Zakon o unutrašnjoj trgovini

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 49/2008​​ i​​ 38/2019. Vidi:​​ čl. 47.​​ Zakona - 40/2011-1.

I. OSNOVNE ODREDBE​​ 

Član 1

Ovim zakonom uređuje se unutrašnja trgovina (u daljem tekstu: trgovina), uslovi i oblici vršenja trgovine, zaštita od nelojalne konkurencije u trgovini i nadzor nad primjenom ovog zakona.

Član 2

Trgovina, u smislu ovog zakona, je​​ kupovina i prodaja robe i vršenje trgovinskih usluga.

Član 3

Trgovinom se, u skladu sa ovim zakonom, može baviti privredno društvo ili preduzetnik (u daljem tekstu: trgovac).

Član 4

Trgovac obavlja trgovinu slobodno i pod jednakim uslovima na tržištu u skladu sa zakonom, ratifikovanim međunarodnim ugovorima i dobrim poslovnim običajima, na način kojim se ne nanosi šteta drugim trgovcima, potrošačima ili opštim interesima.

Član 5

Trgovcu se ne može aktima državnih organa, organa lokalne samouprave ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja ograničiti pravo slobodnog nastupanja na tržištu ili dovoditi u neravnopravan položaj na tržištu pojedini trgovci i kupci.

Član 6

Odredbe ovoga zakona shodno se primjenjuju i na:

1) lica registrovana za obavljanje djelatnosti proizvodnje koja svoje proizvode prodaju na tržištu;

2) nevladine organizacije koje, radi ostvarivanja svojih statutom utvrđenih ciljeva, prodaju određenu robu;

3) fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, kada svoje poljoprivredne proizvode prodaju na tržištu i druga fizička lica koja se bave djelatnošću čiji proizvodi mogu biti predmet prodaje;

4) fizička lica koja, na osnovu ugovora sa registrovanim trgovcem, obavljaju za trgovca trgovinu na malo određenom robom.

II. TRGOVINA​​ 

1. Vrste​​ trgovine

Član 7

(1) Trgovina se obavlja kao trgovina na veliko, kao trgovina na malo i kao pružanje trgovinske usluge.

(2) Trgovina iz stava 1 ovog člana može se vršiti elektronskim putem, u skladu sa posebnim zakonom.

1) Trgovina na veliko

Član 8​​ ​​ 

Trgovina na veliko je kupovina robe radi dalje prodaje trgovcima, profesionalnim korisnicima i drugim subjektima, koji obavljaju registrovanu djelatnost.

 

Član 9​​ ​​ 

(1) Trgovina na veliko obavlja se u posebnim prostorijama, skladištima i drugim prostorima za prodaju robe na veliko, na pijacama za prodaju robe na veliko, kao i na drugim mjestima koja ispunjavaju propisane uslove za trgovinu na veliko.

(2) Trgovina na veliko se može obavljati i bez zadržavanja robe u skladištu trgovca na veliko (trgovina u tranzitu).

(3) Za obavljanje trgovine iz stava 2 ovog člana nije potreban prodajni prostor, odnosno skladište.

Član 10

Trgovina na veliko može se obavljati i na robnim berzama, u skladu sa zakonom.

- podnaslov 2) brisan -​​ ​​ 

- naziv brisan -​​ ​​ 

Član 11​​ ​​ 

- brisan -

- naziv brisan -​​ ​​ 

Član 12​​ ​​ 

- brisan -

- naziv brisan -​​ ​​ 

Član 13​​ ​​ 

 - brisan -

3) Trgovina na malo

Član 14​​ ​​ 

Trgovina na malo je kupovina robe, radi​​ dalje prodaje potrošačima i subjektima iz člana 8 ovog zakona koji tu robu ne koriste za dalju prodaju.

 

Član 15​​ ​​ 

(1) Trgovina na malo obavlja se u posebnim prostorijama (prodavnicama), kao i na drugim prodajnim mjestima koja ispunjavaju propisane uslove.

(2) Druga prodajna mjesta, na kojima se vrši trgovina na malo su: štandovi - tezge, kiosci, automati, pokretne prodavnice.

(3) Druga prodajna mjesta u smislu stava 2 ovog člana, mogu se organizovati u zatvorenom ili​​ otvorenom prostoru, na pijaci ili izvan pijace u skladu sa posebnim propisom lokalne samouprave.

(4) Trgovinom na drugim prodajnim mjestima smatraju se i prigodne prodaje (priredbe, sajmovi, izložbe i dr.).

4) Posebni oblici trgovine na malo

Distanciona trgovina

Član 16​​ ​​ 

Distanciona trgovina je prodaja na malo putem sredstava komunikacije na daljinu u okviru prodajne mreže organizovane od strane trgovca (prodaja putem interneta, kataloga i telefona).

Trgovina izvan poslovnih prostorija

Član 17

(1) Trgovina izvan poslovnih prostorija je prodaja na malo, koja se obavlja ličnim nuđenjem prisutnom fizičkom licu bez njegovog zahtjeva.

(2) Prodaju iz stava 1 ovog člana trgovac može obavljati neposredno ili preko lica kojima izdaje ovlašćenje za prodaju robe potrošačima.

(3) Prodaju u smislu ovog člana mogu obavljati trgovci registrovani za ovaj oblik trgovine.

Javna i aukcijska prodaja​​ 

Član 18

(1) Trgovina se može obavljati i organizovanjem prodaje robe najboljem ponuđaču na osnovu javnog objavljivanja i javnog nadmetanja na određenom mjestu i u određeno vrijeme (u daljem tekstu: javna i aukcijska prodaja).

(2) Javna i aukcijska prodaja može biti stalna ili povremena.

Član 19​​ ​​ 

Uslove za organizovanje javne​​ i aukcijske prodaje, vrste robe koja se prodaje putem javne i aukcijske prodaje, kao i načine i postupak prodaje propisuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Prodaja na pijaci

Član 20

(1) Na pijaci se vrši prodaja voća i povrća, stočarskih, živinarskih i ostalih poljoprivrednih proizvoda, zanatskih proizvoda, proizvoda domaće radinosti i ostale robe koja po svojim osobinama može da se izlaže pijačnoj trgovini.

(2) Na zelenoj pijaci vrši se prodaja voća i povrća, stočarskih, živinarskih i ostalih poljoprivrednih proizvoda.

(3) Na pijaci se može organizovati poseban prostor za prodaju upotrebljavane robe.

(4) Na pijacama posebnih namjena može se vršiti prodaja: stoke, ogrijevnog drveta, polovnih motornih vozila, polovnih auto djelova i dr.

(5) Na pijaci se vrši prodaja robe koja po svojoj prirodi ne zahtijeva posebne uslove rukovanja i čuvanja.

2. Trgovinske usluge

Član 21

Trgovinske usluge, u smislu ovog zakona, su: agencijske, posredničke, zastupničke, komisione, berzanske, usluge uskladištenja, opremanja i dopremanja robe, kontrole kvaliteta i kvantiteta robe, ekonomske propagande i promocije, usluge priređivanja sajmova i privrednih izložbi, usluge pijace i druge usluge uobičajne u trgovini.

Član 22​​ ​​ 

(1) Agencijskim uslugama iz člana 21 ovog zakona smatraju se poslovi zaključivanja ugovora o trgovini robom u ime i za račun komitenta.

(2) Posredničkim uslugama smatraju se poslovi dovođenja u vezu zainteresovanih strana, radi zaključivanja ugovora o poslovima trgovine robom.

(3) Uz agencijske usluge mogu se, bez upisa u registar, vršiti i posredničke usluge, a uz posredničke usluge i agencijske usluge.

Član 23

Zastupničkim uslugama smatraju se poslovi vršenja prometa robe i usluga, u ime i za račun drugog lica, kao i vršenja servisne službe i drugih tehničkih usluga u vezi sa održavanjem i opravkom proizvoda.

Član 24

(1) Komisionim uslugama smatraju se poslovi prodaje pokretnih stvari u svoje ime, a za račun komitenta (privrednog društva, preduzetnika ili fizičkog lica).

(2) Komisione usluge se vrše odvojeno od drugih djelatnosti kojima se bavi komisionar (privredno društvo ili preduzetnik).

(3) Komisione usluge,​​ čiji su komitenti fizička lica, dozvoljene su za sve vrste roba, osim za sljedeću robu:

1) životne namirnice;

2) proizvode na koje se plaća akciza po propisima o akcizama i porezu na promet;

3) farmaceutske, medicinske, kozmetičke i toaletne preparate;

4)​​ elektrotehničku robu, mašine i drugu robu, za čiji promet i upotrebu je propisana obaveza snabdjevenosti garantnim listom, tehničkim uputstvom i spiskom ovlašćenih servisa.

(4) Roba koja je predmet komisione prodaje mora posjedovati dokaz o nabavci.

Član​​ 25

Uslugama skladištenja robe smatraju se poslovi smještaja i čuvanja povjerene robe, kao i vršenje drugih poslova i radnji koje su uobičajne za usluge skladištenja.

Član 26

Uslugama otpremanja (špedicija) smatraju se poslovi otpremanja i dopremanja robe,​​ kao i vršenje drugih poslova i radnji koje su uobičajne za otpremanje i dopremanje robe.

Član 27

Uslugama kontrole kvantiteta i kvaliteta robe smatraju se poslovi ispitivanja i utvrđivanja identiteta, kvaliteta i kvantiteta robe i vršenje drugih poslova i​​ radnji koje se uobičajno vrše uz ove poslove.

Član 28

Uslugama ekonomske propagande i promocije smatraju se poslovi saopštavanja prodajnih poruka o robi koja je predmet trgovine.

Član 29

Poslovima priređivanja sajmova smatraju se poslovi organizovanja domaćih i međunarodnih sajmova i privrednih izložbi.

Član 30

(1) Usluga pijace je obezbjeđivanje posebno uređenog i organizovanog prostora, koji ispunjava uslove propisane za prodaju proizvoda koji se mogu prodavati na pijaci.

(2) Uslugama pijace smatraju se:​​ izdavanje u zakup prostora iz stava 1 ovog člana za izlaganje i prodaju proizvoda i njihovo uskladištenje, obrada i dorada, korišćenje sredstava za manipulaciju, kao i poslovi kontrole kvaliteta i kvantiteta uskladištenih proizvoda i dr.

(3) Na pijaci na veliko vrši se samo trgovina na veliko, a na pijaci na malo samo trgovina na malo.

(4) Trgovac koji pruža uslugu pijace utvrđuje pijačni red, kojim se bliže uređuju pravila za izlaganje robe i način prodaje, kao i druga pravila za obavljanje trgovine, u skladu sa propisima.

(5) Na pijačni red iz stava 4 ovog člana saglasnost daje nadležni organ lokalne samouprave.

III. USLOVI ZA OBAVLjANjE TRGOVINE​​ 

Član 31

(1) Za obavljanje trgovine moraju biti ispunjeni:

1) minimalno tehnički uslovi, koje moraju da ispunjavaju poslovne prostorije i druga prodajna mjesta, oprema i sredstva za obavljanje trgovine, odnosno drugi uslovi zavisno od vrste i posebnih oblika trgovine, kao i posebni uslovi zavisno od vrste prodajnog objekta, odnosno vrste robe u trgovini na malo;

2) opšti sanitarni i zdravstveni uslovi, koje moraju da ispunjavaju poslovne prostorije, oprema i sredstva za obavljanje trgovine, odnosno lica koja neposredno posluju sa robom, koja može uticati na zdravlje ljudi, u skladu sa posebnim propisima.

(2) Uslove iz stava 1 tačka 1 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za unutrašnju trgovinu (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(3) Ministarstvo propisuje vrstu robe, kao i način i uslove za obavljanje trgovine na​​ malo iz člana 6 stav 1 tačka 4 ovog zakona.

(4) Ministarstvo propisuje vrstu robe i način obavljanja trgovine iz člana 17 ovog zakona.

Dokaz o nabavci robe

Član 32​​ ​​ 

(1) Dokaz o nabavci robe koja je predmet trgovine je račun izdat u propisanoj formi.

(2)​​ Dokaz o nabavci robe koja je predmet komisione prodaje je potvrda o preuzimanju robe koja sadrži podatke o identifikaciji robe i podatke o komitentu.

(3) Poljoprivredni proizvođač za poljoprivredne proizvode iz sopstvene proizvodnje, koji su predmet prodaje, dužan je da obezbijedi potvrdu o porijeklu koju izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede.

(4) Druga fizička lica koja se bave djelatnošću čiji proizvodi mogu biti predmet prodaje, u smislu člana 6 stav 1 tačka 3 ovog zakona, dužna su da obezbijede dokaz o porijeklu proizvoda od nadležnog organa u skladu sa posebnim propisom.

(5) Roba koja je predmet trgovine mora da ispunjava uslove za stavljanje u promet propisane posebnim zakonom.

Prijava

Član 33​​ ​​ 

(1) Ako zakonom nije drukčije propisano, trgovac je dužan da o početku obavljanja djelatnosti trgovine podnese prijavu organu uprave nadležnom za poslove inspekcijskog nadzora - nadležnoj inspekciji (u daljem tekstu: nadležni organ), najkasnije na dan otpočinjanja obavljanja djelatnosti​​ trgovine.

(2) Trgovac je dužan da o promjeni podataka iz prijave iz stava 1 ovog člana, obavijesti nadležni organ u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

(3) Trgovac je dužan da o prestanku obavljanja djelatnosti trgovine obavijesti nadležni organ​​ u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti trgovine.

(4) Evidenciju o podacima iz st. 1, 2 i 3 ovog člana vodi nadležni organ u posebnom registru prijava trgovine.

(5) Kopiju prijave iz stava 1 ovog člana, odnosno obavještenja iz st. 2 i​​ 3 ovog člana, nadležni organ je dužan da, u roku od tri dana od dana podnošenja prijave odnosno prijema obavještenja dostavi organu lokalne uprave nadležnom za poslove preduzetništva, radi vođenja evidencije.

(6) Sadržinu obrasca prijave iz stava 1, obavještenja iz st. 2 i 3 i registra iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 34

Ispunjenost propisanih uslova za obavljanje trgovine provjeravaju nadležni inspekcijski organi u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Radno vrijeme

Član 35

Radno vrijeme i raspored dnevnog i nedjeljnog radnog vremena i radnog vremena u dane državnih praznika prodavnica i drugih prodajnih mjesta, kao i radno vrijeme za pijace, sajmove, izložbe i druge povremene načine obavljanja trgovine propisuje nadležni organ lokalne​​ samouprave.

Član 35a

Trgovina na veliko i trgovina na malo ne može da se obavlja nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika određenim zakonom kojim se uređuju državni i drugi praznici.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika trgovina na veliko i trgovina na malo može se obavljati u:

1) apotekama;

2) specijalizovanim prodavnicama ili kioscima za prodaju​​ hleba, pekarskih proizvoda i kolača, cvijeća, suvenira, štampe, sredstava za zaštitu bilja ili pogrebne opreme;

3) benzinskim stanicama i prodavnicama za trgovinu na malo u okviru benzinskih stanica;

4) pijacama;

5) štandovima - tezgama, vitrinama i automatima izvan pijaca i pokretnim prodavnicama;

6) prodavnicama, kioscima i automatima smještenim unutar zatvorenih područja autobuskih i željezničkih stanica, aerodroma i luka;

7) štandovima i kioscima u kojima se prodaju robe za vrijeme održavanja priredbi,​​ festivala i manifestacija, sajmova i za vrijeme javnog prikazivanja kinematografskih djela;

8) skladištima za trgovinu na veliko.

Specijalizovanim prodavnicama ili kioscima u smislu stava 2 tačka 2 ovog člana smatraju se prodavnice odnosno kiosci u kojima​​ se vrši prodaja pretežno jedne vrste robe.

Član 36

(1) Trgovac je dužan da podatke o radnom vremenu istakne na vidljiv i jasan način.

(2) Trgovac je dužan da se pridržava istaknutog radnog vremena.

Evidencije

Član 37​​ ​​ 

(1) Trgovac je dužan da vodi evidencije o nabaci i prodaji robe na veliko, na malo i za pružanje komisionih usluga (u daljem tekstu: evidencija).

(2) Evidencija se vodi za svako veleprodajno mjesto, prodavnicu i drugo prodajno mjesto i poslovnu prostoriju u kojoj se pružaju komisione usluge.

(3) Evidencija mora biti dostupna nadležnim inspekcijskim organima u toku kontrole u poslovnom prostoru u kome se vrši kontrola.

(4) Evidencija se vodi na osnovu dokaza o nabavci robe i proizvodnji gotovih proizvoda i isprava o komisionim uslugama (račun-faktura, prijemnica, radni nalog, porudžbenica i drugi dokazi) i na osnovu dokaza o prodaji robe i pružanju komisionih usluga (račun-faktura, isječak trake registar kase, paragon blok i drugi dokazi koji sadrže propisane podatke o prodatoj robi i usluzi).

(5) Sadržinu i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

- poglavlje IV. brisano -​​ ​​ 

Čl. 38-40

- brisani -

V. NADZOR

Član 41​​ ​​ 

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši nadležni organ preko tržišnih inspektora.

Član 42​​ ​​ 

(1) Pored upravnih mjera i radnji propisanih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor, inspektor je obavezan da preduzme i sljedeće upravne​​ mjere i radnje:

1) privremeno zatvori objekat ili drugo prodajno mjesto u kojem se vrši trgovina na veliko ili trgovina na malo, ako trgovac:

- ne podnese prijavu iz člana 33 stav 1 ovog zakona;

- ne ispunjava propisane uslove za obavljanje trgovine;

2) privremeno oduzme robu koja je predmet trgovine za koju trgovac ne posjeduje dokaz o nabavci.

(2) Privremena mjera iz stava 1 ovog člana izriče se u trajanju od 30 dana ili do okončanja postupka.

(3) Ako trgovac radi nedjeljom i u dane državnih ili drugih praznika suprotno članu 35a ovog zakona, inspektor će zatvoriti prodajni objekat ili drugo prodajno mjesto za vremenski period u kojem rad nije dozvoljen.

VI. KAZNENE ODREDBE

Član 43​​ ​​ 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne posjeduje dokaz o nabavci za robu koja je predmet trgovine (član 32 st. 1 do 4);

2) ne podnese prijavu o početku obavljanja djelatnosti trgovine nadležnom organu​​ najkasnije na dan otpočinjanja obavljanja djelatnosti trgovine (član 33 stav 1);

3) radi nedjeljom i u dane državnih ili drugih praznika određenim zakonom kojim se uređuju državni i drugi praznici (član 35a stav 1);

4) ne vodi evidenciju o nabavci i prodaji robe na veliko, na malo i za pružanje komisionih usluga (član 37 stav 1).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 500 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se​​ preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 3.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 500 eura.

(5) Uz kaznu za prekršaj iz stava 1 tačka 1 ovog člana, učiniocu prekršaja izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja robe koja je predmet prekršaja.

(6) Uz kaznu za prekršaj iz stava 1 tač. 2 i 4 ovog člana, učiniocu prekršaja se može izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja trgovine od tri mjeseca do šest mjeseci.

Član 43a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 700 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) obavlja trgovinu u poslovnim prostorijama ili na drugim prodajnim mjestima koja ne ispunjavaju propisane uslove (član 9 stav 1, član 15 stav 1, član 19 i član 31​​ stav 1 tačka 1 i stav 2);

2) obavlja komisione usluge za vrste roba zabranjene ovim zakonom (član 24 stav 3);

3) ne posjeduje dokaz o nabavci za robu koja je predmet komisione prodaje (član 24 stav 4);

4) ne pruža uslugu pijace na propisani način (član 30​​ st.​​ 1 i 2);

5) o promjeni podataka iz prijave o početku obavljanja djelatnosti trgovine ne obavijesti nadležni organ u roku od osam dana od dana nastanka promjene (član 33 stav 2);

6) o prestanku obavljanja djelatnosti trgovine ne obavijesti nadležni organ​​ u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti trgovine (član 33 stav 3);

7) ne vodi evidenciju na način propisan ovim zakonom (član 37 st. 2, 4 i 5).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom​​ kaznom u iznosu od 150 eura do 400 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 200 eura do 2.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 400 eura.

(5) Uz kaznu za prekršaj iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana, učiniocu prekršaja može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja robe koja je predmet prekršaja.

(6) Uz kaznu za prekršaj iz stava 1 tačka 4 ovog člana, učiniocu prekršaja se može izreći i zaštitna mjera zabrane pružanja usluge pijace od 30 dana do tri mjeseca.

Član 44​​ ​​ 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) komisione usluge ne vrši odvojeno od drugih djelatnosti (član 24 stav 2);

2) uslugu pijace na veliko i pijace na malo nije organizovao na odvojenim prostorima (član 30 stav 3);

3) nije utvrdio pijačni red (član 30 st. 4 i 5);

4) ne istakne i ne pridržava se radnog vremena (član 36);

5) evidencija nije dostupna nadležnim inspekcijskim organima u toku kontrole u poslovnom prostoru u kome se vrši kontrola (član 37 stav 3).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u​​ pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 300 eura.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 1.000 eura.

(4) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom​​ u iznosu od 100 eura do 300 eura.

Član 45​​ ​​ 

- brisan -

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE​​ 

Član 46

(1) Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi doneseni na osnovu zakona iz člana 47 ovog zakona.

Član 46a

Podzakonski akt iz člana 33 stav 6 ovog zakona, donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 46b

Odredba člana 35a ovog zakona​​ primjenjivaće se nakon isteka tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 46c

Djelatnost trgovine u Crnoj Gori od dana pristupanja Evropskoj uniji mogu obavljati i privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja su osnovana za obavljanje te djelatnosti u državama ugovornicama Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru u skladu sa zakonom kojim se uređuje pružanje usluga i ovim zakonom.

Član 47

Upravni postupci koji nijesu pravosnažno okončani do stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa odredbama Zakona o prometu robe ("Službeni list SRCG", br. 6/78, 8/79, 34/81, 15/83, 17/87 i 19/89), odnosno Zakona o trgovini ("Službeni list SRJ", br. 32/93, 50/93, 41/94, 29/96 i 37/02).

Član 48

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prometu robe ("Službeni list SRCG", br. 6/78, 8/79, 34/81, 15/83, 17/87 i 19/89) i primjena Zakona o trgovini ("Službeni list SRJ", br. 32/93, 50/93, 41/94, 29/96 i 37/02).

Član 48a

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 47 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojim su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11).

Član 49

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".