Komentar pripremila Redakcija

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Sl. list CG“, br. 49/08, 73/10 i 39/11, u daljem tekstu: Zakon) uređuju se način i postupak ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom, mjere i podsticaji za njihovo zapošljavanje, način finansiranja i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Lica sa invaliditetom ostvaruju pravo na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, na način i pod uslovima propisanim zakonom, kolektivnim ugovorom, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

Obaveza poslodavca da zaposli lica sa invaliditetom ili da plaća poseban doprinos ukoliko ne zaposli Zakonom propisani broj lica sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih

Članom 21 Zakona, propisane su kvote za zapošljavanje lica sa invaliditetom: