Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o zaštiti potrošača korisnika finansijskih usluga

Proglašavam​​ Zakon o zaštiti potrošača - korisnika finansijskih usluga, koji​​ je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na petoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 16. jula 2015. godine.

Broj: 01-699/2

Podgorica, 24. jula 2015. godine

Predsjednik Crne Gore,

Filip Vujanović, s.r.

 

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana​​ IV​​ stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na petoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 16. jula 2015. godine, donijela je

Zakon o zaštiti potrošača - korisnika finansijskih usluga

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 43/2015 od 31.7.2015. godine, stupio je na snagu 8.8.2015, a primenjuje se od 8.2.2016.

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava potrošača-korisnika finansijskih usluga​​ koje pružaju banke i davaoci finansijskog lizinga, kao i uslovi i način ostvarivanja i zaštite tih prava.

Značenje pojedinih pojmova

Član 2

U smislu ovog zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) finansijske usluge su bankarske usluge i usluge finansijskog lizinga;

2) bankarske usluge su usluge koje banka pruža korisnicima ovih usluga po osnovu ugovora o kreditu, ugovora o novčanom depozitu, ugovora o otvaranju i vođenju računa, ugovora o izdavanju i korištenju platnih kartica, ugovora o dozvoljenom prekoračenju po računu, kao i druge usluge koje banka pruža u skladu sa zakonom;

3) finansijski lizing (u daljem tekstu: lizing) jeste posao u kojem davalac lizinga prenosi pravo posjedovanja i korištenja predmeta lizinga na korisnika lizinga na određeni vremenski rok, a zauzvrat korisnik lizinga se obavezuje da mu za to plaća ugovorenu lizing naknadu u periodu posjedovanja i korištenja predmeta lizinga s opcijom kupovine i sticanja prava vlasništva nad predmetom lizinga;

4) finansijska pogodba je prodaja s obročnim otplatama cijene ili drugi oblik finansiranja korisnika koji ima istu ekonomsku suštinu, koju nudi trgovac i koja podrazumijeva odloženo plaćanje duga tokom određenog perioda;

5) davalac finansijske usluge jeste banka i lizing društvo;

6) davalac bankarske usluge (u daljem tekstu: banka) jeste banka u smislu zakona kojim se uređuju banke;

7) davalac lizinga je lizing društvo određeno zakonom kojim se uređuje lizing;

8) potrošač-korisnik finansijske usluge (u daljem tekstu: korisnik) jeste fizičko lice koje koristi ili je koristilo finansijske usluge, ili se davaocu finansijskih usluga obratilo radi korištenja tih usluga, a​​ finansijske usluge koristi u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj djelatnosti

9) ugovor​​ o kreditu ima značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuju obligacioni odnosi;

10) ugovor o novčanom depozitu ima značenje utvrđeno u zakonu kojim se uređuju obligacioni odnosi;

11) ugovor o otvaranju i vođenju računa ima značenje utvrđeno u propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi i platni promet u eurima i stranim sredstvima plaćanja;

12) ugovor o revolving kreditu je ugovor o kreditu koji korisniku omogućava da jednom odobreni iznos kredita, u određenom periodu, može povlačiti više puta pod istim uslovima, s tim što se neiskorišteni dio kredita povećava za visinu otplata iskorištenog kredita;

13) platna kartica (koja može biti kreditna i debitna) jeste instrument bezgotovinskog plaćanja koji njegovom korisniku omogućava plaćanje robe i usluga i podizanje gotovog novca;

14) kreditna kartica je platna kartica koja njenom korisniku omogućava podizanje gotovog novca i plaćanje robe i usluga na kredit;

15) debitna kartica je platna kartica koja njenom korisniku omogućava plaćanje robe i usluga i podizanje gotovog novca do visine raspoloživih sredstava na računu korisnika;

16) dozvoljeno prekoračenje računa je ugovoreni iznos sredstava koji banka stavlja na raspolaganje korisniku​​ računa;

17) značajno prekoračenje je iznos sredstava koje korisnik računa koristi mimo ugovornog odnosa s bankom;

18) povezani ugovor o kreditu je ugovor koji služi isključivo za finansiranje nabavke određene robe ili usluge i koji sa ugovorom o prodaji te​​ robe ili usluge čini ekonomsku cjelinu; ekonomska cjelina postoji ako davalac kredita koristi usluge prodavca radi zaključivanja ugovora o kreditu tli je roba, odnosno usluga koja je predmetom nabavke izričito navedena u tom ugovoru;

19) nominalna kamatna​​ stopa označava kamatnu stopu izraženu kao fiksni ili promjenljivi postotak koji se na godišnjem nivou primjenjuje na iznos povučenih kreditnih sredstava, odnosno iznos neto finansiranja lizinga, odnosno primljeni depozit;

20) godišnja efektivna kamatna stopa i efektivna stopa lizing naknade (u daljem tekstu: efektivna kamatna stopa) iskazuju ukupne troškove kredita i drugih finansijskih usluga koje plaća, odnosno prima korisnik tih usluga, pri čemu su ti troškovi izraženi kao postotak ukupnog iznosa ovih usluga na godišnjem nivou;

21) plan otplate, odnosno isplate je tabelarni pregled svih hronološki prikazanih novčanih tokova, namijenjen informisanju korisnika, a radi ažurnijeg praćenja njegovih obaveza po ugovoru o kreditu, odnosno lizingu, odnosno njegovih potraživanja po ugovoru o novčanom depozitu;

22) profesionalna pažnja je povećana pažnja i vještina koja se u pravnom prometu osnovano očekuje od davaoca finansijske usluge u poslovanju s korisnicima, u skladu sa pravilima struke, dobrim poslovnim običajima i principom savjesnosti i poštenja;

23) reprezentativni primjer je primjer u kome su naznačeni svi elementi neophodni za prikazivanje uslova pod kojima se određena finansijska usluga koristi;

24) trajni nosač jeste sredstvo koje korisniku omogućuje da​​ sačuva podatke koji se odnose na njega, da tim podacima pristupi i da ih reprodukuje u neizmijenjenom obliku u periodu koji odgovara svrsi čuvanja;

25) lični identifikacioni broj je broj koji se dodjeljuje korisniku platne kartice, a ima funkciju elektronskog potpisa pri plaćanju roba/usluga ili podizanja gotovine na bankomatima.

Član 3

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na:

1) ugovore o kreditu u iznosu manjem od 500 eura i većem od 75.000 eura,

2) ugovore o lizingu kod kojih nije ugovorena mogućnost da primalac lizinga stekne pravo svojine na predmetu lizinga,

3) ugovore o kreditu preko tekućeg računa (dozvoljeno prekoračenje) sa obavezom otplate u roku od 30 dana,

4) ugovore o kreditu zaključene u postupku poravnanja pred sudom ili pred nekim drugim organom određenim zakonom,

5) ugovore o odgodi plaćanja postojećeg duga po kreditu, bez plaćanja naknade,

6) ugovore o kreditu kod kojih ne postoji obaveza plaćanja bilo kakvih troškova i ugovore kod kojih se kredit mora otplatiti u roku od tri mjeseca,

7)​​ ugovore o kreditu koji su osigurani založnim pravom na pokretnosti ako je odgovornost korisnika strogo ograničena na vrijednost založne stvari,

8) ugovore o finansijskim pogodbama s trajnim izvršenjem kojima se trgovac obavezuje da korisniku isporučuje određenu vrstu robe, odnosno pruža određenu uslugu u dužem periodu, a korisnik se obavezuje da za to plaća cijenu u obrocima za vrijeme trajanja isporuke robe, odnosno pružanja usluge,

9) ugovore o kreditu kod kojih je potraživanje osigurano hipotekom na nekretnini ili drugim uporedivim sredstvom osiguranja na nekretnini odnosno drugim pravom na nekretnini;

10) ugovore o kreditu kada je kredit namijenjen za sticanje ili zadržavanje prava vlasništva na postojećoj ili planiranoj nekretnini/zgradi;

11) ugovore o​​ kreditu kada se kredit u skladu sa zakonom i opštim interesom, dodjeljuje pod povoljnijim uslovima određenoj grupi klijenata.

Odnos prema drugim propisima

Član 4

Na pitanja zaštite korisnika koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita potrošača, poslovanje banaka, davalaca lizinga, odnosno platni promet u važećoj valuti i stranim sredstvima plaćanja, kao i odredbe zakona​​ kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Član 5

(1) Davaoci finansijskih usluga osiguravaju zaštitu prava i interesa korisnika donošenjem i dosljednom primjenom opštih uslova poslovanja i drugih internih akata, koji moraju biti usklađeni s propisima i zasnovani na dobrim poslovnim običajima i pravičnom odnosu prema korisniku, pridržavajući se principa zaštite korisnika i to:

1) prava na ravnopravan odnos korisnika s davaocem finansijskih usluga,

2) prava na zaštitu od diskriminacije,

3) prava na informisanje,

4) prava na ugovaranja obaveza koje su određene ili odredive i

5) prava na prigovor i obeštećenje.

(2) Davaoci finansijskih usluga dužni su se pridržavati principa iz stava 1 ovog člana u svim fazama zasnivanja odnosa s korisnikom (oglašavanju, pregovaračkoj fazi i predaji nacrta ugovora, zaključivanju ugovora, korištenju usluge i trajanju ugovornog odnosa).

Oglašavanje

Član 6

Finansijske usluge moraju se oglašavati na jasan i razumljiv način, a oglašavanje ne smije koristiti netačne i neistinite podatke, niti podatke koji mogu dovesti u zabludu prosječnog korisnika, kao ni. koristiti informacije koje mogu stvoriti pogrešnu predstavu o uslovima korištenja usluge i navesti korisnika na donošenje odluke koju u drugačijim okolnostima ne bi donio, niti koristiti​​ podatke koji škode ili je izvjesno da će naškoditi drugom pružaocu usluga.

Pravila ugovaranja

Član 7

(1) Ugovor o finansijskoj usluzi koji se zaključuje sa korisnikom sačinjava se u pisanoj formi.

(2) Svaka ugovorna strana, žirant i hipotekarni povjerilac​​ dobija primjerak ugovora.

(3) Ugovor ne može sadržavati odredbe kojima se korisnik odriče prava koja su mu garantovana ovim zakonom.

(4) Ugovor stupa na snagu davanjem konačne saglasnosti svih ugovornih strana.

(5) Rok za davanje saglasnosti iznosi 30 dana​​ od dana dostavljanja ugovora u kojem ugovorne strane, žiranti i hipotekarni povjerioci mogu da podnesu prigovore na bitne elemente ugovora.

(6) Ukoliko ugovorne strane u propisanom roku ne daju saglasnost, smatraće se da ugovor nije zaključen.

Član 8

(1)​​ Novčana ugovorna obaveza mora biti određena, odnosno odrediva.

(2) Novčana ugovorna obaveza je odrediva po iznosu ako ugovor sadrži podatke pomoću kojih se njena visina može odrediti, odnosno ako zavisi od ugovorenih promjenljivih elemenata, odnosno promjenljivih i fiksnih, s tim što su promjenljivi elementi oni koji se zvanično objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cijena i drugo).

(3) Novčana obaveza je vremenski odrediva ako se na osnovu ugovorenih elemenata može utvrditi kada dospijeva.

(4) Elementi iz st. 2 i 3 ovog člana moraju biti takve prirode da na njih ne utiče jednostrana volja nijedne od ugovornih strana. Jednostranom voljom se ne smatra obavještenje davaoca finansijske usluge korisniku o izmjeni ugovorenih elemenata koji se smatraju promjenjivim i njihovoj primjeni, a na koje elemente davalac finansijske usluge ne može uticati.

(5) Ugovori ne mogu sadržavati opšte upućujuće norme na poslovnu politiku kada su u pitanju obavezni elementi ugovora predviđeni ovim zakonom.

(6) Davalac finansijske usluge je dužan novčanu ugovornu obavezu utvrđivati na način određen odredbama ovog člana.

(7) Kada je novčana ugovorna obaveza, u pogledu uslova davanja i korištenja usluga, neodređena ili neodrediva, ugovor se smatra ništavim.

(8) Ako su ugovorne strane svoje odnose uredile uz prisutnost mana volje, odnosno pod prijetnjom, bitnom zabludom ili prevarom, druga savjesna strana može tražiti poništenje ugovora i naknadu pretrpljene štete, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

(9) U slučaju da je ugovor o finansijskoj usluzi sačinjen na osnovu neovlašćenog korišćenja ličnih podataka, kao i u slučaju falsifikovanja potpisa klijenta ili žiranta, takav se ugovor smatra apsolutno ništavim, a ugovorni odnos se odmah obustavlja i građanin stiče pravo na obeštećenje od finansijske institucije.

(10) Osnov za postupanje iz stava 9 je prijava izvršenja krivičnog djela falsifikovanja potpisa, zloupotrebe ličnih podataka i zloupotrebe službenog položaja nadležnom državnom organu​​ za poslove gonjenja.

(11) Finansijska institucija je obavezna da nakon prijave u smislu stava 10, pokrene sudski postupak za utvrđivanje ništavosti ugovora na osnovu kojeg će biti obeštećene strane u postupku.

Opšti uslovi poslovanja

Član 9

(1) Opštim uslovima poslovanja davalaca finansijskih usluga, u smislu ovog zakona, smatraju se uslovi poslovanja koji se primjenjuju na korisnike, uslovi za uspostavljanje odnosa između korisnika i davalaca finansijske usluge i postupak komunikacije između njih, kao i uslovi za obavljanje poslovanja između korisnika i davalaca ove usluge.

(2) Opštim uslovima poslovanja davalac finansijske usluge je dužan osigurati primjenu dobrih poslovnih običaja, dobru poslovnu praksu i fer odnos prema korisniku, kao i usklađenost ovih​​ uslova s propisima.

Član 10

Davalac finansijske usluge je dužan da u svojim poslovnim prostorijama i na svojoj internet stranici, i to najkasnije 15 dana prije njihove primjene, osigura da se korisnik upozna s opštim uslovima poslovanja najednom od jezika​​ koji je u službenoj upotrebi u državi Crnoj Gori, da mu pruži odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koji se odnose na primjenu ovih uslova u vezi s određenom finansijskom uslugom, kao i da mu, na njegov zahtjev, u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka dostavi te uslove.

Godišnja efektivna kamatna stopa

Član 11

(1) Efektivna kamatna stopa je diskontna stopa koja izjednačava, na godišnjoj osnovi, sadašnje vrijednosti svih novčanih tokova, odnosno sadašnje vrijednosti svih novčanih primanja sa sadašnjim vrijednostima svih novčanih izdataka po osnovu korištenja finansijskih usluga, a koji su poznati u momentu iskazivanja ove stope. .

(2) Novčani tokovi iz stava 1 ovog člana uključuju:

1) sve otplate i isplate kredita/lizinga/novčanog depozita;

2)​​ troškove koje korisnik finansijskih usluga plaća ili koje davalac finansijske usluge plaća u ime i za račun korisnika uz refundaciju (npr. kamate, naknade, porezi i sl.), odnosno pogodnosti koje prima (kamate i druge bezuslovne pogodnosti);

3) troškove u vezi sa sporednim uslugama koje predstavljaju uslov za korištenje finansijske usluge, odnosno za njeno korištenje na određeni način (npr. troškovi osiguranja života, imovine i lica i dr.).

(3) Ako je uslov za korištenje finansijske usluge otvaranje računa,​​ u novčane tokove iz stava 1 ovog člana uključuju se i troškovi otvaranja i vođenja tog računa, kao i svi troškovi u vezi s izvršenjem tih novčanih tokova.

(4) U novčane tokove iz stava 1 ovog člana ne uključuju se:

1) troškovi nastali zbog nepoštovanja ugovornih odredbi;

2) troškovi u vezi sa kupovinom robe nastali nezavisno od toga da li se plaćanje vrši gotovinski ili na drugi način;

3) troškovi instrumenata osiguranja.

(5) Obračun efektivne kamatne stope zasniva se na sljedećim pretpostavkama:

1) da će ugovor o finansijskoj usluzi ostati na snazi tokom ugovorenog perioda;

2) da će ugovorne strane ispuniti svoje ugovorne obaveze i da će to učiniti u rokovima navedenim u ugovoru;

3) da će nominalna kamatna stopa i ostali troškovi ostati nepromijenjeni do kraja trajanja ugovora.

(6) Banka, mikrokreditna finansijska institucija i davalac lizinga su dužni efektivnu kamatnu stopu obračunavati na jedinstven, propisani način radi poređenja istovrsnih ponuda različitih davalaca finansijskih usluga.

(7) Centralna Banka Crne Gore (u daljem tekstu: CBCG) bliže utvrđuje uslove i način obračuna efektivne kamatne stope.

Zahtjev za minimalnom profesionalnom osposobljenošću

Član 12

(1) Zaposleni koji su angažovani na poslovima prodaje finansijskih usluga ili pružanju savjeta korisnicima dužni su posjedovati odgovarajuće kvalifikacije, znanje i iskustvo, profesionalne i lične kvalitete, da postupaju u skladu sa dobrim poslovnim običajima i poslovnom etikom, da poštuju ličnost i integritet korisnika, kao i da korisnike, potpuno i tačno informišu o uslovima korištenja tih usluga.

(2) Davaoci finansijskih usluga trebaju osigurati da zaposleni koji su angažovani na poslovima prodaje ovih usluga ili pružanju savjeta korisnicima posjeduju odgovarajuće kvalifikacije i osigurati obuku ovih zaposlenih.

II. BANKARSKE USLUGE, USLUGE I LIZING

Informisanje u predugovornoj fazioglašavanje

Član 13

(1) Banka i davalac lizinga dužni su, pri oglašavanju​​ depozitnih, kreditnih i poslova lizinga kod kojih oglasna poruka sadrži kamatnu stopu ili bilo koji numerički podatak koji se odnosi na cijenu ili prihod, jasno i precizno na reprezentativnom primjeru navesti:

1) vrstu novčanog depozita/kredita/predmeta lizinga;

2) visinu i promjenljivost godišnje nominalne kamatne stope;

3) efektivnu kamatnu stopu;

4) valutu u kojoj se ugovara novčani depozit/kredit/lizing;

5) periode na koje se ugovara novčani depozit/kredit/lizing;

6) kriterijume za indeksiranje novčanog​​ depozita/kredita/lizinga;

7) ukupan iznos novčanog depozita/kredita/lizinga;

8) sve troškove koji padaju na teret korisnika.

(2) Pri oglašavanju lizinga, davalac lizinga, pored podataka iz stava 1 ovog člana,

dužan je navesti i sljedeće podatke:

1) bruto​​ nabavnu vrijednost predmeta lizinga, visinu učešća i iznos neto finansiranja;

2) broj i iznos rata lizing naknade, kao i period u kojem rate dospijevaju za naplatu (mjesečno, tromjesečno i sl.).

(3) Pri oglašavanju iz st. 1 i 2 ovog člana, iznos efektivne​​ kamatne stope treba biti​​ 

naznačen, odnosno napisan tako daje uočljiviji od ostalih elemenata.

(4) Oglašavanjem iz st. 1 i 2 ovog člana smatra se oglašavanje u smislu zakona kojim se uređuje oglašavanje - oglašavanje u sredstvima javnog informisanja, u prostorijama banke i davalaca lizinga (brošure, reklamni letci i dr.), odnosno na internet stranici.

Član 14

(1) Ako je za zaključenje ugovora o kreditu, odnosno lizingu obavezno i zaključenje ugovora o sporednim uslugama (naročito ugovora o osiguranju), a pri tom se cijena sporedne usluge ne može odrediti unaprijed - postojanje takve obaveze iskazuje se jasno, sažeto i na vidljiv način, zajedno sa iskazivanjem efektivne kamatne stope.

(2) Pri oglašavanju je zabranjeno koristiti izraze kojima se kredit, odnosno lizing označavaju besplatnim ili slične izraze ako je odobrenje tog kredita, odnosno lizinga uslovljeno zaključenjem drugog ugovora ili je uslovljeno bilo čime što predstavlja trošak za korisnika ili stvara drugu obavezu.

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi

Član 15

(1) Banka, mikrokreditna finansijska institucija i davalac lizinga su dužni korisniku pružiti informacije o uslovima i svim bitnim karakteristikama usluge koju nude u obliku standardnog informacionog lista na reprezentativnom primjeru usluge, u pisanoj formi ili elektronskom obliku koji se odnose na ugovor o novčanom depozitu/kreditu/lizingu, o dozvoljenom prekoračenju, odnosno o otvaranju i vođenju računa, kao i na ugovor o izdavanju i korištenju platne kartice (u daljem tekstu: ponuda), na način koji će korisniku omogućiti da uporedi ponude različitih davalaca istih usluga i procijeni da li ugovor odgovara njegovim potrebama i finansijskoj situaciji, ali koji korisnika nijednog trenutka neće dovesti u zabludu.

(2) Informacioni list iz stava 1 ovog člana treba da sadrži:

1) vrstu usluge,

2) poslovno ime i adresu davaoca usluge,

3) iznos usluge, oznaku valute i uslove korištenja,

4) trajanje ugovora,

5) visinu i promjenjivost nominalne kamatne stope,

6) efektivnu​​ kamatnu stopu i ukupan iznos koji korisnik treba da plati, odnosno koji mu se treba isplatiti,

7) iznos i broj rata kredita i perioda u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo),

8) troškove održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcija uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja, tako i za povlačenje sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenjivi i uslove pod kojima se mogu mijenjati.

9) informaciju u slučaju o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora,

10) informaciju o obavezi zaključenja ugovora​​ o sporednim uslugama povezanim s osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa,

11) kamatnu stopu koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza,

12) po potrebi instrumente osiguranja ispunjenja obaveza,

13) iznos naknade za prijevremeni povrat,

14) pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrta ugovora, izuzev​​ ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa s korisnikom u konkretnom pravnom poslu,

15) period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi,

16) uslove polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslove prebijanja kredita i novčanog depozita.

(3) Svi podaci i informacije u vezi s uslugom koju banka nudi moraju biti ispisani jednakom veličinom slova i jednako uočljivi u standardnom informacionom listu.

(4) Agencija može propisati i dodatne elemente standardnog informacionog lista, zavisno od vrste usluge, koja se kao ponuda uručuje korisniku.

Sadržaj ugovora o bankarskim uslugama i lizingu

Ugovor o kreditu

Član 16

(1) Obavezni elementi ugovora o kreditu su:

1) vrsta kredita;

2) period na koji se kredit odobrava;

3) poslovno ime, ime i adresa ugovornih strana;

4) iznos kredita koji se odobrava i uslove povlačenja sredstava;

5) kod kredita indeksiranih u stranoj valuti - valutu u kojoj banka​​ indeksira kredit, tip kursa valute koji se primjenjuje pri odobravanju i otplati kredita(kupovni ili prodajni kurs Centralne banke Crne Gore ili službeni srednji kurs, ili kupovni ili prodajni kurs banke) kao i datum obračuna;

6) visinu nominalne kamatne stope uz određenje da li je fiksna ili promjenljiva, a, ako je promjenljiva - elemente na osnovu kojih se određuje (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cijena i dr.), njihovu visinu u vrijeme zaključenja ugovora, perioda u kojima će se mijenjati, kao i fiksni element ako je ugovoren;

7) efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji korisnik treba da plati, a izračunat jena dan zaključenja ugovora;

8) plan otplate kredita i pravo korisnika da tokom trajanja ugovora, u slučaju promjene plana otplate, odnosno jedanput godišnje ako nije došlo do ove promjene, može besplatno dobiti taj plan; ako se kamata i troškovi otplaćuju bez istovremene otplate glavnice - plan otplate kredita treba da sadrži samo rokove i uslove otplate kamate i troškova;

9) metod koji se primjenjuje kod obračuna kamate (konformni, proporcionalni i dr.);

10) stopa zatezne kamate u trenutku zaključenja ugovora koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te sve druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza;

11) upozorenje o posljedicama u slučaju neizmirivanja obaveza, uslove, postupak i posljedice otkaza, odnosno raskida​​ ugovora o kreditu u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, kao i obavještenje o uslovima i načinu ustupanja potraživanja u slučaju neizmirenja obaveza;

12) vrstu i visinu svih naknada koje padaju na teret korisnika kredita, uz određenje da​​ li su fiksne ili promjenljive, a ako su promjenljive - rokove u kojima će ih banka mijenjati, kao i vrstu i visinu drugih troškova (porezi, naknade nadležnim organima i dr.);

13) vrste sredstava osiguranja, mogućnost za njihovu zamjenu tokom perioda otplate kredita, kao i uslove aktiviranja tih sredstava u slučaju neizmirivanja obaveza;

14) uslove i način prijevremene otplate kredita i visinu naknade u vezi s tim;

15) pravo korisnika na odustanak od ugovora, uslove i način odustanka;

16) pravo na prigovor​​ i mogućnost pokretanja postupka posredovanja radi vansudskog rješavanja spornog odnosa;

17) po potrebi, odredbu o obavezi korištenja i plaćanja troškova notarskih usluga.

(2) Ukupni troškovi kredita za korisnika uključuju kamate, naknade, poreze i sve druge naknade i troškove koji su direktno povezani sa odobravanjem i korištenjem kredita i uključuju se u obračun i iskazivanje efektivne kamatne stope.

(3) Ukupan iznos koji korisnik treba da plati predstavlja zbir iznosa kredita i ukupnih troškova kredita koje korisnik snosi.

(4) Pri isplati kredita banka uz ugovor uručuje korisniku jedan primjerak plana otplate kredita koji se smatra sastavnim dijelom ugovora, a drugi primjerak ovog plana banka zadržava u svojoj dokumentaciji.

Obaveza procjene kreditne sposobnosti

Član 17

(1) Prije zaključenja ugovora o kreditu, odnosno lizingu - banka, odnosno davalac lizinga dužni su kreditnu sposobnost korisnika, žiranta ili drugog lica koje lično osigurava ispunjenje obaveza korisnika procijeniti na osnovu odgovarajuće dokumentacije i podataka dobijenih od korisnika, uvidom u kreditne registre, uz prethodnu pisanu saglasnost osobe na koju se podaci iz registra odnose, kao i javne registre i baze podataka.

(2) Prije zaključenja ugovora o kreditu, odnosno lizingu, davalac finansijske usluge je dužan, uz prethodnu pisanu saglasnost korisnika, žiranta ili drugog lica koje lično osigurava ispunjenje obaveze korisnika, međusobno ih informisati i upoznati sa dokumentacijom i podacima pribavljenim u postupku procjene kreditne sposobnosti.

(3) Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se u slučajevima kada je takvo saopštavanje podataka izričito zabranjeno posebnim prinudnim propisima ili je suprotno ciljevima javnog poretka.

(4) Ako se ugovorne strane saglase da se kreditno zaduženje korisnika kao dužnika poveća, davalac finansijske usluge je dužan ponovno procijeniti kreditnu sposobnost korisnika, žiranta ili drugog lica koje lično osigurava ispunjenje obaveze korisnika, prije bilo kakvog značajnijeg povećanja ukupnog iznosa kredita. Pod značajnijim povećanjem ukupnog iznosa kredita podrazumijeva se povećanje ukupnog iznosa kredita za više od 10 %.

(5) Ukoliko jedno lice nije saglasno da se dobijeni podaci i dokumentacija za procjenu njegove kreditne sposobnosti saopšte drugim licima, davalac finansijske usluge je dužan s tom činjenicom upoznati druga lica.

(6) Ako je zahtjev za kredit, odnosno lizing odbijen na osnovu uvida u bazu podataka iz stava 1 ovog člana - davalac finansijske usluge je dužan na zahtjev korisnika uručiti izvještaj centralnog registra kredita po osnovu kojeg je donesena negativna odluka po njegovom zahtjevu bez naknade, prilikom izuzimanja dokumentacije koju je korisnik predao banci, odnosno davaocu lizinga uz zahtjev za korištenje finansijske usluge.

(7) CBCG​​ će propisati uslove za procjenu i dokumentovanje kreditne sposobnosti korisnika i drugih lica u kreditnom poslu.

(8) Ako davalac finansijske usluge ispunjenje obaveza korisnika, po poslovima odobravanja kredita, odnosno lizinga osigurava jemstvom, dužan je​​ u pregovaračkoj fazi upoznati žiranta s predmetom jemstva, oblikom jemstva koji se ugovorom zahtijeva, obimom žirantove odgovornosti na koju se obavezuje davanjem izjave o jemčenju, te da mu predoči sve informacije, odnosno učini dostupnim sve bitne elemente ugovora iz kojih su jasno vidljivi prava i obaveze ugovornih strana, i na njegov zahtjev, bez naknade, preda nacrt ugovora radi razmatranja izvan prostorija davalaca finansijskih usluga.

(9) Ugovor o jemstvu zaključuje se u pisanom obliku i mora sadržavati elemente propisane članom 16 stav 1 tač. 1 do 13 ovog zakona.

(10) U slučaju promjene obaveznih elemenata ugovora kojim se povećava obim žirantove obaveze, potrebno je da se sa tom promjenom saglasi žirant u vidu sklapanja aneksa ugovora o jemstvu.

(11) Ukoliko se žirant ne saglasi s promjenom obaveznih elemenata ugovora, i u slučaju promjene ovih elemenata, ostaje na snazi njegova obaveza kao žiranta u visini i obimu prema prvobitno potpisanom ugovoru o jemstvu.

Ugovor o lizingu

Član 18

(1) Ugovor o lizingu mora da sadrži sve obavezne elemente u skladu sa zakonom kojim se uređuje lizing.

(2) Kod ugovora o lizingu - kamata, naknade i drugi troškovi, ako su promjenljivi, moraju zavisiti od ugovorenih elemenata koji se službeno objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cijena i dr.) i čija je priroda takva da na njihovu vrijednost ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana.

(3) Pri zaključivanju ugovora o lizingu, davalac lizinga uz ugovor uručuje korisniku jedan primjerak plana otplate lizinga i pregleda obaveznih elemenata lizinga koji sadrži osnovne podatke o lizingu, a koji se smatraju sastavnim dijelovima ugovora. Drugi primjerak ovog plana, odnosno pregleda davalac lizinga zadržava u svojoj dokumentaciji.

Ugovor o revolving kreditu

Član 19

(1) Ugovor o revolving kreditu je ugovor po kojem banka na određeni period stavlja određeni novčani iznos na raspolaganje korisniku, s tim da ga on može koristiti u svakom trenutku u odobrenom periodu. Kredit se odobrava kao okvirni iznos. Svako korištenje smanjuje raspoloživa sredstva, a vraćanje kredita obnavlja ih do odobrenog okvirnog iznosa.

(2) U svakom trenutku i bez naknade, korisnik ima pravo da na uobičajeni način, raskine ugovor o revolving kreditu, izuzev ako​​ je ugovoren otkazni rok koji ne može biti duži od mjesec dana.

(3) Banka može otkazati ugovor o revolving kreditu, ako je tako ugovoreno, uz obavezu pisanog obavještavanja korisnika najmanje 30 dana unaprijed ili ukoliko korisnik i nakon privremenog uskraćivanja izvrši povlačenje sredstava suprotno ugovoru o revolving kreditu.

(4) Banka može iz opravdanih razloga (neovlašteno korištenje kredita iz stava 1 ovog člana značajno pogoršanje kreditne sposobnosti korisnika i drugo) i ako je tako ugovoreno, privremeno ili trajno uskratiti korisniku pravo na povlačenje sredstava, s tim da je dužna da ga o razlozima uskraćivanja, obavještava u pisanoj formi ili elektronskim putem, i to ako je moguće odmah ili u roku od tri dana, osim kada je pružanje takvih obavještenja zabranjeno drugim propisima.

Ugovor o izdavanju i korištenju platne kartice

Član 20

(1) Ugovor o izdavanju i korištenju platne kartice sadrži sljedeće obavezne elemente: .

1) naziv, ime i adresu ugovornih strana;

2) karakteristike, način upotrebe i ograničenja upotrebe kartice;

3) način postupanja korisnika radi sigurnog korištenja kartice;

4) postotak minimalne mjesečne obaveze za plaćanje kod kreditne kartice;

5) valutu u kojoj se vrši obračunavanje dugovanja po kartici;

6) obavještenje o postojanju naknade za podizanje gotovine na bankomatu druge banke;

7) način postupanja korisnika u slučaju uočenog neovlaštenog korištenja podataka sa kartice, oštećenja, krađe ili gubitka kartice;

8) način postupanja korisnika i banke u slučaju blokade kartice;

9) odgovornost i obavezno postupanje korisnika i banke izdavaoca kartice u slučaju krađe i gubitka kartice, odnosno u slučaju neovlaštenog korištenja podataka s kartice;

10) pravo korisnika na odustanak od ugovora, uslove i način odustanka;

11) pravo na prigovor i mogućnost pokretanja postupka posredovanja radi vansudskog rješavanja spornog odnosa;

(2) Ugovor iz stava 1 ovog člana, pored elemenata iz toga stava, sadrži i elemente iz člana 16 stav 1 ovog zakona, osim elementa iz tačke 8 toga stava.

Ugovor o novčanom depozitu i ulogu na štednju

Član 21

(1) Ugovor o novčanom depozitu sadrži sljedeće obavezne elemente:

1) vrstu novčanog depozita, odnosno uloga i period na koji banka prima novčani depozit, odnosno ulog na štednju;

2) iznos sredstava koji banka prima u​​ novčani depozit;

3) valutu u kojoj korisnik polaže, a banka isplaćuje sredstva na ime novčanog depozita (eura), a u slučaju novčanog depozita s ugovorenom valutnom klauzulom -​​ i tip kursa valute koji se primjenjuje pri polaganju, odnosno isplati novčanog depozita (službeni srednji kurs), kao i datum obračuna;

4) visinu nominalne godišnje kamatne stope, uz naznaku da li postoji obaveza korisnica o plaćanju poreza;

5) efektivnu kamatnu stopu i ukupan iznos koji se korisniku treba isplatiti, a izračunat je na dan zaključenja ugovora;

6) bezuslovne pogodnosti koje banka pruža u vezi s novčanim depozitom;

7) promjenljivost nominalne kamatne stope (fiksna ili promjenljiva);

8) elemente​​ na osnovu kojih se određuje ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, njihovu visinu u vrijeme zaključenja ugovora i periode u kojima će se mijenjati, kao i fiksni element ako je ugovoren;

9) metod koji se primjenjuje kod obračuna kamate (konformni,​​ proporcionalni i dr.);

10) način na koji i uslove pod kojima korisnik može raspolagati sredstvima novčanog depozita;

11) vrstu i visinu svih naknada koje padaju na teret deponenta, uz određenje jesu li fiksne ili promjenljive, a ako su promjenljive - periode u kojima će ih banka mijenjati, kao i vrstu i visinu drugih troškova (porezi, naknade nadležnim organima i dr.);

12) uslove i način automatskog produžavanja oročenja;

13) iznos osiguranog novčanog depozita;

14) uslovi pod kojim se sa novčanim depozitom​​ odnosno ulogom na štednju može raspolagati prije roka isteka na koji je banka primila novčani depozit odnosno ulog na štednju, kao i dokumentovanje ispunjenja tih uslova;

15) pravo na prigovor i mogućnost pokretanja postupka posredovanja radi vansudskog rješavanja spornog odnosa;

(2) Kod ugovora o novčanom depozitu - naknade i drugi troškovi, ako su promjenljivi, moraju zavisiti od ugovorenih elemenata koji se službeno objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cijena i dr.) i čija je priroda​​ takva da na njihovu vrijednost ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana.

(3) Pri zaključivanju ugovora o novčanom depozitu, banka uz ugovor uručuje jedan primjerak pregleda obaveznih elemenata novčanog depozita koji sadrži osnovne podatke o novčanom depozitu, a koji se smatraju sastavnim dijelovima ugovora. Drugi primjerak ovog pregleda banka zadržava u svojoj dokumentaciji.

(4) Banka je dužna da korisniku pri zaključivanju ugovora o ulogu na štednju izda štednu knjižicu.

(5) U slučaju​​ automatskog produžavanja oročenja novčanog depozita - banka je dužna da, najkasnije 15 dana prije isteka roka oročenja, korisnika obavijesti o roku na koji se produžuje ugovor o novčanom depozitu i o novoj kamatnoj stopi, a korisnik ima pravo da ugovor raskine najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tog obavještenja, i to bez naknade i uz kamatu ugovorenu za istekli oročeni period.

(6) Odredbe ovog člana odnose se i na uloge na štednju.

Ugovor o otvaranju i vođenju računa

Član 22

(1) Ugovor o otvaranju i vođenju računa, pored elemenata utvrđenih propisima kojima se uređuje platni promet, sadrži sljedeće obavezne elemente:

1) vrstu i visinu svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret korisnika, uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi, a ako su promjenljivi - periode u kojima će ih banka mijenjati;

2) podatak da li banka plaća kamatu, visinu kamatne stope po kojoj banka obračunava kamatu, uz određenje da li je fiksna ili promjenljiva, a ako je promjenljiva - elemente čija promjena utiče na promjenu kamatne stope, perioda u kojima će je banka mijenjati, način izmjene, razloge za izmjenu, kao i metod koji se primjenjuje kod obračuna kamate (konformni, proporcionalni i dr.);

3) kamatnu stopu i dodatne troškove koji se obračunavaju u slučaju neugovorenog prekoračenja po računu;

4) obavještenje o uslovima i načinu ustupanja potraživanja prema korisniku u slučaju neizmirenja obaveza;

5) pravo na prigovor i mogućnost pokretanja postupka posredovanja radi vansudskog rješavanja spornog odnosa;

(2) Ako​​ banka naknade i druge troškove iz stava 1 tačka 1 ovog člana uveća iznad ugovorenog iznosa, dužna je tome obavijestiti korisnika najkasnije 15 dana prije početka primjene izmijenjenih naknada, odnosno drugih troškova.

(3) U slučaju otkaza ugovora, korisnik​​ može na svoj zahtjev, a nakon izmirenja obaveza po računu, bez naknade prenijeti sredstva u drugu banku ili podići sredstva u gotovini i ugasiti račun, a banka je dužna da mu to omogući.

Član 23

Ako je ugovorom o novčanom depozitu ili tekućem računu ugovoreno izdavanje i

korištenje platne kartice, ugovor sadrži i sljedeće obavezne elemente:

1) valutu u kojoj se vrši obračunavanje dugovanja po kartici,

2) obavještenje o postojanju naknade za podizanje gotovine na bankomatu druge banke,

3) prava i obaveze, način postupanja korisnika u slučaju uočenog neovlaštenog korištenja podataka s kartice, oštećenja, krađe ili gubitka kartice,

4) prava i obaveze, način postupanja korisnika i banke u slučaju blokade kartice i

5) odgovornost korisnika i banke izdavaoca kartice u slučaju krađe i gubitka kartice, odnosno u slučaju neovlaštenog korištenja podataka s kartice.

Promjenljiva nominalna kamatna stopa

Član 24

(1) Promjenljiva nominalna kamatna stopa je kamatna stopa čija visina zavisi od ugovorenih promjenljivih elemenata, odnosno promjenljivih i fiksnih, s tim što su promjenljivi elementi oni koji se službeno objavljuju (referentna kamatna stopa, indeks potrošačkih cijena i dr.) Na promjenljivost kamatne stope ne može uticati jednostrana volja nijedne od ugovornih strana.

(2) Banka, odnosno davalac lizinga dužni su da promjenljivu nominalnu kamatnu stopu utvrđuju na način određen odredbama stava 1 ovog člana.

(3) Banka, odnosno davalac lizinga dužni su da u svojim poslovnim prostorijama drže istaknuto obavještenje i korisniku učini dostupnim podatke o kretanju vrijednosti ugovorenih promjenljivih elemenata iz stava 1 ovog člana.

Ugovor o drugim bankarskim uslugama

Član 25

(1) Ugovori o garancijama, avalima, akreditivu, sefu kao i drugi ugovori po poslovima koje banka obavlja u skladu sa zakonom moraju sadržavati vrstu i visinu svih naknada i drugih troškova koji padaju na teret korisnika.

(2) CBCG može propisati obavezne elemente ugovora o ostalim ugovorima.

Pravo na odustanak

Član 26

(1) Davalac finansijskih usluga ne može korisniku staviti na raspolaganje kreditna sredstva prije isteka roka od 14 dana od dana zaključenja ugovora, izuzev na izričit zahtjev korisnika.

(2) Korisnik ima pravo da odustane od zaključenog ugovora o kreditu, ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa, ugovora o izdavanju i korištenju kreditne kartice - u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga za odustanak.

(3) Kod ugovora o kreditu koji je osiguran hipotekom,​​ kao i kod ugovora čiji je predmet kupovina, odnosno finansiranje kupovine nepokretnosti, korisnik može odustati od ugovora pod uslovom da nije počeo da koristi kredit, odnosno finansiranje.

(4) Pri odustanku od ugovora iz stava 1 ovog člana, a prije isteka​​ roka iz tog stava, korisnik je dužan o svojoj namjeri da odustane obavijestiti banku, davaoca lizinga, odnosno trgovca na način kojim se potvrđuje prijem ovog obavještenja, pri čemu se datum prijema tog obavještenja smatra datumom odustanka od ugovora. Ovo obavještenje dostavlja se u pisanoj formi.

(5) Korisnik koji odustane od ugovora o kreditu, ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa i ugovora o izdavanju i korištenju kreditne kartice dužan je odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obavještenja iz stava 4 ovog člana, vratiti banci glavnicu i kamatu iz osnovnog posla za vrijeme korištenja kredita.

(6) Korisnik koji odustane od ugovora o lizingu s opcijom kupovine predmeta lizinga dužan je davaocu lizinga odmah po slanju obavještenja iz stava 4 ovog člana vratiti predmet lizinga. Korisnik iz ovog stava dužan je odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obavještenja iz stava 4 ovog člana davaocu lizinga nadoknaditi pretrpljenu štetu ako je došlo do umanjenja vrijednosti predmeta lizinga i platiti ugovorenu kamatu iz osnovnog posla od dana zaključenja ugovora do dana plaćanja kamate.

(7) Korisnik koji odustane od finansijske pogodbe s trgovcem dužan je odmah trgovcu vratiti predmet kupoprodaje. Korisnik iz ovog stava dužan je odmah, a​​ najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obavještenja iz stava 4 ovog člana, trgovcu nadoknaditi pretrpljenu štetu ako je došlo do umanjenja vrijednosti predmeta kupoprodaje i platiti ugovorenu kamatu iz osnovnog posla od dana zaključenja kupoprodaje do dana plaćanja kamate.

(8) Davaoci usluga nemaju pravo na druge naknade, osim naknada iz st. 5 i 6 ovog člana i troškova nastalih kod nadležnih organa, a u slučaju iz stava 2 ovog člana - banka ima pravo na naknadu stvarnih troškova koje je imala povodom​​ zaključenja ugovora o kreditu.

(9) Korisnik mora biti upoznat sa stvarnim troškovima iz stava 7 ovog člana prije zaključenja ugovora o kreditu.

(10) Ako davaoci usluga iz stava 4 ovog člana ili treća strana na osnovu ugovora s tim davaocima, pružaju i sporedne usluge u vezi s finansijskim uslugama iz st. 1 i 2 ovog člana - korisnika više ne obavezuje ugovor o sporednim uslugama ako korisnik koristi svoje pravo na odustanak od osnovnog ugovora u skladu sa ovim članom, osim u slučaju kada je korisnik počeo koristiti navedenu uslugu u skladu sa drugim ugovorom. Korisnik kredita mora u pisanom odustanku u skladu sa stavom 4 ovog člana izričito navesti da odustaje i od sporedne usluge.

Prijevremena otplata

Član 27

(1) Korisnik ima pravo da u bilo kojem momentu vrati kredit, u potpunosti ili djelimično, prije roka određenog za vraćanje, pri čemu ima pravo na umanjenje ukupnih troškova kredita za iznos kamate i troškova za preostali period trajanja ugovora (prijevremena otplata), ali je dužan da o namjeri prijevremene otplate kredita unaprijed obavijesti banku u ugovorenom roku.

(2) U slučaju prijevremene otplate kredita, banka ima pravo na objektivno opravdanu i ugovorenu naknadu troškova koji su direktno u vezi s prijevremenom otplatom kredita, pod uslovom da je prijevremena otplata izvršena u periodu tokom kojeg se primjenjivala fiksna nominalna kamama stopa, a kod ugovora o kreditu čiji je predmet kupovina nepokretnosti ako je ugovorena fiksna ili promjenljiva nominalna kamatna stopa i ako je iznos prijevremene otplate kredita u periodu od godine dana veći od iznosa granične vrijednosti, koji utvrđuje CBCG.

(3) Naknada iz stava 2 ovog člana može se ugovoriti do visine pretrpljene štete zbog prijevremene otplate, a najviše do 1% iznosa prijevremeno otplaćenog kredita, i to ako je period između prijevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz ugovora o kreditu duži od jedne godine. Ako je to period kraći od jedne godine naknada ne može biti veća od 0,5% iznosa prijevremeno otplaćenog kredita.

(4) Banka ne može zahtijevati naknadu za prijevremenu otplatu:

1) ako je otplata bila učinjena na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju čija je namjena osiguranje otplate kredita,

2) ako se otplata vrši tokom perioda za koji je ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa, osim kod kredita čiji je predmet kupovina nepokretnosti i

3) u slučaju dozvoljenog prekoračenji računa.

(5) Naknada za prijevremenu otplatu kredita ni u jednom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koju bi korisnik platio za vrijeme od dana vraćanja kredita do dana kada je kredit po ugovoru trebao biti vraćen.

(6) CBCG može propisati dodatne uslove prijevremene otplate kredita.

(7) Odredbe ovog člana primjenjuju se i na ugovor o lizingu.

Izmjena obaveznih​​ elemenata ugovora

Član 28

(1) Ako banka ili davalac lizinga namjerava neki od obaveznih elemenata ugovora izmijeniti, dužna je pribaviti pisanu saglasnost svih sudionika u kreditnom odnosu, prije primjene te izmjene, izuzev za izmjenu promjenjive kamatne stope, koja je ugovorena u skladu sa odredbama ovog zakona.

(2) U slučaju da korisnik nije saglasan s izmjenama obaveznih elemenata ugovora, banka, odnosno davalac lizinga ne može jednostrano izmijeniti uslove iz ugovora, niti ugovor jednostrano raskinuti,​​ odnosno otkazati, osim u razlozima predviđenim propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi.

(3) Banka, odnosno davalac lizinga su dužni korisnika, u roku i na način određen ugovorom, obavještavati o promjeni podataka koji ne predstavljaju obavezne elemente ugovora.

Obavještenje o promjenljivoj nominalnoj kamatnoj stopi

Član 29

(1) Ako je ugovorena promjenljiva nominalna kamatna stopa - banka, odnosno davalac lizinga dužni su da o izmjeni te stope korisnika obavijeste u pisanoj ili elektronskoj formi i to​​ prije početka primjene izmijenjene stope, odnosno periodično u skladu sa ugovorom, i da u tom obavještenju navedu datum od kada se izmijenjena stopa primjenjuje.

(2) Uz obavještenje iz stava 1 ovog člana banka kod ugovora o kreditu, odnosno davalac lizinga kod ugovora o lizingu u pisanoj formi dostavljaju korisniku i izmijenjeni plan otplate kredita, odnosno plan otplate predmeta lizinga.

(3) Banka, odnosno davalac lizinga dužni su, na zahtjev korisnika, planove iz stava 2 ovog člana učiniti dostupnim korisniku za sve vrijeme trajanja ugovornog odnosa, i to bez naknade.

(4) Obaveza obavještavanja iz stava 1 ovog člana postoji i u slučaju izmjene promjenljivih elemenata koji utiču na visinu drugih novčanih obaveza.

Obavještenje o stanju duga i prekoračenju računa

Član 30

(1) Davalac finansijskih usluga je dužan najmanje jedanput godišnje na zahtjev korisnika dostaviti obavještenje o stanju njegovog duga po ugovoru o kreditu, lizingu, odnosno kreditnoj kartici u pisanoj formi ili elektronskim putem.

(2) U slučaju dozvoljenog prekoračenja računa, banka je dužna najmanje jedanput mjesečno dostavi korisniku bez naknade, u pisanoj formi ili elektronskim putem, obavještenje - izvod o svim promjenama na njegovom računu, a na zahtjev korisnika dužna je da to obavještenje dostaviti bez odlaganja uz pravo na naplatu takvog obavještenja u skladu sa opštim uslovima poslovanja koji su prezentovani korisniku prilikom zaključenja ugovora o dozvoljenom prekoračenju.

(3) Obavještenje iz stava 2 ovog člana obavezno sadrži sljedeće podatke:

1) broj računa,

2) periode na koje se odnosi izvod,

3) datum promjene, opis promjene, kao i iznos i vrstu promjene (odobrenje ili zaduženje računa),

4) prethodno i novo stanje računa, kao i datum slanja izvoda,

5) primijenjenu nominalnu kamatnu stopu i

6) sve zaračunate troškove.

(4) U slučaju znatnog prekoračenja računa koje traje duže od jednog mjeseca -banka je dužna da bez odlaganja, u pisanoj formi obavijesti klijenta:

1) o iznosu prekoračenja,

2) o kamatnoj stopi koja će se primijeniti na iznos prekoračenja i

3) o drugim eventualnim troškovima i kaznama.

Član 31

(1) Ako korisnik svoju obavezu ne ispuni u ugovorenom roku, na dospjelu a neizmirenu obavezu primjenjuju se pravila o kamati koja se primjenjuje u slučaju dužnikovog kašnjenja u izmirenju obaveza, u skladu sa propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi.

(2) Ako u toku trajanja ugovornog odnosa nastupe okolnosti koje korisnika dovode u teško imovinsko stanje, odnosno druge bitne okolnosti na koje korisnik ne može uticati - banka, odnosno davalac lizinga mogu, na zahtjev korisnika, proglasiti zastoj u otplati (moratorij) za određeni period, u tom periodu banka, odnosno davalac lizinga ne obračunavaju zateznu kamatu na dospjelo, a neizmireno potraživanje.

(3) Banka, odnosno davalac lizinga mogu svojim aktima poslovanja propisati kriterijume za proglašenje zastoja u otplati u skladu sa propisom CBCG.

Pravo na primjenu istog tipa kursa

Član 32

Odredba člana 16 stav 1 tačka 5 ovog zakona shodno se primjenjuje na ugovor o lizingu, odnosno novčanom depozitu.

Pravo na isti metod obračuna kamate

Član 33

Ako korisnik ima obavezu polaganja namjenskog depozita s ugovorenom kamatom radi dobijanja kredita, ima pravo na primjenu istog metoda obračuna kamate na taj depozit koji je primijenjen i na obračun kamate na iznos odobrenog kredita, a banka je dužna da mu omogući ostvarenje tog prava.

Prava u vezi sa računom

Član 34

(1) Korisnik ima pravo da bez naplate posebne naknade podigne u gotovini sredstva sa svog računa u eurima ili sa deviznog računa kod banke kod koje ima otvoren ovaj račun.

(2) Korisnik ima pravo da bez naplate posebne naknade sredstva sa svog računa podigne odmah poslije evidentiranog priliva sredstava.

(3) Korisnik ima pravo na besplatno gašenje računa.

Prava u vezi s platnom karticom

Član 35

(1) Banka je dužna osigurati korisniku da samo on ima pristup ličnom identifikacionom broju do uručenja platne kartice.

(2) Banka izdavalac platne kartice snosi rizik u vezi s dostavljanjem korisniku platne kartice i ličnog identifikacionog broja.

(3) Korisnik je dužan da bez odlaganja prijavi banci gubitak, odnosno krađu platne kartice i da od banke zahtjeva blokadu njene dalje upotrebe, a banka je dužna da mu to u svakom trenutku omogući.

(4) Ako banka izdavalac platne kartice ne omogući da se u svakom trenutku prijavi gubitak, krađa ili transakcija izvršena neovlaštenim korištenjem platne kartice, odnosno podataka s platne kartice - korisnik ne snosi​​ posljedice neovlaštene upotrebe, osim ako je sam ili neko od članova njegovog porodičnog domaćinstva zloupotrijebi.

(5) Korisnik snosi sve gubitke u vezi sa svakom transakcijom izvršenom​​ zloupotrebom koju sam učini, a snosi i gubitke nastale zbog toga što nije ispunio svoje obaveze koje proizlaze iz propisanih uslova o izdavanju i korištenju platne kartice, obavezu da bez odlaganja obavijesti banku o gubitku, krađi i zloupotrebi platne kartice i obavezu da na adekvatan način čuva lični identifikacioni broj.

(6) Korisnik ne snosi gubitke nastale po osnovu transakcija izvršenih poslije prijave banci gubitka, krađe ili neovlaštenog korištenja platne kartice, odnosno podataka s platne kartice,​​ osim ako je sam izvršio zloupotrebu ili učestvovao u zloupotrebi ili djelovao s namjerom prevare, što se odnosi i na članove njegovog porodičnog domaćinstva.

(7) Korisnik ima pravo na gašenje platne kartice bez naknade.

Ustupanje potraživanja

Član 36

(1) U​​ slučaju ustupanja potraživanja banke iz ugovora o kreditu drugoj banci ili finansijskoj organizaciji koja ima dozvolu CBCG-prijemniku, korisnik prema prijemniku ima ista prava koja je imao prema banci, i može drugom prijemniku istaći, osim prigovora koje​​ ima prema njemu i one prigovore koje je imao prema banci iz ugovora o kreditu, a prijemnik ne može korisnika dovesti u nepovoljniji položaj od položaja koji bi imao da to potraživanje nije preneseno i korisnik zbog toga ne može biti izložen dodatnim troškovima.

(2) Banka je dužna obavijestiti korisnika o ustupanju potraživanja iz stava 1 ovog člana, izuzev ako je nastavila da u ime i za račun prijemnika po kreditu vrši naplatu ustupljenog potraživanja od korisnika.

(3) Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju na potraživanja iz ugovora o lizingu, ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa, ugovora o izdavanju i korištenju platne kartice i ugovora o otvaranju i vođenju računa.

Ugovor o dozvoljenom prekoračenju tekućeg računa

Član 37

(1) Ugovor o dozvoljenom prekoračenju tekućeg računa mora sadržavati elemente iz člana 16 stav 1 izuzev tačaka 6 i 8 te iznos o dozvoljenoj gornjoj granici prekoračenja na tekućem računu, troškove koji se u trenutku sklapanja ugovora naplaćuju i uslovima i postupku raskida ugovora.

(2) Kod ugovora iz stava 1 ovog člana banka je dužna da izdavanjem i dostavljanjem izvoda, na ugovoreni način najmanje krajem svake godine, redovno obavještava korisnika o početnom saldu, promjenama stanja računa po osnovu uplata, isplata, naplata i plaćanja, te provizija i naknada koje banka zaračunava za izvršene usluge, kao i o završnom saldu računa za izvještajni period.

(3) Osim dostavljanja izvještaja iz stava 2 ovog člana, banka je dužna da obavještava korisnika o primijenjenim kamatnim stopama u izvještajnom periodu, kao i promjenama kamatnih stopa, naknada i troškova prije njihove primjene, u roku i na način utvrđenim ovim zakonom.

(4) Korisnik računa ima pravo da bez naplate posebne naknade podigne sredstva sa svog računa otvorenog u banci, u visini raspoloživih sredstava na računu.

(5) Ako banka prećutno dopušta prekoračenje tekućeg računa, dužna je korisnika obavijestiti o visini nominalne kamatne stope, metodu njenog obračuna i ostalim troškovima kojima će teretiti tekući račun korisnika zbog prekoračenja, kao i o promjeni visine kamatne stope ili troškova. U slučaju da to prekoračenje traje duže od tri mjeseca, banka je dužna s korisnikom sklopiti ugovor o prekoračenju tekućeg računa.

(6) Obavještenje iz stava 5 ovog člana će biti dostavljeno korisniku u izvještaju o stanju računa.

Povezani ugovori o kreditu

Član 38

(1) Ako korisnik svoje pravo na odustanak od ugovora o kupovini robe, odnosno pružanju usluge ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača - ne obavezuje ga povezani ugovor o kreditu.

(2) U slučaju iz stava 1 ovog člana, prodavač je dužan da o odustanku od ugovora o kupovini robe, odnosno pružanju usluge obavijestiti banku u roku od osam dana, a banka je dužna da otplaćeni iznos po glavnici kredita koji je korisnik otplatio do momenta odustanka od tog ugovora vrati korisniku bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kada je obaviještena o odustanku.

(3) Ako se zaključi ugovor o kupovini robe, odnosno pružanju usluge, a kredit na osnovu povezanog ugovora o​​ kreditu ne bude odobren - ugovor o kupovini robe, odnosno pružanju usluge se raskida, osim ako lice kojem nije odobren kredit odluči da taj ugovor ostane na snazi.

(4) Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju na ugovor o lizingu.

Nepravične ugovorne odredbe i nepošteno poslovanje

Član 39

Na nepravične ugovorne odredbe i nepošteno poslovanje, kao i na postupak njihove zabrane, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.

Ostvarivanje zaštite prava i interesa korisnika

Član 40

(1)​​ Korisnik, jemac ili drugo lice koje lično osigurava ispunjenje obaveza korisnika ima pravo prigovora, ako smatra da se davalac finansijskih usluga ne pridržava odredaba zakona, opštih uslova poslovanja, dobre poslovne prakse i obaveza iz zaključenog ugovora.

(2) Davalac finansijskih usluga je dužan organizovati poslove rješavanja prigovora, donositi pisane procedure i postupke, dostaviti odgovor podnosiocu prigovora u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora, te voditi urednu evidenciju zaprimljenih i riješenih prigovora, o čemu je dužan izvještavati zaštitnika prava klijenata (u daljem tekstu: bankarski ombudsman) u skladu sa propisima iz stava 8 ovog člana.

(3) Ako davalac finansijske usluge ne dostavi odgovor u roku iz stava 2 ovog člana ili podnosilac prigovora nije zadovoljan odgovorom, podnosilac prigovora ima pravo da o tome pisano obavijesti i uloži prigovor bankarskom ombudsmanu.

(4) Nakon dobijanja pisanog obavještenja ili prigovora korisnika, bankarski ombudsman će zatražiti od davalaca finansijske usluge da se u roku od osam dana izjasni o navodima iz obavještenja, odnosno prigovora.

(5) Ako davalac usluga u ostavljenom roku propusti da se izjasni ili se izjasni, a bankarski ombudsman ocijeni da nisu u pitanju povrede odredaba ovog zakona kojima se uređuje zaštita korisnika, za koje su određene prekršajne kazne, bankarski ombudsman, korisnik ili davalac finansijskih usluga mogu dati prijedlog za pokretanje postupka posredovanja u spornom odnosu.

(6) Ako bankarski ombudsman na osnovu činjenica iz pisanog obavještenja, odnosno prigovora korisnika, a nakon izjašnjenja davaoca finansijskih usluga o tim činjenicama, ocijeni da su u pitanju povrede odredaba​​ ovog zakona kojima se uređuje zaštita korisnika, za koje su određene prekršajne kazne, uputit će predmet nadležnom organizacionom dijelu CBCG na dalje postupanje.

(7) Davalac finansijskih usluga je dužan da sarađuje sa bankarskim ombudsmanom, radi pravičnog i brzog rješavanja i prevladavanja nesuglasica i sporova po prigovorima.

(8) Bankarski ombudsman će propisati uslove i način ulaganja prigovora iz stava 1 ovog člana, postupanja banke po prigovoru i izvještavanja CBCG, kao i način postupanja CBCG po primanju obavještenja i prigovora iz stava 3 ovog člana.

Član 41

Davalac finansijskih usluga je dužan da CBCG i drugim kontrolnim organima ovlaštenih posebnim zakonom omogući pregled zaključenih ugovora o usluzi s korisnikom, da im njihove kopije, te im dostavi druge podatke i dokumentaciju koja je potrebna pri vršenju nadzora.

III​​ NADZOR

Član 42

(1) CBCG vrši nadzor nad davaocima finansijskih usluga u skladu sa ovim zakonom i zakonima kojima se uređuju banke i davaoci lizinga.

(2) Tijelo nadležno za zaštitu potrošača vrši nadzor nad davaocima finansijskih​​ 

pogodbi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača.

IV​​ KAZNENE ODREDBE

Član 43

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 eura do 15.000,00 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - banka, odnosno​​ davalac lizinga ako:

1) ugovori sadrže upućujuću normu na poslovnu politiku kad su u pitanju oni elementi koji su ovim zakonom predviđeni kao obavezni elementi ugovora (član 8 stav 5 ovog zakona);

2) postupa suprotno odredbi člana 8 stav 6 ovog zakona;

3)​​ ugovor o kreditu ne sadrži obavezne elemente iz člana 17 ovog zakona;

4) ako ugovor o lizingu ne sadrži obavezne elemente iz člana 18 stav 1 ovog zakona;

5) ugovor o izdavanju i korištenju platne kartice ne sadrži obavezne elemente iz člana 20 stav 1 i člana 23 stav 1 ovog zakona;

6) ugovor o novčanom depozitu ne sadrži obavezne elemente iz člana 21 stav 1 ovog zakona;

7) ugovor o otvaranju i vođenju računa ne sadrži obavezne elemente iz člana 22 stav 1 ovog zakona;

8) ugovori promjenljivu nominalnu kamatnu​​ stopu suprotno članu 24 stav 1 i 2 ovog zakona ili se ne pridržava ugovorenih uslova;

9) naplati naknadu za prijevremenu otplatu suprotno članu 27 ovog zakona;

10) ne pribavi pisanu saglasnost za izmjenu obaveznih elemenata ugovora, odnosno jednostrano izmijeni uslove iz ugovora ili jednostrano raskine, odnosno otkaže ugovor (član 28 ovog zakona);

11) korisnika ne obavijesti o izmjeni ugovorene promjenljive nominalne kamatne stope i promjenljivih elemenata koji utiču na visinu drugih novčanih obaveza prije​​ početka njihove primjene, odnosno periodično u skladu sa ugovorom i ne navede datum od kada se ti elementi primjenjuju (član 29 st. 1 i 4 ovog zakona);

12) uz obavještenje o izmjeni promjenljive nominalne kamatne stope besplatno ne dostavi izmijenjeni plan otplate kredita/lizing naknade (član 29 st. 2 i 3 ovog zakona);

13) pri odobravanju kredita/lizinga indeksiranog u stranoj valuti, odnosno pri njihovoj otplati ne primjeni službeni isti kurs (član 16 stav 1 tačka 5 i član 32 ovog zakona);

14) ne primjeni isti metod obračuna kamate na položeni namjenski depozit koji je primijenjen i na obračun kamate na iznos odobrenog kredita (član 33 ovog zakona);

15) korisniku ne omogući da podigne sredstva sa svog računa u gotovini, odnosno efektivnom stranom novcu bez naplate posebne naknade (član 34 stav 1 ovog zakona);

16) korisniku ne omogući da bez naplate posebne naknade podigne sredstva sa svog računa odmah poslije evidentiranog priliva sredstava (član 34 stav 2 ovog zakona);

17) korisniku naplati​​ naknadu za gašenje računa (član 34 stav 3 ovog zakona);

18) korisniku naplati naknadu za gašenje platne kartice (član 35 stav 7 ovog zakona);

19) ustupi potraživanje suprotno članu 36 ovog zakona;

20) ugovor o dozvoljenom prekoračenju računa ne sadrži obavezne elemente iz člana 37 stav 1 ovog zakona.

(2) Za radnje iz stava 1 ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u banci, odnosno davaocu lizinga novčanom kaznom u iznosu od 500,00 eura do 2.000,00 eura.

Član 44

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 eura do 20.000,00 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - banka, odnosno davalac lizinga, odnosno trgovac ako:

1) finansijske usluge ne oglašava na jasan i razumljiv način, odnosno ako oglašavanje sadrži netačne informacije, odnosno informacije koje​​ mogu stvoriti pogrešnu predstavu o uslovima pod kojima korisnik koristi ove usluge (član 6 ovog zakona);

2) ugovor nije sačinjen u pisanoj formi (član 7 stav 1 ovog zakona);

3) svaka ugovorna strana ne dobije primjerak ugovora (član 7 stav 2 ovog zakona);

4) opštim uslovima poslovanja ne osigura primjenu dobrih poslovnih običaja, dobru poslovnu praksu i fer odnos prema korisniku, kao i usklađenost ovih uslova s propisima (član 9 stav 2 ovog zakona);

5) korisniku ne osigura da se u poslovnim prostorijama banke, odnosno davalaca lizinga, odnosno trgovca, i to najkasnije 15 dana prije njihove primjene, upozna s opštim uslovima poslovanja na službenom jeziku u državi Crnoj Gori, odnosno ne pruži mu odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koji se odnose na primjenu ovih uslova u vezi s određenom finansijskom uslugom i ne dostavi mu, na njegov zahtjev, te uslove u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka (član 10 ovog zakona);

6) efektivnu kamatnu stopu ne obračunava na propisani način (član 11 ovog zakona);

7) ne osigura obuku zaposlenih koji su angažovani na poslovima prodaje finansijskih usluga ili pružanju savjeta (član 12 stav 2 ovog zakona);

8) pri oglašavanju depozitnih i kreditnih usluga i poslova lizinga ne navede precizno i jasno na reprezentativnom primjeni podatke iz člana 13 ovog zakona;

9) pri oglašavanju efektivne kamatne stope njen iznos nije naznačen, odnosno napisan tako daje uočljiviji od ostalih elemenata (član 13 stav 3 ovog zakona);

10) postojanje obaveze za zaključenje ugovora o sporednim uslugama ne iskaže jasno, sažeto i na vidljiv način, zajedno s iskazivanjem efektivne kamatne stope (član 14 stav 1 ovog zakona);

11) pri oglašavanju koristi izraze kojima se kredit/lizing označavaju besplatnim ili slične izraze, a ne oglasi dodatne troškove po osnovu zaključenja drugih ugovora ili po osnovu bilo čega što predstavlja trošak za korisnika ili stvara drugu obavezu (član 14 stav 2 ovog zakona);

12) ponuda ne sadrži podatke iz člana 15 stav 2 ovog zakona;

13) korisnika bez naknade odmah ne​​ obavijesti o rezultatima uvida u bazu podataka i o podacima iz te baze (član 17 stav 6 ovog zakona);

14) pri zaključivanju ugovora o kreditu, o dozvoljenom prekoračenju računa, o lizingu, odnosno o novčanom depozitu ne uruči pregled obaveznih elemenata kredita/lizinga/novčanog depozita, plan otplate kredita /lizing naknade, odnosno primjerak pregleda obaveznih elemenata novčanog depozita (član 16 stav 4, član 18 stav 3 i član 21 stav 3 ovog zakona);

15) ne postupi u skladu s članom 19 ovog zakona;

16) ne ispuni obaveze iz člana 24 st. 2 i 3 ovog zakona;

17) u svojim poslovnim prostorijama ne drži istaknuto obavještenje iz člana 24 stav 3 ovog zakona;

18) ugovori o drugim bankarskim uslugama ne sadrže vrstu i visinu svih naknada i drugih troškova koji padaju​​ na teret korisnika (član 25 ovog zakona);

19) od korisnika zahtjeva i drugu naknadu, osim glavnice i kamate, u slučaju odustanka korisnika od ugovora o kreditu (član 26 stav 5 ovog zakona);

20) od korisnika zahtjeva i drugu naknadu, osim predmeta lizinga, kamate i pretrpljene štete, u slučaju odustanka korisnika od ugovora o lizing (član 26 stav 6 ovog zakona);

21) od korisnika zahtjeva i drugu naknadu, osim predmeta kupoprodaje, kamate i pretrpljene štete, u slučaju odustanka korisnika od finansijske pogodbe (član 26 stav 7 ovog zakona);

22) na dospjelu a neizmirenu obavezu ne primjenjuje pravila o kamati koja se primjenjuje u slučaju dužničkog kašnjenja propisanoj zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi (član 31 stav 1 ovog zakona);

23) korisniku u svakom trenutku ne omogući da prijavi gubitak, krađu ili transakciju izvršenu neovlaštenim korištenjem platne kartice, odnosno podataka s platne kartice i ako mu ne omogući da zahtjeva blokadu​​ njezine dalje uporabe (član 35 st. 3 i 4 ovog zakona).

(2) Za radnje iz stava 1 ovog člana kazniće se za prekršaj preduzetnik - trgovac novčanom kaznom u iznosu od 500,00 eura do 6.000,00 eura.

(3) Za radnje iz stava 1 ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u banci, mikrokreditnoj finansijskoj instituciji, odnosno davaocu lizinga novčanom kaznom u iznosu od 500,00 eura do 2.000,00 eura.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45

Propisi za izvršavanje ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 46

Davaoci finansijskih usluga su dužni svoje opšte akte uskladiti s odredbama ovog zakona i propisima iz člana 45 ovog zakona u roku od tri mjeseca od donošenja tih propisa.

Član 47

CBCG će poduzeti mjere prema davaocima finansijskih usluga koji ne postupe na način iz člana 46 ovog zakona, u skladu sa propisima kojima se uređuje njihovo poslovanje.

Član 48

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore" i primjenjuje se nakon isteka roka od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Broj 28-1/15-2/7

EPA 748​​ XXV

Podgorica, 16. jul 2015. godina

Skupština Crne Gore

Predsjednik,

Ranko Krivokapić, s.r.