Zakon o unaprjeđenju poslovnog ambijenta

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 40/2010​​ i​​ 18/2019​​ - drugi zakon.

Predmet

Član 1

Radi poboljšanja uslova za nesmetano poslovanje i unaprjeđenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori vrše se izmjene i dopune odredaba zakona koje predstavljaju prepreke za unaprjeđenje poslovanja u Crnoj Gori.

Privredna društva

Član 2

U Zakonu o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 6/02 i "Službeni list CG", br. 17/07 i 80/08):

1) u članu 2 stav 2 riječi: "ili ne produži registraciju" i stav 3 brišu se;

2) u članu 4 stav 2 riječi: "produžavanja registracije" brišu se;

3) u članu 82 stav 1 alineja 9 briše se;

4) u članu 84 stav 9 briše se;

5) u naslovu iznad člana 86 riječi: "i produženje" i članu 86 st. 8, 9, 10 i 11 brišu se, a dosadašnji stav 12 postaje stav 8;

6) u članu 95 stav 2 briše se.

Strana ulaganja

Član 3

U Zakonu o stranim ulaganjima ("Službeni list RCG", br. 52/00 i 36/07), član 40 briše se.

Životna sredina

Član 4

U Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list RCG", br. 80/05) :

1) u članu 12 stav 1 riječi: "sedam dana" zamjenjuju se riječima: "pet dana", a u stavu 3 riječi:​​ "deset dana" zamjenjuje se riječima: "sedam dana";

2) u članu 13 stav 1 riječi: "deset dana" zamjenjuju se riječima: "sedam dana";

3) u članu 16 stav 2 riječi: "pet dana" zamjenjuju se riječima: "tri dana", u stavu 6 riječi: "20 dana" zamjenjuju sve riječima: "15 dana", a u stavu 8 riječi: "sedam dana" zamjenjuju se riječima: "pet dana";

4) u članu 20 stav 1 riječi: " 10 dana" zamjenjuju se riječima: "pet dana", a u stavu 2 riječi: "20 dana" zamjenjuju se riječima: "10 dana";

5) u članu 22 stav 1 riječi: "sedam dana" zamjenjuju se riječima: "pet dana";

6) u članu 24 stav 2 riječi: "deset dana" zamjenjuju se riječima: "pet dana".

Izgradnja objekata

Član 5

U Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08):

1) u članu 70 stav 2 briše se;

2) u članu 93 stav 1 dodaje se tačka 4 koja glasi:

"4) dokaz o ugovoru o uređenju odnosa u pogledu naknade za komunalno opremanje iz člana 66 ovog zakona, na osnovu odluke nadležnog organa opštine.";

3) u članu 120 stav 2 tačka 5 briše se;

4) u članu 148 tačka 8 poslije riječi: "organu uprave" dodaju se zarez i riječi: "odnosno organu lokalne samouprave".

Kinematografija

Član 6

U Zakonu o kinematografiji ("Službeni list CG", br. 14/08) :

1)​​ u članu 48 alineja 3 briše se;

2) u članu 49 stav 1 riječi: "i sredstva od kinematografske takse" brišu se.

3) čl. 50, 51, 52, 53, 56 i član 58 stav 1 tač. 14 i 15 brišu se.

Sudske takse

Član 7

U Zakonu o sudskim taksama ("Službeni list RCG", br. 76/05 i 39/07), u TAKSENOJ TARIFI, Tarifnom broju 9 tačka 6 mijenja se i glasi:

"6) za ovjeru potpisa na ugovorima plaća se taksa za novosklopljene ugovore i ovjeru produženja roka važenja ugovora u iznosu od 10 €."

Administrativne takse

Član 8​​ ​​ 

- prestao da važi​​ -

 

Naknada za korišćenje puteva

Član 9

U Zakonu o putevima ("Službeni list RCG", br. 42/04 i "Službeni list CG", br. 21/09 i 54/09) u članu 22 st. 4 i 5 poslije riječi: "jedinice lokalne samouprave" dodaju se zaraz i riječi: "uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore".

Naknada za zaštitu i unaprjeđenje životne sredine

Član 10

U Zakonu o životnoj sredini ("Službeni list CG", br. 48/08) u članu 62 stav 2 poslije riječi: "jedinica lokalne samouprave" dodaju se zarez i riječi: "uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore".

Elektronske komunikacije

Član 11

U Zakonu o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 50/08 i 70/09):

1) u članu 19 stav 3 riječi: "tri mjeseca" zamjenjuju se riječima: "30 dana";

2) u članu 67 stav 2 riječi: "45 dana"​​ zamjenjuju se riječima: "30 dana", riječi: "osam mjeseci" zamjenjuju se riječima: "dva mjeseca", a riječi: "šest mjeseci" zamjenjuju se riječima: "30 dana";

3) u članu 74 stav 2 riječi: "tri mjeseca" zamjenjuju se riječima: "45 dana";

4) u članu 77 stav 1​​ riječi: "15 godina" zamjenjuju se riječima: "pet godina";

5) u članu 90 stav 2 riječi: "45 dana" zamjenjuju se riječima: "15 dana", a riječi: "tri mjeseca" zamjenjuju se riječima: "30 dana";

6) u članu 91 stav 2 riječi: "30 dana" zamjenjuju se riječima: "15 dana";

7) u članu 103 stav 1 tačka 1 riječi: "15 dana" zamjenjuju se riječima: "osam dana";

8) u članu 105 stav 1 riječi: "Operator može odbiti zahtjev samo u slučaju tehničke nemogućnosti priključenja ili drugog opravdanog razloga" brišu se;

9) u članu​​ 108 stav 1 poslije riječi: "operatora - pružaoca" zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali tekst briše se, a u stavu 2 poslije riječi: "razlozima odbijanja" dodaju se riječi: "u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva";

10) u članu 114 stav 3 riječi:​​ "15 dana od dana podnošenja prigovora" zamjenjuju se riječima: "osam dana od dana podnošenja prigovora", stav 4 briše se, a u stavu 5 riječi: "30 dana" zamjenjuju se riječima: "15 dana".

Patenti

Član 12

U Zakonu o patentima ("Službeni list CG", br. 66/08)​​ u članu 58 stav 2 riječ: "kalendarske" briše se.

Nastavak rada u prelaznom periodu

Član 13

Javna preduzeća i javne ustanove koji obavljaju djelatnost u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima ("Službeni list SRCG", br. 6/91) i Zakonom o društvenim djelatnostima ("Službeni list SRCG", br. 19/90 i 6/91 i "Službeni list RCG", br. 21/95) nastavljaju da rade u skladu sa zakonima kojima se uređuje obavljanje određenih djelatnosti i aktima o njihovom osnivanju.

Javna preduzeća su dužna da se reorganizuju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 14

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o javnim preduzećima ("Službeni list SRCG", br. 6/91) i Zakon o društvenim djelatnostima ("Službeni list SRCG", br. 19/90 i 6/91 i "Službeni list RCG", br. 21/95).

Stupanje na snagu

Član 15

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".