Sadržaj “Službenog lista CG“, br. 152/2022 od 30.12.2022 godine:

Zakon o Budžetu Crne Gore za 2023. godinu
Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
Zakon o dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
Zakon o dopunama Zakona o energetici
Zakon o izmjenama Zakona o porezu na nepokretnosti
Zakon o izmjeni Zakona o računovodstvu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama
Zakon o izmjeni Zakona o klasifikaciji djelatnosti
Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
Odluka o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu
Zaključci Skupštine Crne Gore broj: 33/22-5/126 od 27. decembra 2022. godine