Odredbama članova 143, 144, 153 i 156 Zakona o prekršajima Crne Gore  (Zakon je objavljen u „Službenom listu CG“, br. 1/2011, 6/2011, 39/2011 i 32/2014 ) propisano je:

Podnošenje zahtjeva

Član 143

Prekršajni postupak se može pokrenuti na osnovu:

1) zahtjeva za sudsko odlučivanje o izdatom prekršajnom nalogu koji se podnosi u originalu, ili

2) zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Prekršajni nalog

Član 144

(1) Ovlašćeni organ će izdati prekršajni nalog ako je prekršaj iz njegove nadležnosti utvrđen:

1) neposrednim opažanjem od strane ovlašćenog službenog lica prilikom vršenja inspekcijskog nadzora i pregleda, kao i uvida u službenu evidenciju nadležnog organa;

2) na osnovu podataka koji su dobijeni uređajima za nadzor ili mjerenje;

3) pregledom dokumentacije, prostorija i robe ili na drugi zakonom propisan način;

4) na osnovu priznanja o učinjenom prekršaju od strane okrivljenog pred ovlašćenim organom na licu mjesta ili u nekom drugom sudskom ili upravnom postupku.

(2) Prekršajni nalog se obavezno izdaje pod uslovom iz stava 1 ovog člana, kad je kazna propisana u određenom iznosu. Prekršajni nalog se može izdati pod uslovima iz stava 1 ovog člana i kad je novčana kazna propisana u rasponu ili kad se novčana kazna izračunava korišćenjem matematičke formule.

(3) Ako je novčana kazna propisana u rasponu, ovlašćeni organ će prekršajnim nalogom izreći minimum propisane novčane kazne.

(4) Prekršajnim nalogom uz kaznu mogu se izreći samo zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u najkraćem propisanom trajanju i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, kao i kazneni bodovi.

(5) Ako okrivljeni učini više prekršaja u sticaju, ovlašćeni organ može prekršajnim nalogom izreći jedinstvenu novčanu kaznu koja je jednaka zbiru svih pojedinačnih kazni utvrđenih u minimalnom iznosu, a ako je za jedan ili više izvršenih prekršaja propisana zaštitna mjera, može izreći zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta, odnosno zabranu upravljanja motornim vozilom u najkraćem propisanom trajanju…