Državni revizor Omer Markišić

I teoretičari ekonomskih i pravnih nauka i menadžeri iz prakse saglasni su da se restrukturiranjem u uslovima kriza stvaraju mogućnosti za rješavanje problema na održivim osnovama. Transformacija – restrukturiranje se smatra kao nužnost, jer se kompanije – privredna društva zbog brzih promjena nalaze u stalnim turbulencijama na koje moraju imati odgovore, koje, prije svega, treba da daju menadžeri.

Transformacija organizacije – privrednog društva i u današnjim uslovima predstavlja temelj strategije rasta i razvoja, oporavka i opstanka. Transformacije, međutim, prate i određeni problemi, teškoće i pitanja na koja se moraju dati realni i održivi odgovori.

Najvažnije pitanje je kako promovisati i koristiti znanje – ljude kao najvažniji faktor za profitabilno poslovanje i opstanak preduzeća. Uvijek se mora računati i na otpore pojedinaca zbog neizvjesnosti koje prate proces restrukturiranja.

Menadžment ima veliku ulogu da predviđa moguće djelovanje krize i u razumnom vremenu definiše realne okvire, mogućnosti, metode, sredstva i modele transformacije preduzeća.