Zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kao i pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, ostvaruje se u sudskom postupku na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (Zakon je objavljen u Službenom listu CG, br. 11/2007 od 13. 12. 2007. godine). Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku primjenjuje se i na sudske postupke koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a nakon 3. marta 2004. godine. U tom slučaju, prilikom odlučivanja o pravnom sredstvu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku utvrđuju se povrede prava nastale nakon 3. marta 2004. godine (Crna Gora je ratifikovala Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda Savjeta Evrope u okviru državne zajednica Srbija i Crna Gora u decembru 2003. godine. Evropski sud za ljudska prava je nadležan za Crnu Goru od 3. marta 2004. godine, kada su ratifikacioni instrumenti predati Savjetu Evrope. Status države ugovornice ove konvencije nameće obavezu Crnoj Gori da pravosudni sistem organizuje tako da njeni sudovi mogu da ispune svaki zahtjev predviđen odredbama Konvencije. Jedna od tih obaveza je i obaveza na osnovu člana 6, stav 1 Konvencije, da se predmeti pred sudovima i drugim državnim organima, koji se vode o građanskim pravima i obavezama i krivičnim optužbama, razmotre bez odugovlačenja, u razumnom roku). …