Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama

Proglašavam​​ Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama​​ koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 29. decembra 2016. godine.

Broj: 01-1309/2

Podgorica, 30. decembra 2016. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana​​ IV​​ stav 1 na Ustav Crne Gore Skupština Crne Gore 26. saziva, na Četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 29. decembra 2016. godine, donijela je

Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama*

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 2/2017 od 10.1.2017. godine, a stupio je na snagu 18.1.2017.

_____________________

* U ovaj zakon prenesene su: 

1) Direktiva 91/271/EEC koja se odnosi na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, posljednji put dopunjena Direktivom Vijeća 2013/64/EU o izmjeni direktiva Vijeća 91/271/EEC i 1999/74/EC i direktiva 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC i 2011/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa​​ Mayottea​​ u odnosu na​​ Evropsku uniju; 
2) Odluka Komisije 2014/431/EU o obrascima za izvještavanje o nacionalnim programima za sprovođenje Direktive Vijeća 91/271/EEC.

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se upravljanje komunalnim otpadnim vodama, uslovi koje trebaju da ispunjavaju kolektorski sistemi i postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, način prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja komunalnih otpadnih voda i druga pitanja od značaja za upravljanje komunalnim otpadnim vodama.

Komunalne otpadne vode

Član 2

Komunalne otpadne vode, u smislu ovog zakona, su otpadne vode iz domaćinstava ili mješavina te vode sa industrijskim otpadnim vodama i/ili atmosferskim otpadnim vodama.

Otpadne vode iz domaćinstva, iz stava 1 ovog člana, su otpadne vode​​ iz stambenih i uslužnih objekata, koje potiču iz ljudskog metabolizma i kućnih aktivnosti.

Industrijske otpadne vode, iz stava 1 ovog člana, su otpadne vode koje se izlivaju iz objekata ili prostorija koji se koriste za vršenje zanatske ili industrijske djelatnosti, osim otpadnih voda iz domaćinstva i atmosferskih voda.

Atmosferske vode, iz stava 1 ovog člana, su otpadne vode koje nastaju spiranjem atmosferskih padavina sa javnih površina (ulice, trotoari, parkinzi, trgovi i druge javne površine), koje rastvaraju zagađene materije koje se ulivaju u kolektorske sisteme ili direktno dospijevaju u površinske i podzemne vode.

Primjena drugih zakona

Član 3

Na pitanja sakupljanja, prečišćavanja i ispuštanja komunalnih otpadnih voda koja nijesu uređena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje upravljanje vodama i komunalne djelatnosti.

Javni interes

Član 4

Upravljanje komunalnim otpadnim vodama je od javnog interesa.

Otpadne vode​​ iz industrijskih sektora

Član 5

Odredbe ovog zakona odnose se i na otpadne vode iz sljedećih industrijskih sektora:

1) prerade mlijeka,

2) proizvodnje voća i povrća,

3) proizvodnje i flaširanja bezalkoholnih napitaka,

4) prerade krompira,

5) industrije mesa,

6) pivare,

7) proizvodnje alkohola i alkoholnih napitaka,

8) proizvodnje životinjske hrane od biljnih proizvoda,

9) proizvodnje želatina i lijepka od krzna, kože i kostiju,

10) sladare,

11) industrije prerade ribe.

Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Član 6

Prečišćavanje komunalnih​​ otpadnih voda je prečišćavanje komunalnih otpadnih voda procesom i/ili sistemom dispozicije, koji obezbjeđuje da poslije ispuštanja, recipijent ispunjava zahtjeve kvaliteta utvrđene posebnim propisom (u daljem tekstu: odgovarajuće prečišćavanje).

Odgovarajuće prečišćavanje voda može biti primamo, sekundarno, tercijalno i unaprijeđeno.

Značenje izraza

Član 7

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) primarno prečišćavanje je prečišćavanje komunalnih otpadnih voda fizičkim i/ili hemijskim​​ postupkom koji obuhvata taloženje suspendovanih materija ili druge postupke u kojima se petodnevna biohemijska potrošnja kiseonika (u daljem tekstu: BPK5), ulaznih otpadnih voda smanjuje za najmanje 20 % prije ispuštanja, a ukupne suspendovane materije ulaznih otpadnih voda smanjuje za najmanje 50%;

2) sekundarno prečišćavanje je prečišćavanje komunalnih otpadnih voda procesom koji uobičajeno uključuje biološko prečišćavanje sa sekundarnim taloženjem ili drugi procesi u skladu sa zakonom;

3) tercijalno prečišćavanje je prečišćavanje otpadnih voda postupkom kojim se dodatno uklanja fosfor za 80% i/ili azot za 70-80%;

4) unaprijeđeno prečišćavanje (viši nivo prečišćavanja) je tercijalno ili prečišćavanje drugim postupkom otpadnih voda kojim se postižu efekti​​ određeni za tercijalno prečišćavanje;

5) 1 E.S. (jedan ekvivalent stanovnik) je organsko biorazgradivo opterećenje koje ima petodnevnu biohemijsku potrošnju kiseonika kao BPK5 od 60 grama kiseonika na dan;

6) mulj je preostali mulj, obrađen ili neobrađen,​​ iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;

7) eutrofikacija je obogaćivanje vode nutrijentima, naročito jedinjenjima azota i/ili fosfora, što za posljedicu ima razmnožavanje algi i viših biljaka i dovodi do neželjene promjene ravnoteže organizama prisutnih u vodi i kvaliteta predmetne vode;

8) estuar je prelazna oblast na ušću rijeke između slatke vode i priobalnih morskih voda;

9) priobalne vode su vode izvan nivoa najnižeg vodostaja ili spoljne granice estuara;

10) recipijent je prirodni ili vještački vodotok, jezero, akumulacija, more i zemljište u koje se ispuštaju otpadne vode;

11) efluent je prečišćena otpadna voda koja ističe iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u recipijent;

12) monitoring je organizovano praćenje jednog ili više pokazatelja količine i kvaliteta voda prema unaprijed utvrđenom programu.

Kolektorski sistem

Član 8

Kolektorski sistem obuhvata sistem kanalizacionih cijevi, kanala i povezane opreme kojim se prikupljaju i odvode komunalne​​ otpadne vode.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi da aglomeracije na njenoj teritoriji budu opremljene kolektorskim sistemima, u skladu sa Programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, i to aglomeracije:

- više od 15.000 E.S.,

- između 2.000 E.S. i 15.000 E.S. i

- više od 10.000 E.S., za komunalne otpadne vode koje se izlivaju u recipijent koji se smatra osjetljivim područjem.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, ako uspostavljanje kolektorskog sistema​​ ne bi imalo uticaja na životnu sredinu ili bi izazvalo nesrazmjerne troškove, jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi individualne ili druge sisteme u cilju zaštite životne sredine.

Projektovanje, izgradnja i održavanje kolektorskih sistema sprovodi se u skladu sa tehničkim standardima, bez nesrazmjernih troškova, naročito uzimajući u obzir:

- količinu i karakteristike komunalnih otpadnih voda,

- sprječavanje isticanja komunalnih otpadnih voda i

- kontrolu zagađenja otpadnih voda u kolektorskom​​ sistemu.

Aglomeracija iz stava 2 ovog člana, je oblast u kojoj su stanovništvo i/ili privredne aktivnosti koncentrisane na način da se komunalne otpadne vode mogu sakupljati i sprovesti do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili do završne tačke ispuštanja.

Geografske granice, broj i kapacitet aglomeracija utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove komunalnih djelatnosti (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Priključenje građevinskog objekta na kolektorski sistem

Član 9

Vlasnik građevinskog objekta​​ dužan je da priključi svoj objekat na priključak kolektorskog sistema u roku koji ne može biti duži od 12 mjeseci od stavljanja u funkciju tog kolektorskog sistema.

Način priključenja na kolektorski sistem iz stava 1 ovog člana vrši se u skladu sa propisom jedinice lokalne samouprave.

Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Član 10

Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, i to prije njihovog ispuštanja:

- iz aglomeracija većih od 15.000 E.S.,

- iz aglomeracija između 10.000 E.S. i 15.000 E.S.,

- u slatke vode i estuarije iz aglomeracija između 2.000 E.S. i​​ 10.000 E.S.,

- u slatke vode i estuarije iz aglomeracija sa manje od 2.000 E.S.,

- u priobalne vode iz aglomeracija sa manje od 10.000 E.S.

Komunalne otpadne vode koje se ispuštaju u vode, u visokim planinskim oblastima (iznad 1.500 mnm), u kojima je otežano biološko prečišćavanje usljed niskih temperatura, mogu se prečišćavati u obimu manjem od obima utvrđenog ovim zakonom, ako se u postupku​​ procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa posebnim propisom utvrdi da to ispuštanje neće negativno uticati na životnu sredinu.

Opterećenje kolektorskog sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda izražava se brojem E.S. koji se izračunava na​​ osnovu najvećeg (maksimalnog) prosječnog nedjeljnog opterećenja koje dolazi na postrojenje za prečišćavanje u toku godine, osim opterećenja prouzrokovanog atmosferskim padavinama.

Uslovi koje moraju da ispunjavaju postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Član 11

Jedinica lokalne samouprave i pravno lice koje upravlja postrojenjem za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, dužni su da obezbijede da postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda budu projektovana, izgrađena, rekonstruisana i da se održavaju na način da ispunjavaju zahtjeve lokalnih klimatskih uslova sa kapacitetima primjerenim sezonskim promjenama opterećenja, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, i da omoguće prečišćavanje u skladu sa čl. 10, 12 i 18 ovog zakona.

Organ uprave, odnosno organ lokalne uprave nadležan za izdavanje vodnih dozvola dužan je da Ministarstvu dostavlja podatke važećih vodnih dozvola za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent​​ po aglomeracijama do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u osjetljivim područjima

Član 12

Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi unaprijeđeno prečišćavanje (viši nivo prečišćavanja), komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema prije ispuštanja u osjetljiva područja, za sve aglomeracije veće od 10.000 E.S.

Odredbe stava 1 ovog člana, primjenjuju se i na ispuste iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda koja se nalaze u slivovima osjetljivih područja i koja utiču na njihovo zagađivanje.

Osjetljiva područja

Član 13

Osjetljiva područja su područja na kojima je radi zaštite životne sredine i kvaliteta voda recipijenta od ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda neophodan viši nivo prečišćavanja otpadnih voda.

Utvrđivanje stanja osjetljivih područja iz stava 1 ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za poslove voda najmanje jednom u četiri godine.

Komunalne otpadne vode iz kolektorskih sistema, prije ispuštanja u osjetljiva​​ područja iz stava 1 ovog člana, moraju da ispunjavaju uslove iz člana 12 ovog zakona istekom perioda od sedam godina, od dana utvrđivanja statusa osjetljivog područja u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje vodama.

Ponovna upotreba prečišćenih komunalnih otpadnih voda

Član 14

Prečišćene komunalne otpadne vode mogu se ponovo upotrijebiti za posebne namjene, u skladu sa propisom Ministarstva, koji se donosi uz saglasnost organa državne uprave nadležnih za poslove ekonomije, poljoprivrede i zdravlja.

Prečišćene komunalne otpadne vode ne smiju se koristiti u proizvodnji hrane za ljudsku upotrebu i u stočarstvu.

Prečišćavanje i ispuštanje industrijskih otpadnih voda

Član 15

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, koje ispušta industrijske otpadne vode u kolektorski sistem i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda ili recipijent dužno je da obezbijedi prečišćavanje otpadnih voda do nivoa utvrđenog članom 18 ovog zakona i posebnim propisom.

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 1 ovog člana, dužni su da obezbijede prečišćavanje industrijske otpadne vode koje prije ispuštanja ulaze u kolektorske sisteme i postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, sa ciljem obezbjeđenja:

- zaštite zdravlja zaposlenih na kolektorskim sistemima i uređajima za prečišćavanje otpadnih voda,

- zaštite kolektorskih sistema, uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i sa njima povezane opreme,

- nesmetanog rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i obrade mulja,

-​​ sprječavanja negativnog uticaja na životnu sredinu ili sprječavanja da recipijent ispunjava druge zahtjeve u skladu sa zakonom,

- upotrebe mulja na ekološki prihvatljiv način, u skladu sa zakonom.

Organ uprave, odnosno organ lokalne uprave nadležan za izdavanje vodnih dozvola dužan je da Ministarstvu dostavlja podatke važećih vodnih dozvola za ispuštanje industrijskih otpadnih voda u kolektorske sisteme, postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda ili recipijent po aglomeracijama do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Evidencija ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Član 16

Evidenciju količine i kvaliteta komunalnih otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent, dužno je da vodi​​ privredno društvo, odnosno, drugo pravno lice registrovano za poslove kanalizacije i tretman otpadnih voda koje vrši njeno ispuštanje.

Evidenciju količina i kvaliteta biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda iz postrojenja industrijskih sektora iz​​ člana 5 ovog zakona, a koja se ispušta u recipijent ili kolektorski sistem, dužno je da vodi privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji vrši njeno ispuštanje.

Sadržaj evidencije iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Izvještavanje o​​ ispuštanju (dispoziciji) komunalnih i industrijskih otpadnih voda

Član 17

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik dužno je da podatke iz evidencije iz člana 16 stav 2 ovog zakona dostavi organu lokalne uprave nadležnom za poslove komunalnih djelatnosti i privrednom društvu registrovanom za poslove kanalizacije i tretman otpadnih voda, do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Objedinjene podatke iz člana 16 st. 1 i 2 ovog zakona, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice registrovano za poslove kanalizacije i tretman otpadnih voda dostavlja organu lokalne uprave nadležnom za poslove komunalnih djelatnosti i Ministarstvu i objavljuje na svojoj internet stanici do 28. februara tekuće za prethodnu godinu.

Na osnovu podataka iz st. 1 i 2 ovog člana, organ lokalne uprave nadležan za poslove komunalnih djelatnosti sačinjava izvještaj o stanju ispuštanja otpadnih voda, za aglomeracije na svom području, koji je dužan da dostavi Ministarstvu i objavi na svojoj internet stranici, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Na osnovu izvještaja iz stava 3 ovog člana, Ministarstvo sačinjava izvještaj o stanju ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda, za aglomeracije u Crnoj Gori i objavljuje na svojoj internet stranici, do 30. juna tekuće za prethodnu godinu.

Sadržaj izvještaja iz st. 3 i 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Dozvoljena količina hemijske potrošnje kiseonika, BPK5, ukupnih suspendovanih materija, ukupnog fosfora i ukupnog azota u efluentu

Član 18

Dozvoljena koncentracija hemijske potrošnje kiseonika u efluentu iznosi 125 mg/l O2.

Dozvoljena koncentracija BPK5 u efluentu iznosi 25 mg/l O2.

Dozvoljena koncentracija ukupnih suspendovanih materija u efluentu iznosi 35 mg/l za aglomeracije veće od 10 000 E.S., odnosno 60 mg/l za aglomeracije između 2 000 E.S. i 10 000 E.S.

Dozvoljena koncentracija ukupnog fosfora u efluentu koji se ispušta u osjetljivim područjima iznosi 2 mg/l​​ P​​ za aglomeracije između 10 000 E.S. i 100 000 E.S., odnosno 1 mg/l​​ P​​ za aglomeracije veće od 100 000 E.S.

Dozvoljena koncentracija ukupnog azota u efluentu koji se ispušta u osjetljivim područjima iznosi 15 mg/l​​ N​​ za aglomeracije između 10 000 E.S. i 100 000 E.S., odnosno 10 mg/l​​ N​​ za aglomeracije veće od 100 000 E.S.

Monitoring

Član 19

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik kojem je povjereno upravljanje i održavanje postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, odnosno industrijskih otpadnih voda dužno je da kontinuirano prati kvalitet i količinu ispuštenog efluenta i obezbijedi monitoring ispuštanog efluenta iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda za parametre iz člana 18 ovog zakona.

Referentne metode za monitoring i vrednovanje rezultata iz stava 1 ovog člana, najmanji broj uzoraka u toku godine u zavisnosti od veličine postrojenja za tretman otpadnih voda i maksimalan broj odstupanja propisuje Ministarstvo.

Vršenje monitoringa iz stava 1 ovog člana, obavlja pravno lice akreditovano za ispitivanje parametara iz člana 18 ovog zakona.

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 1 ovog člana, dužni su da Ministarstvu, organu uprave, odnosno organu lokalne uprave nadležnom za poslove voda dostavljaju rezultate monitoringa, najmanje tromjesečno.

U slučaju havarijskog zagađenja vode, podaci ispitivanja vode dostavljaju se bez odlaganja, Ministarstvu i organu uprave, odnosno organu lokalne uprave nadležnom za poslove voda.

Program izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda

Član 20

Program izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog Ministarstva.

Sredstva za izgradnju kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, u skladu sa programom iz stava 1 ovog člana, obezbjeđuju se iz budžeta Crne Gore, budžeta jedinica lokalne samouprave, kreditnih sredstava, donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Program iz stava 1 ovog člana, sadrži podatke o kolektorskim sistemima i postrojenjima za tretman otpadnih voda u aglomeracijama sa opterećenjem jednakim ili većim od 2000 E.S., u skladu sa rokovima propisanim ovim zakonom.

Bliži sadržaj programa izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih​​ voda sa obrascima za pripremu Izvještaja o njegovoj realizaciji propisuje Ministarstvo.

Izvještaj o realizaciji programa izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda sačinjava Ministarstvo i dostavlja Vladi, najkasnije do 30. juna svake druge godine.

Program iz stava 1 ovog člana i izvještaj iz stava 5 ovog člana, Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici.

Prikupljanje, tretman i ispuštanje komunalnih otpadnih voda, za objekte koji se nalaze van granica aglomeracija koje su obuhvaćene programom iz stava 1 ovog člana vrši se na način, pod uslovima i rokovima, koje propisuje Ministarstvo.

Nadzor

Član 21

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo, ako ovim zakonom​​ nije drukčije propisano.

Poslove inspekcijskog nadzora iz stava 1 ovog člana vrši organ uprave nadležan za inspekcijske poslove preko inspektora za vode i nadležni organ lokalne uprave preko komunalnog inspektora u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Poslove obezbjeđenja komunalnog reda i komunalnog nadzora nad sprovođenjem ovog zakona vrši nadležna služba opština, Glavnog grada i Prijestonice preko komunalnog policajca u skladu sa zakonom.

Ovlašćenja inspektora za vode

Član 22

Inspektor za vode ima pravo da u vršenju inspekcijskog nadzora kontroliše:

1) dinamiku izgradnje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda,

2) obavezu da izgrađena i rekonstruisana postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta većeg od 2000 E.S., budu održavana tako da osiguraju zadovoljavajuće standarde,

3) ponovnu upotrebu prečišćenih komunalnih otpadnih voda za aglomeracije veće od 2000 E.S.,

4) vođenje evidencije količine i ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda za aglomeracije​​ veće od 2000 E.S.,

5) izvještavanja o ispuštanju komunalnih otpadnih voda za aglomeracije veće od 2000 E.S.,

6) kontinuirano praćenje kvaliteta i količine ispuštenog efluenta i sprovođenje monitoringa ispuštenog efluenta za aglomeracije veće od 2000 E.S..

Ovlašćenja komunalnog inspektora

Član 23

Komunalni inspektor ima pravo da u vršenju inspekcijskog nadzora kontroliše:

1) dinamiku izgradnje kolektorskih sistema,

2) obavezu da izgrađena i rekonstruisana postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta​​ manjeg od 2000 E.S., budu održavana tako da osiguraju zadovoljavajuće standarde,

3) ponovnu upotrebu prečišćenih komunalnih otpadnih voda za aglomeracije manje od 2000 E.S.,

4) vođenje evidencije količine i ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda za aglomeracije manje od 2000 E.S.,

5) izvještavanja o ispuštanju komunalnih otpadnih voda za aglomeracije manje od 2000 E.S.,

6) kontinuirano praćenje kvaliteta i količine ispuštenog​​ efluenta i sprovođenje monitoringa ispuštenog efluenta za aglomeracije manje od 2000 E.S..

Ovlašćenja komunalnog policajca

Član 24

Komunalni policajac ima pravo da u vršenju nadzora nad komunalnim redom kontroliše:

1) priključak vlasnika građevinskog objekta na priključak kolektorskog sistema.

Kaznene odredbe

Član 25

Novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu lokalne samouprave ako:

1) ne obezbijedi da aglomeracije više od 15.000 E.S. na njenoj teritoriji budu opremljene kolektorskim sistemima, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (član 8 stav 2 alineja 1),

2) ne obezbijedi da aglomeracije između 2.000 E.S. i 15.000 E.S. na njenoj teritoriji budu opremljene kolektorskim sistemima, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (član 8 stav 2 alineja 2),

3) ne obezbijedi da aglomeracije više od 10.000 E.S., za komunalne otpadne vode koje​​ se izlivaju u recipijent koji se smatra osjetljivim područjem na njenoj teritoriji budu opremljene kolektorskim sistemima, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda (član 8 stav 2 alineja 3),

4)​​ ne obezbijedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, prije njihovog ispuštanja iz aglomeracija većih od 15.000 E.S. (član 10 stav 1 alineja 1),

5) ne obezbijedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, prije njihovog ispuštanja iz aglomeracija između 10.000 E.S. i 15.000 E.S. (član 10 stav 1 alineja 2),

6) ne obezbijedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, prije njihovog ispuštanja u slatke vode i estuarije iz aglomeracija između 2.000 E.S. i 10.000 E.S. (član 10 stav 1 alineja 3),

7) ne obezbijedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, prije njihovog ispuštanja u slatke vode i estuarije iz aglomeracija sa manje od 2.000 E.S. (član 10 stav 1 alineja 4),

8) ne obezbijedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, prije njihovog ispuštanja u priobalne vode iz aglomeracija sa manje od 10.000 E.S. (član 10 stav 1 alineja 5),

9) ne obezbijedi da postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, budu projektovana, izgrađena, rekonstruisana i da se održavaju na način da ispunjavaju zahtjeve lokalnih klimatskih uslova sa kapacitetima primjerenim sezonskim promjenama opterećenja, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, i da omoguće prečišćavanje u skladu sa čl. 10, 12 i 18 ovog zakona (član 11 stav 1),

10) ne obezbijedi unaprijeđeno prečišćavanje (viši nivo), komunalnih otpadnih voda iz kolektorskih sistema prije ispuštanja u osjetljiva područja, za sve aglomeracije veće od 10.000 E.S. (član 12 stav 1).

Član 26

Novčanom kaznom u iznosu od​​ 30 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave ako:

1) ne dostavi Ministarstvu podatke važećih vodnih dozvola za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent po aglomeracijama do 31. januara tekuće za prethodnu godinu (član 11 stav 2),

2) ne dostavi Ministarstvu podatke važećih vodnih dozvola za ispuštanje industrijskih otpadnih voda u kolektorske sisteme, postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda ili recipijent po aglomeracijama do 31. januara tekuće za prethodnu godinu (član 15 stav 3).

Član 27

Novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu lokalne uprave ako:

1) ne dostavi Ministarstvu podatke važećih vodnih dozvola za ispuštanje komunalnih otpadnih voda u recipijent​​ po aglomeracijama do 31. januara tekuće za prethodnu godinu (član 11 stav 2),

2) ne dostavi Ministarstvu podatke važećih vodnih dozvola za ispuštanje industrijskih otpadnih voda u kolektorske sisteme, postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda ili recipijent po aglomeracijama do 31. januara tekuće za prethodnu godinu (član 15 stav 3),

3) ne sačini, ne dostavi Ministarstvu i ne objavi na svojoj internet stranici, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu izvještaj o stanju ispuštanja otpadnih voda, za aglomeracije na svom području (član 17 stav 3).

Član 28

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 40.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne priključi svoj objekat na priključak kolektorskog sistema u roku koji ne može biti duži od 12 mjeseci od stavljanja u funkciju tog kolektorskog sistema (član 9 stav 1),

2) ne obezbijedi da postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, budu projektovana, izgrađena, rekonstruisana i da se održavaju na način da ispunjavaju zahtjeve lokalnih klimatskih uslova sa kapacitetima primjerenim sezonskim promjenama opterećenja, u skladu sa programom izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman​​ komunalnih otpadnih voda, i da omoguće prečišćavanje u skladu sa čl. 10, 12 i 18 ovog zakona (član 11 stav 1),

3) koristi prečišćenu komunalnu otpadnu vodu u proizvodnji hrane za ljudsku upotrebu i u stočarstvu (član 14 stav 2),

4) ispušta industrijske otpadne vode u kolektorski sistem i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda ili recipijent, a ne obezbijedi prečišćavanje otpadnih voda do nivoa utvrđenog članom 18 ovog zakona i posebnim propisom (član 15 stav 1),

5) ne vodi evidenciju količine i kvaliteta komunalnih otpadnih voda koje se ispuštaju u recipijent (član 16 stav 1),

6) ne vodi evidenciju količine i kvaliteta biološki razgradivih industrijskih otpadnih voda iz postrojenja industrijskih sektora iz člana 5 ovog zakona, a koju ispušta u recipijent ili kolektorski sistem (član 16 stav 2),

7) ne dostavi podatke iz evidencije iz člana 16 stav 2 ovog zakona organu lokalne uprave nadležnom za poslove komunalnih djelatnosti i privrednom društvu registrovanom za poslove kanalizacije i tretmana otpadnih voda, do 31. januara tekuće za prethodnu godinu (član 17 stav 1),

8) ne dostavi i ne objavi na svojoj internet stranici objedinjene podatke iz člana 16 st. 1 i 2 ovog zakona, organu lokalne uprave nadležnom za poslove komunalnih djelatnosti i Ministarstvu, do 28. februara tekuće za prethodnu godinu (član 17 stav 2),

9) ne prati kontinuirano kvalitet i količinu ispuštenog efluenta i ne obezbijedi monitoring ispuštenog efluenta iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih i industrijskih otpadnih voda za parametre iz člana 18 ovog zakona (član 19 stav 1),

10) ne dostavi Ministarstvu, organu uprave, odnosno organu lokalne uprave nadležnom za poslove voda rezultate monitoringa, najmanje tromjesečno (član 19 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 4.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 3, 4, 6, 7, 9 i 10 ovog člana, kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom od 150 eura do 12.000 eura.

Član 29

Novčanom kaznom u iznosu od 30​​ eura do 4.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) ne priključi svoj objekat na priključak kolektorskog sistema u roku koji ne može biti duži od 12 mjeseci od stavljanja u funkciju tog kolektorskog sistema (član 9 stav 1),

2) koristi prečišćenu komunalnu otpadnu vodu u proizvodnji hrane za ljudsku upotrebu i u stočarstvu (član 14 stav 2).

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 30

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, podzakonski akt iz člana 14 stav 1 ovog zakona donijeće se u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rokovi za izgradnju kolektorskih sistema

Član 31

Jedinica lokalne samouprave dužna je da kolektorske​​ sisteme za aglomeracije više od 15.000 E.S. obezbijedi najkasnije do 31. decembra 2025. godine, a za aglomeracije između 2.000 E.S. i 15.000 E.S. najkasnije do 31. decembra 2027. godine.

Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi da aglomeracije više od 10.000 E.S., za komunalne otpadne vode koje se izlivaju u recipijent koji se smatra osjetljivim područjem, budu opremljene kolektorskim sistemima najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Rokovi za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Član 32

Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi sekundarno ili odgovarajuće prečišćavanje komunalnih otpadnih voda najkasnije do:

- 31. decembra 2027. godine, za aglomeracije veće od 15.000 E.S.,

- 31. decembra 2029. godine, za aglomeracije između 10.000 E.S i 15.000 E.S. i ispuštanja u slatku vodu i estuarije iz aglomeracija između 2.000 E.S i 10.000 E.S.,

- 31. decembra 2029. godine, za ispuštanja u slatke vode i estuarije iz aglomeracija sa manje od 2.000 E.S., i ispuštanja u priobalne vode iz aglomeracija sa manje od 10.000 E.S..

Rok za obezbjeđenje višeg nivoa prečišćavanja

Član 33

Jedinica lokalne samouprave dužna je da obezbijedi viši nivo prečišćavanja iz člana 12 stav 1 ovog zakona najkasnije do 2025. godine.

Rok za donošenje Programa izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda

Član 34

Program izgradnje kolektorskih sistema i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda Vlada će donijeti u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rokovi za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda

Član 35

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, koje ispušta industrijske otpadne vode u kolektorski sistem i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda ili recipijent dužni su da obezbijede prečišćavanje otpadnih voda do nivoa utvrđenog članom 18 ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 36

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaje da važi odredba člana 80 st. 5 i 6 Zakona o vodama ("Službeni list RCG", broj 27/07 i "Službeni list CG", br. 32/11 i 48/15).

Stupanje na snagu

Član 37

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 27-3/16-3/4

EPA 46 XXVI

Podgorica, 29. decembar 2016. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.