Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o zaštiti morske sredine

Proglašavam​​ Zakon o zaštiti morske sredine, koji je​​ donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Osmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 23. decembra 2019. godine.

Broj: 01-2253/2

Podgorica, 25. decembar 2019. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore Skupština Crne Gore 26. saziva, na Osmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 23. decembra 2019. godine, donijela je

Zakon o zaštiti morske sredine*

Zakon je objavljen​​ u "Službenom listu CG", br. 73/2019 od 27.12.2019. godine, a stupio je na snagu 4.1.2020.

______________________

* U ovaj Zakon prenešene su: Direktiva 2008/56/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike životne sredine mora, Direktiva 2017/845/EU Evropskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/56/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća u pogledu okvirnog popisa elemenata koje treba uzeti u obzir pri pripremi strategija za zaštitu morske sredine i​​ Odluka Komisije 2017/848/EU o utvrđivanju kriterijuma i metodoloških standarda o dobrom ekološkom stanju morske sredine.

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Zaštita morske sredine ostvaruje se na način utvrđen ovim zakonom i Konvencijom o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja.

Definicija morske sredine

Član 2

Morska sredina je područje otvorenog mora, riječnih ušća (estuara), morsko obalno područje, uključujući unutrašnje morske vode, teritorijalno more pod suverenitetom Crne Gore, morsko dno i morsko podmorje koje predstavlja životni prostor organizama i njihovih zajednica.

Ciljevi zaštite morske sredine

Član 3

Zaštita morske sredine sprovodi se radi:

1) zaštite, očuvanja, sanacije i valorizacije i gdje je to moguće, obnavljanja strukture i​​ funkcije morskih i obalnih ekosistema i zaštite biodiverziteta;

2) očuvanja zaštićenih područja u moru i ekološki značajnih područja u okviru mreže Natura 2000;

3) sprečavanja, odnosno kada je moguće i smanjenja zagađenja, odnosno opterećenja morske sredine i obalnog područja, na način kojim se obezbjeđuje smanjenje negativnih uticaja ili rizika za zdravlje ljudi i/ili biodiverzitet i zdravlje ekosistema i/ili korišćenje mora i obale u skladu sa zakonom;

4) očuvanja, unapređenja i/ili ponovnog uspostavljanja ravnoteže između ljudskih aktivnosti i prirodnih resursa u moru i obalnom području;

5) očuvanja morskog i obalnog područja u korist sadašnjih i budućih generacija;

6) održivog korišćenja prirodnih resursa u moru i obalnom području, naročito prostora, morskih i kopnenih voda;

7) očuvanja cjelovitosti obalnih ekosistema, predjela i geomorfologije;

8) sprečavanja i/ili ublažavanja uticaja prirodnih pojava, naročito klimatskih promjena, koje mogu biti prouzrokovane prirodnim ili ljudskim aktivnostima; i

9) usklađivanja javnih i privatnih potreba i odluka na državnom i lokalnom nivou, koje utiču na korišćenje morskog i obalnog područja.

Primjena drugih zakona

Član 4

Na zaštitu morske sredine primjenjuju se i zakoni kojima se uređuje: zaštita životne sredine, morski i podmorski prostor Crne Gore, zaštita mora od zagađivanja sa plovnih objekata, zaštita kulturnih dobara i zaštita voda.

Značenje izraza

Član 5

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1)​​ morske vode​​ su unutrašnje morske vode i teritorijalno more Crne Gore i njihovo dno i podmorje, od osnovne linije od koje se mjere teritorijalne vode do najdalje linije područja na kojem Crna Gora ostvaruje suverena prava, odnosno jurisdikciju;

2)​​ tranzicione vode​​ su kopnene vode u blizini riječnih ušća, koje su djelimično slane usljed blizine priobalnih voda i nalaze se pod znatnim uticajem slatkovodnih tokova;

3)​​ obalno područje​​ je područje opština: Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj, kao i morski pojas do spoljnje granice teritorijalnog mora Crne Gore;

4)​​ morska obala​​ je pojas kopna ograničen linijom do koje dopiru najveći talasi za vrijeme najjačeg nevremena, kao i dio kopna koji je širok šest metara, računajući od linije koja je horizontalno udaljena od linije do koje dopiru najveći talasi za vrijeme najjačeg nevremena, računajući od obalne linije;

5)​​ zagađivanje morske sredine​​ je direktno ili indirektno unošenje materija ili energije u morsku sredinu, koje nastaje kao posljedica ljudske aktivnosti, uključujući promjenu svjetlosnih uslova i morsku podvodnu buku, a koje dovode ili mogu dovesti do štetnih posljedica kao što su: nanošenje štete prirodnim resursima i ekosistemima, uključujući gubitak biodiverziteta, prouzrokovanje opasnosti za zdravlje ljudi, sprečavanje morskih aktivnosti, uključujući ribolov, turizam i rekreaciju, sprečavanje drugih dozvoljenih upotreba mora i kopna, pogoršavanje kvaliteta morske vode, kao i​​ smanjenje atraktivnosti morskog i obalnog područja ili pogoršavanje održivog korišćenja dobara i usluga u morskim ekosistemima;

6)​​ indikator​​ je pokazatelj koji se izražava kvantitativno ili kvalitativno da bi se doprinijelo boljem mjerenju i razumijevanju napretka u dostizanju dobrog ekološkog stanja morske sredine;

7)​​ morski region​​ je region Mediterana - Sredozemno more sa određenim hidrografskim, hidrološkim, okeanografskim i biogeografskim karakteristikama;

8)​​ morski podregion​​ je Jadranski podregion regiona Sredozemnog mora sa određenim hidrografskim, hidrološkim, okeanografskim i biogeografskim karakteristikama;

9)​​ države morskog podregiona​​ su države koje imaju suverenitet, odnosno jurisdikciju nad dijelom morskih voda morskog podregiona Jadranskog mora;

10)​​ ekosistemski pristup​​ je pristup u upravljanju ljudskim aktivnostima koji je zasnovan na najboljim dostupnim znanjima o ekosistemima i njihovoj dinamici i procesima, kao i na održivom korišćenju dobara i usluga ekosistema, čime se obezbjeđuje da se ukupno opterećenje od tih aktivnosti zadrži na nivou koji omogućava ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine i otpornost ekosistema na promjene u životnoj sredini uzrokovane ljudskim aktivnostima;

11)​​ integralno upravljanje obalnim područjem​​ je proces održivog​​ upravljanja i korišćenja obalnog područja, uzimajući u obzir osjetljivost obalnih ekosistema i predjela, raznovrsnost aktivnosti i njihovu upotrebu, međusobno djelovanje i njihov uticaj na morske i kopnene oblasti.

II. DOKUMENTI ZAŠTITE MORSKE SREDINE

Strategija zaštite morske sredine

Član 6

(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se na osnovu Strategije zaštite morske sredine (u daljem tekstu: Strategija).

(2) Strategiju donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) na period od najmanje deset godina, na predlog organa državne uprave nadležnog za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(3) Strategija mora biti zasnovana na ekosistemskom pristupu u upravljanju ljudskim aktivnostima, kao i na načelima integralnog upravljanja obalnim područjem,​​ uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskom regionu, odnosno morskom podregionu.

(4) Strategija se sastoji od:

1) početne procjene stanja morske sredine;

2) karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine, sa kriterijumima i metodološkim standardima za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;

3) ciljeva i indikatora za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;

4)​​ programa monitoringa morske sredine;

5) programa mjera za ostvarivanje, odnosno održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine (u daljem tekstu: program mjera).

(5) U postupku izrade Strategije Ministarstvo je dužno da pribavi i mišljenje Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, klimatske promjene i integralno upravljanje obalnim područjem.

(6) Sektorske strategije, politike, razvojni planovi i programi moraju biti usklađeni sa Strategijom na način da se u njima obezbijedi integracija ciljeva i mjera u oblasti zaštite morske sredine.

Početna procjena stanja morske sredine

Član 7

(1) Početna procjena stanja morske sredine obuhvata:

1) analizu osnovnih svojstava i karakteristika trenutnog stanja morske sredine, a naročito hidrografskih, fizičkih i hemijskih​​ svojstva, stanišnih tipova, bioloških svojstava i hidromorfologije;

2) analizu stanja i glavnih opterećenja i uticaja na status morske sredine, segmenata životne sredine obalnog područja i prostora obalnog područja, uključujući ljudske aktivnosti;

3) ekonomsko-socijalnu analizu korišćenja morske sredine i socio-ekonomske karakteristike obalnog područja, sa troškovima sanacije;

4) način planiranja i korišćenja morske sredine i upravljanja obalnim područjem.

(2) Analizama iz stava 1 ovog člana, uzimaju se u obzir i procjene priobalnih, tranzicionih i voda teritorijalnog mora, kao i procjene utvrđene Konvencijom o zaštiti morske sredine i priobalnog područja Sredozemlja (u daljem tekstu: Barselonska konvencija).

(3) Početna procjena stanja morske sredine vrši se istom metodologijom koja se primjenjuje u morskom podregionu, odnosno morskom regionu uzimajući u obzir prekogranične uticaje i prekogranične karakteristike morske sredine.

(4) Početna procjena stanja morske sredine izrađuje se na osnovu podataka kojima​​ raspolaže Ministarstvo, drugi organi državne uprave, naučno-istraživačke institucije i druga pravna lica.

(5) Stanje morske sredine je cjelovito stanje morske sredine, uzimajući u obzir strukturu, funkciju i procese morskih ekosistema koji čine morsku sredinu, zajedno sa prirodnim fiziografskim, geografskim, biološkim, geološkim i klimatskim faktorima, kao i fizičkim, akustičnim i hemijskim uslovima, uključujući uslove koji su nastali usljed ljudskih aktivnosti u tom području ili izvan tog područja.

(6) Način analize svojstava i karakteristika iz stava 1 tačka 1 ovog člana i listu karakteristika trenutnog stanja i uticaja na morsku sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti, propisuje Ministarstvo.

Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine

Član 8

(1) Dobro ekološko stanje morske sredine je stanje u kojem su morska sredina i obalno područje očuvani, ekološki raznovrsni i dinamični, čisti, zdravi i produktivni u svojim prirodnim uslovima, dok je njihovo korišćenje na održivom nivou, čime se čuva potencijal za korišćenje i aktivnosti za sadašnje i buduće generacije, odnosno:

- struktura, funkcije i procesi ekosistema, zajedno sa povezanim fiziografskim, geografskim, geološkim i klimatskim faktorima, omogućavaju potpuno funkcionisanje ekoloških sistema​​ i njihovu otpornost na promjene u životnoj sredini uzrokovane ljudskim aktivnostima, s tim da su vrste i staništa očuvani, da je spriječeno smanjivanje biodiverziteta prouzrokovano tim aktivnostima i da različite biološke komponente djeluju uravnoteženo;

-​​ hidromorfološka, fizička i hemijska svojstva ekosistema, uključujući i svojstva nastala zbog ljudskih aktivnosti na tom području, doprinose funkcionisanju ekosistema, a antropogeni unosi supstanci i energije, uključujući buku, u životnu sredinu mora, ne uzrokuju uticaje zagađenja.

(2) Dobro ekološko stanje morske sredine utvrđuje se na osnovu karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine.

(3) Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrđuju se na osnovu početne procjene stanja morske​​ sredine i kvalitativnih pokazatelja dobrog ekološkog stanja morske sredine, odnosno odgovarajućih kriterijuma i metodoloških standarda za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.

(4) Prilikom utvrđivanja dobrog ekološkog stanja morske sredine uzimaju se u obzir ekosistemi, fizička i hemijska svojstva, stanišni tipovi, biološka svojstva i hidromorfologija, kao i opterećenja i uticaji ljudskih aktivnosti na morsku sredinu.

(5) Za utvrđivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine primjenjuje se ekosistemski pristup u upravljanju ljudskim aktivnostima i integralno upravljanje obalnim područjem.

(6) Kvalitativne pokazatelje, kriterijume i metodološke standarde iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine

Član 9

(1) Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrđuju se na osnovu početne procjene stanja i karakteristika​​ dobrog ekološkog stanja morske sredine.

(2) Ciljevima za ostvarivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine smatra se željeno stanje različitih komponenti morske sredine, kao i opterećenja i uticaji na te komponente za morski region, odnosno podregion.

(3) Prilikom utvrđivanja ciljeva i indikatora iz stava 1 ovog člana, uzimaju se u obzir karakteristike stanja morske sredine, opterećenja i uticaji ljudskih aktivnosti na morsku sredinu, kao i ciljevi zaštite morske i životne sredine, prostora obalnog područja, relevantni prekogranični uticaji i njegove karakteristike.

(4) Način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine propisuje Ministarstvo.

III. PRAĆENjE STANjA MORSKE SREDINE

Planovi za sprovođenje​​ Strategije

Član 10

Strategija se sprovodi u skladu sa programom monitoringa morske sredine i programom mjera.

Program monitoringa morske sredine

Član 11

(1) Program monitoringa morske sredine izrađuje se na osnovu početne procjene stanja morske sredine i​​ ciljeva i indikatora za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog​​ ekološkog stanja morske sredine, metodoloških standarda za praćenje ekosistema, opterećenja i uticaja ljudskih aktivnosti na morsku sredinu.

(2) Program monitoringa morske sredine je sastavni dio​​ godišnjeg programa monitoringa životne sredine, koji se izrađuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje životna sredina.

(3) Prilikom izrade programa monitoringa morske sredine uzima se u obzir program monitoringa stanja morskog ekosistema i obalnog područja.

(4) Program monitoringa morske sredine mora biti usklađen sa programima monitoringa koji se sprovode u morskom podregionu, u skladu sa posebnim propisima i potvrđenim međunarodnim sporazumima.

(5) Programom monitoringa morske sredine, radi usklađenosti​​ sa programima praćenja stanja morske sredine u morskom podregionu, treba da se:

- koristi ista metoda monitoringa stanja morske sredine koja se sprovodi u morskom podregionu, odnosno morskom regionu, radi obezbjeđivanja uporedivosti rezultata monitoringa;

- uzimaju u obzir bitni prekogranični uticaji i prekogranične karakteristike morske sredine.

(6) Program monitoringa morske sredine sprovodi organ uprave nadležan za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: organ uprave).

(7) U sprovođenju monitoringa morske sredine organ uprave za pojedine poslove može angažovati i akreditovana pravna lica.

(8) Na monitoring morske sredine shodno se primjenjuju odredbe zakona o životnoj sredini, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

(9) Na osnovu rezultata programa monitoringa morske sredine, organ uprave sačinjava godišnji izvještaj o stanju morske sredine, koji je sastavni dio informacije o stanju životne sredine.

(10) Organ uprave dostavlja informacije o stanju morske sredine Evropskoj agenciji za životnu sredinu i​​ tijelima nadležnim za sprovođenje Barselonske konvencije, u skladu sa posebnim propisom.

(11) Bliži sadržaj programa monitoringa morske sredine, kao i način sprovođenja monitoringa propisuje Ministarstvo.

Program mjera

Član 12

(1) Radi ostvarivanja i/ili održavanja dobrog ekološkog stanja morske sredine i ostvarivanja ciljeva zaštite morske sredine i obalnog područja, sprovode se mjere utvrđene programom mjera.

(2) Program mjera utvrđuje se na osnovu:

1) početne procjene stanja morske sredine, uzimajući u obzir ciljeve i sa njima povezane indikatore za ostvarivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine;

2) programa monitoringa morske sredine; i

3) propisa kojima se uređuje: upravljanje vodama, komunalnim otpadnim vodama, kvalitet vode za kupanje, kontrola zagađivanja mora sa plovnih objekata i prihvata i tretmana otpada u lukama, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima.

(3) Program mjera sadrži i mjere koje se odnose na zaštićena područja u moru, ekosisteme i ekološki značajna područja u okviru mreže Natura 2000, mjere utvrđene potvrđenim međunarodnim sporazumima, rokove i organe nadležne za sprovođenje mjera, kao i procjenu potrebnih sredstava za njihovo sprovođenje.

(4) Prilikom izrade programa​​ mjera mora se voditi računa o održivom razvoju, socijalnim i ekonomskim efektima tih mjera, radi obezbjeđivanja da efekti predloženih mjera budu srazmjerni troškovima njihove realizacije i da su tehnički izvodljive.

(5) Prilikom izrade programa mjera, Ministarstvo sačinjava procjenu uticaja i analizu troškova i koristi od predloženih mjera.

(6) Izvještaj o sprovođenju programa mjera Ministarstvo je dužno da sačini u roku od tri godine od početka primjene programa mjera.

(7) Bliži sadržaj programa mjera propisuje Ministarstvo.

Izmjene programa mjera

Član 13

(1) Program mjera može se izmijeniti radi otklanjanja i ublažavanja negativnih uticaja i održavanja i/ili obnavljanja cjelovitosti, strukture i funkcionalnosti ekosistema, ako Ministarstvo, u saradnji sa​​ nadležnim državnim organima, procijeni da ljudske aktivnosti mogu u velikoj mjeri negativno da utiču na stanje morske sredine, a naročito u zaštićenim i ekološki značajnim područjima iz člana 12 stav 3 ovog zakona.

(2) Ako ljudske aktivnosti koje se sprovode na nivou Evropske unije, odnosno na međunarodnom nivou mogu u velikoj mjeri negativno uticati na morsku sredinu u područjima koja su pod suverenitetom Crne Gore, odnosno u kojima Crna Gora ostvaruje suverena prava i jurisdikciju, a naročito u zaštićenim​​ područjima iz člana 12 stav 3 ovog zakona, obavještavaju se nadležna tijela država iz morskog podregiona za sprovođenje mjera radi zaštite morske sredine.

(3) Ministarstvo je dužno da, u saradnji sa nadležnim državnim organima izvrši procjenu prekograničnog uticaja koji nastaje sprovođenjem programa mjera za područja koja nijesu pod suverenitetom Crne Gore, radi smanjenja ili otklanjanja opasnosti od štete i smanjivanja negativnog uticaja na najmanju moguću mjeru za ta područja.

Plan hitnog djelovanja

Član​​ 14

(1) U slučaju značajnog pogoršanja stanja morske sredine ili njenih djelova, Ministarstvo u saradnji sa nadležnim državnim organima sačinjava plan hitnog djelovanja.

(2) Planom hitnog djelovanja mogu se utvrditi strožije mjere zaštite morske sredine od​​ mjera utvrđenih programom mjera, pod uslovom da se tim mjerama ne sprečava ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine u morskom podregionu.

(3) Plan hitnog djelovanja donosi Vlada.

Izuzeci od primjene mjera

Član 15

(1) Ministarstvo, u saradnji sa drugim nadležnim organima može odrediti slučajeve zbog kojih se ciljevi i/ili dobro ekološko stanje morske sredine ne mogu postići mjerama utvrđenim u skladu sa ovim zakonom ili u odgovarajućem roku, i to zbog:

- djelovanja ili propuštanja djelovanja za koje Crna Gora nije odgovorna;

- prirodnih pojava;

- više sile;

- izmjena fizičkih svojstava morske sredine koje su prouzrokovane aktivnostima preduzetim u preovlađujućem javnom interesu;

- prirodnih uslova koji onemogućavaju blagovremeno poboljšanje stanja morske sredine.

(2) Slučajevi iz stava 1 ovog člana utvrđuju se programom mjera.

(3) Prilikom određivanja slučajeva iz stava 1 ovoga člana, uzimaju se u obzir i posljedice za druge države morskog podregiona.

(4) Radi sprečavanja pogoršavanja stanja morske sredine u slučaju iz stava 1 ovog člana, kao i sprečavanja štetnih uticaja u morskom podregionu, odnosno morskom regionu, sprovode se posebne (ad hoc) mjere, koje utvrđuje Ministarstvo.

(5) Mjerama iz stava 4​​ ovog člana, mora se obezbijediti da izmjene fizičkih svojstava morske sredine trajno ne onemoguće ili ne ugroze postizanje dobrog ekološkog stanja morske sredine drugih država u morskom podregionu i morskom regionu.

(6) Mjere iz stava 4 ovog člana, uključuju se u program mjera, ako je to primjenjivo.

Izuzeci od primjene aktivnosti utvrđenih Strategijom

Član 16

(1) Primjena pojedinih aktivnosti utvrđenih Strategijom može se izuzeti ako:

- nema opasnosti za morsku sredinu; ili

- bi troškovi sprovođenja tih aktivnosti bili nesrazmjerni u odnosu na rizike za morsku sredinu, ako se njima ne prouzrokuje pogoršanje ekološkog stanja morske sredine.

(2) Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se na početnu procjenu stanja morske sredine.

Obavještavanje Evropske komisije

Član 17

Ako Ministarstvo u saradnji sa drugim nadležnim organima utvrdi negativan uticaj na stanje morske sredine, koji se ne može otkloniti mjerama utvrđenim ovim zakonom ili mjerama koje se sprovode u drugoj oblasti i/ili mjerama utvrđenim međunarodnim sporazumom, obavještava se Evropska komisija, sa preporukama za poboljšanje stanja u morskoj sredini.

Nadležni organi za zaštitu morske sredine

Član 18

Zaštitu morske sredine obezbjeđuju Ministarstvo i organi državne uprave nadležni za: ribarstvo i upravljanje vodama, zaštitu mora od zagađivanja sa plovila, sigurnosti plovidbe i pomorskog saobraćaja, zaštitu i spašavanje, zaštitu zdravlja ljudi, zaštitu kulturne baštine, istraživanja i proizvodnje ugljovodonika, poslove odbrane, kao i druga pravna lica koja obavljaju poslove koji se odnose na zaštitu morske sredine.

Regionalna saradnja

Član 19

(1) Zaštita morske sredine ostvaruje se odgovarajućom saradnjom sa državama članicama Evropske unije, odnosno državama potpisnicama Barselonske konvencije,​​ preko​​ regionalnih tijela koja su obrazovana za sprovođenje Barselonske konvencije i međunarodnog sporazuma o saradnji za zaštitu Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja, a naročito prilikom izrade i primjene strategija zaštite morske sredine, uzimajući u obzir prekogranične uticaje na kvalitet morske sredine drugih država u morskom podregionu, odnosno morskom regionu.

(2) Prilikom izrade Strategije, Ministarstvo je dužno da ostvaruje saradnju sa državama morskog podregiona, odnosno morskog regiona, radi obezbjeđivanja usklađenosti mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva zaštite morske sredine.

(3) Saradnja iz stava 1 ovog člana, ostvaruje se i sa drugim državama koje nijesu članice Evropske unije i koje pripadaju slivu morskog podregiona, odnosno morskog regiona, uključujući države koje nemaju izlaz na more.

IV. REVIZIJA STRATEGIJE, IZVJEŠTAVANjE I INFORMISANjE JAVNOSTI

Revizija Strategije

Član 20

(1) Revizija Strategije vrši se po pravilu svake šeste godine u skladu sa promjenama u morskom podregionu, odnosno morskom regionu, a može se vršiti i u kraćem roku u zavisnosti od tih promjena.

(2) Revizija Strategije vrši se na osnovu analize početne procjene stanja morske sredine, karakteristika dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljeva i indikatora za​​ ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine, programa monitoringa morske sredine i programa mjera.

Izvještavanje Evropske komisije

Član 21

(1) Ministarstvo obavještava Evropsku komisiju o:

1) početnoj procjeni stanja morske sredine i o utvrđenim karakteristikama dobrog ekološkog stanja morske sredine, ciljevima i indikatorima, programu monitoringa morske sredine i programu mjera iz ovog zakona, u roku od tri mjeseca od njihovog donošenja;

2)​​ sprovođenju programa mjera iz člana 12 ovog zakona;

3) aktivnostima prilikom sprovođenja plana hitnog djelovanja iz člana 14 ovog zakona;

4) slučajevima za izuzeće od primjene mjera iz člana 15 ovog zakona;

5) razlozima za izuzeće od primjene pojedinih aktivnosti iz Strategije u skladu sa članom 16 ovog zakona;

6) reviziji Strategije iz člana 20 ovog zakona.

(2) O reviziji Strategije obavještavaju se i zainteresovane države članice Evropske unije, odnosno tijela nadležna za sprovođenje Barselonske konvencije, u roku od tri mjeseca od dana izvršene revizije.

Informacioni sistem za morsku sredinu

Član 22

(1) Radi prikupljanja podataka i izvještavanja o stanju morske sredine, organ uprave uspostavlja i vodi informacioni sistem za morsku sredinu, u okviru informacionog sistema zaštite životne sredine.

(2) Informacioni sistem za morsku sredinu naročito sadrži:

1) podatke koji se odnose na morsku sredinu;

2) podatke i pokazatelje u vezi sa ciljevima i mjerama zaštite morske sredine i obalnog područja;

3) podatke iz programa monitoringa morske sredine;

4) numeričke analize i modele u digitalnom zapisu i bazama podataka.

(3) Podaci iz informacionog sistema morske sredine koriste se za potrebe izvještavanja nadležnih tijela Evropske unije.

Obavještavanje javnosti

Član​​ 23

(1) Informacije o zaštiti morske sredine, uključujući informacije iz informacionog sistema iz člana 22 ovog zakona javno se objavljuju u otvorenom formatu.

(2) Ministarstvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi propise koji se odnose na morsku​​ sredinu, Strategiju sa sastavnim djelovima, podatke dobijene sprovođenjem monitoringa morske sredine i izvještaj o sprovođenju međunarodnih ugovora i konvencija iz oblasti zaštite morske sredine.

Koordinaciono tijelo za zaštitu morske sredine

Član 24

(1)​​ Radi praćenja i unapređivanja stanja morske sredine obrazuje se Koordinaciono tijelo za zaštitu morske sredine (u daljem tekstu: Koordinaciono tijelo).

(2) Koordinaciono tijelo naročito:

1) daje mišljenja na predlog Strategije i njenih sastavnih djelova;

2) daje predloge od značaja za unapređenje zaštite morske sredine;

3) razmatra izvještaj o sprovođenju programa mjera.

Sastav i način rada Koordinacionog tijela

Član 25

(1) Koordinaciono tijelo obrazuje Vlada.

(2) Koordinaciono tijelo čine starješina Ministarstva, predstavnik primorskih jedinica lokalnih samouprava i predstavnici organa državne uprave nadležnih za:

1) zaštitu mora od zagađivanja sa plovila, sigurnost plovidbe i pomorski saobraćaj;

2) ribarstvo i​​ upravljanje vodama;

3) zaštitu i spašavanje;

4) naučna istraživanja;

5) zaštitu kulturne baštine;

6) zaštitu zdravlja ljudi;

7) istraživanje i proizvodnju ugljovodonika;

8) poslove odbrane.

(3) Predstavnika primorskih jedinica lokalnih samouprava, na predlog primorskih jedinica lokalnih samouprava, predlaže Zajednica opština Crne Gore i njegov mandat traje godinu dana.

(4) Predsjednik Koordinacionog tijela je starješina Ministarstva.

(5) Stručne i administrativne poslove za potrebe Koordinacionog tijela obavlja Ministarstvo.

(6) Koordinaciono tijelo za stručna pitanja može obrazovati radne grupe i angažovati eksperte.

(7) Aktom o obrazovanju utvrđuju se zadaci i način rada Koordinacionog tijela.

(8) Sredstva za rad Koordinacionog tijela obezbjeđuju se u Budžetu Crne Gore.

V. FINANSIRANjE ZAŠTITE MORSKE SREDINE

Izvori finansiranja

Član 26

Zaštita morske sredine finansira se iz:

1) Budžeta Crne Gore,

2) donacija, i

3) drugih izvora u skladu sa zakonom.

VI. NADZOR

Organi koji vrše nadzor

Član 27

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona, u okviru utvrđenih nadležnosti, vrše Ministarstvo i drugi nadležni organi državne uprave, iz člana 18 ovog zakona, u skladu sa zakonom.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Podzakonski akti

Član 28

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za donošenje Strategije

Član 29

(1) Početna procjena stanja morske sredine donijeće se u roku od dvije godine​​ od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrdiće se u roku od šest mjeseci od dana donošenja početne procjene iz stava 1 ovog člana.

(3) Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine utvrdiće se u roku od šest mjeseci od dana utvrđivanja karakteristika iz stava 2 ovog člana.

(4) Program monitoringa morske sredine donijeće se u roku od šest mjeseci od dana utvrđivanja ciljeva i indikatora iz stava 3 ovog člana.

(5) Program mjera donijeće se u roku od šest mjeseci od dana donošenja programa monitoringa morske sredine iz stava 4 ovog člana.

Obrazovanje Koordinacionog tijela

Član 30

Koordinaciono tijelo obrazovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu​​ ovog zakona.

Primjena

Član 31

Odredba člana 21 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Prestanak važenja

Član 32

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi odredba člana 35 i člana 89 stav 2 Zakona o životnoj​​ sredini ("Službeni list CG", broj 52/16).

Stupanje na snagu

Član 33

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 27-11/19-2/5

EPA: 867 XXVI

Podgorica, 23. decembar 2019. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.