Autor: Državni revizor Omer Markišić

Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kao i podzakonskim aktima definisana su osnovna pitanja vezana za poslovnu evidenciju korisnika budžetskih sredstava, odnosno poslovne evidencije kod subjekata iz javnog sektora. Nužno je međutim, da jedan broj pitanja detaljnije i konkretnije regulišu i sami entiteti koji ostvaruju svoje funkcije u javnom sektoru, u skladu sa svojom ulogom i sadržajem rada, kao i specifičnostima, bilo da se finansiraju iz budžeta, bilo da svojim poslovanjem ostvaruju javni interes.

Sadržaj Pravilnika: