Vlada Crne Gore je u četvrtak, 1. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela odluke o izmjenama i dopunama prostorno-urbanističkih planova Glavnog grada Podgorice i opštine Ulcinj.
Odlukom o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice propisuje se zabrana gradnje u Zoni zaštite II Parka prirode „Rijeka Zeta“ do donošenja Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica, koji će kao planski dokument dati detaljnije smjernice za građenje, a sve u skladu sa Studijom zaštite i Odlukom o proglašenju parka prirode „Rijeka Zeta“.
Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana (PUP) opštine Ulcinj obezbjeđuju se prostorno planski preduslovi za realizaciju Ugovora o zakupu zemljišta u državnoj svojini, radi izgradnje solarne elektrane Briska Gora. Izmjenama i dopunama PUP-a se predlaže povećanje zone za izgradnju solarne elektrane sa 467 ha na 925.25 ha, tj. kapaciteta solarne elektrane sa 118 MW na 262 MW.
Utvrđen je Nacrt Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana opštine Kolašin s Programom održavanja javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana.
Cilj plana je stvaranje planskih pretpostavki za nove investicije, u skladu sa intencijom države Crne Gore za razvoj turizma i prosperiteta opština Sjevernog regiona.
Usvojena je Informacija o aktivnostima na sprovođenju Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, za III kvartal 2020. godine. U Informaciji je navedeno, među ostalim, da su izdata Rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo za veći dio zahtjeva koji su dobili pozitivno mišljenje agenta za ocjenu međunarodne podobnosti, dok je određeni broj i dalje u proceduri odlučivanja te da prema informacijama dobijenim od strane licenciranih agenata za posredovanje i dalje postoji veliko interesovanje za ovaj program, na globalnom nivou.
Vlada je usvojila Informaciju o potpisivanju Memorandum o razumijevanju između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş, prihvatila Memorandum o razumijevanju između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. i ovlastila ministra zdravlja Kenana Hrapovića da, u ime Vlade potpiše Memorandum.
Memorandumom su definisani uslovi saradnje na obuci i usavršavanju crnogorskih ljekara, medicinskih sestara i drugog zdravstvenog osoblja na Univerzitetu Acibadem i njegovim klinikama. Memorandum o razumijevanju ne stvara bilo kakvu obavezujuću dužnost u vezi s projektom.
Vlada je usvojila Informaciju o implementaciji Regionalnog stambenog programa i zadužila Upravu za nekretnine da u što kraćem roku izvrši prenos vlasništva za objekte socijalnog stanovanja izgrađene u okviru Regionalnog stambenog programa sa Ministarstva rada i socijalnog staranja na Glavni grad Podgorica, a Glavni Grad Podgorica i opštine Bari Herceg Novi da do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore za izgradnju objekta individualnog stanovanja – socijalnog stanovanja u okviru RHP Projekat MNE8 izgradnja 50 kuća za potrebe korisnika Regionalnog stambenog programa, izdaju Urbanističko tehničke uslove u skladu sa planskim dokumentom višeg reda.
Regionalnim stambenim projektom, koji se sprovodi u 13 opština, predviđena je gradnja 907 stambenih jedinica; isporuka građevinskog materijala za 120 stambenih jedinica, gradnja 50 gotovih kuća, Dom za stare u Pljevljima, kupovina stanova u Opštini Herceg Novi sa mogućnošću proširenja projekta i na druge primorske opštine, rekonstrukcija postojećih vojnih objekata – Vojni kompleks „Trebjesa” za potrebe izgradnje Doma za stara i odrasla invalidna lica u opštini Nikšić. Ukupna vrijednost projekta je 27,6 miliona eura.
Vlada je usvojila Informaciju o uplati finansijskih sredstava Stambenoj zadruzi „Odbrana“ i dala saglasnost Ministarstvu odbrane da se sredstva u iznosu od 350.000 eura uplati na žiro-račun ove stambene zadruge. Namjena sredstava je gradnja stambenog objekta sa 68 stambenih jedinica u naselju Rsojevica u Danilovgradu, prema projektu vrijednom više od pet miliona eura.
Usvojen je Izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u kojoj je navedeno, među ostalom, da je skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini, za nacionalne projekte izdvojeno ukupno 3.705.589,78 eura, i to 2.763.045,38 eura za oblasti od javnog interesa i 942.544,40 eura u oblasti zaštita lica sa invaliditetom.
Vlada je preporučila ministarstvima i drugim organima državne uprave koji nijesu donijeli odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020, da iste objave u što kraćem roku. Ministarstva i drugi organi državne uprave su zaduženi da javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija objave na svojim internet stranicama i portalu e-Uprave do 1.marta, u godini za koju se vrši raspodjela sredstava i da, u cilju efikasnije saradnje sa nevladinim organizacijama, odluke o raspodjeli sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija donose u roku od 90 dana od dana objave javnog konkursa.
Vlada je dala saglasnost da se popune radna mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2020. godinu i to u Kabinetu predsjednika Vlade i ministarstvima finansija i prosvjete.
U okviru kadrovskih pitanja Folker Ce (Volker Zeh) je postavljen za počasnog konzula Crne Gore u Vajblingenu – Savezna Republika Njemačka, sa nadležnošću za pokrajinu Baden-Virtemberg.
Vlada je donijela Odluku o zatvaranju Konzulata Crne Gore u Istanbulu koji je vodio počasni konzul i donijela Odluku o otvaranju Konzulata Crne Gore u Balikesiru, Republika Turska.
Za predsjednika Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore, imenovan je dosadašnji član Upravnog odbora Dragan Vukčević.
Imenovan je Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore u sastavu: dr Ljiljana Adžić, direktorica Doma zdravlja Nikšić, na predlog Ministarstva zdravlja, predsjednica; dr Simeun Dragaš, hirurg u Opštoj bolnici „Blažo Orlandić“ Bar, na predlog Ministarstva zdravlja, član; Ljubica Radović, savjetnica u Direktoratu za državni budžet u Ministarstvu finansija, na predlog Ministarstva finansija, članica; mr Vukašin Zogović, predsjednik Glavnog odbora USSCG, na predlog Unije slobodnih sindikata Crne Gore, član; Filip Lazović, na predlog Unije poslodavaca Crne Gore, član; dr Aleksandar Mugoša, predsjednik Ljekarske komore Crne Gore, na predlog Ljekarske komore Crne Gore, član i Vjera Medojević, dipl. ecc, predstavnica zaposlenih u Fondu, na predlog Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, članica.
Za generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova, postavljen je Darko Uskoković, dosadašnji v.d. generalnog direktora ovog direktorata.
Donijeta je Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti Opštini Pljevlja radi ostvarivanja javnog interesa – privođenja namjeni. Odluka se odnosi na dijelove više katastarskih parcela parcela u sportsko-rekreacionoj zoni Borovičko jezero gdje je planirana gradnja fudbalskog terena sredstvima koje je donirao Fudbalski savez Crne Gore.
Vlada je dala saglasnost Jedriličarskom klubu „Delfin” iz Tivta za organizaciju Evropskog prvenstva za olimpijsku klasu Laser Standard i Laser Radial U 21.
Izvor: sajt Vlade CG