Nikola M. Jovanović,
dipl. pravnik, specijalista za oblast poreskog savetovanja

Pravo na odbitak ulaznog PDV-a jeste jedan od osnovnih instituta Zakona o porezu na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: Zakon) imajući u vidu da se iznos poreske obaveze utvrđuje kao razlika iznosa tzv. izlaznog i ulaznog PDV-a.

Stoga, zakonita primena propisa koji regulišu pravo na odbitak ulaznog PDV-a predstavlja jedan od ključnih elemenata za pravilan obračun PDV obaveze. U skladu s tim, u daljem tekstu ćemo nastojati da razrešimo osnovne dileme u vezi sa uslovima koje je neophodno ispuniti kako bi se ostvarilo pravo na odbitak ulaznog PDV-a.

POJAM ULAZNOG PDV-a
Zakonom je definisan pojam ulaznog PDV-a. U tom smislu, članom 37. stav 1. Zakona propisano je da poreski obveznik može, prilikom obračunavanja svoje poreske obaveze, odbiti PDV koji je dužan da plati ili je platio: