavaju oznake stepena tajnosti koje su u upotrebi u tim državama ili međunarodnim organizacijama.

Član 24

Dostavljanje tajnih podataka se vrši saglasno principu "potrebno je da zna".

Zaposleni u Direkciji za zaštitu tajnih podataka (u daljem tekstu: Direkcija) zaduženi za prijem i razmjenu tajnih podataka, preduzimaju mjere i aktivnosti neophodne za prijem, utvrđivanje korisnika i dostavljanje tajnih podataka tim korisnicima.

IV. USLOVI I​​ POSTUPAK ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA PRISTUP TAJNIM PODACIMA

Član 25

Pristup tajnim podacima stepena tajnosti "STROGO TAJNO", "TAJNO" i "POVJERLjIVO" može imati lice kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Prije izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima sprovodi se bezbjednosna provjera.

Član 26

Pristup tajnim podacima bez dozvole za pristup tajnim podacima ima:

1) Predsjednik Crne Gore;

2) predsjednik Skupštine Crne Gore;

3) predsjednik Vlade;

4) starješine organa državne uprave nadležnih za unutrašnje poslove, inostrane poslove, poslove finansija i poslove odbrane;

5) državni tužilac;

6) predsjednik Vrhovnog suda.

Lica iz stava 1 ovog člana imaju pristup samo tajnim podacima potrebnim za vršenje njihovih​​ ovlašćenja, u skladu sa zakonom.

Lica iz stava 1 ovog člana, prilikom stupanja na dužnost, potpisuju izjavu da će sa tajnim podacima postupati u skladu sa zakonom i drugim odgovarajućim propisima.

Član 27

Pristup tajnim podacima stepena tajnosti "INTERNO"​​ imaju svi zaposleni u organu i organizaciji.

Član 28

Dozvolu za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "STROGO TAJNO", "TAJNO" i "POVJERLjIVO" izdaje Direkcija.

Zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima iz stava 1 ovog člana podnosi se Direkciji, i to:

1) za rukovaoca tajnih podataka ili drugog zaposlenog u organu, starješina tog organa;

2) za pravno lice zakonski zastupnik tog pravnog lica.

Na osnovu dobijene dozvole za pristup tajnim podacima za pravno lice, zakonski zastupnik podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima rukovaocu tajnim podacima ili drugom zaposlenom u pravnom licu.

Zahtjev za izdavanje bezbjednosne dozvole za pristup tajnim podacima za strano pravno i fizičko lice podnosi to lice.

Član 29

Zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima fizičkom licu sadrži: lično ime i prebivalište podnosioca zahtjeva, dužnosti, poslove, odnosno aktivnosti koji su​​ u vezi sa pristupom tajnim podacima, kao i stepen tajnosti podataka za koji se traži dozvola za pristup.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, fizičko lice prilaže i dokaze da:

1) je crnogorski državljanin;

2) ima opravdan zahtjev za korišćenje tajnih podataka saglasno principu "potrebno je da zna";

3) ne postoje smetnje kojima se ograničava pristup tajnim podacima;

4) je poslovno sposobno;

5) je navršilo 18 godina života, odnosno 21 godinu života za pristup tajnim podacima označenim stepenom tajnosti "STROGO​​ TAJNO";

6) mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti;

7) je zdravstveno sposobno;

8) je potpisalo pisanu izjavu da će zakonito, savjesno i odgovorno koristiti tajne podatke;

9) ne postoje bezbjednosni rizici za korišćenje tajnih podataka;

10) je upoznato sa propisima kojima je uređena oblast zaštite tajnih podataka.

Član 30

Zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu sadrži: naziv, sjedište i djelatnost, lično ime i prebivalište zakonskog zastupnika i stepen tajnosti podataka za koji se traži dozvola za pristup.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, pravno lice prilaže i dokaze da:

1) su obezbjeđene mjere i radnje za fizičku, administrativnu i informatičku bezbjednost tajnih podataka;

2) je registrovano za obavljanje​​ djelatnosti;

3) se protiv odgovornog lica ne vodi postupak za krivično djelo sa elementima korupcije ili da je pravosnažno osuđivano za takvo djelo;

4) je finansijski i ekonomski stabilno;

5) posjeduje dokaz o vlasničkoj strukturi;

6) ne postoji bezbjednosni rizik za korišćenje tajnih podataka;

7) zaposleni kojima je to potrebno za izvršenje ugovorenog posla imaju izdatu dozvolu za pristup tajnim podacima.

Član 31

Pristup tajnim podacima ima strano pravno i fizičko lice ako mu je:

1) izdat bezbjednosni sertifikat od strane države čiji je državljanin, odnosno u kojoj ima sjedište, odnosno od strane međunarodne organizacije čiji je član;

2) izdata bezbjednosna dozvola od strane Direkcije, ako obaveza omogućavanja pristupa tajnim podacima proističe iz ratifikovanih međunarodnih ugovora.

Član 32

Bezbjednosnu provjeru sprovodi Agencija.

Zahtjev za sprovođenje bezbjednosne provjere podnosi Direkcija.

Bezbjednosna provjera se može sprovesti samo uz prethodnu​​ pisanu saglasnost lica koje se provjerava.

Ako lice koje se provjerava ne da traženu pisanu saglasnost, Agencija neće sprovoditi postupak bezbjedonosne provjere.

Bezbjednosnom provjerom se mogu obuhvatiti i članovi porodice lica koje se provjerava samo ukoliko se procijeni da oni mogu da utiču na ponašanje lica koje se provjerava.

Bezbjednosna provjera se vrši u mjestu rođenja, prebivališta i zaposlenja lica koje se provjerava.

Član 33

Zavisno od stepena tajnosti podataka, sprovode se sljedeće bezbjednosne​​ provjere:

1) osnovna bezbjednosna provjera, za tajne podatke stepena "POVJERLjIVO";

2) specijalna bezbjednosna provjera, za tajne podatke stepena "TAJNO";

3) specijalna bezbjednosna provjera, koja obuhvata i dodatnu bezbjednosnu provjeru, za tajne podatke​​ stepena "STROGO TAJNO".

Član 34

Prije obavljanja bezbjednosne provjere, Agencija dostavlja pravnom i fizičkom licu koji se provjeravaju upitnik za bezbjednosno provjeravanje.

Upitnik iz stava 1 ovog člana može biti osnovni i poseban bezbjednosni upitnik.

Pravno i fizičko lice popunjavaju osnovni bezbjednosni upitnik, a ako se dozvola zahtijeva za pristup tajnim podacima stepena "STROGO TAJNO" i "TAJNO", popunjavaju i poseban bezbjednosni upitnik.

Popunjeni osnovni i posebni bezbjednosni upitnik označavaju se stepenom tajnosti "INTERNO".

Član 35

U osnovni bezbjednosni upitnik za fizičko lice unose se sljedeći podaci:

1) lično ime, uključujući i prethodno ime;

2) jedinstveni matični broj;

3) datum i mesto rođenja;

4) državljanstvo, uključujući podatke o prethodnom i dvojnom državljanstvu;

5) prebivalište i boravište;

6) prethodni boravci u inostranstvu u trajanju od najmanje tri mjeseca;

7) bračni status i broj djece:

8) obrazovanje i zanimanje;

9) podaci u vezi sa izvršenjem vojne obaveze;

10) podaci o stručnom, odnosno profesionalnom usavršavanju u Crnoj Gori i inostranstvu;

11) podaci o prethodnim zaposlenjima;

12) podaci o osuđivanosti i krivičnim postupcima koji su u toku;

13) podaci o korišćenju alkoholnih pića i opojnih droga;

14) medicinski podaci u vezi sa bolestima zavisnosti, odnosno duševnim bolestima;

15) podaci o kontaktima sa stranim obavještajnim službama;

16) podaci o članstvu ili učešću u aktivnostima organizacija čiji su ciljevi zabranjeni;

17) podaci o odgovornosti za povredu propisa koji se odnose na tajnost podataka;

18) podaci o prethodnoj bezbjednosnoj provjeri;

19) podaci o pravu svojine na nepokretnostima upisanim u katastar nepokretnosti, odnosno o nepokretnostima za koje podnosilac ima pravni osnov za sticanje svojine na nepokretnosti, kao i podatak o godišnjem porezu na ukupan prihod građana za prethodnu godinu.

Član 36

U osnovni bezbjednosni upitnik za pravno lice unose se sljedeći podaci:

1) naziv i sjedište uključujući i prethodna;

2) matični broj pravnog lica i poresko-identifikacioni broj;

3) lično ime zastupnika;

4) datum i mjesto osnivanja;

5) porijeklo osnivačkog kapitala uključujući i promjene u poslednje tri godine;

6) broj zaposlenih;

7) broj​​ zaposlenih za koje se traži dozvola za pristup tajnim podacima i vrsta poslova koje obavljaju;

8) podaci o utvrđenoj pravnoj odgovornosti pravnog lica i odgovornih lica u pravnom licu, kao i podaci o postupcima koji su u toku;

9) podaci o kontaktima sa stranim obavještajnim službama;

10) podaci o članstvu ili učešću u aktivnostima organizacije čiji su ciljevi zabranjeni;

11) podaci o odgovornosti za povredu propisa koji se odnose na tajnost podataka;

12) podaci o prethodnoj bezbjednosnoj provjeri;

13) podaci o pravu svojine na nepokretnostima upisanim u katastar nepokretnosti, odnosno o nepokretnostima za koje podnosilac ima pravni osnov za sticanje svojine na nepokretnosti, kao i podatak o godišnjem finansijskom izvještaju za prethodnu godinu u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Uz popunjeni upitnik iz stava 1 ovog člana, zastupnik pravnog lica popunjava i osnovni bezbjednosni upitnik za fizičko lice.

Član 37

Za specijalnu bezbjednosnu provjeru propisanu članom 33 tač. 2 i 3 ovog zakona, pored osnovnog, popunjava se i poseban bezbjednosni upitnik.

U poseban bezbjednosni upitnik unose se podaci o:

1) učešću u stranim vojskama i paravojnim formacijama;

2) druge karakteristike, osim navedenih u čl. 35 i 36 ovog zakona koje fizičko odnosno pravno lice čine podložnim uticajima i pritiscima koji predstavljaju bezbjednosni rizik;

3) dugovima nastalim usljed finansijskih zaduženja ili preuzetih garancija.

Član​​ 38

Dodatna bezbjednosna provjera vrši se kada se dozvola za pristup tajnim podacima traži za podatke označene stepenom "STROGO TAJNO".

Dodatna bezbjednosna provjera obuhvata, pored provjere činjenica iz osnovne i specijalne bezbjednosne provjere, i provjeru svih onih činjenica, okolnosti i događaja iz privatnog života podnosioca zahtjeva u posljednjih deset godina od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima, koje mogu da budu osnov za sumnju u njegovu pouzdanost, a naročito​​ ako su njegove aktivnosti u suprotnosti sa interesima Crne Gore ili ako je povezan sa stranim licima koja mogu da ugroze spoljnu politiku i bezbjednost Crne Gore.

Član 39

Rok za sprovođenje bezbjednosne provjere teče od dana prijema popunjenog upitnika kod​​ Agencije, i to do:

1) 30 dana za osnovnu bezbjednosnu provjeru;

2) 90 dana za specijalnu bezbjednosnu provjeru;

3) 180 dana za specijalnu bezbjednosnu provjeru sa dodatnom bezbjednosnom provjerom.

Ako se bezbjednosna provjera ne sprovede u roku iz stava 1​​ ovog člana, smatra se da je podnosilac zahtjeva prošao bezbjednosnu provjeru.

Član 40

Bezbjednosna provjera se vrši:

1) primjenom sredstava i metoda propisanih zakonom, za koje nije potrebno odobrenje suda;

2) saradnjom sa organom uprave nadležnim za policijske poslove, pravosudnim organima, kao i privrednim društvima, odnosno ustanovama, drugim pravnim licima u kojima je lice zaposleno ili je bilo zaposleno, a po potrebi i sa drugim organima i organizacijama, radi dobijanja određenih podataka iz upitnika.

Član 41

Agencija može, prilikom bezbjednosne provjere lica, sarađivati i sa organima stranih država i međunarodnih organizacija nadležnih za bezbjednosno provjeravanje, u skladu sa međunarodnim ugovorima koje je sa tim organima zaključila Crna Gora, kao i​​ propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka.

Član 42

Organi i pravna lica iz člana 40 tačka 2 ovog zakona, na pisani zahtjev direktora Agencije, dužni su da omoguće uvid u tražene podatke, u skladu sa zakonom.

Član 43

Prilikom sprovođenja bezbjednosne provjere, Agencija je obavezna da:

1) obezbijedi tačnost i objektivnost podataka koji se odnose na provjeru;

2) korišćenjem podataka iz bezbjednosne provjere ne povrijedi dostojanstvo lica koje se provjerava;

3) obezbijedi da se ne otkriju metode, sredstva i izvori podataka;

4) obezbijedi da se podaci iz bezbjednosne provjere koriste isključivo za svrhu za koju su prikupljeni.

Član 44

Agencija podnosi Direkciji izvještaj o izvršenoj bezbjednosnoj provjeri, odnosno dodatnoj bezbjednosnoj provjeri sa preporukom za izdavanje ili uskraćivanje dozvole za pristup tajnim podacima.

Uz izvještaj sa preporukom iz stava 1 ovog člana, Agencija dostavlja Direkciji i popunjene bezbjednosne upitnike podnosilaca zahtjeva iz člana 28 ovog zakona.

Izvještaj sa preporukom​​ Agencije predstavlja tajni podatak sa oznakom stepena tajnosti "POVJERLjIVO".

Član 45

Lice za koje je vršena bezbjednosna provjera ima pravo uvida u​​ prikupljene podatke, osim u podatke koji se odnose na izvore i način njihovog provjeravanja.

Član 46

Direkcija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima fizičkom licu ako se utvrdi da postoje sljedeće bezbjednosne smetnje:

1) pokrenut krivični postupak za krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti ili osuđivanost za takva krivična djela, osim za krivična djela za koja je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ukoliko nije brisana iz evidencije;

2) registrovanost u evidenciji uživaoca alkohola i opojnih droga;

3) prekomjerna zaduženost koja ukazuje na mogućnost ucjene ili drugih oblika pritisaka na provjeravano lice;

4) veza ili održavanje veze sa licima koja neovlašćeno prikupljaju tajne i druge podatke, teroristima, saboterima, članovima organizovanih kriminalnih grupa za koja se osnovano sumnja da pripadaju takvim grupama;

5) neovlašćeni kontakti i saradnja sa obavještajno-bezbjednosnim ili vojnim strukturama drugih država;

6) pripadnost organizacijama koje ugrožavaju bezbjednost Crne Gore;

7) korišćenje opojnih droga i psihotropnih supstanci i sklonost prekomjernom uživanju alkohola;

8) nasilničko ponašanje i izazivanje težih sukoba u svojoj radnoj i životnoj sredini;

9) prikrivanje i davanje netačnih podataka o sebi i članovima porodice;

10) druge bezbjednosne smetnje propisane zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Član 47

Direkcija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole, odnosno bezbjednosne dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu i stranom pravnom i fizičkom licu ako se na osnovu izvještaja bezbjednosne provjere utvrdi da podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove iz čl. 30 i 31 ovog zakona.

Član 48

U rješenju iz člana 46 ovog zakona moraju se navesti razlozi za odbijanje zahtjeva za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima.

U rješenju iz stava 1 ovog člana ne navode se podaci o izvorima i načinu provjeravanja.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana podnosi se žalba ministarstvu nadležnom za poslove odbrane (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 49

Prilikom uručenja dozvole za pristup tajnim podacima, Direkcija upoznaje korisnika sa propisanim uslovima za postupanje sa tajnim podacima, kao i pravnim i drugim posljedicama njihovog neovlašćenog otkrivanja.

Dozvola za pristup tajnim podacima se izdaje licu koje prethodno potpiše izjavu da će sa tajnim podacima postupati na način utvrđen ovim zakonom.

Ukoliko lice ne potpiše izjavu iz stava 2 ovog člana, dozvola za pristup tajnim podacima se neće izdati.

Sadržinu i oblik dozvole​​ za pristup tajnim podacima propisuje Ministarstvo.

Član 50

Dozvola za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "STROGO TAJNO" važi tri godine.

Dozvola za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "TAJNO" važi pet godina.

Dozvola za pristup tajnim podacima stepena tajnosti "POVJERLjIVO" važi deset godina.

Član 51

Najkasnije 180 dana prije isteka važenja dozvole za pristup​​ tajnim podacima, Direkcija u pisanom obliku obavještava korisnika da može da podnese zahtjev za produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacima.

Uz zahtjev za produženje važenja dozvole iz stava 1 ovog člana, korisnik obavještava Direkciju o svim promjenama podataka iz ranije podnijetog bezbjednosnog upitnika sa dokazima, a Agencija ponovo vrši bezbjednosnu provjeru.

Član 52

Direkcija donosi rješenje o ograničenju ili prestanku važenja dozvole za pristup tajnim podacima i prije isteka njenog važenja,​​ ako utvrdi da lice kome je izdata dozvola tajne podatke ne koristi ili ne čuva u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, odnosno da više ne ispunjava uslove za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima.

Ako je to neophodno, dio obrazloženja rješenja​​ iz stava 1 ovog člana, koje je označeno stepenom tajnosti "POVJERLjIVO", ne dostavlja se korisniku.

Član 53

Dozvola za pristup tajnim podacima prestaje da važi:

1) istekom vremena za koji je izdata, ako nije produženo njeno važenje;

2) prestankom funkcije​​ lica iz člana 26 ovog zakona;

3) prestankom obavljanja poslova zaposlenih u organu i organizaciji;

4) na osnovu rješenja Direkcije donijetog u postupku provjere dozvole za pristup tajnim podacima;

5) smrću fizičkog lica ili prestankom postojanja pravnog lica kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima.

Član 54

Starješina organa će privremeno ograničiti ili onemogućiti pristup tajnim podacima licu kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima, ako je protiv tog lica:

1) pokrenut disciplinski postupak zbog osnovane sumnje da je počinilo prekršaj propisan ovim zakonom;

2) pokrenut krivični postupak za krivična djela iz člana 46 stav 1 tačka 1 ovog zakona.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana traje do donošenja konačne odluke o disciplinskoj mjeri, odnosno pravosnažne sudske odluke.

V. KORIŠĆENjE TAJNIH PODATAKA

Član 55

Korisnici tajnih podataka su crnogorski državljani i pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori kojima je izdata dozvola za pristup tajnim podacima, odnosno strano pravno i fizičko lice kojima je na osnovu ratifikovanog međunarodnog ugovora izdata bezbjednosna dozvola, kao i lica iz člana 26 stav 1 ovog zakona.

Član 56

Organi i organizacije iz člana 2 ovog zakona, koji od ovlašćenog lica koje je odredilo stepen tajnosti podatka dobiju na korišćenje tajni podatak, ne smiju ga bez saglasnosti tog lica davati drugim korisnicima, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.

Član 57

Lice kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima, a koje koristi tajne podatke obavezno je da o uočenim nepravilnostima u vezi sa zaštitom tajnog podatka ili njegovim otkrivanjem, bez odlaganja, pisanim putem obavijesti ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podataka.

Ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka obavezno je da, u slučajevima iz stava 1 ovog člana, odmah preduzme mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti, odnosno mjere kojima bi se spriječile ili umanjile moguće štetne posljedice otkrivanja stepena tajnosti podatka.

Član 58

Ovlašćeno lice iz​​ člana 57 stav 2 ovog zakona obezbjeđuje stalni nadzor nad davanjem tajnih podataka na korišćenje i mora voditi ažurnu evidenciju o organima i organizacijama kojima su podaci dati na korišćenje i licima kojima je dozvoljen pristup tajnim podacima, kao i vremenu davanja na korišćenje, odnosno pristupa tajnim podacima.

VI. ČUVANjE TAJNIH PODATAKA

Član 59

Obaveza čuvanja tajnih podataka nastaje u času kada je​​ ovlašćeno lice iz čl. 14 i 15 ovog zakona odredilo, odnosno označilo stepen tajnosti podatka.

Član 60

Oslobađanje od obaveze čuvanja tajnog podatka mogu dati ovlašćena lica koja su odredila stepen tajnosti podatka.

Oslobađanje od obaveze čuvanja tajnog podatka može biti potpuno ili djelimično.

Djelimično oslobađanje od obaveze čuvanja tajnog podatka odnosi se na dio tajnog podatka ili na tačno određeni organ, organizaciju ili lice kome tajni podatak može biti u cjelosti ili samo djelimično saopšten.

VII. MJERE ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA

Član 61

Kriterijumi za određivanje mjera zaštite tajnih podataka su:

1) stepen tajnosti;

2) sadržaj, vrsta i forma tajnog podatka.

Član 62

U cilju zaštite tajnih podataka organi i organizacije dužni su da preduzimaju mjere i radnje kojima se obezbjeđuje administrativna, fizička, informatička, industrijska i zaštita lica koja rukuju tajnim podacima.

Član 63

Mjere i radnje za obezbjeđivanje administrativne zaštite tajnih podataka su:

1) određivanje i označavanje stepena tajnosti podataka;

2) prijem i evidencija tajnih podataka;

3) čuvanje i rukovanje tajnim podacima;

4) umnožavanje, prevod i izvodi iz tajnih podataka, određivanje broja primjeraka i korisnika;

5) kontrola i rukovanje tajnim podacima prilikom njihovog dostavljanja korisnicima;

6) sprječavanje od neovlašćenog iznošenja, odnosno objavljivanja tajnih podataka čime bi se ugrozila bezbjednost i drugi interesi Crne Gore i njenih organa;

7) sprječavanje od neovlašćenog otkrivanja stepena tajnosti podataka;

8) deponovanje i uništavanje tajnih podataka.

Član 64

Mjere i radnje za obezbjeđivanje fizičke zaštite tajnih podatka su:

1) procjena mogućeg narušavanja bezbjednosti tajnih podataka od nasilnog upada ili od neovlašćenog pristupa, upotrebe ili uništavanja tajnih podataka;

2)​​ određivanje bezbjednosnog pojasa oko objekta u kome se nalaze tajni podaci;

3) određivanje bezbjednosnih i administrativnih zona;

4) organizovanje fizičke zaštite i primjena tehničkih i drugih sredstava obezbjeđenja objekata i prostora u kojim se nalaze tajni podaci;

5) izdavanje dozvola za pristup u objekte i prostorije;

6) kontrola ulaza i izlaza lica i vozila kojima se vrši prenos tajnih podataka i

7) prenos tajnih podataka izvan bezbjednosnih zona.

Član 65

Mjere i radnje za obezbjeđivanje zaštite lica koja rukuju sa tajnim podacima su:

1) određivanje ovlašćenih lica za rad i postupanje sa tajnim podacima;

2) bezbjednosna provjera;

3) izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima;

4) provjera i ocjena sposobnosti za postupanje sa tajnim podacima.

Član 66

Mjere i radnje za obezbjeđivanje informatičke zaštite tajnih podataka su:

1) dozvola za komunikacijsko-informacione sisteme i procese;

2) procjena mogućeg ugrožavanja bezbjednosti tajnih podataka od upada u informacioni sistem i upotreba i uništavanje tajnih podataka koji su obrađeni i čuvani u komunikacijsko-informacionim sistemima;

3) utvrđivanje metoda i bezbjednosnih procedura za prijem, obradu, prenos, čuvanje i arhiviranje tajnih podataka u elektronskoj formi;

4) izrada kripto ključeva i drugog kripto materijala;

5) kripto zaštita komunikacijskih, informacionih i drugih elektronskih sistema putem kojih se sačinjava, prenosi, obrađuje i arhivira tajni podatak;

6) instaliranje uređaja za čuvanje tajnih podataka.

Član 67

Mjere i radnje za obezbjeđivanje industrijske zaštite tajnih podataka su:

1) zaštita od gubitka ili otkrivanja tajnih podataka koji su sadržani u ugovorima o pružanju usluga;

2) izdavanje bezbjednosnih dozvola za pravna i fizička lica koja proizvode, upotrebljavaju ili imaju kontakt sa tajnim podacima organizacija;

3) zaštita od gubitka ili otkrivanja tajnih podataka stranih pravnih i fizičkih lica;

4) obezbjeđivanje zaštite pri transportu tajnih podataka;

5) ustanovljavanje posebnih procedura prilikom posjeta stranih pravnih i fizičkih lica organizacijama koje stvaraju, obrađuju i čuvaju tajne podatke.

Član 68

Tajni podaci se mogu dostavljati van prostorija organa i organizacija samo uz primjenu propisanih zaštitnih mjera koje garantuju da pristup tajnim podacima mogu imati samo lica koja imaju dozvolu za pristup tajnim podacima.

Bliže uslove i način sprovođenja administrativnih, informatičkih, industrijskih i mjera zaštite lica koja imaju pristup tajnim podacima propisuje Vlada.

Član 69

Lica koja imaju dozvolu za pristup tajnim podacima i druga zaposlena lica u organima i organizacijama, gdje je nastao tajni podatak, su obavezna da, u slučaju nestanka ili neovlašćenog otkrivanja tajnog podatka, bez odlaganja, obavijeste ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka.

Lica koja imaju dozvolu za pristup tajnim podacima i druga zaposlena lica u organima i organizacijama, kojima je dostavljen tajni podatak na​​ korišćenje, obavezni su da, u slučaju nestanka ili neovlašćenog otkrivanja tajnog podatka, bez odlaganja, obavijeste ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka.

U slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana, ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka je obavezno da preduzme mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do nestanka ili neovlašćenog otkrivanja tajnog podatka, kao i mjere za otklanjanje štetnih posljedica i sprječavanje ponovnog nestanka ili neovlašćenog otkrivanja tajnih podataka u organima i organizacijama.

Član 70

Posebnim mjerama zaštite tajnih podataka od značaja za odbranu zemlje obezbjeđuje se zaštita:

1) sredstava i vojne opreme;

2) objekata za potrebe odbrane zemlje;

3) vršenja poslova od posebnog značaja za odbranu zemlje.

Posebne mjere zaštite iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.

Član 71

Organi i organizacije dužni su da obezbjeđuju vršenje redovne unutrašnje kontrole nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka utvrđenih ovim zakonom.

Kontrolu​​ iz stava 1 ovog člana vrše starješine organa i odgovorna lica u organizacijama.

Kontrola iz stava 1 ovog člana vrši se u postojećim organizacionim jedinicama organa i organizacija iz stava 2 ovog člana ili sistematizovanjem radnog mjesta za vršenje poslova zaštite tajnosti podataka.

Način vršenja i sadržaj unutrašnje kontrole iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.

VIII. EVIDENCIJA TAJNIH PODATAKA

Član 72

O tajnim podacima, podnijetim zahtjevima za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima, izdatim i oduzetim dozvolama za pristup tajnim podacima, vodi se evidencija.

Sadržaj i način vođenja evidencija iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada.

IH. DIREKCIJA

Član 73

Direkcija je organ uprave, sa svojstvom pravnog lica.

Član 74

Direkcija obavlja sljedeće poslove:

1) obezbjeđuje primjenu standarda i propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka;

2) usvaja plan zaštite tajnih podataka za vanredne i hitne slučajeve;

3) organizuje vršenje poslova organa u vezi sa razmjenom tajnih podataka sa stranim državama i međunarodnim organizacijama;

4) organizuje vršenje poslova koji se odnose na obezbjeđenje zaštite tajnih podataka koji su povjereni Crnoj Gori od strane drugih država i međunarodnih organizacija;

5) postupa po zahtjevima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima;

6) vodi evidencije o izdatim dozvolama za pristup tajnim podacima;

7) izrađuje i vodi Centralni registar tajnih podataka i tajnih podataka strane države ili međunarodne organizacije;

8) preduzima mjere radi obuke korisnika tajnih podataka i organa za postupanje sa tajnim podacima u skladu sa standardima i propisima;

9) obavlja druge poslove utvrđene ovim zakonom.

Član 75

Vlada imenuje i razrješava direktora Direkcije (u daljem tekstu:​​ direktor), na predlog ministra nadležnog za poslove odbrane.

Za direktora se imenuje lice koje ispunjava uslove za rad u državnim organima, ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva.

Direktor ne može biti član političke stranke, niti​​ politički djelovati.

X. DUŽNOSTI DIREKCIJE U VEZI SA TAJNIM PODACIMA STRANIH DRŽAVA I MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Član 76

Razmjena tajnih podataka sa stranim državama i međunarodnim organizacijama vrši se preko Direkcije, osim ako je posebnim zakonom ili ratifikovanim međunarodnim ugovorom drukčije određeno.

Član 77

Direkcija ustanovljava, vodi i obezbjeđuje Centralni registar stranih tajnih podataka.

Organ koji je primio strani tajni podatak u skladu sa posebnim zakonom ili ratifikovanim međunarodnim ugovorom, ustanovljava, vodi i obezbjeđuje registar stranih tajnih podataka.

Kopiju podataka iz stava 2 ovog člana organ dostavlja Direkciji.

Član 78

Direkcija informiše stranu državu, odnosno međunarodnu organizaciju o bezbjednosti stranih tajnih podataka koje je Crna Gora predala stranoj državi, odnosno međunarodnoj organizaciji.

Član 79

U krajnje nepovoljnim političkim, ekonomskim ili odbrambeno-bezbjednosnim okolnostima za Crnu Goru i ako je to neophodno radi zaštite interesa iz člana 3 ovog zakona, na zahtjev​​ organa, Direkcija razmjenjuje tajne podatke sa stranom državom, odnosno međunarodnom organizacijom i bez prethodno zaključenog međunarodnog ugovora.

HI. NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA

Član 80

Nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Direkcije vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i primjenom međunarodnih ugovora vrši Direkcija preko ovlašćenih inspektora, u skladu sa zakonom.

Član 81

Pored ovlašćenja inspektora utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, ovlašćeni inspektor iz člana 80 stav 2 ovog zakona:

1) kontroliše primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na tajne podatke;

2) nalaže mjere za otklanjanje nedostataka u vezi sa razmjenom i drugim radnjama obrade tajnih podataka;

3) podnosi krivične prijave i predlaže pokretanje prekršajnog i drugih postupaka, zbog povrede odredaba ovog zakona;

4) pruža pomoć u sprovođenju ovog zakona i drugih propisa koji se odnose na tajne podatke.

U obavljanju nadzora, ovlašćeni inspektor vrši kontrolu bezbjednosti, korišćenja, razmjene i drugih radnji obrade tajnih podataka, bez prethodnog obavještavanja organa, ovlašćenog lica, rukovaoca, odnosno korisnika.

Ovlašćeni inspektor nalaže mjere i određuje rok za otklanjanje nedostataka u vezi sa korišćenjem, razmjenom i drugim radnjama obrade tajnih podataka.

HII. KAZNENA ODREDBA

Član 82

Novčanom kaznom od dvadesetostrukog do tristostrukog iznosa​​ minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj organ, odnosno pravno lice, ako:

1) ne odredi tajnost i stepen tajnosti podatka u času stvaranja ili saznanja za taj podatak, odnosno u času preduzimanja pripremnih radnji za stvaranje tog podatka (član​​ 16 stav 1);

2) ne cijeni moguće štetne posljedice za bezbjednost države i druge njene interese prilikom određivanja stepena tajnosti podataka i ocjenu o tome ne da u pisanoj formi (član 17);

3) ne odredi stepen tajnosti podatka koji je nastao međusobnim povezivanjem dva ili više podatka, odnosno ne izdvoji dio podatka i ne odredi mu stepen tajnosti (član 19);

4) ne obavijesti o izvršenoj promjeni stepena tajnosti sve organe i organizacije koji koriste taj podatak (član 21 stav 4);

5) ostvari pristup tajnim​​ podacima bez izdate dozvole za pristup tajnim podacima (član 25);

6) vrši bezbjednosnu provjeru bez pisane saglasnosti lica koje se provjerava (član 32 stav 3);

7) ne omogući, na pisani zahtjev direktora Agencije, uvid u tražene podatke (član 42);

8) postupi suprotno članu 47 ovog zakona;

9) bez odlaganja, pisanim putem, ne obavijesti ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podataka o uočenim nepravilnostima u vezi sa zaštitom tajnih podataka (član 57 stav 1);

10) odmah ne preduzme mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti, odnosno mjere kojima bi se spriječile ili umanjile moguće štetne posljedice otkrivanja stepena tajnosti podatka (član 57 stav 2);

11) ne obezbjeđuje stalni nadzor nad davanjem tajnih podataka na korišćenje i ne vodi ažurnu evidenciju iz člana 58 ovog zakona;

12) ne preduzima mjere i radnje kojima se obezbjeđuje administrativna, fizička, informatička, industrijska i zaštita lica koja rukuju tajnim podacima (član 62);

13) bez odlaganja ne obavijesti ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka o nestanku ili neovlašćenom otkrivanju tajnog podatka u organu i organizaciji gdje je nastao tajni podatak ili u organu i organizaciji kojoj je dostavljen tajni podatak (član 69 st.1 i 2);

14) ne preduzima mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojim je došlo do nestanka ili neovlašćenog otkrivanja tajnog podatka, kao i mjere za otklanjanje štetnih posljedica i spriječavanje ponovnog gubitka ili neovlašćenog otkrivanja tajnih podataka u organima i pravnim licima (član 69 stav 3) i

15) ne obezbjeđuje vršenje redovne unutrašnje kontrole nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka utvrđenih ovim zakonom (član 71 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od dvostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori i odgovorno lice u organu odnosno pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 5, 10 i 13 ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od dvostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori i fizičko lice u​​ organu, odnosno pravnom licu.

HIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 83

Direkcija iz člana 73 ovog zakona osnovaće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 84

Organi i organizacije iz člana 2 ovog zakona obavezni su da postupak određivanja tajnosti podataka, pristup tajnim podacima, korišćenje i čuvanje tajnih podataka, kao i mjere zaštite tajnih podataka usklade sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 85

Stepen tajnosti podataka određen prije stupanja na snagu ovog zakona, uskladiće se sa ovim zakonom u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu, i to:

- podaci stepena tajnosti "državna tajna" kao "STROGO TAJNO";

- podaci stepena tajnosti "službena tajna" ili "vojna tajna-strogo povjerljivo" kao "TAJNO";

- podaci stepena tajnosti "službena tajna" ili "vojna tajna-povjerljivo" kao "POVJERLjIVO";

- podaci stepena tajnosti "službena tajna" ili "vojna tajna-interno" kao "INTERNO".

Do usklađivanja stepena tajnosti podataka iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se postojeće oznake.

Član 86

Započeti postupci utvrđivanja stepena tajnosti podataka okončaće se po ovom zakonu.

Član 87

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u​​ roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 88

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje primjena Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje podataka značajnih za odbranu zemlje koji se moraju čuvati kao državna ili službena tajna i o utvrđivanju zadataka i poslova od posebnog značaja za odbranu zemlje koje treba štititi primjenom posebnih mjera bezbjednosti ("Službeni list SRJ", broj 54/94).

Član 89

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se nakon isteka roka od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

SU-SK Broj 01-9/9

Podgorica, 13. februara 2008. godine

Skupština Crne Gore

Predsjednik,

Ranko Krivokapić, s.r

 

IZMENE

 

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o dopunama Zakona o tajnosti podataka

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o tajnosti podataka, koji je donijela Skupština Crne Gore 24. saziva, na drugoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2009. godini, dana 10. novembra 2009. godine.

Broj: 01-2847/2

Podgorica, 11. novembra 2009. godine

Predsjednik Crne Gore

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na drugoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2009. godini, dana 10. novembra 2009. godine, donijela je

Zakon o dopunama Zakona o tajnosti podataka

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 76/2009 od 18.11.2009. godine.

Član 1

U Zakonu o tajnosti podataka ("Službeni list CG", br. 14/08) u članu 26 u stavu 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

"7) članovi Odbora Skupštine Crne Gore za bezbjednost i odbranu."

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

SU-SK Broj 01-650/11

Podgorica, 10. novembra 2009. godine

Skupština Crne Gore 24. saziva​​ 

Predsjednik,​​ 

Ranko Krivokaiić, s.r.

 

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Proglašavam​​ Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka, koji je donijela Skupština Crne Gore 24. saziva, na osmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. jula 2010. godine.

Broj: 01-1974/2

Podgorica, 19. jula 2010. godine

Predsjednik Crne Gore,​​ 

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na osmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. jula 2010. godine, donijela je

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 41/2010 od 23.7.2010. godine.

Član 1

U Zakonu o tajnosti podataka ("Službeni list CG", br. 14/08 i 76/09) u članu 2 poslije riječi: "tajne podatke" briše se tačka i dodaju riječi: "(u daljem tekstu: organizacije)".

Član 2

U članu 6 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Pristup tajnim podacima predstavlja upoznavanje lica sa sadržinom tajnog podatka."

Član 3

U članu 7 stav 2 poslije riječi "podatka"​​ dodaju se riječi: "i nakon prestanka dužnosti ili službe, sve dok je podatak označen stepenom tajnosti ili dok se ne oslobodi obaveze čuvanja tajnosti."

Član 4

U članu 8 tačka 5 riječ "ostati" zamjenjuje se riječima: "se čuvati kao".

U tački 6 poslije riječi "licu" dodaju se zarez i riječi: "kao i stranom pravnom i fizičkom licu."

Tačka 7 mijenja se i glasi:

"7)​​ bezbjednosna dozvola​​ je akt kojim se pravnom i fizičkom licu obezbjeđuje pristup i korišćenje tajnog podatka strane države i međunarodne organizacije;"

Tačka 8 mijenja se i glasi:

"8)​​ rukovalac tajnim podacima​​ je lice zaduženo u organu za prijem, evidentiranje, čuvanje, davanje na korišćenje, razmjenu i druge radnje obrade tajnih podataka;"

Tačka 14 mijenja se i glasi:

"14)​​ čuvanje tajnih podataka​​ je​​ skup mjera i aktivnosti koje se preduzimaju radi sprječavanja nestanka, otkrivanja, uništavanja i zloupotrebe tajnih podataka;".

Član 5

U članu 14 i članu 26 stav 1 tačka 5 riječi: "državni tužilac" zamjenjuju se riječima: "Vrhovni državni tužilac;".

Član​​ 6

U članu 17 stav 2 briše se.

Član 7

U članu 18 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

"Lice koje je starješina organa odredio kao ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka u skladu sa članom 15 ovog zakona može ukinuti tajnost​​ podatka samo uz saglasnost starješine organa.

Ovlašćeno lice iz stava 1 ovog člana obavezno je da o ukidanju stepena tajnosti podatka obavijesti sve organe i organizacije koji koriste taj podatak."

Član 8

Poslije člana 18 dodaje se novi član koji glasi:​​ 

"Član 18a

Organ, odnosno organizacija nije u obavezi da potvrdi niti da ospori postojanje tajnog podatka ako bi potvrđivanje ili osporavanje moglo negativno da utiče na bezbjednost i interese Crne Gore."

Član 9

U članu 21 poslije stava 3 dodaje se novi stav​​ koji glasi:

"Lice koje je starješina organa odredio kao ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka u skladu sa članom 15 ovog zakona može promijeniti stepen tajnosti podatka samo uz saglasnost starješine organa."

Dosadašnji stav 4 postaje stav​​ 5.

Član 10

Naziv poglavlja IV mijenja se i glasi:​​ 

"IV. USLOVI I POSTUPAK ZA IZDAVANjE, OGRANIČENjE I PRESTANAK VAŽENjA DOZVOLE ZA PRISTUP TAJNIM PODACIMA"

Član 11

U članu 25 stav 1 mijenja se i glasi:

"Pristup tajnim podacima stepena tajnosti "STROGO TAJNO", "TAJNO" i "POVJERLjIVO" može imati lice kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima, odnosno bezbjednosna dozvola, ako ovim zakonom nije drukčije propisano."

Član 12

U članu 26 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

" 4) potpredsjednici Vlade i ministri nadležni za unutrašnje poslove, inostrane poslove, poslove finansija i poslove odbrane; "

Član 13

U članu 28 stav 2 mijenja se i glasi:

"Zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima iz stava 1 ovog člana podnosi se Direkciji, i to:

1) za rukovaoca tajnim podacima ili drugog zaposlenog u organu, starješina tog organa;

2) za pravno lice ili drugog zaposlenog u pravnom licu, zakonski zastupnik tog lica."

Stav 3 briše se.

U stavu 4, koji postaje stav 3, riječ "bezbjednosne" briše se.

Član 14

U članu 29 stav 1 riječi: "podnosioca zahtjeva" zamjenjuju se riječima: "lica za koje se podnosi zahtjev".

U stavu 2 tač. 3 i 4 i tač. 6 do 10 brišu se.

Dosadašnja tačka 5 postaje tačka 3.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Pored dokaza iz stava 2 ovog člana, preduzetnik dostavlja i dokaz da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti."

Član 15

U članu 30 stav 2 tačka 1 zarez i riječ "administrativnu" brišu se.

Tač. 2 do 6 brišu se.

Dosadašnja tačka 7 postaje tačka 2.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Prije izdavanja dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu, Direkcija provjerava da li su u pravnom licu obezbijeđene mjere za zaštitu tajnih podataka."

Član 16

Poslije člana 30 dodaje se novi član koji glasi:​​ 

"Član 30a

Pravno lice, pored uslova iz člana 30 stav 2 ovog zakona, mora da ispunjava sljedeće uslove, i to da:

1) je registrovano za obavljanje odgovarajuće djelatnosti;

2) se protiv odgovornog lica ne vodi postupak za krivično djelo sa elementima korupcije i da nije pravosnažno osuđivano za takvo djelo;

3) nije započet postupak poravnanja, stečajni ili likvidacioni postupak;

4) je izmirilo poreske obaveze za prethodnu godinu;

5) posjeduje dokaz o vlasničkoj strukturi;

6) ne postoji bezbjednosni rizik za korišćenje tajnih podataka.

Ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana utvrđuje se u postupku bezbjednosne provjere."

Član 17​​ 

Član 31 mijenja se i glasi:

"Dozvola za pristup tajnim podacima stranom pravnom i fizičkom licu izdaće se ako mu je izdat bezbjednosni certifikat od strane države čiji je državljanin, odnosno u kojoj ima sjedište, odnosno od strane međunarodne​​ organizacije čiji je član i ako u skladu sa međunarodnim ugovorom može imati pristup tajnim podacima u Crnoj Gori".

Član 18

Poslije člana 31 dodaju se dva nova člana koji glase:

"Član 31a

Bezbjednosnu dozvolu za pristup tajnim podacima odgovarajućeg stepena tajnosti strane države ili međunarodne organizacije, zaposlenom kome je pristup tim podacima potreban radi vršenja poslova, na zahtjev starješine organa, izdaje Direkcija, na period u kojem ima potrebu za pristup tim podacima.

Bezbjednosna dozvola može se izdati zaposlenom koji posjeduje dozvolu za pristup tajnim podacima.

Član 31b

Bezbjednosnu dozvolu za pristup tajnim podacima odgovarajućeg stepena tajnosti strane države ili međunarodne organizacije, pravnom licu kome je pristup tim podacima potreban radi vršenja poslova, na zahtjev ovlašćenog lica u pravnom licu, izdaje Direkcija, na period u kojem ima potrebu za pristup tim podacima.

Bezbjednosna dozvola može se izdati pravnom licu koje posjeduje dozvolu za pristup tajnim podacima."

Član 19

U članu 38​​ stav 2 riječi: "podnosioca zahtjeva" zamjenjuju se riječima: "lica za koje se vrši bezbjednosna provjera."

Član 20

U članu 39 stav 2 mijenja se i glasi:

"Ako se bezbjednosna provjera ne sprovede u roku iz stava 1 ovog člana, rok za bezbjednosnu provjeru može se produžiti za 30 dana."

Član 21

U članu 42 riječ "pisani" i riječ "direktora" brišu se.

Član 22

U članu 44 stav 2 riječi: "podnosioca zahtjeva iz člana 28" zamjenjuju se riječima: "iz čl. 35 do 38".

Član 23

U članu 46 stav 1 riječi: "ako se utvrdi da​​ postoje sljedeće bezbjednosne smetnje" zamjenjuju se riječima: "ako ne ispunjava uslove iz člana 29 ovog zakona i ako se u postupku bezbjednosne provjere utvrdi da postoje sljedeće bezbjednosne smetnje".

Poslije tačke 7 dodaje se nova tačka koja glasi:

"7a) postojanje bolesti zavisnosti ili drugih bolesti koje bi mogle ugroziti bezbjedno rukovanje tajnim podacima;"

Poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

"9a) povreda propisa koji se odnose na tajnost podataka;".

Član 24​​ 

Član 47 mijenja se i glasi:

"Direkcija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima:

- pravnom licu ako ne ispunjava uslove iz čl. 30 i 30a ovog zakona;

- stranom pravnom i fizičkom licu ako ne ispunjava uslove iz člana 31 ovog zakona".

Član 25

U članu 49 stav 1 riječi: "dozvole za pristup tajnim podacima" zamjenjuju se riječima:

"dozvole za pristup tajnim podacima, odnosno bezbjednosne dozvole".

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"O izdatim dozvolama za pristup tajnim podacima i bezbjednosnim dozvolama Direkcija obavještava podnosioca zahtjeva."

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 26

U članu 53 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Bezbjednosna dozvola prestaje da važi izvršenjem poslova radi kojih je izdata ili ispunjenjem nekog od uslova iz stava 1 ovog člana."

Član 27​​ 

Član 55 mijenja se i glasi:

"Korisnici tajnih podataka su crnogorski državljani i pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori kojima je izdata dozvola za pristup tajnim podacima ili bezbjednosna dozvola, strana pravna i fizička lica kojima je izdata dozvola za pristup tajnim podacima, kao i lica iz člana 26 stav 1 ovog zakona."

Član 28

U članu 60 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

"Ako je tajnost podatka odredilo lice koje je starješina organa odredio kao ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka u skladu sa članom 15 ovog zakona, oslobađanje od obaveze čuvanja tajnosti podatka daje starješina organa.

Oslobađanje starješine organa obaveze čuvanja tajnog podatka može dati organ koji ga je imenovao, izabrao, odnosno postavio, o čemu obavještava Direkciju."

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 4 i 5.

Član 29​​ 

Član 62 mijenja se i glasi:

"U cilju zaštite tajnih podataka organi i organizacije dužni su da preduzimaju mjere i radnje kojima se obezbjeđuje administrativna, fizička, informatička i industrijska zaštita tajnih podataka."

Član 30

U članu 63 stav 1 tačka 7 mijenja se i glasi:​​ 

"7) sprječavanje otkrivanja tajnosti podataka;".

Član 31

U članu 64 stav 1 tačka 5 riječ "dozvola" zamjenjuje se riječima: "bezbjednosnih propusnica".

U tački 6 poslije riječi "izlaza" dodaju se riječi: "i kretanja".

Tačka 7 mijenja se i glasi:

"7) organizovanje bezbjednog prenosa tajnih podataka izvan bezbjednosnih zona."

Član 32​​ 

Član 65 briše se.

Član 33

U članu 66 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

"1) certifikovanje komunikaciono-informacionih sistema i procesa;"

U tački 4 poslije riječi "izrada" dodaju​​ se zarez i riječi: "distribucija i čuvanje".

Poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

"4a) zaštita podataka prilikom obrade i čuvanja u komunikaciono-informacionim sistemima;"​​ 

Poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:​​ 

"5a) zaštita od rizika kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja;".

Član 34

U članu 67 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:​​ 

"2) izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima za pravna i fizička lica koja proizvode, upotrebljavaju ili imaju kontakt sa tajnim podacima organizacija;".

Član 35

U članu 68 stav 2 mijenja se i glasi:​​ 

"Bliže uslove i način sprovođenja administrativnih, fizičkih, informatičkih i industrijskih mjera zaštite tajnih podataka propisuje Vlada."

Član 36

U članu 72 stav 1 mijenja se i glasi:​​ 

"O tajnim podacima, podnijetim zahtjevima za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima i bezbjednosne dozvole, izdatim i oduzetim dozvolama za pristup tajnim podacima i bezbjednosnim dozvolama, vodi se evidencija."

Član 37

U članu 74 stav 1 tačka 3 briše se.​​ 

Tačka 4 mijenja se i glasi:

"4) koordinira aktivnosti koje obezbjeđuju zaštitu tajnih podataka koji su povjereni Crnoj Gori od strane drugih država i međunarodnih organizacija;".

Poslije tačke 4 dodaju se četiri nove tačke koje glase:

"4a) obezbjeđuje da su kriptografski sistemi, proizvodi i mehanizmi za zaštitu tajnih podataka adekvatno i efikasno odabrani, instalirani i održavani;

4b) rukuje NATO i EU kriptomaterijalima;

4c) certifikuje komunikaciono-informacione sisteme i procese u kojima se obrađuju, prenose i čuvaju tajni podaci;

4d) zaštite prostorija i opreme od rizika elektromagnetnog zračenja;".

U tački 7 poslije riječi "rsgistar" riječi: "tajnih podataka i" brišu se.

Poslije tačke 8 dodaje se nova tačka koja glasi:

"8a) pripremanja instrukcija za rukovanje tajnim podacima strane države ili međunarodne organizacije;".

Član 38

Poslije člana 75 dodaju se tri nova člana koji glase:

"Član 75a

Prije zasnivanja radnog odnosa u Direkciji sprovodi se postupak bezbjednosne provjere lica u skladu sa ovim zakonom.

Član 75b

Zaposleni u Direkciji ne mogu biti članovi organa političke stranke niti politički djelovati.

Član 75c

Zaposlenima u Direkciji zbog težine i prirode poslova, odgovornosti, uslova rada, rizika i posebnih zabrana i ograničenja, staž osiguranja računa se sa uvećanim trajanjem u skladu sa posebnim propisom.

Član 39

Član 76 mijenja se i glasi:

"Razmjena tajnih podataka sa stranim državama i međunarodnim organizacijama vrši se preko Direkcije, osim ako je posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom drukčije određeno.

Organi mogu u okviru međunarodne saradnje neposredno vršiti razmjenu tajnih podataka sa organima stranih država i međunarodnim organizacijama u skladu sa posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom, uz prethodno pribavljenu saglasnost Direkcije.

Sa tajnim podacima ustupljenim od strane države ili međunarodne organizacije postupa se na način predviđen međunarodnim ugovorom.

Ako međunarodni ugovor iz stava 2 ovog člana ne sadrži odredbe o načinu postupanja sa tajnim podacima, postupa se u skladu sa odredbama ovog zakona."

Član 40

Poslije člana 76 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 76a

U međunarodnoj razmjeni i zaštiti tajnih podataka Direkcija vrši poslove:

1) bezbjednosnog organa za koordinaciju i sprovođenje NATO i EU bezbjednosne politike​​ u Crnoj Gori, u cilju obezbjeđivanja adekvatnog nivoa zaštite tajnih podataka u skladu sa međudržavnim sporazumima (NSA - National Security Authority);

2) bezbjednosti komunikacija za izbor, upravljanje i održavanje kriptografske opreme za prenos, obradu i čuvanje tajnih podataka (NCSA - National Communication Security Authority);

3) sprovođenja bezbjednosne akreditacije komunikaciono-informacionih sistema i procesa u kojima se koriste tajni podaci (SAA - Security Accreditation Authority);

4) upravljanja materijalima za kriptografsku zaštitu tajnih podataka i bezbjedno rukovanje, čuvanje, distribuciju i evidenciju kriptomaterijala (NDA - National Distribution Authority).

Organ državne uprave nadležan za informaciono društvo, Ministarstvo i Agencija dužni su da radi realizacije poslova iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana, na zahtjev Direkcije, pruže neophodnu stručnu i tehničku pomoć."

Član 41​​ 

Član 77 mijenja​​ se i glasi:

"Radi vršenja razmjene stranih tajnih podataka Direkcija ustanovljava i vodi registar tih podataka (Centralni registar).

Organi i pravna lica, koja u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, u kontinuitetu koriste strane tajne podatke ustanovljavaju i vode registar stranih tajnih podataka.

Organi i pravna lica iz stava 2 ovog člana mogu ustanoviti posebna mjesta samo za obradu stranih tajnih podataka (kontrolne tačke)."

Član 42

Poslije člana 77 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 77a

Direkcija vrši bezbjednosnu akreditaciju registara i kontrolnih tačaka iz člana 77 st. 2 i 3 ovog zakona i odobrava njihov rad."

Član 43

Član 78 mijenja se i glasi:

"Direkcija obavještava stranu državu, odnosno međunarodnu organizaciju o bezbjednosti stranih tajnih podataka koje je Crnoj Gori predala strana država, odnosno međunarodna organizacija."

Član 44

U članu 82 stav 1 tačka 2 riječi: "i ocjenu o tome ne da u pisanoj formi" brišu se.

Poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

"4a) ne označi tajni podatak na​​ propisan način (član 22 stav 1);"

Tačka 7 mijenja se i glasi:

"7) ne omogući na zahtjev Agencije uvid u tražene podatke (član 42)."

Poslije tačke 7 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

"7a) tajni podatak da drugom korisniku bez saglasnosti ovlašćenog lica koje je odredilo stepen tajnosti tog podatka (član 56);

76) ne obavijesti Direkciju o promjenama podataka iz ranije podnijetog bezbjednosnog upitnika sa dokazima (član 51 stav 2);".

Tačka 8 briše se.

Tačka 12 mijenja se i glasi:

"12) ne preduzima mjere​​ i radnje kojima se obezbjeđuje administrativna, fizička, informatička i industrijska zaštita tajnih podataka (član 62)".

Poslije tačke 14 dodaje se nova tačka koja glasi:

"14a) ako ne vodi evidenciju o tajnim podacima, izdatim i oduzetim dozvolama i bezbjednosnim dozvolama za pristup tajnim podacima (član 72 stav 1)."

Dosadašnje tač. 9 do 14 postaju tač. 8 do 13.

U stavu 3 riječi: "tač. 5, 10 i 13" zamjenjuju se riječima: "tač. 5, 9 i 12".

Član 45

U članu 85 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi:

"Tajni podaci koji su nastali do dana stupanja na snagu ovog zakona zadržavaju oznake tajnosti shodno propisima koji su bili na snazi na dan njihovog nastajanja i dobijaju sljedeće ekvivalente:"

Stav 2 mijenja se i glasi:

"U slučaju potrebe njihovog ponovnog korišćenja dobijaju oznake shodno važećem propisu. "

Član 46

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

SU-SK Broj 01-76/16​​ 

Podgorica, 9. jula 2010. godine

Skupština Crne Gore 24. saziva

Predsednik,​​ 

Ranko Krivokapić, s.r.

 

Član 18 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 40/2011 od 8.8.2011. godine.

Član 18

U Zakonu o tajnosti podataka​​ ("Službeni list CG", br. 14/08, 76/09 i 41/10) u članu 82 uvodna rečenica stava 1 mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 1.100 eura do 16.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:".

U stavu 2 riječi:​​ "od dvostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori i odgovorno lice u organu odnosno pravnom licu" zamjenjuju se riječima: "od 100 eura do 1.100 eura i odgovorno lice u državnom organu, organu uprave, organu lokalne samouprave i organu lokalne uprave, odnosno odgovorno lice u pravnom licu:".

U stavu 3 riječi: "od dvostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori" zamjenjuju se riječima: "od 100 eura do 1.100 eura", a riječi: "u organu, odnosno pravnom licu" brišu se.

 

 

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o tajnosti podataka

Proglašavam​​ Zakon o dopuni Zakona o tajnosti podataka, koji je donijela Skupština Crne Gore 24. saziva, na sedmoj sjednici prvog redovnog​​ (proljećnjeg) zasijedanja u 2012. godini, dana 10. jula 2012. godine.

Broj: 01-902/2

Podgorica, 12.07.2012. godine

Predsjednik Crne Gore

Filip Vujanović, s.r.

 

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i​​ člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na sedmoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2012. godini, dana 10. jula 2012. godine, donijela je

Zakon o dopuni Zakona o tajnosti podataka

Zakon je objavljen u "Službenom​​ listu CG", br. 38/2012 od 19.7.2012. godine.

Član 1

U Zakonu o tajnosti podataka ("Službeni list CG", br. 14/08, 76/09, 41/10 i 40/11) u članu 26 stav 1 na kraju tačke 7 stavlja se tačka-zarez i dodaje nova tačka 8 koja glasi:

"8) članovi anketnog odbora koji je osnovan odlukom Skupštine Crne Gore povodom ostvarivanja parlamentarne istrage.

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 23-3/12-7/5

EPA 897 XXIV

Podgorica, 10. jul 2012. godine

Skupština Crne Gore 24.​​ saziva

Predsjednik,

Ranko Krivokapić, s.r.

 

 

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Proglašavam​​ Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka, koji je donijela Skupština Crne Gore 24. saziva, na osmoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2012. godini, dana 26. jula 2012. godine.

Broj: 01-992/2

Podgorica, 30. jula 2012. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 24. saziva, na osmoj sjednici prvoj redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2012. godini, dana 26. jula 2012. godine, donijela je

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 44/2012 od 9.8.2012. godine.

Član 1

U Zakonu o tajnosti podataka ("Službeni list CG", br. 14/08, 76/09 i 41/10 i 38/12) u članu 3 stav 1 mijenja se i glasi:

"Tajni podaci su podaci čijim bi otkrivanjem nepozvanom licu nastupile ili mogle nastupiti štetne posljedice za bezbjednost i odbranu, vanjsku, monetarnu i ekonomsku politiku Crne Gore."

Član 2

Član 4 mijenja se i glasi:

"Tajnost podatka se ne može odrediti radi prikrivanja izvršenog krivičnog djela, ugrožavanja životne sredine, ograničavanja konkurencije, prekoračenja ili zloupotrebe ovlašćenja, nezakonitog akta i postupanja ili administrativne greške organa."

Član 3

U članu 8 tač. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

"1)​​ podatak​​ je činjenica nastala u radu organa i organizacija iz člana 2 ovog zakona, bez obzira na izvor, vrijeme nastanka, mjesto čuvanja i način saznanja;

2)​​ dokument​​ je zapis podatka u bilo kojem obliku;"

Tač. 3 i 4 brišu se.

Tačka 6 mijenja se i glasi:

"6)​​ dozvola za pristup tajnim​​ podacima​​ je akt kojim se pravnom i fizičkom licu obezbjeđuje pristup i korišćenje tajnog podatka;".

Dosadašnje tač. 5 do 18 postaju tač. 3 do 16.

Član 4

U članu 10 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"Izuzetno od stava 2 ovog člana, ovlašćeno​​ lice za određivanje stepena tajnosti podatka u organu u kojem u kontinuitetu nastaju i ponavljaju se istovrsni tajni podaci može posebnim aktom označiti te podatke tajnim i odrediti stepen njihove tajnosti".

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 5

U članu​​ 11 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Bliže kategorije podataka kojima se može odrediti stepen tajnosti "STROGO TAJNO",

"TAJNO" i "POVJERLjIVO" propisuje Vlada Crne Gore."

Član 6

U članu 12 stav 1 mijenja se i glasi:

"Osnov za određivanje stepena tajnosti podatka predstavlja sadržaj tajnog podatka i njegov značaj za bezbjednost i odbranu, vanjsku, monetarnu i ekonomsku politiku Crne Gore."

Član 7

U članu 17 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Prilikom određivanja stepena tajnosti podataka, ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podataka dužno je da odredi najniži stepen tajnosti koji će obezbijediti zaštitu interesa i bezbjednosti države, koji bi neovlašćenim otkrivanjem tog podatka mogli biti ugroženi."

Član 8

U članu 18 stav 1 mijenja se i glasi:

"Ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka, prilikom određivanja stepena tajnosti, određuje i način prestanka tajnosti​​ određivanjem datuma prestanka tajnosti u okviru rokova iz člana 19a ovog zakona, kao i određivanjem događaja čijim nastankom prestaje tajnost podatka."

Član 9

Poslije člana 19 dodaju se dva nova člana koji glase:

"Član 19a

Ako prestanak tajnosti podatka nije određen u skladu sa članom 18 ovog zakona, tajnost podatka prestaje istekom roka od:

1) 30 godina - za podatke označene stepenom tajnosti "STROGO TAJNO";

2) 15 godina - za podatke označene stepenom tajnosti "TAJNO";

3) pet godina - za podatke označene stepenom tajnosti "POVJERLjIVO";

4) dvije godine - za podatke označene stepenom tajnosti "INTERNO".

Rokovi iz stava 1 ovog člana počinju teći od dana određivanja stepena tajnosti podatka.

Izuzetno, ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podatka može​​ produžiti rok tajnosti podatka, ako prije isteka roka iz stava 1 ovog člana utvrdi da postoje razlozi koji se tiču bezbjednosti, i to najduže za vremenski period propisan za pojedine stepene tajnosti iz stava 1 ovog člana.

Rokovi iz stava 1 ovog člana ne​​ primjenjuju se na tajne podatke drugih država i međunarodnih organizacija.

Član 19b

Periodično preispitivanje tajnosti podataka, na osnovu kojeg se može promijeniti stepen tajnosti podatka ili ukinuti tajnost podatka, vrši komisija koju obrazuje starješina​​ organa, i to za:

1) podatke označene stepenom tajnosti "STROGO TAJNO", najmanje jednom u tri godine;

2) podatke označene stepenom tajnosti "TAJNO", najmanje jednom u tri godine;

3) podatke označene stepenom tajnosti "POVJERLjIVO", najmanje jednom u tri godine;

4) podatke označene stepenom tajnosti "INTERNO", najmanje jednom godišnje.

Komisija iz stava 1 ovog člana predlaže ovlašćenom licu iz člana 10 stav 2 ovog zakona promjenu ili ukidanje stepena tajnosti podataka."

Član 10

Član 20 briše se.

Član 11

U članu 26 u stavu 1 tač. 4, 5 i 6 mijenjaju se i glase:

"4) potpredsjednici Vlade, ministri nadležni za unutrašnje poslove, vanjske poslove, poslove finansija i poslove odbrane;

5) državni tužioci i zamjenici državnih tužilaca;

6) sudije;".

Poslije tačke 7 dodaju se tri nove tačke koje glase:

"8) članovi Savjeta nezavisnog nadzornog organa za zaštitu ličnih podataka i pristup informacijama;

9) Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore;

10) branilac okrivljenog, osim u slučajevima propisanim Zakonikom o krivičnom postupku."

Član 12

U članu 27 stav 1 poslije riječi "organizaciji" umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: "u skladu sa principom "potrebno je da zna"."

Poslije​​ stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Lice iz stava 1 ovog člana koje ne posjeduje dozvolu za pristup tajnim podacima dužno je da, prije vršenja uvida u tajni podatak stepena tajnosti "INTERNO", potpiše izjavu da će se sa tajnim podacima postupati u skladu sa zakonom i drugim propisima."

Član 13

U članu 28 stav 3 briše se.

Član 14

Član 31 mijenja se i glasi:

"Pristup tajnim podacima stranom pravnom i fizičkom licu Direkcija će omogućiti ukoliko mu je izdat bezbjednosni certifikat od strane države čiji je​​ državljanin ili u kojoj ima sjedište, odnosno od strane međunarodne organizacije čiji je član, u skladu sa međunarodnim ugovorom."

Član 15

U članu 35 u stavu 1 tačka 11 poslije riječi: "podaci o" dodaju se riječi: "sadašnjem i".

U tački 15 poslije riječi​​ "obavještajnim" dodaju se riječi: "i bezbjednosnim".

Član 16

U članu 43 u stavu 1 tačka 3 poslije riječi "izvori" dodaje se riječ "prikupljanja".

Član 17

U članu 45 riječ "provjeravanja" zamjenjuje se riječju "prikupljanja".

Član 18

Član 47 mijenja se i glasi:

"Direkcija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima pravnom licu ako ne ispunjava uslove iz čl. 30 i 30a ovog zakona."

Član 19

U članu 51 u stavu 1 riječ "korisnika" zamjenjuje se riječima: "podnosioca zahtjeva za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima".

Stav 2 mijenja se i glasi:

"U slučaju podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, Agencija ponovo vrši bezbjednosnu provjeru."

Član 20

U članu 53 u stavu 1 tačka 2 briše se.

Tačka 3 mijenja se i glasi:

"3) prestankom obavljanja poslova koji zahtijevaju pristup tajnim podacima u organu i organizaciji;"

Dosadašnje tač. 3,4 i 5 postaju tač. 2,3 i 4.

Član 21

Poslije člana 53 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 53a

Lice kome je izdata dozvola za pristup tajnim podacima dužno je da je vrati Direkciji u roku od osam dana od dana donošenja rješenja iz člana 52 stav 1 ovog zakona, odnosno od nastanka činjenice koja je razlog za prestanak važenja dozvole u smislu člana 53 stav 1 ovog zakona."

Član 22

U članu 55 poslije riječi: "fizička lica" riječi: "kojima je izdata dozvola za pristup tajnim podacima" zamjenjuju se riječima: "iz člana 31 ovog zakona,".

Član 23

U članu 67 u stavu 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

"5) ustanovljavanje posebnih procedura prilikom međunarodnih posjeta."

Član 24

U članu 68 u stavu 2 poslije riječi "podataka" dodaju se zarez i riječi: "kao i uslove i način obezbjeđivanja kripto zaštite tajnih podataka".

Član 25

U članu 69 u stavu 3 poslije riječi: "obavezno da" dodaju se riječi: "obavijesti Direkciju i".

Član 26

U članu 72 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Evidencije iz stava 1 ovog člana predstavljaju tajne podatke čiji se stepen tajnosti određuje u skladu sa ovim zakonom."

Dosadašnji stav 2 postaje​​ stav 3.

Član 27

U članu 74 u stavu 1 tačka 4 poslije riječi: "međunarodnih organizacija" briše se tačka zarez i dodaju riječi: "i predlaže mjere u cilju poboljšanja zaštite tajnih podataka;".

Tač. 4b, 7 i 8a mijenjaju se i glase:

"4b) rukuje kriptomaterijalima Sjevernoatlantskog saveza (NATO) i Evropske unije i proizvodi, distribuira i čuva kriptomaterijal za potrebe jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu domaćih tajnih podataka između organa;

7) ustanovljava i vodi Centralni registar i podregistre tajnih podataka iz člana 77 stav 1 ovog zakona;

8a) priprema instrukcije za rukovanje tajnim podacima Sjevernoatlantskog saveza (NATO) i Evropske unije;".

Član 28

U članu 75 u stavu 2 poslije riječi "iskustva" dodaju se riječi: "na poslovima iz oblasti bezbjednosti i odbrane".

Član 29

Poslije člana 75c dodaju se dva nova člana koji glase:

"Član 75d

Radni odnos u Direkciji, po pravilu, zasniva se na osnovu javnog oglasa.

Izuzetno, radni odnos u Direkciji može se zasnovati bez javnog oglašavanja za radna mjesta utvrđena aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Zasnivanje radnog odnosa iz st. 1 i 2 ovog člana vrši se uz prethodno pribavljenu potvrdu o obezbijeđenim finansijskim sredstvima od ministra nadležnog za poslove budžeta.

Član 75e

Službeniku Direkcije izdaje se službena legitimacija.

Oblik i sadržaj službene legitimacije utvrđuje Ministarstvo."

Član 30

Naziv poglavlja X mijenja se i glasi:

"X. DUŽNOSTI DIREKCIJE U VEZI SA TAJNIM PODACIMA SJEVERNOATLANTSKOG SAVEZA (NATO) I EVROPSKE UNIJE"

Član 31

U članu 76 stav 1 mijenja se i glasi:

"Razmjena tajnih podataka sa Sjevernoatlantskim savezom (NATO) i Evropskom unijom vrši se preko Direkcije, u skladu sa međunarodnim ugovorom."

Član 32

U članu 76a u stavu 1 uvodna rečenica​​ i tačka 1 mijenjaju se i glase:

"U razmjeni i zaštiti tajnih podataka sa Sjevernoatlantskim savezom (NATO) i Evropskom unijom, Direkcija vrši poslove:

1) bezbjednosnog organa za koordinaciju i sprovođenje bezbjednosne politike Sjevernoatlantskog saveza (NATO) i Evropske unije u Crnoj Gori, u cilju obezbjeđivanja adekvatnog nivoa zaštite tajnih podataka u skladu sa međunarodnim ugovorom (NSA-National Security Authority);".

Član 33

U članu 77 stav 1 mijenja se i glasi:

"Radi vršenja razmjene tajnih podataka​​ sa Sjevernoatlantskim savezom (NATO) i Evropskom unijom, Direkcija ustanovljava i vodi registar tih podataka (Centralni registar), kao i podregistre tajnih podataka u misiji Crne Gore pri Sjevernoatlantskom savezu (NATO) i misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji."

U st. 2 i 3 riječ "strani", u različitom padežu, briše se.

Član 34

Član 82 mijenja se i glasi:

Novčanom kaznom od 1.100 eura do 16.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne odredi tajnost i stepen tajnosti podatka u času stvaranja ili saznanja za taj podatak, odnosno u času preduzimanja pripremnih radnji za stvaranje tog podatka (član 16 stav 1);

2) ne cijeni moguće štetne posljedice za bezbjednost države i druge njene interese prilikom određivanja stepena tajnosti podataka (član 17 stav​​ 1);

3) ne ukine oznaku tajnosti po prestanku tajnosti podataka i/ili isteka roka (čl. 18 i 19a);

4) ne promijeni ili ne ukine oznaku tajnosti kada se steknu uslovi iz čl. 19b i 21 ovog zakona;"

5) ne odredi stepen tajnosti podatka koji je nastao međusobnim povezivanjem dva ili više podatka, odnosno ne izdvoji dio podatka i ne odredi mu stepen tajnosti (član 19);

6) ne obavijesti o ukidanju ili izvršenoj promjeni stepena tajnosti sve organe i organizacije koji koriste taj podatak (član 18 stav 4 i član 21 stav 5);

7) ne označi tajni podatak na propisan način (član 22 stav 1);

8) omogući pristup tajnim podacima bez izdate dozvole za pristup tajnim podacima (član 25);

9) vrši bezbjednosnu provjeru bez pisane saglasnosti lica koje se provjerava (član 32 stav 3);

10) ne omogući na zahtjev Agencije uvid u tražene podatke (član 42);

11) po ispunjavanju uslova iz člana 53a ne vrati dozvolu za pristup tajnim podacima Direkciji.

12) tajni podatak da drugom korisniku bez saglasnosti ovlašćenog lica koje je odredilo stepen tajnosti tog podatka (član 56);

13) bez odlaganja, pisanim putem, ne obavijesti ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podataka o uočenim nepravilnostima u vezi sa zaštitom tajnih podataka (član 57 stav 1);

14) odmah ne preduzme mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti, odnosno mjere kojima bi se spriječile ili umanjile moguće štetne posljedice otkrivanja stepena tajnosti podatka (član 57 stav 2);

15) ne obezbjeđuje stalni nadzor nad davanjem tajnih podataka na korišćenje i ne vodi ažurnu evidenciju iz člana 58 ovog zakona;

16) ne preduzima mjere i radnje kojima se obezbjeđuje administrativna, fizička, informatička i industrijska zaštita tajnih podataka (član 62);

17) bez odlaganja ne obavijesti ovlašćeno lice koje je odredilo stepen tajnosti podatka o nestanku ili neovlašćenom otkrivanju tajnog podatka u organu i organizaciji gdje je nastao tajni podatak ili u organu i organizaciji kojoj je dostavljen tajni podatak (član 69 st. 1 i 2);

18) ne preduzima mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojim je došlo do nestanka ili neovlašćenog otkrivanja tajnog podatka, kao i mjere za otklanjanje štetnih posljedica i spriječavanje ponovnog gubitka ili neovlašćenog otkrivanja tajnih podataka u organima i pravnim licima (član 69 stav 3);

19) ne obezbjeđuje vršenje redovne unutrašnje kontrole nad sprovođenjem mjera zaštite tajnih podataka utvrđenih ovim zakonom (član 71 stav 1);

20) ne vodi evidenciju o tajnim podacima, izdatim i oduzetim​​ dozvolama i bezbjednosnim dozvolama za pristup tajnim podacima (član 72 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100 eura do 2.000 eura i odgovorno lice u pravnom licu, državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne​​ samouprave, lokalne uprave i fizičko lice.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 5.000 eura."

Član 35

Poslije člana 85 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 85a

Starješine organa dužni su da obrazuju komisiju iz člana 19b ovog zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona".

Član 36

Poslije člana 87 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 87a

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na​​ snagu ovog zakona."

Član 37

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 18 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11).

Član 38

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 23-3/12-5/9

EPA 893 XXIV

Podgorica, 26. jula 2012. godine

Skupština Crne Gore 24. saziva

Predsjednik,

Ranko Krivokapić, s.r.

 

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava​​ Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o tajnosti podataka

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o tajnosti podataka, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na prvoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 1. marta 2013. godine.

Broj: 01-468/2

Podgorica, 07.03.2013. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na prvoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 1. marta 2013. godine, donijela je

Zakon o izmjeni Zakona o tajnosti podataka

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 14/2013 od 15.3.2013. godine, a stupio je na snagu 23.3.2013.

Član 1

U Zakonu o tajnosti podataka ("Službeni list CG", br. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12 i 44/12) u članu 26 stav 1 mijenja se i glasi:

"Pristup tajnim podacima bez dozvole za pristup tajnim podacima ima:

1) Predsjednik Crne Gore;

2) predsjednik Skupštine Crne Gore;

3)​​ predsjednik Vlade,

4) potpredsjednici Vlade, ministri nadležni za unutrašnje poslove, vanjske poslove, poslove finansija i poslove odbrane;

5) državni tužioci i zamjenici državnih tužilaca;

6) sudije;

7) članovi Odbora Skupštine Crne Gore za bezbjednost i odbranu;

8) članovi Odbora Skupštine Crne Gore za antikorupciju;

9) članovi anketnog odbora koji je osnovan odlukom Skupštine Crne Gore povodom ostvarivanja parlamentarne istrage;

10) članovi Savjeta nezavisnog nadzornog organa za zaštitu ličnih podataka i pristup informacijama;

11) Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore;

12) branilac okrivljenog, osim u slučajevima propisanim Zakonikom o krivičnom postupku.

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog​​ dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 23-3/13-3/6

EPA 116 XXV

Podgorica, 1. mart 2013. godine

Skupština Crne Gore 25. saziva

Predsjednik,

Ranko Krivokapić, s.r.

 

 

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o tajnosti podataka

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o tajnosti podataka, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 26. marta 2014. godine.

Broj: 01-481/2

Podgorica, 02.04.2014. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana​​ IV​​ stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 26. marta 2014. godine, donijela je

Zakon o dopuni Zakona o tajnosti podataka

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 18/2014 od 11.4.2014. godine, a​​ stupio je na snagu 19.4.2014.

Član 1

U Zakonu o tajnosti podataka ("Službeni list CG", br. 14/08, 76/09, 41/10, 38/12, 44/12 i 14/13), u članu 26 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"Tajnim podacima drugih država i međunarodnih organizacija, bez dozvole za pristup tajnim podacima, mogu pristupiti lica iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana, u skladu sa međunarodnim ugovorom."

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 23-3/14-1/4

EPA 394 XXV

Podgorica, 26. mart 2014. godine

Skupština Crne Gore 25. saziva

Predsjednik,

Ranko Krivokapić, s.r.

 

 

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Proglašavam​​ Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na devetoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 31. jula 2015. godine.

Broj: 01-747/2

Podgorica, 10. avgusta 2015. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na devetoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 31. jula 2015. godine, donijela je

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o tajnosti podataka

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 48/2015 od 21.8.2015. godine, a stupio je na snagu 29.8.2015.

Član 1

U Zakonu o tajnosti podataka ("Službeni list CG", br. 14/08, 76/09, 41/10, 38/12, 44/12, 14/13 i 18/14) u članu 15 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Ovlašćeno lice za određivanje stepena tajnosti podataka "TAJNO", "POVJERLjIVO" i "INTERNO",​​ koji nastaju u radu radnog tijela iz člana 28 stav 2 tačka 3 ovog zakona, je predsjednik, odnosno koordinator tog radnog tijela."

Član 2

U članu 26 stav 1 tač. 5 i 6 mijenjaju se i glase:

"5) vrhovni državni tužilac, rukovodioci državnih tužilaštava, državni tužioci, glavni specijalni tužilac i specijalni tužioci;

6) predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore, predsjednici sudova i sudije;".

Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:

"13) predsjednik i članovi Senata Državne revizorske institucije."

Član 3

U članu 28 stav 2 tačka 1 mijenja se i glasi:

"1) za rukovaoca tajnim podacima ili drugog zaposlenog u organu, za lica na stručnom osposobljavanju, volontere, kadete i lica angažovana​​ po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, kao i drugih posebnih ugovora o radu, starješina tog organa;".

Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koji glasi:

"3) za članove radnih tijela, starješina organa koji je obrazovao radno tijelo, a za članove radnih tijela koja obrazuju Skupština Crne Gore ili Vlada, generalni sekretar Skupštine Crne Gore, odnosno Vlade."

Član 4

Poslije člana 48 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 48a

Fizičko ili pravno lice kojem je odbijen zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima, ne može podnijeti novi zahtjev prije isteka roka od tri godine od dana donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima."

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 23-3/14-7/17

EPA 541 XXV

Podgorica, 31. jul 2015. godine

Skupština Crne Gore 25. saziva

Predsjednik,

Ranko Krivokapić, s.r.