Autor: Državni revizor Omer Markišić

U skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list CG“, br. 39/11 od  4. 8. 2011, 50/11 od 21. 10. 2011, 66/12 od 31. 12. 2012), članom 68 je definisano:

„Na osnovu procjene podložnosti određenih radnih mjesta za nastanak i razvoj korupcije i drugih oblika pristrasnog postupanja državnih službenika, odnosno namještenika na određenim poslovima, državni organ donosi plan integriteta koji sadrži mjere kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije, u skladu sa smjernicama organa uprave nadležnog za antikorupcijske poslove.

Državni organ određuje državnog službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana integriteta.“

Ministarstvo pravde Crne Gore je 31. 1. 2013. godine donijelo dokument SMJERNICE za izradu plana integiriteta.

Smjernice sadrže osnovne elemente koje treba da ima svaki Plan integriteta. Osnovni elementi se odnose na: