Zakon o visini stope zatezne kamate

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br.​​ 83/2009​​ i​​ 75/2018.

Član 1

Ovim zakonom određuje se visina stope zatezne kamate koju plaća dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze u slučajevima kada visina stope zatezne kamate nije uređena ugovorom.

Član 2

Dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze duguje, pored glavnice, i zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate, po stopi utvrđenoj ovim zakonom.

Član 3​​ ​​ 

Stopa zatezne kamate utvrđuje se u visini osnovne stope zatezne kamate uvećane za osam procentnih poena.

Osnovna stopa​​ zatezne kamate je kamatna stopa koju utvrđuje Evropska centralna banka za glavne operacije refinansiranja (main refinancing operation) i koja važi prvog dana kalendarskog polugodišta na koje se odnosi.

 

Član 4

Stopa zatezne kamate utvrđuje se polugodišnje, a obračunava godišnje.

Stopa zatezne kamate utvrđuje se za polugodišta od 1. januara do 30. juna i od 1. jula do 31. decembra.

Član 5

Visinu stope zatezne kamate, u skladu sa članom 3 ovog zakona, utvrđuje Centralna banka Crne Gore i objavljuje na svojoj internet stranici prvog radnog dana polugodišta na koje se odnosi, kao i u "Službenom listu Crne Gore".

Član 6

Zatezna kamata obračunava se na godišnjem nivou, primjenom dekurzivnog prostog kamatnog računa na dospjelu​​ glavnicu, bez pripisa zatezne kamate glavnici istekom obračunskog perioda.

Pri obračunu zatezne kamate primjenjuje se obračun za kalendarski broj dana i koristi se sljedeći matematički izraz:

Za godinu koja nije prestupna

Zk​​ =

C x p x d

36.500

 

Za prestupnu godinu

Zk​​ =

C x p x d

36.600

 

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

Zk​​ = zatezna kamata

C​​ = glavnica

p​​ = stopa zatezne kamate utvrđena za polugodište na koje se odnosi

d​​ = broj dana.

Član 7

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na kašnjenja​​ u plaćanju novčanih obaveza za koje je zakonom utvrđena druga stopa kamate.

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2010. godine.