Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o zaštiti lica i imovine

Proglašavam​​ Zakon o zaštiti lica i imovine, koji je​​ donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Devetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 26. juna 2018. godine.

Broj: 01-736/2

Podgorica, 28. juna 2018. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82​​ stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Devetoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini, dana 26. juna 2018. godine, donijela je

Zakon o zaštiti lica i imovine

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 43/2018 od 3.7.2018. godine, a stupio je na snagu 11.7.2018.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se djelatnost zaštite lica i imovine koju ne obezbjeđuje država (u daljem tekstu: zaštita), uslovi i način vršenja poslova zaštite i druga pitanja od značaja za vršenje poslova zaštite.

Djelatnost zaštite

Član 2

Djelatnost zaštite obuhvata sprječavanje ugrožavanja bezbjednosti lica i imovine i sprječavanje protivpravnih radnji usmjerenih prema licima i imovini koji se štite.

Djelatnost zaštite obavlja se kao fizička i tehnička zaštita.

Vršenje djelatnosti i poslova zaštite

Član 3

Djelatnost zaštite mogu da obavljaju privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji su upisani u Centralni registar privrednih subjekata i imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti zaštite izdato u skladu sa ovim zakonom.

Poslove zaštite vrše fizička lica koja imaju dozvolu za vršenje poslova zaštite izdatu u skladu sa ovim zakonom, kao preduzetnici ili zaposleni u​​ privrednom društvu ili drugom pravnom licu iz stava 1 ovog člana.

Zabrane u obavljanju poslova zaštite

Član 4

U obavljanju poslova zaštite zabranjeno je praćenje trećih lica bez ili uz upotrebu tehničkih sredstava, prikupljanje podataka o licu bez njegove​​ saglasnosti i preduzimanje drugih mjera koje po sadržaju predstavljaju policijska ovlašćenja, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

U obavljanju djelatnosti zaštite ne mogu se vršiti poslovi zaštite za strane odbrambene, bezbjednosne i kontraobavještajne službe.

Obrada ličnih i tajnih podataka

Član 5

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji​​ obavljaju djelatnost zaštite, u pogledu prikupljanja, obrade, čuvanja, korišćenja i razmjene podataka o ličnosti, postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Lice koje vrši poslove zaštite dužno je da sa tajnim podacima do kojih je došlo u vršenju svojih poslova postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 6

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje pojedinih izraza

Član 7

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1)​​ štićeno lice​​ je lice koje se štiti fizičkom, odnosno tehničkom zaštitom;

2)​​ štićeni objekat​​ je građevinski objekat, prostor, vozilo, plovilo ili stvar koja se štiti fizičkom, odnosno tehničkom zaštitom;

3)​​ štićeni prostor​​ je nepokretnost, odnosno površina koja pripada ili je u funkciji štićenog objekta;

4)​​ naručilac​​ je državni organ, organ državne uprave, organ lokalne samouprave, organ lokalne uprave, privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik ili fizičko lice koji zahtijeva zaštitu štićenog objekta, štićenog lica ili štićenog prostora.

II. DJELATNOST I POSLOVI ZAŠTITE

Poslovi zaštite

Član 8

Djelatnost zaštite obuhvata poslove:

1) zaštite imovine i objekata od uništavanja, oštećenja, krađe i izvršenja drugih krivičnih djela i prekršaja;

2) zaštite prirodnog bogatstva, dobara i životne sredine;

3) održavanja reda na javnim okupljanjima, sportskim ili drugim javnim priredbama;

4) zaštite lica od ugrožavanja njihovog života, fizičkog i psihičkog integriteta, privatnosti i ličnih prava, kao i drugih oblika ugrožavanja njihove bezbjednosti;

5) zaštite stvari u transportu (pratnja novca, hartija od vrijednosti, dragocjenosti i dr.);

6) zaštite imovine, lica i objekata projektovanjem, ugradnjom, održavanjem, nadzorom i neprekidnim praćenjem alarmnih i video sistema i centrala i drugih tehničkih sistema zaštite.

Ugovor

Član 9

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavljaju djelatnost zaštite poslove​​ zaštite vrše na osnovu pisanog ugovora sa naručiocem.

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik iz stava 1 ovog člana dužni su da organu državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) dostave obavještenje o zaključivanju ugovora, u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora.

Obavještenje iz stava 2 ovog člana sadrži:

1) naziv i sjedište privrednog društva ili pravnog lica​​ koje obavlja djelatnost zaštite; ime, prezime i jedinstveni matični broj i prebivalište odgovornog lica u pravnom licu, odnosno ime, prezime i jedinstveni matični broj preduzetnika koji obavlja djelatnost zaštite;

2) naziv, odnosno ime i prezime naručioca;

3) precizno određen predmet ugovora;

4) način vršenja ugovorenih poslova zaštite, vrijeme vršenja tih poslova, broj lica koja vrše poslove zaštite po ugovoru i lokacije njihovog redovnog rasporeda, kao i vrstu i količinu vatrenog oružja ako su ugovoreni poslovi zaštite u čijem vršenju je moguće upotrijebiti vatreno oružje.

Obavještenje o održavanju reda na javnom okupljanju, sportskoj ili drugoj javnoj priredbi

Član 10

Ako privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavljaju djelatnost zaštite​​ održavaju red na javnom okupljanju, sportskoj ili drugoj javnoj priredbi, dužni su da Ministarstvu i organu uprave nadležnom za policijske poslove (u daljem tekstu: policija) najkasnije 48 časova prije početka vršenja poslova zaštite o tome dostave pisano​​ obavještenje i plan fizičko-tehničke zaštite.

Plan fizičko-tehničke zaštite sadrži podatke o prostoru koji su od značaja za bezbjedno vršenje poslova zaštite prilikom održavanja javnog okupljanja, sportske ili druge javne priredbe, podatke o broju i rasporedu lica koja vrše poslove fizičke zaštite, podatke o broju i rasporedu tehničkih sredstava koja se koriste u vršenju poslova tehničke zaštite, kao i druge podatke od interesa za bezbjedno i nesmetano održavanje javnog okupljanja, sportske ili druge javne​​ priredbe.

Obavještenje i plan iz stava 1 ovog člana dostavljaju se organizacionoj jedinici policije u mjestu održavanja javnog okupljanja, sportske ili druge javne priredbe.

Fizička zaštita

Član 11

Fizička zaštita podrazumijeva neposrednu prisutnost i aktivnost lica koje vrši poslove zaštite unutar i oko štićenog objekta u granicama štićenog prostora, odnosno oko štićenog lica radi sprječavanja protivpravnih radnji usmjerenih prema imovini, licima i objektima koji se štite.

Izuzetno od stava 1 ovog člana,​​ poslovi zaštite iz člana 8 stav 1 tač. 4 i 5 ovog zakona mogu se vršiti i van štićenog objekta i granica štićenog prostora, odnosno na javnom mjestu i u neposrednoj blizini štićenog lica.

Poslove fizičke zaštite mogu vršiti samo lica koja imaju dozvolu iz​​ člana 28 stav 1 tač. 1, 2, 4 i 5 ovog zakona.

Tehnička zaštita

Član 12

Tehnička zaštita podrazumijeva skup radnji i mjera koje se, radi sprječavanja protivpravnih radnji usmjerenih prema imovini, licima i objektima koji se štite, vrše upotrebom tehničkih sredstava i uređaja zaštite koja imaju propisani kvalitet, u skladu sa utvrđenim domaćim ili međunarodnim standardima, unutar i oko štićenog objekta, u granicama štićenog prostora, kao i prilikom zaštite štićenog lica ili stvari u transportu iz člana 8 stav​​ 1 tačka 5 ovog zakona.

Tehničkom zaštitom, u smislu ovog zakona, ne smatra se video nadzor postavljen u cilju kontrole proizvodnih procesa.

Poslove tehničke zaštite mogu vršiti samo lica koja imaju dozvolu iz člana 28 stav 1 tačka 3 ovog zakona.

Bliži način vršenja poslova tehničke zaštite propisuje Ministarstvo.

Obavezno štićeni objekti

Član 13

Zaštita objekata i prostora u kojima se vrše djelatnosti od javnog interesa, djelatnosti koje predstavljaju povećanu opasnost za život i zdravlje ljudi, kao i objekti čijim oštećenjem ili uništenjem bi mogle nastupiti teže posljedice po život i zdravlje većeg broja ljudi (u daljem tekstu: obavezno štićeni objekti) vrši se na osnovu plana zaštite koji se izrađuje u skladu sa ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Pored objekata iz stava 1 ovog člana, obavezno štićenim smatra se i prostor na kojem se ti objekti nalaze i prateći objekti koji su u njihovoj funkciji.

Obavezno štićeni objekti, u smislu st. 1 i 2 ovog člana, su:

1) objekti za snabdijevanje i skladištenje nafte, naftnih derivata i gasa;

2) objekti za snabdijevanje i proizvodnju vode;

3) objekti za proizvodnju, preradu, distribuciju i skladištenje hrane;

4) objekti za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije;

5) objekti u kojima se proizvode, koriste ili skladište radioaktivne i druge opasne i štetne materije;

6) objekti saobraćajne infrastrukture (autobuske i željezničke stanice, aerodromi i dr.);

7) dvorane, hale i drugi zatvoreni objekti kapaciteta smještaja​​ najmanje 1.500 lica;

8) stadioni i drugi otvoreni objekti namijenjeni za okupljanje građana kapaciteta smještaja najmanje 5.000 lica;

9) tržni centri otvorenog i zatvorenog tipa površine najmanje 3.000 m2;

10) objekti u kojima se nalaze stvari od izuzetnog značaja za nauku, kulturu i umjetnost;

11) objekti finansijskih institucija;

12) objekti u kojima se vrši poštanska i telekomunikaciona djelatnost; i

13) drugi objekti i prostori određeni posebnim zakonom.

Plan zaštite

Član 14

Izradu plana zaštite obavezno štićenog objekta (u daljem tekstu: plan zaštite) naručilac ugovorom povjerava privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji obavlja djelatnost zaštite u skladu sa ovim zakonom i ispunjava uslov iz člana 19 stav 3 ovog zakona.

Zaštita obavezno štićenog objekta vrši se na osnovu plana zaštite koji sadrži procjenu bezbjednosti, ugroženosti i rizika, elaborat fizičkog obezbjeđenja i projekat tehničke zaštite.

Izrada projekta tehničke zaštite ugovorom se povjerava licu koje ima licencu ili ovlašćenje za izradu projekta tehničke zaštite, izdatu u skladu sa propisima kojima se propisuje uređenje prostora i izgradnja objekata.

Naručilac je dužan da jednom godišnje, a kad u toku godine dođe do promjene određenih okolnosti, na osnovu procjene rizika, i prije isteka jedne godine, angažuje privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika koji obavlja djelatnost zaštite iz stava 1 ovog člana da izvrši reviziju plana zaštite.

Bliži sadržaj plana zaštite iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Saglasnost na plan zaštite

Član 15

Saglasnost na plan zaštite iz člana 14 ovog zakona, na zahtjev naručioca, daje Ministarstvo, u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Nabavka i postupanje sa oružjem

Član 16

Radi obavljanja poslova fizičke zaštite i​​ poslova zaštite stvari u transportu privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavljaju djelatnost zaštite mogu da nabavljaju vatreno oružje i municiju za zaposlene na tim poslovima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nabavka i postupanje​​ sa oružjem.

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavljaju djelatnost zaštite dužni su da čuvaju vatreno oružje i municiju u sjedištu privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika ili u mjestu obavljanja djelatnosti zaštite, u​​ skladu sa zakonom kojim se uređuje nabavka i postupanje sa oružjem.

Operativni centar

Član 17

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavljaju djelatnost zaštite mogu da organizuju operativni centar.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji u okviru djelatnosti zaštite obavljaju poslove zaštite stvari u transportu iz člana 8 stav 1 tačka 5 ovog zakona, dužni su da organizuju operativni centar.

Operativni centar je mjesto opremljeno tehničkim uređajima za automatski prijem,​​ kao i neprekidnu obradu alarmnih i drugih signala i informacija sa udaljenih objekata, vozila ili opreme koji su zaštićeni sredstvima tehničke zaštite.

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji su organizovali operativni centar u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, dužni su da obezbijede dežurstvo u operativnom centru neprekidno 24 časa.

Dežurstvo iz stava 4 ovog člana vrše zaposlena lica koja imaju dozvolu za vršenje poslova zaštite.

Po prijemu signala ili drugog obavještenja iz stava 3 ovog člana, iz operativnog centra se usmjeravaju i koordiniraju aktivnosti lica koja vrše poslove fizičke zaštite.

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavljaju djelatnost zaštite mogu, radi vršenja poslova zaštite, u štićenom objektu da organizuju lokalno nadzorno mjesto.

Lokalno nadzorno mjesto, u smislu stava 7 ovog​​ člana, je prostor ili prostorija u štićenom objektu u kojem lica koja imaju dozvolu za vršenje poslova zaštite prate​​ aktivnosti na sredstvima i uređajima tehničke zaštite u štićenom objektu ili na štićenom prostoru.

III. ODOBRENjE ZA OBAVLjANjE DJELATNOSTI ZAŠTITE

Odobrenje

Član 18

Odobrenje za obavljanje djelatnosti zaštite (u daljem tekstu: odobrenje) izdaje policija,​​ na zahtjev privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika.

Odobrenje se može izdati za vršenje poslova fizičke, odnosno tehničke zaštite.

Odobrenje se izdaje na vrijeme od sedam godina.

Uslovi za izdavanje odobrenja

Član 19

Odobrenje se izdaje privrednom društvu, drugom pravnom licu i preduzetniku koji ima:

1) zaposleno odgovorno lice za poslove zaštite (u daljem tekstu: odgovorno lice);

2) akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

3) akt o zaštitnom znaku;

4) akt o uniformi zaposlenih lica koja vrše poslove zaštite;

5) najmanje četiri zaposlena koji imaju dozvolu iz člana 28 stav 1 tač. 1, 2, 4 i 5 ovog zakona - za vršenje poslova fizičke zaštite;

6) najmanje dva zaposlena koji imaju dozvolu iz člana 28 stav 1 tačka 3 ovog zakona i najmanje jednog zaposlenog koji ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja elektrotehničke struke - za vršenje poslova tehničke zaštite;

7) odgovarajuće prostorije;

8) dokaz da prostorije ispunjavaju uslove u pogledu mjera za zaštitu od požara u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite i spašavanja;

9) dokaz o ispunjenosti uslova za bezbjedan smještaj i čuvanje vatrenog oružja i municije u skladu sa zakonom kojim se uređuje nabavka i postupanje sa oružjem, ako vrše poslove fizičke zaštite i zaštite stvari u​​ transportu iz člana 8 stav 1 tačka 5 ovog zakona; i

10) izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata.

Pored uslova iz stava 1 ovog člana, privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik za vršenje poslova zaštite stvari u transportu iz člana 8 stav​​ 1 tačka 5 ovog zakona dužni su da imaju specijalno vozilo, odnosno opremu za bezbjedno vršenje poslova zaštite stvari u transportu.

Ako se bavi izradom planova zaštite, privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik, pored uslova iz stava 1 ovog člana, mora da ima zaposleno lice koje ima VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite, u smislu ovog zakona.

Ispunjenost uslova iz stava 1 tačka 7 ovog člana utvrđuje se na osnovu rješenja koje donosi Ministarstvo.

Bliže uslove koje treba da ispunjavaju prostorije iz stava 1 tačka 7 ovog člana, vozila i oprema iz stava 2 ovog člana, kao i način vršenja poslova zaštite stvari u transportu iz člana 8 stav 1 tačka 5 ovog zakona propisuje Ministarstvo.

Uslovi za odgovorno lice

Član 20

Odgovorno lice mora da ispunjava sljedeće uslove, i to da:

1) ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Crnoj Gori;

2) ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;

3) je zdravstveno sposobno za vršenje poslova zaštite;

4) nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da za takvo krivično djelo protiv njega nije pokrenut krivični postupak;

5) u vremenskom periodu od jedne godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja nije kažnjavano za prekršaj sa elementima nasilja za koji je propisana kazna zatvora ili prekršaj propisan zakonom kojim se uređuje nabavka i postupanje sa oružjem, odnosno da mu u tom periodu nije izrečena zaštitna mjera zabrana vršenja djelatnosti, odnosno zaštitna mjera oduzimanje oružja i municije u skladu sa zakonom;

6) ne postoje druge okolnosti koje ukazuju na zloupotrebu, odnosno nezakonito vršenje poslova zaštite (uživanje alkohola, psihoaktivnih supstanci, konfliktno ili incidentno ponašanje i slično);

7) poznaje crnogorski jezik i pismo u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju.

Zdravstvena sposobnost iz stava 1 tačka 3 ovog člana dokazuje se uvjerenjem koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova, u skladu sa zakonom.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti sadrži ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za vršenje poslova zaštite i ne smije da sadrži podatke o njegovom zdravstvenom stanju.

Provjeru ispunjenosti uslova iz stava 1 tačka 6 ovog člana vrši policija, po potrebi u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost Crne Gore (u daljem tekstu: Agencija za nacionalnu bezbjednost), uz saglasnost lica za koje se provjera vrši.

Provjeru znanja jezika iz stava 1 tačka 7 ovog člana vrši organizator obrazovanja odraslih koji ima licencu za rad u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja.

Zahtjev za izdavanje odobrenja

Član 21

Zahtjev za izdavanje odobrenja privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik podnose policiji.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz čl. 19 i 20 ovog zakona.

Odbijanje zahtjeva

Član 22

Policija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja ako:

1) podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za izdavanje odobrenja u skladu sa ovim zakonom;

2) odgovorno lice ne pristane na provjeru uslova iz člana 20 stav 1 tačka 6 ovog zakona.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Privremena zabrana obavljanja djelatnosti

Član 23

Ako prilikom inspekcijskog nadzora ovlašćeno službeno lice Ministarstva utvrdi nepravilnosti u radu privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika koji obavljaju djelatnost zaštite, rješenjem može privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti zaštite i naložiti mu otklanjanje nepravilnosti, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.

Ako lica iz stava 1 ovog člana ne otklone nepravilnosti u utvrđenom roku, Ministarstvo će o tome obavjestiti policiju.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Prestanak važenja odobrenja

Član 24

Odobrenje prestaje da važi:

1) na zahtjev privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika kojem je odobrenje izdato;

2) istekom vremena na koje je izdato;

3) brisanjem privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kojem je odobrenje izdato iz Centralnog registra privrednih subjekata;

4) ako privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik kojem je odobrenje izdato ne otpočne sa obavljanjem djelatnosti zaštite u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja;

5) ako privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik kojem je odobrenje izdato prestane da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti zaštite za koje je odobrenje izdato;

6) ako privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik u utvrđenom roku ne otkloni nepravilnosti iz člana 23 stav 1 ovog zakona.

Rješenje o prestanku važenja odobrenja

Član 25

Rješenje o prestanku važenja odobrenja donosi policija.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obaveza obavještavanja

Član 26

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik kojima je izdato odobrenje dužni su da, u roku od osam dana od početka ili prestanka obavljanja djelatnosti zaštite ili promjene bilo kojeg od uslova iz čl. 19 i​​ 20 ovog zakona, o tome obavijeste Ministarstvo.

Zabrana zapošljavanja lica koja nemaju dozvolu za vršenje poslova zaštite

Član 27

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje obavlja djelatnost zaštite na poslovima zaštite ne može zaposliti lice koje nema dozvolu za vršenje poslova zaštite izdatu u skladu sa ovim zakonom, osim lica koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja elektrotehničke struke iz člana 19 stav 1 tačka 6 ovog zakona.

IV. DOZVOLE ZA LICA KOJA VRŠE POSLOVE ZAŠTITE

Lica koja vrše poslove zaštite i vrste dozvola

Član 28

Poslove zaštite, zavisno od vrste i složenosti poslova i ovlašćenja u vršenju ovih poslova, vrše čuvar, zaštitar lica i imovine, zaštitar tehničar, tjelohranitelj i pratilac vrijednosti, kojima je izdata dozvola​​ za vršenje poslova zaštite, i to:

1) dozvola za čuvara;

2) dozvola za zaštitara lica i imovine;

3) dozvola za zaštitara tehničara;

4) dozvola za tjelohranitelja;

5) dozvola za pratioca vrijednosti.

Dozvole iz stava 1 ovog člana izdaju se na obrascima čiji izgled i sadržaj propisuje Ministarstvo.

Uslovi za izdavanje dozvole

Član 29

Dozvola iz člana 28 ovog zakona izdaje se licu:

1) koje ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Crnoj Gori;

2) koje ima navršenih 18 godina života;

3) koje je zdravstveno sposobno za vršenje poslova zaštite;

4) koje nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno za takvo krivično djelo protiv njega nije pokrenut krivični postupak;

5) koje nije kažnjavano za prekršaj sa elementima nasilja za koji je propisana kazna zatvora ili prekršaj propisan zakonom kojim se uređuje nabavka i postupanje sa oružjem, odnosno da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrana vršenja djelatnosti, odnosno​​ zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije u skladu sa zakonom;

6) za koje ne postoje okolnosti koje ukazuju na zloupotrebu, odnosno nezakonito vršenje poslova zaštite (uživanje alkohola, psihoaktivnih supstanci, konfliktno ili incidentno ponašanje i slično);

7) koje poznaje crnogorski jezik i pismo u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju;

8) koje je stručno osposobljeno za vršenje poslova zaštite; i

9) koje ima položen stručni ispit za vršenje poslova zaštite.

Provjeru ispunjenosti uslova iz stava 1 tačka 6 ovog člana vrši policija, po potrebi u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, uz saglasnost lica za koje se provjera vrši.

Provjeru znanja jezika iz stava 1 tačka 7 ovog člana vrši organizator obrazovanja odraslih koji ima licencu za rad u​​ skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja.

Izuzetno od stava 1 tačka 9 ovog člana, stručni ispit ne mora da ima lice koje ima tri godine iskustva na poslovima policijskog službenika, na bezbjednosnim ili odbrambenim poslovima (službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost i profesionalna vojna lica), poslovima izvršenja krivičnih sankcija ili je steklo vojno ili policijsko obrazovanje, u slučaju izdavanja dozvole iz člana 28 stav 1 tač. 1, 2, 4 i 5 ovog zakona.

Pored uslova iz stava 1 ovog člana lice mora da ispunjava i posebne uslove i to za:

1) čuvara - da ima 1-2 nivo kvalifikacije obrazovanja;

2) zaštitara lica i imovine - da ima III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja i ispunjava uslove za držanje, nošenje i prenošenje vatrenog oružja,​​ u skladu sa zakonom kojim se uređuje nabavka i postupanje sa oružjem;

3) tjelohranitelja - da ima III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja;

4) pratioca vrijednosti - da ima III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja i ispunjava uslove za držanje, nošenje​​ i prenošenje vatrenog oružja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nabavka i postupanje sa oružjem;

5) zaštitara tehničara - da ima IV nivo kvalifikacije obrazovanja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Član 30

Zdravstvena sposobnost iz člana 29 stav 1 tačka 3 ovog zakona, dokazuje se uvjerenjem koje izdaje nadležna zdravstvena ustanova u skladu sa zakonom.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti sadrži ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za vršenje poslova zaštite i ne smije da sadrži podatke o njegovom zdravstvenom stanju.

Osposobljavanje

Član 31

Osposobljavanje iz člana 29 stav 1 tačka 8 ovog zakona može da vrši organizator obrazovanja odraslih koji ima licencu za rad izdatu u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja.

Smatra se da je lice koje ima tri godine iskustva na poslovima policijskog službenika, na bezbjednosnim ili odbrambenim poslovima (službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost i profesionalna vojna lica), poslovima izvršenja krivičnih sankcija ili je steklo vojno ili policijsko obrazovanje osposobljeno za vršenje poslova zaštite u smislu člana 29 stav 1 tačka 8 ovog zakona, u slučaju izdavanja dozvole iz člana 28 stav 1 tač. 1, 2, 4 i 5 ovog zakona.

Licu koje sa uspjehom završi program obuke za vršenje poslova zaštite izdaje se sertifikat o stručnoj osposobljenosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast obrazovanja.

Stručni ispit

Član 32

Stručni ispit iz člana 29 stav 1 tačka 9 ovog zakona polaže se pred komisijom za polaganje stručnog ispita koju​​ obrazuje ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: komisija).

Članovima komisije pripada naknada za rad koju utvrđuje ministar rješenjem.

Troškove polaganja stručnog ispita za vršenje poslova zaštite snosi kandidat.

Program i način polaganja stručnog​​ ispita za vršenje poslova zaštite, sastav komisije, visinu naknade za rad komisije, kao i visinu troškova za polaganje stručnog ispita propisuje Ministarstvo.

Zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje poslova zaštite

Član 33

Dozvolu za vršenje poslova zaštite, na lični zahtjev lica, izdaje policija.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje poslova zaštite podnosilac zahtjeva dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 29 ovog zakona.

Dozvola za vršenje poslova zaštite se izdaje na vrijeme od pet godina​​ i može se produžavati.

Zahtjev za produženje dozvole za vršenje poslova zaštite podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka važenja dozvole.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje ili produženje dozvole za vršenje poslova zaštite

Član 34

Policija će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje ili produženje dozvole za vršenje poslova zaštite ako podnosilac zahtjeva:

1) ne ispunjava uslove za izdavanje dozvole u skladu sa ovim zakonom;

2) odbije da da saglasnost za provjeru iz člana 29 stav 2 ovog zakona.

Protiv rješenja​​ iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Prestanak važenja dozvole za vršenje poslova zaštite

Član 35

Dozvola za vršenje poslova zaštite prestaje da važi:

1) na zahtjev lica kome je izdata;

2) istekom roka na koji je izdata;

3) ako lice kome je izdata dozvola prestane da ispunjava uslove iz člana 29 stav 1 tačka 1 i tač. 3 do 6 ovog zakona;

4) ako lice kojem je izdata dozvola postane trajno nesposobno za​​ vršenje poslova zaštite ili izgubi poslovnu sposobnost;

5) prestankom radnog odnosa.

Rješenje o prestanku važenja dozvole za vršenje poslova zaštite

Član 36

Rješenje o prestanku važenja dozvole za vršenje poslova zaštite donosi policija.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

V. OVLAŠĆENjA​​ U VRŠENjU POSLOVA ZAŠTITE

Vrste ovlašćenja

Član 37

Radi vršenja poslova zaštite lice koje vrši poslove zaštite ovlašćeno je da:

1) utvrdi identitet lica;

2) daje upozorenja;

3) izdaje naređenja;

4) zaustavi i izvrši pregled lica, predmeta, vozila i plovila;

5) privremeno oduzme predmete;

6) zadrži lice zatečeno u izvršenju krivičnog djela i prekršaja;

7) obezbijedi mjesto događaja;

8) upotrijebi sredstva prinude.

Načela primjene ovlašćenja

Član 38

U primjeni ovlašćenja iz člana 37 ovog zakona lice koje vrši poslove zaštite dužno je da poštuje dostojanstvo, ugled i čast svakog lica i osnovna ljudska prava i slobode.

Primjena ovlašćenja mora biti srazmjerna svrsi zbog koje se preduzima.

Primjena ovlašćenja ne smije izazvati štetne posljedice veće od onih koje​​ bi nastupile da ovlašćenje nije primijenjeno.

Granice primjene ovlašćenja

Član 39

Lice koje vrši poslove zaštite primjenjuje ovlašćenja unutar i oko štićenog objekta, u granicama štićenog prostora i oko štićenog lica.

Lice koje vrši poslove zaštite dužno​​ je da postupi po naređenju policijskog službenika.

Lice koje vrši poslove zaštite dužno je da odmah obavijesti policiju o činjenicama koje ukazuju na vršenje krivičnog djela, na učinioca krivičnog djela ili na predmete koji su u vezi sa krivičnim djelom ili su nastali izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja sa elementima nasilja.

Utvrđivanje identiteta

Član 40

Lice koje vrši poslove zaštite utvrđuje identitet lica koje:

1) ulazi ili izlazi iz štićenog objekta ili štićenog prostora;

2) se zatekne u štićenom objektu ili štićenom prostoru;

3) se zatekne u izvršenju krivičnog djela ili prekršaja na području štićenog objekta ili štićenog prostora;

4) može ugroziti život i bezbjednost štićenog lica.

Identitet lica iz stava 1 ovog člana utvrđuje se uvidom u ličnu kartu ili drugu javnu ispravu sa fotografijom.

Davanje upozorenja

Član 41

Lice koje vrši poslove zaštite upozorava lice koje svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem radnje može da dovede u opasnost svoju bezbjednost ili bezbjednost štićenog lica, bezbjednost imovine i naruši red i mir u štićenom objektu i granicama štićenog prostora.

Upozorenje se daje radi:

1) otklanjanja opasnosti po život i bezbjednost štićenog​​ lica;

2) otklanjanja opasnosti za štićeni objekat;

3) sprječavanja izvršenja krivičnog djela i prekršaja, hvatanja njihovih izvršilaca i obezbjeđenja tragova koji mogu poslužiti kao dokaz;

4) održavanja reda i mira i uspostavljanja narušenog reda i mira u​​ štićenom objektu ili prostoru;

5) sprječavanja pristupa ili zadržavanja u štićenom objektu i granicama štićenog prostora.

Upozorenje se daje usmeno, pokretima ruku i tijela, svjetlosnim ili zvučnim signalima, isticanjem znakova, pisanih upozorenja i zabrana.

Upozorenje mora biti dato na jasan i nedvosmislen način.

Izdavanje naređenja

Član 42

Lice koje vrši poslove zaštite će izdati naređenje:

1) ako lice iz člana 41 stav 1 ovog zakona ne postupi po datom upozorenju;

2) radi odbijanja fizičkog napada ili napada uz upotrebu oružja usmjerenog prema štićenom licu ili štićenom objektu;

3) radi sprječavanja neovlašćenog ulaska u štićeni objekat;

4) radi udaljavanja lica iz štićenog objekta.

Naređenje se izdaje usmeno, na jasan i nedvosmislen način.

Zaustavljanje​​ i pregled lica, predmeta, vozila i plovila

Član 43

Lice koje vrši poslove zaštite može da zaustavi i izvrši pregled lica i predmeta koje lice nosi sa sobom kad ulazi ili izlazi iz štićenog objekta ili štićenog prostora, vozila ili plovila koje ulazi ili izlazi iz štićenog objekta ili štićenog prostora, kao i lica koje može ugroziti život i bezbjednost štićenog lica.

Pregled lica mora da vrši lice koje je istog pola kao lice koje pregleda.

Pregledom vozila i plovila smatra se pregled otvorenih i zatvorenih prostora prevoznog sredstva i predmeta koji se prevoze.

Pregled lica, predmeta, vozila i plovila može da se vrši uz upotrebu tehničkih sredstava.

Privremeno oduzimanje predmeta

Član 44

Lice koje vrši poslove zaštite može privremeno oduzeti oružje ili predmete pogodne za napad, odnosno predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom ili prekršajnom postupku.

Predmete iz stava 1 ovog člana lice koje vrši poslove zaštite će predati policijskom službeniku odmah po njegovom dolasku na mjesto događaja.

Zadržavanje lica zatečenog u izvršenju krivičnog djela i prekršaja

Član 45

Lice koje vrši poslove zaštite će do dolaska policijskog službenika zadržati lice koje je zatečeno u vršenju krivičnog djela ili prekršaja u štićenom objektu ili štićenom prostoru ili oko štićenog lica, ali ne duže od dva časa.

Lice koje vrši poslove zaštite će izvršiti pregled zadržanog lica, radi otkrivanja oružja ili predmeta pogodnih za napad, odnosno predmeta koji mogu​​ poslužiti kao dokaz u krivičnom ili prekršajnom postupku.

Obezbjeđenje mjesta događaja

Član 46

Kad u štićenom objektu dođe do izvršenja krivičnog djela ili prekršaja u vezi sa kojim je potrebno izvršiti uviđaj, utvrditi ili razjasniti činjenice u vezi izvršenja krivičnog djela ili prekršaja, lice koje vrši poslove zaštite će obezbijediti mjesto događaja.

Lice koje vrši poslove zaštite će zadržati lice kome ne može utvrditi identitet ako to lice može dati obavještenja vezana za otkrivanje krivičnog djela ili prekršaja.

Zadržavanje iz stava 2 ovog člana traje do dolaska policijskog službenika, ali ne duže od dva časa.

O zadržavanju iz stava 2 ovog člana i razlozima zadržavanja, lice koje vrši poslove zaštite će, bez odlaganja, obavijestiti policiju.

Vrste i upotreba sredstava prinude

Član 47

Sredstva prinude, u smislu ovog zakona, su:

1) fizička snaga;

2) ručni sprej sa nadražujućim dejstvom;

3) palica;

4) sredstva za vezivanje;

5) posebno dresirani pas; i

6) vatreno oružje.

Lice koje vrši poslove zaštite upotrijebiće sredstva prinude samo ako se na drugi način ne može zaštiti štićeno lice i štićeni objekat.

Lice koje vrši poslove zaštite upotrijebiće sredstvo prinude tako da se zaštita štićenog lica i štićenog objekta izvrši srazmjerno opasnosti koju treba otkloniti i sa najmanje štetnih posljedica po lice protiv koga se sredstvo prinude upotrebljava.

Lice koje vrši poslove zaštite će, ako je to u datoj situaciji moguće, prije upotrebe sredstva prinude, na to upozoriti lice prema kome sredstvo prinude namjerava​​ da upotrijebi.

Lice koje ima dozvolu iz člana 28 stav 1 tačka 1 ovog zakona može da upotrijebi samo sredstva prinude iz stava 1 tač. 1 do 4 ovog člana.

Lice koje ima dozvolu iz člana 28 stav 1 tačka 4 ovog zakona ne može da upotrebljava sredstvo prinude iz stava 1 tačka 6 ovog člana.

Upotreba fizičke snage

Član 48

Upotrebom fizičke snage, u smislu ovog zakona, smatra se upotreba različitih zahvata borilačkih vještina ili njima sličnih postupaka na tijelu drugog lica, kojima je cilj odbijanje napada ili savlađivanje otpora usmjerenog prema štićenom licu ili štićenom objektu.

Fizička snaga upotrebljava se na način da se prouzrokuje što manje štetnih posljedica.

Napadom se smatra svaka radnja koju lice preduzima da se štićeno lice povrijedi ili liši života, da nasilno uđe u štićeni objekat ili štićeni prostor ili da lice koje vrši poslove zaštite omete u vršenju poslova.

Otporom se smatra svako suprotstavljanje koje se može vršiti oglušavanjem ili zauzimanjem klečećeg, sjedećeg, ležećeg ili sličnog položaja (pasivni otpor) ili zaklanjanjem ili držanjem za lice ili predmet, otimanjem, stavljanjem u izgled da će se lice napasti ili preduzimanjem slične radnje (aktivni otpor).

Fizička snaga upotrebljava se u skladu sa pravilima vještine samoodbrane, a sa upotrebom se prestaje čim prestane napad ili otpor lica prema kome je upotrijebljena.

Ručni sprej sa nadražujućim dejstvom

Član 49

Ručni sprej sa nadražujućim dejstvom je hemijsko sredstvo za privremeno onesposobljavanje koje po prestanku dejstva ne ostavlja trajne posljedice na psihofizičko i opšte zdravstveno stanje lica.

Ručni sprej sa nadražujućim dejstvom može se upotrijebiti ako su ispunjeni uslovi za upotrebu​​ fizičke snage, osim u slučajevima savladavanja pasivnog otpora.

Upotreba palice

Član 50

Lice koje vrši poslove zaštite će upotrijebiti palicu ako je upotreba fizičke snage bezuspješna ili ne garantuje uspjeh.

Lice koje vrši poslove zaštite ne smije upotrijebiti palicu u predjelu glave, vrata, kičmenog stuba, grudnog koša, trbušnog zida, genitalija i zglobova lica, osim​​ kao krajnju mjeru.

Prema licima mlađim od 18 godina života, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, licima sa teškim invaliditetom i ženama​​ čija je trudnoća vidljiva, palica se može upotrijebiti samo ako neko od tih lica vatrenim oružjem, oruđem ili drugim opasnim predmetom ugrožava život drugog lica.

Upotreba sredstava za vezivanje

Član 51

Upotrebom sredstava za vezivanje smatra se upotreba​​ lisica, plastične zatege i drugih za to namijenjenih sredstava.

Lice koje vrši poslove zaštite će upotrijebiti sredstva za vezivanje radi:

1) sprječavanja otpora lica ili odbijanja napada usmjerenog na njega;

2) sprječavanja bjekstva lica;

3) onemogućavanja samopovređivanja ili povređivanja drugog lica.

Sredstva za vezivanje upotrebljavaju se na način da se ruke lica vezuju, po pravilu, iza leđa.

Prema licima mlađim od 18 godina života, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, licima sa teškim invaliditetom​​ i ženama čija je trudnoća vidljiva, sredstva za vezivanje se mogu upotrijebiti u slučaju iz člana 50 stav 3 ovog zakona.

Upotreba posebno dresiranog psa

Član 52

U vršenju poslova zaštite može se upotrijebiti posebno dresiran pas uz nadzor lica koje vrši poslove zaštite i uz upotrebu zaštitne korpe.

Posebno dresirani pas je pas koji ima odgovarajuću ispravu da je obučen za upotrebu u vršenju poslova zaštite, izdatu​​ od nadležne institucije.

Prostor koji se​​ štiti uz upotrebu posebno dresiranog psa mora biti jasno označen.

Posebno dresiran pas se može koristiti za zaštitu štićenog objekta i u granicama štićenog prostora.

Posebno dresiran pas može se upotrijebiti kad su​​ ispunjeni uslovi za upotrebu:

1) fizičke snage i palice;

2) vatrenog oružja.

U slučaju iz stava 5 tačka 2 ovog člana posebno dresiran pas može se upotrijebiti i bez zaštitne korpe.

Upotreba vatrenog oružja

Član 53

Lice koje vrši poslove zaštite, a ima dozvolu iz člana 28 stav 1 tač. 2 i 5 ovog zakona može da upotrijebi vatreno oružje ako upotrebom drugih sredstava prinude ne može da zaštiti svoj život, živote lica u štićenom objektu ili štićeni objekat koji su napadnuti, a postoji neposredna opasnost po njegov život ili život tih lica ili bezbjednost štićenog objekta.

Izvještaj o primjeni ovlašćenja

Član 54

Lice koje vrši poslove zaštite dužno je da, odmah nakon primjene ovlašćenja iz člana 37 stav 1 tač. 4 do 8 ovog zakona, a najkasnije u roku od osam časova od primjene ovlašćenja, u pisanoj formi, o tome obavijesti odgovorno lice.

Odgovorno lice dužno je da, najkasnije u roku od 24 časa od primjene ovlašćenja iz stava 1 ovog člana, policiji dostavi pisani izvještaj o primjeni ovlašćenja.

Izvještaj iz stava​​ 2 ovog člana sadrži:

1) mjesto, vrijeme i detaljan opis događaja;

2) podatke o učesnicima događaja;

3) opis činjeničnog stanja i posljedice događaja;

4) podatke o prisutnim licima;

5) podatke o privremeno oduzetim predmetima.

Odgovorno lice dužno je da, uz izvještaj iz stava 2 ovog člana, dostavi predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom ili prekršajnom postupku.

Ocjena opravdanosti primjene ovlašćenja

Član 55

Na osnovu izvještaja iz člana 54 stav 2 ovog zakona i drugih prikupljenih dokaza, policija ocjenjuje opravdanost primjene ovlašćenja.

U slučaju da policija utvrdi da je došlo do prekoračenja u primjeni ovlašćenja, o tome obavještava nadležnog državnog tužioca ili sud za prekršaje.

Akt o obavljanju određenih poslova zaštite

Član 56

Bliži način​​ vršenja određenih poslova zaštite i primjenu ovlašćenja u obavljanju tih poslova propisuje Ministarstvo.

VI. UNUTRAŠNjA SLUŽBA ZAŠTITE

Unutrašnja služba zaštite i uslovi za organizovanje

Član 57

Radi zaštite svoje imovine i zaposlenih državni organ, organ državne uprave, organ lokalne samouprave, organ lokalne uprave, privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik mogu da organizuju unutrašnju službu zaštite u skladu sa ovim zakonom, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Organi i drugi subjekti iz stava 1 ovog člana koji organizuju unutrašnju službu zaštite moraju da imaju:

1) zaposleno odgovorno lice koje ispunjava uslove iz člana 20 ovog zakona;

2) akt o uniformi zaposlenih lica koja​​ vrše poslove zaštite;

3) najmanje dva zaposlena lica koja imaju dozvolu iz člana 28 stav 1 tač. 1, 2, 4 i 5 ovog zakona - za vršenje poslova fizičke zaštite;

4) najmanje dva zaposlena lica koja imaju dozvolu iz člana 28 stav 1 tačka 3 ovog zakona - za vršenje poslova tehničke zaštite.

Pored uslova iz stava 1 ovog člana, organi i drugi subjekti koji organizuju unutrašnju službu zaštite dužni su da imaju dokaz o ispunjenosti uslova za bezbjedan smještaj i čuvanje oružja i municije u skladu sa zakonom kojim se​​ uređuje nabavka i postupanje sa oružjem, ako za vršenje poslova fizičke zaštite nabavljaju oružje i municiju.

Utvrđivanje ispunjenosti uslova

Član 58

Ispunjenost uslova za organizovanje unutrašnje službe zaštite, na zahtjev organa ili drugog subjekta iz člana 57 stav 1 ovog zakona, utvrđuje policija i o tome donosi rješenje.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana organi i drugi subjekti dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova za organizovanje unutrašnje službe zaštite.

Ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za organizovanje unutrašnje službe zaštite, policija o tome donosi rješenje.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Prestanak važenja rješenja o ispunjenosti uslova

Član 59

Ako prilikom inspekcijskog nadzora ovlašćena službena lica Ministarstva utvrde nepravilnosti u radu unutrašnje službe zaštite organa ili drugog subjekta iz člana 57 stav 1 ovog zakona, naložiće otklanjanje nepravilnosti u roku od 30 dana.

Ako organ,​​ odnosno subjekt iz stava 1 ovog člana ne otkloni nepravilnosti u utvrđenom roku, Ministarstvo će o tome policiji dostaviti pisano obavještenje.

Rješenje o prestanku važenja rješenja iz člana 58 stav 1 ovog zakona donosi policija ako:

1) organ ili drugi subjekt iz člana 57 stav 1 ovog zakona prestane da ispunjava propisane uslove za organizovanje unutrašnje službe zaštite;

2) organ ili drugi subjekt iz člana 57 stav 1 ovog zakona u utvrđenom roku ne otkloni nepravilnosti iz stava 1 ovog člana.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

Zabrana zapošljavanja lica koja nemaju dozvolu za vršenje poslova zaštite

Član 60

Organ ili drugi subjekt iz člana 57 stav 1 ovog zakona na poslovima zaštite ne može zaposliti lice koje nema dozvolu za vršenje poslova zaštite izdatu u skladu sa ovim zakonom, osim lica koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja elektrotehničke struke iz člana 19 stav 1 tačka 6 ovog zakona.

Plan zaštite

Član 61

U slučaju kad se unutrašnja služba zaštite organizuje radi zaštite obavezno štićenog objekta, plan zaštite obavezno štićenog objekta može izraditi zaposleni u unutrašnjoj službi zaštite organizovanoj u organu, odnosno drugom subjektu iz člana 57 stav 1 ovog zakona ako ispunjava uslove iz člana 19 stav 3 ovog zakona.

Ako organ ili drugi subjekt iz člana 57 stav 1 ovog zakona u čijem je vlasništvu, odnosno koje upravlja ili koristi obavezno štićeni objekat nema zaposleno lice iz stava 1 ovog člana, izradu plana zaštite može ugovorom povjeriti privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koje obavlja djelatnost zaštite u skladu sa ovim zakonom i ispunjava uslov iz člana 19 stav 3 ovog zakona.

Zahtjev za izdavanje saglasnosti iz člana 15 ovog zakona​​ Ministarstvu podnosi organ, odnosno subjekt iz člana 57 stav 1 ovog zakona.

Nabavka i postupanje sa oružjem

Član 62

Radi obavljanja poslova fizičke zaštite organi i drugi subjekti koji imaju organizovanu unutrašnju službu zaštite mogu da nabavljaju oružje​​ i municiju za zaposlene na tim poslovima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nabavka i postupanje sa oružjem.

Organi i drugi subjekti koji imaju organizovanu unutrašnju službu zaštite dužni su da čuvaju oružje i municiju u skladu sa zakonom kojim se uređuje nabavka i postupanje sa oružjem.

VII. UNIFORMA, ZAŠTITNI ZNAK I IDENTIFIKACIONE OZNAKE

Uniforma

Član 63

Poslovi zaštite vrše se u uniformi.

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavlja djelatnost zaštite dužno je da obezbijedi uniformu licu koje vrši poslove zaštite.

Izuzetno, tjelohranitelj poslove zaštite može vršiti u civilnoj odjeći.

Kad vrši posao zaštite u civilnoj odjeći, tjelohranitelj je dužan da se licu prema kome primjenjuje ovlašćenje predstavi pokazivanjem dozvole.

Izuzetno, tjelohranitelj neće postupiti na način iz stava 4 ovog člana, ako okolnosti primjene ovlašćenja ukazuju da bi to moglo ugroziti postizanje svrhe primjene ovlašćenja.

Lice koje vrši poslove zaštite dužno je da, na zahtjev policijskog službenika i ovlašćenog službenog lica Ministarstva, pokaže dozvolu.

Uniforma mora se po izgledu i boji jasno razlikovati od uniformi pripadnika policije, vojske i drugih službenih lica koja nose uniformu.

Zaštitni znak

Član 64

Zaštitni znak privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika koji obavlja djelatnost zaštite nosi se na uniformi zaposlenih lica koja vrše poslove zaštite i ističe se na specijalnim vozilima za vršenje poslova zaštite stvari u transportu iz člana 8 stav 1 tačka 5 ovog zakona.

Zaštitni znak mora​​ se po izgledu i boji jasno razlikovati od oznaka policije, vojske, bezbjednosnih i drugih službi.

Identifikaciona oznaka

Član 65

Lice koje vrši poslove zaštite mora, za vrijeme vršenja poslova zaštite, nositi identifikacionu oznaku, na vidnom mjestu.

Izdavanje identifikacione oznake

Član 66

Identifikacionu oznaku licu koje vrši poslove zaštite izdaje policija, na zahtjev privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika kod kojeg je to lice zaposleno.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži: naziv i sjedište privrednog društva ili pravnog lica koje obavlja djelatnost zaštite, odnosno ime i prezime preduzetnika koji obavlja djelatnost zaštite, ime i prezime lica koje vrši poslove zaštite, broj i datum izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti zaštite i broj i datum izdavanja dozvole za vršenje poslova zaštite.

Identifikaciona oznaka izdaje se na propisanom obrascu koji izrađuje policija.

Troškove izrade identifikacione oznake snosi privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik iz stava 1 ovog člana.

Izgled i sadržaj obrasca identifikacione oznake i visinu troškova izrade identifikacione oznake propisuje Ministarstvo.

Obaveza vraćanja identifikacione oznake

Član 67

Privredno društvo, drugo pravno lice​​ i preduzetnik koji obavljaju djelatnost zaštite dužni su da vrate identifikacionu oznaku lica koje vrši poslove zaštite policiji u roku od osam dana od:

1) izvršnosti rješenja iz člana 36 stav 1 ovog zakona;

2) raspoređivanja lica koje vrši poslove zaštite na drugo radno mjesto.

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavijaju djelatnost zaštite dužni su da, u roku od osam dana od dana nastupanja okolnosti iz stava 1 ovog člana, obavijeste Ministarstvo.

Shodna primjena

Član 68

Odredbe čl.​​ 63, 65, 66 i 67 ovog zakona shodno se primjenjuju na organe i druge subjekte iz člana 57 stav 1 ovog zakona.

VIII. EVIDENCIJE

Evidencije koje vodi policija

Član 69

Policija vodi evidencije o izdatim:

1) odobrenjima za obavljanje djelatnosti zaštite;

2) dozvolama za vršenje poslova zaštite;

3) rješenjima o ispunjenosti uslova za rad unutrašnje službe zaštite;

4) identifikacionim oznakama lica koja vrše poslove zaštite.

Evidencije koje vodi Ministarstvo

Član 70

Ministarstvo vodi evidencije o:

1) obavještenjima iz člana 9 stav 2 ovog zakona;

2) obavještenjima iz člana 10 stav 1 ovog zakona;

3) saglasnostima iz člana 15 ovog zakona;

4) uvjerenjima o položenom stručnom ispitu lica koja vrše poslove zaštite;

5) obavještenjima iz člana 59 stav 2 ovog zakona.

Evidencije koje vode privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici

Član 71

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju djelatnost zaštite vode evidencije o:

1) ugovorima iz člana 9 stav 1 ovog zakona, štićenim licima i štićenim objektima;

2) nabavljenom vatrenom oružju;

3) primjeni ovlašćenja iz člana 37 ovog zakona i izvještajima o primjeni ovlašćenja;

4) dozvolama za vršenje poslova zaštite, identifikacionim oznakama i zaposlenim licima koja vrše poslove zaštite.

Evidencije iz stava 1 ovog člana, osim evidencije o ugovorima iz člana 9 stav 1 ovog zakona, vode i organi i drugi subjekti iz člana 57 stav 1 ovog zakona.

Način vođenja evidencija

Član 72

Evidencije iz čl. 69, 70 i 71​​ ovog zakona vode se u pisanoj i elektronskoj formi.

Podaci u evidencijama iz stava 1 ovog člana koji sadrže podatke o ličnosti obrađuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Sadržaj i način vođenja evidencija iz stava 1 ovog​​ člana propisuje Ministarstvo.

IX. NADZOR

Član 73

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, vrši ovlašćeno službeno lice Ministarstva.

X. KAZNENE ODREDBE

Član 74

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) obavlja djelatnost zaštite, a nije upisano u Centralni registar privrednih subjekata i nema odobrenje za obavljanje djelatnosti zaštite (član 3 stav 1);

2) ne vrši tehničku zaštitu u skladu sa utvrđenim domaćim i međunarodnim standardima (član 12);

3) ne vrši zaštitu obavezno štićenih objekata (član 13);

4) ne povjeri izradu plana zaštite privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji obavlja djelatnost zaštite u skladu sa ovim zakonom (član 14 stav 1);

5) ne vrši zaštitu obavezno štićenih objekata na osnovu plana zaštite (član 14 stav 2);

6) vrši zaštitu obavezno štićenih objekata na​​ osnovu plana zaštite na koji Ministarstvo nije dalo saglasnost (član 15);

7) ne čuva vatreno oružje i municiju u sjedištu privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika ili u mjestu obavljanja djelatnosti zaštite u skladu sa zakonom kojim se uređuje nabavka i postupanje sa oružjem (član 16 stav 2);

8) ne posjeduju ili ne koriste specijalno vozilo, odnosno​​ opremu za bezbjedno vršenje poslova zaštite stvari u transportu (član 19 stav 2);

9) za obavljanje djelatnosti zaštite zapošljava lica koja nemaju dozvolu za vršenje poslova zaštite izdatu u skladu sa ovim zakonom, osim lica koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja elektrotehničke struke iz člana 19 stav 1 tačka 6 ovog zakona (čl. 27 i 60).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se​​ preduzetnik novčanom kaznom od 500 eura do 3.000 eura.

Ako su prekršaji iz stava 1 ovog člana izvršeni u povratu, uz novčanu kaznu, izriče se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do šest mjeseci.

Član 75

Novčanom kaznom​​ u iznosu od 500 eura do 5.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne vrši poslove zaštite na osnovu pisanog ugovora sa naručiocem (član 9 stav 1);

2) ne obavijesti Ministarstvo o zaključivanju ugovora u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora (član 9 stav 2);

3) ne dostavi Ministarstvu i policiji pisano obavještenje o održavanju reda na javnom okupljanju, sportskoj ili drugoj javnoj priredbi najkasnije 48 časova prije početka vršenja poslova zaštite i ne dostavi plan fizičko-tehničke zaštite (član 10 stav 1);

4) poslove fizičke zaštite vrše lica koja nemaju dozvolu za čuvara, dozvolu za zaštitara lica i imovine, dozvolu za tjelohranitelja i dozvolu za pratioca vrijednosti (član 11 stav 3);

5) poslove tehničke zaštite vrše lica koja nemaju​​ dozvolu za zaštitara tehničara (član 12 stav 3);

6) ne angažuje privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika koji obavljaju djelatnost zaštite da izvrši reviziju plana zaštite jednom godišnje (član 14 stav 4);

7) ne angažuje privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika koji obavljaju djelatnost zaštite da izvrši reviziju plana zaštite obavezno štićenog objekta i prije isteka jedne godine kad u toku godine dođe do promjene određenih okolnosti, a na osnovu procjene rizika (član 14 stav 4);

8) ne organizuje operativni centar, a obavlja poslove zaštite stvari u transportu iz člana 8 stav 1 tačka 5 ovog zakona (član 17 stav 2);

9) ne obezbijedi dežurstvo u operativnom centru i po prijemu signala ili drugog obavještenja iz člana 17 stav 3 ovog zakona iz operativnog centra ne usmjerava i koordinira aktivnosti lica koja vrše poslove fizičke zaštite (član 17 st. 4 i 6);

10) u roku od 24 časa od primjene ovlašćenja iz člana 54 stav 1 ovog zakona ne dostavi policiji pisani izvještaj o primjeni ovlašćenja (član 54 stav 2);

11) uz izvještaj o primjeni ovlašćenja iz člana 54 stav 2 ovog zakona ne dostavi predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom ili prekršajnom postupku (član 54 stav 4);

12) organizuje unutrašnju službu zaštite bez rješenja policije (član 58 stav 1);

13) se uniforma po izgledu i boji jasno ne razlikuju od uniformi pripadnika policije, vojske i drugih nadležnih organa (član 63 stav 7);

14) ako zaštitni znak na uniformi zaposlenih lica koja vrše poslove zaštite, odnosno specijalnim​​ vozilima za zaštitu stvari u transportu iz člana 8 stav 1 tačka 5 ovog zakona nije istaknut (član 64 stav 1);

15) se zaštitni znak po izgledu i boji jasno ne razlikuje od oznaka policije, vojske, bezbjednosnih i drugih službi (član 64 stav 2).

Za prekršaj​​ iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200 eura do 1.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150 eura do 2.000 eura.

Član 76

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do​​ 3.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u roku od osam dana od početka ili prestanka obavljanja djelatnosti zaštite ili promjene bilo kojeg od uslova iz čl. 19 i 20 ovog zakona, o tome ne obavijesti Ministarstvo (član 26);

2) ne obezbijedi uniformu licu koje vrši poslove zaštite (član 63 stav 2);

3) ne vrati identifikacionu oznaku lica koje vrši poslove zaštite policiji u roku od osam dana od izvršnosti rješenja iz člana 36 stav 1 ovog zakona ili raspoređivanja lica koje vrši poslove zaštite​​ na drugo radno mjesto (član 67 stav 1);

4) u roku od osam dana od dana nastupanja okolnosti iz člana​​ 67 stav 1 ovog zakona ne obavijesti Ministarstvo o nastupanju navedenih okolnosti (član 67 stav 2);

5) ne vodi propisane evidencije o ugovorima iz člana 9 stav 1 ovog zakona, štićenim licima i štićenim objektima, nabavljenom vatrenom oružju, primjeni ovlašćenja iz člana 37 ovog zakona i izvještajima o primjeni ovlašćenja, dozvolama za vršenje poslova zaštite, identifikacionim oznakama i zaposlenim licima koja vrše poslove zaštite (član 71 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 1.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura.

Član 77

Novčanom kaznom u iznosu od 200 do 1.000 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u državnom organu, organu državne uprave, organu lokalne samouprave i lokalne uprave, ako:

1) ne povjeri izradu plana zaštite privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji obavlja djelatnost zaštite u skladu sa ovim zakonom (član 14 stav 1);

2)​​ za obavljanje djelatnosti zaštite zapošljava lica koja nemaju dozvolu za vršenje poslova zaštite izdatu u skladu sa ovim zakonom, osim lica koje ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja elektrotehničke struke iz člana 19 stav 1 tačka 6 ovog zakona (čl. 27​​ i 60);

3) organizuje unutrašnju službu zaštite bez rješenja policije (član 58 stav 1);

4) ne obezbijedi uniformu licu koje vrši poslove zaštite (član 63 stav 2);

5) se uniforma po izgledu i boji jasno ne razlikuju od uniformi pripadnika policije, vojske i​​ drugih nadležnih organa (član 63 stav 7);

6) ne vrati identifikacionu oznaku lica koje vrši poslove zaštite policiji u roku od osam dana od izvršnosti rješenja iz člana 36 stav 1 ovog zakona ili raspoređivanja lica koje vrši poslove zaštite na drugo radno​​ mjesto (član 67 stav 1);

7) u roku od osam dana od dana nastupanja okolnosti iz člana 67 stav 1 ovog zakona ne obavijesti Ministarstvo o nastupanju navedenih okolnosti (član 67 stav 2).

Član 78

Novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice koje obavlja poslove zaštite, ako:

1) nema dozvolu za vršenje poslova zaštite izdate u skladu sa ovim zakonom (član 28);

2) ne podnese zahtjev za produženje dozvole, najkasnije 30 dana prije isteka važenja dozvole (33 stav 4);

3) u​​ primjeni ovlašćenja iz člana 37 ovog zakona ne poštuje dostojanstvo, ugled i čast svakog lica i osnovna ljudska prava i slobode (član 38 stav 1);

4) ne primjenjuje ovlašćenja srazmjerno svrsi zbog koje se preduzimaju (član 38 stav 2);

5) primjenom ovlašćenja izazove štetne posljedice veće od onih koje bi nastupile da ovlašćenje nije primijenjeno (član 38 stav 3);

6) ovlašćenja ne primjenjuje unutar i oko štićenog objekta, u granicama štićenog prostora i oko štićenog lica (član 39 stav 1);

7) ne postupi po naređenju policijskog službenika (član 39 stav 2);

8) odmah ne obavijesti policiju o činjenicama koje ukazuju na vršenje krivičnog djela, na učinioca krivičnog djela ili na predmete koji su u vezi sa krivičnim djelom ili su nastali izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja sa elementima nasilja (član 39 stav 3);

9) pregled lica ne vrši lice istog pola kao lice koje pregleda (član 43 stav 2);

10) zadrži lice zatečeno u vršenju krivičnog dijela ili prekršaja u štićenom objektu ili štićenom prostoru ili oko štićenog lica duže od dva časa (član 45 stav 1);

11) ne obezbijedi mjesto događaja kad u štićenom objektu dođe do izvršenja krivičnog djela ili prekršaja povodom koga je potrebno izvršiti izviđaj, utvrditi ili razjasniti​​ činjenice (član 46 stav 1);

12) upotrijebi sredstva prinude, a mogao je na drugi način zaštititi štićeno lice i štićeni objekat (član 47 stav 2);

13) ne upotrijebi sredstvo prinude tako da se zaštita štićenog lica i štićenog objekta obavi srazmjerno opasnosti koju treba otkloniti i sa najmanje​​ štetnih posljedica po lice protiv koga se sredstvo prinude upotrebljava (član 47 stav 3);

14) ne upotrijebi fizičku snagu na način da se prouzrokuje što manje štetnih posljedica (član 48 stav 2);

15) ne upotrebljava fizičku snagu u skladu sa pravilima vještine samoodbrane ili ne prestane sa upotrebom čim prestane napad ili otpor lica prema kojem je upotrijebljena (član 48 stav 5);

16) upotrijebi ručni sprej sa nadražujućim dejstvom a nijesu ispunjeni uslovi za upotrebu fizičke snage, odnosno upotrijebi ručni sprej sa nadražujućim dejstvom radi savladavanja pasivnog otpora (član 49 stav 2);

17) upotrijebi palicu u predjelu glave, vrata, kičmenog stuba, grudnog koša, trbušnog zida, genitalija i zglobova lica, osim kao krajnju mjeru (član 50 stav 2);

18) prema licima mlađim od 18 godina života, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, licima sa teškim invaliditetom i ženama čija je trudnoća vidljiva, upotrijebi palicu a niko od tih lica vatrenim oružjem,​​ oruđem ili drugim opasnim predmetom ne ugrožava život drugog lica (član 50 stav 3);

19) prilikom upotrebe sredstava za vezivanje prema licima mlađim od 18 godina života, očigledno bolesnim i iznemoglim licima, licima sa teškim invaliditetom i ženama čija​​ je trudnoća vidljiva ne postupa na način iz člana 50 stav 3 ovog zakona (član 51 stav 4);

20) upotrijebi posebno dresiranog psa bez nadzora i zaštitne korpe (član 52 stav 1);

21) upotrijebi vatreno oružje a upotrebom drugih sredstava prinude može da zaštiti svoj život, živote lica u štićenom objektu ili štićeni objekat koji su napadnuti, a postoji neposredna opasnost po njegov ili život tih lica ili bezbjednost štićenog objekta (član 53);

22) odmah nakon primjene ovlašćenja iz člana 37 stav 1 tač. 4 do 8 ovog zakona, a najkasnije u roku od osam časova od primjene ovlašćenja, u pisanoj formi o tome ne obavijesti odgovorno lice (član 54 stav 1);

23) se kad vrši poslove zaštite u civilnoj odjeći licu prema kojem primjenjuje ovlašćenje ne predstavi pokazivanjem​​ dozvole za vršenje poslova zaštite (član 63 stav 4);

24) za vrijeme vršenja poslova zaštite ne nosi identifikacionu oznaku na vidnom mjestu (član 65).

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 79

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi donijeti na osnovu Zakona o zaštiti lica i imovine ("Službeni list CG", broj 1/14), ako nijesu u suprotnosti​​ sa ovim zakonom.

Usklađivanje poslovanja privrednih društava

Član 80

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavlja djelatnost zaštite uskladiće poslovanje sa ovim zakonom, u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U roku iz stava 1 ovog člana privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji obavlja djelatnost zaštite na osnovu odobrenja izdatog u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine ("Službeni list CG", broj 1/14), dužno je da podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti zaštite u skladu sa ovim zakonom.

Ako privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji obavlja djelatnost zaštite ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja u skladu sa stavom 2 ovog člana, odobrenje koje mu je izdato u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine ("Službeni list CG", broj 1/14) prestaje da važi.

Usklađivanje organizacije unutrašnje službe zaštite

Član 81

Organ i drugi subjekt iz člana 57 stav 1 ovog zakona uskladiće organizaciju unutrašnje službe zaštite sa ovim zakonom u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U roku iz stava 1 ovog člana organ, odnosno drugi subjekt iz člana 57 stav 1 ovog zakona kojem je izdato rješenje o ispunjenosti uslova za organizovanje unutrašnje službe zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine ("Službeni list CG", broj 1/14), dužan je da podnese zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za organizovanje unutrašnje službe zaštite u skladu sa ovim zakonom.

Ako organ, odnosno​​ drugi subjekt iz člana 57 stav 1 ovog zakona ne podnese zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenosti uslova za organizovanje unutrašnje službe zaštite u skladu sa stavom 2 ovog člana, rješenje o ispunjenosti uslova za organizovanje unutrašnje službe zaštite koje mu je izdato u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine ("Službeni list CG", broj 1/14) prestaje da važi.

Važenje dozvole

Član 82

Lice koje vrši poslove zaštite na osnovu dozvole izdate u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine ("Službeni list​​ CG", broj 1/14) nastavlja da vrši poslove zaštite do isteka te dozvole.

Prestanak važenja zakona

Član 83

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti lica i imovine ("Službeni list CG", broj 1/14).

Stupanje na snagu

Član 84

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 24-9/18-2/8

EPA 413 XXVI

Podgorica, 26. jun 2018. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.