Da li dužnik sa uspjehom može ustati sa tužbom radi utvrđenja da je nastupila zastarjelost potraživanja koje povjerilac ima prema njemu? Da li se radi o tužbi za utvrđenje činjenica ili prava/pravnog odnosa? Da li dužnik ima pravni interes kao preduslov za raspravljanje i meritorno odlučivanje suda?

Pravni interes u našem građanskom pravu je procesna pretpostavka za odlučivanje u meritumu. Bez pravnog interesa nema meritornog odlučivanja suda. Zakon o parničnom postupku („Sl. list RCG“, br. 22/2004, 28/2005, „Sl. list CG“, br. 47/2015, 48/2015, 51/2017, 75/2017 – odluka US i 62/2018 – odluka US) odredbom člana 3 propisuje…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici Propisinet.me.
Za pretplatu kliknite ovde