Odluka o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore u misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP)
Odluka o učešću pripadnika Vojske Crne Gore u NATO pomorskoj operaciji „Sea Guardian“
Odluka o imenovanju i izboru (Žiri za dodjelu Trinaestojulske nagrade; Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava; Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava iz reda nezavisnih eksperata koji se bave ljudskim i manjinskim pravima)
Zaključci, broj: 00-63-8/24-4/5
Uredba o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za turizam
Odluka o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2022-2026. godine
Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Nikšić radi otuđenja nepokretnosti (Broj: 08-421/24-2040/2; Broj: 08-421/24-2041/2)
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje TS 10/0,4 kV „Broj 2 Nova“, 2×1000 kVA sa uklapanjem u 10 kV i NN mrežu – DUP Bijela centar, opština Herceg Novi
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije magistralnog puta M2 Rožaje – Špiljani, dionica raskrsnica „Vuča“ – granica sa Srbijom, KO Rožaje, opština Rožaje
Pravilnik o sportsko-rekreativnom ribolovu na moru
Odluka o izboru (Broj: 01-2634/24; Broj: 01-2682/24; Broj: 01-2683/24)
Odluka Ustavnog suda CG U-II br. 60/20, 10/21 i 23/21 kojom se ukida Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo Ljubović“ u Podgorici („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, broj 19/09 od 11.06.2009) („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, broj 39/20), koju je donijela Skupština opštine Glavnog grada – Podgorice i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke
Pregled podataka o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga u Crnoj Gori
Ispravka Odluke o preduzimanju mjera zaštite javnog interesa u Javnoj ustanovi Viša stručna škola „Policijska akademija“, Danilovgrad

Izvor: sajt Službenog lista CG