Zakon o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću​​ pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu ​​ 

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 61/2008,​​ 31/2017,​​ 34/2017​​ - ispravka​​ i​​ 46/2019.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1 ​​ 

Ovim zakonom uređuje se upotreba jedinica odnosno pripadnika Vojske Crne Gore (u daljem tekstu: Vojska) u međunarodnim snagama i učešće pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje, policije i zaposlenih u organima državne uprave (u daljem tekstu: pripadnici operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposleni) u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, kao i prava i obaveze lica koja učestvuju u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu.

Član 2 ​​ 

Pod upotrebom jedinica, odnosno pripadnika Vojske u međunarodnim snagama i učešćem pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposlenih u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, u smislu ovog zakona, smatra se njihovo upućivanje u aktivnosti:

1) podrške miru, odgovora na krize i u okviru humanitarnih operacija;

2) odbrane država saveznica u smislu člana 5 Sjeverno­atlantskog ugovora;

3) podsticanja razvoja demokratije, pravne sigurnosti i zaštite ljudskih prava;

4) na koje se Crna Gora obavezala međunarodnim ugovorima.

Član 3 ​​ 

Za vrijeme vanrednog ili​​ ratnog stanja u Crnoj Gori ne može se donijeti odluka o upotrebi jedinica, odnosno pripadnika Vojske u međunarodnim snagama, niti odluka o učešću pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposlenih u mirovnim misijama i drugim aktivnostima​​ u inostranstvu.

Odredba stava 1 ovog člana ne odnosi se na aktivnosti iz člana 2 stav 1 tačka 2 ovog zakona.

II. UPOTREBA JEDINICA, ODNOSNO PRIPADNIKA VOJSKE U MEĐUNARODNIM SNAGAMA ​​ 

Član 4 ​​ 

O upotrebi jedinica, odnosno pripadnika Vojske u međunarodnim snagama odlučuje Skupština Crne Gore, na predlog Savjeta za odbranu i bezbjednost.

Prilikom predlaganja upotrebe Vojske u međunarodnim snagama Savjet za odbranu i bezbjednost (u daljem tekstu: Savjet) može utvrditi nacionalna ograničenja za upotrebu jedinica, odnosno pripadnika Vojske za aktivnosti iz člana 2 ovog zakona.

Ako se za vrijeme učešća jedinica, odnosno pripadnika Vojske u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona bitno promijene bezbjednosni uslovi, načelnik Generalštaba Vojske može narediti dodatna​​ nacionalna ograničenja, o čemu je dužan odmah da obavijesti ministra odbrane i Savjet.

Prilikom učešća jedinica, odnosno pripadnika Vojske u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona, načelnik Generalštaba Vojske, uz saglasnost ministra odbrane, može prenijeti​​ ovlašćenje operativnog i taktičkog komandovanja i kontrole na nadležnu komandu u međunarodnim snagama.

Akte iz st. 1 i 2 ovog člana izvršava ministar odbrane.

Član 4a

Za sprovođenje aktivnosti iz člana 2 ovog zakona u okviru Sjevernoatlantskog saveza, jedinice Vojske mogu se deklarisati odlukom Savjeta koja se donosi na predlog ministra odbrane.

Član 4b ​​ 

O učešću jedinica Vojske ranga voda ili višeg ranga na vježbama ili obuci u inostranstvu, u skladu sa prihvaćenim međunarodnim obavezama, odlučuje Savjet.

Jedinice Vojske ranga nižeg od ranga voda, odnosno pripadnika Vojske na vježbu ili obuku u inostranstvo upućuje načelnik Generalštaba Vojske, uz saglasnost ministra odbrane.

Odluku Savjeta iz stava 1 ovog člana izvršava ministar odbrane.

Član 5 ​​ 

Učešće pripadnika Vojske u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona je obavezno.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona:

- pripadnica Vojske za vrijeme trudnoće ne može učestvovati,

- pripadnica Vojske koja ima dijete mlađe od tri​​ godine života, pripadnik Vojske samohrani roditelj koji ima dijete mlađe od sedam godina života ili dijete sa težim smetnjama u razvoju i lice u rezervnom sastavu Vojske učestvuje ako da pristanak u pisanoj formi.

Lica iz stava 1 i stava 2 alineja 2 ovog​​ člana koja se upućuju u aktivnosti iz člana 2 ovog zakona određuje ministar odbrane, na predlog načelnika Generalštaba Vojske.

III. UČEŠĆE PRIPADNIKA​​ OPERATIVNE JEDINICE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANjE​​ I ZAPOSLENIH U MIROVNIM MISIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOSTRANSTVU ​​ 

Član 6 ​​ 

Pripadnici operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposleni, na dobrovoljnoj osnovi, mogu učestvovati u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu.

Pripadnici operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposleni,​​ osim pripadnika policije, vrše poslove iz stava 1 ovog člana, koji ne zahtijevaju nošenje i upotrebu oružja.

Član 7 ​​ 

O učešću pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposlenih u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu odlučuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog starješine organa državne uprave.

Akt Vlade iz stava 1 ovog člana izvršavaju starješine organa državne uprave.

IV. POSTUPAK UPUĆIVANjA I POVLAČENjA I PODNOŠENjE IZVJEŠTAJA

Član 8 ​​ 

U međunarodne​​ snage, odnosno mirovne misije i druge aktivnosti u inostranstvu upućuju se pripremljene, zdravstveno sposobne, obučene i opremljene jedinice, odnosno pripadnici Vojske i pripadnici operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposleni.

Pripremu, obuku i​​ opremanje jedinica, odnosno pripadnika Vojske, pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposlenih, praćenje i koordinaciju njihovog angažovanja u međunarodnim snagama, odnosno mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, vrše organi državne uprave koji izvršavaju odluke o njihovom upućivanju.

Član 9 ​​ 

Način pripreme, obuke i opremanja jedinica, odnosno pripadnika Vojske za upotrebu u međunarodnim snagama propisuje organ državne uprave nadležan za poslove odbrane.

Kriterijume za izbor, pripremanje, obuku i opremanje pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposlenih za učešće u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu propisuje Vlada.

Član 10 ​​ 

Ako se bitno promijene okolnosti za sprovođenje aktivnosti iz iz člana 2 stav 1 tač. 1, 3 i 4 ovog zakona ili ako su jedinice, odnosno pripadnici Vojske izložene krajnjoj opasnosti ili u slučaju proglašenja vanrednog ili ratnog stanja u Crnoj Gori, odluku o nastavku učešća, odnosno povlačenju jedinica, odnosno pripadnika Vojske, donosi Skupština, na predlog Savjeta.

Ako Skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku iz stava 1 ovog člana donosi Savjet.

Odluku o nastavku učešća, odnosno povlačenju pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposlenih, u slučajevima iz stava 1 ovog člana, donosi Vlada na predlog starješine organa državne uprave.

Savjet je dužan da odluku iz stava 2 ovog člana podnese Skupštini na potvrđivanje čim Skupština bude u mogućnosti da se sastane.

Član 11 ​​ 

Savjet podnosi jednom godišnje Skupštini izvještaj o upotrebi jedinica, odnosno pripadnika Vojske.

Ministar odbrane, najmanje jednom godišnje, podnosi Savjetu izvještaj o upotrebi jedinica,odnosno pripadnika Vojske u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona, odnosno o učešću pripadnika Vojske u vježbama ili obuci u inostranstvu u smislu člana 4b st. 1 i 2 ovog zakona.

Starješine organa državne uprave podnose Vladi izvještaj o učešću pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposlenih u mirovnim misijama i​​ drugim aktivnostima u inostranstvu.

V. PRAVA I OBAVEZE

Član 12 ​​ 

Vrijeme provedeno u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona smatra se službom u Vojsci, odnosno radnim odnosom.

Pripadnici Vojske, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposleni, za vrijeme iz stava 1 ovog člana, imaju pravo na diplomatsko-konzularnu pomoć i zaštitu Crne Gore.

Član 13 ​​ 

Prava i dužnosti pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposlenih za vrijeme učešća u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, uređuju se ugovorom.

Član 14 ​​ 

Pripadnici Vojske, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposleni, za vrijeme učešća u aktivnostima​​ iz člana 2 ovog zakona, imaju pravo na naknadu zarade i druga novčana primanja, najmanje u iznosu koji bi ostvarili da su na službi u Vojsci ili u radnom odnosu u Crnoj Gori, kao i druge naknade, pravo na zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima kojima je uređena služba u Vojsci, propisima iz oblasti rada, zdravstva i penzijskog i invalidskog osiguranja.

Pored prava iz stava 1 ovog člana, pripadnici Vojske, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposleni, za vrijeme učešća​​ u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona, imaju pravo i na zaradu i druga novčana primanja koje propisuje Vlada, u skladu sa međunarodnim ugovorima ili drugim međunarodnim aktima.

Član 15 ​​ 

Vrijeme provedeno u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona pripadnicima Vojske, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposlenima računa se u staž osiguranja u dvostrukom trajanju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

U vrijeme iz stava 1 ovog člana računa se i vrijeme provedeno u zarobljeništvu ili na liječenju usljed bolesti ili povreda nastalih za vrijeme aktivnosti iz člana 2 ovog zakona.

Član 16 ​​ 

Pripadnik Vojske, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposleni imaju pravo na naknadu štete i druga prava u slučaju povrede, ranjavanja ili bolesti nastale za vrijeme učešća u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona, u skladu sa propisima o naknadi štete međunarodne organizacije pod čijim se mandatom sprovodi mirovna misija ili druga aktivnost u inostranstvu.

Pravo iz stava 1 ovog člana imaju i članovi porodice poginulog, umrlog ili nestalog učesnika u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona.

Ukoliko lica iz st. 1 i 2 ovog člana ne ostvare prava iz stava 1 ovog člana, Crna Gora garantuje ostvarivanje tih prava u skladu sa opštim propisima.

Član 17 ​​ 

Pripadnik Vojske, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposleni, koji za vrijeme koje provede u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona, zadobije ranu, povredu ili bolest, ostvaruje prava u skladu sa propisima o invalidskoj i boračkoj zaštiti.

Članovi porodice poginulog, umrlog ili nestalog učesnika u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona ostvaruju prava u skladu sa propisima o invalidskoj i boračkoj zaštiti.

Član 18 ​​ 

Pripadnik Vojske, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposleni​​ koji za vrijeme učešća u međunarodnim snagama, odnosno mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, kao i za vrijeme učešća na vježbi ili obuci iz člana 4b ovog zakona, bez svoje krivice zadobije ranu, povredu ili ozljedu zbog koje je nastupilo​​ oštećenje organizma ili je do oštećenja organizma došlo zbog bolesti koja je nastala ili se pogoršala kao neposredna posljedica učešća u međunarodnim snagama, odnosno mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu ili učešća na vježbi ili obuci iz​​ člana 4b ovog zakona, ima pravo na novčanu naknadu za oštećenje organizma.

Stepen oštećenja organizma lica iz stava 1 ovog člana utvrđuje se u skladu sa propisom o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta i invaliditeta civilnog invalida rata.

Ako lice iz​​ stava 1 ovog člana pogine ili umre od posljedica zadobijene rane, povrede ili ozljede, odnosno bolesti nastale kao neposredna posljedica učešća u međunarodnim snagama, odnosno mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu ili učešća na vježbi ili​​ obuci iz člana 4b ovog zakona, njegovoj užoj porodici, odnosno roditeljima ako nema užu porodicu, pripada pravo na novčanu naknadu za slučaj smrti. Ako pripadnik Vojske, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposleni nema užu porodicu, odnosno roditelje, pravo na novčanu naknadu pripada njegovoj braći i sestrama.

Užom porodicom, u smislu ovog člana, smatraju se bračni drug i djeca rođena u braku, vanbračna, pastorčad i usvojena.

Prava na novčanu naknadu iz st. 1 i 3 ovog člana međusobno se isključuju, osim u slučaju kad smrt pripadnika Vojske, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposlenog nastupi u roku od tri mjeseca od dana utvrđenog oštećenja organizma nastalog kao neposredna posljedica učešća u međunarodnim snagama, odnosno mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu ili na vježbi ili obuci iz člana 4b ovog zakona.

Visinu novčane naknade iz st. 1 i 3 ovog člana propisuje Vlada.

Član 18a

Organ državne uprave nadležan za poslove odbrane, odnosno organ državne uprave čiji starješina izvršava akt iz člana 7 stav 1 ovog zakona, na zahtjev pripadnika Vojske, odnosno pripadnika operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposlenog iz člana 18 stav 1 ovog zakona, pokreće postupak i odlučuje o ostvarivanju prava na novčanu naknadu​​ za oštećenje organizma.

Organ iz stava 1 ovog člana, po službenoj dužnosti pokreće postupak i odlučuje o ostvarivanju prava na novčanu naknadu za slučaj smrti.

Član 19 ​​ 

Pripadnici Vojske, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposleni, za vrijeme učešća u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona, imaju obavezu da:

1) zastupaju interese Crne Gore, u skladu sa mandatom misije, odnosno druge aktivnosti u inostranstvu;

2)​​ savjesno izvršavaju dužnosti i poštuju lanac komandovanja i rukovođenja;

3) poštuju pravni poredak države u kojoj djeluju i norme međunarodnog prava.

Pripadnici Vojske, operativne jedinice za zaštitu i spašavanje i zaposleni, za vrijeme provedeno u aktivnostima iz člana 2 ovog zakona, podliježu disciplinskoj, materijalnoj i krivičnoj odgovornosti, u skladu sa propisima Crne Gore, međunarodnim konvencijama i sporazumima o statusu međunarodnih snaga.

Lica iz stava 1 ovog člana dužna su da se u roku od 30 dana od dana povlačenja, odnosno završetka aktivnosti, jave nadležnom organu radi nastavljanja radnog odnosa.

Član 20

Sredstva potrebna za finansiranje aktivnosti iz člana 2 ovog zakona obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član​​ 21

Propisi za izvršavanje ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 21a

Odredbe člana 2 stav 1 tačka 2, člana 3 stav 2, člana 4a i člana 5 stav 2 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore u Sjevernoatlantski savez.

Član 21b

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana, primjenjivaće se propisi koji su donijeti na osnovu Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Službeni list CG", br. 61/08 i 31/17), ako nijesu u suprotnosti sa​​ ovim zakonom.

Član 22

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o učešću profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore, osoblja civilne zaštite i zaposlenih u organima uprave Savjeta ministara u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Službeni list SiCG", broj 61/04).

Član 23

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".