Stečajni razlog je finansijsko stanje dužnika koje predstavlja uslov za pokretanje, otvaranje i vođenje stečajnog postupka nad dužnikom. Predlagač otvaranja stečajnog postupka (povjerilac ili sam dužnik) ima diskreciono ovlašćenje i sam cijeni da li je u njegovom interesu podnošenje predloga – inicijalnog akta za otvaranje stečajnog postupka. Do određene faze postupka predlagač može da disponira sa podnijetim predlogom – dakle može ga i povući (i to do isticanja rješenja o otvaranju stečajnog postupka na oglasnu tablu suda, odnosno do donošenja rješenje suda o odbacivanju ili odbijanju predloga). Nakon toga, stečajni postupak se vodi po službenoj dužnosti (ex offo) sve do njegovog okončanja. Postojanje stečajnog razloga je najznačajnija materijalno-pravna pretpostavka za otvaranje i vođenje stečajnog postupka. Ukoliko nije utvrđeno postojanje stečajnog razloga ne može se voditi niti postupak bankrotstva niti postupak reorganizacije stečajnog dužnika.

Stečajni razlozi ili razlozi zbog kojih se osnovano može predložiti otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom propisani su odredbama članova 12 i 13 Zakona o stečaju („Sl. list CG“, br. 1/2011, 53/2016, 32/2018 – odluka US i 62/2018 – odluka US):

Stečajni razlozi

Član 12

(1) Stečaj se otvara u slučajevima stečajnih razloga utvrđenih ovim zakonom.
(2) Stečajni razlozi su trajnija nesposobnost plaćanja ili prezaduženost.
(3) Stečajni dužnik je trajnije nesposoban za plaćanje ako ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospjelosti obaveze i ako je potpuno obustavio sva plaćanja u periodu od 30 dana neprekidno.
(4) Stečajni dužnik je prezadužen ako je njegova imovina manja od njegovih obaveza, ali se neće smatrati da je dužnik prezadužen ako se prema okolnostima slučaja, kao što su raspoloživi izvori sredstava, vrsta imovine i pribavljana osiguranja, može osnovano pretpostaviti da će nastavkom poslovanja uredno ispunjavati svoje obaveze po dospijeću…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici Propisinet.me.
Za pretplatu kliknite ovde.