Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore

"Službeni list CG", br.​​ 54/2011,​​ 26/2012,​​ 27/2013,​​ 62/2013,​​ 12/2014,​​ 3/2016,​​ 31/2017,​​ 86/2018​​ -​​ Odluka US CG,​​ 3/2020​​ i​​ 92/2022.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom ureduju se teritorijalna organizacija Crne Gore, uslovi, način i postupak teritorijalnog organizovanja i druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju.

Član 2 ​​ 

Teritorija opštine, Glavnog grada i Prijestonice (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave) utvrđuje se ovim zakonom.

Član 3

Teritorija jedinice lokalne samouprave i naziv opštine mogu se mijenjati u skladu sa ovim zakonom.

II. TERITORIJALNA ORGANIZACIJA

Član 4

Teritoriju jedinice lokalne samouprave čine naselja.

Član 5 ​​ 

Teritorija Glavnog grada Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, obuhvata:

- teritoriju Podgorice kao naselja gradskog karaktera i naselja: Baloči, Begova Glavica, Bezjovo, Beri, Bigor, Bioče, Blizna, Bolesestra, Brežine, Bride, Brskut, Buronje, Crnci, Crvena Paprat, Cvilin, Ćafa, Čepetići, Dajbabe, Dolovi, Doljani, Donja Gorica, Donje Stravče, Donji Kokoti, Draževina, Dučići, Duga, Đurkovići, Duške, Farmaci, Fundina, Goljemadi, Gornje Stravče, Gornji Kokoti, Gradac, Grbavci, Grbi Do, Kisjelica, Klopot, Kopilje, Komet, Kosor, Krusi, Kržanja, Lekići, Liješnje, Liješta, Lijeva Rijeka, Lopate, Lutovo, Lužnica, Medun, Milati, Momče, Mrke, Opasanica, Orahovo, Oraovice, Orasi, Ožezi, Parci, Pelev Brijeg, Petrovići, Prisoja, Progonovići, Raći, Radeća, Radovče, Releza, Rijeka Piperska, Rogami, Seoci, Seoštica, Sjenice, Slacko, Staniselići, Stanjevića Rupa, Stijena, Stupovi, Trmanje, Ubalac, Ubli, Velje Brdo, Veruša, Vidijenje, Vilac, Vrbica, Zagrada i Zaugao i druga naselja utvrđena posebnom odlukom Glavnog grada;

Član 6

Teritorija Prijestonice Cetinje, sa sjedištem u Cetinju, obuhvata Cetinje kao naselje gradskog karaktera i naselja: Bajice, Barjamovica, Bata, Bijele Poljane, Bjeloši, Bobija, Boguti, Bokovo, Češljari, Čevo, Dide, Dobrska Župa, Dobrsko Selo, Dodoši, Dolovi, Donja Zaljut, Donja Sela, Dragomi Do, Drušići, Dubovik, Dubova, Dugi Do, Dujeva,​​ Đalci, Đinovići, Erakovići, Gađi, Gornja Zaljut, Gornji Ceklin, Građani, Grab, Gradina, Gornič, Izvori, Ivanova Korita, Jankovići, Jasikovica, Jezer, Kobilji Do, Kopito, Kosijeri, Krajnji Do, Kućišta, Kruševica, Lastva, Lipa, Lješev Stup, Ljubotinj, Majstori, Malošin Do, Markovina, Meterizi, Mikulići, Milijevići, Mužovići, Njeguši, Obzovica, Oćevići, Očinići, Ožegovica, Pačarađe, Pejovići, Petrov Do, Poda, Podbukovica, Prediš, Prekornica, Prentin Do, Prevlaka, Proseni Do, Radomir, Raičevići, Resna, Riječani, Rijeka Crnojevića, Rokoči, Rvaši, Ržani Do, Smokovci, Šinđon, Štitari, Tomići, Trešnjevo, Trnjine, Tisovac, Uba, Ubli, Ublice, Ugnji, Ulići, Velestovo, Vignjevići, Vojkovići, Vrba, Vrela, Vuči Do, Zabrđe, Začir, Zagora, Žabljak Crnojevića i Žanjev Do i druga naselja utvrđena posebnom odlukom Prijestonice.

Član 7 ​​ 

Opštine su: Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Gusinje, Danilovgrad, Žabljak, Zeta, Kotor, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Tivat, Tuzi, Ulcinj, Herceg Novi i Šavnik.

Teritorija opštine obuhvata naselja, i to:

1. Opština Andrijevica, sa sjedištem u Andrijevici, obuhvata Andrijevicu kao naselje gradskog karaktera i naselja: Bojovići, Božići, Dulipolje, Đulići, Gnjili Potok, Gornje Luge, Gračanica, Zabrđe, Jošanica, Košutići, Kralje, Kuti, Navotina, Oblo Brdo, Prisoja, Rijeka Marsenića, Seoca, Sjenožeta, Slatina, Sućeska, Trepča, Trešnjevo, Ulotina i Cecuni i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

2. Opština Bar, sa sjedištem u Baru, obuhvata Bar kao naselje gradskog karaktera i naselja: Arbneš, Bartula, Besa, Bjeliši, Bobovište, Boljevići, Braćeni, Brca, Brijege, Bukovik, Burtaiši, Ckla, Čeluga, Čanj, Dabezići, Dedići, Dobra Voda, Donja Briska, Donji Brčeli, Donji Murići, Donja Poda, Dračevica, Dupilo, Đinđinovići, Đuravci, Đurmani, Gluhi Do, Godinje, Gornja Briska, Gornji Brčeli, Gornji Murići, Gornja Poda, Grdovići, Gurza, Karanikići, Komarno, Koštanjica, Krnjice, Kruševica, Kunje, Limljani, Livari, Lukići, Mačuge, Mala Gorana, Mali Mikulići, Mali Ostros, Marstijepovići, Martići, Miljevci, Mišići, Menke, Madguž, Orahovo, Ovtočići, Papani, Pečurice, Pelinkovići, Pinčići, Polje, Popratnica, Seoca, Sotonići, Sozina, Stari Bar, Sustaš, Sutomore, Šušanj, Tejani, Tomba, Tomići, Trnovo, Tuđemili, Turčini, Utrg, Velembusi, Veliki Mikulići, Veliki Ostros, Velja Gorana, Velje Selo, Virpazar, Zagrađe, Zaljevo, Zankovići, Zgrade i Zupci i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

3. Opština Berane, sa sjedištem u Beranama, obuhvata Berane kao naselje gradskog karaktera i naselja: Babino, Bastahe, Beranselo, Bubanje, Buče, Budimlja, Crni Vrh, Crljevine, Dapsiće, Dolac, Donja Ržanica, Donje Luge, Donje Zaostro, Dragosava, Glavaca, Goražde, Gornje Zaostro, Jašovići, Kaludra, Kurikuće, Lubnice, Lužac, Mašte, Mezgale, Orah, Pešca, Petnjik, Praćevac, Radmuževići, Rovca, Rujišta, Skakavac, Štitari, Tmušići, Veliđe, Vinicka, Vuča, Zagorje, Zagrad i Zagrađe i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

4. Opština Bijelo Polje, sa sjedištem u Bijelom Polju, obuhvata Bijelo Polje kao naselje gradskog karaktera i naselja: Babaići, Babića Brijeg, Banje Selo, Barice, Bijedići, Biokovac, Bioca, Bistrica, Bliškovo, Bojišta, Boljanina, Boturići, Brestovik, Brzava, Brčve, Centar grada, Cerovo, Crniš, Crnča, Ćukovac, Čeoče, Čokrlije, Čampari, Črhalj, Dobrakovo, Dobrinje, Dolac, Dubovo, Dupljaci, Đalovići, Dţafića Brdo, Femića Krš, Godijevo, Goduša, Gojevići, Gorice, Gornji dio grada, Grab, Grančarevo,Gubavač, Ivanje, Jablanovo, Jabučno, Jagoče, Kanje, Kaševari, Kičava, Kneţevići, Kovren, Kostenica, Kostići, Kradenik, Krstaće, Kruševo, Kukulje, Lazovići, Laholo, Lekovina, Lipnica, Ličine, Lijeska, Livadice, Lozna, Loznice, Lješnica, Majstorovina, Mahala,​​ Medanovići, Metanjac, Milovo, Mioče, Mirojevići, Mojstir, Mokri lug, Muslići, Negobratina, Nedakusi, Nikoljac, Njegnjevo, Obrov, Ograde, Okladi, Oluje, Orahovica,Osmanbegovo selo, Ostrelj, Pavino Polje, Pali,Pape, Pećarska, Pisana Jela, Pobretići, Poda, Poţeginja, Potkrajci, Potrk, Prijelozi, Pripčići, Pruška, Raklja, Ravna Rijeka, Radojeva Glava, Radulići, Rakita, Rakonje, Rasovo, Rastoka, Resnik, Ribarevine, Rijeka, Rodiljela, Sadici, Sela, Slatka, Sipanje, Sokolac, Srđevac, Stoţer, Stubo, Strojtanica, Sutivan, Sušica, Šipovice, Šolje, Tomaševo, Trubine, Ujniče, Unevina, Ušanovići, Vergaševići, Voljavac, Vrbe, Vrh, Zaton, Zminac, Ţiljak, Ţurena i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

5. Opština Budva, sa sjedištem u Budvi, obuhvata Budvu kao naselje gradskog karaktera i naselja: Androvići, Bečići, Blizikuće, Boreti, Brajići, Brda, Buljarica, Čami Do, Čelobrdo, Česminovo, Čučuci, Golubovići, Gornji Pobori, Grabovica, Gruda, Drobnići, Dapkovići, Divanovići, Donji Pobori, Duletići, Đenaši, Đurovići, Ivanovići, Ilino Brdo, Jaz, Kaluderac, Krstac, Kuljači, Katun, Kamenovo, Košljun, Krapina, Lazi, Lapčići, Mažići, Markovići, Medigovići, Novoselje, Perazića Do, Petrovac na Moru, Podbabac, Podlastva (Poljica), Podličak, Podostrog, Prijevor, Pržno, Prijevorac, Rafailovići, Rijeka Reževići, Rustovo, Seoce, Sveti Stefan, Svinjišta, Stanišići, Tudorovići, Viti Do, Vojnići, Vrba, Vrijesno i Žukovica i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

5a) Opština Gusinje, sa sjedištem u Gusinju, obuhvata Gusinje kao naselje gradskog karaktera i naselja: Dolja, Dosuđe, Grnčar, Koljenovići, Kruševo, Martinovići, Višnjevo i Vusanje i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

6. Opština Danilovgrad, sa sjedištem u Danilovgradu, obuhvata Danilovgrad kao naselje gradskog karaktera i naselja: Bare Šumanovića, Begovina, Bileća, Bobulja, Bogićevići, Boronjina, Braćani, Brajovići, Brijestovo, Ćurilac, Ćurčići, Dabovići, Daljam, Do Pješivački, Dolovi, Donje Selo, Donji Martinići, Donji Rsojevići, Drakovići, Đeđezi, Đuričkovići, Frutak, Gorica, Gornji Martinići, Gornji Rsojevići, Gostilje Brajovićko, Gostilje Martinićko, Gradina, Grbe, Gruda, Grudice, Glavica, Grlić, Glava Zete, Glizica, Jabuke, Jastreb, Jelenak, Jovanovići, Klikovače, Kopito, Kosić, Kujava, Kupinovo, Lalevići, Lazarev Krst, Livade, Lubovo, Malenza, Mandići, Mijokusovići, Miogost, Mokanje, Mosori, Musterovići, Međeđe I, Međeđe II, Novo Selo, Orja Luka, Pažići, Pitoma Loza, Podglavice, Podvraće, Poljica, Potkraj, Potkula, Potočilo, Povrhpoljina, Požar, Rošca, Ržišta, Sekulići, Sladojevo Kopito, Slap, Slatina, Spuž, Sretnja, Strahinjići, Studeno, Šobaići, Šume, Tvorilo, Veleta, Vinići, Viš, Vučica, Zagorak, Zagreda i Župa i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

7. Opština Žabljak, sa sjedištem na Žabljaku, obuhvata Žabljak kao naselje gradskog karaktera i naselja: Borje, Brajkovača, Dobri Nugo, Gomile, Gradina, Krš, Mala Crna Gora, Motički Gaj, Ninkovići, Njegovuđa, Novakovići, Palež, Pašina Voda, Pašino Polje, Pitomine, Podgora, Pošćenski Kraj, Rasova, Rudanca, Suvodo, Šljivansko, Šumanovac, Tepačko Polje, Tepca, Virak, Vrela i Zminica i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

7a. Opština Zeta, sa sjedištem u Golubovcima, obuhvata Golubovce kao naselje gradskog karaktera i naselja: Balabani, Berislavci, Bijelo Polje, Bistrice, Vukovci, Vranjina, Gostilj, Goričani, Kurilo, Mojanovići, Ponari, Šušunju, Mahala, Mataguži, Ljajkovići, Srpska, Botun, Mitrovići i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

8. Opština Kotor, sa sjedištem u Kotoru, obuhvata Kotor kao naselje gradskog karaktera i naselja: Bigovo, Bratešići, Bunovići, Čavori, Dobrota, Donji Morinj, Donji Orahovac, Donji Stoliv, Dragalj, Dražin vrt, Dub, Glavati, Glavatičići, Gornji Morinj, Gornji Orahovac, Gornji Stoliv, Gorovići, Han, Kavač, Knežlaz, Kolužunj, Kostanjica, Kovači, Krimovica, Kubasi, Lastva Grbaljska, Ledenice, Lipci, Lješevići, Mali Zalazi, Malov​​ Do, Mirac, Muo, Nalježići, Pelinovo, Perast, Pištet, Pobrđe, Prčanj, Prijeradi, Radanovići, Risan, Strp, Sutvara, Šišići, Škaljari, Špiljari, Trešnjica, Ukropci, Unijerina, Veliki Zalazi, Višnjeva, Vranovići, Zagora i Zvečava i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

9. Opština Kolašin, sa sjedištem u Kolašinu, obuhvata Kolašin kao naselje gradskog karaktera i naselja: Babljak, Bakovići, Bare, Bare Kraljske, Bašanje Brdo, Biočinovići, Blatina, Bojići, Breza, Cerovica, Crkvine, Gornji Pažanj, Donje Lipovo, Donji Pažanj, Dragovića Polje, Drijenak, Drpe, Dulovine, Đuđevina, Gornja Rovca - Bulatovići, Gornje Lipovo, Zavraca, Izlasci, Jabuka, Jasenova, Kos, Liješnje, Lipovska Bistrica, Ljevišta, Ljuta, Manastir Morača, Mateševo, Međuriječje, Mioska, Moračka Bistrica, Moračko Trebaljevo, Mrtvo Duboko, Mujića Rečine, Mušovića Rijeka, Oćiba, Ocka Gora, Osreci, Padež,Podi, Pčinja, Petrova Ravan, Plana, Požnja, Rajičevine, Raško, Ravni, Redice, Radigojno, Rogobore, Rovačko Trebaljevo, Sela, Selišta, Sjerogošte, Skrbuša, Smailagića Polje, Smrčje, Sreteška Gora, Starče, Svrke, Tara, Trnovica, Ulica, Uvač, Velje Duboko, Višnje, Vladoš, Vlahovići, Vojkovići, Vranještica, Vrujica i Žirci i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

10. Opština Mojkovac, sa sjedištem u Mojkovcu, obuhvata Mojkovac kao naselje gradskog karaktera i naselja: Bistrica, Bjelojevići, Bojna Njiva, Brskovo, Dobrilovina, Gojakovići, Lepenac, Podbišće, Polja, Prošćenje, Stevanovac, Štitarica, Uroševina i Žari i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

11. Opština Nikšić, sa sjedištem u Nikšiću, obuhvata Nikšić kao naselje gradskog karaktera i naselja: Balosave, Bare, Bastaji, Bjeloševina, Bobotovo Groblje, Bogetići, Bogmilovići, Brestice, Brezovik, Broćanac Viluški, Broćanac, Bršno, Bubrežak, Busak, Carine, Cerovo, Crni Kuk, Crnodoli, Dolovi, Donja Trepča, Donje Crkvice, Donje Čarađe, Dragovoljići, Dragova Luka, Drenovštica, Dubočke, Dučice, Duga, Gornja Trepča, Gornje Crkvice, Gornje Čarađe, Gornje Polje, Goslić, Gradačka Poljana, Grahovac, Grahovo, Granice, Gvozd, Glibavac, Grebice, Ivanje, Jabuke, Jasenovo Polje, Javljen, Jugovići, Kamensko, Kazanci, Klenak, Kličevo, Kapino Polje, Koprivice, Koravlica, Kovači, Kunak, Kuside, Kuta, Kljakovica, Kočani, Krstac, Laz, Liverovići, Lukovo, Macavare, Međeđe, Miljanići, Miločani, Milojevići, Miruše, Mokri Do, Morakovo, Muževice, Mokra Njiva, Nudo, Oblatno, Orah, Orlina, Ozrinići, Petrovići, Pilatovci, Počekovići, Podbožur, Podvrš, Povija, Podljut, Praga, Prigradina, Prisoje, Pišteta, Ponikvice, Rastovac, Riđani, Riječani, Rubeža, Rudine, Sjenokosi, Smrduša, Somina, Spila, Srijede, Staro Selo, Stuba, Stubica, Stubički Kraj, Studenca, Straševina, Šipačno, Štedim, Štitari, Tupan, Tunjevo, Trubjela, Ubli, Vasiljevići, Velimlje, Vidne, Vilusi, Vir, Višnjića Do, Vitasojevići, Vraćenovići, Vrbica, Vučji Do, Zagora, Zagrad, Zaljutnica, Zaslap, Zavrh i Zlostup i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

12. Opština Petnjica, sa sjedištem u Petnjici, obuhvata Petnjicu kao naselje gradskog karaktera i naselja: Azane, Bor, Dašča Rijeka, Dobrodole, Donja Vrbica, Gornja Vrbica, Godočelje, Javorova, Johovice, Kalica, Kruščica, Lagatore, Laze, Lješnica, Murovac, Orahovo, Paljuh, Ponor, Poroče, Radmance, Savin Bor, Trpezi, Tucanje i Vrševo

13. Opština Plav, sa sjedištem u Plavu, obuhvata Plav kao naselje gradskog karaktera i naselja: Babino Polje, Budojevice, Bogajiće, Brezojevice, Đurička Rijeka, Gornja Ržanica, Hakanje, Hoti, Jara, Jasenica, Komarača, Korita, Mašnica, Meteh, Murino, Novšiće, Pepići, Prnjavor, Skić, Velika, Vojno Selo i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

14. Opština Plužine, sa sjedištem u Plužinama, obuhvata Plužine kao naselje gradskog karaktera i naselja: Babići, Bajovo Polje, Barni Do, Bezuje, Bojati, Boričje, Borkovići, Brijeg, Brljevo, Budanj,Bukovac, Crkvičko Polje, Dobrilovići, Donja Brezna, Donji Unač, Dondići, Duba, Dubljevići, Goransko, Gornja Brezna, Gornji Unač, Jasen, Jerinići,​​ Kneževići, Kovači, Kulići, Lice, Lisina, Miljkovac, Miloševići, Mratinje, Nedajno, Nikovići, Osojni Orah, Pišče, Podprisoje Poljana, Prisojni Orah, Ravno (Šljivovica, Poljana, Krivodo i Miletića Potok, Rudinice), Sedlari, Seljani, Seljkovac, Smriječno, Stabna, Stolac, Stubica, Sinjac, Šarići, Trsa, Unač, Vojvodići, Vojinovići, Zaborje, Zabrđe, Zakamen, Zukva i Žeično, Herceg Strana, Šćepan Polje i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

15. Opština Pljevlja, sa sjedištem u Pljevljima, obuhvata Pljevlja kao naselje gradskog karaktera i naselja: Alići, Beljkovići, Bjeloševina, Bobovo, Boljanići, Borišići, Borova, Borovica, Boščinovići, Brda, Bujaci, Burići, Bušnje, Cerovci, Crljenice, Crni Vrh, Crno Brdo, Crnobori, Čardak, Čavanj, Čerjenci, Čestin, Donja Brvenica, Dragaši, Dubac, Dubočica, Dubrava, Durutovići, Dužice, Đuli, Đurđevića Tara, Geuši, Glibaći, Glisnica, Gornja Brvenica, Gornje Selo, Gotovuša, Gradac, Gradina, Grevo, Hoćevina, Jabuka, Jagodni Do, Jahovići, Jasen, Jugovo, Kakmuži, Kalušići, Katun, Klakorina, Kolijevka, Komine, Kordovina, Kosanica, Košare, Kotlajići, Kotline, Kotorac, Kovač, Kovačevići, Kozica, Krćevina, Krupice, Kruševo, Kržava, Kukavica, Lađana, Leovo Brdo, Lever Tara, Lijeska, Ljuće, Ljutići, Lugovi, Madžari, Male Krće, Maoče, Mataruge, Meljak, Metaljka, Mijakovići, Milakovići, Milunići, Mironići, Moćevići, Moraice, Mrčevo, Mrčići, Mrzovići, Nange, Obarde, Odžak, Ograđenica, Orlja, Orevine, Otilovići, Paljevine, Pauče, Petine, Pižure, Plakala, Planjsko, Pliješ, Pliješevina, Poblaće, Podborova, Popov Do, Potkovač, Potkrajci, Potoci, Potpeće, Potrlica, Pračica, Prehari, Premćani, Prisoji, Prošće, Pušanjski Do, Rabitlje, Rađevići, Romač, Rudnica, Rujevica, Selac, Selišta, Sirčići, Slatina, Srečanje, Stančani, Strahov Do, Stranice, Šljivansko, Šljuke, Šula, Šumani, Tatarovina, Trnovice, Tvrdakovići, Uremovići, Varine, Vaškovo, Velike Krće, Vidre, Vijenac, Vilići, Višnjica, Vodno, Vojtina, Vrba, Vrbica, Vrulja, Vukšići, Zabrđe, Zaselje, Zbljevo, Zekavice, Zenica, Zorlovići i Židovići i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

16. Opština Rožaje, sa sjedištem u Rožajama, obuhvata Rožaje kao naselje gradskog karaktera i naselja: Balotiće, Baza , Bandžov, Bandžovo brdo, Bašča, Bać, Bačevac, Besnik, Bijela Crkva, Biševo, Blace, Bogaje, Bukovica, Crnokrpe, Čokrlije, Daciće, Đeranovića Luka, Donja Lovnica, Donje Biševo, Dračenovac, Donja Crnča, Donji Bukelj, Gornja Lovnica, Gornja Crnča, Gornji Bukelj, Grahovača, Gusnice, Grahovo, Grižica, Ibarac, Jablanica, Kalače, Kačare, Klanac, Kalenderi, Kaluđerski Laz, Klekovača, Koljeno, Lučice, Malindubrava, Njeguš, Tuzova Luka, Paučina, Plunce, Peškovići, Pripeč, Radetina, Razdolje, Ramovići, Radeva Mahala, Džudževići, Seošnica, Sinanovića Luke, Stupa, Suho Polje, Šušteri, Hurije, Honisiće, Halilovići, Vuča, Zloglavlje, Zeleni i Ćosovica i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

17. Opština Tivat, sa sjedištem u Tivtu, obuhvata Tivat kao naselje gradskog karaktera i naselja: Bjelila, Bogdašići, Bonići, Brdišta, Cacovo, Donja Lastva, Donji Bogišići, Donji Kalimanj, Donji Krašići, Donje Seljanovo, Dumidran Vrijes, Gošići, Gornje Seljanovo, Gornji Kalimanj, Gornji Bogišići, Gornji Krašići, Gradiošnica, Gornja Lastva, Kalimanj, Kava, Kakrc, Kaluđerovina, Kostići, Krašići, Kukuljina, Lepetane, Mažina, Marići, Milovići, Mrčevac, Novo Naselje, Nikovići, Obala Đuraševića, Opatovo, Podkuk, Radovići, Seljanovo, Tripovići, Đuraševići, Župa i Češljar i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

17a) Opština Tuzi, sa sjedištem u Tuzima, obuhvata Tuzi kao naselje gradskog karaktera i naselja: Arza, Barlaj, Vuksanlekići, Gornja Selišta, Gornji Milješ, Gurec, Zatrijebač, Poprat, Rudine, Budza, Benkaj, Delaj, Mužečka, Nikmaraš, Stjepovo, Koće, Dinoša, Donja Selišta, Donji Milješ, Drume, Krševo, Lovke,​​ Passhkala, Pikalja, Prifta, Pothum, Skorać, Spinja, Traboin, Nabom, Helmica, Šipčanik, Vranj, Vladne, Drešaj,​​ Dušiće, Koderbudan, Omerbožovići, Sukuruć, Cijevna i Kuće Rakića i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

18. Opština Ulcinj, sa sjedištem u Ulcinju, obuhvata Ulcinj kao naselje gradskog karaktera i naselja: Ambula, Bijela Gora, Bojke, Brajše, Bratica, Briska Gora, Ćurke, Darza, Donja Klezna, Donji Štoj, Draginje, Djerane, Fraskanjel, Gornja Klezna, Gornji Štoj, Kaliman, Kodra, Kolomza, Kosići, Kravari, Kruče, Krute, Krute Ulcinjske, Leskovac, Lisna Bore, Međureč, Mide, Pistula, Rastiš, Reč, Salč, Sukobin, Sume, Sutjel, Sveti Đorđe, Šas, Štodra, Vladimir, Zenj i Zoganje i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

19. Opština Herceg Novi, sa sjedištem u Herceg Novom, obuhvata Herceg Novi kao naselje gradskog karaktera i naselja: Baošići, Bijela, Bjelske Kruševice, Brguli, Đenovići, Đurići, Igalo, Jošica, Kamenari, Kameno, Kruševice, Kumbor, Kuti, Klinci, Mardari, Meljine, Mojdež, Mokrine, Mrkovi, Njivice, Podi, Prijevor, Ratiševina, Radovanići, Repaji, Rose, Sasovići, Sitnica, Sušćepan, Sutorina, Špulje, Trebesin, Ubli, Vrbanj, Zabrđe, Zelenika, Žlijebi i Žvinje i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

20. Opština Šavnik, sa sjedištem u Šavniku, obuhvata Šavnik kao naselje gradskog karaktera i naselja: Bare, Boan, Dobra Sela, Donja Bijela, Donja Bukovica, Dubrovsko, Duži, Godijelji, Gornja Bijela, Gornja Bukovica, Grabovica, Gradac, Komarnica, Kosorići, Kruševice, Krnja Jela, Malinsko, Miloševići, Mljetičak, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Previš, Pridvorica, Provalija, Sirovac, Slatina, Strug, Timar i Tušina i druga naselja utvrđena posebnom odlukom te opštine.

Član 8

Granice jedinice lokalne samouprave određene su granicama naselja.​​ 

Granice jedinice lokalne samouprave, po pravilu, poklapaju se sa područjem katastarskih opština koje ulaze u njen sastav.

Ako se granice jedinice lokalne samouprave ne poklapaju sa granicama naselja, odnosno sa područjem katastarskih opština, jedinice lokalne samouprave mogu to pitanje rješavati sporazumno ili njegovo rješavanje povjeriti arbitraži.

Član 9

Naselje je dio teritorije jedinice lokalne samouprave koje ima izgrađene objekte za stanovanje ili privređivanje, osnovnu komunalnu infrastrukturu i druge objekte za zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva, odnosno privrede.

Granice područja naselja određuju se odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave, u skladu sa ovim zakonom.

Inicijativu za spajanje i osnivanje novih naselja može pokrenuti skupština jedinice lokalne samouprave ili 30% građana koji imaju biračko pravo u naselju, odnosno naseljima za koja se zahtijeva promjena.

Odluku o spajanju i osnivanju novih naselja donosi organ iz stava 2 ovog člana.

Član 10

Naziv naselja, ulice i trga određuje skupština jedinice lokalne samouprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnih zajednica na čijem području se nalazi naselje, ulica, odnosno trg.

Naselje, ulica i trg mogu dobiti naziv po geografskim i drugim pojmovima, značajnim događajima ili istaknutim ličnostima.

Ako se naziv naselja, trga ili ulice određuje po značajnom događaju ili istaknutoj ličnosti primjenjuje se zakon kojim se uređuju spomen-obilježja.

Naselja, ulice i trgovi na području jedinice lokalne samouprave ne mogu imati isti naziv.

O promjeni naziva naselja, ulice i trga odlučuje skupština jedinice lokalne samouprave, na način iz stava 1 ovoga člana.

Inicijativu za promjenu naziva naselja, ulice i trga može pokrenuti skupština jedinice lokalne samouprave ili 30% građana koji imaju biračko pravo u naselju, odnosno naseljima za koja se zahtijeva promjena.

Član 10a ​​ 

Izuzetno od člana 10 ovog zakona, ukoliko skupština jedinice lokalne samouprave do dana stupanja na snagu ovog zakona nije odredila nazive svih naselja, ulica i trgova na teritoriji jedinice lokalne samouprave, gradonačelnik Glavnog grada, gradonačelnik Prijestonice, predsjednik opštine (u daljem tekstu: predsjednik opštine) dužan je donijeti odluku o privremenom određivanju naziva tih naselja, ulica i trgova.

Odlukom iz stava 1 ovog člana naziv naselja, ulice i trga predsjednik opštine može odrediti samo po numeričkim pojmovima i geografskim pojmovima iz konkretne jedinice lokalne samouprave.

Za obavljanje poslova iz stava 1 ovog člana predsjednik opštine može obrazovati stručno radno tijelo.

Odluka predsjednika opštine iz stava 1 ovog člana, prestaje da važi stupanjem na snagu odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o određivanju naziva naselja, ulica i trgova.

Predsjednik opštine dužan je da odluku iz stava 1 ovog člana dostavi organu lokalne uprave nadležnom za označavanje stambenih i poslovnih zgrada brojevima, kao i organu lokalne uprave nadležnom za postavljanje tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova i brojeva stambenih i poslovnih zgrada, u roku od 24 časa od časa donošenja odluke.

Član 11 ​​ 

Stambene i poslovne zgrade moraju biti označene brojevima koje određuje nadležni organ uprave Glavnog grada, organ uprave Prijestonice, organ uprave opštine, (u daljem tekstu: organ lokalne uprave).

Član 12 ​​ 

Nadležni organ lokalne uprave dužan je da obezbijedi postavljanje tabli sa nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada.

Član 12a

Predsjednik opštine dužan je jednom mjesečno, nakon stupanja na snagu ovog zakona, ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) dostaviti informaciju o implementaciji odredbi čl. 10a, 11 i 12 ovog zakona na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Ministarstvo je dužno da prati sprovođenje odredaba ovog zakona i ukoliko ocijeni da predsjednik opštine, odnosno nadležni organ lokalne uprave u roku utvrđenom ovim​​ zakonom neće izvršiti obaveze iz čl. 10a, 11 i 12 ovog zakona, o istom će bez odlaganja obavijestiti Vladu Crne Gore.

U slučaju iz stava 2 ovog člana Vlada Crne Gore je dužna odmah preduzeti neophodne mjere kojima će obezbijediti da predsjednik opštine i nadležni organ lokalne uprave, blagovremeno izvrše obaveze utvrđene čl. 10a, 11 i 12 ovog zakona.

Vlada Crne Gore i Ministarstvo dužni su da na zahtjev predsjednika kluba poslanika dostave informaciju i podatke u vezi sa primjenom odredaba člana 12a ovog zakona, u roku od 48 časova od dana prijema zahtjeva.

Član 13

Evidenciju o nazivima naselja, ulica i trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada vodi nadležni organ lokalne uprave.

Organ iz stava 1 ovog člana dužan je da dostavi podatke iz evidencije koju vodi organima državne uprave nadležnim za poslove statistike i poslove nekretnina.

Član 14

Način označavanja naziva naselja, ulica, trgova i zgrada, sadržaj i način vođenja evidencije iz člana 13 stav 1 ovog zakona uređuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

III. OSNIVANjE, UKIDANjE I PROMJENA TERITORIJE OPŠTINE

1. Zajedničke odredbe

Član 15

Nova opština se može osnovati na teritoriji koja predstavlja prirodnu i geografsku cjelinu, kao i ekonomski povezan prostor sa sjedištem opštine kao gravitacionim centrom.

Član 16 ​​ 

Osnivanje opštine, ukidanje i promjena teritorije opštine (u daljem tekstu: teritorijalna promjena) vrši se:

1) spajanjem dvije ili više opština u novu opštinu;

2) dijeljenjem jedne opštine u dvije ili više novih opština;

3) pripajanjem dijela jedne opštine drugoj;

4) spajanjem djelova dvije ili više opština u novu opštinu;

5) ukidanjem opštine i pripajanjem njene teritorije jednoj ili više opština;

6) izdvajanjem dijela jedne opštine u novu opštinu.

Član 17

Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove, način i postupak teritorijalne promjene opštine, izuzev ukidanja, shodno se primjenjuju na Glavni grad i Prijestonicu.

2. Uslovi i postupak za teritorijalnu promjenu

Član 18

Teritorijalna promjena vrši se radi podsticanja ekonomskog razvoja određenog područja, pružanja višeg nivoa usluga, kao i efikasnijeg vršenja poslova u cilju zadovoljenja potreba lokalnog stanovništva i privrednih subjekata na području opštine.

Teritorijalne promjene ne smiju ugroziti ekonomski razvoj nekog područja niti kapacitet opština da uspješno vrše svoje funkcije.

Član 19

Teritorijalna promjena procjenjuje se na osnovu:

1) kriterijuma iz člana 15 ovog zakona;

2) pokazatelja efekata teritorijalne promjene koja se inicira (ekonomskih, demografskih, prostornih i drugih);

3) fiskalnog kapaciteta opština i područja za koje se zahtijeva teritorijalna promjena.

Član 20

Ispunjenost uslova iz člana 19 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona procjenjuje se na osnovu geografske i saobraćajne povezanosti naselja, prirodnih, kao i postojećih fiskalnih i ukupnih - ekonomskih potencijala područja, parametara mogućeg razvoja, istorijskih, kulturnih i društvenih obilježja područja i stanovništva, kao i posebnosti turističkog razvoja, odnosno međunarodne pozicije područja na koje se odnosi teritorijalna promjena.

Član 21

Fiskalni kapacitet iz člana 19 stav 1 tačka 3 ovog zakona procjenjuje se prema sposobnosti područja za koje se zahtijeva teritorijalna promjena da iz raspoloživih prihoda obezbijedi kontinuirano finansiranje poslova koji su od interesa za lokalno stanovništvo.

Fiskalni kapacitet određuje se na osnovu podataka o ostvarenim prihodima i rashodima opštine iz koje nastaju teritorijalne promjene i procjenama ostvarenja prihoda i rashoda u narednom periodu na području za koje se zahtijeva teritorijalna promjena.

Član 22

Inicijativu za teritorijalnu promjenu (u daljem tekstu: Inicijativa) mogu podnijeti:

1) najmanje 30% građana koji imaju biračko pravo sa područja za koje se zahtijeva teritorijalna promjena;

2) skupština opštine;

3) predsjednik opštine.

Član 23

Inicijativa iz člana 22 stav 1 tačka 1 ovog zakona sadrži imena i prezimena, jedinstvene matične brojeve, adrese stanovanja i svojeručne potpise građana koji pokreću inicijativu.

Član 24

Uz Inicijativu podnosi se studija o opravdanosti teritorijalne promjene (u daljem tekstu: studija).

U pripremi studije nadležni organi i službe su dužni da podnosiocima Inicijative, na njihov zahtjev, daju potrebne informacije i pruže stručnu pomoć.

Član 25

Studijom se iskazuje opravdanost teritorijalne promjene, sa pokazateljima o ispunjenosti uslova iz čl. 19, 20 i 21 ovog zakona, kao i procjena organizacionih, kadrovskih i tehničkih mogućnosti.

Studija sadrži podatke o teritoriji, nazivu i sjedištu opštine, kao i o uticaju teritorijalne promjene na lokalno stanovništvo i razvoj područja na koje se teritorijalna promjena odnosi.

Sadržaj i metodologiju izrade studije propisuje ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 26

Inicijativu sa studijom podnosilac dostavlja Ministarstvu radi davanja mišljenja, koje se odnosi na ispunjavanje formalno-pravnih pretpostavki.

Kad ocijeni da je to potrebno, Ministarstvo može od drugih organa državne uprave tražiti stav u vezi podnijete Inicijative i studije, koji će uzeti u obzir prilikom davanja mišljenja.

Mišljenje iz stava 1 ovog člana Ministarstvo je dužno da dostavi podnosiocu inicijative u roku od 45 dana od dana prijema Inicijative sa studijom.

Ukoliko Ministarstvo utvrdi da Inicijativa i studija nijesu pripremljene u skladu sa čl. 23 i 24 ovog zakona ukazaće podnosiocu Inicijative na nedostatke i utvrditi rok za njihovo otklanjanje.

Ukoliko podnosilac Inicijative ne otkloni sve nedostatke na koje je Ministarstvo ukazalo, Ministarstvo će u roku od 15 dana od prijema izmijenjene Inicijative i studije dostaviti mišljenje u kojem će ukazati na nedostatke koji nijesu otklonjeni.

Član 27

U slučaju podnošenja Inicijative iz člana 22 stav 1 tač. 1 i 3 ovog zakona, podnosilac Inicijative dužan je da skupštini, odnosno skupštinama opština uz Inicijativu dostavi i mišljenje Ministarstva.

Skupština, odnosno skupštine opština dužne su da se o podnijetoj Inicijativi izjasne u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

U slučaju podnošenja Inicijative iz člana 22 stav 1 tačke 2 ovog zakona, skupština opštine, kao podnosilac Inicijative, dužna je da pribavi mišljenje iz člana 26 ovog zakona i nakon toga preispita sopstvenu Inicijativu i zauzme stav, odnosno dostavi Inicijativu skupštinama opština na koje se teritorijalna promjena odnosi.

Član 28

Skupština opštine dužna je da Inicijativu, studiju, mišljenje Ministarstva i svoj stav povodom Inicijative učini dostupnim javnosti.

Član 29 ​​ 

Radi prethodnog izjašnjavanja građana o teritorijalnoj promjeni skupština opštine raspisuje za jedinicu lokalne samouprave opštinski referendum (konsultativni referendum).

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se u roku od 90 dana od dana podnošenja Inicijative.

Od dana raspisivanja do dana održavanja referenduma ne može proteći manje od 45 ni više od 90 dana.

Rezultati referenduma iskazuju se za teritoriju opštine, a u slučaju podjele i promjene granice i za područje na koje se teritorijalna promjena odnosi.

Skupština opštine dostavlja Ministarstvu rezultate referenduma, iskazane u skladu sa stavom 4 ovog člana, u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata referenduma.

Član 30

Radi ocjenjivanja ispunjenosti uslova za teritorijalnu promjenu Vlada, na predlog Ministarstva, obrazuje Komisiju, u roku od 15 dana od dana prijema rezultata referenduma.

Komisiju čine predstavnici ministarstava, drugih organa državne uprave, Zajednice opština Crne Gore i predstavnik podnosioca Inicijative.

Članovi Komisije mogu biti i lica iz reda stručnjaka za pojedine oblasti.

Aktom o obrazovanju Komisije Vlada će utvrditi broj članova i sastav Komisije, sredstva za rad, obavljanje administrativnih poslova, kao i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

Komisija dostavlja Vladi mišljenje o ispunjenosti uslova za teritorijalnu promjenu u roku od 30 dana od dana obrazovanja.

Član 31

Odluku po Inicijativi, nakon sprovedenog postupka iz čl. 26 do 30 ovog zakona, donosi Vlada.

Ako Vlada prihvati Inicijativu, utvrdiće predlog zakona, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Ako Vlada ne prihvati Inicijativu, nova Inicijativa ne može se pokrenuti u roku od 12 mjeseci od dana donošenja odluke o neprihvatanju Inicijative od strane Vlade.

Član 32

Kad je predlagač zakona poslanik ili najmanje 6.000 birača, preko poslanika koga ovlaste, uz predlog zakona dostavlja se studija urađena u skladu sa ovim zakonom.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, predlog zakona i studiju Skupština Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština) dostavlja Vladi na dalju proceduru u skladu sa ovim zakonom.

Nakon dobijanja mišljenja Vlade Skupština odlučuje o predlogu zakona.

Ako Skupština ne prihvati predlog zakona, novi predlog zakona ne može se podnijeti u roku od 12 mjeseci od dana neprihvatanja predloga zakona od strane Skupštine.

3. Promjena naziva opštine

Član 33

Inicijativu za promjenu naziva opštine može podnijeti:

1) najmanje 30% građana koji imaju biračko pravo u opštini za koju je podnijeta inicijativa o promjeni naziva;

2) skupština opštine;

3) predsjednik opštine.

Član 34

Inicijativa iz člana 33 stav 1 tačka 1 ovog zakona sadrži imena i prezimena, jedinstvene matične brojeve, adrese stanovanja i svojeručne potpise građana koji podnose inicijativu za promjenu naziva opštine.

Član 35

Inicijativa za promjenu naziva opštine podnosi se skupštini opštine. Skupština opštine dužna je da se o podnijetoj inicijativi izjasni u roku od 30 dana.

Radi prethodnog izjašnjavanja građana o promjeni naziva opštine raspisuje se opštinski referendum (konsultativni referendum).

Inicijativu za promjenu naziva opštine i rezultate referenduma skupština opštine dostavlja Vladi, u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata referenduma.

Član 36

Odluku po inicijativi za promjenu naziva opštine donosi Vlada, u roku od 30 dana od dana prijema akata iz člana 35 stava 3 ovog zakona.

Ako Vlada prihvati inicijativu, utvrdiće predlog zakona, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Ako Vlada ne prihvati Inicijativu, nova inicijativa ne može se pokrenuti u roku od 12 mjeseci.

Član 37

Na postupak za promjenu naziva opštine pokrenut predlogom zakona čiji je predlagač poslanik ili najmanje 6.000 birača preko poslanika koga ovlaste shodno se primjenjuju odredbe čl. 33 do 36 ovog zakona.

Član 37a ​​ 

Odredbe ovog zakona koje se odnose na promjenu naziva opština shodno se primjenjuju na Glavni grad i Prijestonicu.

IV. STVARANjE USLOVA ZA POČETAK RADA NOVOOSNOVANE OPŠTINE ​​ 

Član 38 ​​ 

Skupština opštine, odnosno skupštine opština u kojima je došlo do teritorijalne promjene, radi stvaranja uslova za početak rada novoosnovane opštine obrazuju organizacioni odbor, u roku od 30 dana od dana početka primjene zakona kojim je osnovana nova opština.

Organizacioni odbor iz stava 1 ovog člana čine po tri predstavnika opštine u kojoj je došlo do teritorijalne promjene i novoosnovane opštine i jedan predstavnik Ministarstva.

Prilikom određivanja sastava organizacionog odbora vodi se računa o zastupljenosti stručnjaka za pitanja urbanizma, katastra i imovinskih prava.

Organizacioni odbor iz stava 1 ovog člana predlaže način uređenja odnosa između opština, teritorijalno razgraničenje, način podjele imovine i druge aktivnosti za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine.

Član 38a

Prve izbore za skupštinu novoosnovane opštine, nakon donošenja zakona kojim je izvršena teritorijalna promjena, raspisuje Predsjednik Crne Gore, u roku od 90 dana od dana početka primjene zakona kojim je osnovana nova opština.

Sredstva za sprovođenje prvih izbora za skupštinu novoosnovane opštine obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Član 39 ​​ 

Opštinsku izbornu komisiju u stalnom sastavu, za sprovođenje prvih izbora za odbornike u skupštini novoosnovane opštine, imenuje Skupština Crne Gore, na predlog radnog tijela Skupštine nadležnog za izbor i imenovanja, iz reda kandidata koje predlože političke partije, odnosno izborne liste koje imaju odbornike u skupštini opštine kod koje dolazi do teritorijalne promjene, a koje ispunjavaju uslove da predlože predstavnike u stalni sastav opštinske izborne komisije utvrđene Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

Pravo da predlože predstavnike u stalni sastav biračkog odbora za sprovođenje prvih izbora u novoosnovanoj opštini pripada političkim partijama, odnosno izbornim listama koje imaju odbornike u skupštini opštine kod koje dolazi do teritorijalne promjene, saglasno kriterijumima utvrđenim Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

Član 39a

Konstitutivnu sjednicu skupštine novoosnovane opštine saziva predsjednik skupštine opštine u kojoj je došlo do teritorijalne promjene.

Član 40

Skupština novoosnovane opštine, odnosno opština donijeće statut u roku od 60 dana od dana konstituisanja skupštine.

Član 41

U novoosnovanoj opštini obrazovaće se organi lokalne uprave u roku od 60 dana od dana izbora izvršnog organa.

Član 42

Skupština novoosnovane opštine, odnosno opština donijeće budžet opštine u roku od 90 dana od dana konstituisanja skupštine.

Do donošenja budžeta iz stava 1 ovog člana finansiranje se vrši na osnovu odluke o privremenom finansiranju.

Član 43

Ukoliko nova opština nastaje spajanjem dvije ili više opština u novu opštinu, danom osnivanja nove opštine sva imovinska prava i obaveze tih opština prelaze na novoosnovanu opštinu.

Član 44 ​​ 

Podjela imovine u slučaju teritorijalne promjene iz člana 16 stav 1 tač. 2 do 6 ovog zakona vrši se sporazumom, na osnovu odluka skupština opština na koje se teritorijalna promjena odnosi.

Sporazum o podjeli imovine potpisuju izvršni organi opština, u roku od 10 dana od dana donošenja posljednje odluke iz stava 1 ovog člana.

Član 45

Ukoliko se ne izvrši podjela imovine, u smislu člana 44 ovog zakona, opštine se mogu sporazumjeti da rješavanje spora o podjeli imovine povjere arbitraži.

Arbitraža se obrazuje od jednakog broja predstavnika strana u sporu, predstavnika Vlade i jednog člana iz reda stručnjaka za oblast imovinskog prava, koji je istovremeno predsjednik arbitraže.

Način rada i odlučivanja arbitraže uređuje se aktom koji donosi arbitraža.

Član 46

Sporazumom o iznošenju spora pred arbitražom strane u sporu određuju pitanje koje je predmet arbitraže.

Arbitraža može da odluči samo o pitanju koje su pred njom iznijele strane u sporu.

Član 47

Odluka arbitraže je konačna.

Odluka iz stava 1 ovog člana mora biti obrazložena i ima snagu sudskog poravnanja.

Član 48

Do obrazovanja organa lokalne uprave novoosnovane opštine i preuzimanja predmeta njihove poslove obavljaće organi lokalne uprave koji su imali mjesnu nadležnost na tom području prije teritorijalne promjene.

Član 49

Postojeća skupština, odnosno postojeće skupštine jedinica lokalne samouprave, kod kojih je došlo do teritorijalne promjene, nastavljaju sa radom i vrše svoje nadležnosti i na području na kojem je došlo do promjena do konstituisanja novih skupština.

Član 49a ​​ 

Odredbe ovog zakona koje se odnose na konstituisanje organa novoosnovane opštine, nakon donošenja zakona kojim su izvršene teritorijalne promjene, shodno se primjenjuju na Glavni grad i Prijestonicu.

Član 50

U slučaju teritorijalne promjene iz člana 16 ovog zakona preuzimanje lokalnih službenika i namještenika uređuje se sporazumom, na osnovu odluka skupština opština na koje se teritorijalne promjene odnose.

Sporazum o preuzimanju lokalnih službenika i namještenika potpisuju izvršni organi opština, u roku od 45 dana od dana donošenja posljednje odluke iz stava 1 ovog člana.

IV.A NADZOR

Član 50a

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

IVB. KAZNENE ODREDBE

Član 50b ​​ 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 2.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u Glavnom gradu, Prijestonici,​​ opštini,​​ ako:

1) ne donese odluku o privremenom određivanju naziva naselja, ulica i trgova (član 10a);

2) ne odredi brojeve za označavanje stambenih i poslovnih zgrada (član 11);

3) ne obezbijedi postavljanje tabli sa nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada (član 12).

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51

Podzakonski akti iz člana 14 i člana 25 stav 3 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 52

Akte kojima se uređuju nazivi i granice područja naselja jedinice lokalne samouprave dužne su da usaglase sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 52a

Odluku o privremenom nazivu naselja, ulica i trgova iz člana 10a stav 1 ovog zakona predsjednik opštine dužan je donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 52b

Brojeve za označavanje stambenih i poslovnih zgrada iz člana 11 ovog zakona, nadležni organ dužan je odrediti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 52c

Postavljanje tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova i brojeva stambenih i poslovnih zgrada iz člana 12 ovog zakona nadležni organ lokalne uprave dužan je obezbijediti u roku od pet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U cilju izvršenja obaveza iz stava 1 ovog člana u postupku nabavke tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova i brojeva stambenih i poslovnih zgrada, ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama.

Član 53

Zahtjevi za teritorijalnu promjenu koji su podnijeti prije stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko su sačinjeni u skladu sa čl. 22 do 25 ovog zakona, a nijesu riješeni, smatraju se inicijativom u smislu ovog zakona i okončaće se na način i po postupku utvrđenim ovim zakonom.

Član 53a

Poslove lokalne uprave i lokalne službenike i namještenike koji su vršili te poslove u organima lokalne uprave Opštine Tuzi kao opštine u okviru Glavnog grada preuzeće organi lokalne uprave Opštine Tuzi, u roku od 30 dana od dana obrazovanja tih organa u skladu sa članom 41 ovog zakona.

Do obrazovanja organa lokalne uprave Opštine Tuzi, poslove iz njihove nadležnosti obavljaće organi lokalne uprave Opštine Tuzi kao opštine u okviru Glavnog grada.

Član 53b

Do donošenja budžeta Opštine Tuzi u skladu sa članom 42 stav 1 ovog zakona, finansiranje Opštine Tuzi vršiće se iz Budžeta Opštine Tuzi kao opštine u okviru Glavnog grada.

Član 53c

Poslove lokalne uprave i lokalne službenike i namještenike koji su vršili te poslove u organima lokalne uprave Opštine Golubovci kao opštine u okviru Glavnog grada preuzeće organi lokalne uprave Opštine Zeta, u roku od 30 dana od dana obrazovanja tih organa u skladu sa članom 41 ovog zakona.

Do obrazovanja organa lokalne uprave Opštine Zeta, poslove iz njihove nadležnosti obavljaće organi lokalne uprave Opštine Golubovci kao opštine u okviru Glavnog grada.

Član 53d

Do 30. juna 2023. godine, finansiranje Opštine Zeta vršiće se iz Budžeta Opštine Golubovci, kao opštine u okviru Glavnog grada, odnosno iz Budžeta Glavnog grada Podgorice.

Kapitalni projekti na teritoriji Opštine Zeta, za koje su zaključeni ugovori o izvođenju radova do dana stupanja na snagu ovog zakona, finansiraće se iz Budžeta Glavnog grada Podgorice.

Član 54 ​​ 

-​​ brisan -

Član 55

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o podjeli Socijalističke Republike Crne Gore na opštine ("Službeni list NRCG", br. 10/60 i "Službeni list SRCG", br. 6/65, 6/70, 45/90, 45/91, 23/95) i Zakon o naseljima ("Službeni list SRCG", br. 29/90).

Član 56

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".