Obveznik PDV-a je dužan da, saglasno članu 46. stav 1. Zakona o PDV-u, a radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV-a, vodi evidenciju na način koji omogućava kontrolu obračunavanja i plaćanja PDV-a u svakom poreskom periodu. U toj evidenciji dužan je da obezbedi podatke o transakcijama, aktivnostima, odnosno drugim poslovnim promenama, a naročito podatke koji se odnose na promet dobara i usluga koji je obveznik PDV-a izvršio, odnosno koji mu je izvršen, računima ili drugim dokumentima koja služe kao računi u skladu sa Zakonom, odnosno dokumentima kojima se potvrđuje poslovna promena (npr. ugovor o osiguranju, ugovor o zakupu zaključen sa fizičkim licem, ugovor o autorskom delu, ugovor o delu itd.), kao i druge podatke od značaja za pravilno obračunavanje PDV-a.

Podacima se smatraju podaci o:

1) broju i datumu izdavanja računa;

2) broju i datumu izdavanja primljenog računa;

3) iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti dobara i usluga, po vrstama prometa;

4) nastanku obaveze obračunavanja PDV-a, poreskoj stopi i obračunatom PDV-om za promet za koji je obveznik PDV-a u svojstvu isporučioca dobara ili usluga, odnosno primaoca dobara ili usluga poreski dužnik u skladu sa Zakonom;

Shodno ovoj dopuni, a za razliku od prethodnog načina postupanja, više NE VODIMO podatke o prometu dobavljača (naravno o ulaznim računima da, kao i o ugovornoj obavezi za popuste za nabavke a radi ispravke prava na odbitak PDV-a)…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici Propisinet.me.
Za pretplatu kliknite ovde.