Vlada je, na 13. sjednici održanoj 04. marta 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o unutrašnjim poslovima sa Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi. Predloženim Zakonom je predviđeno da Policija izlazi iz sistema državne uprave i dobija poseban status unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, čime će se, kako je naglašeno, krenuti sa istinskim sprovođenjem reforme u sektoru bezbjednosti. Reformski proces ogleda se, prevashodno, u propisivanju unutrašnje organizacije Ministarstva i Policije, čime se prave prvi koraci ka punoj transparentnosti rada, definisanju jasnih linija odgovornosti i preduzimanju konkretnih aktivnosti na usklađivanju postupanja policije sa policijskim standardima država članica Evropske unije. Novim Zakonom uređena su i pitanja koja se odnose na prijem i raspoređivanje policijskih službenika, razvoj karijernog sistema, uspostavljanje posebnog sistema ocjenjivanja policijskih službenika, kao i na primjenu policijskih ovlašćenja i sredstava prinude.

Utvrđen je i Predlog zakona o dopuni Zakona o državnoj upravi kojim se stvaraju preduslovi za drugačiju organizaciju Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, koja će prema konceptu iz Predloga zakona o unutrašnjim poslovima biti sastavni dio Ministarstva unutrašnjih poslova, uz neophodnu samostalnost i specifičnosti u radu i vršenju poslova.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe organizaciji i načinu rada državne uprave, kojom se utvrđuje djelokrug poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Agencije za zaštitu životne sredine. Uredbom se propisuje da Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma vrši poslove pripreme predloga propisa iz oblasti ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao i uspostavljanje nacionalne infrastrukture prostornih podataka. U nadležnosti Ministarstva biće i donošenje, sprovođenje i praćenje politike u oblasti monitoringa stanja voda, izuzev vodoizvorišta i poplavnih događaja, kao i zaštita voda od zagađenja, izuzev zaštite vodoizvorišta i zaštite prilikom poplavnih događaja, koje proizilaze iz obaveza definisanih pregovaračkim procesom u okviru Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene. Takođe, propisano je da Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma preuzima službenike i dio poslova koji se odnose na realizaciju naučno-istraživačkih nacionalnih i međunarodnih projekata u oblasti životne sredine i prostornog planiranja od Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Uredbom se mijenja djelokrug poslova ranije Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, koja nastavlja sa radom po novim nazivom kao Agencija za zaštitu životne sredine.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost. Kao što je utvrđeno Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Savjet ima devet članova koje imenuje Vlada, na predlog ministra nadležnog za poslove nauke, na period od četiri godine i to: jedan član Savjeta imenuje se iz reda predstavnika Ministarstva, a osam članova iz reda istaknutih stručnjaka koji daju doprinos u razvoju i primjeni naučnoistraživačke djelatnosti iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, naučnoistraživačkih ustanova, ustanova visokog obrazovanja i privrede, uz poštovanje načela ravnomjerne zastupljenosti oblasti nauka. Imajući u vidu da Savjet analizira dostignuća i daje stručne predloge u naučnoistraživačkoj djelatnosti, konstatovano je da će se donošenjem Odluke omogućiti dalji podsticaj razvoja u ovoj oblasti.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R-20 Berane – Kalače, dionica Berane – Petnjica, lokaliteti Berane – Stjenice i Stjenice – Podvade.

Usvojena je Informacija o pripremi Medijske Strategije Vlade Crne Gore 2021- 2025.godine. Polazeći od opredjeljenja ove Vlade da će se zalagati za dostupnost informacija, slobodu govora i slobodu medija, te da će se raditi na primjeni preporuka OEBS-a i ODIR-a o izbornom zakonodavstvu, što se dijelom odnosi i na ovu oblast, u Informaciji se ističe da se ukazala se potreba da se unaprijede medijske slobode, poveća građanska participacija, generalno poboljšaju uslovi za rad medija, transparentnost, slobodan pristup informacijama, razvoj medijskog pluralizma i medijske pismenosti, kako je to navedeno u Ekspozeu premijera. Imajući u vidu posvećenost Vlade da se crnogorskoj medijskoj zajednici pruži snažna podrška kroz unaprjeđenje medijskog okruženja, kako bi se osigurali uslovi za njihov nesmetan rad, konstatovana je potreba za pripremom Medijske strategije za period 2021-2025. Ovom Strategijom jasno će se definisati ciljevi, pravci razvoja i budući planovi kako bi se obezbijedilo povoljno okruženje za slobodu informisanja, protok ideja i mišljenja u ostvarivanju javnog interesa, a koje će dovesti do uređenog medijskog tržišta. Na ovaj način stvoriće se uslovi za održiv rad, koji će doprinijeti unaprjeđenju medijske saradnje, profesionalizacije i bolje samoregulacije.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonskograđevinskog (ukrasnog) kamena „Bobik“, Prijestonica Cetinje, broj 07-399/1 od 16. februara 2016. godine i prihvatila Sporazum o raskidu ugovora o koncesiji. Posebna Komisija je u Izvještaju konstatovala da eksploatacijom i obradom kamena, odnosno proizvodnjom finalnog proizvoda – ploča, nije moguće ostvariti određenu dobit, odnosno da ležište tehnički nije moguće eksploatisati uz ekonomsku opravdanost. S obzirom na to da, u skladu sa Zakonom o koncesijama, koncesioni odnos prestaje sprazumom koncedenta i koncesionara, zaključeno je da su se stekli uslovi za sporazumni raskid ovog koncesionog Ugovora.

Usvojena je Informacija o potrebi obezbjeđivanja dodatnih sredstava po Projektu rekonstrukcije magistralnih puteva. Programom je obuhvaćena rekonstrukcija 216,3 km magistralnih puteva za čiju su realizaciju predviđena sredstva iz opštih prihoda budžeta i iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke. Ugovorom o finansiranju sa EBRD na iznos od 40 miliona eura predviđena je rekonstrukcija magistralnih puteva na dionicama Rožaje – Špiljani, Danilovgrad – Podgorica i Tivat – Jaz. Imajući u vidu da su nakon završetka projektne dokumentacije dobijene vrijednosti veće od prvobitno procijenjenih u ukupnom iznosu od 71.6 miliona eura, Vlada je dala saglasnost da se, u cilju okončanja tenderskog postupka, nastavi sa punom realizacijom Programa i da nedostajući iznos sredstava bude obezbijeđen iz kapitalnog budžeta ili drugog izvora finansiranja nezavisno od Ugovora sa Evropskom bankom.

Vlada je prihvatila Predlog za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Berane kod NLB banke AD Podgorica, u iznosu od 1.000.000,00 eura.

Donijete su izmjene i dopune Mjera podrške građanima i privredi za I kvartal 2021. godine. Predmetne izmjene i dopune odnose se na mjeru – Turistički vaučeri za prosvjetne i zdravstvene radnike i podrška izdavaocima privatnog smještaja, u okviru koje se spisak subjekta sa pravom na podršku dodaju i seoska domaćinstva koja se bave ugostiteljskim uslugama.

Usvojen je Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-4434, od 1. oktobra 2020. godine kojim je donijeta Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj. Povod za izmjene i dopune PUP-a je bila Odluka Vlade o davanju u dugoročki zakup zemljišta na lokalitetu Briska Gora za eksploataciju solarne energije i izgradnju solarnih sistema instalisane snage veće od 200 mw. Imajući u vidu formalne nedostatke u sprovedenoj proceduri donošenja planskog dokumenta, kao i neodrživost planskih rješenja s aspekta uticaja na životnu sredinu odlučeno je da se ne nastavlja dalja procedura objave Odluke u Službenom listu Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Protokola o namjeri između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Centra za integritet Norveške i prihvatila tekst Protokola. Protokolom je predviđena kontinuirana podrška Norveške Crnoj Gori u oblasti reforme bezbjednosnog sektora, a jedan segment te saradnje čini i podrška u izgradnji i jačanju integriteta. Usvajanjem Informacije i prihvatanjem Protokola nastaviće se saradnja sa Centrom a samim tim i podrška koju Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo odbrane Norveške pružaju Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore u jačanju integriteta u sektoru bezbjednosti.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija kojom je za predsjednika Komisije imenovan Mihailo Jovović, umjesto Nikole Markovića, koji je razriješen na lični zahtjev.

Izvor: sajt Vlade