Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi polaganja 10 kV voda za potrebe izgradnje energetskog objekta TS 35/10 kV 2×8 mVA „Duklo“, opština Nikšić
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje DTS „Zagora 2“ sa priključnim 10 kV vodom i uklapanjem u NN mrežu, KO Zagora, opština Kotor
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“ – Podgorica
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS „Trešnjevo 3“ sa priključnim DV 10 kV i uklapanjem u NN mrežu, KO Trešnjevo I, opština Andrijevica
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/0,4 kV „Majstorovina“ sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu, KO Majstorovina, opština Bijelo Polje
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje DV 10 kV Trešnjevo (priključak za STS 10/0,4 kV „Izbjegličko naselje“) i NN kablovski izvod sa STS 10/0,4 kV „Izbjegličko naselje“, KO Slatina I, opština Andrijevica
Naredba o zabrani prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava razreda II – petardi
Odluke o prestanku funkcije državnog tužioca
Rješenja o postavljenju tumača
Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju tumača, UPI-05-109/23-991
Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju tumača, UPI-05-109/23-989
Rješenje o izmjeni Rješenja o postavljenju tumača, UPI-05-109/23-990
Rješenja o postavljenju sudskog vještaka

Izvor: sajt Službenog lista CG