Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 53/2011​​ i​​ 3/2023. Vidi:​​ čl. 36.​​ Zakona - 33/2014-12.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode, ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim tehničkim zahtjevima (u daljem tekstu: ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda), obaveze isporučioca proizvoda, važenje isprava o usaglašenosti i znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu, notifikacija tehničkih propisa i postupaka ocjenjivanja usaglašenosti.

Primjena Zakona

Član 2

(1) Ovaj zakon ne primjenjuje se na proizvode za koje su tehnički zahtjevi uređeni posebnim zakonima.

(2) Ako zakonima iz stava 1 ovog člana nijesu uređena pitanja koja se odnose na imenovanje i ovlašćivanje tijela za ocjenjivanje usaglašenosti i važenje isprava o usaglašenosti i znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu, na ta pitanja primjenjuje se ovaj zakon.

(3) Odredbe ovog zakona kojima je uređen postupak prijavljivanja imenovanog tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, vođenje registra i notifikacije primjenjuju se i na proizvode za koje su tehnički zahtjevi uređeni posebnim zakonima.

Značenje izraza

Član 3 ​​ 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1)​​ proizvod​​ je svaki proizvod koji je, kao rezultat nekog procesa, izrađen ili na drugi način dobijen, nezavisno od stepena njegove prerade, a namijenjen je za stavljanje na tržište ili isporuku tržištu;

2)​​ proizvođač​​ je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koji izrađuje proizvod ili lice koje se predstavlja kao proizvođač stavljanjem na proizvod svog poslovnog imena ili naziva, žiga ili neke druge prepoznatljive oznake;

3)​​ zastupnik​​ je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori i koje je proizvođač ovlastio da u njegovo ime obavlja određene poslove u vezi sa stavljanjem proizvoda na tržište;

4)​​ uvoznik​​ je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori i koje uvozi proizvode radi stavljanja na tržište Crne Gore;

5)​​ distributer​​ je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik koje ima sjedište, odnosno prebivalište u Crnoj Gori, a nije proizvođač ili uvoznik i koje je uključeno u​​ lanac isporuke, odnosno koje isporučuje proizvod na tržište u okviru obavljanja svoje djelatnosti;

6)​​ isporučilac​​ je proizvođač, zastupnik, uvoznik i distributer;

7)​​ stavljanje na tržište​​ je prva isporuka proizvoda na tržište Crne Gore;

8)​​ isporuka na tržište​​ je svaka isporuka proizvoda za distribuciju, potrošnju ili upotrebu na tržište Crne Gore u okviru obavljanja privredne djelatnosti sa ili bez naknade;

9)​​ harmonizovani standard​​ je evropski standard koji je usvojen na osnovu zahtjeva Evropske komisije i čija je referentna oznaka objavljena u službenom listu Evropske Unije;

9a)​​ tehnička specifikacija​​ je dokument koji utvrđuje tehničke zahtjeve koje treba da ispunjava proizvod i sa njim povezan proces ili usluga;

10)​​ ocjenjivanje usaglašenosti​​ je postupak kojim se utvrđuje da su propisani zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, uslugu, sistem, lice ili tijelo ispunjeni;

11)​​ pregled​​ je redovno ili vanredno provjeravanje ispunjenosti propisanih zahtjeva za bezbjednost proizvoda tokom vijeka upotrebe;

12)​​ tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti​​ je pravno lice ili dio pravnog lica koje sprovodi ocjenjivanje usaglašenosti, uključujući etaloniranje, ispitivanje, sertifikaciju i/ili kontrolisanje;

13)​​ znak usaglašenosti​​ je znak kojim proizvođač označava proizvod koji je usaglašen sa tehničkim zahtjevima koji se na njega odnose, u skladu sa tehničkim propisom;

14)​​ imenovanje​​ je odobrenje kojim nadležno ministarstvo imenuje tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda za sprovođenje ocjenjivanja usaglašenosti za potrebe proizvođača;

15)​​ ovlašćivanje​​ je odobrenje kojim nadležno ministarstvo ovlašćuje tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti za sprovođenje ocjenjivanja usaglašenosti, za potrebe organa državne uprave;

16)​​ imenovano tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti​​ je pravno lice koje je nadležno ministarstvo imenovalo za sprovođenje poslova ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda, za potrebe proizvođača;

17)​​ ovlašćeno tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti​​ je pravno lice koje je nadležno ministarstvo ovlastilo za sprovođenje poslova ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda, za potrebe organa državne uprave;

18)​​ prijavljeno tijelo (Notified body - NB)​​ je tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti koje ispunjava zahtjeve utvrđene tehničkim propisom i koje je prijavljeno Evropskoj komisiji i državama članicama Evropske unije za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti za određenu oblast i upisano u Registar prijavljenih tijela (NANDO - Database of Notified Bodies) koji vodi Evropska komisija;

19)​​ isprava o usaglašenosti​​ je deklaracija o usaglašenosti, izvještaj o ispitivanju, sertifikat, potvrda ili izvještaj o kontroli ili drugi dokument kojim se potvrđuje usaglašenost proizvoda sa tehničkim propisom;

20)​​ zainteresovana strana​​ je zainteresovana članica, odnosno nadležni organ članica međunarodnih organizacija;

21)​​ opoziv proizvoda​​ je mjera koja ima za cilj povraćaj proizvoda koji je već isporučen krajnjem korisniku;

22)​​ povlačenje proizvoda​​ je mjera koja ima za cilj da sprječi da se proizvod u lancu isporuke isporuči na tržište.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI I TEHNIČKI PROPISI

Tehnički zahtjevi

Član 4 ​​ 

Tehnički zahtjevi za pojedinačni proizvod, odnosno grupe proizvoda (u daljem tekstu: tehnički zahtjevi) utvrđuju se tehničkim propisom, navođenjem tih zahtjeva u tekst tehničkog propisa, odnosno pozivanjem na crnogorski, evropski, međunarodni standard ili srodni dokument koji je donijela organizacija za standardizaciju čiji je član ili pridruženi član Instituta za standardizaciju Crne Gore.

Tehnički propisi

Član 5 ​​ 

(1) Tehnički propis je propis kojim se za pojedinačni proizvod, odnosno grupe proizvoda utvrđuje najmanje jedan od sljedećih elemenata:

1) tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati proizvodi koji se isporučuju na tržište;

2) zahtjevi za bezbjednost proizvoda u upotrebi;

3) redovni i vanredni pregledi proizvoda u upotrebi;

4) zahtjevi u pogledu pakovanja i obilježavanja, kao i specifičnosti proizvoda prije i nakon isporuke na tržištu;

5) obaveze isporučilaca proizvoda na tržište;

6) postupke ocjenjivanja usaglašenosti;

7) zahtjevi koje mora da ispunjava tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti;

8) isprave o usaglašenosti i tehnička dokumentacija potrebna za dokazivanje usaglašenosti proizvoda koji moraju biti dostupni nadležnim organima (uputstva, podaci i dr.);

9) znak i način označavanja proizvoda;

10) podaci o nadležnom inspekcijskom organu za nadzor tog proizvoda na tržištu, u skladu sa propisima kojima se uređuje nadzor proizvoda na tržištu;

11) obaveza primjene standarda odnosno pretpostavke da je proizvod usaglašen sa tehničkim zahtjevima, ako odgovara zahtjevima standarda na koje se tehnički propis poziva.

(2) Tehnički propisi se donose radi zaštite javnog interesa, a naročito života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životinja i biljaka, zaštite životne sredine i zaštite imovine.

Donošenje tehničkog propisa

Član 6 ​​ 

(1) Tehničke propise za pojedine proizvode ili grupe proizvoda pripremaju ili donose nadležni organi državne uprave (u daljem tekstu: nadležna ministarstva).

(2) Prilikom pripreme tehničkog propisa nadležno ministarstvo mora voditi računa, naročito o:

1) sprječavanju nepotrebnih prepreka u trgovini;

2) ravnopravnosti domaćih i stranih proizvoda na tržištu;

2a) neutvrđivanju zahtjeva za stavljanje proizvoda na tržište Crne Gore, ako se ti proizvodi isporučuju na tržištu države članice Evropske unije ili Republike Turske, odnosno države potpisnice EFTA Sporazuma;

3) korišćenju crnogorskih standarda kojima se preuzimaju međunarodni standardi, kao osnove za pripremu tehničkog propisa;

4) određivanju primjerenog roka za početak primjene tehničkog propisa;

5) promjeni okolnosti do kojih je došlo poslije donošenja tehničkog propisa, radi njegove izmjene ili stavljanja van snage;

6) ostvarivanju ciljeva tehničkog propisa na način koji je najmanje ograničavajući po trgovinu;

7) o zahtjevima koje proizvod mora da ispunjava prvenstveno u pogledu funkcionalnih karakteristika, a ne u pogledu dizajna ili opisnih karakteristika proizvoda.

(3) Tehničke propise iz člana 5 stav 1 ovog zakona i listu standarda iz stava 2 tačka 3 ovog člana, na osnovu kojih se pretpostavlja da je proizvod usaglašen nadležna ministarstva donose uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za infrastrukturu kvaliteta (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(4) Tehnički propisi koji se donose na osnovu ovog zakona objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".

Pretpostavka usaglašenosti

Član 7

(1) Pretpostavlja se da je proizvod usaglašen sa tehničkim zahtjevima ako odgovara zahtjevima standarda na koje se tehnički propis poziva.

(2) Usaglašenost proizvoda sa tehničkim zahtjevima utvrđuje se u skladu sa tehničkim propisom.​​ 

(3) Institut za standardizaciju Crne Gore dužan je da, na zahtjev nadležnog ministarstva, dostavi obavještenje da li je za proizvod i/ili grupe proizvoda koje treba urediti tehničkim propisom donesen odgovarajući crnogorski standard ili predstoji njegovo donošenje, odnosno da li postoji odgovarajući evropski ili međunarodni standard.

(4) Listu standarda iz stava 1 ovog člana, na koje se tehnički propis poziva, objavljuje nadležno ministarstvo u "Službenom listu Crne Gore".

III. OCJENjIVANjE USAGLAŠENOSTI

Propisivanje ocjenjivanja usaglašenosti

Član 8 ​​ 

(1) Obaveza ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda utvrđuje se tehničkim propisom.

(2) Ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda sa tehničkim propisima vrši se prije stavljanja proizvoda na tržište ili upotrebu.

(3) Ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda iz stava 2 ovog člana, u skladu sa tehničkim propisima, mogu da vrše:

1) proizvođač;

2) ovlašćeno, odnosno imenovano tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti.

(4) Ovlašćeno tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti iz stava 3 tačka 2 ovog člana mora biti upisano u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje te djelatnosti.

Postupci ocjenjivanja usaglašenosti

Član 9

(1) Tehničkim propisom ili standardom na koji se poziva tehnički propis utvrđuju se postupci ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda.

(2) Ocjenjivanje usaglašenosti iz stava 1 ovog člana može da se vrši sprovođenjem jednog ili nekoliko postupaka ili odgovarajućom kombinacijom različitih postupaka u skladu sa tehničkim propisom.

IV. TIJELA ZA OCJENjIVANjE USAGLAŠENOSTI

Zahtjevi za tijela za ocjenjivanje usaglašenosti

Član 10 ​​ 

(1) Minimalni zahtjevi koje moraju da ispunjavaju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti iz člana 8 stav 3 tačka 2 ovog zakona su:

1) stručna osposobljenost lica koja vrše ocjenjivanje usaglašenosti;

2) odgovarajuća oprema i prostor;

3) nezavisnost i nepristrasnost u postupku ocjenjivanja usaglašenosti;

4) čuvanje poslovne tajne;

5) osiguranje od odgovornosti.

(2) Tehničkim propisom, pored zahtjeva iz stava 1 ovog člana, mogu se propisati i posebni zahtjevi koje moraju da ispunjavaju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti.

(3) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ne smije biti: isporučilac proizvoda koje ocjenjuje, direktno uključeno u projektovanje, proizvodnju, izradu, montažu, korišćenje i održavanje tog proizvoda.

Način ovlašćivanja i imenovanja

Član 11

(1) Ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda za potrebe organa državne uprave može da vrši tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ako ispunjava zahtjeve propisane tehničkim propisom na osnovu ovlašćenja nadležnog ministarstva.

(2) Ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda za potrebe proizvođača može da vrši tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ako ispunjava zahtjeve propisane tehničkim propisom na osnovu akta o imenovanju nadležnog ministarstva.

(3) Rješenje o ovlašćivanju iz stava 1 ovog člana izdaje se na osnovu javnog poziva, koji raspisuje nadležno ministarstvo.

(4) Rješenje o imenovanju iz stava 2 ovog člana izdaje se na osnovu zahtjeva tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, koje ispunjava zahtjeve utvrđene tehničkim propisom za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti.

(5) Nadležno ministarstvo utvrđuje ispunjenost zahtjeva za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti utvrđenih tehničkim propisom, prije donošenja rješenja iz st. 2 i 3 ovog člana.

(6) U postupku ocjenjivanja ispunjavanja propisanih zahtjeva iz stava 5 ovog člana nadležno ministarstvo će cijeniti i tehničku kompetentnost iz postupka akreditacije ili drugog podjednako važnog postupka.

(7) Rješenje iz st. 1 i 2 ovog člana izdaje se na period od četiri godine.

(8) Rješenja iz stava 7 ovog člana su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Obaveze ovlašćenih, odnosno imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti

Član 12

(1) Ovlašćeno, odnosno imenovano tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda dužno je da kontinuirano ispunjava zahtjeve iz tehničkih propisa.

(2) Tijela iz stava 1 ovog člana dužna su da, na zahtjev nadležnog ministarstva, dostave izvještaj o izvršenom ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda u obimu ovlašćenja, odnosno imenovanja u Crnoj Gori i inostranstvu.

(3) Izvještaj iz stava 2 ovog člana dostavlja se u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Dokaz da tijelo iz stava 1 ovog člana kontinuirano ispunjava zahtjeve propisane tehničkim propisom predstavlja potvrda o redovnom ili vanrednom nadzoru iz postupka akreditacije.

(5) Nadležno ministarstvo ukinuće rješenje o imenovanju, odnosno ovlašćivanju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti ako ovlašćeno, odnosno imenovano tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti:

1) prestane da ispunjava propisane zahtjeve;

2) ne dostavi izvještaj iz stava 2 ovog člana;

3) postupa suprotno članu 10 stav 3 ovog zakona.

(6) Rješenje iz stava 5 ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Uloga akreditacije

Član 13

(1) Tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti koje ima sertifikat o akreditaciji smatra se da ispunjava propisane zahtjeve u mjeri u kojoj su ti zahtjevi obuhvaćeni obimom akreditacije, prilikom donošenja rješenja iz člana 11 ovog zakona.

(2) Tehničkim propisom može se utvrditi da u postupku ocjenjivanja usaglašenosti pojedine poslove, umjesto imenovanog tijela, može da vrši tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti u sastavu proizvođača koje ima sertifikat o akreditaciji u skladu sa tehničkim propisom.

Međusobni odnosi

Član 14

(1) Imenovano tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti vrši postupke ocjenjivanja usaglašenosti na osnovu zahtjeva proizvođača ili njegovog zastupnika.

(2) Međusobna prava i obaveze imenovanog tijela za ocjenjivanje usaglašenosti i proizvođača ili zastupnika uređuju se ugovorom.

Prijavljivanje tijela za ocjenjivanje usaglašenosti

Član 15

(1) Imenovana tijela za ocjenjivanje usaglašenosti Ministarstvo, na predlog nadležnog ministarstva, prijavljuje odgovarajućoj međunarodnoj organizaciji.

(2) Način prijavljivanja tijela iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

V. USAGLAŠENOST PROIZVODA I ZAŠTITNA KLAUZULA

Usaglašenost proizvoda

Član 16

Proizvod se može isporučivati na tržište samo ako ispunjava tehničke zahtjeve utvrđene tehničkim propisima, ako je njegova usaglašenost ocijenjena prema propisanom postupku, ako je označen u skladu sa tim propisima i ako ga prate propisane isprave.

Zaštitna klauzula

Član 17 ​​ 

Isporuka proizvoda na tržištu koji su usaglašeni sa propisanim tehničkim zahtjevima za taj proizvod ne smije se ograničiti ili zabraniti, osim ako proizvodi koji su usaglašeni sa tehničkim propisima mogu ugroziti javni interes, a naročito bezbjednost života, zdravlje ljudi, životinja i biljaka, životne sredine i imovine, nadležni inspekcijski organ će preduzeti mjere za povlačenje tih proizvoda sa tržišta, odnosno narediti zabranu ili ograničenje njihovog isporučivanja na tržište.

Ako proizvod za koji je nadležni inspekcijski organ naredio zabranu ili ograničenje isporuke na tržište iz stava 1 ovog člana može ugroziti javni interes, a naročito bezbjednost života, zdravlje ljudi, životinja i biljaka, životne sredine i imovine države članice Evropske unije, nadležni inspekcijski organ je dužan da, bez odlaganja, obavijesti Evropsku komisiju i države članice o mjerama koje isporučilac proizvoda mora da preduzme.
Napomena redakcije: odredbe stava 2. ove verzije člana primjenjivaće se danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

VI. OBAVEZE ISPORUČIOCA PROIZVODA

Obaveze proizvođača

Član 18

Prilikom stavljanja proizvoda na tržište proizvođač je dužan da:

1) obezbijedi izradu proizvoda u skladu sa propisanim zahtjevima koji se odnose na proizvod;

2) sprovede ili obezbijedi sprovođenje postupka ocjenjivanja usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisom;

3) izradi tehničku dokumentaciju i čuva je u propisanom roku;

4) izradi ili obezbijedi ispravu o usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisom i čuva je u propisanom roku;

5) stavi znak usaglašenosti u skladu sa članom 20 i članom 21 stav 2 ovog zakona, ako je to utvrđeno tehničkim propisom.

Deklaracija o usaglašenosti

Član 19 ​​ 

(1) Proizvođač je dužan da sačini deklaraciju o usaglašenosti proizvoda sa tačnim podacima o elementima utvrđenim tehničkim propisom.

(2) U deklaraciji iz stava 1 ovog člana navodi se da su ispunjeni tehnički zahtjevi utvrđeni u tehničkim propisima koji se odnose na taj proizvod.

(3) Deklaracija iz stava 1 ovog člana mora biti sačinjena na crnogorskom jeziku.

Znak usaglašenosti

Član 20

(1) Znak usaglašenosti stavlja se na proizvode koji su usaglašeni sa svim tehničkim propisima koji se na njih primjenjuju, prije stavljanja proizvoda na tržište.

(2) Znak usaglašenosti ne smije se stavljati na proizvod za koji to nije propisano, kao ni na proizvod koji nije usaglašen sa svim propisima koji se na njih odnose.

(3) Ukoliko zbog prirode proizvoda nije moguće staviti znak usaglašenosti na proizvod ili na njegovu natpisnu pločicu, znak usaglašenosti stavlja se na ambalažu i propratne dokumente ako su propisom predviđeni.

(4) Zabranjeno je stavljati na proizvode druge oznake, znakove ili natpise čiji bi sadržaj ili oblik mogao obmanuti treća lica da se radi o znaku usaglašenosti.

(5) Na proizvod se mogu stavljati druge oznake pod uslovom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost znaka usaglašenosti.

Znaci usaglašenosti ​​ 

Član 21

(1) Znaci usaglašenosti iz člana 20 stav 1 ovog zakona su:

1) znak "CE";

2) drugi znaci u skladu sa tehničkim propisima.

(2) Oblik, sadržaj i izgled znaka usaglašenosti iz stava 1 tačka 1 ovog člana uređuje se propisom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Druge obaveze proizvođača

Član 22

(1) Proizvođač je dužan da obezbijedi kontinuiranu usaglašenost proizvoda serijske proizvodnje, uzimajući u obzir promjene pri izradi ili promjene karakteristika proizvoda, kao i promjene u standardima ili u tehničkim propisima sa kojima je potvrđena usaglašenost.

(2) Proizvođač je dužan da na proizvodu unese broj tipa, šarže ili serije ili drugi podatak koji omogućava identifikaciju proizvoda u skladu sa tehničkim propisom.

(3) Ukoliko zbog prirode proizvoda (veličine ili drugih osobina proizvoda) nije moguće unijeti podatke iz stava 2 ovog člana, podaci se navode na ambalaži ili u dokumentima koji prate proizvod.

Zastupnici

Član 23

(1) Zastupnik je dužan da ispunjava obaveze koje je proizvođač na njega prenio pisanim ovlašćenjem, a naročito da:

1) čuva ispravu o usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisima i tehničku dokumentaciju u propisanom roku i da na uvid nadležnom inspekcijskom organu;

2) obezbijedi sve podatke i dokumenta neophodna za dokazivanje usaglašenosti proizvoda na zahtjev nadležnog inspekcijskog organa;

3) preduzme mjere radi otklanjanja rizika koje predstavlja proizvod na zahtjev nadležnih inspekcijskih organa.

(2) Proizvođač ne može prenijeti obaveze iz člana 18 tačka 1 ovog zakona na zastupnika.

Obaveze uvoznika

Član 24

(1) Uvoznik je dužan da na tržište stavlja samo proizvod koji je usaglašen sa tehničkim propisima koji se primjenjuju na taj proizvod.

(2) Uvoznik garantuje, prilikom stavljanja proizvoda na tržište, da je proizvođač sproveo propisani postupak ocjenjivanja usaglašenosti, izradio tehničku dokumentaciju, stavio znak usaglašenosti na proizvod u skladu sa propisom, da proizvod prate propisana dokumenta, kao i da je ispunio zahtjeve utvrđene članom 22 st. 2 i 3 ovog zakona.

(3) Uvoznik je dužan da čuva kopiju isprave o usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisom koji se odnosi na proizvod i omogući dostupnost na zahtjev nadležnim inspekcijskim organima.

(4) Uvoznik je dužan da obezbijedi da uslovi skladištenja ili prevoza ne ugroze usaglašenost proizvoda sa propisanim zahtjevima, do trenutka isporuke proizvoda na tržište.

(5) Ako uvoznik posumnja da proizvod nije usaglašen sa tehničkim zahtjevima koji se primjenjuju na proizvod, taj proizvod može staviti na tržište nakon što proizvod usaglasi sa tehničkim zahtjevima.

(6) Ako proizvod iz stava 5 ovog člana predstavlja rizik, uvoznik je dužan da obavijesti proizvođača i nadležne inspekcijske organe.

Obaveze distributera

Član 25

(1) Prije isporuke proizvoda na tržište distributer je dužan da provjeri i utvrdi:

- da je na proizvodu stavljen znak usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisom;

- da proizvod prate propisana uputstva i druga dokumenta i podaci o bezbjednosti proizvoda u skladu sa tehničkim propisom na crnogorskom jeziku;

- da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz člana 22 st. 2 i 3 i člana 27 stav 1 alineja 2 ovoga zakona.

(2) Distributer je dužan da obezbijedi da uslovi skladištenja ili prevoza ne ugroze usaglašenost proizvoda sa propisanim zahtjevima, do trenutka isporuke proizvoda na tržište.

(3) Ako distributer posumnja da proizvod nije usaglašen sa tehničkim zahtjevima koji se primjenjuju na proizvod, taj proizvod može isporučiti na tržište nakon što proizvod usaglasi sa tehničkim zahtjevima.

(4) Ako proizvod iz stava 3 ovog člana predstavlja rizik, distributer je dužan da obavijesti proizvođača ili uvoznika, kao i nadležne inspekcijske organe.

Zajedničke obaveze proizvođača, uvoznika i distributera

Član 26

(1) Ako proizvođač, uvoznik ili distributer osnovano posumnja da proizvod koji je stavio, odnosno isporučio na tržište nije usaglašen sa tehničkim propisima koji se na taj proizvod odnose, dužan je da, bez odlaganja, preduzme mjere radi usaglašavanja proizvoda sa propisanim zahtjevima (korektivne mjere) ili da provjeri da li su preduzete korektivne mjere ili da proizvod povuče, odnosno opozove sa tržišta.

(2) Ako proizvod koji je proizvođač, uvoznik ili distributer stavio, odnosno isporučio na tržište predstavlja rizik, dužan je da o tome, bez odlaganja, obavijesti nadležne​​ inspekcijske organe, naročito o utvrđenim neusaglašenostima i preduzetim korektivnim mjerama iz stava 1 ovog člana.

(3) Proizvođač, uvoznik ili distributer je dužan da, na zahtjev nadležnog inspekcijskog organa:

1) obezbijedi sve podatke i dokumenta na crnogorskom jeziku neophodna za dokazivanje usaglašenosti proizvoda;

2) prati sprovođenje preduzetih mjera radi otklanjanja rizika koji predstavlja proizvod koji je stavio, odnosno isporučio na tržište.

(4) Bliži sadržaj obavještenja iz stava 2 ovoga člana utvrđuje se propisom Ministarstva.

Zajedničke obaveze proizvođača i uvoznika

Član 27

(1) Proizvođač i uvoznik je dužan da, u skladu sa tehničkim propisima, obezbijedi da:

1) proizvod prati uputstvo, druga propisana dokumentacija i podaci o bezbjednosti proizvoda na crnogorskom jeziku u skladu sa tehničkim propisom;

2) je na proizvodu, odnosno ambalaži ili pratećoj dokumentaciji naznačen naziv, odnosno ime proizvođača ili uvoznika (registrovano trgovačko ime) ili robni znak i adresu na kojoj je dostupan.

(2) Ukoliko proizvod predstavlja rizik, proizvođač i uvoznik je dužan da, po potrebi, vrši ispitivanje uzoraka proizvoda stavljenih na tržište, vodi evidenciju o reklamacijama, neusaglašenim i povučenim, odnosno opozvanim proizvodima, o preduzetim korektivnim mjerama, po nalogu ili u saradnji sa nadležnim organima, u cilju otklanjanja rizika koje neusaglašeni proizvod predstavlja i o tome obavijesti distributere.

Obaveze vlasnika proizvoda

Član 28 ​​ 

Vlasnik tehnički složenog proizvoda dužan je da obezbijedi redovne, odnosno vanredne preglede proizvoda radi potvrđivanja bezbjednosti proizvoda tokom vijeka upotrebe, u skladu sa tehničkim propisom.

Slučajevi u kojima se obaveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Član 29 ​​ 

Ako uvoznik ili distributer stavlja proizvod na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom, odnosno izmijeni proizvod koji je već stavljen na tržište u mjeri kojom se ugrožava usaglašenost proizvoda sa tehničkim zahtjevima, smatra se proizvođačem u skladu sa odredbama ovog zakona koje se odnose na obaveze proizvođača.

Uvoznik ili distributer iz stava 1 ovog člana dužan je da:

   1) na zahtjev nadležnog inspekcijskog organa dostavi podatke o isporučiocu od koga je nabavio proizvod, odnosno kojem je isporučio proizvod,

   2) podatke iz stava 1 ovog člana, čuva deset godina od dana isporuke proizvoda na tržište, osim ako tehničkim propisom nije drugačije propisano.

VII. VAŽENjE ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI IZDATIH U INOSTRANSTVU

Važenje isprava o usaglašenosti koje je izdalo inostrano tijelo

Član 30

(1) Isprave o usaglašenosti koje je izdalo inostrano tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti i znaci usaglašenosti izdati u inostranstvu (u daljem tekstu: inostrane isprave i znakovi usaglašenosti) ako su izdati u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima važe u Crnoj Gori.

(2) Na zahtjev isporučioca ili po službenoj dužnosti nadležno ministarstvo može priznati važenje stranih isprava i znakova usaglašenosti kojima se potvrđuje usaglašenost proizvoda sa inostranim tehničkim propisom, pod uslovom da zahtjevi iz tog propisa obezbjeđuju najmanje isti stepen zaštite bezbjednosti života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka, životne sredine, zaštite potrošača i zaštite imovine, koji su utvrđeni tehničkim propisima u Crnoj Gori.

Način priznavanja važenja isprava i znakova o usaglašenosti

Član 31

(1) Akt o priznavanju važenja isprava i znakova o usaglašenosti iz člana 30 stav 2 ovog zakona donosi se po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva.

(2) Način priznavanja isprava i znakova usaglašenosti iz člana 30 stav 2 ovog zakona uređuje se propisom Vlade.

VIII. REGISTRI I NOTIFIKACIJA

Registri

Član 32

(1) Ministarstvo vodi registar:

1) važećih tehničkih propisa i tehničkih propisa u pripremi;

2) imenovanih, odnosno ovlašćenih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti;

3) inostranih isprava i znakova usaglašenosti iz člana 30 st. 1 i 2 ovog zakona.

(2) Sadržina i način vođenja registra iz stava 1 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva.

Notifikacija

Član 33

(1) Kada predloženi tehnički propis nema osnovu ili nije u skladu sa međunarodnim standardima, a može da ima značajnog uticaja na spoljnju trgovinu, Ministarstvo:

1) dostavlja obavještenje o pristupanju izradi tehničkog propisa zainteresovanim stranama u skladu sa pravilima međunarodnih sporazuma;

2) u pripremi nacrta tehničkog propisa obavještava zainteresovane strane o proizvodima na koje će se odnositi predloženi tehnički propis, zajedno sa opisom njegovih ciljeva i obrazloženjem;

3) na zahtjev zainteresovanih strana obezbjeđuje kopije predloženog tehničkog propisa i, kada je to moguće, identifikuje djelove koji suštinski odstupaju od odgovarajućeg međunarodnog standarda;

4) zainteresovanim stranama obezbjeđuje razuman rok za dostavu komentara i mišljenja u pisanoj formi.

(2) Odredbe stava 1 ovoga člana ne primjenjuju se kada nastupe ili prijete da nastupe opasnosti koje ugrožavaju bezbijednost, zdravlje ljudi, životinja i biljaka i životnu sredinu.

(3) Ministarstvo, u slučajevima iz stava 2 ovog člana, nakon donošenja tehničkog propisa, dužno je da:

1) odmah obavijesti zainteresovane strane o tehničkom propisu (njegovim ciljevima, svrsi i prirodi problema);

2) obezbijedi, na zahtjev zainteresovanih strana, kopije tehničkog propisa;

3) zainteresovanim stranama obezbijedi razuman rok za dostavu komentara i mišljenja u pisanoj formi i razmotri komentare i mišljenja.

(4) Način i postupak notifikacije tehničkih propisa, standarda, propisa o uslugama informatičkog društva i postupaka ocjene usaglašenosti uređuje se propisom Vlade.

Informisanje

Član 34

(1) Ministarstvo je dužno da, na zahtjev zainteresovanih strana i isporučilaca, pruža informacije i obezbijedi:

- tekst tehničkog propisa koji je donijet ili predložen u Crnoj Gori;

- spisak postupaka ocjenjivanja usaglašenosti koji se primjenjuju u Crnoj Gori;

- informaciju o članstvu Crne Gore u međunarodnim i regionalnim sistemima ocjene usaglašenosti ili u bilateralnim i multilateralnim sporazumima koji se odnose na tehničke propise.

(2) Za dostavljanje informacija i kopija dokumenata iz stava 1 ovog člana plaća se naknada u visini stvarnih troškova.

(3) Naknada iz stava 2 ovog člana prihod je budžeta Crne Gore.

IX. INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 35 ​​ 

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši organ nadležan za poslove nadzora proizvoda na tržištu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu.

Nadzor nad proizvodima iz uvoza u postupku stavljanja u slobodan promet vrši organ nadležan za poslove carina, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadzor proizvoda na tržištu.

X. KAZNENE ODREDBE

Član 36 ​​ 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne obezbijedi izradu proizvoda u skladu sa propisanim zahtjevima (član 18 stav 1 tačka 1);

2) ne sprovede ili ne obezbijedi sprovođenje postupka ocjenjivanja usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisom (član 18 stav 1 tačka 2);

3) ne izradi tehničku dokumentaciju ili je ne čuva u propisanom roku (član 18 stav 1 tačka 3);

4) ne izradi ili ne obezbijedi ispravu o usaglašenosti u skladu sa tehničkim propisom i ne čuva je u propisanom roku (član 18 stav 1 tačka 4);

5) ne stavi znak usaglašenosti kada je to propisano u skladu sa članom 20 i članom 21 stav 2 ovog zakona (član 18 stav 1 tačka 5);

6) ne sačini deklaraciju o usaglašenosti proizvoda (član 19);

7) ne obezbijedi da se na proizvodu, ambalaži ili drugim dokumentima nalaze elementi koji omogućavaju identifikaciju (broj tipa, šarže, serije i dr.) u skladu sa tehničkim propisom (član 22 st. 2 i 3);

8) ne ispunjava obaveze koje je na njega prenio proizvođač pisanim ovlašćenjem i koja su navedena u ovlašćenju u skladu sa članom 23 stav 1 ovog zakona;

9) stavi na tržište proizvod koji nije usaglašen sa tehničkim propisima (član 24 stav 1);

10) ne postupi u skladu sa članom 24 stav 2 ovog zakona;

11) ne čuva kopiju isprave o usaglašenosti i ne stavi je na raspolaganje nadležnim inspekcijskim organima na njihov zahtjev (član 24 stav 3);

12) ne obezbijedi da uslovi skladištenja ili prevoza ne ugroze usaglašenost proizvoda s propisanim zahtjevima do trenutka isporuke proizvoda na tržište (član 24 stav 4 i član 25 stav 2);

13) proizvod za koji sumnja da nije usaglašen sa tehničkim zahtjevima stavi, odnosno isporuči na tržište prije nego što predmetni proizvod usaglasi sa tehničkim zahtjevima (član 24 stav 5 i član 25 stav 3);

14) ne postupi u skladu sa članom 24 stav 6 ovog zakona;

15) ne postupi u skladu sa članom 25 stav 4 ovog zakona;

16) nije utvrdio da je proizvod usaglašen sa tehničkim propisima (član 25 stav 1);

17) ne postupi u skladu sa članom 26 ovog zakona;

18) ne obezbijedi da proizvod prati propisana dokumentacija (član 27 stav 1 tačka 1);

19) ne obezbijedi da se na proizvodu odnosno ambalaži ili pratećoj dokumentaciji nalaze podaci iz člana 27 stav 1 tačka 2 ovog zakona;

20) ne postupi u skladu sa članom 27 stav 2 ovog zakona;

21) ne postupi u skladu sa članom 28 ovog zakona;

22) ne postupi u skladu sa članom 29 ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 500 eura do 4.000 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 2.000 eura do 12.000 eura.

Član 37

(1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno članu 10 stav 3 ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 eura do 4.000 eura.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Podzakonski akti

Član 38

(1) Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi doneseni na osnovu Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtjevima ("Službeni list CG", br. 14/08).

Početak prijavljivanja imenovanih tijela

Član 39

(1) Prijavljivanje imenovanih tijela iz člana 15 stav 1 ovog zakona vršiće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

(2) Notifikacija iz člana 33 ovog zakona vršiće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

Odložena primjena

Član 39a

Odredba člana 17 stav 2 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Prestanak važenja zakona

Član 40

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtjevima ("Službeni list CG", br. 14/08).

Stupanje na snagu

Član 41

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".